1%
Navigáció
 

Püspök szolgálatba állítása

23_Puspok_szolgalatba_allitasa.pdf — PDF document, 1260Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
205 
 
 
23. 
PÜSPÖK SZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁSA
 
 
– felépítés – 
 
 
P
RELÚDIUM
,
 BEVONULÁS
,
 BEVEZETÉS  
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK      
 
Z
SOLTÁR
 
K
YRIE                                             
 
G
LÓRIA
 
K
OLLEKTA
 
B
EJELENTÉS
 
I
GEOLVASÁS ÉS IGEHIRDETÉS
 
K
ARÉNEK                  
 
L
EKCIÓ
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
 
V
ÁLASZTÓK MEGERŐSÍTŐ SZAVA
 
H
ITVALLÁS
 
E
SKÜTÉTEL 
 
I
KTATÁS
 
A
Z ÚJ PÜSPÖK MEGÁLDÁSA KÉZRÁTÉTELLEL
 
C
ONFIRMA
 
É
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY ZENESZÁM
 
I
GEHIRDETÉS  
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG ÉS ÁLDÁS
 
E
LBOCSÁTÁS
 
T
D
EUM
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
206 
 
 
Püspök szolgálatba állítása 
 
 
Liturgikus szín: piros 
 
A  püspök  szolgálatba  állítása  ünnepélyes,  úrvacsorai  istentisztelet 
keretében történik.  
A püspöki tiszt nem külön ordó, hiszen az evangélikus teológia egyetlen 
rendet, a lelkészi szolgálat rendjét ismeri. Mivel azonban a püspöknek a 
sajátos  felelőssége  és  kötelessége  mellett  egy  olyan  szolgálata  is  van, 
amelyet  senki  más  az  egyházban  nem  végezhet,  általánossá  vált  más 
országokban  és  elfogadhatóvá  válhat  hazánkban  is,  hogy 
püspökszentelésről  beszéljünk.  Ezt  a  kifejezés  az  e  témában  való 
konszenzus hiánya miatt nem használjuk. Ennek kiváltására alkalmaztuk 
az „iktatásnál” többet mondó »szolgálatba állítás« kifejezést.    
Az  új  püspök  szolgálatba  állítását  az  egyház  elnökpüspöke  végzi  az 
igehirdető  és  iktató  szolgálatot.  Csak  különlegesen  indokolt  esetben 
maradhat el az úrvacsora.  
A püspökiktatásra a következő rendben vonulnak be a templomba: elöl 
viszik  a  bevonulási  keresztet  és  a  két  gyertyát,  majd  az  egyházkerület 
tisztségviselői következnek. Ezt követően a beöltözött lelkészek vonulnak 
úgy,  hogy  elöl  a  szolgálatukra  nézve  legfiatalabbak,  hátul  pedig  a 
legrégebben ordináltak. A lelkészek után az esperesi kar és az országos 
tisztségviselők  és  a  vendégpüspökök  következnek.  A  sor  végén  az 
iktatandó püspök, a fungensek, a legvégén az iktató püspökök.  
 
P
RELÚDIUM
,
 BEVONULÁS
,
 BEVEZETÉS  
 
A szolgálatot végző püspökök az oltárhoz lépnek, az iktatandó püspök 
az oltár elé (a térdeplő elé) áll, mögötte felsorakoznak az egyházkerület 
esperesei.  A  gyülekezet  fennállva  énekli  az  Erős  vár  a  mi  Istenünk 
kezdetű éneket. 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
:
 
254,
 
1-4
       
 
A gyülekezet az evangélikus himnuszt énekli – mind a négy versszakot 
állva.  
Iktató püspök
:
 
Az Atya, [
+
] Fiú, Szentlélek nevében! 
Gyülekezet
:
 
Ámen. 
 
 
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
207 
 
Z
SOLTÁR
 
 
Nyugdíjba  vonuló  püspök:
 
Áldjátok  az  Urat  mindnyájan,  ti,  akik  az  Úr 
szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok.  
Püspökök  és  gyülekezet  együtt:
 
Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, akik az Úr 
szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok.  
Püspök 2.:
 
Dicsérjétek az Úr nevét, akik ott álltok házának udvaraiban.  
Gyülekezet
Jó az Úr, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges! 
Püspök 2. 
Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.  
Gyülekezet:
 
Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.  
Püspök 2.:
 
Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett 
kenyeret esztek.  
Gyülekezet:
 
De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget
 
Nyugdíjba  vonuló  püspök:
 
Dicsőség  az  Atyának  és  a  Fiúnak  és  a 
Szentléleknek,  
Gyülekezet:
 
miképpen  volt  kezdetben,  most  és  mindenkor  és 
mindörökkön-örökké
.   Ámen. 
 
Püspökök és gyülekezet együtt: 
Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, akik az Úr 
szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok.  
 
K
YRIE                                             
 
 
Új püspök:
 
Uram, aki egyházat gyűjtesz magadnak, hogy tanúd legyen a 
világban, állj mellénk e döntő órán! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz, Krisztus, kegyelmezz, Uram, irgalmazz! 
Új püspök:
 
Krisztus, aki a kereszten megváltottad népedet, könyörülj 
egyházadon és szolgádon! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz, Krisztus, kegyelmezz, Uram, irgalmazz! 
Új püspök:
 
Uram, aki Isten országát építed bennünk és közöttünk, szánd 
meg egyházadat, és erősíts meg szolgálatodban! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz, Krisztus, kegyelmezz, Uram, irgalmazz! 
 
 
 
 
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
208 
 
G
LÓRIA
 
Iktató püspök (intonálja):  
 
 
Szolgálattevők és gyülekezet 
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
209 
 
 
 
 
K
OLLEKTA
 
Püspök 2.:
 
 
Imádkozzunk! 
Mindenható  Isten,  mennyei  Atyánk,  /  aki  szeretettel  gondoskodol 
egyházadról,  /  és  megígérted,  /  hogy  hűséges  pásztorokat  küldesz 
híveid  vezetésére:  /  könyörgünk  hozzád,  /    készítsd  fel  szolgálatodra 
egyházkerületünk  megválasztott  püspökét,    /  add  igédet  szívébe  és 
ajkára, / hogy tisztán hirdesse evangéliumodat, / hogy általa te magad 
ints,  taníts  és  téríts,  /    vigasztalj,  erősíts  és  egyesíts  minket,  /  hogy 
épüljön  közöttünk  szent  egyházad,  /  Jézus  Krisztus  Urunk  által,  aki 
veled  és  a  Szentlélekkel  egységben  Isten,  /  él  és  uralkodik  örökkön-
örökké.  
Gyülekezet:
 Ámen
 
B
EJELENTÉS
 
 
A bejelentést az egyházkerületi felügyelő az ambótól mondja:  
Egyházkerületi felügyelő:
 Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! 
……. -t az Északi Egyházkerület gyülekezetei püspökké választották. 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
210 
 
/  Most, amikor beiktatjuk őt  hivatalába, /  együtt vagyunk  Isten színe 
előtt:  /  áldást  kérünk  testvérünkre,  /  és  könyörgünk,  /  hogy 
kegyelméből pásztorunk legyen.   
 
I
GEOLVASÁS ÉS IGEHIRDETÉS
 
Az  igehirdetés  szolgálatát  az  iktató  elnök-püspök  végzi.  (Kivételes 
helyzetben hivatalát átadó püspök prédikál.) 
 
K
ARÉNEK                  
 
Az igehirdetés után az énekkar az igehirdetéshez és az alkalomhoz illő 
kórusművet énekel.  
 
L
EKCIÓ
 
Püspök 2.:
 
Hallgassátok meg Isten igéjét az egyház kormányzásának 
szolgálatáról! 
A lekciókat erre felkészített lektorok olvassák, lehetőség van arra, 
hogy az egyik olvasmányt az új püspök valamely családtagja olvassa.  
 
Lektor 1.:
 
Pál apostol ezt mondja: Nem magunkat prédikáljuk, hanem az 
Úr  Jézus  Krisztust,  magunkat  pedig,  mint  a  ti  szolgáitokat  Jézusért. 
Mert az Isten, aki így szólt: A sötétségből világosság ragyogjon fel! – 
ő  gyújtott  világosságot  a  mi  szívünkben,  hogy  Jézus  Krisztus  arcán 
felismerjük  Isten  dicsősége  ragyogását.  Ez  a  kincsünk  pedig 
cserépedényekben van, hogy az erő túláradó nagyságát ne magunknak 
tulajdonítsuk, hanem Istennek. 
( 2Kor 4, 5–7 )
 
Péter  apostol  ezt  mondja:  A  közöttetek  levő  elöljárókat  tehát  kérem 
én, társatok és Krisztus szenvedésének tanúja, eljövendő dicsőségének 
is  részese:  legeltessétek  az  Isten  közöttetek  levő  nyáját;  ne 
kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; 
ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik 
példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a 
dicsőség hervadhatatlan koszorúját. 
(1Pt 5, 1-4)
 
 
Lektor  2.: 
 
Jézus  előszólította  tanítványait,  és  ezt  mondta:  Tudjátok, 
hogy a fejedelmek uralkodnak népeiken, és a nagyok hatalmaskodnak 
rajtuk.  De  közöttetek  ne  így  legyen.  Hanem  aki  közöttetek  első  akar 
lenni,  az  legyen  mindenkinek  szolgája.  Mert  az  Emberfia  sem  azért 
jött,  hogy neki  szolgáljanak, hanem  hogy ő szolgáljon, és  életét  adja 
váltságul sokakért. 
(Mt 20,25-28) 
 
Miután Jézus megmosta a tanítványok lábát, és felvette a felsőruháját, 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
211 
 
ismét  letelepedett,  és  ezt  mondta  nekik:  „Értitek,  hogy  mit  tettem 
veletek?  Ti  így  hívtok  engem:  Mester,  és  Uram,  és  jól  mondjátok, 
mert  az  vagyok.  Ha  tehát  megmostam  a  ti  lábatokat,  én,  az  Úr  és  a 
Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam 
nektek,  hogy  amint  én  tettem  veletek,  ti  is  úgy  tegyetek.  Bizony, 
bizony,  mondom  néktek:  a  szolga  nem  nagyobb  az  uránál,  sem  a 
küldött  nem  nagyobb  annál,  aki  elküldte.  Ha  tudjátok  ezeket, 
boldogok lesztek, ha így cselekesztek. 
Jn 13,12-17 
 
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
 
Iktató püspök az új püspökhöz
:
 
Testvérem az Úrban, ……… ! Hallottad Isten 
igéjét az egyház szolgálatáról. Ezért most az élő Isten színe előtt és a 
keresztény  gyülekezet  jelenlétében  kérdezlek:  Elhatároztad-e,  hogy 
vállalod  az  Északi  Egyházkerületben  a  püspöki  szolgálatot,  és  hogy 
azt  az  Úr  Jézus  Krisztus  követeként  és  a  reád  bízottak  pásztoraként 
teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed?  
Új püspök:
 
Elhatároztam. 
Kész vagy-e elhatározásodat kézadással és esküvel is megerősíteni?  
Új püspök:
 
Kész vagyok. 
Elkötelezésed jeléül nyújtsd jobb kezedet! 
 
 
Kézadás 
 
V
ÁLASZTÓK MEGERŐSÍTŐ SZAVA
 
 
A gyülekezetben helyet foglaló kerületi közgyűlési tagok helyükön 
felállnak.  
 
Iktató  püspök:
 
Kérdezlek  benneteket,  a  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház … Egyházkerülete gyülekezeteinek képviselőit: Elfogadjátok-
e ………… testvérünk szolgálatát, mint az egyházkerület püspökének 
szolgálatát,  készek  vagytok-e  vele  az  egyház  építésén  fáradozni,  és 
érte imádkozni? Úgy mondjátok: Igen, Isten segítségével.  
Közgyűlési tagok:
 Igen, Isten segítségével.   
 
H
ITVALLÁS
 
Püspök 2.:
 
Annak bizonyságául, hogy az apostoli hit közösségében 
őrzöd egyházunk tiszta tanítását, valld meg hitedet a Níceai hitvallás 
szavaival. 
A gyülekezet ezt állva hallgatja! 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
212 
 
Az iktatandó püspök fennhangon elmondja a Níceai hitvallást. 
Hiszek  az  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és 
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.  
Hiszek  az  egy  Úrban,  Jézus  Krisztusban,  Isten  egyszülött  Fiában, 
aki az Atyától született minden idő előtt, Isten az Istentől, világosság 
a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született és nem 
teremtetett,  az  Atyával  egylényegű,  és  általa  lett  minden.  Érettünk, 
emberekért  és  üdvösségünkért  leszállt  a  mennyből.  Megtestesült  a 
Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették 
értünk  Poncius  Pilátus  alatt,  kínhalált  szenvedett  és  eltemették, 
harmadnapon feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül 
az Atya jobbján, újra eljön dicsőségében ítélni élőket és holtakat, és 
uralmának nem lesz vége.  
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és 
a  Fiútól  származik,  akit  az  Atyával  és  Fiúval  együtt  imádunk  és 
dicsőítünk,  és  aki  szólt  a  próféták  által.  Hiszem  az  egy,  szent, 
egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bűnök 
bocsánatára.  Várom  a  holtak  föltámadását  és  az  eljövendő  örök 
életet. Ámen.  
 
E
SKÜTÉTEL 
 
Iktató püspök:
 
Most pedig mondd el a püspöki esküt!  
Az  egyik  segédkező  püspök  az  esküt  olvassa,  a  helyi  lelkész  az  oltári 
bibliát  tartja,  a  beiktatandó  püspök  pedig  jobb  kezét  a  bibliára  teszi,  a 
bal keze három ujját esküre emeli.    
Én . . . . . .   /  esküszöm az élő  Istenre, /  aki  Atya, Fiú,  Szentlélek, / 
Szentháromság egy igaz Isten, / hogy püspöki szolgálatomban / teljes 
erőmmel  /  és  minden  tehetségemmel  /  egyházunk  javát  szolgálom.  / 
Egyházkerületünket  lelkipásztori  szeretettel  kormányzom,  /  a 
felügyeletem  alá  tartozó  lelkésztestvéreimet  és  munkatársaimat  / 
szolgálatukban támogatom, / testvéri közösségüket építem; / a liturgia 
rendjén  /  és  az  igeszolgálat  evangéliumi  tisztaságán  őrködöm,/ 
egyházi életünk jó rendjét és békéjét / a nekem adott isteni kegyelem / 
és  emberi  erő  mértéke  szerint  /  hűséggel  munkálom.  /  Isten  segítsen 
erre engem.  
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
 
 
 
 
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
213 
 
I
KTATÁS
 
Püspök 2.:
 
Keresztyén Gyülekezet! 
Hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá 
püspök-testvérünket a szent szolgálatra!  
Ezután  az  iktatandó  püspök  a  külön  térdeplőre  letérdel,  az  iktató 
püspök  az  iktatandó  fejére  teszi  mindkét  kezét,  a  két  segédkező 
püspök  pedig  áldásra  emelt  kézzel  –  a  gyülekezettel  együtt  – 
orgonakíséret  nélkül  énekli  a  „Jövel,  Szentlélek  Úristen”  kezdetű 
(229) éneket
 
 
Folytatólagosan  hangzik  a  Miatyánk.  A  két  segédkező  püspök  ezt 
könyörgő kéztartással mondja. 
 
MIATYÁNK 
Iktatópüspök  és  gyülekezet:
  Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy, 
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te 
akaratod,  amint  a  mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi 
kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket, 
miképpen mi  is megbocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek;  és  ne  vígy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.  
 
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
214 
 
Iktató püspök:
 
(továbbra is kézrátétellel, folytatólag mondja az iktató imádságot, a 
szöveget az első lelkész  
                    tartja, lehetőleg az epistolai oldalról. ) 
Úr Jézus Krisztus! Te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat 
és  tanítókat  szent  egyházad  építésére,  és  te  készíted  fel  őket  a 
szolgálatra  Szentlelked  sokféle  ajándékával.  Irgalmadban  bízva 
kérünk:  szánd  meg  népedet,  és  [miután  megerősítetted  az  úrvacsora 
szentségével,] hívd el …… …….. testvérünket a püspöki szolgálatra. 
Áraszd  ki  rá  Szentlelkedet,  hogy  püspöki  szolgálatában  téged 
kövessen,  mindenkor  igazat  szóljon  szeretetben,  és  valamennyi 
szolgáddal  együtt  arra  törekedjék,  hogy  a  te  néped  eljusson  a  hit 
egységére benned, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol 
örökkön-örökké.  
Gyülekezet:
 
Ámen
 
Iktató  püspök
  (
folytatja  kézrátétel  nélkül):
  Testvérem  az  Úrban,  ………   
………    !  Az  Úr  Jézus  Krisztus,  aki  elhívott  téged  a  püspöki 
szolgálatra, maradjon veled mindvégig! 
Én  pedig  beiktatlak  az  Északi  Evangélikus  Egyházkerület  püspöki 
tisztségébe: az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében. 
Gondjaidra  bízom  az  Északi  Egyházkerületet.  Pásztorold  benne 
Krisztus  népét:  ne  kényszeredetten,  hanem  örömest,  ne 
haszonlesésből,  hanem  odaadóan,  ne  uralkodjál  a  reád  bízottakon, 
hanem  légy  a  példaképük,  hogy  amikor  megjelenik  a  Főpásztor, 
elnyerd az örök élet koronáját. 
Az  Északi  Egyházkerület  gyülekezeteinek,  lelkészeinek  és 
elöljáróinak  szeretetébe  ajánlom  …..      ………..  püspököt,  a  mi 
testvérünket az Úrban. Tiszteljétek és becsüljétek őt az egyház Urától 
rendelt  elöljárótokként,  hallgassatok  szavára  az  Úrért,  kitartóan 
könyörögjetek érte, és a békesség Istene megőriz titeket feddhetetlenül 
az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. 
A  hivatalát  átadó  püspök  elveszi  az  oltáron  fekvő  keresztet,  átadja  a 
beiktatott püspöknek.   
 
Nyugdíjba vonuló püspök:
 Most pedig vedd fel a keresztet! Végezd püspöki 
szolgálatodat  a  kereszt  jelében,  nézz  a  megfeszített  és  feltámadott 
Krisztusra, és vezesd hozzá a reád bízottakat!  
A beiktatott püspök feláll. 
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
215 
 
Krisztus békessége legyen veled, püspök testvérem! 
Apostoli  csókkal  köszöntik  egymást.  Ezután  a  püspök  a  külön 
térdeplőre térdel. A gyülekezet helyet foglal.  
 
A
Z ÚJ PÜSPÖK MEGÁLDÁSA KÉZRÁTÉTELLEL
 
 
Iktató  püspök:
 
Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak 
üdvösségére! 
 
A  jelenlevő  püspökök  és  a  kerület  esperesei,  valamint  az  ökumené 
egyházvezető  szintű  képviselői  sorban,  egy-egy  igével,  mindig 
ugyanazzal  a  záradékkal  áldanak.  A  kézrátétel  végén  az  áldó  a 
beiktatott  homlokára  hüvelykujjával  keresztet  rajzol.(Az  áldás 
záradéka:)
  
Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  sokak 
üdvösségére! 
 
 
Az oltárnál szolgálók visszatérnek az oltárhoz, az áldást mondók 
körülveszik a beiktatott püspököt, és az összes jelenlévő lelkész 
helyén felállva, áldásra emelt kézzel együtt énekli a Confirmát. (A 
Confirma végén nincs keresztvetés) 
 
C
ONFIRMA
 
 
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el népedet, 
kezeid alkotását!  
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket 
megváltottál véred árán!   
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, és egyesítsd híveidet 
békességben!  
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak  és a Szentléleknek,  
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. 
Ámen. 
 
 
 
É
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY ZENESZÁM
 
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
216 
 
I
GEHIRDETÉS  
 
Az  új  püspök  a  szószékről  mondja  el  a  beköszöntő  igehirdetését: 
apostoli köszöntés, textus, igehirdetés, fohász, szószéki áldás. 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK  
313.
 
1,3 
 
A  gyülekezet  éneke  alatt  a  három  szolgálattevő  püspök  az  oltárhoz 
megy 
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
217 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG ÉS ÁLDÁS
 
 
Iktató  püspök:
 
Mindenható  Isten!  Áldunk,  hogy  közbenjárónkká 
tetted  egyszülött
 
Fiadat:  a  valóságos  embert,  aki  együtt  érez 
velünk; a valóságos Istent, aki ismeri atyai szándékaidat. Add, 
hogy nevében imádkozva elnyerjük mindazt, ami üdvösséges! 
 
Püspök 2.:
 
Úr Jézus Krisztus! A tied minden hatalom mennyen és 
földön: tekints gyengeségeivel küzdő egyházadra, és ruházd fel 
erőddel!  Teljesítsd  ígéretedet,  és  küldd  el  Szentlelkedet,  hogy 
hű tanúid lehessünk szavunkkal és életünkkel! 
Kérünk téged, 
 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
 
Új  püspök: 
Együtt  könyörgünk  most  hozzád  áldásért.  Tedd 
eredményessé közös munkánkat. Áldd meg egyházkerületünket 
és  egész  egyházunkat.  Ébreszd  és  erősítsd  bennünk  a  hitet, 
igéd  szeretetét,  egyházunk  és  az  evangélium  iránti  hűséget. 
Kérünk téged,  
 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök  2.:
 
Úr  Jézus  Krisztus!  Te  a  mennybe  mentél,  hogy  jelen 
légy  mindenütt,  ahol  ketten  vagy  hárman  a  te  nevedben 
gyűlnek  össze.  Éreztesd  velünk  is  jelenléted  éltető  erejét,  és 
tölts  be  szereteteddel,  hogy  úgy  tudjuk  szeretni  egymást, 
ahogyan te szeretsz minket! Kérünk téged, 
 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
 
Új  püspök: 
Úr  Jézus  Krisztus!  Add  Lelked  vigasztalását  és  erejét 
mindazoknak,  akik  az  élet  gondjával,  a  betegség  terhével,  az 
egyedüllét  reménytelenségével,  a  halál  félelmével  küzdenek! 
Győzd meg szívüket, hogy te senkit sem hagysz magára, és a te 
szeretetedtől sem ezen a világon, sem az eljövendőben semmi 
el nem választhatja őket! Kérünk téged, 
 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
218 
 
Püspök  2.:
 
 
Úr Jézus Krisztus! Tégy minket békességed követévé! 
Add,  hogy  hozzád  hasonlóan  szeressük  rosszakaróinkat  és 
gyűlölőinket  is,  és  soha  ne  szűnjünk  meg  imádkozni  értük, 
hogy velünk együtt ők is elnyerjék a bűnbocsánatot és az örök 
életet! Kérünk téged,  
 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
 
Iktató  püspök:
 
Mennyei  Atyánk!  Téríts  minket  mindennap  a  te 
utadra, és állj mellénk, 
ha  ingadozunk,  vagy  ha  kísértés  gyötör!  Végső  óránkon  pedig 
segíts mennyei országodba az Úr Jézus Krisztus által, aki veled 
és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
Amennyiben  a  püspök  szolgálatba  állítása  úrvacsorai 
istentisztelet  keretében  történik,  itt  kezdődik  az 
úrvacsorai  liturgia.  Ha  nincs  úrvacsora,  az  általános 
könyörgő imádság után az elbocsátás következik.  
 
E
LBOCSÁTÁS
 
Új  püspök:
 
Testvéreim,  menjetek,  és  hirdessétek  az  Úr  halálát  és 
feltámadását.  Tanúskodjatok  szeretetéről.  Megtapasztaltátok  a 
bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között 
megbocsátással és áldozatos szeretettel.  
 
Új püspök: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, 
+
 a Fiú és a 
Szentlélek.  
 
Gyülekezet:
 
Ámen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
background image
Püspök szolgálatba állítása 
 
219 
 
T
D
EUM
 
Gyülekezeti ének: 41.  
A Te Deumot a gyülekezet fennállva, a szogálattevő püspökök az oltár 
előtt állva végigéneklik.  
(A 2., 4., és 6. verset a kórus énekelheti.) 
 
 
 
2. Néked a tiszta, ártatlan és szent Angyalok szolgálnak, 
Szüntelen zengő fennszóval kiáltnak: 
3. Szent, szent, szent Isten, te seregeknek Vagy Ura, Istene! 
Menny és föld szolgál  nagy dicsőségedre. 
4. Szent seregei apostoloknak És a prófétáknak 
És mártíroknak szüntelenül áldnak. 
5. Téged a földön szent egyházadban Minden keresztyének, 
Szent Atyaisten, áldanak, dicsérnek. 
6. Te imádandó szent Fiad, Jézust, Magasztaljuk hitben, 
S Vigasztalónkat, Szentlélek Úristent. 
7. Oltalmazd, kérünk, minden veszélyben Benned bízó néped, 
Oltalmazz bűntől s lelki kártól minket! 
8. Dicsérünk téged, mint jó Atyánkat, A te szent Fiaddal 
És Szentlélekkel, mi Vigasztalónkkal. 
 
Az  istentiszteletet  rövid  közgyűlés  követi,  amelyet  az  egyházkerületi 
felügyelő  vezet.    Ezen  bejelentik,  és  a  jegyzőkönyvben  rögzítik  az 
iktatás tényét.  A négy legfontosabb vendég,  ill.  a  leköszönő püspök és 
az  országos  felügyelő  2-2  percben  köszönt  (egy  állami,  egy-egy  római 
katolikus  és  református  egyházi  vezető  és  a  külföldi  testvéregyház 
képviselője).  A  közgyűlés  végén  az  ünneplő  gyülekezet  elénekli  a 
Nemzeti  Himnuszt.  A  többi  köszöntés  az  istentiszteletet  követő 
fogadáson hangzik el.  
 
Kivonulás a bevonulás rendjében – ezt a rendezők segítsék.  
A gyülekezet megvárja a szolgálattevők kivonulását.
  
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek