1%
Navigáció
 

Bevezetés

00_4_Bevezetes.pdf — PDF document, 124Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
 
Bevezetés                                                                                       
 
 
 
Örömmel  adjuk  kézbe  a  Liturgikus  könyv  második  kötetét,  amely  a 
kazuális  szolgálatokat,  az  iktatásokat,  a  szenteléseket  és  a 
megáldásokat tartalmazza.  
Formájára nézve folytatja azt a hagyományt, hogy nem a templomi 
istentiszteletek rendjével egy kötetben közli ezeknek a szolgálatoknak 
anyagát,  hanem  külön  kötetben,  egy  egységnek  tartva  ezeket  az 
egyházi  alkalmakat.  Ugyanakkor  egyértelmű  a  Liturgiai  Bizottság 
álláspontja  arról,  hogy  ezek  is  istentiszteleti  alkalmak  –  sajátos 
jelleggel.  
A Liturgikus könyv második kötete is úgy készült, hogy az alkotó 
közösség komolyan vette a korábbi Agenda örökségét, tekintettel volt 
a jelen kihívásaira, számba vette az elmúlt évtizedekben bekövetkezett 
változásokat, figyelt a külföldi testvéregyházak gyakorlatára és a hazai 
ökumenére. Így az itt található rendek ráépülnek az eddigi gyakorlatra, 
javítják,  csiszolják  az  ismert  formákat  és  eddig  használt  szövegeket. 
Ugyanakkor  nyelvi,  teológiai  és  gyakorlati  szempontból  hozzáadtuk 
azokat  a  változtatásokat,  amelyeket  indokoltnak  és  szükségesnek 
ítéltünk.  
Az  esketés  és  temetés  rendje  ragaszkodik  legjobban  az  1963-as 
(ill.  1986-os)  Agendához.  Szövegezésében  apró  javítások  történtek, 
kimondhatóság szempontjából néhány korrekciót hajtottunk végre, ill. 
a rubrikákba egyértelmű utasítások kerültek, segítve a szolgálat során 
jelentkező  kérdések  és  problémák  megoldását.  A  Liturgikus  könyv 
helyet kaptak az ökumenikus esketési rendek azon részei, amelyek az 
evangélikus  templomhoz  kötődnek  (evangélikus-katolikus,  ill. 
evangélikus-református pár esketése evangélikus templomban).  
A  temetési  rendek  fejezetbe  felvettük  a  temetői  istentiszteletet, 
amely  egyházunk  jó  néhány  gyülekezetében  elfogadott  alkalom. 
Természetesen  figyelembe  lehet  venni  a  helyi  szokásokat,  de  a  jó 
meder kialakításához szükség van arra, hogy agendáris mintát kapjon 
ez szolgálat is.  
background image
Bevezetés 
 
Javított  és  kiegészített  textuárium  segíti  a  kazuális  szolgálatot 
végzők  igeválasztását.  Ezek  az  ige-gyűjtemények  ajánlások,  nem 
kötelező jellegűek.  
A korábbi Agendában találhatóknál részletesebben kidolgozottak a 
lelkipásztori  szolgálatok  rendjei.  Ennek  kettős  indoka  van.  Az 
egyházak 
közös  tapasztalata  szerte  a  világon,  hogy  az 
életeseményekhez  kapcsolódó  lelkészi  szolgálatok  egyre  nagyobb 
hangsúlyt  kapnak.  Igény  van  a  személyes  gyónás  felelevenítésére  is. 
Ennek  rendje  segítség  lehet  a  sok  tapintatot  és  nagy  koncentrációt 
igénylő lelkipásztori szolgálatban.  
Az  egyre  inkább  elidegenedő  mai  társadalomban,  amelyben 
tabunak  számít  a  halál  gondolata  is,  fontos,  hogy  az  egyház 
képviselője ott legyen a távozó mellett, az őt körül vevő családtagok 
között.  Ezért  a  haldokló  és  halott  melletti  szolgálatok  kiemelten 
fontossá válhatnak. Ehhez a fejezethez is textuárium társul.  
Az  egyházi  szolgálatba  indítás  különböző  rendje  a  megszokottól 
eltérő  fejezetbe  rendeződik.  Külön  részfejezet  az  Ordináció  és  a 
püspök  szolgálatba  állítása.  A  lelkész-avatás  és  lelkész-szentelés 
kifejezések  használata  különböző  körökben  és  álláspontok  szerint 
eltér. A Liturgiai Bizottság egyértelműen a lelkész-szentelés kifejezést 
tartja helyesnek, hiszen ez az alkalom az Istennek odaszentelt életről 
tanúskodik.  A  szentelés  szó  eredeti  értelmében  Isten  számára  való 
elkülönítést  jelent:  a  felszentelendő  lelkész  erejét,  tudását,  munkáját, 
az  egész  életét  elkülöníti,  odaszenteli  Isten  számára.  Mivel  a  kétféle 
fogalom használatában az elmúlt években nem alakult ki konszenzus, 
a  Liturgiai  Bizottság  az  ősi  latin  kifejezés  használatát  ajánlja: 
ordináció.  
A  püspök  szolgálatba  állítása  lényegesen  eltér  az  egyéb 
iktatásoktól. A tudatos teológiai döntés hátterében az a meggyőződés 
áll, hogy – bár egyházunk nem ismer több ordót –, a püspöki szolgálat 
a  lelkészi  szolgálat  sajátos,  speciális  formája.  A  püspöknek  olyan 
egyedi  felhatalmazása  van,  amely  semmi  más  beosztásnál  nem 
található: az ő joga, felelőssége és kötelessége az ordináció. A püspök 
szolgálatba állításának rendje ezt a különleges mandátumot fejezi ki.  
Mind  az  ordinációhoz,  mind  pedig  a  püspök  szolgálatba 
állításának  rendjéhez  megújult  áldóige-gyűjtemény  kapcsolódik.  Az 
background image
Bevezetés 
 
eddigi  gyűjtemények  felülvizsgálatának  fő  szempontja  az  volt,  hogy 
az  adott  bibliai  szakasz  ne  az  új  lelkész  számára  megfogalmazott 
tanács,  feladat-meghatározás  vagy  jókívánság  legyen,  ne  is  Istennek 
szóló  előírás,  hanem  valóban  az  áldás.    Megújult  rendet  kínál  a 
második  kötet  a  kiemelt  beosztású  szolgálattevők  –  az  országos 
felügyelő,  a  teológiai  tanár  beiktatására.  Ezt  követi  külön 
részfejezetekben  a  lelkészi  és  nemlelkészi  beiktatások  sora.  Ezek  a 
mai egyházjogi, és gyakorlati helyzetre szabott módon formálódtak. A 
nemlelkészi  szolgálattevők  iktatására  kiemelten  figyelt  a  bizottság 
azért, hogy a vállalt tisztséget – az iktatási rend megszövegezése által 
is – a beiktatandó testvérek még komolyabban vehessék.  
Külön említést érdemel a szolgálattevők búcsúztatása. A Liturgiai 
Bizottság  a  jelzések,  megfogalmazott  igények,  ill.  saját  tapasztalata 
alapján  –  mivel  hazánkban  és  egyházunkban  hiányzik  a  búcsúzás 
kultúrája  –  jónak  látta,  hogy  a  nyugdíjba  menő  szolgálattevők, 
valamint  a  más  szolgálatba  továbblépők  mandátumának  lejártakor 
egyházhoz  méltó  búcsú  lehessen,  amely  lezár  a  közösség  és  a 
szolgálattevő  életében  egy  szakaszt.  Ennek  elsősorban  hálaadó 
karaktere van, de a közös bűnbánat, bűnbocsánat alkalma is lehet.  
A  második  kötet  utolsó  nagy  fejezete  a  „Használatbavétel, 
szentelés  és  megáldás”  címet  viseli.  A  három  kifejezés  jelzi,  hogy 
többféle szolgálatról, esetleg más és más súlyú eseményről van szó. A 
kimondottan  Isten  számára  odaszánt  épületeket,  berendezéseket, 
felszereléseket  felszenteljük.  A  már  felszentelt,  de  felújított 
templomot,  vagy  épületet,  továbbá  az  egyház  sajátos  küldetéséhez 
tartozó  épületeket,  intézményeket  megáldjuk.  Egyéb  épületeknél 
használatbavételről  beszélünk.  Az  alap  azonban  mindhárom  esetben 
az ősi, Pál apostoltól származó tanítás: Isten igéje és imádság szenteli 
meg a tőle kapott, és neki odaszánt javakat.  
Tisztában  vagyunk  azzal,  hogy  az  egyes  gyülekezetekben, 
egyházmegyékben, bizonyos vidékeken helyi sajátosságokkal lehet és 
kell számolni. Természetesen ezek figyelembevételére lehetőség van, 
ugyanakkor  fontos,  hogy  az  a  Liturgikus  könyv  szellemiségével, 
teológiai  iránymutatásával,  egész  egyházunkat  reprezentáló  egységes 
rendjével ne ellenkezzék.  
background image
Bevezetés 
10 
 
Végezetül  emlékeztetjük  testvéreinket  arra,  hogy  a  Liturgikus 
könyv második kötetének ez a kiadása még csupán „null-verzió”, azaz 
nem  végleges  forma.  Célja,  hogy  a  gyakorlati  használat  nyomán 
tovább  csiszolódjék  az  anyag,  kristályosodjon  a  teológiai 
mondanivaló.  Ezért  kérjük  a  szolgálatot  végzők  kreatív,  építő 
kritikáját,  segítő  hozzászólásait,  amelyeket  a  bizottság  a  végső 
anyagban – megfelelő át- és feldolgozás után – meg kíván jeleníteni.  
Legyen áldás a szolgálatokon és a szolgálattevőkön.  
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek