1%
Navigáció
 

Az országos felügyelő iktatása

25_orsz_felugyelo_iktatas.pdf — PDF document, 967Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
 
229 
 
 
25. AZ 
ORSZÁGOS FELÜGYELŐ IKTATÁSA  
 
– felépítés –  
 
ELŐKÉSZÜLET 
P
RELÚDIUM 
-
 BEVONULÁS
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
,
 IMÁDSÁG
,
 BEVEZETÉS
 
 
BEVEZETŐ RÉSZ 
 
I
NTROITUS
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
É
NEKKARI SZOLGÁLAT
 
 
IGELITURGIA 
 
A
 SZOLGÁLAT ÁTADÁSA
 
B
EJELENTÉS
,
 IGEOLVASÁS
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
I
GEHIRDETÉS 
 
K
ÓRUS VAGY SZÓLÓÉNEK
 
 
IKTATÁS  
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
,
 ESKÜTÉTEL
 
I
KTATÁS
 
 
AZ ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Á
LDÁS
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
 
[A
Z ÚRVACSORA LITURGIÁJA
Ü
NNEPI KÖZGYŰLÉS
 
background image
Országos felügyelő iktatása 
230 
 
 
AZ ORSZÁGOS FELÜGYELŐ  
IKTATÁSÁNAK RENDJE 
 
Az  országos  felügyelőt  a  gyülekezetek  választása  alapján  az  elnök-
püspök  istentisztelet  keretében  iktatja  be  hivatalába.  A  liturgikus 
szolgálatban  a  másik  két  püspök  is  részt  vesz.  Lektorként  a  kerületi  a 
felügyelők szolgáljanak. 
Javasolt, hogy az iktató istentisztelet úrvacsorai istentisztelet legyen.   
 
ELŐKÉSZÜLET 
P
RELÚDIUM 
-
 BEVONULÁS
 
Az  orgona  vagy  a  fúvós  együttes  játéka  alatt  bevonulnak  a  kerületi 
felügyelők,  a  lelkészek  és  a  liturgiát  végző  püspökök.  Elöl  mennek  a 
felügyelők,  majd  a  lelkészek,  ezután  az  iktatandó,  végül  pedig  a  két 
püspök, leghátul az iktató elnök-püspök.  
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK
:
 
254.
 
 
 
2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd értünk a hős vezér, 
Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég 
és föld Ura, ő a mi diadalmunk. 
background image
Országos felügyelő iktatása 
231 
 
A gyülekezet helyet foglal... 
3. E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, Minket meg nem rémítene, Mirajtunk 
nincs hatalma. E világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje már, Reá ítélet vár, Az ige 
porba dönti. 
4. Az ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja. Velünk az Úr táborba száll, 
Szentlelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, gyermeket Mind elvehetik, Mit ér 
ez őnekik! Mienk a menny örökre! 
46. zsoltár. Luther Márton 1483-1546. 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
,
 IMÁDSÁG
,
 BEVEZETÉS
 
Iktató püspök:
 
Az Atya, 
[+]
 Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet:
 Ámen. 
Püspök  2.:
  Imádkozzunk!  Istenünk,  mennyei  Atyánk,  áldunk  téged 
jóságodért, hogy egyházat gyűjtesz a világban, amelynek mi is tagjai 
lehetünk.  Hisszük,  hogy  gondoskodsz  népedről:  az  egyház 
kormányzására  felkészíted  és  a  felelősség  vállalására  bátorítod 
testvérünket,  akit  ezzel  megbíztál.  Kérünk,  szenteld  meg  most 
ünnepünket, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 
 
Püspök 3.:
 Testvéreim az Úrban, Isten munkájában állva, új küldetésre 
készülve az ő kezébe tegyük le a múltat, ismerjük  be és bánjuk meg 
bűneinket,  hogy  a  mennyei  Atya  bocsánatával  indulhassunk  a 
szolgálatra. Ezért helyünkről  felállva vigyük  Isten elé életünk terheit, 
imádságban valljuk meg bűneinket:  
 
Gyülekezet
:
 Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened 
és  embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs 
más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek: 
légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
Püspök  3.: 
Bízzatok  testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus által: úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki  hisz  őbenne  el  ne  vesszen,  hanem  örök  élete  legyen.  Én  pedig 
feltámadott  Urunk  megbízásából  feloldozlak  benneteket  bűneitekből 
az  Atya, 
+
  a  Fiú  és  Szentlélek  nevében.  Járjatok  új  életben  a 
Szentlélek erejével!  
Gyülekezet:
 Ámen. 
background image
Országos felügyelő iktatása 
232 
 
A gyülekezet helyet foglal.  
 
BEVEZETŐ RÉSZ 
 
I
NTROITUS
 
Püspök 2.: 
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust,  
az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. 
2Kor 4,5 
 
Könyörülj rajtunk, Istenünk, és áldj meg minket,  
 
 
hogy ismerjék a földön a te utadat! 
 
Magasztaljanak téged a népek,  
 
 
örüljenek és ujjongjanak a nemzetek,  
 
mert egyenlően ítéled a népeket,  
 
 
és a nemzeteket a földön te vezeted. 
Zsolt 67,2-5 
Gyülekezeti ének:
  
 
Püspök 2.: 
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az 
Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. 
2Kor 4,5 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
Megválasztott felügyelő:
 Úr Jézus Krisztus, aki tanítványokat hívtál el, 
hívj és küldj engem is! Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
Megválasztott felügyelő: 
Úr Jézus Krisztus, aki a szolgálatára küldted 
tanítványaidat, adj erőt a tőled kapott feladathoz! Krisztus 
kegyelmezz! 
Gyülekezet: 
Krisztus kegyelmezz! 
Megválasztott felügyelő: 
Úr Jézus Krisztus, aki megtérésre hívod népedet 
segíts, hogy eszközöd lehessek egyházad újulásában! Uram, 
irgalmazz!   
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
background image
Országos felügyelő iktatása 
233 
 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Iktató püspök: 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és 
az emberekhez jóakarat!
  
Gyülekezeti énekvers 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
Püspök  3.: 
Imádkozzunk!  Mindenható,  örök  Isten!  Áldott  légy,  hogy 
nem  hagysz  magunkra,  hanem  munkásokat  hívsz  el  egyházadba. 
Kérünk,  ajándékozd  az  erő,  a  szeretetet  és  a  józanság  Lelkét  annak, 
akit  most  néped  vezetésére  szólítottál,  hogy  neked  éljen  és  neked 
szolgáljon Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és 
uralkodik mindörökkön örökké. 
Gyülekezet:
 Ámen. 
É
NEKKARI SZOLGÁLAT
 
 
 
A két püspök helyére megy. Az elnök-püspök az oltár elöl 
prédikál.  
 
IGELITURGIA 
 
A
 SZOLGÁLAT ÁTADÁSA
 
Leköszönő  felügyelő:
  A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  gyülekezetei 
…-ben  bíztak  meg  az  országos  felügyelői  tisztséggel.  Istennek 
köszönöm,  hogy  szolgálhattam,  egyházamnak  köszönöm,  hogy 
elfogadták  munkámat.  Minden  igyekezetemmel  egyházamért 
background image
Országos felügyelő iktatása 
234 
 
fáradoztam.  A  Mindenható  irgalma  fedje  el  mindazt,  ami  emberi 
gyarlóság  volt  bennem,  ő  bocsássa  meg  bűneimet.  Ő  legyen  áldott 
mindazért, amit  elvégezhettem.  Neki  adok hálát  megtartó  irgalmáért. 
Irgalmába  ajánlva  az  elmúlt  …  évet,  teszem  le  szolgálatomat.  Isten 
áldja meg utódom életét, munkáját, minden fáradozását.  
 
A leköszönő felügyelő kezet fog az elnök-püspökkel és az új felügyelővel.  
A három egyházkerületi felügyelő az ambóhoz lép és onnan olvassa a 
lekciókat. 
 
B
EJELENTÉS
,
 IGEOLVASÁS
 
Iktató  püspök: 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az  Úrban!  A 
Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
gyülekezetei 
országos 
felügyelővé  választották  .  .  .    testvérünket.  Azért  gyülekeztünk  most 
össze Isten szent házában, hogy beiktassuk őt tisztségébe.  
Hallgassuk meg Isten igéjét az egyházi szolgálatról! 
 
A gyülekezet ülve marad.  
 
Kerületi felügyelő 1.:  
Isten embere! Légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a 
törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el 
tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. 
Ne  hagyd  abba  ennek  a  törvénykönyvnek  az  olvasását,  hanem 
tanulmányozd  éjjel-nappal,  őrizd  meg,  és  tartsd  meg  mindazt,  ami 
ebben  meg  van  írva.  Akkor  sikerrel  jársz  utadon,  és  boldogulsz. 
Megparancsoltam  neked,  hogy  légy  erős  és  bátor.  Ne  félj,  és  ne 
rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz. 
Józs 1, 7-9 
 
Kerületi  felügyelő  2.: 
Péter  apostol  ezt  írja:  Úgy  szolgáljatok  egymásnak 
azzal a kegyelmi ajándékkal, amelyet egyenként kaptatok, mint  Isten 
sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy szólja, mint igéjét, 
ha  valaki  szolgál,  azzal  az  erővel  szolgáljon,  amelyet  Isten  ad,  hogy 
Isten dicsőíttessék mindenben a Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és 
a hatalom örökkön örökké. 
1Pt 4.10-11 
 
Kerületi felügyelő 3:
 Jézus így szólt: Bizony, bizony, mondom néktek: ha a 
búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha 
meghal, sokszoros termést hoz. 
background image
Országos felügyelő iktatása 
235 
 
Aki  szereti  az  életét,  elveszti;  aki  pedig  gyűlöli  az  életét  e  világon, 
örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és 
ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, 
azt megbecsüli az Atya. 
Jn 12,25-26 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
 
 
I
GEHIRDETÉS 
 
 
K
ÓRUS VAGY SZÓLÓÉNEK
 
 
 
IKTATÁS  
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
,
 ESKÜTÉTEL
 
Iktató  püspök:
  Testvérem  az  Úrban,  N.N.!  Hallottad  Isten  igéjét  az 
egyházi  szolgálatról.    Most  azért  az  élő  Isten  és  a  keresztény 
gyülekezet  színe  előtt  kérdezlek:  Elhatároztad  e,  hogy  vállalod  az 
országos  felügyelői  tisztséget,  és  hogy  azt  egyházunk  rendelkezései 
szerint Krisztus szolgájaként végzed?  
Megválasztott felügyelő: 
Elhatároztam. 
 
Elkötelezésed jeléül nyújtsd kezedet! 
Először az elnök-püspök, majd a másik két püspök kezet fognak a felügyelő 
jelölttel.  
 
 
Iktató  püspök:
  Isten  színe  előtt  kérdezlek  benneteket,  a  Magyarországi 
Evangélikus  Egyház  jelenlévő  tagjait:  elfogadjátok-e  .  .  .  .  .  .  
testvérünk  szolgálatát,  mint  az  országos  felügyelőnek  szolgálatát, 
készek  vagytok-e  vele  az  egyház  építésén  fáradozni,  és  érte 
imádkozni, úgy mondjátok: Igen, Isten segítségével.  
Közgyűlési tagok:
 Igen, Isten segítségével.   
 
Most pedig mondd el az előírt esküt. A gyülekezet az eskütételt állva 
hallgatja meg.  
 
background image
Országos felügyelő iktatása 
236 
 
Az egyik püspök olvassa az esküt, a másik püspök pedig tartja a Bibliát.  
A gyülekezet a confirma-ig állva marad.  
 
Én / . . . . . . . / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek/ 
Szentháromság  egy  igaz  Isten,  /  hogy  országos  felügyelői 
tisztségemben  /  egyházunk  törvényes  rendjét  /  megtartom  és 
megtartatom;  /  egyházunk  kormányzásában  /  igazságosan  és 
részrehajlás  nélkül  járok  el;    /  egyházunk  belső  békéjét  /  biztosítani 
igyekezem;  /  gyülekezeteink  életét,  /  intézményeinek  működését  /  és 
anyagi  javaik  kezelését  /  az  elnök-püspökkel  együtt  felügyelem;  /  a 
lelkészeket  és  munkatársaimat  /  kötelességük  teljesítésében 
támogatom;  /  tisztségemmel  járó  feladataimat  /  legjobb  tudásom 
szerint / hűségesen teljesítem. / Isten segítsen engem erre. / Ámen.  
 
I
KTATÁS
 
Püspök 2: 
Keresztény gyülekezet! Hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, 
hogy ő maga tegye alkalmassá testvérünket a szolgálatra. Énekeljük el – 
orgonakíséret nélkül – a Jövel Szentlélek Úristen kezdetű énekünk első 
versét! 
A  püspök  intonálja,  és  a  gyülekezettel  együtt,  orgonaszó 
nélkül énekli az első verset. 
 
Püspökök és gyülekezet: 
 
background image
Országos felügyelő iktatása 
237 
 
Ezután a felügyelő az oltárhoz lép, és előtte megáll.  
Püspök 3.: 
 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a Te 
neved, jöjjön el  a Te országod,  legyen meg a Te akaratod, amint  a 
mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg 
nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket,  miképpen  mi  is 
megbocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek.  És  ne  vígy  minket 
kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a  gonosztól,  mert  tied  az  ország,  a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen 
 
Iktató  püspök: 
Testvérem  az  Úrban,  .  .  .  .  .  !  A  Magyarországi 
Evangélikus 
Egyház 
gyülekezeteinek 
választása, 
valamint 
kijelentésed,  kézadásod  és  esküd  alapján  beiktatlak  egyházunk 
országos felügyelői tisztségébe: az Atya, 
+
 
Fiú, Szentlélek nevében.   
Végezd  a  rád  bízott  szolgálatot  Isten  félelmében,  az  Úr  Jézus 
Krisztusba  vetett  hittel  és  a  Szentlélek  erejével,  hűségesen  és 
odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot adhass róla a mi Urunk 
Jézus Krisztus ítélőszéke előtt. 
Áldásra emelt kézzel folytatva:
  
Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy egyházunk épülésére. 
A másik két püspök is áldást mond.  
A gyülekezet feláll. 
A szolgálattevők és a gyülekezet együtt énekli confirma-t (EÉ 39) 
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, 
 
 
 
és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását! 
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, 
 
 
 
és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán! 
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, 
 
 
 
és egyesítsd híveidet békességben! 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 
 
 
 
és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor 
 
 
 
és mindörökkön-örökké. Ámen. 
 
 
background image
Országos felügyelő iktatása 
238 
 
 
AZ ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Iktató  püspök: 
Imádkozzunk!  Urunk,  Istenünk!  Áldunk  téged,  hogy 
hűségesen  gondot  viselsz  egyházadról.  Megőrzöd,  megtartod,  és 
munkásokat  hívsz  el  élére.  Köszönjük,  hogy  felügyelőt  adtál 
egyházunknak.  Hallgass  meg  minket,  amikor  eléd  terjesztjük 
könyörgésünket.  
Püspök  2.: 
Kérünk,  add  neki  a  te  Lelkedet,  a  bölcsességnek,  erőnek  és 
szeretetnek lelkét, hogy vezetése alatt neked engedelmeskedve járjon 
el közöttünk hivatalában. Jézus Krisztusért kérünk! 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök  3.: 
Áldd  meg  egyházunkat,  és  benne  gyülekezeteinket.  Tartsd 
meg  számunkra  igédet,  és  add,  hogy  általa  hitben  és  szeretetben 
járjunk,  megerősödjünk  a  szolgálatban  embertársaink  javára  és  a  te 
dicsőségedre. Jézus Krisztusért kérünk! 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök  2.: 
Könyörgünk  egyházunkért,  gyülekezetünkért,  minden 
hittestvérünkért. Nap mint nap tarts meg bennünket a hit harcában, és 
vezess  győzelemre,  hogy  mindenkor  gyermekeidre  ismerhess 
bennünk! Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet: 
Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök 3.: 
Könyörgünk a hitben erőtlenné vált testvéreinkért. Azokért is, 
akiket mi magunk riasztottunk el szeretetlenül, türelmetlenül. Bocsásd 
meg  vétkünket,  eltávolodott  testvéreinket  pedig  Szentlelked  vezesse 
vissza gyülekezetünk közösségébe! Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet: 
Urunk, hallgass meg minket!
  
Püspök  2.: 
Könyörgünk  minden  embertársunkért.  Add,  hogy  mindenki 
hűségesen  töltse  be  hivatását,  lelkiismeretesen  végezze  munkáját,  és 
előítéleteit  legyőzve  testvért  lásson  minden  embertársában.  Jézus 
Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet: 
Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök  3.: 
Könyörgünk  a  világért.  Őrizd  rendjét,  és  növeld  békéjét! 
Védelmezd a természetet a bűn rontó hatalmától! Ébressz felelősséget 
minden emberben a háborúk és természeti katasztrófák áldozatai iránt! 
A  jólétben  élőknek  helyezd  a  szívükre  a  szegények  és  az  ínségben 
background image
Országos felügyelő iktatása 
239 
 
élők sorsát! Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet: 
Urunk, hallgass meg minket! 
Iktató 
püspök: 
Hallgass  meg  minket,  Urunk,  mert  tebenned 
reménykedünk.  Teljesítsd  kéréseinket  szent  Fiad,  a  mi  Urunk,  Jézus 
Krisztus által. 
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
Amennyiben  az  iktatáshoz  úrvacsora  kapcsolódikik,  innen  kezdődik 
az  úrvacsorai  liturgia  a  gyülekezeti  énekkel,  majd  praefatio-val.  Ha 
nincs úrvacsora, következik a záró áldás.  
 
Á
LDÁS
 
Iktató püspök: 
Végezetül vegyétek az áldást:  
Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az ő 
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az Ő arcát tefeléd, 
+
 és adjon neked békességet! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
A  gyülekezet  egyházért  vagy  a  szolgálatra  indulóért  való  imádkozó 
éneket énekel. Pl. EÉ 255.  
 
 
 
 
 
Ünnepi közgyűlés 
 
 
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek