1%
Navigáció
 

Esketési alapigék

11_Esk_textuarium.pdf — PDF document, 294Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
103 
 
 
 
11. Esketési alapigék 
 
 
1Móz 1,27.28.:
 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten 
képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta 
őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek 
be és hódítsátok meg a földet. 
1Móz 32,37:
 Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. 
5Móz 8,6:
 Tartsd meg tehát Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, az ő 
utain járj, és őt féljed! 
Ruth  1,16.17:
  Ahová  te  mégy,  odamegyek,  ahol  te  megszállsz,  ott 
szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. 
2Sám  7,29:
  Áldd  meg  azért  kegyelmesen  szolgád  házát,  hogy  örökké 
színed  előtt  legyen,  mert  te  ígérted  ezt,  Uram,  ó,  U
R
am!  Mert  a  te 
áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz! 
Zsolt  33,22:
  Maradjon  velünk,  U
R
am,  szereteted,  mert  mi  is  benned 
reménykedünk! 
Zsolt 34,9:
 Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Ú
R
! Boldog az az ember, 
aki hozzá menekül.  
Zsolt 67,2:
 Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, 
és ragyogtassa ránk orcáját!  
Zsolt  84,6:
  Boldog  az  az  ember,  akinek  te  vagy  ereje,  aki  a  te  utaidra 
gondol. 
Zsolt  90,17:
  Legyen velünk  Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink 
munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!  
Zsolt  103,17.18:
  Az  Ú
R
  szeretete  mindörökké  az  istenfélőkkel  van,  és 
igazsága még az unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét, 
és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. 
 
background image
Esketési alapigék 
 
104 
 
Zsolt 124,8:
 A mi segítségünk az Ú
R
 nevében van, aki az eget és a földet 
alkotta. 
Zsolt 128,1:
 Boldog mindenki, aki az U
R
at féli, és az ő útjain jár. 
Préd 4,9–10a.12.:
 Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép 
eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. Ha 
az  egyiket  megtámadják,  ketten  állnak  ellent.  A  hármas  fonál  nem 
szakad el egyhamar. 
ÉnÉn  8,6–7:
  Tégy  engem,  mint  pecsétet  a  szívedre,  mint  pecsétet  a 
karodra!  Bizony,  erős  a  szeretet,  mint  a  halál,  legyőzhetetlen  a 
szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Ú
R
nak 
lángja.  Sok  víz  sem  tudja  eloltani  a  szeretetet,  folyók  sem  tudják 
elsodorni.  
Jer  32,39:
  Egy  szívet  és  egy  utat  adok  nekik,  hogy  engem  féljenek 
mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. 
Mt  6,31–33:
  Jézus  mondja:  Ne  aggódjatok,  és  ne  mondjátok:  Mit 
együnk?  -  vagy:  Mit  igyunk?  -  vagy:  Mit  öltsünk  magunkra?  A  ti 
mennyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek 
először  az  ő  országát  és  igazságát,  és  ezek  is  mind  ráadásul 
megadatnak nektek. 
Mt 28,20b:
 Jézus mondja: Íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. 
Jn  2,1–11:
  A  harmadik  napon  menyegző  volt  a  galileai  Kánában.  Ott 
volt  Jézus  anyja.  Meghívták  Jézust  és  tanítványait  is  a  menyegzőre. 
Amikor  elfogyott  a  bor,  Jézus  anyja  így  szólt  hozzá:  „Nincs  boruk.” 
Mire Jézus azt mondta: „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? 
Nem jött még el az én órám.” Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit 
mond  nektek,  tegyétek  meg.”  Volt  ott  hat  kőveder  a  zsidók 
tisztálkodási  rendje  szerint,  amelyekbe  egyenként  két  vagy  három 
métréta  fért.  Jézus  így  szólt  hozzájuk:  „Töltsétek  meg  a  vedreket 
vízzel.”  És  megtöltötték  színültig.  Aztán  így  szólt  hozzájuk:  „Most 
merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” Ők vittek. Amikor a násznagy 
megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak 
a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így 
szólt  hozzá:  „Minden  ember  a  jó  bort  adja  fel  először,  és  amikor 
background image
Esketési alapigék 
 
105 
 
megittasodtak,  akkor  a  silányabbat:  te  pedig  ekkorra  tartogattad  a  jó 
bort.” Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki 
dicsőségét, és tanítványai hittek benne. 
Jn  10,10:
  Jézus  mondja:  „Én  azért  jöttem,  hogy  életük  legyen,  sőt 
bőségben éljenek.” 
Jn 13,34:
 Jézus mondja: Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek 
egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!  
Jn  15,4.5.7.:
  Jézus  mondja:  Maradjatok  énbennem,  és  én  tibennetek. 
Ahogyan  a  szőlővessző  nem  teremhet  gyümölcsöt  magától,  ha  nem 
marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok 
a  szőlőtő,  ti  a  szőlővesszők:  aki  énbennem  marad,  és  én  őbenne,  az 
terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. 
Ha megmaradtok  énbennem,  és beszédeim megmaradnak tibennetek, 
akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. 
Jn 15,12:
 Jézus mondja: Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek 
egymást, ahogyan én szerettelek titeket. 
Jn  16,23b.24.:
  Jézus  mondja:  Bizony,  bizony,  mondom  néktek,  hogy 
amit  csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig 
nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy 
örömötök teljes legyen. 
Rm  12,12:
 A  reménységben  örvendezzetek,  a  nyomorúságban  legyetek 
kitartók, az imádkozásban állhatatosak. 
Rm  14,19:
  Azokra  a  dolgokra  törekedjünk,  amelyek  a  békességet  és 
egymás építését szolgálják. 
Rm  15,5.6.:
  A  türelem  és  vigasztalás  Istene  adja  meg  nektek,  hogy 
kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, 
hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus 
Istenét és Atyját. 
Rm 15,13:
 A reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel 
és  békességgel,  hogy  bővölködjetek  a  reménységben  a  Szentlélek 
ereje által. 
 
 
background image
Esketési alapigék 
 
106 
 
1Kor  13,4–8:
 A  szeretet  türelmes,  jóságos;  a  szeretet  nem  irigykedik,  a 
szeretet  nem  kérkedik,  nem  fuvalkodik  fel.  Nem  viselkedik  bántóan, 
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 
Nem  örül  a  hamisságnak,  de  együtt  örül  az  igazsággal.  Mindent 
elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el 
nem  múlik.  De  legyen  bár  prófétálás:  el  fog  töröltetni;  legyen 
nyelveken  való  szólás:  meg  fog  szűnni;  legyen  ismeret:  el  fog 
töröltetni. 
1Kor  13,13:
 Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; 
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. 
1Kor 16,14:
 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 
2Kor  13,11:
  Végül,  testvéreim,  örüljetek,  állítsátok  helyre  a  jó  rendet 
magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok  egyetértésre, éljetek 
békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. 
Gal  6,2:
  Egymás  terhét  hordozzátok:  és  így  töltsétek  be  a  Krisztus 
törvényét. 
Ef  4,32:
  Legyetek  egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok  meg 
egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.  
Ef  5,1–2:
  Legyetek  tehát  Isten  követői,  mint  szeretett  gyermekei,  és 
éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát 
adta értünk.  
Fil 4,6.7.:
 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben 
mindenkor  hálaadással  tárjátok  fel  kéréseiteket  Isten  előtt;  és  Isten 
békessége,  mely  minden  értelmet  meghalad,  meg  fogja  őrizni 
szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. 
Kol 3,13–15:
 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha 
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott 
nektek,  úgy  tegyetek  ti  is.  Mindezek  fölé  pedig  öltsétek  fel  a 
szeretetet,  mert  az  tökéletesen  összefog  mindent.  És  a  Krisztus 
békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy 
testben. És legyetek háládatosak. 
1Thessz  5,16–18:
  Mindenkor  örüljetek,  szüntelenül  imádkozzatok, 
mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a 
ti javatokra. 
background image
Esketési alapigék 
 
107 
 
Jak  1,17:
  Minden  jó  adomány  és  minden  tökéletes  ajándék  onnan 
felülről,  a  világosság  Atyjától  száll  alá,  akiben  nincs  változás,  sem 
fénynek és árnyéknak váltakozása. 
1Pt  4,8:
  Mindenekelőtt  az  egymás  iránti  szeretet  legyen  kitartó 
bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. 
1Pt  5,6.7:
  Alázzátok  meg  tehát  magatokat  Isten  hatalmas  keze  alatt, 
hogy  felmagasztaljon  titeket  annak  idején.  Minden  gondotokat  őreá 
vessétek, mert neki gondja van rátok. 
1Jn  4,7.8.:
  Szeretteim,  szeressük  egymást;  mert  a  szeretet  Istentől  van, 
és  aki  szeret,  az  Istentől  született,  és  ismeri  Istent;  aki  pedig  nem 
szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek