1%
Navigáció
 

Felnőtt-keresztelés

03_felnott_keresztelese.pdf — PDF document, 424Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
31 
 
3. FELNŐTT-KERESZTELÉS
  
 
– FELÉPÍTÉS –
 
 
 
K
ÖSZÖNTÉS 
M
ISSZIÓI PARANCS 
K
ERESZTELÉSI IGE
IGEHIRDETÉS 
A
POSTOLI HITVALLÁS 
K
ERESZTELÉSI KÉRDÉSEK 
I
MÁDSÁG 
K
ERESZTELÉS 
(M
IATYÁNK
K
ÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN 
I
MÁDSÁG 
 
 
 
 
 
background image
A felnőtt keresztelése 
32 
 
 
 
Felnőtt keresztelése
 
A keresztelésre csak alapos, több alkalmat magában foglaló előkészítés után kerülhet 
sor!  A  felnőtt  keresztelése  a  vasárnapi  istentisztelet  rendjébe  illeszkedik. 
Amennyiben – kivételes okból – nem gyülekezeti istentisztelet keretében történik a 
keresztelés,  akkor  az  alábbi  egyszerű  rendet  használhatjuk.  (Ezt  a  vasárnapi 
istentiszteleti rend valamelyik formájának elemeivel is kiegészíthetjük.) 
Fontos,  hogy  erősítsük  a  gyülekezet  és  a  laikus  szolgálattevők  szerepét  ebben  a 
szolgálatban,  hogy  ezzel  is  kifejezzük  a  megkeresztelt  felnőttnek  a  gyülekezet 
közösségéhez való tartozását. 
 
K
ÖSZÖNTÉS 
Lelkész:
 
Békesség  néked!  Feltámadott  Urunknak  ezzel  a  szavával 
köszöntelek, testvérem, aki itt állsz Isten oltára előtt, hiszen meghallottad 
Isten  hívó  szavát,  s  magad  kérted,  hogy  a  szent  keresztség  áldásában 
részesülhess. 
 
M
ISSZIÓI PARANCS 
Lelkész, felügyelő vagy gyülekezeti tag:
 
Krisztus Urunk mennybemenetele előtt ezt 
mondta  tanítványainak:  „Nékem  adatott  minden  hatalom  mennyen  és 
földön.  Menjetek  el  azért,  tegyetek  tanítvánnyá  minden  népet, 
megkeresztelve őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 
és  tanítva  őket,  hogy  megtartsák  mindazt,  amit  én  parancsoltam  néktek. 
És íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és 
megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” 
Mt 28,16–20; Mk 16,16 
 
K
ERESZTELÉSI IGE
IGEHIRDETÉS 
Lehet  a  vasárnap  lekciója  vagy  személyre  szóló,  kifejezetten  erre  az  alkalomra 
választott ige. 
A lelkész a rövid keresztelési igehirdetést az oltárnál mondja. 
background image
A felnőtt keresztelése 
33 
 
 
A
POSTOLI HITVALLÁS 
Lelkész:
 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent, valljuk meg együtt 
hitünket az Apostoli hitvallás szavaival! 
 
A gyülekezet feláll, és a megkeresztelendővel együtt mondja a hitvallást. 
 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében. 
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott  Szentlélektől,  született  Szűz  Máriától,  szenvedett  Poncius 
Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 
harmadnapon feltámadt a halottak  közül,  fölment  a mennybe, ott ül  a 
mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását  és az örök 
életet. Ámen. 
 
K
ERESZTELÉSI KÉRDÉSEK 
Lelkész:
 
A gyülekezettel együtt elmondott hitvallás alapján kérdezem tőled 
személyesen is, testvérem az Úrban: 
Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, Jézus Krisztusban, az ő Fiában 
és a megszentelő Szentlélekben? 
Felelet:
 
Hiszek. 
Lelkész:
 
Vallod-e evangélikus keresztény egyházunk tiszta és igaz tanítását, 
amely Isten igéjével és a Szentírással egyezik? 
Felelet:
 
Vallom. 
[
Lelkész:
 
Ellene  mondasz-e  a  gonosznak,  minden  művének  és 
cselvetésének? 
Felelet:
 
Ellene mondok.
Lelkész:
 
Akarsz-e  az  evangélikus  keresztény  hitben  megmaradni,  hitedről 
kitartó hűséggel tanúskodni? 
Felelet:
 
Akarok. 
background image
A felnőtt keresztelése 
34 
 
Lelkész:
 
Isten az, aki ébreszti benned az akarást és a cselekvést az ő tetszése 
szerint. 
 
I
MÁDSÁG 
Lelkész  és  gyülekezet:
 
Mindenható,  örök  Isten,  Jézus  Krisztus  Urunk  Atyja! 
Könyörgünk  ezért  a  testvérünkért,  aki  keresztséged  ajándékát  kéri,  és 
örök  kegyelmedre  vágyik  a  lelki  újjászületés  által.  Könyörülj  meg  rajta, 
Urunk!  Ahogyan  te  mondtad:  Kérjetek,  és  adatik  nektek,  keressetek,  és 
találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Kérünk, adj most jót annak, 
aki  kér,  nyiss  ajtót  annak,  aki  zörget,  hogy  elnyerje  a  keresztség  örök 
áldását,  és  bejusson  kegyelmed  országába,  amelyet  megígértél  Jézus 
Krisztus Urunk által. Ámen. 
 
K
ERESZTELÉS 
Miközben a lelkész háromszor vizet önt a megkeresztelendő fejére, ezt mondja: 
Lelkész: 
…...! Megkeresztellek téged az Atya, Fiú, Szentlélek nevében! 
Lelkész:
 
A  mindenható  Isten  ajándékozza  neked  Szentlelkét,  hogy  az  övé 
légy egész életedben, és neki szolgálj szeretetben, teljes szíveddel, teljes 
lelkeddel és teljes erőddel, az Úr Jézus Krisztus által 
+
Gyülekezet:
 
Ámen. 
A keresztelés után a megkeresztelt az oltárhoz térdel. 
Megkeresztelt:
 
Köszönöm,  teremtő  Istenem,  hogy  keresztségemben 
gyermekeddé  fogadtál.  Köszönöm,  hogy  Jézus  Krisztus,  az  én  Uram  és 
Megváltóm nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. 
Köszönöm,  hogy  a  Szentlélek  által  evangélikus  egyházunk  tanúskodik 
minden képzeletet felülmúló szeretetedről. 
Kérem  a  Szentlélek  világosságát  és  erejét,  hogy  örömmel  és  hűséggel 
éljek  gyülekezetünk  közösségében,  harcoljak  a  bűn  ellen,  növekedjem  a 
szeretetben, és megálljak a hitben mindvégig. Ámen. 
A lelkész kézrátétellel áldja meg a megkereszteltet.  
Lelkész:
 
Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten áldjon meg és erősítsen meg téged, 
hogy megállj a hitben mindvégig! 
background image
A felnőtt keresztelése 
35 
 
Az  áldó  mondat  után  a  lelkész  hüvelykujjával  keresztet  rajzol  a  megkeresztelt 
homlokára.  Önálló  keresztelési  istentisztelet  keretében  itt  a  letérdelő  megkeresztelt 
felett a lelkész kézrátétellel mondja el az Úrtól tanult imádságot. 
 
(M
IATYÁNK
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön 
el  a  te  országod,  legyen  meg  a  te  akaratod,  amint  a  mennyben,  úgy  a 
földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és  bocsásd 
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, 
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az 
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
K
ÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN 
Felügyelő  vagy  lelkész:
 
Testvérem  az  Úrban,  ...!  Isten  hozott  Krisztus  népe 
közösségében,  a(z)  ...-i  gyülekezetben.  Egyházunk  rendje  szerint  ezek 
után te is részesülhetsz az Úr szent vacsorájában. Biztatlak, bátorítalak és 
intelek,  hogy  az  Úr  asztalához  örömmel  járulj,  Isten  igéjét  buzgón 
hallgasd, a gyülekezet életében testvéri szeretettel vegyél részt, és meg ne 
feledkezzél az Úr szaváról: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet 
koronáját.” Ámen. 
 
I
MÁDSÁG 
Lelkész:
 
Hálát adunk neked, Urunk, hogy naponként megújuló kegyelmedet 
ma  is  kiárasztottad  reánk  és  most  megkeresztelt  testvérünkre.  Kérünk, 
tartsd  meg  őt  az  igaz  hitben  és  az  irántad  való  engedelmességben.  Add, 
hogy semmi el ne tántorítsa őt attól a hitvallástól, amelyet szívvel-szájjal 
vallott ma színed előtt! 
Erősíts mindnyájunkat a benned való hitben, a szeretetben és az örök élet 
reménységében, hogy életünk és halálunk rólad tegyen bizonyságot, az Úr 
Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
Az  istentisztelet  az  előírt  rend  szerint  folytatódik.  A  felnőttkeresztelés  alkalmát 
mindenképpen úrvacsorai közösséggel kell összekapcsolni. 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek