1%
Navigáció
 

A házasság megáldása

04_hazassag_megaldasa.pdf — PDF document, 480Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
37 
 
 
 
4. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSA 
– felépítés –
   
 
O
RGONAJÁTÉK 
NEK
B
EVEZETÉS 
(I
NVOCATIO
,
 
I
NTROITUS
[B
ŰNBÁNAT
,
 BŰNVALLÁS
,
 FELOLDOZÁS
]
 
 
K
YRIE
 
G
LÓRIA
 
K
OLLEKTA
 
I
GEHIRDETÉS
 
É
NEK
,
 KARÉNEK
,
 ZENESZÁM
 
L
EKCIÓ 
 
E
SKETÉSI KÉRDÉSEK
 
G
YŰRŰZÉS
 
E
SKÜTÉTEL
 
H
ÁZASSÁGI ÁLDÁS
 
NEK
,
 KARÉNEK
H
ÁLAADÁS
 
M
IATYÁNK ÉS ÁLDÁS
É
NEK 
 
U
TÓJÁTÉK 
 
 
[A
Z ÚRVACSORA LITURGIÁJA
background image
A házasság megáldásának rendje 
38 
 
 
A házasság megáldásának rendje 
(esketés) 
 
 
Liturgikus szín: az egyházi esztendő szerint 
 
A teremtő Isten rendje a házasság. Isten teremtette az embert férfivá és asszonnyá, 
hogy  a  házasság  rendjében  éljenek  együtt.  Nemcsak  azt  engedi  meg,  hogy  a 
házastársak eszközzé legyenek emberi életet teremtő munkájában, hanem azt is akarja, 
hogy  Krisztus  szeretetével  szeressék  egymást  (Ef5,22-33),  és  halálig  tartó  hűséggel 
ragaszkodjanak  egymáshoz  (Mt  19.5). Az  ember  a  házasságnak  ezt  az  isteni  rendjét 
sokszor  elviselhetetlennek  érzi  (Mt  19,3-10),  de  ha  alkalmazkodik  hozzá,  akkor 
nemcsak elviselhetővé, hanem a földi boldogság forrásává is válik. Mert Isten nagyon 
jónak  alkotta  világát,  és  áldását  adta  az  ember  házassági  szövetségére  (1Móz 
1,28a.31). 
Az egyházi esketés bizonyságtétel a házasságnak erről az isteni rendjéről. Amikor 
az  egyházi  esketés  szükségességét  hangsúlyozzuk  a  polgári  házasságkötés  mellett, 
akkor  különbséget  teszünk  a  törvényesen  érvényes  és  az  Istennek  tetsző  házasság 
között.  Hazai  törvényeink  szerint  a  házasság  érvényességéhez  szükséges  az,  hogy  a 
felek  önként  és  nyilvánosan,  anyakönyvvezető  és  tanúk  előtt  kijelentsék  házassági 
szándékukat,  és  hogy  az  anyakönyvvezető  a  törvényes  feltételek  megléte  alapján 
megkötöttnek nyilvánítsa házasságukat. Egyházunk ezt  a törvényes rendet  elfogadja, 
és érvényesnek tekint az állami anyakönyvvezető előtt kötött minden házasságot férfi 
és  nő  között.  Az  Istennek  tetsző  házasságnak  ezen  kívül  az  is  feltétele,  hogy  a 
házasfelek elfogadják és kövessék Isten rendjét, amely kölcsönös szeretetet és halálig 
tartó  hűséget  követel  tőlük. A  polgári  jog  szerint  tartós  élettársi  kapcsolatban  élőket 
egyházunk arra bátorítja, hogy házasságra lépjenek.  
Az egyházi esketés kétoldalú bizonyságtétel a házasság isteni rendjéről. Egyrészt 
az  egyház  tanúskodik  róla  szentírási  igék  olvasásával,  igehirdetéssel,  és  azzal,  hogy 
megkérdezi  házasságra  lépő  tagjait,  magukra  nézve  kötelezőnek  fogadják-e  el  ezt  a 
rendet. Másrészt a házasságra lépő egyháztagok tesznek bizonyságot a házasság isteni 
rendjéről  azzal,  hogy  házasságuk  ügyét  Isten  és  a  gyülekezet  elé  viszik,  és  esküvel 
megerősített  válaszukban  kijelentik  azt  a  közös  elhatározásukat,  hogy  nem  a  maguk 
elképzelése  vagy  a  világ  „bevett  normái"  szerint  akarnak  házasságban  élni,  hanem 
Isten szándéka és Jézus tanítása szerinti szeretetben és halálig tartó hűségben.  
Az  esketés  tehát  több  mint  igehirdetési  alkalom,  és  több  mint  a  házasság 
megáldása.  Nélkülözhetetlen  eleme  a  házasságra  lépők  bizonyságtétele  arról,  hogy 
házasságukat  Isten  rendje  és  tanítása  szerint  értelmezik,  és  ezt  maguk  számára 
kötelezőnek  vallják.  Enélkül  az  egyházi  esketés  nem  végezhető  el.  Ez  ellentétben 
volna  tényleges  tartalmával.  Ez  nem  jelenti  sem  a  keresztény,  sem  a  nemkeresztény 
vagy nemhívő fél megbélyegzését, vagy a velük való testvéri kapcsolat megtagadását, 
sőt  inkább  a  lelkész.  gondozásával,  a  gyülekezet  pedig  imádkozó  szeretetével  veszi 
körül őket, hogy megvalósuljon rajtuk Istennek az a  szándéka, hogy ,,minden ember 
üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson".  
background image
A házasság megáldásának rendje 
39 
 
Különböző  felekezetű  keresztények  esketésének  egyházunk  részéről  nincs 
akadálya, ha mindkét fél fenntartás nélkül vállalja az esketést a kérdésekkel és az eskü 
alkalmazott  szövegével  együtt.  De  a  jelentkezésnél  világossá  kell  tenni  számukra  az 
evangélikus  félnek  azt  a  lelkiismereti  elkötelezettségét,  hogy  hitét  ne  csak  a  maga 
számára őrizze meg, hanem házastársa és családja előtt is szeretettel és meggyőzően 
tegyen  bizonyságot  Krisztusról  és  az  evangéliumi  hit  igazságáról.  Ennek  elismerése 
nélkül  ellentmondásosnak  kell  tekintenünk  azt,  hogy  egyházunknál  jelentkeznek 
esketésre. 
Az  ökumenikus  szolgálattal  végzett  esketés  rendje  megtalálható  az  evangélikus 
esketés rendjét követő fejezetben.  
Mivel az egyházi esketés bizonyságtétel a házasság isteni rendjéről, nem magától 
értődő  az  elváltak  esketése.  Jézus  a  mózesi  törvénynek  az  elválásra  vonatkozó 
rendelkezéseivel 
szemben 
egyértelműen 
nyilatkoztatja 
ki 
házasság 
felbonthatatlanságát. Az  apostoli  hagyomány  kivételesen  elkerülhetetlennek  tartja  az 
elválást, de szintén egyértelműen jelenti ki, hogy az újabb házasságkötés ilyen esetben 
is ellenkezik Isten rendjével (Mk 10,2-12 ; Lk 16,18; Mt 5.32; 19,3-10; 1Kor 7,10-14. 
Az egyház tehát a válni készülő házasfelek összebékítésére törekszik, és helyteleníti az 
elváltak újabb házasságkötését, rámutatva, hogy az együttélés megszűnése Isten rendje 
szerint nem érvényteleníti a felek házasságkötéskor egymásnak tett és Istent segítségül 
hívó  esküvel  is  megerősített  hűségfogadalmát.  Ha  az  elvált  egyháztag  mégis  újabb 
törvényes házasságot kötött, akkor egyházunk ezt tudomásul veszi, és ezt a házasságot 
is érvényesnek és felbonthatatlannak tekinti, bár vallja, hogy ez az állapot ellenkezik 
Isten rendjével és Jézus tanításával.  
Ha az elvált egyháztag újabb házasságkötés után jelentkezik egyházi esketésre, a 
lelkésznek  nem  az  a  feladata,  hogy  a  jelentkező  új  párt  elválassza,  vagy  hogy 
ítélkezzék felettük. De azt a benyomást sem keltheti, hogy az esketéssel az elvált fél 
úgynevezett  vétlenségét  igazolja,  és  elválását  az  egyház  részéről  jóváhagyja.  Sokkal 
inkább  világossá  kell  tennie,  hogy  Isten  teremtő  akarata  és  Jézus  tanítása  szerint  a 
házasságban ketten eggyé lesznek, és ezért az elválásnál nincsen vétlen fél Isten színe 
előtt.  Az  elváltnak  tehát  nem  azzal  kell  készülnie  újabb  házasságára,  hogy  magát 
menti,  és  a  felelősséget  a  másik  félre  hárítja,  hanem  azzal,  hogy  tanul  házasságának 
felbomlásából,  felismeri,  elismeri  és  megbánja  a  maga  bűnét,  hibáját  és  azzal  az 
elszánással  tekint  előre,  hogy  Isten  segítségével  harcol  bűnei  ellen.  Így  remélheti, 
hogy bűnbánaton át új élet lehetősége nyílik előtte új házasságában, melyre elnyerheti 
Isten  áldását,  aki  nem  veti  meg  a  bűnbánó  szívet  (Zs  51,2.19).  Ilyen  reménységgel 
vállalja  egyházunk  az  elváltak  esketését,  és  lelkipásztori  szolgálatával  mindent 
megtesz azért, hogy az új házasság maradandó és boldog legyen.  
Ismételten  felmerül  az  eskü  és  ezen  belül  a  házassági  eskü  teológiai 
igazolhatóságának kérdése. Az evangélikus egyház hitvallásos álláspontja az, hogy a 
keresztény  ember  hivatalos  esküt  tehet  (Ágostai  hitvallás  XVI).  Jézus  nem  az  eskü, 
hanem  az  esküdözés  ellen  szól,  ellenben  Istent  tiszteljük,  ha  nevét  jó  és  igaz  ügy 
erősítésére  használjuk  (Nagy  káté  2.  parancsolat).  Az  esküt  tehát  nem  lehet  elvileg 
helyteleníteni.  A  házassági  eskünek  két  lényeges  pontja  van.  Az  egyik 
ténymegállapítás: a házastársi szeretet megléte. Erre lehet  esküt  tenni, ha megvan. A 
másik  ígéret:  a  halálig  tartó  házassági  hűség.  Mivel  ez  az  emberi  lehetőség  (justitia 
civilis)  határain  belül  van,  erre  is  lehet  esküt  tenni,  eltérően  a  hitben  való  megállás 
esküszerű ígéretétől, amelynek teológiai helyessége joggal megkérdőjelezhető.  
Maga  az  eskü  szó  rokon  az  esedezéssel:  komoly  fogadalom,  de  Istenre  nézve, 
Istent  segítségül  hívva,  aki  az  akaratával  egyező,  életre  szóló  elhatározást  mindig 
támogatja,  és  ezért  segítségére  is  számítani  lehet  annak  megtartásához. A  házassági 
background image
A házasság megáldásának rendje 
40 
 
eskü kérdésében tehát nem lehet  felhozni olyan teológiai érvet, amelynek alapján be 
kellene vezetni, ha még nem volna meg, viszont nem lehet olyan teológiai érvet sem 
felhozni, amelynek alapján el kellene hagyni, ha már szokásban van. Két nyomós ok 
van  arra,  hogy  megtartsuk  esketési  rendünkben,  és  az  egyházi  cselekményt  is 
esketésnek  nevezzük:  1.  Megszüntetése  azt  a  benyomást  keltené  -  nem  minden  ok 
nélkül -, hogy alkalmazkodunk a kor szelleméhez, és nem vesszük komolyan, hogy a 
házasság szent dolog. 2. A házassági eskü majdnem kizárólagosan magyar szokás, első 
nyomai  a  reformáció  korában  éppen  evangélikus  területen  mutathatók  ki,  és  ezt  ma 
minden  magyarországi  egyház  gyakorolja.  Ebből  a  történeti  és  élő  közösségből  nem 
lépünk ki.  
A  házasulandók  előzetes  jelentkezését  egyházunk  megkívánja  tagjaitól.  Ezt  a 
lelkész  az  adatfelvételen  kívül  felhasználja  arra  is,  hogy  tanítást  adjon  a  házasság 
isteni  rendjéről.  Fiatalkorú  jelentkezőkkel  az  esketésig  hátralevő  időben  lehetőség 
szerint  több  beszélgetésre  is  kerüljön  sor  („jegyesoktatás”).  Alkalmas  kiinduló  pont 
lehet  az  esketés  rendjének  ismertetése.  A  lekciók  és  az  eskü  szövege  alapján 
lelkipásztori  beszélgetés  indulhat  a  házasságról:  arról,  hogy  mi  az  Isten  szándéka  a 
házassággal, és hogy a házasságra lépők megfelelnek-e ennek. Lehetséges, hogy ilyen 
lelkipásztori  szolgálat  gyümölcseként  bizonyos  esetekben  (pl.  elváltaknál)  létre  sem 
jön  az  olyan  házasság,  amely  nem  egyezik  Isten  rendjével.  A  lelkész  tartózkodjék 
bármiféle  lelkiismereti  kényszer  alkalmazásától,  de  végezze  szolgálatát  azzal  a 
meggyőződéssel, hogy az Isten rendjéhez alkalmazkodásból mindig áldás fakad, még 
akkor is, ha az pillanatnyilag nehéznek, népszerűtlennek vagy korszerűtlennek tűnik.  
Az esketés rendjében a lekcióknak, az esketési kérdéseknek, az eskütételnek és a 
házassági  áldásnak  a  8-12.  pontokban  található  szövege  nem  változtatható  meg,  és 
azokból semmi sem hagyható ki.  
Az esketés minden esetben azonos rend szerint történik, mégpedig a templomban, 
lehetőleg  gyülekezet  előtt,  de  legalább  két  keresztény  tanú  jelenlétében. Az  esketés 
templomon kívül csak akkor végezhető, ha a felek el nem hárítható okból (vis maior) 
nem jelenhetnek meg a templomban. 
Amikor  az  esketésre  jövő  pár  a  templom  bejárata  elé  érkezik,  a  lelkész  - 
amennyiben  a  helyi  szokással  ez  nem  ellenkezik  -  a  templomkapu  előtt  liturgikus 
öltözékben fogadja. Megszólal az orgona, és a pár a lelkész vezetésével vonul az oltár 
elé. A két tanú közvetlenül mögöttük kíséri őket, és a szertartás végéig mögöttük áll. A 
velük  csoportosan  érkezett  násznép  –  ha  pl.  a  polgári  házasságkötés  közvetlenül  a 
templomi  esketés  előtt  volt  –  a  bevonulás  előtt  foglal  helyet  a  templomban.  A 
bevonulás  megkezdésekor  a  gyülekezet  feláll,  és  a  bevonulás  végéig  állva  marad. A 
bevonulásra  és  a  felállásra  vonatkozó  -  a  fentiektől  eltérő  -  helyi  szokások 
fenntarthatók,  de  a  vőlegény  mindig  a  menyasszony  jobbján  álljon  az  oltár  elé. Az 
oltár  elé  érve  az  egyházfi  átveszi  a  menyasszonyi  csokrot,  és  az  oltáron  bal  felől 
helyezi el. Ha a gyűrűzés szokásban van, még a bevonulás megkezdése előtt elkéri a 
gyűrűket,  és  erre  való  kis  tálcán  (nem  az  úrvacsorai  paténán)  az  oltáron  jobb  felől 
helyezi el. A bevonulás egész ideje alatt szóljon az orgona.  
Az esketés gyülekezeti jellegét helyesen fejezi ki a gyülekezeti ének és az új pár 
üdvözlése az esketés végén. Az esketés rendje több helyen ad lehetőséget ének vagy 
karének  közbeiktatására.  A  gyülekezetek  ezt  a  lehetőséget  a  körülmények  szerint 
használják  fel.  Helyettük  zeneszám  is  alkalmazható.  A  kar  éneke  minden  esetben 
egyházi  ének, zsoltár vagy egyházi  kórusmű. A kar énekelheti a bevezető zsoltárt  is. 
Az  orgona  kivonulásra  is  szólhat.  de  –  miként  a  bevonulás  alatt  is  –  csak  egyházi 
jellegű  orgonaművek  használhatók.  Az  orgona  az  eskütétel  alatt  halkan  vagy 
egyáltalán ne szóljon, hogy az eskü szövege jól hallható legyen. 
background image
A házasság megáldásának rendje 
41 
 
A  kivonulás  a  bevonuláshoz  hasonló  rendben  történik:  a  lelkész  a  kapu  előtti 
térségig - de legalább a külső templomkapuig (pl. esős vagy hideg időben) - vezeti a 
házaspárt.  Itt  adja  át  –  mindig  a  házaspárnak  –  a  templomi  esketést  tanúsító,  előre 
elkészített  emléklapot,  esetleg  a  gyülekezetnek  az  esketés  napjára  emlékeztető 
ajándékával (Pl. Biblia) együtt. Ez utóbbit a felügyelő vagy egy jelenlévő presbiter is 
átadhatja. A kivonulással kapcsolatos - ettől eltérő – helyi szokások is megtarthatók. 
Lehetőség  van  a  házasságkötés  megáldását  úrvacsorai  liturgiával  és  közös 
úrvacsorával összekötni.  
 
background image
A házasság megáldásának rendje 
42 
 
O
RGONAJÁTÉK 
NEK
],
 BEVONULÁS
 
 
B
EVEZETÉS 
(I
NVOCATIO
,
 
I
NTROITUS
Lelkész:
 Az Atya, [
+
]Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
Lelkész:
 Boldogok, akik félik az Urat,                                                                                                                                                              
           akik az ő útjain járnak. 
Zsolt 128,1 
                   Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,  
                       ujjongjunk üdvösségünk kősziklája előtt!  
                   Járuljunk eléje hálaadással,  
                       magasztaljuk őt dicséretekkel!  
                   Jöjjetek, boruljunk le, hajtsunk térdet  
                       teremtőnk, az Úr előtt.  
                   Mert ő a mi Istenünk,  
                       mi pedig az ő népe vagyunk. 
Zsolt 95,1.2.6.7. 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. 
Ámen.  
Boldogok, akik félik az Urat,  
akik az ő útjain járnak.
 
Zsolt 128,1 
vagy: 
 
 
Lelkész:
 Hirdessétek velem az Úr nagyságát,  
           magasztaljuk együtt az ő nevét! 
Zsolt 34,4 
                   Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott,  
                       örömre derülnek, akik rátekintenek!  
                   Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr,  
                       mind boldog, aki hozzá menekül!  
                   Féljétek az Urat, ti szentjei, 
                       mert nem szűkölködnek az istenfélők.  
                   Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja,  
                       akik hozzá folyamodnak, nem nélkülözik a jót. 
Zsolt 
34,9.10.18a.11b. 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. 
Ámen.  
background image
A házasság megáldásának rendje 
43 
 
                   Hirdessétek velem az Úr nagyságát,  
                         
magasztaljuk együtt az ő nevét!
 Zsolt 34,4 
 
A doxológiát a gyülekezet énekelheti. Megfelelő énekverset is énekelhet: pl. 
73,3; 262,4. 
 
[B
ŰNBÁNAT
,
 BŰNVALLÁS
,
 FELOLDOZÁS
]
 
 
Az esketési liturgia része lehet a bűnbánati rész. Alkalmazható ez 
akkor  is,  amikor  az  házasság  megáldásának  liturgiájához  nem 
kapcsolódik  úrvacsoravétel.  Isten  gyermekei  bűnbánattal  és  Isten 
kegyelmével  indulhatnak  a  közös  útra.  Ez  a  szakasz  azonban 
elhagyható.  
 
Lelkész:
 
Testvéreim  az  Úrban!  Mielőtt  Isten  áldását  kérjük  házasságot 
kötő testvéreink számára, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt! 
Hallgassuk meg a tízparancsolatot! 
 
Ezt mondja az Úr: 
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! Ne vedd hiába 
Istened  nevét!  Szenteld  meg  az  ünnepnapot!  Tiszteld  atyádat  és 
anyádat! Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen 
hamis  tanúbizonyságot!  Ne  kívánd  felebarátod  házát!  Ne  kívánd 
felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát! 
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja: 
Ha  azt  mondjuk,  nincsen  bűn  mibennünk,  magunkat  csapjuk  be,  és 
igazság  nincsen  bennünk.  Ha  megvalljuk  bűneinket,  hűséges  és  igaz 
az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.  
Lelkész:
 
Testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és 
valljuk meg bűneinket! 
A gyülekezet feláll – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti. 
Itt  rövid  csendet  is  tarthatunk.  Ezután  a  gyülekezet  és  a  lelkész 
elmondja a gyónó imádságot: 
 
Gyülekezet:
 
Vallom előtted, szent és igaz  Isten, hogy vétkeztem ellened 
és  embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs 
más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek: 
légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
Lelkész:
 
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus 
background image
A házasság megáldásának rendje 
44 
 
által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. 
A lelkész áldásra emeli kezét. 
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket 
bűneitekből az Atya, 
  
+
 
Fiú és a Szentlélek nevében! Járjatok új 
életben a Szentlélek erejével! 
A gyülekezet helyet foglal.  
 
K
YRIE
 
Lelkész: 
Úr Jézus Krisztus, aki megszenteled a benned bízók örömét! 
Uram, irgalmazz! 
[
Gyülekezet:
 Uram, irgalmazz!
Lelkész:
 Úr Jézus Krisztus, aki szeretetre tanítod a benned 
reménykedőket! Krisztus, kegyelmezz! 
[
Gyülekezet:
 Krisztus, kegyelmezz!
Lelkész: 
Úr Jézus Krisztus, aki megáldod a téged egy akarattal 
követőket! Uram, irgalmazz! 
[
Gyülekezet:
 Uram, irgalmazz!
 
G
LÓRIA
 
Lelkész:
 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
A gyülekezet Laudamus te-t, vagy annak megfelelő énekverset énekelhet. 
K
OLLEKTA
 
Lelkész:
  Imádkozzunk!  Teremtő  Istenünk,  aki  nem  hagytad  magukra 
gyermekeidet, hanem egymásban segítőtárssal ajándékoztad meg őket, 
maradj  velük,  hogy  igédre  figyelve  megosszanak  minden  gondot  és 
örömöt, és akaratodat kövessék most és életük minden napján, az Úr 
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik 
örökkön örökké. 
Gyülekezet:
 Ámen. 
Vagy: 
Istenünk,  aki  a  házastársi  közösségben  javunkat  munkálod,  és 
testvéreinket  is  egymáshoz  vezetted  szeretetben,  maradj  velük 
és nyisd meg most szívüket igéd előtt, hogy megismerjék atyai 
akaratodat,  és  tetszésed  szerint  éljenek,  az  Úr  Jézus  Krisztus 
által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik örökkön 
örökké. 
Gyülekezet:
 Ámen. 
background image
A házasság megáldásának rendje 
45 
 
 
Vagy: 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  életedet  adtad  értünk  szeretetből, 
nyisd  meg áldásodat  kérő testvéreink előtt  szereteted titkát, 
hogy  úgy  ragaszkodjanak  egymáshoz  egész  életükben, 
ahogyan te hordozod őket örökkévaló szeretettel.  
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
Vagy: 
Mennyei  Atyánk,  aki  gondot  viselsz  az  emberre,  légy 
áldott,  hogy  most  is  két  szívnek  adsz  örömöt,  és 
egyesíted  őket  boldogságban.  Add,  hogy  hálával 
fogadják  kegyelmedet,  és  magasztaljanak  téged  érte 
mindenkor,  az  Úr  Jézus  Krisztus  által,  aki  veled  és  a 
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik örökkön örökké. 
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
Vagy:  
Teremtő Istenünk, aki úgy alkottad az emberi szívet, 
hogy  szeretet  és  boldogság  után  vágyakozzék,  áldd 
meg  házasságot  kötő  testvéreinket  és  szenteld  meg 
szívüket,  tedd  mindig  igazzá  hűségüket  és 
önfeláldozóvá  szeretetüket,  hogy  Jézus  Krisztusból, 
a szeretet forrásából naponta meríthessenek. 
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
I
GEHIRDETÉS
 
Lelkész:
  Testvéreim  az  Úrban!  Isten,  a  mi  mennyei Atyánk,  gyermekei 
javát  akarja,  és  gyönyörködik  igazi  örömükben.  Ahogyan  ti  most 
hálával  gondoltok  szeretetére,  úgy  fordul  felétek  atyai  jóságával,  és 
útmutatást ad igéjében, hogy boldogságban éljetek. Hallgassátok meg 
és fogadjátok el tőle ezt a szentigét, amit megírva találunk... 
Következik az igeolvasás és igehirdetés. 
É
NEK
,
 KARÉNEK
,
 ZENESZÁM
 
 
L
EKCIÓ 
 
Lelkész: 
Testvéreim az Úrban! Hallgassátok meg Isten igéjét a házasság 
szent rendjéről! 
background image
A házasság megáldásának rendje 
46 
 
Isten ezt mondja: 
Nem  jó  az  embernek  egyedül  lenni,  szerzek  neki  segítőtársat,  hozzá 
illőt. És teremtette az embert férfivá és asszonnyá és megáldotta őket. 
És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Ezért a férfi 
elhagyja atyját és anyját és ragaszkodik feleségéhez és lesznek ketten 
egy testté. 
1Móz 1,2 
Krisztus Urunk ezt mondja: 
Amit tehát Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. 
Mt 19,6 
Pál apostol pedig ezt mondja: 
Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk 
Jézus Krisztus nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus 
félelmében:  az  asszonyok  férjüknek,  mint  az  Úrnak,  a  férfiak  pedig 
szeressék  feleségüket,  ahogyan  Krisztus  is  szerette  az  egyházat  és 
önmagát adta érte. 
Ef 5,20- 22,25. 
 
 
 
E
SKETÉSI KÉRDÉSEK
 
Lelkész: 
Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten örök akaratát a házasság 
rendjéről.  Tegyetek  azért  vallást  arról,  hogy  Isten  tetszése  szerint 
akartok  házasságban  élni!  Feleljetek  az  élő  Isten  jelenlétében  az 
egyház tanúi előtt a következő kérdésekre! 
A lelkész a vőlegényhez: 
Először tőled kérdem, Testvérem az Úrban, 
N.N.
Szereted-e a melletted álló 
N.N.
-t, akit házastársadul választottál? 
[Szereted-e?] 
Vőlegény:
 Szeretem. 
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a 
halál tőle Isten akaratából el nem választ? [Akarsz-e?] 
Vőlegény:
 Akarok. 
Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? [Kész vagy-e?] 
Vőlegény: 
Kész vagyok. 
     
A lelkész a menyasszonyhoz: 
Hasonlóképpen kérdem tőled, Testvérem az Úrban, 
N.N.
Szereted-e a melletted álló 
N.N.
-t, akit házastársadul választottál? 
[Szereted-e?] 
Menyasszony:
 Szeretem. 
background image
A házasság megáldásának rendje 
47 
 
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a 
halál tőle Isten akaratából el nem választ? [Akarsz-e?] 
Menyasszony:
 Akarok. 
Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? [Kész vagy-e?] 
Menyasszony:
 Kész vagyok. 
 
 
G
YŰRŰZÉS
 
A lelkész kezébe veszi a kis tálcát a gyűrűkkel: 
Lelkész:
 Szívetek szándékának és ajkatok vallástételének bizonyságául 
vegyétek a gyűrűket! 
A lelkész jobb kezük gyűrűsujjára húzza a 
gyűrűket.
 
Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül 
szeressétek ti is egymást! 
Néhány  helyen  szokásban  van,  hogy  a  gyűrűváltás  után  intő-biztató  szó. 
Pl.:  „Ezeknek  a  gyűrűknek  az  a  rendeltetése,  hogy  emlékeztessenek 
benneteket  egymás  iránti  felelősségetekre  és  hűségetekre  –  és  tudassák 
mindenkivel, hogy a gyűrű viselőjének van párja, aki helyett vagy mellett 
Isten szándéka szerint nincs keresnivalója másnak.” 
 
 
E
SKÜTÉTEL
 
Lelkész: 
Térdeljetek  az  Úr  oltárához,  nyújtsátok  egymásnak  jobb 
kezeteket,  a  gyülekezet  pedig  felállva  hallgassa  az  eskütételt! 
Először a vőlegény mondja az esküt: 
Én 
N. N.
 
esküszöm az élő Istenre, 
aki Atya, Fiú, Szentlélek 
Szentháromság egy igaz Isten, 
hogy 
N. N.
-t igazán szeretem, 
hűséges házastársa leszek
 /
 Isten rendje és igéje szerint 
holtomig, 
holtáig 
el nem hagyom 
sem egészségében, 
sem betegségében, 
sem örömében, 
sem bánatában. 
Isten segítsen erre! Ámen. 
 
Lelkész: 
Hasonlóképpen mondja az esküt a 
menyasszony is: 
Én 
N. N.
 
esküszöm az élő Istenre, 
aki Atya, Fiú, Szentlélek 
Szentháromság egy igaz Isten, 
hogy 
N. N.
-t igazán szeretem, 
hűséges házastársa leszek
 /
 Isten rendje és igéje szerint 
holtomig, 
holtáig 
el nem hagyom 
sem egészségében, 
sem betegségében, 
sem örömében, 
sem bánatában. 
Isten segítsen erre! Ámen. 
Ha  az  egyik  fél  a  Szentháromságot  nem  valló  (unitárius,  stb.)  felekezethez 
background image
A házasság megáldásának rendje 
48 
 
tartozik,  vagy  más  nem  keresztény,  de  egyistenhívő  vallás  (izraelita,  muszlim, 
stb.)  követője,  akkor  az  ő  esküszövegéből  a  második  sor  –  aki  Atya,  Fiú, 
Szentlélek,  Szentháromság  egy  igaz  Isten  –  kimarad.  Ha  az  egyik  fél  nem 
egyistenhívő,  vagy  ateistának  vallja  magát,  akkor  esküjének  szövegéből  a 
második sorral - aki Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy igaz Isten - együtt 
értelemszerűen kimarad az első sor végén ,,az élő Istenre" és a teljes utolsó sor 
—  „Isten  segítsen  erre!  Ámen.”  —  is.  Az  eskütételt  azonban  (ami  világi 
tisztségekbe  való  beiktatáskor  is  elengedhetetlen  követelmény)  mindenképpen 
vállalnia kell. A szövegben az ,,esküszöm" semmilyen indokkal sem cserélhető 
fel a „fogadom”kifejezéssel. 
A  nem  keresztény  féllel  való  házasságkötés  különös  lelkipásztori  feladatot 
jelent,  amelyben  a  jegyes-oktatásban  a  felkészítést  fokozott  felelősséggel  kell 
végezni.  
 
H
ÁZASSÁGI ÁLDÁS
 
A lelkész a házastársak egymásba kulcsolt kezére teszi jobb kezét, és ezt 
mondja: 
Mivel Isten rendje szerint akartok házasságban élni, és ezt az élő Isten 
jelenlétében, az egyház tanúi előtt kijelentettétek, egybekötlek titeket 
az  Atya, 
+ 
Fiú,  Szentlélek  nevében,  hogy  amit  Isten  igéjével 
egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza! 
A lelkész a házastársak fejére teszi kezét és folytatja: 
A  mindenható  Isten,  aki  az  embert  jótetszése  szerint  férfivá  és 
asszonnyá  teremtette,  és  házasságukat  megáldotta,  áldja  meg  a  ti 
házassági  szövetségeteket,  és  adja  nektek  Szentlelkét,  hogy  az  ő 
gyermekeiként  tisztaságban  és  szeretetben,  békességben  és 
boldogságban  éljetek,  a  hitben  mindvégig  megálljatok,  egykor  pedig 
tiétek legyen az örök élet koronája, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
NEK
,
 KARÉNEK
 
H
ÁLAADÁS
 
Lelkész:
  Imádkozzunk!  Istenünk,  Atyánk!  Kérünk,  áldd  meg  a 
házastársakat,  akik  hűséget  fogadtak  egymásnak  teelőtted.  Ébressz 
bennük  hitet,  hogy  gyermeki  bizalommal  vigyék  eléd  minden 
kérésüket.  Növeld  szeretetüket,  hogy  odaadó  hűséggel  támogassák 
egymást. 
Naponta  újítsd  meg  rajtuk  kegyelmedet:  tedd  eredményessé  a 
mindennapi  kenyérért  való  fáradozásukat,  és  ajándékozz  nekik 
boldogságot  családjuk  közösségében.  Légy  velük  örömükben  és 
bánatukban, hogy mindenkor téged dicsőítsenek, az Úr Jézus Krisztus 
által. 
background image
A házasság megáldásának rendje 
49 
 
 
vagy: 
Úr Jézus Krisztus! Megígérted, hogy híveiddel maradsz minden 
napon a világ végezetéig: kérünk, maradj testvéreinkkel, akik a 
te  nevedben  kezdik  házaséletüket.  Légy  velük  szereteteddel, 
hogy  hűségesen  ragaszkodjanak  egymáshoz.  Tanítsd  őket 
irgalmadból élni, hogy megértéssel hordozzák egymás gyengéit. 
Add  nekik  bölcsességedet,  hogy  mindennapi  munkájukat 
áldásod  kísérje.  Szenteld  meg  jelenléteddel  otthonukat,  hogy 
boldogan  éljenek.  Maradj  velük  életük  minden  napján,  hogy 
mindenkor hálaadással magasztaljanak téged. 
 
vagy: 
Urunk,  Istenünk,  aki  minden  igaz  közösség  teremtője, 
fenntartója  és  megszentelője  vagy:  kérünk,  tartsd  meg 
irgalmadban  gyermekeidet,  akik  tetszésed  szerint  kívánnak 
házasságban  élni.  Segítsd  őket,  hogy  mindig  készségesen 
cselekedjék 
akaratodat, 
hűségesen 
ragaszkodjanak 
egymáshoz,  szeretettel  osztozzanak  a  terhek  hordozásában, 
hálaadással  élvezzék  munkájuk  gyümölcsét,  és  boldog 
családi  közösségben  magasztaljanak  téged  minden 
áldásodért, az Úr Jézus Krisztus által.  
 
Vagy:                                                                                                                                      
Idősebb párnál: 
Urunk, Istenünk! Áldd meg keresztény testvéreinket, akik 
megtapasztalták,  hogy  nem  jó  egyedül  lenni,  és  most 
akaratod  szerint házasságot  kötöttek. Szentlelked által  adj 
nekik  igaz  hitet,  hogy  mindenkor  bízzanak  benned, 
áldozatkész szeretetet, hogy egymás terhét hordozzák, sírig 
tartó  hűséget,  hogy  egymás  mellett  jóban-rosszban 
kitartsanak.  Ajándékozd  nekik  az  üdvösség  élő 
reménységét,  hogy  a  szenvedések  idején  is  kegyelmedre 
hagyatkozzanak.  Áldd  meg  otthonukat  békességgel  és 
derűvel,  egykor  pedig  országodban  részesítsd  őket  is  az 
örök élet örömében, Jézus Krisztus által. 
 
Ha  az  esküvőhöz  úrvacsora  kapcsolódik,  itt  a  Miatyánk  és  az  áldás 
elmarad, és folytatódik énekkel, majd az Úrvacsorai liturgiával.  
Ha  nincs  úrvacsora,  akkor  a  lelkész  a  hálaadó  imádságot  a 
background image
A házasság megáldásának rendje 
50 
 
Miatyánkot bevezető formulával zárja: 
akinek a nevében együtt 
így imádkozunk: 
 
M
IATYÁNK ÉS ÁLDÁS
 
Lelkész és Gyülekezet:
 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék 
meg  a  te  neved,  jöjjön  el  a  te  országod,  legyen  meg  a  te  akaratod, 
amint  a  mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add 
meg  nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket,  miképpen  mi  is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, 
de  szabadíts  meg  a  gonosztól,  mert  tied  az  ország,  a  hatalom  és  a 
dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja. 
[
Lelkész:
 
Isten népe!] 
Lelkész:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az ő arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát 
tefeléd, és adjon neked 
+
 
békességet! 
Vagy: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a 
+
 
Fiú és a 
Szentlélek! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
É
NEK 
 
U
TÓJÁTÉK 
 
A lelkész a házaspárt a kapuig kíséri. Ez az útnak indítás ősi 
jelképe.  
 
Ha az istentisztelet úrvacsorával folytatódik, akkor a hálaadó 
imádság után gyülekezeti ének következik majd az úrvacsorai 
liturgia.  
 
É
NEK
 
 
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
(P
RAEFATIO
background image
A házasság megáldásának rendje 
51 
 
 
[
Lelkész:
 
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk szent nevét:] 
[Valóban]  méltó  és  igaz,  illő  és  üdvösséges,  hogy  mindenkor  és 
mindenhol  hálát  adjunk  neked,  mindenható  Istenünk  és  Atyánk,  a 
Jézus Krisztus által, 
aki  végt el en  szeret et ét  mutatta  meg  rajtunk  
embereken,  hogy  mi  magunk  is  önzetlen 
szeretet ben, bol dogan élhessünk.  
Ezért  az  angyalokkal,  az  üdvözültek  mennyei  seregével  és  a  földön 
küzdő  egész  egyházaddal  együtt  áldunk  és  magasztalunk  téged,  és 
ujjongó énekkel hirdetjük 
szent neved dicsőségét. 
A gyülekezet feláll, és az Agnus Dei végéig állva marad. 
 
S
ZENT
,
 SZENT
,
 SZENT 
(S
ANCTUS
Lelkész (és gyülekezet): a Sanctus-t mondja, vagy ide megfelelő 
énekverset énekel. (Pl. EÉ 11/1) 
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene! 
Dicsősége betölti a mennyet és a földet! 
Hozsánna a magasságban! 
Áldott, aki jön az Úr nevében! 
Hozsánna a magasságban! 
 
A
 
S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA 
(E
PIKLÉZIS
Lelkész: 
Szent  vagy,  Urunk,  és  nagy  a  te  irgalmad,  elítéled  a  bűnt,  de 
megmented  a  bűnösöket  szeretett  Fiad  élete  árán.  Ezért  a  nagy 
irgalmadért áldunk,  és kérünk: küldd  el  Szentlelkedet,  hogy  Krisztus 
testét és vérét üdvösségünkre vegyük ebben a kenyérben és borban, és 
testvéri közösséggé legyünk! 
S
ZERZÉSI IGÉK 
Lelkész:
 
A  mi  Urunk,  Jézus  Krisztus  azon  az  éjszakán,  amelyen 
elárultatott,  kezébe  vette  a  kenyeret,  hálát  adott,  megtörte, 
tanítványainak  adta,  és  ezt  mondta:  Vegyétek,  egyétek,  ez  az  én 
testem, 
+
  amely  tiértetek  adatik.  Ezt  cselekedjétek  az  én 
emlékezetemre! 
Hasonlóképpen,  miután  vacsorált,  kezébe  vette  a  kelyhet  is,  hálát 
adott,  nekik  adta,  és  ezt  mondta:  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez  a 
background image
A házasság megáldásának rendje 
52 
 
kehely  az  új  szövetség  én  véremben 
+
 
amely  tiértetek  és  sokakért 
kiontatik  bűnök  bocsánatára.  Ezt  cselekedjétek,  valamennyiszer 
isszátok az én emlékezetemre! 
 
M
IATYÁNK
 
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja. 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
A
Ú
R BÉKESSÉGE 
(P
AX
Lelkész: 
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek! 
 
I
STEN 
B
ÁRÁNYA 
(A
GNUS 
D
EI
Lelkész (és gyülekezet) Az Agnus Dei szövegét mondja, vagy ideillő 
énekverset énekel.  
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bűnét hordozod, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bűnét hordozod, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bűnét hordozod, add nekünk 
békédet! Ámen. 
 
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE 
(C
OMMUNIO
(Kitárt, hívogató karral:) 
Lelkész:
 
Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához! 
[Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!] 
Sumptio esetén először a lelkész vesz úrvacsorát, majd indul, és adja az 
ostyát. 
Az ostyánál:
 
Ez Krisztus teste. 
A kehelynél: 
Ez Krisztus vére. 
 
Az egyes „köröknél” a köszöntés: 
Békesség néktek! 
A  „kör”  befejezésénél: 
Jézus  Krisztus  teste  és  vére  tartson 
meg  titeket  az  igaz  hitben,  a  szeretetben  az  örök  élet 
reménységére! 
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet hálaadó éneket énekel, vagy a 
kántor ide illő művet játszik (sub communione). 
background image
A házasság megáldásának rendje 
53 
 
 
I
MÁDSÁG 
(P
OSTCOMMUNIO
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a lelkész a gyülekezet felé 
fordul: 
 
Lelkész:
 
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet 
ajándékoztál  igédben  és  Krisztus  Urunk  testének-vérének 
közösségében.  Kérünk,  őrizd  meg  bennünk  ennek  a  közösségnek 
minden  áldását,  hogy  erős  hittel  ragaszkodjunk  hozzád,  és  őszintén 
szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztus által. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
Á
LDÁS 
A lelkész az ároni áldást mondja. 
[
Lelkész:
 
Isten népe!] 
Lelkész:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az ő arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát 
tefeléd, és adjon neked 
+
 békességet! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
 
Z
ÁRÓÉNEK 
A gyülekezet az alkalomhoz illő éneket énekel. 
 
 
U
TÓJÁTÉK, KIVONULÁS  
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek