1%
Navigáció
 

Személyes gyónás

17_20_lelkipasztori_szolgalatok.pdf — PDF document, 475Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
151 
 
 
17. 
SZEMÉLYES GYÓNÁS 
 
 
 
A  személyes  gyónás  több  mint  a  lelkipásztori  beszélgetés.  A  gyónást  kérheti  a 
jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud 
a  személyes  gyónás  lehetőségéről,  s  tudja,  hogy  azért  bármikor  fordulhat 
lelkészéhez.  
A  gyónásnak  lehetőleg  megfelelő,  zavartalan,  nyugodt  helyet  kell  biztosítani, 
ahol  a  környezet  is  segíti  a  bűnbánót  és  a  lelkészt  egyaránt.  (Lehet  a 
templomban,  kápolnában,  megfelelően  kialakított  és  rendben  tartott 
sekrestyében, vagy a lelkészi hivatalban.) A liturgikus öltözék nem kötelező, de 
ajánlott,  hogy  legalább  stólát  használjon  a  lelkész.  Legyen  az  asztalon 
Szentírás,  énekeskönyv  és  feszület.  Ne  legyen  akadálya  annak,  hogy  a 
gyónáshoz úrvacsora is kapcsolódjék. 
A  személyes  gyónás  rendje  lehetőséget  ad,  hogy  jó  mederbe  tereljük,  és 
megfelelő méltósággal végezzük a szolgálatot. Ez azonban nem azt jelenti, hogy 
a  gyónást  csak  liturgikus  keretek  között  lehet  végezni.  A  liturgikus  formát 
azoknak  ajánljuk,  akiknek  ez  a  rend  biztonságát  kínálja,  ill.  azoknak,  akik 
rendszeresen végeznek gyónást.  
Luther  így  ír  a  Kis  Kátéban:  „A  gyónásnak  két  része  van:  az  egyik  az,  hogy 
megvalljuk bűneinket, a másik az, hogy a feloldozást vagy bűnbocsánatot úgy 
fogadjuk  a  gyóntatótól,  mint  Istentől  magától,  tehát  semmiképpen  ne 
kételkedjünk,  sőt  erősen  higgyük,  hogy  bűneinket  ez  által  Isten  is 
megbocsátotta a mennyben”.  
 
NEK
A  lelkész  és  a  gyónásra  jelentkező  együtt  énekelhetnek  az  Evangélikus 
Énekeskönyvből, a  Gyülekezeti  Liturgikus Könyvből  vagy  más  énekanyagból. Ha 
erre igény van, az megkönnyítheti a feloldódást a gyóntató előtti megnyílást, és azt 
hogy gyónó és gyóntató együtt az Isten elé állhassanak. Javasolt énekek: Mélységes 
mélyből  kiáltunk  (EÉ  402),  Szent,  örök  Isten,  nincsen  hova  lennem  (EÉ  431), 
Kitárom előtted szívem (EÉ 147), Az Úr szent bárányára (EÉ 427), A keresztfához 
megyek  (EÉ 208), stb.  
 
K
ÖSZÖNTÉS
:
 
 
Lelkész:
 
Az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében!
 
Gyónó:
 
Ámen. 
 
Lelkész
:
 
Jézus  ezt  mondja:  „Jöjjetek  énhozzám  mindnyájan,  akik 
megfáradtatok,  és  meg  vagytok  terhelve,  és  én  megnyugvást  adok 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
152 
 
nektek”.
 
Mt.  11,28 
Ő  azért,  jött,  hogy  megkeresse  és  megmentse,  ami 
elveszett. 
Testvérem az Úrban, azért jöttél, hogy Isten előtt megvalld bűneidet, 
letedd terhedet és a mindenható Isten bocsánatát kérd. Imádkozzunk a 
zsoltár szavaival.
 
 
Vagy:  
Urunk  Jézus  Krisztus  ezt  mondja,  ahol  ketten  vagy  hárman 
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ígérete szerint 
ő  most  is  jelen  van.  Megkönyörül  rajtunk,  ha  megvalljuk 
bűneinket.  Ő  hűséges  és  kegyelmével  vesz  körül.  Megbocsátja  a 
bűnöket  és  megtisztít  minden  gonoszságtól.  Alázattal  fordulj 
hozzá,  testvérem,  valld  meg  bűneidet,  és  könyörögj  hozzá 
bűnbocsánatért.  
 
Z
SOLTÁR
 
Lelkész: 
 
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, 
Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!
 
Zsolt 51,3
 
Teljesen mosd le rólam bűnömet, 
És vétkemtől tisztíts meg engem! 
 
Mert tudom, hogy hűtlen voltam, 
 
Vétkem mindig előttem van. 
Egyedül ellened vétkeztem, 
Azt tettem, amit rossznak látsz. 
 
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, 
 
És az erős lelket újítsd meg bennem! 
Ne vess el orcád elől, 
Szentlelkedet ne vedd el tőlem! 
Zsolt 51,4–6a.12–13
 
Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, 
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. 
 
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, 
Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!
 
Zsolt 51,3
 
 
Vagy: 
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. 
Zsolt 139,1 
 
 
Tudod, ha leülök vagy ha felállok, 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
153 
 
 
messziről is észreveszed szándékomat. 
 
 
Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, 
 
 
Gondod van minden utamra. 
 
Még nyelvemen sincs a szó, 
 
Te már pontosan tudod, Uram. 
 
 
Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! 
 
 
Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! 
 
Nézd meg, nem járok-e téves úton, 
 
Vezess az örökkévalóság útján! 
Zsolt 139,2–4.23–24
 
Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, 
Miképpen  volt  kezdetben,  most  és  mindenkor  és  mindörökkön-
örökké. 
 
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. 
Zsolt 139,1 
 
I
GEOLVASÁS
 
Lelkész: 
Hallgasd  meg  Isten  igéjét,  és  annak  tükrében  vizsgáld  meg 
életedet.  
 
[Ezt mondja az Úr: 
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! Ne vedd hiába 
Istened  nevét!  Szenteld  meg  az  ünnepnapot!  Tiszteld  atyádat  és 
anyádat! Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen 
hamis  tanúbizonyságot!  Ne  kívánd  felebarátod  házát!  Ne  kívánd 
felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát! 
Mert  én,  az  Úr,  a  te  Istened,  féltőn  szerető  Isten  vagyok,  aki 
megbünteti  az  atyák  bűnét  a  fiakon  harmad-  és  negyedízig  azokon, 
akik engem gyűlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik 
szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. 
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról: 
Szeresd  az  Urat,  a  te  Istenedet  teljes  szívedből,  teljes  lelkedből  és 
teljes  elmédből!  Ez  az  első  és  nagy  parancsolat.  A  második  pedig 
hasonlít  ehhez:  Szeresd  felebarátodat,  mint  magadat!  Nincs  más 
parancsolat, amely nagyobb ezeknél. ] 
 
 
 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
154 
 
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja: 
Ha  azt  mondjuk,  nincsen  bűn  mibennünk,  becsapjuk  magunkat,  és 
igazság  nincsen  bennünk.  Ha  megvalljuk  bűneinket,  hűséges  és  igaz 
az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. 
 
B
ŰNVALLÁS
 
A  gyóntató  lelkipásztor  –  saját  személyes  titoktartási  kötelezettségére 
utalva – biztassa a gyónót, hogy tárja fel szívét, kezdje el a bűnvallást. Ez 
úgy történik, hogy a gyónó saját szavaival elmondja a bűneit. Amennyiben 
ez segíti a gyónást, történhet ez imádságos formában. Lehetőség van arra 
is, hogy a szabad bűnvallás után elhangozzék a gyónó kérdések sora, majd 
a gyónó imádság.  
 
Kedves Testvérem, szeretettel emlékeztetlek arra, hogy gyónásodat 
titoktartási kötelezettséggel hallgatom. Téged pedig arra kérlek, hogy 
gyónásodban saját bűneidről, és ne másokéról beszélj.  
 
A lelkész a gyülekezeti bűnvallás kérdéseinek menete és tartalma szerint is 
vezetheti a gyónást.  
 
Imádságos forma:  
Istenem,  mennyei  Atyám,  vétkeztem  ellen  sokféle  módon: 
gondolataimmal, 
szavaimmal, 
cselekedeteimmel 
és 
mulasztásaimmal,  és  így  megsértettem  szent  akaratodat  és 
embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Megvallom most 
előtted  különösképpen  azt,  hogy  ………  Mindez  terheli 
lelkiismeretemet.  Te  Uram,  még  azokat  a  bűneimet  is  látod, 
amelyeket  én  észre  sem  veszek.  Bánom  minden  bűnömet  és 
könyörgök  tehozzád:  Légy  hozzám  irgalmas,  s  bocsásd  meg 
vétkeimet szeretett Fiad, Jézus Krisztus érdeméért! Ámen.  
 
A gyóntató ügyeljen arra, a gyónó mindent elmondhasson, ugyanakkor arra is, 
hogy a gyónás ne legyen parttalan. A lelkész pl. ilyen kérdést tehet fel:  
Terheli-e még valami a lelkiismeretedet?  
Vagy/és: 
[
Lelkész: 
Ezek után felelj a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt 
kérdezlek: Testvérem az Úrban! Vallod-e magadat bűnösnek és ezért 
kárhozatra méltónak? 
Gyónó:
 
Vallom. 
Lelkész: 
Bánod-e igazán bűneidet? 
Gyónó:
 
Bánom. ] 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
155 
 
Lelkész: 
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? 
Gyónó:
 
Megbocsátottam. 
Lelkész: 
Igyekezel-e Isten akarata szerint élni? 
Gyónó:
 
Igyekezem. 
Lelkész: 
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő 
bűnösnek? 
Gyónó:
 
Hiszem. 
Lelkész: 
Legyen néked a te hited szerint! 
Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért: 
  
Gyónó  és  gyóntató  együtt:
 
Vallom  előtted,  szent  és  igaz  Isten,  hogy 
vétkeztem  ellened  és  embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és 
cselekedettel.  Sok  jót  elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem 
vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok 
mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért 
kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet! Ámen.  
 
Lelkész: 
Isten legyen hozzád irgalmas, és erősítse meg hitedet!  
 
F
ELOLDOZÁS
 
 
Jézus  Krisztus  azt  mondta  apostolainak:  „Vegyetek  Szentlelket! 
Akiknek  megbocsátjátok  a  bűneit,  azok  bocsánatot  nyernek,  akikéit 
pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak”.
 
Jn 20,22b-23
 
Testvérem az Úrban!  
Hiszed-e, hogy az ő megbízásából Isten bűnbocsánatát adom neked?  
Gyónó:
 
Hiszem. 
A lelkész kézrátétellel mondja:  
Én pedig feltámadott Urunk megbízása szerint megbocsátom bűneidet 
az Atya, 
+
 a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.  
Isten megbocsátotta bűneidet, és visszafogad gyermekei közösségébe, 
járj új életben a Szentlélek erejével.  
 
Lelkész: 
Most pedig ezzel a hittel mondjuk el együtt az Úrtól tanult 
imádságot:  
 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
156 
 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
F
ELHÍVÁS HÁLAADÁSRA
 
Áldjad, lelkem, az Urat, 
és egész bensőm az ő szent nevét! 
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 
Ő megbocsátja minden bűnödet,  
meggyógyítja minden betegségedet, 
megváltja életedet a sírtól,  
szeretettel és irgalommal koronáz meg téged. 
Irgalmas és kegyelmes az Úr! 
Türelme hosszú, szeretete nagy. 
Nem vétkeink szerint bánik velünk,  
nem bűneink szerint fizet nekünk. 
Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, 
olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. 
Amilyen messze van napkelet napnyugattól, 
olyan messzire veti el vétkeinket. 
Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, 
olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. 
Hiszen tudja, hogyan formált, 
emlékszik rá, hogy porból lettünk. 
Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 
Zsolt 
103,1–4.8.10–14
 
 
Á
LDÁS
 
A lelkész kézrátétellel áldást mond:  
Lelkész:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet! Ámen.  
 
 
 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
157 
 
NEK
A lelkész és a bűnbocsánatot nyert testvér együtt énekelhetnek. Pl.: Én 
lelkem, áldva áldjad (EÉ 45), Hogyne dicsérném az Istent (EÉ 53), Elmúlt a 
régi, kezdhetem az újat (EÉ 431,3-4), Meghallgattál! Már semmi kétség (EÉ 
423,5)  
 
A személyes gyónást követheti úrvacsoravétel. Ennek lehetőségét a gyóntató 
bátorító szavakkal ajánlja fel.  
 
 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
158 
 
 
 
18. Gyónás és úrvacsora  
 
A  lelkipásztori  szolgálat  része  a  lelkipásztori  beszélgetés  és  a  személyes 
gyónás  mellett  az  gyónás  és  úrvacsora  sajátos  élethelyzetben. 
Természetessé  kell  tenni  a  hívek  számára,  hogy  az  úrvacsora  közösségi 
alkalom.  Mégis  adódhat  olyan  élethelyzet,  amelyben  betegség,  helyhez 
kötöttség,  fogság  vagy  sajátos  egyéni  probléma  miatt  a  lelkész  egyetlen 
személynek is úrvacsorát oszt.  
Súlyos beteg mellett végzett szolgálat esetén még ez a rend is lerövidíthető. 
Azonban a következők nem hagyhatók el: Atya, Fiú, Szentlélek nevében!; 
Bűnvalló imádság; Feloldozás vagy kegyelmi ige; Szerzési igék; Miatyánk; 
Áldás. 
 
B
EVEZETÉS 
(I
NVOCATIO
Lelkész:
 
Az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében!
 
Válasz:
 
Ámen.
 
Lelkész
:
 
Jézus  ezt  mondja:  „Jöjjetek  énhozzám  mindnyájan,  akik 
megfáradtatok,  és  meg  vagytok  terhelve,  és  én  megnyugvást  adok 
nektek”.
 
Mt. 11,28
   
 
Lelkész
:
 
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló 
fiút,  hanem  magadhoz  öleled:  kérünk,  szánj  meg  minket,  amikor 
bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az 
Úr Jézus Krisztusért. Ámen 
 
G
YÓNÁS 
(B
ŰNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
A  bűnvallást  és  a  feloldozást  a  lelkipásztori  szolgálat  adott  kázusának 
megfelelően  formáljuk.  Lehetőség  nyílik  a  szolgálat  kezdetén  vagy  ezen  a 
helyen rövid bevezetőt mondani. Betegúrvacsora esetén például:  
[Testvérem az Úrban! Isten téged betegséggel látogatott meg, de nem 
azért,  hogy  elvessen  magától,  hanem  hogy  szeretetével  még  inkább 
magához  vonjon.  Betegágyhoz  kötött,  hogy  magadba  szállj,  vizsgáld 
meg  önmagadat  és  eddig  lefolyt  életedet,  és  nála  keress  szabadulást 
bűneidtől.  Szeretetéről  tanúskodik  most  azzal  is,  hogy  az  Úr  szent 
vacsorájában újra felajánlja kegyelmét: elveszi rólad bűneid terhét, és 
meggyógyítja  lelkedet.  Ezért  tárd  fel  most  előtte  szívedet,  valld  meg 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
159 
 
bűneidet, és könyörögj irgalmáért. Isten pedig meghallgat téged Jézus 
Krisztusért, a mi Urunkért és Megváltónkért. Ámen.] 
 
[
Lelkész:
 
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen veled! 
Válasz:
 
És a te lelkeddel!] 
Testvéreim az Úrban! Vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt! 
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja: 
Ha  azt  mondjuk,  nincsen  bűn  mibennünk,  becsapjuk  magunkat,  és 
igazság  nincsen  bennünk.  Ha  megvalljuk  bűneinket,  hűséges  és  igaz 
az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. 
Lelkész:
 
Testvérem!  Isten  színe  előtt  gondoljunk méltatlanságunkra,  és 
valljuk meg bűneinket! 
A bűnvallásra szólító mondat mondható egyes számban is, de ajánlott a többes 
szám, hogy azután a lelkész együtt mondja az úrvacsorára készülő testvérrel a 
gyónó imádságot.  
Együtt:
 
Vallom  előtted, szent  és igaz  Isten, hogy vétkeztem ellened és 
embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
kegyelmedre,  méltó  vagyok  ítéletedre.  Hozzád  fordulok  mégis:  nincs 
más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek: légy 
hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
 
Lelkész:
 
Bízzál,  testvérem!  Isten  megkönyörült  rajtad  Jézus  Krisztus 
által,  aki  meghalt  bűneinkért,  hogy  Istenhez  vezessen  minket.  Én 
pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak téged bűneidből az 
Atya, 
+
 
a  Fiú  és  a  Szentlélek  nevében!  Járj  új  életben  a  Szentlélek 
erejével! 
Vagy: 
Jézus  Krisztus  feltámadása  után  ezt  mondta  tanítványainak: 
Békesség  néktek!  Ahogyan  engem  küldött  az  Atya,  én  is  úgy 
küldelek 
titeket: 
akiknek 
bűneit 
megbocsátjátok, 
megbocsáttatnak  azoknak,  akikéit  megtartjátok,  megtartatnak. 
Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneid bocsánatát, hogy 
oldozva  légy  a  földön  és  a  mennyben,  az  Atya, 
+
 
a  Fiú  és  a 
Szentlélek nevében! 
Bízzál és örülj, bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvérem: 
Isten  megbocsátotta  bűnödet.  Az  ő  Szentlelke  legyen  veled, 
hogy teremd a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által! 
Válasz:
 
Ámen. 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
160 
 
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
(P
RAEFATIO
[
Lelkész:
 
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk szent nevét! 
Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol hálát 
adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által, 
aki  azért  jött,  hogy  lerontsa  a  gonosz  hatalmát,  és  teljes  élettel 
ajándékozzon meg minket.  
Ezért  az  angyalokkal,  az  üdvözültek  mennyei  seregével  és  a  földön 
küzdő  egész  egyházaddal  együtt  áldunk  és  magasztalunk  téged,  és 
ujjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. 
 
S
ZENT
,
 SZENT
,
 SZENT 
(S
ANCTUS
)
 
 
Lelkész: 
Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene! 
Dicsősége betölti a mennyet és a földet! 
Hozsánna a magasságban! 
Áldott, aki jön az Úr nevében! 
Hozsánna a magasságban! 
 
[I
STEN 
B
ÁRÁNYA 
(A
GNUS 
D
EI
)]
 
Az Agnus Dei-t a lelkész mondhatja, de énekelheti is valamely formáját.  
Lelkész: 
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bűnét hordozod, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bűnét hordozod, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, Isten Báránya, ki a világ bűnét hordozod, add nekünk 
békédet! Ámen. 
 
S
ZERZÉSI IGÉK 
 
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE 
 
Luther  gyakorlata  szerint  az  ostya  és  a  bor  kiosztása  a  szerzési  ige 
megfelelő szakasza közben történik.  
Lelkész:
 
A  mi  Urunk,  Jézus  Krisztus  azon  az  éjszakán,  amelyen 
elárultatott,  kezébe  vette  a  kenyeret,  hálát  adott,  megtörte, 
tanítványainak  adta,  és  ezt  mondta:  Vegyétek,  egyétek,  ez  az  én 
testem, 
+
 
amely  tiértetek  adatik.  Ezt  cselekedjétek  az  én 
emlékezetemre! 
A lelkész adja az ostyát: 
Ez Krisztus teste! 
Hasonlóképpen,  miután  vacsorált,  kezébe  vette  a  kelyhet  is,  hálát 
adott,  nekik  adta,  és  ezt  mondta:  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez  a 
kehely  az  új  szövetség  én  véremben, 
+
 
amely  tiértetek  és  sokakért 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
161 
 
kiontatik  bűnök  bocsánatára.  Ezt  cselekedjétek,  valamennyiszer 
isszátok az én emlékezetemre! 
A lelkész adja a bort: 
Ez Krisztus vére! 
 
I
MÁDSÁG
,
 
(P
OSTCOMMUNIO
),
 
M
IATYÁNK
 
Lelkész:
 
Áldjuk az Urat, mert jó! 
[Válasz:]
 És örök az ő irgalma. 
Lelkész:
 
Áldunk  téged,  mindenható  Istenünk,  hogy  örömöt  és 
békességet  ajándékoztál  igédben  és  Krisztus  Urunk  testének-vérének 
közösségében.  Kérünk,  őrizd  meg  bennünk  ennek  a  közösségnek 
minden  áldását,  hogy  erős  hittel  ragaszkodjunk  hozzád,  és  őszintén 
szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztus által. 
Válasz:
 
Ámen. 
 
Betegúrvacsora esetén:  
Adjunk hálát az Úrnak! 
Uram,  Istenem! Hálát adok neked irgalmadért, amelyet most újra 
megéreztettél  velem.  Kérlek,  töltsd  be  szívemet  békességeddel, 
hogy  örüljek  kegyelmednek,  és  türelmesen  hordozzam 
keresztemet.  Vess  véget  szenvedéseimnek,  gyógyíts  meg  engem, 
de legyen meg a te akaratod. Kezedbe ajánlom testemet, lelkemet 
és mindenemet: te megváltottál engem, hűséges Istenem. Ámen. 
 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
Á
LDÁS
 
 
Lelkész: 
Testvérem!  Menj,  és  hirdesd  az  Úr  halálát  és  feltámadását! 
Tanúskodj szeretetéről! Megízlelted a bűnbocsánat örömét, építsd hát 
a testvéri közösséget az  emberek között megbocsátással  és áldozatos 
szeretettel! 
 
A lelkész áldásra emeli kezét:  
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
162 
 
Lelkész:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet!  
Válasz: 
Ámen.  
 
É
NEK
 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
163 
 
 
 
 
19.Lelkipásztori szolgálat haldokló mellett 
 
A  lelkész  a  család  hívására,  lehetőleg  liturgikus  öltözékben,  esetleg  civil 
ruhára  felvett  stólában,  szükséghelyzetben  civilben  áll  meg  a  haldokló 
ágya mellett, és megpróbál vele kontaktust teremteni.  
Sokat jelenthet a testvér számára, ha a lelkész megérinti, vagy megfogja a 
haldokló  kezét.  A  szolgálatot  végző  mérlegelje,  hogy  milyen  módon  tud 
kommunikálni a haldoklóval, az mit tud befogadni. Amennyiben a távozó 
értelmileg olyan állapotban van, fel kell kínálni a gyónás és az úrvacsora 
lehetőségét. Az utolsó idejét élő ember állapota határozza meg azt is, hogy 
a lelkész mennyire rövidíti le a szolgálat rendjét és időtartamát.  
A rend elemei használhatók baleset vagy katasztrófa esetén is. 
 
B
EVEZETÉS
 
Ha a haldokló családi körben van, vagy olyan kórházi környezetben, ahol ez 
lehetséges,  a  lelkész  énekeljen  a  jelenlevőkkel.  Egy  jól  ismert  ének  a 
kapcsolatteremtésben segít, és haldokló számára megerősítést jelenthet.  
Lelkész:
 Az Atya, 
+
 
Fiú, Szentlélek nevében! 
Válasz: 
Ámen.  
 
B
EVEZETŐ IGE
 
Akár  élünk,  akár  meghalunk,  az  Úréi  vagyunk.  A  mi  segítségünk  az 
Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. 
 
Z
SOLTÁR
 
A lelkész zsoltárt olvas (más zsoltárok a …. Fejezetben) 
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez 
Úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem
 
Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után:  
Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt?  
Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem?  
Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, 
Szabadító Istenemnek.  
Zsolt 42 2, 3, 6,12.
 
 
 
 
 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
164 
 
I
MÁDSÁG
 
Istenünk, mennyei Atyánk, Úr, Jézus Krisztus,  
Üdvözítőnk, Megszentelő Szentlélek, 
Szentháromság örök Isten, könyörülj rajtunk!  
Urunk, légy kegyelmes, kíméld testvérünket! 
A testi szenvedéstől, a lelki megpróbáltatástól, 
a halál félelmétől és minden gonosztól  
szabadítsd meg őt, Istenünk! 
Urunk és Megváltónk, légy velünk! 
Szenvedésedért és keresztedért,  
kínos halálodért és dicső feltámadásodért, 
most és az utolsó ítéletkor: 
mentsd meg őt, Jézusunk! 
Vigasztald meg testvérünket,  
bocsásd meg minden bűnét, 
adj neki békességet,  
ajándékozd meg az örök élettel! 
Hallgass meg minket, Istenünk! 
Úr, Jézus Krisztus, Isten Szent Fia, 
Isten Báránya, aki hordozod a világ bűnét,  
irgalmazz nekünk! 
Isten Báránya, aki hordozod a világ bűnét,  
irgalmazz nekünk! 
Isten Báránya, aki hordozod a világ bűnét,  
add nekünk békédet! 
Urunk, hallgass meg minket! 
 
Vagy: 
 
Urunk, Istenünk! Hozzád kiáltunk, nincs más menedékünk. Szánd 
meg testvérünket. Állj mellé a végső harcban. Segítsd győzelemre 
Krisztus  erejével.  Szabadítsd  meg  a  gonosztól.  Vidd  őt  örök 
országodba.  Adj  nekünk  békességet,  csendességet.  Megígérted, 
hogy  azoknak,  akik  téged  szeretnek,  minden  javukra  szolgál. 
Ámen. 
Ehelyett  itt  használhatók  az  Evangélikus  Énekeskönyv  767-773.  oldalain 
található imádságok.  
 
 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
165 
 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
Á
LDÁS
 
A lelkész  kézrátétellel  mondja  az áldást, a  keresztet lehetőleg homlokára 
rajzolja. 
Áldjon meg az Atya, 
+
 
Fiú, Szentlélek Isten,  
aki teremtett, aki megváltott és aki megszentelt téged! 
A Szentháromság örök Isten bocsássa meg vétkeidet, 
és vigyen be az örök életbe! 
Övé a dicsőség most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. 
Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. 
A lelkész a jelenlevők felé fordul:  
Áldjon  meg  titeket  a  mindenható  Isten,  az  Atya,  a 
+
  Fiú  és  a 
Szentlélek. Ámen.  
 
É
NEK
 
A lelkész a hozzátartozókkal együtt vigasztaló, az örök élet reménységéről 
szóló éneket énekelhet.  
 
 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
166 
 
 
 
 
20. LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLAT:  
HALOTT MELLETT 
 
A  szolgálatot  a  lelkész  liturgikus  öltözékben,  esetleg  civil  ruhára 
felvett stólában, szükséghelyzet esetén civilben végzi.  
 
B
EVEZETÉS
 
 
Lelkész: 
Az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében! 
Válasz:
 Ámen. 
Lelkész: 
Szentháromság  egy  Isten,  irgalmadba  ajánljuk  [N.] 
testvérünket, akit teremtettél,  akit megváltottál,  és  akit megszenteltél. 
Bocsásd meg bűneit, és vidd őt az örök életbe. Tied a dicsőség most és 
mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 
 
Z
SOLTÁR
 
Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.  
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, meghallgatta hangomat.
 
Zsolt 116,3-4
 
 
A mélységből kiáltok hozzád, Uram,  
 
 
Uram, halld meg hangomat! 
 
Ha a bűnöket számon tartod, Uram,  
 
 
Uram, ki állhat meg előtted?  
 
De nálad van a megbocsátás,  
 
 
hogy féljenek téged. 
Zsolt 130,1-4
 
 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,  
 
Miképpen  volt  kezdetben,  most  és  mindenkor  és  mind  örökkön 
örökké. Ámen.  
Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem.  
Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, meghallgatta hangomat.
 
Zsolt 116,3-4
 
 
 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
167 
 
I
MÁDSÁG
 
Imádkozzunk! 
Urunk,  Istenünk!  Meghajlunk  akaratod  előtt.  Hatalmad  van  élet  és 
halál  fölött,  és  Ura  vagy  mindennek.  Sebet  ütsz,  és  meggyógyítasz, 
sírba  viszel,  és  életre  keltesz.  A  mulandóság  törvénye  alá  veted 
teremtményeidet. Egyedül te vagy örök és halhatatlan. Te teremtetted 
az embert, és újra magadhoz szólítod híveidet, hogy örök nyugalmuk 
legyen  tenálad.  Könyörgünk  hozzád  elhunyt  testvérünkért:  ne 
emlékezzél  meg  bűneiről,  tekints  Krisztus  érdemére.  Engedd,  hogy 
békességben pihenjen, és támaszd fel új életre azon a napon, amelyen 
eljössz ígéreted szerint. Gyógyítsd meg vigasztalásoddal  a gyászolók 
szívét, és add, hogy megálljunk a hitben mindvégig, Jézus Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen. 
Vagy:  
Jézus  Krisztus,  halált  győző,  életet  ajándékozó  Úr!  Meghalt, 
akit szerettünk, és most sírunk. Te megértesz, hiszen te is sírtál 
barátod, Lázár sírjánál. Emberré lettél, megérted fájdalmunkat, 
gyászunkat. Előtted nem szégyelljük könnyeinket.  
Köszönjük,  amit  az  elköltözöttben  nekünk  ajándékoztál. 
Köszönjük,  hogy  itt  járt  közöttünk,  s  eddig  a  miénk  lehetett. 
Bocsásd  meg  vétkeit,  és  bocsásd  meg  a  mi  vétkeinket  is. 
Enyhítsd  fájdalmunkat,  gyógyítsd  lelkünk  sebét,  adj 
vigasztalást.  Őrizz  meg  attól,  hogy  úgy  gyászoljunk,  mint 
akiknek nincs reménységük.  
Amikor majd megérkezünk Hozzád, a mi szemünkről is törölj 
le minden könnyet, némíts el minden panaszt és jajszót.  
Urunk,  könyörülj  rajtunk,  halandó  embereken,  és  vigasztalj 
meg minket. Ámen. 
 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
 
background image
Lelkipásztori szolgálatok 
168 
 
Á
LDÁS
 
A lelkész áldásra emeli kezét. Adott helyzetben kézrátétellel mondja.  
Isten kegyelmébe ajánljuk elhunyt testvérünket, 
akit ő a saját képére teremtett, 
akit ő Fia élete árán megváltott,  
akit ő Lelkének ajándékaival megszentelt: 
Ő adjon neki örök békességet, 
+
 Jézus Krisztus által. 
Legyen áldott az emlékezete! 
Isten békessége pedig, amely minden értelmet meghalad, 
őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. 
Ámen. 
 
V
IGASZTALÓ SZÓ ÉS ÁLDÁS
 
A lelkész a jelenlévő gyászolók felé vigasztaló szóval fordul.  
 
Lelkész:
 Isten örök igéje így vigasztal bennünket: „Akik Istent szeretik, 
azoknak minden javukra van!” 
Áldjon  meg  titeket  a  mindenható  Isten,  az  Atya,  a 
+
  Fiú  és  a 
Szentlélek. Ámen.  
 
É
NEK
 
A lelkész a hozzátartozókkal együtt vigasztaló, az örök élet reménységéről 
szóló  éneket  énekelhet.  (Pl:  Ó  Jézus,  kincsem,  vigaszom,  EÉ  503; 
Istenfélők, mily boldogok vagytok, EÉ 509; Feltámadsz még, EÉ 519; ) 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek