1%
Navigáció
 

A temetés rendje

12_Temetes.pdf — PDF document, 438Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
109 
 
 
12.
 
A TEMETÉS RENDJE  
– FELÉPÍTÉS –
 
 
 
 
A
 RAVATALOZÓBAN 
 
 
K
EZDŐÉNEK 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
B
ŰNBÁNATI ZSOLTÁR
 
K
RISZTUS DICSÉRETE
 
K
EGYELEMHIRDETÉS
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS 
 
[H
ITVALLÁS 
(C
REDO
)] 
É
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
I
MÁDSÁG 
[M
IATYÁNK
]
 
 
Á
LDÁS
 
Z
ÁRÓÉNEK
 
[E
LBOCSÁTÁS
]
 
 
 
A
 SÍRNÁL VAGY KOLUMBÁRIUMNÁL 
 
É
NEK
 
B
EVEZETŐ IGE
 
H
ITVALLÁS
 
I
MÁDSÁG
 
M
IATYÁNK
 
E
LBOCSÁTÁS
,
 FÖLDHINTÉS
 
Á
LDÁS
 
Z
ÁRÓÉNEK
(
EK
)
  
background image
A temetés rendje 
 
110 
 
 
A temetés rendje  
Liturgikus szín: lila (esetleg fekete)  
 
A  [...]  zárójel  azokat  a  részeket  tartalmazza,  amelyek  csak  akkor 
hangozhatnak  el  a  ravatalozóban,  ha  a  temetés,  ill.  a  hamvak  elhelyezése 
máshol, ill. nem közvetlenül a ravatalozás után történik, vagy egyéb nyomós 
okból (vis maior) a sírnál végzett szolgálat keretében ezek elmondására nincs 
lehetőség.  
 
A RAVATALOZÓBAN  
 
Az egyházi szertartás akkor kezdődik, amikor a lelkész belép a ravatalozóba, 
és a sírtól  (kolumbáriumtól)  való távozásakor ér  véget.  Az  egyházi  jelleggel 
nem bíró (munkatársak, közéleti szereplők stb. által mondott), az elhunytat és 
munkásságát méltató búcsúbeszédek helye a ravatalozói szertartás befejezése 
után  van.    Ettől  csak  rendkívül  indokolt  esetben  tekinthetünk  el,  és  csakis 
akkor, ha garantáltnak látjuk, hogy nem fognak elhangozni a feltámadás és az 
örök élet evangéliumával polemizáló mondatok.  
 
Amennyiben  a  család  nem  a  lelkészt  kéri  meg  az  életrajz  ismertetésére, 
úgy  arra  a  szertartás  előtt  kerüljön  sor.  Ha  a  család  a  lelkészt  kéri  fel  az 
életrajz ismertetésére, legmegfelelőbb, ha az igehirdetés előtt tesz eleget.  Az 
életrajz tömör, lényegre törő legyen.  
Ragaszkodjunk  ahhoz,  hogy  a  ravatalozóban  legyen  álló,  vagy  falra 
függesztett kereszt/vagy feszület/.  
 
K
EZDŐÉNEK 
 
A gyülekezet az Evangélikus Énekeskönyvből (EÉ) énekel. Ahol a gyülekezet 
részt  vesz  a  temetéseken,  szokássá  kell  tenni,  hogy  a  hívek  hozzanak 
magukkal  énekeskönyvet.  Ahol  erre  nincs  mód,  rendszeresíthet  a  lelkész 
fénymásolt  éneklapokat.  Ennek  igényes  kivitele  járuljon  hozzá  a  temetés 
méltóságához.  Az  éneket  szekuláris  gyülekezet  esetén  se  hagyjuk  el  annak 
imádságos és hitvalló karaktere miatt. Ebben az esetben csak a lelkész vagy/és 
a kántor énekel.  
A gépi gyászzenét a szertartás alatt mellőzzük!  
 
 
 
 
 
background image
A temetés rendje 
 
111 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
)
 
 
A  lelkész  hagyományos  evangélikus  szokás  szerint  a  koporsó  előtt,  lábtól 
helyezkedik el. Ahol a ravatalozó berendezési tárgyai ezt nem teszik lehetővé, 
ott értelemszerűen a körülményekhez alkalmazkodik.  
 
Lelkész:
 Az Atya, 
[
+
]
 Fiú, Szentlélek nevében.  
Gyülekezet:
 Ámen.  
[
Lelkész:
 
Uram, nyisd meg ajkamat,  
Gyülekezet:
 hogy hirdesse szám a te dicséretedet!  
Lelkész:
 
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt!  
Gyülekezet:
 Dicsérjük és magasztaljuk őt örökké. Ámen.
]  
 
B
ŰNBÁNATI ZSOLTÁR 
 
Lelkész:
  
Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.  
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, meghallgatta hangomat.
 
Zsolt 116,3–4  
 
A mélységből kiáltok hozzád, Uram,  
 
 
Uram, halld meg hangomat!  
 
Ha a bűnöket számon tartod, Uram,  
 
 
Uram, ki állhat meg előtted?  
 
De nálad van a megbocsátás,  
 
 
hogy féljenek téged. 
Zsolt 130,1–4  
      Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,  
      miképpen volt kezdetben, most és mindenkor  és mindörökkön-
örökké. Ámen.
  
Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.  
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, meghallgatta hangomat.
 
Zsolt 116,3–4
  
 
Lelkész és gyülekezet:  
Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!  
Vagy:
 
énekvers
 (pl. EÉ 423: Én Istenem, én bűnös ember)  
 
E
VANGÉLIUM
 
A lelkész evangéliumot olvas a temetési textuáriumból (általában Jn 14,1–
11):  
Lelkész:
  Jézus  Krisztus  a  mi  Urunk  és  megváltónk  ezt  mondja:  „Ne 
nyugtalankodjék  a  ti  szívetek:  higgyetek  Istenben,  és  higgyetek 
background image
A temetés rendje 
 
112 
 
énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van: ha nem így volna, 
megmondtam  volna nektek. Elmegyek, hogy helyet  készítsek nektek. 
És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és 
magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. 
És  hogy  hová  megyek,  azt  tudjátok:  az  utat  is  tudjátok.”  Tamás  ezt 
mondta neki: „Uram, nem tudjuk, hová mégy. Hogyan tudhatnánk az 
utat?” Jézus ezt mondta neki: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. 
Senki sem mehet az Atyához, hanem csak énáltalam.”  
 
K
RISZTUST DICSÉRŐ ÉNEKVERS 
 
(Pl.: Jézus, én bizodalmam – EÉ 369, Jézus él én is vele – EÉ 223).  
 
K
EGYELEMHIRDETÉS 
 
Lelkész:
  Keresztény  gyülekezet,  gyászoló  testvéreim!  Isten,  a  mi 
mennyei  Atyánk,  az  élet  és  halál  Ura,  megszomorít,  de  meg  is 
vigasztal,  megaláz,  de  fel  is  emel,  sírba  visz,  de  meg  is  elevenít. 
Mulandóvá tette életünket a bűn miatt, de egyszülött Fiát is adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.  
Koporsó mellett:  
Ezért  amikor  most  megállunk
  …  …  ... 
testvérünk  koporsója  mellett, 
Istenhez  fordulunk  kegyelemért,  nála  keresünk  vigasztalást, 
útmutatást, reménységet.  
Urna mellett:  
Ezért  amikor  most  megállunk 
...  ...  … 
  testvérünk  hamvai  mellett, 
Istenhez  fordulunk  kegyelemért,  nála  keresünk  vigasztalást, 
útmutatást, reménységet.  
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS 
 
Az  igehirdetés  –  a  temetési  szolgálat  lelkipásztori  és  missziói  jellegére  való 
tekintettel – az  
élőkhöz szólva, személyesen szólaltassa meg az evangéliumot.  
 
Az igehirdetés végén:  
Lelkész:
 Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg 
szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban!  
Gyülekezet: 
Ámen.  
Ha a gyülekezet nem most kíséri el az elhunytat utolsó útjára, az igehirdetés 
után mondjuk el az Apostoli hitvallást. (Amennyiben a gyülekezet az elhunyt 
földi  maradványait  a  sírig  /  kolumbáriumig  kíséri,  akkor  ott  hangzik  el  a 
hitvallás.)  
background image
A temetés rendje 
 
113 
 
 
[H
ITVALLÁS 
(C
REDO
)] 
Gyülekezet és lelkész:
  
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében.  
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat.  
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen.
  
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
NEKKARI SZOLGÁLAT
]
 
 
A gyülekezet (vagy a kórus) a feltámadás reménységéről tanúskodó 
éneket énekel.  
 
I
MÁDSÁG 
 
Lelkész:
 
Mindenható örök Isten! Te jó vagy minden teremtményedhez, 
és javunkra fordíthatod a szenvedést és a gyász óráit is.  
Hálát  adunk  neked  …  testvérünk  koporsója/hamvai  mindazért,  amit 
atyai  szereteted szerint cselekedtél rajta, minden áldásért, bánatért és 
örömért,  minden  megpróbáltatásért  és  vigasztalásért,  amellyel 
megajándékoztad  őt  földi  életében.  Hálát  adunk  mindazért  a  jóért  is, 
amelyet általa adtál az övéinek.  
Könyörgünk  hozzád  elhunyt  testvérünkért.  Légy  hozzá  irgalmas,  és 
láttasd  meg  vele  örök  atyai  szeretetedet!  Könyörgünk  hozzád  a 
gyászolókért(: … ). Vigasztald meg őket igéddel, hogy teljes szívvel 
reménykedjenek  benned!  Könyörgünk  mindnyájunkért:  vond 
magadhoz  szívünket  végtelen  szereteteddel,  hogy  keressük 
országodat,  és  békességgel  fogadjuk  el  tőled  keresztünket!  Add 
nekünk Szentlelked erejét, hogy a bűn ellen harcoljunk, a szeretetben 
növekedjünk,  és a hitben megálljunk  mindvégig, Jézus Krisztusért,  a 
mi élő Urunkért és Megváltónkért. Ámen.  
 
background image
A temetés rendje 
 
114 
 
[M
IATYÁNK
]
 
 
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.  
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.
 
 
Á
LDÁS 
 
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.  
[
Lelkész: 
Isten népe!
]
  Az  Úr  áldjon  meg  és  őrizzen  meg  téged!  Az  Úr 
világosítsa  meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és 
+
 
adjon neked békességet!  
Vagy:  
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és 
a Szentlélek!  
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
Z
ÁRÓÉNEK 
 
 
 
E
LBOCSÁTÁS 
 
Lelkész:
 Most pedig kísérjük
 
el halottunkat/testvérünk hamvait utolsó 
földi útjára. Induljunk békességben, az Úr nevében!  
 
Ha hamvasztás következik, vagy más községben történik a temetés:  
Bocsássuk el utolsó útjára halottunk földi maradványait, hogy porrá 
legyen, ami porból vétett.  
 
A lelkész kimegy a ravatalozóból és a koporsót/urnát szállító kocsi előtt 
helyezkedik el.  
A temetési menetben húsvéti és Jézus-énekeket énekeljünk.  
 
 
 
 
background image
A temetés rendje 
 
115 
 
A
 SÍRNÁL VAGY A KOLUMBÁRIUMNÁL 
 
 
É
NEK 
 
 
B
EVEZETŐ IGE 
 
Lelkész: 
Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, aki hisz őbenne, ha 
meghal is, él. 
Jn 11,25   
Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára porom felett 
megáll. 
Jób 19,25  
 
H
ITVALLÁS 
 
Lelkész:
 Testvéreim az Úrban! Áldjuk és magasztaljuk a Szentháromság 
egy  igaz  Istent,  aki  reménységünk  életünkben  és  halálunkban! 
Mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását!  
 
Gyülekezet és lelkész:  
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében.  
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat.  
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen.  
 
I
MÁDSÁG 
 
Lelkész: 
Imádkozzunk!  Úr  Jézus  Krisztus,  aki  győzelmes 
feltámadásoddal  életet,  örömöt  és  üdvösséget  szereztél,  add  nekünk 
kegyelmedet, és vezess  minket Szentlelkeddel, egykor pedig támassz 
fel  elhunyt  testvérünkkel  együtt  az  örök  életre,  ahogyan  te  is 
feltámadtál, élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.  
 
Lelkész:
 
Imádkozzunk együtt, ahogyan az Úr tanított bennünket!  
background image
A temetés rendje 
 
116 
 
Lelkész és gyülekezet:  
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek.  És  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.  
 
E
LBOCSÁTÁS
,
 FÖLDHINTÉS 
 
Gyakorló gyülekezeti tagok esetében az elbocsátás a Nunc dimittis bibliai 
szövegével kezdődik. 
 
Lelkész:
 Most bocsátod el Uram a te szolgádat beszéded szerint 
békességben, mert látták szemeink a te üdvösségedet.  
Lelkész temetésén minden esetben a lelkésztársak éneklik az 500. éneket, 
Luther Nunc dimmittis-ét.  
 
Lelkész:
 Ezt mondta az Úristen az embernek: Porból vétettél, porrá kell 
lenned.  
A lelkész áldásra emelt kézzel folytatja:  
 
Sírba temetéskor:  
Ezért 
...
 testvérünk földi maradványait is eltemetjük, hogy porrá 
legyen, ami porból vétetett.  
Urna elhelyezésekor:  
Ezért 
...
 testvérünk hamvait is elhelyezzük nyugvóhelyére, miután 
porrá lett,  
ami porból vétetett.  
Hamvak szórásakor:  
Ezért 
...
 testvérünk hamvait is visszaadjuk a földnek, miután porrá lett, 
ami porból vétetett.  
 
De  az  élő  Úr  Jézus  Krisztus  a  mi  reménységünk,  aki  meghalt 
bűneinkért,  és  feltámadt  megigazulásunkra.  Az  ő  irgalmába  ajánljuk 
ezt a testvérünket: bocsássa meg vétkeit, és adjon neki örök életet!  
 
Dicsőség  az  Atyának  és  a  Fiúnak  és  a  Szentléleknek,  miképpen  volt 
kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké.  
Gyülekezet:
 
Ámen.  
background image
A temetés rendje 
 
117 
 
 
Á
LDÁS 
 
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja, attól függően, 
melyik áldásforma hangzott el a ravatalnál.  
[
Lelkész: 
Isten népe!
]
  Az  Úr  áldjon  meg  és  őrizzen  meg  téged!  Az  Úr 
világosítsa  meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és 
+
 
adjon neked békességet!  
Vagy:  
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és 
a Szentlélek!  
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
Ahol szokásban van a lelkész háromszori földhintéssel kezdi a hantolást.  
 
Z
ÁRÓÉNEK
(
EK
)
 
 
A hantolás vagy az urnaelhelyezés teljes ideje alatt a lelkész és a gyülekezet 
(lehetőleg húsvéti éneket) énekel.  
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek