1%
Navigáció
 

Különleges beosztású lelkész iktatása

29_kulonleges_beoszt_lelkesz_ikt.pdf — PDF document, 617Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
265 
 
 
 
 
29. KÜLÖNLEGES BEOSZTÁSÚ 
LELKÉSZ IKTATÁSA
 
– felépítés – 
 
O
RGONAJÁTÉK
,
 GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
I
STEN SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(
INVOKÁCIÓ
B
ŰNVALLÁS
,
 FELOLDOZÁS
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
I
MÁDSÁG
,
 BEJELENTÉS 
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS
H
ITVALLÁS 
(
CREDO
É
NEK
,
 KARÉNEK
 
L
EKCIÓ
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
,
 ESKÜTÉTEL
 
I
KTATÁS
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Á
LDÁS
 
Z
ÁRÓÉNEK
,
 ORGONAJÁTÉK
 
background image
Különleges beosztású lelkész iktatása 
266 
 
 
Különleges beosztású lelkész iktatása 
 
 
Egyházi  közigazgatásban  vagy  szeretetszolgálatban  működő  lelkész 
iktatása istentisztelet keretében történik, és az iktatást az illető lelkész 
munkaköre szerint illetékes püspök, esperes vagy lelkész végzi, esetleg 
két lelkész segítségével.  
Az  istentisztelet  rendje  a  gyülekezetben  általában  használatos 
vasárnapi  istentiszteleti  rend,  aminek  –  ha  csak  nyomós  ok  nem  szól 
ellene – része az úrvacsora.   
Ha  iktató  istentisztelet  nem  tartható,  akkor  is  illő,  hogy  a  különleges 
beosztású  lelkész  szolgálatba  lépésekor  az  érdekelt  egyházi  testület  a 
munkatársak  részvételével  házi  ünnepet,  illetve  áhítatot  tartson 
igeolvasással,  imádsággal  és  áldásmondással.  Erre  az  istentiszteleti 
iktatás megfelelő részei használhatók. 
 
 
O
RGONAJÁTÉK
,
 GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
A harangozást követően az orgonajáték alatt a bevonulók helyükre 
mennek, a fungensek az oltárhoz lépnek. A gyülekezet pedig kezdő 
éneket énekel.  
 
I
STEN SEGÍTSÉGÜL HVÁSA 
(
INVOKÁCIÓ
Liturgus: 
Az Atya, 
+
 
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet
:
 
Ámen. 
 
B
ŰNVALLÁS
,
 FELOLDOZÁS
 
Testvéreim,  az  új  szolgálat  kezdetén  bűnbánattal  álljunk  Isten  színe 
elé, tegyük le terheinket és kérjük, hogy tisztítson meg minket, hogy 
bocsánata erejével végezhessük küldetésünket.  Imádkozzunk! 
 
Rövid csendes imádság, majd a szolgálattevők és a gyülekezet együtt 
mondják: 
 
Gyülekezet:
 
Vallom  előtted  szent  és  igaz  Isten,  hogy  vétkeztem  ellened 
és  embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs 
más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek, 
légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
background image
Különleges beosztású lelkész iktatása 
267 
 
Liturgus: 
Bízzatok,  Testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus  által:  aki  magához  hívott,  tanítványaivá  tett  és  szolgálatra 
küldött minket. Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak 
benneteket  bűneitekből,  az  Atya,  a 
+
 
Fiú  és  a  Szentlélek  nevében. 
Járjatok új életben, a Szentlélek erejével! 
A bűnvallás után az iktatandó az oltártér elé lép, s az oltár felé 
mondva kezdi a Kyrie-t.  
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
 
Első lelkész: 
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, 
az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. 
2Kor 4,5
 
Könyörülj rajtunk, Istenünk, és áldj meg minket, 
hogy megismerjék a földön a te utadat! 
Magasztaljanak téged a népek, 
örüljenek és ujjongjanak a nemzetek, 
mert egyenlően ítéled a népeket, 
és a nemzeteket a földön te vezeted. 
Zsolt 67,2–5 
Kis glória vagy énekvers 
 
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, 
az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.
 
2Kor 4,5
 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
Iktatandó  lelkész:
  Úr  Jézus  Krisztus,  te  embereket  hívtál  el  szent 
szolgálatodra, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
Iktatandó lelkész:
 Úr Jézus Krisztus, te emberekre bíztad, hogy hirdessék 
az örök élet evangéliumát, Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet:
 
Krisztus, kegyelmezz! 
Iktatandó  lelkész:
  Úr  Jézus  Krisztus,  te  megáldottad  követeidet,  hogy 
áldássá legyenek mások számára, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Liturgus:
 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
 
background image
Különleges beosztású lelkész iktatása 
268 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
A gyülekezet Istent dicsérő éneket énekel.  
 
I
MÁDSÁG
,
 BEJELENTÉS 
 
Második  lelkész: 
Imádkozzunk!  Mindenható  örök  Isten!  Áldunk  téged, 
hogy  Jézus  krisztusban  életet  és  üdvösséget  szereztél  a  világnak,  és 
Szentlelked  által  egyházat  gyűjtesz  magadnak  az  egész  földön. 
Áldunk téged, hogy közöttünk is megőrzöd az evangélium szolgálatát, 
és  építed  a  hívők  közösségét.  Kérünk,  légy  velünk,  és  testvérünkkel, 
aki  most  új  szolgálatra  kap  megbízást.  Szentelj  meg  minket 
jelenléteddel az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.  
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
Liturgus: 
Keresztyén 
Gyülekezet! 
Testvéreim 
az 
Úrban! 
Egybegyülekeztünk Isten szent házába, hogy beiktassuk hivatalába N. 
N.  testvérünket,  akit  az  N.  egyházi  hatóság  N.  tisztségbe 
megválasztott / rendelt. Hallgassátok meg azt a szentigét, amelyet erre 
az ünnepi alkalomra választottam! 
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS
Az igehirdetés végén a liturgiában segítők egyike elkezdi az apostoli hitvallást.  
 
H
ITVALLÁS 
(C
REDO
Gyülekezet: 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és 
földnek teremtőjében. 
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
 
É
NEK
,
 KARÉNEK
 
 
background image
Különleges beosztású lelkész iktatása 
269 
 
L
EKCIÓ
 
Liturgus: 
Hallgassátok meg Isten igéjét az egyház kormányzásának 
szolgálatáról! 
 
Az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló lelkész olvassa: 
Első  lelkész: 
Miután  Jézus  megmosta  tanítványai  lábát,  és  felvette 
felsőruháját, újra letelepedett, és így szólt hozzájuk: Értitek, hogy mit 
cselekedtem  veletek?  Ti  engem  így  hívtok:Mester  és  Uram,  és  jól 
mondjátok,  mert  az  vagyok.  Ha  tehát  én,  az  Úr  és  a  Mester 
megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 
Mert példát adtam néktek, hogy amit én cselekedtem veletek, ti is úgy 
cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek: a szolga nem nagyobb 
az  uránál,  sem  a  küldött  nem  nagyobb  az  ő  küldőjénél.  Ha  tudjátok 
ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek. 
Jn 13,12–17
 
Az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa: 
 
Második lelkész: 
Pál apostol ezt írja: ahogyan egy testben sok tagunk van, 
de  minden  tagnak  nem  ugyanaz  a  rendeltetése,  úgy  sokan  egy  test 
vagyunk  a  Krisztusban,  egyenként  pedig  egymásnak  tagjai.  Mivel 
különböző  ajándékaink  vannak  a  nekünk  adott  kegyelem  szerint,  ha 
prófétálás,  a  hit  szabálya  szerint  teljesítsük,  ha  szolgálat,  a 
szolgálatban, ha tanító, a tanításban, ha intő, az intésben, az adakozó 
szelídségben,  az  elöljáró  szorgalommal,  a  könyörülő  jókedvvel 
cselekedje. 
Róm 12,3–7 
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
,
 ESKÜTÉTEL
 
Liturgus:
 
Testvérem az Úrban, N. N.! Hallottad Isten igéjét az egyházi 
szolgálatról. Ezért most az élő Isten és a keresztény gyülekezet színe 
előtt  kérdezlek:  Elhatároztad-e,  hogy  vállalod  az  N.  szolgálatot,  és 
hogy azt az Úr Jézus követeként és a reád bízott gyülekezetek, a reád 
bízottak  pásztoraként  teljes  hűséggel  és  igaz  szeretettel  végzed? 
Elhatároztad-e? 
 
Iktatandó:
 
Elhatároztam.
 
 
Liturgus: 
Elkötelezésed jeléül add jobb kezedet!
 
A liturgus és az iktatandó kezet fognak.  
 
background image
Különleges beosztású lelkész iktatása 
270 
 
I
KTATÁS
 
Keresztyén Gyülekezet! 
Hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá 
testvérünket a szent szolgálatra!  
A  liturgus  és  a  segédkező  lelkészek  –  a  gyülekezettel  együtt  – 
orgonakíséret  nélkül  éneklik  a  „Jövel,  Szentlélek  Úristen”  kezdetű 
(229) éneket
 
 
 
Ezután  az  iktatandó  letérdel,  a  liturgus  a  segédkezőkkel  együtt  az 
iktatandó fejére teszi a kezét. 
Liturgus: 
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot! 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek;  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.  
 
A liturgus folytatólag mondja az iktató imádságot: 
 
Liturgus: 
Úr  Jézus  Krisztus!  Te  rendelsz  apostolokat  és  prófétákat, 
background image
Különleges beosztású lelkész iktatása 
271 
 
pásztorokat és tanítókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel 
őket szolgálatra Szentlelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva 
kérünk:  szánd  meg  népedet,  és  áldd  meg  N.  N.  testvérünket 
egyházad  építésének  munkájában.  Áraszd  ki  rá  Szentlelkedet,  hogy 
szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon szeretetben, 
és  valamennyi  szolgáddal  együtt  arra  törekedjék,  hogy  a  te  néped 
eljusson  a  hit  egységére  tebenned,  aki  az  Atyával  és  a  Szentlélekkel 
Istenként élsz és uralkodol örökkön örökké.  
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
A liturgus folytatja kézrátétel nélkül: 
Testvérem az Úrban, N. N.! az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged a 
szolgálatra, maradjon veled mindvégig! 
Én  pedig  az  egyházunk  választása,  hivatalos  kinevezésed,  valamint 
kijelentett  elhatározásod  és  kézadásod  alapján  beiktatlak  az  N 
tisztségbe: az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében.  
Végezd  a  reád  hízott  szolgálatot  Isten  félelmében,  az  Úr  Jézus 
Krisztusba  vetett  hittel,  és  a  Szentlélek  erejével,  hűségesen  és 
odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot adhass róla a mi Urunk 
Jézus Krisztus ítélőszéke előtt. 
A beiktatott lelkész feláll. 
Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged, 
szolgatársamat és testvéremet az Úrban! 
Megcsókolják egymást. 
Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére! 
A confirmát a liturgus a lelkészekkel, lehetőleg a gyülekezettel együtt 
éneklik. 
 
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el népedet, 
kezeid alkotását! 
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket 
megváltottál véred árán!  
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt 
kezdetben most és mindenkor és mindörökkön
 
örökké.  Ámen. 
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, és e gyesí t sd 
híveidet békességben ! 
background image
Különleges beosztású lelkész iktatása 
272 
 
Ezután az iktató istentisztelet folytatódik az úrvacsorai liturgiával. Az 
úrvacsorai  liturgiát  a  beiktatott  lelkész  végzi,  a  liturgus  részt  vesz  a 
szolgálatban. Amennyiben a liturgiát és az iktatást a püspök vezette, az 
úrvacsorai liturgiát is ő végzi. 
Ha  nem  úrvacsorai  istentiszteleten  történik  a  beiktatás,  akkor  itt  az 
istentisztelet befejező része következik.  
  
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
 
Liturgus: 
Imádkozzunk!  Szerető  mennyei  Atyánk!  Magasztaljuk  szent 
nevedet, hogy megajándékoztál minket szent jelenléteddel. Köszönjük, hogy 
mindnyájunkat  testvéri  közösségbe  egyesítettél  a  mi  Üdvözítőnk  és 
Pásztorunk,  Jézus  Krisztus  által.  Együtt  könyörgünk  most  hozzád  áldásért. 
Tedd eredményessé új szolgatársunkkal végzett közös munkánkat. Áldd meg 
egyházunkat,  N.  intézményünket,  a  benne  folyó  munkát.  Áldd  meg  egész 
egyházunkat,  gyülekezeteinket,  iskoláinkat  és  szeretetintézményeinket, 
lelkipásztorainkat és minden munkatársunkat. Ébreszd és erősítsd bennünk a 
hitet,  igéd  szeretetét,  az  egyházunk  és  az  evangélium  iránti  hűséget.  Áldd 
meg népünket és vezetőinket. Add meg mindenkinek az eredményes munka 
örömét  és  a  mindennapi  kenyeret,  megnyugvást  adó  otthont  és  megértő 
társakat.  Adj  békességet  minden  embernek:  a  világ  békéjét  és  a  te 
békességedet, Jézus Krisztus által.  
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
 
 
Á
LDÁS
 
 
A liturgus az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.  
Liturgus:
 [
Isten népe!
]
 Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr 
világosítsa  meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és 
+
 
adjon neked békességet!  
Vagy:  
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, 
+
 a Fiú és a 
Szentlélek.  
 
Gyülekezet:
 
Ámen
 
Z
ÁRÓÉNEK
,
 ORGONAJÁTÉK
 
A  gyülekezet  záróéneket  énekel,  majd  a  szolgálattevők  a  bevonulás 
rendje szerint kivonulnak a templomból.  
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek