1%
Navigáció
 

A temetés rövid rendje

13_temetes_rovid_rend.pdf — PDF document, 429Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
119 
 
 
 
13. A TEMETÉS RÖVID RENDJE  
– felépítés – 
 
A
 RAVATALOZÓBAN 
 
 
K
EZDŐÉNEK 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
B
ŰNBÁNATI ZSOLTÁR
 
K
EGYELEMHIRDETÉS
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS 
 
[H
ITVALLÁS 
(C
REDO
)] 
I
MÁDSÁG 
[M
IATYÁNK
]
 
 
Á
LDÁS
 
Z
ÁRÓÉNEK
 
[E
LBOCSÁTÁS
]
 
 
 
A
 SÍRNÁL VAGY KOLUMBÁRIUMNÁL 
 
 
É
NEK
 
B
EVEZETŐ IGE
 
H
ITVALLÁS
 
I
MÁDSÁG
 
M
IATYÁNK
 
E
LBOCSÁTÁS
,
 FÖLDHINTÉS
 
Á
LDÁS
 
Z
ÁRÓÉNEK
(
EK
)
  
background image
A temetés rövid rendje 
 
120 
 
 
A temetés rendje  
Liturgikus szín: lila (esetleg fekete)  
 
A [...] zárójel azokat a részeket tartalmazza, amelyek csak akkor hangozhatnak 
el  a  ravatalozóban,  ha  a  temetés,  ill.  a  hamvak  elhelyezése  máshol,  ill.  nem 
közvetlenül a ravatalozás után történik, vagy egyéb nyomós okból (vis maior) a 
sírnál végzett szolgálat keretében ezek elmondására nincs lehetőség.  
 
A RAVATALOZÓBAN  
 
Az egyházi szertartás akkor kezdődik, amikor a lelkész belép a ravatalozóba, és 
a sírtól (kolumbáriumtól) való távozásakor ér véget. Az egyházi jelleggel nem 
bíró  (munkatársak,  közéleti  szereplők  stb.  által  mondott),  az  elhunytat  és 
munkásságát  méltató  búcsúbeszédek  helye  a  ravatalozói  szertartás  befejezése 
után van.  Ettől csak rendkívül indokolt esetben tekinthetünk el, és csakis akkor, 
ha garantáltnak látjuk, hogy nem fognak elhangozni a feltámadás és az örök élet 
evangéliumával polemizáló mondatok.  
 
Amennyiben  a  család  nem  a  lelkészt  kéri  meg  az  életrajz  ismertetésére, 
úgy arra a szertartás előtt kerüljön sor. Ha a család a lelkészt kéri fel az életrajz 
ismertetésére,  legmegfelelőbb,  ha  az  igehirdetés  előtt  tesz  eleget.  Az  életrajz 
tömör, lényegre törő legyen.  
Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a ravatalozóban legyen álló, vagy falra függesztett 
kereszt/vagy feszület/.  
 
K
EZDŐÉNEK 
 
A gyülekezet  az Evangélikus Énekeskönyvből  (EÉ) énekel. Ahol  a gyülekezet 
részt vesz a temetéseken, szokássá kell tenni, hogy a hívek hozzanak magukkal 
énekeskönyvet.  Ahol  erre  nincs  mód,  rendszeresíthet  a  lelkész  fénymásolt 
éneklapokat. Ennek igényes kivitele járuljon hozzá a temetés méltóságához. Az 
éneket  szekuláris gyülekezet  esetén se hagyjuk el  annak imádságos és hitvalló 
karaktere miatt. Ebben az esetben csak a lelkész vagy/és a kántor énekel.  
A gépi gyászzenét a szertartás alatt mellőzzük!  
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
)
 
 
A  lelkész  hagyományos  evangélikus  szokás  szerint  a  koporsó  előtt,  lábtól 
helyezkedik el. Ahol a ravatalozó berendezési tárgyai ezt nem teszik lehetővé, 
ott értelemszerűen a körülményekhez alkalmazkodik.  
 
Lelkész:
 Az Atya, 
[
+
]
 Fiú, Szentlélek nevében.  
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
background image
A temetés rövid rendje 
 
121 
 
B
ŰNBÁNATI ZSOLTÁR 
 
Lelkész:
  
Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.  
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, meghallgatta hangomat.
 
Zsolt 116,3–4  
 
A mélységből kiáltok hozzád, Uram,  
 
 
Uram, halld meg hangomat!  
 
Ha a bűnöket számon tartod, Uram,  
 
 
Uram, ki állhat meg előtted?  
 
De nálad van a megbocsátás,  
 
 
hogy féljenek téged. 
Zsolt 130,1–4  
      Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,  
      miképpen volt kezdetben, most és mindenkor  és mindörökkön-
örökké. Ámen.
  
Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.  
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, meghallgatta hangomat.
 
Zsolt 116,3–4
  
 
K
EGYELEMHIRDETÉS 
 
Lelkész:
  Keresztény  gyülekezet,  gyászoló  testvéreim!  Isten,  a  mi 
mennyei  Atyánk,  az  élet  és  halál  Ura,  megszomorít,  de  meg  is 
vigasztal,  megaláz,  de  fel  is  emel,  sírba  visz,  de  meg  is  elevenít. 
Mulandóvá tette életünket a bűn miatt, de egyszülött Fiát is adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.  
Koporsó mellett:  
Ezért  amikor  most  megállunk
  …  …  ... 
testvérünk  koporsója  mellett, 
Istenhez  fordulunk  kegyelemért,  nála  keresünk  vigasztalást, 
útmutatást, reménységet.  
Urna mellett:  
Ezért  amikor  most  megállunk 
...  ...  … 
  testvérünk  hamvai  mellett, 
Istenhez  fordulunk  kegyelemért,  nála  keresünk  vigasztalást, 
útmutatást, reménységet.  
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS 
 
Az  igehirdetés  –  a  temetési  szolgálat  lelkipásztori  és  missziói  jellegére  való 
tekintettel – az  
élőkhöz szólva, személyesen szólaltassa meg az evangéliumot.  
 
Az igehirdetés végén:  
background image
A temetés rövid rendje 
 
122 
 
Lelkész:
 Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg 
szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban!  
Gyülekezet: 
Ámen.  
Ha  a  gyülekezet  nem  most  kíséri  el  az  elhunytat  utolsó  útjára,  az  igehirdetés 
után  mondjuk  el  az  Apostoli  hitvallást.  (Amennyiben  a  gyülekezet  az  elhunyt 
földi  maradványait  a  sírig  /  kolumbáriumig  kíséri,  akkor  ott  hangzik  el  a 
hitvallás.)  
 
[H
ITVALLÁS 
(C
REDO
)] 
Gyülekezet és lelkész:
  
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében.  
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat.  
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen.
  
 
I
MÁDSÁG 
 
Lelkész:
 
Mindenható örök Isten! Te jó vagy minden teremtményedhez, 
és javunkra fordíthatod a szenvedést és a gyász óráit is.  
Hálát  adunk  neked  …  testvérünk  koporsója/hamvai  mindazért,  amit 
atyai  szereteted szerint cselekedtél rajta, minden áldásért, bánatért és 
örömért,  minden  megpróbáltatásért  és  vigasztalásért,  amellyel 
megajándékoztad  őt  földi  életében.  Hálát  adunk  mindazért  a  jóért  is, 
amelyet általa adtál az övéinek.  
Könyörgünk  hozzád  elhunyt  testvérünkért.  Légy  hozzá  irgalmas,  és 
láttasd  meg  vele  örök  atyai  szeretetedet!  Könyörgünk  hozzád  a 
gyászolókért(: … ). Vigasztald meg őket igéddel, hogy teljes szívvel 
reménykedjenek  benned!  Könyörgünk  mindnyájunkért:  vond 
magadhoz  szívünket  végtelen  szereteteddel,  hogy  keressük 
országodat,  és  békességgel  fogadjuk  el  tőled  keresztünket!  Add 
nekünk Szentlelked erejét, hogy a bűn ellen harcoljunk, a szeretetben 
növekedjünk,  és a hitben megálljunk  mindvégig, Jézus Krisztusért,  a 
mi élő Urunkért és Megváltónkért. Ámen.  
background image
A temetés rövid rendje 
 
123 
 
 
[M
IATYÁNK
]
 
 
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.  
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.
 
 
Á
LDÁS 
 
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.  
[
Lelkész: 
Isten népe!
]
  Az  Úr  áldjon  meg  és  őrizzen  meg  téged!  Az  Úr 
világosítsa  meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és 
+
 
adjon neked békességet!  
Vagy:  
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és 
a Szentlélek!  
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
Z
ÁRÓÉNEK 
 
 
E
LBOCSÁTÁS 
 
Lelkész:
 Most pedig kísérjük
 
el halottunkat/testvérünk hamvait utolsó 
földi útjára. Induljunk békességben, az Úr nevében!  
Ha hamvasztás következik, vagy más községben történik a temetés:  
Bocsássuk el utolsó útjára halottunk, hogy porrá legyen, ami porból 
vétett.  
A lelkész kimegy a ravatalozóból és a koporsót/urnát szállító kocsi előtt 
helyezkedik el.  
A temetési menetben húsvéti és Jézus-énekeket énekeljünk.  
 
background image
A temetés rövid rendje 
 
124 
 
 
A
 SÍRNÁL VAGY A KOLUMBÁRIUMNÁL 
 
 
É
NEK 
 
 
B
EVEZETŐ IGE 
 
Lelkész: 
Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, aki hisz őbenne, ha 
meghal is, él. 
Jn 11,25   
Tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára porom felett 
megáll. 
Jób 19,25  
 
H
ITVALLÁS 
 
Lelkész:
 Testvéreim az Úrban! Áldjuk és magasztaljuk a Szentháromság 
egy  igaz  Istent,  aki  reménységünk  életünkben  és  halálunkban! 
Mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását!  
 
Gyülekezet és lelkész:  
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében.  
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat.  
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek közösségét,  
a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.  
 
I
MÁDSÁG 
 
Lelkész: 
Imádkozzunk!  Úr  Jézus  Krisztus,  aki  győzelmes 
feltámadásoddal  életet,  örömöt  és  üdvösséget  szereztél,  add  nekünk 
kegyelmedet, és vezess  minket Szentlelkeddel, egykor pedig támassz 
fel  elhunyt  testvérünkkel  együtt  az  örök  életre,  ahogyan  te  is 
feltámadtál, élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.  
 
background image
A temetés rövid rendje 
 
125 
 
 
Lelkész:
 
Imádkozzunk együtt, ahogyan az Úr tanított bennünket!  
 
Lelkész és gyülekezet:  
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek.  És  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.  
 
 
E
LBOCSÁTÁS
,
 FÖLDHINTÉS 
 
 
Lelkész:
 Ezt mondta az Úristen az embernek: Porból vétettél, porrá kell 
lenned.  
A lelkész áldásra emelt kézzel folytatja:  
 
Sírba temetéskor:  
Ezért 
...
 testvérünk földi maradványait is eltemetjük, hogy porrá 
legyen, ami porból vétetett.  
Urna elhelyezésekor:  
Ezért 
...
 testvérünk hamvait is elhelyezzük nyugvóhelyére, miután 
porrá lett,  
ami porból vétetett.  
Hamvak szórásakor:  
Ezért 
...
 testvérünk hamvait is visszaadjuk a földnek, miután porrá lett, 
ami porból vétetett.  
 
De  az  élő  Úr  Jézus  Krisztus  a  mi  reménységünk,  aki  meghalt 
bűneinkért,  és  feltámadt  megigazulásunkra.  Az  ő  irgalmába  ajánljuk 
ezt a testvérünket: bocsássa meg vétkeit, és adjon neki örök életet!  
 
Dicsőség  az  Atyának  és  a  Fiúnak  és  a  Szentléleknek,  miképpen  volt 
kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké.  
Gyülekezet:
 
Ámen.  
 
 
background image
A temetés rövid rendje 
 
126 
 
Á
LDÁS 
 
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja, attól függően, 
melyik áldásforma hangzott el a ravatalnál.  
[
Lelkész: 
Isten népe!
]
  Az  Úr  áldjon  meg  és  őrizzen  meg  téged!  Az  Úr 
világosítsa  meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és 
+
 
adjon neked békességet!  
Vagy:  
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és 
a Szentlélek!  
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
Ahol szokásban van a lelkész háromszori földhintéssel kezdi a hantolást.  
 
Z
ÁRÓÉNEK
(
EK
)
 
 
A hantolás vagy az urnaelhelyezés teljes ideje alatt a lelkész és a 
gyülekezet (lehetőleg húsvéti éneket) énekel.  
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek