1%
Navigáció
 

A házasságkötés ökumenikus szertartása, ha a felek egyike evangélikus, másika katolikus – katolikus templomban

08_ev_ kat_esk_rk_templomban.pdf — PDF document, 450Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
81 
 
 
8. A HÁZASSÁGKÖTÉS ÖKUMENIKUS 
SZERTARTÁSA
,  
szentmisén kívül
1
, ha a felek egyike katolikus, másika evangélikus 
 
katolikus templomban –  
 
 
 
Bevezető rész 
 
62/15.  Az  eskető  katolikus  pap  karingben  stólával  és  pluviáléban  az 
evangélikus  lelkész  liturgikus  öltözetben  –  a  ministránsokkal  együtt  –  a 
templomajtóhoz vonulnak. Üdvözlik a jegyespárt és kifejezésre juttatják, 
hogy az egyház együtt örvend velük. Majd elindul a menet az oltár felé: a 
ministránsok,  a  pap  és  a  lelkész,  valamint  a  násznép  a  helyi  szokásnak 
megfelelő  sorrendben.  Bevonulás  alatt  alkalmas  éneket  énekelnek,  vagy 
orgonaszó hangzik.  
A  házasulandók  és  a  két  tanú  (násznagy)  számára  megfelelő  ülőhelyről 
ajánlatos gondoskodni.  
A szertartás megkezdésekor a két lelkész az oltár előtt áll és a jegyespár 
felé fordul.  
 
62/16 A katolikus pap keresztet vet és mondja:  
Katolikus pap:
 
Az Atya, 
+
 Fiú és a Szentlélek nevében.  
Hívek:
 Ámen.  
 
Katolikus  pap:
  Kegyelem  nektek  és  békesség  Atyánktól,  az  Istentől,  és 
Urunktól, Jézus Krisztustól! 
Hívek:
 És a te lelkeddel.  
 
Katolikus pap: 
Könyörögjünk! 
(Rövid csend)
 
Istenünk,  tekints  könyörgésünkre,  és  áraszd  jóságosan  kegyelmedet 
híveidre,  akik  most  házasságot  kötnek  szent  oltárodnál!  Legyenek 
mindig  állhatatosak  a  kölcsönös  szeretetben!  Krisztus,  a  mi  Urunk 
által.  
Hívek:
 Ámen. 
 
                                                 
1
 (Ordo Celebrandi Matrimonium, Budapest – függelék a 61.oldal után) 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – katolikus templomban 
82 
 
Igeliturgia 
 
62/17. Megegyezés szerint az általa  felolvasott szentírási szakasz  után a 
pap  vagy  az  evangélikus  lelkész  rövid  igehirdetést  tart.  A  beszédben 
történjék utalás a közös szertartás sajátosságaira és az ökumenikus családi 
közösség jelentőségére.  
 
Olvasmány vagy Szentlecke 
Az evangélikus lelkész olvassa 
 
A beszéd után összekötő ének, ami lehet:  
Zsoltár, Alleluja, alkalmas népének vagy orgonaszó.  
Evangélium 
A katolikus pap olvassa 
 
Házasságkötési kérdések 
 
Az igeliturgia után a jegyesek az oltár előtt állnak a tanúkkal együtt. 
 
62/18 A katolikus pap ezekkel vagy hasonló szavakkal szól a 
jegyesekhez:  
Kedves  jegyespár!  Eljöttetek  ide  a  templomba,  hogy  az  Úr 
megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét előttünk és a hívek 
közösségének színe előtt.  Krisztus  Urunk bőséges áldását  adja erre  a 
szeretetre.  A  Katolikus  Egyház  tanítása  szerint  Krisztus  egy  külön 
szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös, 
örök  hűségben  vállalni  tudjátok  a  házastársak  szent  kötelességeit. A 
házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek.  
Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire.  
62/19 a Katolikus pap kérdezi a vőlegényt:  
N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból 
jöttél-e ide, hogy házasságot köss?  
Vőlegény:
 Igen.  
Katolikus pap:
 Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, 
míg a halál el nem választ benneteket egymástól?  
Vőlegény:
 Ígérem.  
Katolikus pap:
 Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten 
megajándékozza házasságotokat?  
Vőlegény:
 Elfogadom.  
Katolikus pap:
 (ha a vőlegény katolikus): Ígéred-e, hogy Krisztusnak és 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – katolikus templomban 
83 
 
az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?  
(
Ha a vőlegény evangélikus:
 Ígéred-e, hogy úgy neveled őket, 
ahogyan az egy keresztyén édesapának kötelessége?) 
 
62/20 a Katolikus pap kérdezi a menyasszonyt:  
N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból 
jöttél-e ide, hogy házasságot köss?  
Menyasszony:
 Igen.  
Katolikus pap:
 Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a 
halál el nem választ benneteket egymástól?  
Menyasszony:
 Ígérem.  
Katolikus pap:
 Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten 
megajándékozza házasságotokat?  
Menyasszony:
 Elfogadom.  
Katolikus pap:
 
(ha a menyasszony katolikus):
 Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az 
ő egyházának törvényei szerint neveled őket?  
(
Ha a menyasszony evangélikus:
 Ígéred-e, hogy úgy neveled őket, 
ahogyan az egy keresztyén édesanyának kötelessége?) 
 
A házasságkötési szándék (consensus) 
kinyilvánítása 
 
62/21. A katolikus pap ezután így szól a jegyesekhez:  
Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor 
ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok 
lenni.  
 
Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm 
stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.  
 
A házasulandók megfogják egymás jobb kezét. A katolikus pap átköti 
kezüket stólával (lehetőleg külön stólát használjon).  
 
A katolikus pap kérdezi a vőlegényt:
 N., nyilatkozzál Isten és az 
Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlevő N.-t feleségül 
venni?  
Vőlegény:
 Akarom.  
 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – katolikus templomban 
84 
 
Katolikus pap:
 Mondd tehát utánam: N. – Isten szent színed előtt – 
feleségül veszlek.  
A vőlegény megismétli a pap szavait:  
A katolikus pap kérdezi a menyasszonyt:
 N., nyilatkozzál Isten és az 
Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-hez feleségül 
menni?  
Menyasszony:
 Akarok.  
 
Katolikus pap: 
Mondd tehát utánam: N. – Isten színe előtt – feleségül 
megyek hozzád.  
A menyasszony megismétli a pap szavait.  
 
62/22. A katolikus pap ezután így szól az új házasokhoz:  
Most megkötött házasságotokat az Egyház nevében érvényesnek 
nyilvánítom, és megáldom az Atya, 
+
 a Fiú és a Szentlélek nevében.  
Az új házastársak felelik:
 Ámen.  
 
A katolikus pap leveszi kezükről a stólát, majd így folytatja:  
Ti  pedig  testvéreim,  akik  itt  jelen  vagytok,  legyetek  tanúi  e  szent 
életszövetség  megkötésének,  amely  Krisztus  Urunk  szava  szerint 
felbonthatatlan: „Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!” 
Mt 
19,6 
 
Az evangélikus lelkész áldó imája:  
A  mindenható  Isten,  aki  az  embert  jótetszése  szerint  férfiúvá  és 
asszonnyá  teremtettel,  és  házasságukat  megáldotta,  áldja  meg  a  ti 
házassági  szövetségeteket,  és  adja  nektek  Szentlelkét,  hogy  az  ő 
gyermekeiként  tisztaságban  és  szeretetben,  békességben  és 
boldogságban  éljetek,  a  hitben  megálljatok,  egykor  pedig  elvegyétek 
az örök élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által. 
+
 Ámen. 
 
Házassági eskü 
62/23. Az új házastársak esküt tesznek:  
A katolikus fél a feszületre tett kézzel (a feszületet az egyik tanú tartja); az 
evangélikus fél házastársa kezét fogva esküszik.  
 
Katolikus  pap:
  Most  pedig  ősi  magyar  szokás  szerint  esküvel  is 
erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek.  
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – katolikus templomban 
85 
 
Előbb a férj tesz esküt, azután a feleség.  
A katolikus félnek  a katolikus pap mondja:
 Tedd ujjadat a feszületre és mondd 
utánam az eskü szavait! 
(A zárójelbe tett mondatot az asszony mondja) 
Ezután soronként mondja az eskü szavait és ő megismétli:  
Isten  engem  úgy  segéljen,  /  Nagyasszonyunk,  a  boldogságos  Szűz 
Mária / és Istennek minden szentjei, / hogy a jelenlevő N.-t szeretem, / 
szeretetből veszem feleségül  
– (szeretetből megyek hozzá feleségül) – / Isten rendelése szerint, / az 
Anyaszentegyház  törvénye  szerint,  /  és  hogy  őt  el  nem  hagyom  / 
holtomiglan  –  holtáiglan  /  semmiféle  bajában.  /  Isten  engem  úgy 
segéljen.  
 
Az evangélikus félnek az evangélikus lelkész mondja: 
Nyújtsátok egymásnak jobb kezeteket és mondd utánam az esküt. 
Ezután szakaszonként monda az eskü szavait és ő megismétli:  
 
Én 
N. N.
 
esküszöm az élő Istenre, 
aki Atya, Fiú, Szentlélek 
Szentháromság egy igaz Isten, 
hogy 
N. N.
-t igazán szeretem, 
hűséges házastársa leszek
 /
 Isten rendje és igéje szerint 
holtomig, 
holtáig 
el nem hagyom 
sem egészségében, 
sem betegségében, 
sem örömében, 
sem bánatában. 
Isten segítsen erre! Ámen. 
 
A gyűrűk megáldása:  
 
62/24. A katolikus pap az új házastársak gyűrűit tálcán az oltárra teszi (vagy a 
tanú, a sekrestyés, illetve a ministráns kezébe adja) és megáldja:  
 
Áldd 
+
 meg, Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat 
mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, 
a mi Urunk által.  
Hívek:
 Ámen. 
 
Evangélikus lelkész:
 Szívetek szándékának és ajkatok vallástételének 
bizonyságául vegyétek a gyűrűket! Amilyen végtelen a gyűrű, olyan 
végtelenül szeressétek ti is egymást! 
 
Katolikus pap:
 Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás 
ujjára és mondjátok:  
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – katolikus templomban 
86 
 
 
A férj megcsókolja a gyűrűt ás a feleség ujjára húzza, ismételve a pap szavait:  
N., – viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem jeléül – az Atya, – a 
Fiú, - és a Szentlélek nevében! 
 
A feleség megcsókolja a gyűrűt ás a férje ujjára húzza, ismételve a pap 
szavait:  
N., – viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem jeléül – az Atya, – a 
Fiú, - és a Szentlélek nevében! 
 
 
Könyörgések 
62/25 
Katolikus pap:
 Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy szentelje 
meg és halmozza el áldásával az új házastársakat! 
 
Lektor:
 
1.
 A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben 
és életadó szent közösségben! 
Hívek:
 Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
Lektor: 
2.
  A  mennyei  Atya  gondviselése  adjon  nekik  hosszú  életet  és 
bőséges kegyelmet. 
Hívek:
 Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
Lektor: 
3.
  Krisztus  békéje  lakjék  szívükben,  és  töltse  el  mindazokat, 
akik hajlékukba lépnek!  
Hívek:
 Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
Lektor: 
4.
  A  Szentlélek  egyesítse  szívüket  a  tiszta  szeretet 
elszakíthatatlan kötelékével 
Hívek:
 Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
Lektor: 
5.
 A Szentháromság  egy  Isten fogadja be őket  az élet  alkonyán 
az örök boldogságba és végtelen szeretetébe! 
Hívek:
 Kérünk Téged, hallgass meg minket! 
 
62/26.  A  liturgiát  vezető  pap  döntése  szerint  további  könyörgések  is 
beiktathatók.  
 
 
 
 
 
 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – katolikus templomban 
87 
 
Házassági áldás 
 
62/27. A katolikus pap kitárt kézzel mondja vagy énekli a nászáldást – (idősebb 
házaspár esetén a zárójelbe tett szakasz elmaradhat):  
 
Világ  Teremtője,  szentséges  Atyánk,  a  saját  képmásodra  alkottad  a 
férfit  és  az  asszonyt,  és  életközösségüket  bőséges  áldással  akartad 
gazdaggá tenni.  
Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen 
a napon szent frigyre lépett.  
Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára, 
(hogy  boldog  házaséletük  folyamán  gyermekekkel  ékeskedjék 
otthonuk,  és  gyarapodjék  egyházad,)  a  te  dicséretedet  zengjék 
örömben,  és  téged  keressenek  a  bánat  idején,  a  te  segítségedet 
élvezzék  munkájuk  közben,  és  érezzék,  hogy  mellettük  állasz,  ha 
gondokkal küzdenek.  
A  hívek  közösségében  imádkozzanak  hozzád,  a  világban  tegyenek 
tanúságot  rólad,  majd  szép  életkort  érjenek,  s  az  itt  jelenlevőkkel 
együtt a mennyi hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.  
Hívek:
 Ámen. 
Az evangélikus lelkész áldó imát mond:  
Úr Jézus Krisztus! Megígérted, hogy híveiddel maradsz minden napon 
a világ végezetéig: kérünk, maradj testvéreinkkel, akik a te nevedben 
kezdik  házasságukat.  Légy  velük  szereteteddel,  hogy  hűségesen 
ragaszkodjanak  egymáshoz.  Tanítsd  őket  irgalmadból  élni,  hogy 
megértéssel  hordozzák  egymás  gyengéit.  Add  nekik  bölcsességedet, 
hogy  mindennapi  munkájukat  áldásod  kísérje.  Szenteld  meg 
jelenléteddel otthonukat, hogy boldogan éljenek. Maradj velük életük 
minden  napján,  hogy  mindenkor  hálaadással  magasztaljanak  téged. 
Ámen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
background image
Evangélikus-katolikus ökumenikus esküvő – katolikus templomban 
88 
 
Befejező rész  
 
62/28  
Katolikus  pap:
  Üdvözítőnk  parancsára  és  isteni  tanítása  szerint  így 
imádkozzunk:  
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.
 
 
Evangélikus  lelkész:
  Az  Úr  áldjon  meg,  és  őrizzen  meg  téged!  Az  Úr 
világosítsa  meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon neked békességet! Ámen.  
Katolikus  pap:
  Istenünk,  az  örök  Atya  őrizzen  meg  benneteket 
egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el 
lelketeket és otthonotokban mindig megmaradjon.  
Hívek:
 Ámen. 
Katolikus  pap:
  [Legyetek  áldottak  gyermekeitekben!]  Találjatok  az 
életben  őszinte  jóbarátokra,  és  éljetek  minden  emberrel  igazi 
békességben! 
Hívek:
 Ámen. 
Katolikus  pap:
  Isten  szeretetéről  tanúskodjatok  a  világban,  hogy  a 
szenvedők  és  a  szegények,  akikhez  jók  voltatok,  egykor  hálásan 
fogadjanak majd Isten örök hajlékában! 
Hívek:
 Ámen. 
Katolikus  pap:
 És titeket  mindnyájatokat, akik  itt  együtt vagytok,  áldjon 
meg a mindenható Isten: az Atya, 
+
 a Fiú, és a Szentlélek! 
Hívek:
 Ámen. 
 
A katolikus pap és az evangélikus lelkész a templom kijáratáig kísérheti a helyi 
szokásnak megfelelően az új házastársakat és ott jókívánságokkal búcsúznak el 
tőlük.  –  Ekkor  történhet  a  kereszt,  a  biblia  és  az  emléklap  átadása.  Közben 
alkalmas ének vagy orgonaszó hangzik.  
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek