1%
Navigáció
 

A temetői istentisztelet

14_temeto_istentisztelet.pdf — PDF document, 424Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
127 
 
14. A TEMETŐI ISTENTISZTELET  
– FELÉPÍTÉS –
 
 
I. E
LŐKÉSZÜLET 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
G
YÓNÁS 
(B
ŰNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
 
K
EGYELEMHIRDETÉS
,
 
FELOLDOZÁS
 
É
NEK 
 
 
II. BEVEZETŐ RÉSZ 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
 
III. IGEI RÉSZ 
 
[I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
)] 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
 
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
 IGEHIRDETÉS
 
H
ITVALLÁS 
(C
REDO
H
IRDETÉS
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 
(O
RATIO 
O
ECUMENICA
M
IATYÁNK
 
 
IV. ÁLDÁS 
 
Á
LDÁS
 
Z
ÁRÓÉNEK
 
background image
Temetői istentisztelet 
128 
 
 
A temetői istentisztelet rendje 
Liturgikus szín: lila, vagy fehér 
 
Számos helyen bevett szokás, hogy halottak napja körül, ill. az egyházi 
esztendő utolsó napjaiban a gyülekezet a temetőben tart istentiszteletet. 
Ennek helyét az adott település szokása alapján határozzák meg. Jó, ha 
rendelkezésre áll kis oltárasztal gyertyával, feszülettel, esetleg virággal. 
A  gyülekezetet  arra  kell  szoktatni,  hogy  énekeskönyvvel  jöjjenek  a 
temetői  istentiszteletre,  amennyiben  ez  nem  lehetséges,  készüljenek 
éneklapok,  amelyeket  ki  lehet  osztani.  Ez  utóbbi  esetén  érdemes  az 
éneklapokra  rányomtatni  az  igehirdetés  igéjét,  hogy  a  hívek 
hazavihessék és újraolvashassák.  
Evangélikus  gyakorlatban  lehetőség  nyílik  az  egyházi  esztendő  végén, 
az  örök  élet  vasárnapjának  előestéjén  is  (vagy  délutánján)  temetői 
istentiszteletre. Az elmúlt évben elhunytak nevét is fel lehet olvasni.  
Ajánlott lehetőség ilyen istentisztelet tartása nagyszombaton is, hiszen a 
gyülekezet számára húsvét ünnepe a temetőjárást más lelki kontextusba 
helyezi.  
A  gyülekezet  tagjai  a  szeretteik  sírjához  gyertyát  vihetnek.  Ha  a 
templomban  használják  ezt  a  rendet,  úgy  meg  kell  találni  azokat  a 
jelképeket,  formákat,  amelyek  a  jelenlevők  számára  konkretizálják  az 
alkalom  sajátosságát:  az  emlékezés,  a  gyász  és  az  örök  élet 
reménységének  egységét.  
 
I. E
LŐKÉSZÜLET 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
 
A gyülekezet az elmúlás valóságát és a húsvéti örömhírt bemutató 
éneket énekel az Evangélikus Énekeskönyvből. Pl.: EÉ 512.: Minden 
ember csak halandó: 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
Lelkész: 
Az Atya 
+
 Fiú, Szentlélek nevében.
    
Gyülekezet:
 Ámen. 
[
Lelkész:
 
Uram, nyisd meg ajkamat,  
Gyülekezet:
 hogy hirdesse szám a te dicséretedet!  
Lelkész:
 
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt!  
Gyülekezet:
 Dicsérjük és magasztaljuk őt örökké. Ámen.
]  
background image
Temetői istentisztelet 
129 
 
G
YÓNÁS
 
(
BŰNVALLÁS
 
ÉS
 
FELOLDOZÁS
Lelkész: 
Testvéreim,  amikor  elköltözött  szeretteink  földi 
maradványainak nyughelyére jöttünk, forduljunk Istenhez, és így 
emlékezzünk  mulandóságunkra,  de  az  örök  élet  reménységében 
gondoljuk  végig  a  múltat,  a  jelent  és  a  jövendőt  is.    A 
bűnvallásban tegyük le terheinket, imádkozzunk! 
 
Élet  és  halál  Ura,  bűnbocsátó  Mennyei  Atyánk!  Végtelen 
irgalmadban  bízva  visszük  eléd  mindazt,  ami  szívünket  terheli. 
Megvalljuk,  hogy  sokszor  és  sokféleképpen  vétkeztünk  ellened 
és  embertársaink  ellen.  Elkövetett  vétkeinket  nem  tudjuk 
jóvátenni.  Elhunyt  szeretteink  sírjánál  emlékezetünkbe 
idéződnek  vétkes  adósságaink,  jóvátehetetlen  mulasztásaink. 
Egyedül  a  te  atyai  irgalmad  a  mi  reménységünk.  Az  tudja 
rendezni rendezetlen ügyeinket, megbocsátani vétkeinket.  
 
K
EGYELEMHIRDETÉS
,
 FELOLDOZÁS
 
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által. 
Őbenne  van  a  mi  váltságunk:  a  bűnök  bocsánata,  az  ő 
kegyelmének gazdagsága szerint.
 
Ef 1,7 
A lelkész áldásra emeli kezét. 
Járjatok új életben a Szentlélek erejével! 
 
É
NEK 
 
A gyülekezet a Krisztus váltságművére és feltámadására utaló éneket 
énekelhet. Pl: EÉ 199.1. Dicsőítünk Krisztus, aki szenvedtél.  
 
II. BEVEZETŐ RÉSZ 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, 
aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
 
Jn 11,25 
Urunk! Taníts úgy számlálnunk napjainkat, 
 
hogy bölcs szívhez jussunk! 
Ímé, arasznyivá tetted napjaimat, 
background image
Temetői istentisztelet 
130 
 
 
és életem ideje semmiség előtted. 
Ugyan mit várhatok én még, Uram? 
 
Egyedül beléd vetem reménységemet. 
Zsolt 90,12; 39,6.8 
 
Kis glória vagy énekvers 
 
Krisztus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, 
aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” 
Jn 11,25 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
Lehetőség  van  arra,  hogy  ha  a  gyülekezet  még  nem  tanulta  meg  vagy 
nem  gyakorolja  a  kyrie  válaszokat,  úgy  a  lelkész  egyedül  mondja  a 
három mondatot. Tartalma és üzenete miatt lehetőleg ne hagyjuk el.  
Lelkész: 
Úr Jézus Krisztus, aki engedelmes voltál a halálig, Uram, 
irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
Lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme, élsz örökké, 
Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet:
 
Krisztus, kegyelmezz! 
Lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki feltámadásoddal ajtót nyitottál nekünk is 
az életre, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Lelkész:
 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
Lelkész:
 
Imádkozzunk!  Mindenható,  örök  Isten!  Feltámasztottad 
egyszülött  Fiadat  a  halálból,  hogy  ne  úgy  szomorkodjunk  az 
elhunytakért,  mintha  nem  volna  reménységünk.  Erősíts  minket 
Szentlelkeddel, hogy neked éljünk, és minden elhunyt hívővel együtt 
eljussunk  az  örök  életre,  az  Úr  Jézus  Krisztus  által,  aki  veled  és  a 
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
Vagy: 
Megváltó  Urunk,  Jézus  Krisztus!  Hálaadással  köszönjük  meg 
ígéretedet,  hogy  gyermekeid  egykor  ott  lesznek,  ahol  te  vagy, 
ahol  nem  gyászolnak,  és  nem  könnyeznek  többé,  hanem  örök 
örömben  részesülnek.  Kérünk,  erősíts  meg  minket  ebben  a 
background image
Temetői istentisztelet 
131 
 
hitben  most,  amikor  elhunyt  szeretteinkre  emlékezünk,  és 
amikor vágyakozunk a velük való találkozásra a te színed előtt. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
III. IGEI RÉSZ 
[I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
)] 
 
Lehetőség van az eseménynek megfelelő, az emberi élet végességét és a 
Krisztusban 
kapott 
reménységet 
megszólaltató 
igeszakaszok 
felolvasására. Ahol a gyülekezet az istentiszteleteken használja az igék 
végén  a  responzumokat  (válaszokat),  úgy  ebben  az  esetben  is 
használjuk azokat! 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
 
 
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
 IGEHIRDETÉS
 
A lelkész az alkalomra választott ige alapján hirdeti az igét. Tekintettel 
kell lenni az alkalom sajátos missziói jelentőségére, hiszen a temetőben 
más  felekezetűek,  sőt  egyházon  kívüliek  is  részt  vehetnek  az 
istentiszteleten.  
H
ITVALLÁS 
(C
REDO
A  temetői  istentisztelet  fontos  alkotó  eleme  a  hitvallás.  Akkor  se 
hagyjuk el, ha egyébként az istentisztelet rövidítése indokolt.  
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében. 
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
 
H
IRDETÉS
 
A lelkész hirdesse a gyülekezet alkalmait, hívogatva azokra.   
background image
Temetői istentisztelet 
132 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 
(O
RATIO 
O
ECUMENICA
)
 
A lelkész általános könyörgő imádságot mond: az örök élet vasárnapit, 
vagy más imádságot használ.  
Lelkész:
 Istenünk, aki egyszülött Fiadat adtad a világ megmentéséért, és 
aki  által  meg  is  újítod  a  teremtettséget,  újíts  meg  minket  is 
Szentlelkeddel, hogy neked tetsző legyen imádságunk! 
Lektor:
  Urunk,  segítsd  egyházadat,  hogy  minden  időben  győzelemmel 
vívja  meg  a  hit  harcát,  és  teljesítse  küldetését,  hogy  az  evangélium 
világossága minden néphez és minden emberhez eljusson. Add, hogy 
véget  érjen  a  benned  hívők  szenvedése  a  bűn  igája  alatt  sóhajtozó 
világban! Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket!
 
Lektor:
  Urunk,  segíts  meg  minket,  hogy  jól  sáfárkodjunk  életünk 
kegyelmi  idejével,  és  soha  ne  éljünk  vissza  türelmeddel,  hanem  nap 
mint  nap  harcoljunk  bűneink  ellen,  az  irgalmasság  gyermekeiként 
mindenkivel  irgalmasságot  cselekedjünk,  és  minden  alkalmat 
megragadjunk  a  veled  való  közösség  keresésére!  Jézus  Krisztusért 
kérünk, 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket!
 
Lektor:
  Urunk,  elevenítsd  meg  hitünket,  hogy  ne  félelemmel 
gondoljunk  a  számadásra,  hanem  örvendezve  várjuk  megváltásunk 
beteljesedését  Jézus  Krisztus  dicsőséges  megjelenésekor,  amikor 
összegyűjtöd  gyermekeidet  a  világ  minden  tájáról,  és  a  korábban 
elmentekkel  együtt  bevezeted  őket  országodba,  amelyet  a  téged 
szeretőknek készítettél. Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket!
 
Lektor:
  Urunk,  könyörgünk  mindazokért,  akiknek  életére  betegség, 
testi-lelki  szenvedés,  nélkülözés,  háború  vagy  természeti  csapás 
okozta nyomorúság vet árnyékot. Adj nekik enyhülést, és emlékeztesd 
őket  arra,  hogy  a  földi  ínség  csupán  ideig  való,  szereteted  azonban 
örökké tart, és semmi sem választhat el tőle. Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket!
 
Lelkész:
 Hallgass meg minket, Urunk, és ne vess meg gyengeségünkért, 
hanem  teljesítsd  ígéretedet,  és  őrizz  meg  néped  közösségében,  amíg 
elhozod  országodat,  ahol  béke  és  igazság  lakik,  ahol  nincs  többé 
szenvedés,  és  nincsen  halál,  hanem  te  magad  leszel  minden 
mindenekben szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 
Gyülekezet:
 Ámen. 
background image
Temetői istentisztelet 
133 
 
 
M
IATYÁNK
 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
 
IV. ÁLDÁS 
 
Á
LDÁS
 
Lelkész:
 Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad! Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 és adjon neked békességet!  
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
Z
ÁRÓÉNEK
 
 
A záróének hirdesse és fejezze ki az egyház húsvéti reménységét.  
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek