1%
Navigáció
 

Keresztelés családi körben

02_ker_csaladi_korben.pdf — PDF document, 516Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
19 
 
2. KERESZTELÉS CSALÁDI KÖRBEN 
– felépítés –  
 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
K
ÖSZÖNTÉS 
B
ŰNVALLÁS
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
B
EVEZETŐ IGE 
[K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
)] 
NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
KERESZTELÉS BEVEZETÉSE 
K
ERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS 
I
MÁDSÁG KERESZTELÉS ELŐTT 
K
ÉRDÉSEK
HITVALLÁS 
K
ERESZTELÉS 
A
Z ÉDESANYA ÉS A CSALÁD MEGÁLDÁSA 
[A 
KERESZTELÉSI GYERTYA ÁTADÁSA
B
EFEJEZŐ IMÁDSÁG 
Á
LDÁS 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
background image
Gyermek keresztelése családi körben 
20 
 
 
Gyermek keresztelése 
családi körben 
Ezt a rendet használjuk, ha a keresztelés gyülekezeti istentiszteleten kívül, külön 
istentisztelet  keretében  a  templomban  történik.  A  keresztelés  előkészítése,  a 
szülők és keresztszülők felkészítése ilyenkor is a már ismertetett módon történik 
(615.  o.).  A  lelkész  a  keresztelendő  gyermekkel  érkező  családot  liturgikus 
öltözékben,  lehetőség  szerint  a  templomkapuban,  esetleg  a  sekrestyében 
fogadja.  Együtt  lépnek  a  templomba,  és  a  lelkész  a  családot  az  első  padok 
valamelyikéhez  kíséri,  ahol  a  gyermekkel  helyet  foglalnak.  A  lelkész  vagy  a 
család mellett, az első pad szélén, illetve – ha nagyobb gyülekezet van jelen – a 
papi padban ül le. A templomba való belépés előtt megkondulhat a harang, és ha 
kántor is részt vesz az istentiszteleten, megszólalhat az orgona is. 
Érdemes használni az ősi szimbólumot, a keresztelési gyertyát. Ezt a Krisztus-
jelképet a keresztelés után nyújtja át a lelkész a keresztszülőknek úgy, hogy az 
oltár gyertyájáról gyújtja meg azt. 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
A  gyülekezeti  ének  fontos  része  a  szertartásnak.  Amennyiben  a  család  nem 
tud/nem  akar  énekelni,  akkor  kérjük  meg  őket  arra,  hogy  vegyék  kézbe  az 
énekeskönyvet,  és  olvassák  magukban  az  ének  szövegét,  hiszen  az 
tulajdonképpen az ő gyermekükért mondott imádság.  
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
A lelkész az oltárhoz lép, vagy az oltárasztal mögé áll. 
[Luther Kis káté-beli javaslata alapján szabad lehetőség van arra, hogy keresztet 
vessünk  magunkra.  A  keresztvetés  hitvallás  mások  és  önmagam  számára, 
amellyel  megvallom:  Krisztushoz  tartozom,  meg  vagyok  jelölve  a  kereszt 
jelével.  Aki  keresztet  vet,  ne  ítélje  el  azt,  aki  nem  vet  keresztet;  aki  nem  vet 
keresztet, ne ítélje el azt, aki keresztet vet! Ez a gyülekezetben megfelelő módon 
tanítható és gyakorolható.] 
Lelkész:
 
Az Atya, 
+
 
Fiú, Szentlélek nevében. 
A család énekli vagy mondja az „Ámen”-t. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
K
ÖSZÖNTÉS 
Lelkész: 
Békesség  néktek!  Feltámadott  Urunknak  ezzel  a  szavával 
köszöntelek  titeket,  testvéreim,  amikor  először  léptek  templomába  / 
background image
Gyermek keresztelése családi körben 
21 
 
színe  elé  ezzel  a  gyermekkel,  hogy  a  szent  keresztség  áldásában 
részesüljön. 
 
B
ŰNVALLÁS 
Lelkész:
 
Testvéreim,  a  keresztség  bennünket  is  arra  kötelez,  hogy 
szüntelenül ellenálljunk a bűn kísértésének, de Isten irgalmát is ígéri, 
ha  erőnk  kevésnek  bizonyul.  Ezért  most  vizsgáljuk  meg 
lelkiismeretünket, bánjuk  meg vétkeinket, mulasztásainkat, és bízzuk 
életünket Urunk bűnbocsátó kegyelmére! 
Itt néhány másodperc csendet tarthatunk. Ezt követően a lelkész és a gyülekezet 
párbeszédes formában megvallja bűneit, és Istenhez fordul kegyelemért. 
Lelkész:
 
Megvallom  előtted,  Istenem,  és  előttetek,  testvéreim,  hogy 
vétkeztem  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Bánom  bűnömet.  Küzdök 
ellene.  Kérlek  benneteket,  imádkozzatok  értem  Urunkhoz, 
Istenünkhöz. 
Gyülekezet:
 
A  mindenható  és  kegyelmes  Isten  könyörüljön  rajtad, 
bocsássa meg bűnödet, és vezessen az örök életre. 
Lelkész:
 
Ámen. 
Gyülekezet:
 
Megvallom  előtted,  Istenem,  és  előttetek,  testvéreim,  hogy 
vétkeztem  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Bánom  bűnömet.  Küzdök 
ellene.  Kérlek  benneteket,  imádkozzatok  értem  Urunkhoz, 
Istenünkhöz. 
Lelkész:
 
A  mindenható  és  kegyelmes  Isten  könyörüljön  rajtatok, 
bocsássa meg bűnötöket, és vezessen benneteket az örök életre. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
A bűnvallás után bevezető zsoltár vagy rövid ige következik. 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Lelkész:
  
Üdvözítsd népedet, Uram, és áldd meg örökségedet, 
légy pásztora, és gondozd örökké! 
Zsolt 28,9
 
Zengjetek az Úrnak, ti hívei, 
magasztaljátok szent nevét! 
Mert egy pillanatig tart haragja, 
de egész életen át kegyelme. 
Erőm és pajzsom az Úr, 
background image
Gyermek keresztelése családi körben 
22 
 
benne bízik szívem. 
Ő megsegített, ezért vidám a lelkem, 
és énekszóval adok hálát. 
Zsolt 30,5.6; 28,7 
Kis glória vagy énekvers 
Üdvözítsd népedet, Uram, és áldd meg örökségedet, 
légy pásztora, és gondozd örökké!
 
Zsolt 28,9
 
Vagy: 
Isten az, aki megsegít engem, 
az Úr az, aki megváltja lelkemet.
 
Zsolt 54,6
 
Istenem, hallgasd meg imádságomat, 
figyelj esedezésemre! 
Ne zárkózz el könyörgésem elől, 
tekints rám, és hallgass meg! 
Segíts meg engem nevedért, 
ments meg igazságoddal! 
Magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy, 
mert minden nyomorúságból kimentettél. 
Zsolt 54,4; 55,2; 54,3.8.9 
Kis glória vagy énekvers 
Isten az, aki megsegít engem, 
az Úr az, aki megváltja lelkemet.
 
Zsolt 54,6
 
Amennyiben a bevezető zsoltár elmarad, rövid ige olvasható: 
 
B
EVEZETŐ IGE 
Lelkész:
 
Krisztus  szereti  az  egyházat,  és  önmagát  adta  érte,  hogy 
megszentelje,és megtisztítsa a keresztséggel az ige által. 
Ef 5,25–26
 
 
[K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
)] 
Lelkész:
 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  bűnösöket  hívsz  országodba,  Uram, 
irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
Lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki  megadod, hogy  a bűnösök a keresztség 
fürdőjében újjászülessenek, Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet:
 
Krisztus, kegyelmezz! 
Lelkész:
 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  Lelked  erejével  újjáteremted  a 
bűnösöket, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
 
background image
Gyermek keresztelése családi körben 
23 
 
NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
Lelkész:
 
Imádkozzunk! Urunk,  Istenünk,  aki  a bűn sötétségéből  az élet 
világosságára  hívtál  el  minket!  Gyújtsd  meg  szívünkben  szereteted 
tüzét,  hogy  mindennél  jobban  szeressünk  téged,  és  így  elnyerjük 
ígéreteidet,  az  Úr  Jézus  Krisztus  által,  aki  veled  és  a  Szentlélekkel 
Isten, él és uralkodik örökkön-örökké. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
KERESZTELÉS BEVEZETÉSE 
A keresztszülők (szülők) a gyermekkel az oltár elé állnak: 
Lelkész:
  
Testvéreim, hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát! 
Kisgyermekeket  vittek  Jézushoz,  hogy  kezét  rájuk  tegye,  de  a 
tanítványok  elutasították  őket.  Amikor  Jézus  ezt  látta,  ezt  mondta 
nekik: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el 
őket,  mert  ilyeneké  az  Isten országa.”  És ölébe  vette a  gyermekeket, 
kezét rájuk tette, és megáldotta őket. 
Mt 18,13–14
 
A lelkész áldásra emeli a kezét: 
Az Úr áldja meg e gyermeket,  őrizze meg bejövetelét és kimenetelét 
mostantól mindörökké 
+
Gyülekezet:
 
Ámen. 
Lelkész:
 
Testvéreim  az  Úrban!  Krisztus  Urunk  mennybemenetele  előtt 
ezt mondta tanítványainak: „Nékem adatott minden hatalom mennyen 
és  földön.  Menjetek  el  azért,  tegyetek  tanítvánnyá  minden  népet, 
megkeresztelvén  őket  az  Atyának  és  a  Fiúnak  és  a  Szentléleknek 
nevében,  és  tanítván  őket,  hogy  megtartsák  mindazt,  amit  én 
parancsoltam  néktek.  És  íme,  én  tiveletek  vagyok  minden  napon  a 
világ  végezetéig.  Aki  hisz  és  megkeresztelkedik,  üdvözül,  aki  pedig 
nem hisz, elkárhozik.” 
Mt 28,16–20; Mk 16,16
 
 
K
ERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS 
A lelkész keresztelési igehirdetést mond, és/vagy a következő szöveget olvassa: 
[Krisztus  Urunk  nagy  irgalmáról  és  szeretetéről  tanúskodik  a 
keresztség: általa Isten gyermekeivé és egyháza tagjaivá fogad minket. 
Üdvözítő  szeretetével  a  gyermekeket  is  magához  öleli,  hogy  egy  se 
vesszen el az ő kicsinyei közül. Hálás örömmel kereszteljük meg ezt a 
gyermeket  is,  hogy  Jézus  Krisztusé  legyen.  Az  ő  szavai  szerint  a 
background image
Gyermek keresztelése családi körben 
24 
 
keresztség  hit  által  visz  az  üdvösségre.  Ezért  a  keresztény  szülők  és 
keresztszülők  feladata,  hogy  elsegítsék  gyermeküket  a  Jézus 
Krisztusban  való  hitre:  neveljék  őt  Isten  parancsolatai  szerint, 
ébresszenek benne hitet a Krisztusról szóló beszéd által, tanítsák meg 
őt  az  Úrtól  tanult  imádságra,  és  vezessék  be  a  hívők  közösségébe,  a 
keresztény egyházba. Ez a feladat vár rátok is, testvéreim, amikor ez a 
gyermek felnövekszik. Ehhez kérjük az Úr kegyelmét és áldását.] 
 
I
MÁDSÁG KERESZTELÉS ELŐTT 
Lelkész:
 
Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és 
Jézus  Krisztus  által  üdvösséget  szereztél!  Áraszd  reá  Szentlelkedet, 
ébressz benne élő hitet és igaz szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és 
minden  kísértésnek,  téged  pedig  mindennél  jobban  szeressen,  az  Úr 
Jézus Krisztus által. 
Vagy: 
Megváltó  Urunk,  Jézus  Krisztus!  Fogadd  kegyelmedbe  a  keresztség 
által  ezt  a  gyermeket,  és  áldd  meg  örökkévaló  áldásoddal!  Ébressz 
benne élő hitet, hogy ragaszkodjék hozzád! Éreztesd vele szeretetedet, 
hogy  örömmel  szolgálja  embertársai  javát!  Maradj  vele  élete  minden 
napján, hogy tied legyen most és örökké! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
K
ÉRDÉSEK
HITVALLÁS 
Lelkész:
 
Kedves szülők és keresztszülők, akik Isten és az emberek előtt 
felelősek vagytok e gyermekért, kérdezlek titeket: 
[
Lelkész: 
Ellene  mondotok-e  a  gonosznak,  minden  művének  és 
cselvetésének? Ellene mondotok-e? 
Szülők és keresztszülők:
 
Ellene mondunk.
Lelkész:
 
Akarjátok-e,  hogy  ez  a  gyermek  a  szent  keresztségben 
részesüljön, ezzel 
Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e? 
Szülők és keresztszülők:
 
Akarjuk. 
Lelkész:
 
Vállaljátok-e,  hogy  az  evangélikus  egyház  és  gyülekezetünk 
segítségével gondoskodtok e gyermek hívő kereszténnyé neveléséről? 
Vállaljátok-e? 
Szülők és keresztszülők:
 
Vállaljuk. 
background image
Gyermek keresztelése családi körben 
25 
 
Lelkész a szülőkhöz és keresztszülőkhöz: 
 
Lelkész:
 
Testvéreim!  Amikor  most  Krisztus  Urunk  rendelése  szerint 
megkereszteljük ezt a gyermeket, valljátok meg hiteteket magatok és e 
gyermek  nevében:  mondjátok  el  a  gyülekezettel  együtt  az  egész 
kereszténység hitvallását, az Apostoli hitvallást! 
 
A gyülekezet feláll. 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében. 
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
A gyülekezet helyet foglal. 
 
K
ERESZTELÉS 
A  lelkész  és  a  keresztszülők  a  keresztelőkőhöz  lépnek  a  gyermekkel,  és 
szabaddá teszik a gyermek fejét. 
Lelkész:
 
Mi a gyermek neve? 
Keresztszülők:
 
... 
Lelkész:
 
...! Megkeresztellek téged az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. 
A  lelkész  eközben  háromszor  vizet  önt  a  gyermek  fejére,  azután  a  gyermek 
fejére teszi kezét, és ezt mondja: 
A mindenható  Isten, Jézus Krisztus  Urunk Atyja, aki  téged vízzel  és 
Szentlélekkel újonnan szült, és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg 
téged kegyelmével az örök életre! 
Szülők és keresztszülők:
 
Ámen. 
A keresztség látható jele a víz. Fontos, hogy a víz az egybegyűltek számára is 
érzékelhető módon a gyermek fejére folyjék. Ezért nem elegendő, sőt helytelen 
a vízbe mártott ujjal való keresztrajzolás. 
Mivel  a  keresztségben  a  víz  a  látható  jel,  ezért  a  leöntés  a  keresztelés  helyes 
formája. Ez a feltétele annak is, hogy az egyházunk által gyakorolt keresztséget 
a  többi  keresztény  felekezet  is  elfogadja.  (A  vízbe  mártott  ujjal  történő 
background image
Gyermek keresztelése családi körben 
26 
 
keresztrajzolás csak rendkívüli esetben  – pl. inkubátorban fekvő gyermeknél – 
engedhető meg.) 
Lelkész:
 
Békesség néked! 
Az Úr kegyelme maradjon veletek! Ámen. 
 
A
Z ÉDESANYA ÉS A CSALÁD MEGÁLDÁSA 
Az  édesanya  átveszi  a  gyermeket  a  keresztanyától.  A  szülők  (a  megkeresztelt 
gyermek  testvéreivel  együtt)  az  oltár  elé  állnak.  A  lelkész  először  az 
édesanyához fordul: 
Lelkész:
 
Kedves  édesanya,  kedves  testvérem  az  Úrban!  A  kegyelmes 
Isten megsegített téged, drága kisgyermeket ajándékozott neked,  őt a 
szent keresztségben 
gyermekévé  fogadta,  neked  pedig  erőt  adott  arra,  hogy  megjelenj 
szent hajlékában, és hálát adj ajándékáért és megtartó irgalmáért. Áldd 
és  magasztald  az  Urat  kimondhatatlan  jóságáért,  és  tőle  kérj  erőt, 
bölcsességet és hitet anyai hivatásod hűséges betöltésére! 
Imádkozzunk! 
Mindenható  Isten,  mennyei  Atyánk!  Hálát  adunk  neked,  hogy  ezt  a 
keresztény  testvérünket  megsegítetted,  nehéz  órájának  aggodalmait 
örömre  fordítottad,  és  a  fájdalmak  sokaságából  új  életet  hoztál  elő. 
Hálát  adunk,  hogy  gyermekét  a  szent  keresztségben  gyermekeddé 
fogadtad, és az üdvösség részesévé tetted. 
Kérünk,  oltalmazd  meg  az  édesanyát,  az  édesapát  és  gyermeküket 
minden  gonosztól.  Adj  a  szülőknek  erőt  szülői  hivatásuk  hűséges 
betöltésére, adj nekik élő hitet és bölcsességet, hogy gyermeküket a te 
akaratod  szerint  istenfélelemben  és  hitben  neveljék!  Áldd  meg  az 
egész családot jóságoddal, és tartsd meg őket a hozzád való hűségben 
mindvégig, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
Áldás 
A lelkész kézmozdulatával és az alábbi mondattal odahívja a család többi tagját 
is, hogy ők is áldásban részesülhessenek. 
Térdeljetek le az Úr oltárához, és fogadjátok az áldást! 
A lelkész először az édesanya, majd a család többi tagjának fejére teszi a kezét, 
és ezt mondja: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten végtelen szeretetével, adja meg 
nektek  irgalma  gazdagsága  szerint,  hogy  családi  életetek  boldog 
background image
Gyermek keresztelése családi körben 
27 
 
legyen, őrizzen meg benneteket minden veszélyben, és vezessen el az 
örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 
Most  pedig  mondjuk  el  együtt  az  Úrtól  tanult  imádságot,  amely 
reménységünk szerint e gyermeknek is mindennapi imádsága lesz: 
A lelkész kezét továbbra is az édesanya fején tartja. 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
[A 
KERESZTELÉSI GYERTYA ÁTADÁSA
A  lelkész  az  oltárra  előkészített  gyertyát  meggyújtja  a  húsvéti  gyertyáról 
(amennyiben nincs húsvéti gyertya, akkor az oltáron égő gyertyáról), és átadja a 
keresztszülőknek. 
 
Lelkész  (a  keresztszülők  felé):
 
Testvéreim,  fogadjátok  keresztgyermeketek 
keresztelési  gyertyáját!  A  gyertya  ősi  szimbóluma  legyen  beszédes 
jellé  családi  életetekben,  keresztszülői  hivatásotok  gyakorlásában!  A 
gyertya, amely egyszerre világít és melegít, emlékeztessen benneteket 
és általatok keresztgyermeketeket Krisztusra, aki a világ világossága, 
aki  miközben  a  szeretet  melegével  és  az  élet  világosságával  jött 
közénk, önmagát feláldozva elégett értünk. Ilyen a Krisztus-tanítvány 
élete  is.  Abban  találja  léte  értelmét,  örömét,  boldogságát,  hogy 
másoknak világít, és meleget ad. Menjetek békességgel, küldetésetek 
van! 
 
B
EFEJEZŐ IMÁDSÁG 
Lelkész:
 
Adjunk hálát az Úrnak! 
Mindenható,  irgalmas  Istenünk  és  Atyánk!  Hálát  és  dicséretet 
mondunk  neked,  hogy  egyházadat  kegyelmesen  megtartod  és 
gyarapítod. Magasztalunk, hogy a szent keresztségben ezt a gyermeket 
is  egyesítetted  egyetlen  Urunkkal  és  Megváltónkkal,  gyermekeddé 
fogadtad,  és  országod  örökösévé  tetted  őt.  Kérünk,  tartsd  meg 
gyermekedet  ebben  a  kegyelemben,  hogy  jótetszésed  szerint 
background image
Gyermek keresztelése családi körben 
28 
 
nevelkedjék  igaz  hitben  és  istenfélelemben,  hozzád  hű  maradjon  a 
kísértésekben,  és  végül  eljusson  a  hívők  mennyei  örökségébe,  az  Úr 
Jézus Krisztus által. Ámen. 
Vagy: 
Jézus Krisztus! Hálát adunk, hogy ezt a kicsiny gyermeket átadhattuk 
neked  a keresztség szentségében.  Engedd, hogy  mindig emlékezzünk 
erre  a  jóságodra,  és  a  gyermeket  is  emlékeztessük  rá!  Áldd  meg 
mindazokat,  akikre  nevelését  bíztad,  szüleit,  keresztszüleit,  a 
gyülekezetet! Add, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tied legyen! 
Tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt! Ámen. 
Vagy: 
Istenünk,  Atyánk!  Köszönjük  neked  e  kicsiny  gyermeket,  akinek  te 
adtad  az  életét.  Köszönjük,  hogy  a  szent  keresztségben  gyermekeddé 
fogadtad őt, megváltottad a bűnnek, a halálnak a hatalmából, és örök 
élettel  ajándékoztad  meg.  Kérünk,  tartsd  meg  kegyelmedben,  hogy 
tetszésed szerint hitben nevelkedjék, és hű gyermeked maradjon egész 
életében.  Áraszd  naponként  áldásodat  szüleire,  hogy  megadhassák 
gyermeküknek mindazt, amire lelkiekben és testiekben szüksége van! 
Családi  életüket  szenteld  meg  igéddel!  A  keresztszülőket  segítsd, 
hogy hűségesen teljesítsék hivatásukat! Áldd meg egyházadat, erősítsd 
gyülekezetünket, hogy minden szolgálatunk a te dicsőségedre legyen, 
Jézus Krisztus által. Ámen. 
Vagy: (ha a gyermek gyenge): 
Kegyelmes  Istenünk, aki a csecsemők szája által szereztél magadnak 
dicsőséget!  Hálát  adunk  neked,  hogy  kegyelmedbe  fogadtad  ezt  a 
kisgyermeket  is.  Vedd  őt  atyai  gondviselésedbe,  hiszen  mostantól 
fogva  ő  is  a  te  gyermeked  és  örökösöd!  Vedd  őt  körül  élete  minden 
napján,  hogy  megálljon  a  hitben  mindhalálig!  A  szülői  szív 
aggodalmát,  amely  most  is  körülveszi,  győzd  le  azzal  a 
bizonyossággal,  hogy  örök  a  te  életet  adó  és  megtartó  szereteted! 
Tartsd meg e gyermeket szerettei számára, hogy elvégezhesse általad 
kijelölt  földi  pályafutását,  és  végül  elvegye  hitének  jutalmát  a 
mennyben, Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
Á
LDÁS 
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja. 
 
background image
Gyermek keresztelése családi körben 
29 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
Az  egybegyűltek  hálaadó  éneket  énekelhetnek,  majd  a  lelkész  átadja  a 
keresztelési emléklapot, és a családot a templomkapuig kíséri. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek