1%
Navigáció
 

Esperes iktatása

30_esperes_iktatas.pdf — PDF document, 582Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
273 
 
 
 
 
 
 
 
30. ESPERES IKTATÁSA 
– felépítés – 
 
O
RGONAJÁTÉK
,
 GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
I
STEN SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(
INVOKÁCIÓ
B
ŰNVALLÁS
,
 FELOLDOZÁS
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
I
MÁDSÁG
,
 BEJELENTÉS 
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS
É
NEK
,
 KARÉNEK
 
L
EKCIÓ
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
,
 ESKÜTÉTEL
 
I
KTATÁS
 
[A
Z ÚRVACSORA LITURGIÁJA
]
 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Á
LDÁS
 
Z
ÁRÓÉNEK
,
 ORGONAJÁTÉK
 
 
 
 
background image
Esperes iktatás 
274 
 
 
Esperes iktatása 
 
Liturgikus szín: piros (esetleg az egyházi esztendő szerint) 
 
Az  esperes  iktatását  a  püspök  vagy  az  egyházmegyei  közgyűlés  által 
felkért lelkész  végzi.  Segítői  közül az egyik az egyházmegye  rangidős 
lelkésze.  
Az esperes iktatás hirdetendő a  megelőző vasárnapon az egyházmegye 
gyülekezeteiben.  Az  iktatás  napján,  ill.  a  legközelebbi  vasárnapon  a 
gyülekezetek  emlékezzenek  meg  az  új  esperesről  és  iktatásáról  az 
istentisztelet általános könyörgő imádságában.  
Az iktatásra rendben vonulnak meg az egyházmegyei és egyházközségi 
tisztségviselők, az egyházmegye lelkészei, valamint a vendég-lelkészek, 
a sor végén megy az iktatandó esperes, mögötte a két segédkező lelkész, 
majd a püspök, ill. az iktató lelkész.  
Az  esperes  iktatás  –  lehetőleg  –  úrvacsorai  istentisztelet  keretében 
történjék.  
 
 
O
RGONAJÁTÉK
,
 GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
A  harangozást  követően  az  orgonajáték  alatt  a  bevonulók  helyükre 
mennek,  a  fungensek  az  oltárhoz  lépnek.  A  gyülekezet  pedig  kezdő 
éneket énekel.  
 
I
STEN SEGÍTSÉGÜL HVÁSA 
(
INVOKÁCIÓ
Liturgus: 
Az Atya, 
+
 
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet
:
 
Ámen. 
 
B
ŰNVALLÁS
,
 FELOLDOZÁS
 
Testvéreim,  az  új  szolgálat  kezdetén  bűnbánattal  álljunk  Isten  színe 
elé, tegyük le terheinket és kérjük, hogy tisztítson meg minket, hogy 
felszabadult  bocsánata  erejével  teljesíthessük  küldetésünket.  
Imádkozzunk! 
 
Rövid csendes imádság, majd a szolgálattevők és a gyülekezet együtt 
mondják: 
 
 
background image
Esperes iktatás 
275 
 
Gyülekezet:
 
Vallom előtted szent és igaz  Isten, hogy vétkeztem ellened 
és  embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs 
más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek, 
légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
Liturgus: 
Bízzatok,  Testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus  által:  aki  magához  hívott,  tanítványaivá  tett  és  szolgálatra 
küldött minket. Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak 
benneteket  bűneitekből,  az  Atya,  a 
+
 
Fiú  és  a  Szentlélek  nevében. 
Járjatok új életben, a Szentlélek erejével! 
 
background image
Esperes iktatás 
276 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
 
Első  lelkész: 
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az 
Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. 
2Kor 4,5 
Könyörülj rajtunk, Istenünk, és áldj meg minket, 
hogy megismerjék a földön a te utadat! 
Magasztaljanak téged a népek, 
örüljenek és ujjongjanak a nemzetek, 
mert egyenlően ítéled a népeket, 
és a nemzeteket a földön te vezeted. 
Zsolt 67,2–5 
Kis glória vagy énekvers 
 
Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, 
az Urat, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért
2Kor 4,5 
 
A zsoltárt követően az iktatandó új esperes az oltártér elé lép, s az 
oltár felé mondva kezdi a Kyrie-t.  
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
Új esperes:
 Úr Jézus Krisztus, te embereket hívtál el szent szolgálatodra, 
Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
Új  esperes:
  Úr  Jézus  Krisztus,  te  emberekre  bíztad,  hogy  hirdessék  az 
örök élet evangéliumát, Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet:
 
Krisztus, kegyelmezz! 
Új  esperes:
  Úr  Jézus  Krisztus,  te  megáldottad  követeidet,  hogy  áldássá 
legyenek mások számára, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Liturgus:
 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK 
 
A gyülekezet Istent dicsérő éneket énekel.  
 
 
background image
Esperes iktatás 
277 
 
I
MÁDSÁG
,
 BEJELENTÉS 
 
Második  lelkész: 
Imádkozzunk!  Mennyei  Atyánk,  aki  őrködsz  egyházad 
élete és rendje felett, használd fel ebben az esperesnek megválasztott 
testvérünket. Áldd meg bölcs szívvel, és benned bízó lélekkel. Te légy 
ereje,  hogy  tisztét  hűségesen  betöltse,  békesség  és  megértés  járjon 
szolgálata  nyomán,  szeretettel  és  igazsággal  munkálja  a  rendet  szent 
egyházad  javára  és  a  te  dicsőségedre.  Hallgasd  meg  könyörgésünket 
szent  Fiad,  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  által,  aki  veled  és  a 
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön örökké! 
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
Liturgus: 
Keresztény 
Gyülekezet! 
Testvéreim 
az 
Úrban! 
Egybegyülekeztünk  Isten  szent  házába,  hogy  Isten  igéjével  és 
imádsággal  beiktassuk  hivatalába  N.  N.  testvérünket,  akit  az  N. 
egyházmegye  gyülekezetei  esperessé  választottak.  Hallgassátok  meg 
azt a szent igét, amelyet erre az ünnepi alkalomra választottam! 
 
I
GEOLVASÁS
,
 IGEHIRDETÉS
,
 HITVALLÁS
 
 
Az igehirdetésé végén a szolgálattevők és a gyülekezet együtt mondják 
az Apostoli vagy Níceai Hitvallást: 
  
Liturgus:
 
Testvéreim  az  Úrban,  válaszul  az  igére,  magasztaljuk  a 
Szentháromság  egy  igaz  Istent,  valljuk  meg  együtt  hitünket  a  …. 
hitvallás szavaival:  
 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében.  
És  Jézus  Krisztusban,  az  ő  egyszülött  Fiában,  a  mi  Urunkban,  aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt;  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat.  
Hiszek  Szentlélekben.  Hiszem  az  egyetemes  anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen.
  
background image
Esperes iktatás 
278 
 
vagy:
  
Hiszek  az  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és 
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.  
Hiszek  az  egy  Úrban,  Jézus  Krisztusban,  Isten  egyszülött 
Fiában,  aki  az  Atyától  született  minden  idő  előtt,  Isten  az 
Istentől,  világosság  a  világosságtól,  valóságos  Isten  a 
valóságos  Istentől,  született  és  nem  teremtetett,  az  Atyával 
egylényegű,  és  általa  lett  minden.  Érettünk,  emberekért  és 
üdvösségünkért  leszállt  a  mennyből.  Megtestesült  a 
Szentlélektől  és  Szűz  Máriától,  és  emberré  lett.  Keresztre 
feszítették értünk Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett és 
eltemették, harmadnapon feltámadt  az Írások  szerint,  fölment 
a  mennybe,  ott  ül  az  Atya  jobbján,  újra  eljön  dicsőségében 
ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.  
Hiszek  a  Szentlélekben,  Urunkban  és  éltetőnkben,  aki  az 
Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és Fiúval együtt 
imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az 
egy,  szent,  egyetemes  és  apostoli  egyházat.  Vallom  az  egy 
keresztséget  a  bűnök  bocsánatára.  Várom  a  holtak 
föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.  
 
É
NEK
,
 KARÉNEK
 
 
L
EKCIÓ
 
Hallgassátok meg Isten igéjét az egyház kormányzásának 
szolgálatáról! 
 
az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló lelkész olvassa: 
 
Első  lelkész: 
Jézus  előszólította  tanítványait,  és  ezt  mondta:  tudjátok, 
hogy a fejedelmek uralkodnak népeiken, és a nagyok hatalmaskodnak 
rajtuk. De ne így legyen közöttetek. Hanem aki közöttetek nagy akar 
lenni,  az  legyen  a  ti  szolgátok,  és  aki  közöttetek  első  akar  lenni, 
legyen mindenkinek szolgája. Mert  az Emberfia  sem  azért jött,  hogy 
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, 
és életét adja váltságul sokakért. 
Mt 20,25–28 
 
background image
Esperes iktatás 
279 
 
A második lelkész az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló 
lelkész olvassa: 
 
Második  lelkész:
  Pál  apostol  ezt  mondja:  Te  azért  erősödj  meg  a 
kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál 
sok  tanú  előtt,  azokat  add  át  megbízható  embereknek,  akik  mások 
tanítására alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint 
Krisztus Jézus jó katonája. Ha küzd is valaki, nem nyer koszorút, ha 
nem szabályszerűen versenyez. Gondolkozz azon, amit mondok, mert 
az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. 
2Tim 2.1-3.5.7
  
 
Liturgus:
  A  Cselekedetek  könyvében  így  olvassuk  Pál  apostol  szavait: 
„Viseljetek  gondot  tehát  magatokra  és  az  egész  nyájra,  amelynek 
őrizőivé  tett  titeket  a  Szentlélek,  hogy  legeltessétek  Isten  egyházát, 
amelyet tulajdon vérével szerzett”. 
ApCsel 20,28 
 
 
I
KTATÓ KÉRDÉS
,
 KÉZADÁS
,
 ESKÜTÉTEL
 
Liturgus:
  Testvérem  az  Úrban,  N.  N.!  Hallottad  Isten  igéjét  az  egyházi 
szolgálatról.  Ezért  most  az  élő  Isten  és  a  keresztyén  gyülekezet  színe  előtt 
kérdezlek: Elhatároztad-e, hogy vállalod az N. egyházmegyében az esperesi 
szolgálatot, és hogy azt az Úr Jézus követeként és a reád bízott gyülekezetek, 
lelkészek  és  gyülekezeti  vezetők  pásztoraként  teljes  hűséggel  és  igaz 
szeretettel végzed? Elhatároztad-e? 
 
Új esperes:
 Elhatároztam. 
Kész  vagy-e  elhatározásodat  kézadással  és  esküvel  is  megerősíteni?  Kész 
vagy-e? 
Új esperes:
 Kész vagyok. 
Liturgus: 
Elkötelezésed jeléül add jobb kezedet! 
A liturgus és az új esperes kezet fognak.  
Most pedig mondd el az esperesi esküt! A gyülekezet ezt állva hallgatja. 
Az  első  lelkész  az  esküt  olvassa,  a  második  az  oltári  bibliát  tartja,  a 
beiktatandó  esperes  pedig  jobb  kezét  a  bibliára  teszi,  bal  keze  első 
három ujját esküre emeli, és mondja az esküt az első lelkész után. 
A gyülekezet feláll. 
 
Én  NN.  /  esküszöm  az  élő  Istenre,  /  aki  Atya,  Fiú,  Szentlélek/ 
Szentháromság  egy  igaz  Isten,  /  hogy  esperesi  szolgálatommal  / 
egyházmegyénk  jó  rendjét  /  fenntartani  /  és  biztosítani  igyekezem;  / 
background image
Esperes iktatás 
280 
 
gyülekezeteink életét / és intézményeink működését / lelkiismeretesen 
irányítom  /  és  ellenőrzöm;  /  lelkésztársaimat  és  munkatársaimat  / 
kötelességük  teljesítésében  /  készségesen  támogatom,  /  közöttük  a 
testvéri  viszonyt  /  és  egyetértést  munkálom;  /  egyházmegyénk 
kormányzásában  igazságosan  és  részrehajlás  nélkül  /  egyházi 
törvényeink  szerint  járok  el;  /  az  illetékes  egyházi  testületek  / 
törvényes  rendelkezéseit  végrehajtom  és  végrehajtatom;  /  minden 
esperesi feladatomat / lelkipásztori hűséggel / és szeretettel teljesítem. 
/ Isten segítsen engem erre. / Ámen. 
 
I
KTATÁS
 
Hívjuk segítségül Isten Szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá 
esperes-testvérünket a szent szolgálatra!  
A  liturgus  és  a  segédkező  lelkészek  –  a  gyülekezettel  együtt  – 
orgonakíséret  nélkül  éneklik  a  „Jövel,  Szentlélek  Úristen”  kezdetű 
(229) éneket
 
 
 
Ezután  az  esperes  letérdel,  az  iktató  püspök/lelkész  a  segédkező 
lelkészekkel együtt az esperes fejére teszi a kezét. 
 
Liturgus: 
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot! 
background image
Esperes iktatás 
281 
 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek;  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.  
 
A liturgus folytatólag mondja az iktató imádságot: 
 
Liturgus: 
Úr  Jézus  Krisztus!  Te  rendelsz  apostolokat  és  prófétákat, 
pásztorokat és tanítókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel 
őket szolgálatra Szentlelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva 
kérünk:  szánd  meg  népedet,  és  áldd  meg  N.  N.  testvérünket 
egyházad  építésének  munkájában.  Áraszd  ki  rá  Szentlelkedet,  hogy 
lelkészi  szolgálatában  téged  kövessen,  mindenkor  igazat  szóljon 
szeretetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék,  hogy 
a  te  néped  eljusson  a  hit  egységére  tebenned,  aki  az  Atyával  és  a 
Szentlélekkel Istenként élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen. 
 
A liturgus folytatja kézrátétel nélkül: 
 
Testvérem  az  Úrban,  N.  N.!  az  Úr  Jézus  Krisztus,  aki  elhívott  téged 
lelkészi  szolgálatra,  maradjon  veled  mindvégig  az  esperesi 
szolgálatodban is! 
Én pedig az N. evangélikus egyházmegye gyülekezeteinek választása, 
valamint  elhatározásod,  kézadásod  és  esküd  alapján  beiktatlak  az  N. 
evangélikus  egyházmegye  esperesi  tisztségébe:  Az  Atya, 
+
  Fiú, 
Szentlélek nevében.  
Gondjaidra bízom az N. egyházmegye gyülekezeteit és intézményeit, 
lelkészeit  és  elöljáróit,  hogy  pásztorold  az  Úr  Jézus  Krisztus  népét 
közöttünk:  ne  kényszeredetten,  hanem  örömest,  ne  haszonlesésből, 
hanem  odaadóan,  ne  uralkodjál  a  reád  bízottakon,  hanem  légy  a 
példaképük, és amikor megjelenik a Főpásztor, elnyered az örök élet 
koronáját. 
Az  N.  egyházmegye  gyülekezeteinek,  lelkészeinek  és  elöljáróinak 
pedig szeretetébe ajánlom N. N. esperest, a mi testvérünket az Úrban: 
tiszteljétek és becsüljétek őt az egyház Urától rendelt elöljárótokként, 
background image
Esperes iktatás 
282 
 
hallgassatok  szavára  az  Úrért,  és  a  békesség  Istene  megőriz  titeket 
feddhetetlenül az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. 
A beiktatott esperes feláll. 
Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged, 
munkatársamat és testvéremet az Úrban! 
 
Megcsókolják egymást. 
 
Az Úr áldjon meg és erősítsen meg téged, hogy áldás légy sokak 
üdvösségére. 
A  jelenlevő  lelkészek  előre  megbeszélt  rendben  áldást  mondanak 
szentírási  igével  és  kézrátétellel,  azután  a  beiktatott  esperes  körül 
gyülekeznek.  
A  confirmát  a  lelkészek  áldásra  emelt  kézzel  éneklik,  lehetőleg  a 
gyülekezettel  együtt.  Ha  nem  énekelhető  a  confirma,  az  esperes 
imádságként olvassa, a lelkészek pedig már előtte helyükre mennek. 
 
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el népedet, 
kezeid alkotását! 
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket 
megváltottál véred árán!  
Erősítsd  meg,  Szentlélek  Isten,  amit  cselekedtél  értünk,  és 
egyesítsd híveidet békességben! 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt 
kezdetben most és mindenkor és mindörökkön
 
örökké.  Ámen. 
 
Ezután az iktató istentisztelet folytatódik az úrvacsorai liturgiával. Az 
úrvacsorai liturgiát – ha jelen van – a püspök végzi, az új esperes pedig 
részt vesz a szolgálatban. Ha az iktatást nem a püspök végezte, akkor az 
új  esperes  vezeti  az  úrvacsorai  liturgiát,  és  megbeszélés  szerint  többen 
segítenek neki. 
Kivételes esetben, ha nem úrvacsorai istentiszteleten történik a beiktatás, 
akkor itt az istentisztelet befejező része következik.  
  
background image
Esperes iktatás 
283 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
 
Új  esperes: 
Szerető  mennyei  atyánk!  Magasztaljuk  szent  nevedet,  hogy 
megajándékoztál  minket  szent  jelenléteddel.  köszönjük,  hogy 
mindnyájunkat  testvéri  közösségbe  egyesítettél  a  mi  Üdvözítőnk  és 
Pásztorunk,  Jézus  krisztus  által.  Együtt  könyörgünk  most  hozzád 
áldásért.  Áldd  meg  esperesi  szolgálatomat.  Tedd  eredményessé 
egyházmegyénkben  a  közös  munkát.  Áldd  meg  egyházmegyénket  és 
egész  egyházunkat,  gyülekezeteinket  és  szeretetintézményeinket, 
lelkipásztorainkat  és  felügyelőinket,  presbitereinket  és  minden 
munkatársunkat.  Ébreszd és erősítsd bennünk a hitet,  igéd szeretetét, 
az egyházunk és az evangéliumiránti hűséget. Áldd meg népünket és 
vezetőinket. Add meg mindenkinek az eredményes munka örömét és a 
mindennapi  kenyeret,  megnyugvást  adó  otthont  és  megértő  társakat. 
Adj  békességet  minden  embernek:  a  világ  békéjét  és  a  te 
békességedet, Jézus Krisztus, a mi Urunk által.  
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
Á
LDÁS
 
 
A püspök (ha nem a püspök végezte az iktatást, akkor az új esperes) az 
ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.  
Liturgus:
 [
Isten népe!
]
 Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr 
világosítsa  meg  az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és 
+
 
adjon neked békességet!  
Vagy:  
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, 
+
 a Fiú és a   
Szentlélek.  
 
Gyülekezet:
 
Ámen
 
Z
ÁRÓÉNEK
,
 ORGONAJÁTÉK
 
 
A gyülekezet záróéneket énekel, majd a szolgálattevők a bevonulás rendje 
szerint kivonulnak a templomból.  
 
Ha ezután közgyűlés következik, akkor át kell alakítani a templomteret a 
közgyűlés megtartására. Egyértelműen jelezni kell, hogy a liturgikus 
eseménynek vége, és egy egyházjogi aktus következik. Figyelni kell arra 
is, hogy sem a gyülekezet számára, sem már keresztény testvéregyházak 
számára ne jelentsen botránkozást a templom nem szakrális használata. 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek