1%
Navigáció
 

Az ordináció (lelkészszentelés) liturgiája

22_ordinatio.pdf — PDF document, 486Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
193 
 
22. AZ ORDINÁCIÓ  
(lelkészszentelés) liturgiája 
 
I.
 
E
LŐKÉSZÜLET
 
 
I
STEN SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(
INVOKÁCIÓ
G
YÓNÁS 
(
BŰNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
 
II.
 
B
EVEZETŐ RÉSZ
 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(
INTROITUS
K
RISZUS IMÁDÁSA 
(
KYRIE
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS 
(L
AUDAMUS TE
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(
KOLLEKTA
)
 
 
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
 IGEHIRDETÉS
 
 
III.
 
O
RDINÁCIÓ
 
 
H
ITVALLÁS 
(C
REDO
G
YÜLEKEZETI ÉNEK VAGY KARÉNEK 
 
L
EKCIÓK
 
O
RDINÁCIÓS KÉRDÉSEK
,
 KÉZADÁS
 
E
SKÜTÉTEL
 
O
RDINÁCIÓ
 
 
A
Z ÚRVACSORA LITURGIÁJA
 
 
 
background image
Ordináció 
194 
 
 
 
Az ordináció  
(lelkészszentelés) liturgiája 
Liturgikus szín: piros 
 
A  lelkész  szolgálatra  való  felszentelését  püspök  végzi  két  lelkész 
segítségével,  lehetőleg  a  lelkészjelölt  gyülekezetében.    A  segédkező 
lelkészek egyike a jelöltet szolgálatra felkészítő Evangélikus Hittudományi 
Egyetem képviselője (aki liturgikus öltözéket visel). 
Az  úrvacsora  az  istentisztelet  része.  Liturgiájában  az  újonnan  felszentelt 
lelkész is részt vesz. 
Az  ordinációt  a  lelkészjelölt  gyülekezetében  a  megelőző  vasárnapon 
hirdetni  kell,  akkor  is,  ha  –  csoportos ordináció  esetén  –  a  szentelésre  más 
gyülekezet  templomában  kerül  sor.  A  lelkészért  és  szolgálatáért  az 
ordinációt  követő vasárnap istentiszteletén az oratio oecumenica  keretében 
imádkozni  kell. (Ha az ordináció nem a  fölszentelt  lelkész gyülekezetében 
történt, akkor az eseménynek otthont adó gyülekezetben is.) 
 
Az ordinációs istentisztelet bevonulással kezdődik. Elöl megy a bevonulási 
keresztet  vivő  presbiter,  akit  a  lelkészek  követnek  saját  ordinációjuk  ideje 
szerinti  rendben:  a  régebben  felszenteltek  haladnak  a  később  ordináltak 
mögött. A menetet a püspök zárja a két segédkező lelkésszel. Előttük vonul 
az ordinálandó lelkészjelölt, ill. csoportos ordináció esetén a lelkészjelöltek. 
A  lelkészjelölt  liturgikus  öltözéket  visel,  stóla  nélkül.  A  stólát  a  liturgia 
keretében  veszi  át. Erre akkor is sor kerül, ha az ordinációnak otthont  adó 
gyülekezetben,  és/vagy  a  lelkészjelölt  leendő  szolgálati  helyén  a  stóla 
viselése nincs szokásban. 
 
 
I.
 
E
LŐKÉSZÜLET
 
A püspök a két  segédkező lelkésszel  a bevonulás során rögtön az oltárhoz 
lép, a lelkészjelölt az oltártér bejárata előtt középen elhelyezett térdeplőnél, 
de  mindenképpen  az  oltártéren  kívül  áll  meg,  arccal  az  oltár  felé.  A 
gyülekezet az „Erős vár a mi Istenünk” kezdetű éneket énekli – végig állva 
és az introitus zsoltárig állva marad.  
 
I
STEN SEGÍTSÉGÜL HVÁSA 
(
INVOKÁCIÓ
Püspök:
 
Az Atya, 
+
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
background image
Ordináció 
195 
 
G
YÓNÁS 
(
BŰNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
Ha a körülmények úgy kívánják, a gyónás a lelkészszentelést követő 
Confirma Deus utánra kerülhet. Ebben az esetben a bevezető szoltár 
(introitus) 
közvetlenül csatlakozik az invokációhoz.  
1.  Lelkész  (aki  az  oltár  felé  nézve  balról,  az  evangéliumi  oldalon  áll
): 
Az Úr Jézus 
Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal! 
Gyülekezet:
 
[
És a te lelkeddel!
]
 
1.  Lelkész:
 
Testvéreim  az  Úrban!  Vizsgáljuk  meg  magunkat  Isten 
színe előtt! 
[
Hallgassuk meg a tízparancsolatot! 
A gyülekezet feláll. 
2. Lelkész:
 
Ezt mondja az Úr:  
Én  vagyok  az  Úr,  a  te  Istened.  Ne  legyen  más  istened!  Ne  vedd 
hiába Istened nevét! Szenteld meg az ünnepnapot! Tiszteld atyádat 
és anyádat! Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod 
ellen  hamis  tanúbizonyságot!  Ne  kívánd  felebarátod  házát!  Ne 
kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát! 
Mert  én  az  Úr,  a  te  Istened,  féltőn  szerető  Isten  vagyok,  aki 
megbünteti az atyák bűnét a fiakon harmad- és negyed ízig azokon, 
akik engem  gyűlölnek; de kegyelmet  gyakorlok ezer ízig azokkal, 
akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. 
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról: 
szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és 
teljes elmédből! Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig 
hasonlít  ehhez:  Szeresd  felebarátodat,  mint  magadat!  Nincs  más 
parancsolat, amely nagyobb ezeknél.  
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja:  
Ha azt mondjuk: nincsen bűn mibennünk, magunkat csapjuk be, és 
igazság  nincsen  bennünk.  Ha  megvalljuk  bűneinket,  hűséges  és 
igaz  az  Isten,  megbocsátja  bűneinket,  és  megtisztít  minden 
gonoszságtól.  
1.  Lelkész:
 
Ezek  után  feleljetek  a  gyónási  kérdésekre!  Az  élő  Isten 
színe  előtt  kérdezem  mindenkitől  személy  szerint:  Testvérem  az 
Úrban! Vallod-e magad bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak?  
Gyülekezet
Vallom. 
1. Lelkész:
 
Bánod-e igazán bűneidet? 
Gyülekezet:
 
Bánom. 
1. Lelkész:
 
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? 
Gyülekezet
Megbocsátottam. 
background image
Ordináció 
196 
 
1. Lelkész:
 
Igyekezel-e Isten akarata szerint élni? 
Gyülekezet:
 
Igyekezem. 
1.  Lelkész:
 
Hiszed-e,  hogy  Isten  a  Krisztusért  megbocsát  a  megtérő 
bűnösnek? 
Gyülekezet
Hiszem. 
1. Lelkész:
 
Legyen néktek a ti hitetek szerint. 
1. Lelkész:
 
Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért:
]  
Gyülekezet:
 
Vallom  előtted  szent  és  igaz  Isten,  hogy  vétkeztem 
ellened és embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. 
Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó 
kegyelmedre,  méltó  vagyok  ítéletedre.  Hozzád  fordulok  mégis: 
nincs  más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért 
kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
Püspök: 
Bízzatok,  Testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus által: aki magához hívott és tanítványaivá tett minket. Én 
pedig  feltámadott  Urunk  megbízásából  feloldozlak  benneteket 
bűneitekből, az Atya, a 
+
 
Fiú és a Szentlélek nevében. Járjatok új 
életben, a Szentlélek erejével! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
A gyülekezet leül. 
 
II.
 
B
EVEZETŐ RÉSZ
 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(
INTROITUS
2. Lelkész: 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, 
hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.
 
Jn 15,16 
Uram, igéd örökké megmarad, 
             
nemzedékről nemzedékre. 
Lábam előtt mécses a te igéd, 
ösvényem világossága. 
Támogass engem ígéreted szerint,  
             
Támogass, hogy éljek! 
Igéd tartalma maradandó, 
             
és minden igaz döntésed örökre szól. 
  
Zsolt 119,89.105.116.160 
background image
Ordináció 
197 
 
                 Kis glória vagy énekvers: a gyülekezet az egyházi évnek megfelelően  
               az EÉ 1-10 rendjei vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének első  
               énekét énekelheti. 
    
Nem  ti  választottatok  engem,  hanem  én  választottalak 
titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. 
Jn 15,16 
 
K
RISZUS IMÁDÁSA 
(
KYRIE
A lelkészjelölt az oltár előtt letérdel.  
Lelkészjelölt (térden állva):
 
Úr Jézus Krisztus, te megerősíted, és az örök 
élet útján indítod el tanítványaidat, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
Lelkészjelölt:
 
Úr  Jézus  Krisztus,  te  azt  akarod,  hogy  tanítványaid 
öröme teljes legyen, Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet:
 
Krisztus, kegyelmezz! 
Lelkészjelölt:
 
Úr  Jézus  Krisztus,  te  megáldod  tanítványaidat,  hogy 
áldássá legyenek mások számára, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS 
 
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelően az EÉ 1-10 rendjei vagy 
a GyLK énekverses rendjei egyikének második énekét énekli. 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Püspök:
 
Dicsőség  a  magasságban  Istennek,  és  a  földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat! 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS 
(L
AUDAMUS TE
A gyülekezet a Laudamus te-t (EÉ 14. rend, 72 o.), vagy az egyházi 
évnek  megfelelően  az  EÉ  1-10  rendjei  vagy  a  GyLK  énekverses 
rendjei egyikének harmadik énekét énekli. 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(
KOLLEKTA
)
 
 
2. Lelkész: 
[
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet: 
[
És a te lelkeddel!
2.  Lelkész:
 
Imádkozzunk!  Mindenható,  örök  Isten,  aki  Krisztust 
minden  ember  üdvözítőjévé  tetted,  és  az  ő  követeire  bíztad 
eljövendő  országod  evangéliumát:  hívj  ma  is  új  munkásokat 
background image
Ordináció 
198 
 
szolgálatodra,  hogy  megmaradjon  közöttünk  a  te  beszéded,  és 
asztalod  közösségében  mindenkor  megízlelhessük  üdvösséged 
örömét,  az  Úr  Jézus  Krisztus  által,  aki  veled  és  a  Szentlélekkel 
Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
 IGEHIRDETÉS
 
A püspök – az oltár előtt állva – igét hirdet egy választott ige vagy 
az  ordináció  liturgiájában  felolvasásra  kerülő  textusok  egyikének 
alapján.  
Püspök:
 
Kegyelem nektek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és a 
mi  Urunktól,  Jézus  Krisztustól!  Hallgassa  meg  a  gyülekezet  az 
igehirdetés  alapigéjét,  amelyet  megírva  találunk  …  könyve  … 
fejezetében … a … verstől 
[
a … versig
]
 
 
 
III.
 
O
RDINÁCIÓ
 
 
Tekintettel arra, hogy a püspökök általában külön-külön szentelik fel a 
lelkészjelölteket  küldő  gyülekezetükben,  a  liturgikus  szöveg  a 
következőkben  mindig  egy  jelöltet  feltételez,  és  ennek  megfelelően 
egyes  számban  fogalmaz.  Csoportos  ordináció  esetén  a  püspök 
értelemszerűen  többes  számban  szólítja  meg  a  jelölteket,  és  többes 
számban  teszi  fel  kérdéseit.  A  lelkészjelöltek  azonban  mindig  egyes 
szám első személyben válaszolnak, illetve a lelkészi esküt egyes szám 
első személyben mondják. 
 
H
ITVALLÁS 
(C
REDO
Püspök:
 
Testvérem  az  Úrban,  N.N,  Összegyűltünk  Isten  házában, 
hogy miután elvégezted teológiai tanulmányaidat, fölszenteljünk a 
lelkészi  szolgálatra.  Ezért  most  Isten  és  a  keresztény  gyülekezet 
előtt  valld  meg  hitedet  a  Niceai  hitvallással.  A  gyülekezet  a 
hitvallást állva hallgatja!
 
 
Lelkészjelölt: 
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, 
minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.  
 
Hiszek  az  egy  Úrban,  Jézus  Krisztusban,  Isten  egyszülött 
background image
Ordináció 
199 
 
Fiában, aki az Atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, 
világosság  a  világosságtól,  valóságos  Isten  a  valóságos  Istentől; 
született  és  nem  teremtetett,  az  Atyával  egylényegű,  és  általa  lett 
minden.  Érettünk,  emberekért  és  üdvösségünkért  leszállt  a 
mennyből.  Megtestesült  a  Szentlélektől  és  Szűz  Máriától,  és 
emberré  lett.  Keresztre  feszítették  értünk  Poncius  Pilátus  alatt, 
kínhalált  szenvedett,  és  eltemették,  harmadnapon  feltámadt  az 
Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön 
dicsőségében ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.  
 
Hiszek  a  Szentlélekben,  Urunkban  és  éltetőnkben,  aki  az 
Atyától  és  a  Fiútól  származik,  akit  az  Atyával  és  Fiúval  együtt 
imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, 
szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a 
bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását  és az  eljövendő 
örök életet. Ámen. 
Püspök:
 
Isten legyen veled, hogy mindvégig megállj és növekedj az 
igaz hitben. 
 
A gyülekezet leül és ezt a püspök kézmozdulattal jelezheti. 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK VAGY KARÉNEK 
 
A  gyülekezet  elénekli  az  EÉ  314.  vagy  467.  énekét,  vagy  itt  kerül 
sor az énekkar szolgálatára. 
 
L
EKCIÓK
 
1. Lelkész (aki az oltár felé nézve balról, az evangéliumi oldalon áll):  
Az  Úr  Jézus  Krisztus  mennybemenetele  előtt  ezt  mondta 
tanítványainak Máté evangéliuma szerint: 
„Nekem  adatott  minden  hatalom  mennyen  és  földön.  Menjetek  el 
tehát,  tegyetek  tanítvánnyá  minden  népet,  megkeresztelve  őket  az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy 
megtartsák  mindazt,  amit  én  parancsoltam  nektek;  és  íme,  én 
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 
Mt 28,18–19 
    
2. Lelkész (aki az oltár felé nézve jobbról, az epistolai oldalon áll):  
Pál apostol ezt írja a második Korinthusi levélben: 
„Isten  megbékéltetett  minket  önmagával  Krisztus  által,  és  nekünk 
adta  a  békéltetés  szolgálatát.  Isten  ugyanis  Krisztusban 
megbékéltette  a  világot  önmagával,  úgyhogy  nem  tulajdonította 
background image
Ordináció 
200 
 
nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért 
járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, 
béküljetek meg az Istennel!”   
2Kor 5,18–20  
Az Efezusi levélben pedig ezt írja: 
„És  ő  "adott"  némelyeket  apostolokul,  másokat  prófétákul,  ismét 
másokat  evangélistákul,  vagy  pásztorokul  és  tanítókul,   hogy 
felkészítse  a  szenteket  a  szolgálat  végzésére,  a  Krisztus  testének 
építésére, míg  eljutunk  mindnyájan  a  hitnek  és  az  Isten  Fia 
megismerésének egységére.”  
Ef 4,11–13a
 
1. Lelkész: 
Krisztus Urunk János evangéliuma szerint ezt mondta: 
„Békesség  néktek!  Ahogyan  engem  elküldött  az  Atya,  én  is 
elküldelek  titeket.”  Ezt  mondván,  rájuk  lehelt,  és  így  folytatta: 
„Vegyetek  Szentlelket!  Akiknek  megbocsátjátok  a  bűneit,  azok 
bocsánatot  nyernek,  akikéit  pedig  megtartjátok,  azoknak  a  bűnei 
megmaradnak.”
 
Jn 20,21–23
  
Püspök
Isten  őrizze  meg  szívedben  ezeket  az  igéket  Lelkészjelölt 
testvérem! 
 
O
RDINÁCIÓS KÉRDÉSEK
,
 KÉZADÁS
 
Püspök
Testvérem az Úrban, N.N., aki odaszántad magad a lelkészi 
szolgálatra:  vállalod-e igaz meggyőződéssel és jó  lelkiismerettel  a 
lelkészi szolgálatot evangélikus egyházunkban? 
Lelkészjelölt:
 
Vállalom! 
Püspök:
 
Akarod-e  lelkészként  az  egyház  Fejét  és  Urát,  Jézus 
Krisztust híven követni, evangéliumát tisztán és igazán hirdetni, és 
a szentségekkel Krisztus rendelése szerint szolgálni? 
Lelkészjelölt:
 
Akarom! 
Püspök
Fogadod-e,  hogy  szeretettel,  odaadó  hűséggel  és  példás 
élettel építed egyházunkat? 
Lelkészjelölt:
 
Fogadom! 
Püspök
Ígéred-e,  hogy  evangélikus  egyházunk  törvényes  rendjét 
mindenkor megtartod, elöljáróid útmutatását követed.  
Lelkészjelölt
Ígérem! 
Püspök:
 
Elkötelezésed jeléül add jobb kezedet! 
Kézadás. 
 
background image
Ordináció 
201 
 
E
SKÜTÉTEL
 
Püspök: 
Mondd  el  tehát  a  lelkészi  esküt!  A  gyülekezet  ezt  állva 
hallgatja. 
Az EHE képviseletében segédkező lelkész az esküt olvassa, a másik 
segédkező az oltári bibliát tartja. A lelkészjelölt jobb kezét a bibliára 
teszi, bal keze első három ujját pedig esküre emeli. 
 
Én  N.N.  /  esküszöm  az  élő  Istenre,  /  aki  Atya,  Fiú,  Szentlélek  / 
Szentháromság  egy  igaz  Isten,  /  hogy  evangélikus  lelkészi 
hivatásomnak  /  a  szolgálók  közösségében  /  teljes  erőmmel  és 
minden  tehetségemmel  /  megfelelni  igyekezem.  /  Az  Úr  Jézus 
Krisztus  evangéliumát  /  a  teljes  Szentírás  szerint  /  egyházunk 
hitvallásai  értelmében  /  tisztán  és  igazán  hirdetem  és  tanítom.  /  A 
szentségeket  Krisztus  rendelése  szerint  szolgáltatom  ki.  /  A  reám 
bízottakat híven pásztorolom, / és a lelkipásztori titkot megőrzöm. / 
Egyházunk törvényes rendjét megtartom és védelmezem. / Hivatali 
elöljáróimnak  készséggel  és  felelősséggel  engedelmeskedem.  / 
Egyházunk  építésén  nemcsak  szóval,  /  hanem  példás  élettel  is 
munkálkodom.  /  Lelkészi  szolgálatomat  mindenkor  odaadó 
hűséggel végzem, / Isten dicsőségére és embertársaim üdvösségére. 
/ Isten segítsen erre! Ámen. 
 
O
RDINÁCIÓ
 
Püspök:
 
Keresztény gyülekezet! Hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, 
hogy  ő  maga  tegye  alkalmassá  lelkészjelölt  testvérünket  a  szent 
szolgálatra. Énekeljük el – orgonakíséret nélkül – a Jövel Szentlélek 
Úristen 
kezdetű énekünk első versét!  
 
A  lelkészjelölt  letérdel,  a  püspök  pedig  a  lelkészjelölt  fejére  teszi 
mindkét  kezét. A püspök  – ha szükséges, a  segédkező lelkészekkel 
együtt – intonálja az éneket
 
Jövel  Szentlélek  Úristen,  Töltsd  be  szíveinket  bőven  Mennyei 
ajándékoddal, szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje sok 
népet egy hitre vive. Légy velünk is te népeddel, Hogy teljünk meg 
dicséreteddel, Halleluja, halleluja!
  
 
 
 
background image
Ordináció 
202 
 
Püspök:
 
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot! 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, 
jöjjön  el  a  te  országod,  legyen  meg  a  te  akaratod,  amint  a 
mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg 
nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket,  miképpen  mi  is 
megbocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket 
kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a  gonosztól,  mert  tied  az  ország,  a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
A püspöknek segédkező egyik lelkész úgy tartja a szöveget, hogy az 
a  püspök  számára  jól  olvasható  legyen  és  a  püspök  mindkét  keze 
továbbra is szabad legyen a kézrátételre. (A nagyobb betű is ehhez 
segít.) 
Püspök (kézrátétellel folytatólag mondja az ordinációs imádságot): 
Úr  Jézus  Krisztus!  Te  rendelsz  apostolokat 
és  prófétákat,  pásztorokat  és  tanítókat  szent 
egyházad  építésére,  és  te  készíted  fel  őket 
szolgálatra Szentlelked sokféle ajándékával.  
Irgalmadban  bízva  kérünk,  szánd  meg 
népedet,  és  méltasd  N.  N.  testvérünket  az 
apostoli szolgálatra. Áraszd rá Szentlelkedet. 
Vezesd,  hogy  lelkészi  szolgálatában  téged 
kövessen,  mindenkor  a  te  igazságodat 
hirdesse,  a  kulcsok  hatalmával  és  a 
szentségekkel rendelésed szerint, tetszésedre 
szolgáljon,  és  valamennyi  szolgatársával 
közösségben 
arra 
törekedjék, 
hogy 
megváltott néped eljusson a hit és a szeretet 
egységére  tebenned,  aki  az  Atyával  és  a 
Szentlélekkel  élsz  és  uralkodol  örökkön 
örökké. Ámen. 
background image
Ordináció 
203 
 
Több  lelkész  ordinálása  esetén  áldásra  emelt  kézzel  kezdi  az 
imádságot.  
Úr  Jézus  Krisztus!  Te  rendelsz  apostolokat 
és  prófétákat,  pásztorokat  és  tanítókat  szent 
egyházad  építésére,  és  te  készíted  fel  őket 
szolgálatra Szentlelked sokféle ajándékával.  
A  következő  imádság  részt  a  püspök  minden  egyes  jelölt  személyre 
külön elmondja (két kézzel való kézrátétellel) 
Irgalmadban  bízva  kérünk,  szánd  meg 
népedet,  és  küldd  el  N.  N.  testvérünket  az 
apostoli szolgálatra. Áraszd rá Szentlelkedet! 
Ezután áldásra emelt kézzel folytatja:  
Vezesd  őket,  hogy  lelkészi  szolgálatukban 
téged 
kövessenek, 
mindenkor 
te 
igazságodat hirdessék, a kulcsok hatalmával 
és  a  szentségekkel  rendelésed  szerint, 
tetszésedre  szolgáljanak,  és  valamennyi 
szolgatársukkal 
közösségben 
arra 
törekedjenek,  hogy  megváltott  néped 
eljusson  a  hit  és  a  szeretet  egységére 
tebenned,  aki  az  Atyával  és  a  Szentlélekkel 
élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen. 
A  püspök  visszaveszi  a  Liturgikus  könyvet  és  innen  kézrátétel 
nélkül folytatja: 
Testvérem az Úrban, N.N.!  
Több  lelkész  esetén  a  nevek  felsorolandók,  majd  egyes  számban 
folytatja.  
Az  Úr  Jézus,  aki  elhívott  téged  szolgálatára,  maradjon  veled 
mindvégig! Én pedig Krisztus Urunk parancsa alapján rád bízom az 
egyház hivatalos igeszolgálatát, felhatalmazlak és kötelezlek az ige 
hirdetésére  és  a  szentségekkel  való  szolgálatra,  és  küldelek,  hogy 
background image
Ordináció 
204 
 
hirdesd  az  evangéliumot  minden  teremtménynek,  az  Atya  és  a 
Fiú és a Szentlélek nevében. 
A fölszentelt lelkész feláll. A segédkező lelkészek az ordinált lelkész 
vállára helyezik a piros színű stólát, miközben a püspök ezt mondja:  
Püspök:
 
Vedd  fel  Krisztus  igáját,  és  ennek  jeléül  –  ősi  keresztény 
hagyomány szerint – fogadd a stólát! 
A  püspök  az  ordinált  lelkészt  megcsókolja,  és  egyenként 
kézrátétellel elmondja ezt a mondatot.  
Püspök
Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére! 
A  segédkező  és  a  jelenlevő  lelkészek  előre  megbeszélt  rendben 
áldást  mondanak  szentírási  igével  és  kézrátétellel,  azután  a 
fölszentelt lelkész körül gyülekeznek. Végül áldásra emelt kézzel – 
lehetőség szerint a gyülekezettel együtt – éneklik a Confirma Deus-t. 
 
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk,  
      és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását! 
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk,  
     és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán! 
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk,  
     és egyesítsd híveidet békességben! 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
     miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és 
     mindörökkön-örökké. Ámen. 
 
Az istentisztelet az úrvacsora liturgiájával folytatódik, amelyben a 
frissen ordinált lelkész is részt vesz. 
 
A legrégibb keresztény tradíció szerint az úrvacsorai liturgiát is a 
püspök  vezeti.  A  szereztetési  igét  együtt  mondja  a  frissen 
ordinálttal/akkal.  A  szolgálatba  álló  új  lelkészek  mondhatják  az 
Anamnézis,  a  Pax  szövegét,  a  Postcommunió  szövegeit,  valamint 
az elbocsátást.  
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek