1%
Navigáció
 

Lelkész beiktatása gyülekezeti szolgálatba

27_lelkesz_iktatas.pdf — PDF document, 619Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
251 
 
 
27. LELKÉSZ BEIKTATÁSA  
GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATBA
  
 FELÉPÍTÉS 
– 
O
RGONAJÁTÉK 
,
 ÉNEK
,
 BEVEZETÉS
 
B
EJELENTÉS
,
 IGEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS
,
 HITVALLÁS
 
 
[H
ITVALLÁS 
(C
REDO
)] 
É
NEK
,
 KARÉNEK
 
L
EKCIÓ
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
 
I
KTATÁS
 
A
 BEIKTATOTT LELKÉSZ MEGÁLDÁSA
 
A
Z ISTENTISZTELET FOLYTATÁSA
 
 
 
background image
Lelkésziktatás 
252 
 
 
Lelkész beiktatása gyülekezeti szolgálatba  
 
A  gyülekezeti  lelkész  iktatását  az  esperes  vagy  megbízottja  végzi 
gyülekezeti  istentisztelet  keretében,  a  gyülekezeti  közgyűlés  pedig 
jegyzőkönyvbe 
foglalja  az  iktatás  megtörténtét.  Gyülekezeti 
másodlelkész iktatása ugyanígy történik. 
A lelkésziktatás hirdetendő a megelőző vasárnapon az egyházmegye 
gyülekezeteiben.  Az  iktatás  napján,  ill.  ha  nem  vasárnapra  esik,  a 
legközelebbi  vasárnapon  a  gyülekezetek  emlékezzenek  meg  az 
iktatásról az istentiszteleti imádságban. 
A  lelkésziktatásra  rendben  vonulnak  a  templomba  a  presbiterek,  az 
esperes,  az  iktatandó  lelkész  a  felügyelővel  és  a  gondnokkal,  és  a 
lelkészek. Az esperes gondoskodik arról. hogy a felügyelő, ill. gondnok 
magával vigye a lelkészi meghívólevelet. 
 
Bevezetés 
Az  esperes  az oltárhoz  lép,  a lelkész az oltár elé  áll,  a  felügyelő és a 
gondnok  tőle  jobbra,  oldalt  helyezkedik  el.  Amennyiben  az 
istentisztelet  nem  a  bevezetéssel,  hanem  a  megszokott  vasárnapi 
istentisztelet oltári szolgálatával kezdődik, akkor csak a liturgus lép az 
oltárhoz.  
 
O
RGONAJÁTÉK 
,
 ÉNEK
,
 BEVEZETÉS
 
A gyülekezet kezdő éneket énekel.  
 
Esperes:
 
Az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében!  
Gyülekezet:
 Ámen. 
Ha az iktatás az istentisztelet a vasárnap liturgikus részével kezdődik, a 
szöveg  a  Liturgikus  könyv  I.  –ben,  az  „istentisztelet  váltózó  részei” 
fejezetben  található.  Ajánlott  az  egyházi  esztendő  adott  propriumának 
használata vagy az evangélium szolgálatáról szóló anyag.  
Ebben  az  esetben  a  liturgia  szolgálatát  egy  kijelölt  lelkész  végzi 
esperes  a  lekció  olvasás  után  a  gyülekezet  éneke  közben  megy  az 
oltárhoz, a beiktatandó lelkésszel, a felügyelővel és a gondnokkal. 
Ha  az  egyszerűbb  iktatási  rendet  választják,  akkor  az  esperes  a 
következő imádságok egyikével folytatja.  
 
Esperes:
 
Imádkozzuk! 
Mindenható  Isten,  mennyei  Atyánk,  aki  szeretettel  gondoskodol 
background image
Lelkésziktatás 
253 
 
egyházadról,  és megígérted, hogy  meghallgatod  híveid imádságát,  é
hűséges  lelkipásztorokat  küldesz  gyülekezeteidbe:  kérünk  téged, 
készítsd  fel  szolgálatodra  ennek  a  gyülekezetnek  a  meghívott 
lelkipásztorát  is.  Add  igédet  szívébe  és  ajkára,  hogy  igazán  hirdesse 
közöttünk  igédet,  hogy  a  te  beszéded  intsen,  tanítson,  térítsen, 
vigasztaljon  és  erősítsen  minket,  és  azt  cselekedjük,  ami  neked 
tetszésedre van, nekünk pedig üdvösséges, az Úr Jézus Krisztus által. 
Ámen. 
 
vagy: 
Úr Jézus Krisztust Köszönjük, hogy gondot viselsz drága áron 
megváltott egyházadról. Köszönjük, hogy gondot viselsz erről 
a  gyülekezetről  is.  Add,  hogy  ez  az  ünnep  a  gyülekezet,  a 
lelkész  találkozása  legyen.  Add  meg,  hogy  a  gyülekezet  a  te 
küldöttedként  fogadja  lelkészét,  a  lelkész  pedig  a  te  színed 
előtt  vállalja  gyülekezetét.  Kérünk,  vezesd  szereteteddel  a 
lelkészt és a gyülekezetet, hogy egy se vesszen el azok közül, 
akiket megváltottál. Ámen 
 
       vagy: 
Urunk, áldunk téged, hogy építed egyházadat, és ennek a 
gyülekezetnek  is  adtál  lelkipásztort.  Áldd  meg  őt 
Szentlelkeddel,  és  add  ajkára  az  evangéliumot.  Adj  neki 
megértő  szívet  és  bölcsességet  a  gyülekezet  vezetésére. 
Áldd meg a gyülekezetet, hogy pásztorában a te követedet 
ismerje fel és becsülje meg, és róla imádságában meg ne 
feledkezzék. Urunk, te légy mindnyájunk pásztora. Ámen. 
 
 
 
 
 
B
EJELENTÉS
,
 IGEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS
,
 HITVALLÁS
 
Esperes:
 
Keresztyén 
Gyülekezet! 
Testvéreim 
az 
Úrban! 
Egybegyülekeztünk  Isten  szent  házába,  hogy  Isten  igéjével  és 
imádsággal  beiktassuk  hivatalába  N.  N.  testvérünket,  akit  az  N. 
gyülekezet lelkészévé választott meg. 
Hallgassátok meg azt a szentigétamelyet erre az ünnepi alkalomra 
background image
Lelkésziktatás 
254 
 
választottam! 
Következik az igeolvasás és az igehirdetés. 
 
[H
ITVALLÁS 
(C
REDO
)] 
Esperes:
 
Valljuk  meg  hitünket,  mondjuk  el  együtt  az  egész 
kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. 
 
 
Esperes és gyülekezet:
  
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében.  
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat.  
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen.
  
 
É
NEK
,
 KARÉNEK
 
 
L
EKCIÓ
 
Esperes:
 
Hallgassátok meg Isten igéjét a lelkipásztori szolgálatról! 
Lelkész:
 
Jézus  bejárta  a  városokat  és  a  falvakat,  hirdette  Isten  országa 
evangéliumát,  és  gyógyított  minden  betegséget  és  minden 
erőtlenséget.  Amikor  pedig  látta  a  sokaságot,  megszánta  őket,  mert 
elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Akkor ezt 
mondta  tanítványainak:  Az  aratnivaló  sok,  de  a  munkás  kevés. 
Kérjétek  azért  az  aratás  Urát,  hogy  küldjön  munkásokat  az  ő 
aratásába. 
(Mt 9,35-39)
 
 
Pál  apostol  pedig  ezt  mondja:  Kérve  kérlek  az  Isten  és  a  Krisztus 
Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az Ő eljövetelekor és 
az Ő országában: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan 
időben, ints, feddj, biztass teljes türelemmel és tanítással. Légy józan 
mindenben,  vállald  a  szenvedést,  végezd  az  evangélista  munkáját 
végezd el szolgálatodat teljesen. 
(2Tim 4,1-5)
 
background image
Lelkésziktatás 
255 
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
 
Esperes: 
Testvéreim  az  Úrban!  Hallottátok  Isten  igéjét  az  egyházi 
szolgálatról. 
Ezek után kérlek titeket, az N. gyülekezet elöljáróit, adjátok át nekem 
a gyülekezet nevében a lelkészi meghívólevelet, annak bizonyságaként, 
hogy  készek  vagytok  N.  N.  testvérünket  elfogadni  a  gyülekezet 
lelkészéül. 
A  felügyelő  vagy  a  gondnok  átadja  az  esperesnek  a  lelkészi 
meghívólevelet. 
 
Esperes  (a  lelkészhez):
 
Testvérem  az  Úrban,  N.  N!  Az  élő  Isten  és  a 
keresztyén  gyülekezet  előtt  kérdezlek:  Elhatároztad-e,  hogy  vállalod 
az  N.  gyülekezetben  a  lelkészi  szolgálatot,  és  hogy  azt  az  Úr  Jézus 
Krisztus követeként és a reád bízottak pásztoraként teljes hűséggel és 
igaz szeretettel végzed? Elhatároztad-e? 
Lelkész:
 
Elhatároztam. 
Ennek bizonyságául nyújtsd kezedet, és vedd át az N. gyülekezet 
lelkészi meghívólevelét. 
Kézadás, a meghívólevél átadása.
  
 
I
KTATÁS
 
Esperes:
 
Keresztyén  Gyülekezet!  Hívjuk  segítségül  Isten  Szentlelkét, 
hogy  ő  maga  tegye  alkalmassá  testvérünket  a  szent  szolgálatra! 
Énekeljük el a „Jövel, Szentlélek Úristen" kezdetű éneket! 
Az  esperes,  ha  lehetséges,  intonálja,  és  a  gyülekezettel  együtt, 
orgonaszó nélkül énekli az első verset. 
 
 
Esperes és gyülekezet: 
background image
Lelkésziktatás 
256 
 
 
 
Ezután a lelkész letérdel, az esperes a lelkész fejére teszi kezét. 
 
Esperes:
 
Mondjuk el együtt az Úrtól 
tanult imádságot! 
Esperes  és  gyülekezet
:
  Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék 
meg  a  te  neved,  jöjjön  el  a  te  országod,  legyen  meg  a  te  akaratod, 
amint  a  mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add 
meg  nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket,  miképpen  mi  is 
megbocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek;  és  ne  vígy  minket 
kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a  gonosztól,  mert  tied  az  ország,  a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
 
Esperes:  
folytatólag mondja az iktató imádságot:
  
Úr Jézus Krisztus! Te rendelsz apostolokat  és prófétákat,  pásztorokat 
és  tanítókat  a  te  szent  egyházad  építésére,  és  te  készíted  fel  őket 
szolgálatra.  Szentlelked  sokféle  ajándékával.  Irgalmadban  bízva 
kérünk: szánd meg népedet, és hívd el  N.  N.  testvérünket ……(-i) 
(gyülekezet neve)
 egyházad építésére. Áraszd ki rá Szentlelkedet, hogy 
background image
Lelkésziktatás 
257 
 
lelkészi  szolgálatában  téged  kövessen,  mindenkor  igazat  szóljon 
szeretetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék,  hogy 
a  te  néped  eljusson  a  hit  egységére  tebenned,  aki  az  Atyával  és  a 
Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. 
Esperes:  
folytatja kézrátétel nélkül: 
Az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged a pásztori szolgálatra, 
maradjon veled mindvégig!  
Én pedig 
az N. evangélikus gyülekezet választása / 
meghívása,  
a  gyülekezet  meghívólevele,  valamint  kijelentett  elhatározásod  és 
kézadásod  alapjára  beiktatlak  az  N.  evangélikus  gyülekezet  lelkészi 
hivatalába az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében! 
Gondjaidra bízom az N. gyülekezetet, hogy pásztorold az Úr Jézus 
Krisztus népét, ne kényszeredetten; hanem örömest, ne haszonlesésből, 
hanem  odaadóan,  ne  uralkodjál  a  reád  bízottakon,  hanem  légy  a 
gyülekezet  példaképe,  és  amikor  megjelenik  a  Főpásztor,  elnyered  az 
örök élet koronáját.  
Az  N.  gyülekezetnek  pedig  gondjaiba  és  szeretetébe  ajánlom  N.  N. 
lelkészt, a mi testvérünket az Úrban: tiszteljétek és becsüljétek Őt az 
egyház  Urától  rendelt  elöljárótokként,  hallgassatok  szavára  az  Úrért, 
és a békesség Istene megőriz titeket fedhetetlenül az Úr Jézus Krisztus 
eljövetelére. 
A beiktatott lelkész feláll 
Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged, 
szolgatársamat és testvéremet az Úrban. 
Megcsókolják egymást. 
A
 BEIKTATOTT LELKÉSZ MEGÁLDÁSA
 
Esperes: 
Az Úr áldjon meg és erősítsen meg téged, hogy áldás légy sokak 
üdvösségére. 
A  jelenlevő  lelkészek  előre  megbeszélt  rendben  áldást  mondanak 
szentírási  igével  és  kézrátétellel,  azután  a  beiktatott  lelkész  körül 
gyülekeznek.  Szentírási  igék  az  ordináció  rendjénél  találhatók. 
Ügyeljünk arra, hogy az áldó ige műfaját tekintve valóban áldás legyen 
és ne jókívánság vagy Istennek szóló feladat-meghatározás. 
A  confirmát  a  lelkészek  áldásra  emelt  kézzel  éneklik,  lehetőleg  a 
gyülekezettel  együtt.  Ha  nem  énekelhető  a  confirma,  az  esperes 
imádságként olvassa, a lelkészek pedig már előtte helyükre mennek. 
background image
Lelkésziktatás 
258 
 
 
Erősítsd  meg,  Istenünk,  amit  cselekedtél  értünk,  és  ne  hagyd  el  népedet, 
kezeid alkotását! 
Erősítsd  meg,  Jézusunk,  amit  cselekedtél  értünk,  és  tartsd  meg,  akiket 
megváltottál véred árán!  
rősítsd  meg,  Szentlélek  Isten,  amit  cselekedtél  értünk,  és 
egyesítsd híveidet békességben! 
Dicsőség  az  Atyának  és  a  Fiúnak  és  a  Szentléleknek,  miképpen  volt 
kezdetben most és mindenkor és mindörökkön örökké.  Ámen. 
Az esperes és lelkészek helyükre mennek. 
A
Z ISTENTISZTELET FOLYTATÁSA
 
Az  istentisztelet  folytatódik  a  szokásos  rend  szerint  az  igehirdetési 
énektől.  Az  igehirdetést  és  a  további  szolgálatot  a  beiktatott  lelkész 
végzi.  
A folytatás:  
Igehirdetési ének 
Igehirdetés, imádság 
Gyülekezeti ének 
Általános könyörgő imádság 
(Áldás) 
Általában  az  iktatás  úrvacsorai  istentisztelet  keretében  történik.  Ha 
gyónás  és  úrvacsora  van,  ez  csatlakozik  az  istentisztelethez,  és  részt 
vesz benne a gyülekezet. 
Gyónás,  feloldozás  (amennyiben  a  bevezető  részben  nem 
volt), 
Praefatio, sanctus, epiklézis 
Szerzési igék, anamnézis, Agnus Dei, Communio 
Postcommunio 
Áldás 
Záróének 
  
A  lelkész  az  általános  könyörgő  imádság  helyett  vagy  az  úrvacsora 
után a következő imádságot mondja.
Lelkész
:
 
Szerető  mennyei  Atyánk!  Magasztaljuk  szent  nevedet,  hogy 
background image
Lelkésziktatás 
259 
 
megajándékoztál szent jelenléteddel. Köszönjük, hogy mindnyájunkat 
testvéri közösségbe egyesítettél a mi Üdvözítőnk és Pásztorunk Jézus 
Krisztus  által.  Együtt  könyörgünk  most  hozzád  áldásért.  Tedd 
eredményessé közös munkánkat. Áldd meg gyülekezetünket és egész 
egyházunkat,  püspökeinket,  a  lelkipásztorokat  és  a  felügyelőket,  a 
presbitereket és minden munkatársunkat. Ébreszd és erősítsd bennünk 
a hitet, igéd szeretetét, az egyházunk és az evangélium iránti hűséget 
Áldd  meg  népünket  és  vezetőinket.    Add  meg  mindenkinek  az 
eredményes  munka  örömét  és  a  mindennapi  kenyeret,  megnyugvást 
adó otthont  és  megértő társakat. Adj békességet  minden embernek:  a 
világ békéjét, és a te békességedet, Jézus Krisztus által.  
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek