1%
Navigáció
 

Sírkő felállítása

15_sirko_felallitas.pdf — PDF document, 358Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
135 
 
15. SÍRKŐ FELÁLLÍTÁSA 
– felépítés –  
 
 
ÉNEK
 
B
EVEZETÉS
 
K
OLLEKTA
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS
 
H
ITVALLÁS
,
 IMÁDSÁG
 
A
 SÍRKŐ MEGÁLDÁSA
 
É
NEK
 
Á
LDÁS
 
background image
Sírkő felállítása 
136 
 
 
Sírkő felállítása 
 
A sírkő felállításával kapcsolatos áhítatot – a család kérésére – a lelkész 
végzi. Ehhez választhat szabadon olvasmányokat, imádságokat a temetés 
rendjéből,  a  halottakról  való  megemlékezés  rendjéből,  valamint  a 
gyászistentisztelet rendjéből. A lelkész a szolgálatot liturgikus öltözékben 
végzi. A liturgikus szín a lila, vagy az egyházi esztendőnek megfelelő.  
 
ÉNEK
 
 
A  jelenlevők  a  feltámadás  reménységéről  szóló  éneket  énekelnek.  Az 
énekválasztásnál  figyelembe  kell  venni  a  család  kérését.  Gondoskodni 
kell arról, hogy a jelenlévők együtt, gyülekezetszerűen énekelhessenek az 
Evangélikus Énekeskönyvből, a Gyülekezeti Liturgikus Könyvből vagy a 
kiosztott éneklapokról.  
 
B
EVEZETÉS
 
Lelkész:
 Az Atya, 
+ 
Fiú, Szentlélek nevében.  
[
Gyülekezet
]: Ámen. 
 
Lelkész: 
Urunk, taníts úgy számlálnunk napjainkat, 
hogy bölcs szívhez jussunk! 
Zsolt 90,12
  
Íme, arasznyivá tetted napjaimat, 
és életem előtted, mint a semmi. 
Ugyan mit várhatok én még, Uram? 
egyedül beléd vetem reménységem! 
Zsolt 39,6.8
 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, 
most és mindenkor és mindörökkön örökké. ámen. 
(a kis glóriát a jelenlevők énekelhetik) 
Urunk, taníts úgy számlálnunk napjainkat, 
hogy bölcs szívhez jussunk!
 
Zsolt 90,
  
 
K
OLLEKTA
 
Mindenható  Isten!  Hálát  adunk,  hogy  szeretteink  sírja  mellett  állva 
feltekinthetünk  Krisztus  keresztjére,  és  Urunknak  vallhatjuk  azt,  aki 
background image
Sírkő felállítása 
137 
 
értünk  meghalt,  és  eltemettetett,  de  harmadnapon  feltámadt.  Add 
nekünk  Szentlelkedet,  hogy  hittel  kövessük  őt  életünkben,  és  örök 
életre  támadjunk  fel  a  halálból  őáltala,  aki  veled  és  a  Szentlélekkel 
Isten, él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. 
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS
 
A lelkész  szabadon  választott textus, vagy a  család által  kért igeszakasz 
alapján  végzi  az  igehirdetést.  Felhasználható  továbbá  a  temetési  rend 
textuáriuma.  
Lelkész: 
Testvéreim az Úrban! Amikor most keresztyén testvérünket (N. 
N.-t)  és  síremlékét  az  Úr  oltalmába  ajánljuk,  hallgassuk  meg  azt  a 
szent igét, amelyet megírva találunk….  
 
igeolvasás 
igehirdetés 
 
H
ITVALLÁS
,
 IMÁDSÁG
 
Testvéreim  az  Úrban!  Fogadjuk  szívünkbe  az  örök  élet  beszédét,  és 
hálával  valljuk  meg  hitünket,  annak  bizonyságául,  hogy  a 
Szentháromság egy igaz Istenbe vetjük reménységünket életünkben és 
halálunkban. Mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását. 
A család, a jelenlevők a lelkésszel együtt mondják az Apostoli hitvallást. 
 
Gyülekezet  és  lelkész:
 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában, 
mennynek és földnek teremtőjében.  
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat.  
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen.
  
 
Lelkész: 
Imádkozzunk! 
Mindenható  Isten,  élet  és  halál  Ura!  Szent  haragodban  elrendelted, 
hogy  bűneink  miatt  porrá  kell  lennünk,  mert  porból  vétettünk.  De 
megkönyörültél  rajtunk  végtelen  irgalmaddal,  és  feltámasztottad 
background image
Sírkő felállítása 
138 
 
egyszülött Fiadat a halottak közül, hogy első zsengéje legyen azoknak, 
akik  elhunytak. Add  nekünk  Szentlelkedet,  hogy  valahányszor  erre  a 
síremlékre  tekintünk,  megalázzuk  magunkat  a  te  ítéleted  alatt,  és 
reménykedjünk a mi feltámadott Urunkban. Engedd, hogy megbékélt 
lélekkel  emlékezzünk  elhunyt  testvérünkre,  egykor  pedig  együtt 
örvendezzünk  színed  előtt  örök  dicsőségedben,  az  Úr  Jézus 
Krisztusért.  
[
Gyülekezet
]: Ámen. 
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.  
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.
 
 
A
 SÍRKŐ MEGÁLDÁSA
 
 
Lelkész: 
Isten  oltalmába  ajánljuk  N.  N.  testvérünket  és  síremlékét  az 
Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében. Isten örök kegyelme legyen elhunyt 
testvérünkkel,  áldott  emlékét  pedig  őrizze  az  emberi  hála  jele. 
Figyelmeztessen  ez  a  síremlék  a  mulandó  világban  az 
örökkévalóságra,  és  hirdesse  nekünk,  hogy  az  Úr  Jézus  Krisztus 
győzött a halálon keresztje és feltámadása által. 
 
É
NEK
 
 
Á
LDÁS
 
Lelkész: 
[
Isten népe!
]
  Az  Úr  áldjon  meg  és  őrizzen  meg  téged!  Az  Úr 
világosítsa  meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és 
+
 
adjon neked békességet!  
Vagy:  
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és 
a Szentlélek!  
[
Gyülekezet
]: Ámen.      
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek