1%
Navigáció
 

Az Országos Iroda igazgatójának beiktatása

31_irodaigazgato_iktatas.pdf — PDF document, 407Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
285 
 
 
31. AZ ORSZÁGOS IRODA 
IGAZGATÓJÁNAK IKTATÁSA 
– felépítés – 
 
E
LŐJÁTÉK ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
B
EVEZETÉS
 
Z
SOLTÁR
 
 
[I
GEHIRDETÉS
B
EJELENTÉS
 
I
GEOLVASÁS
 
K
ÉRDÉS ÉS ESKÜTÉTEL
 
I
KTATÁS
:
 
 
Á
LDÁS
:
 
 
M
IATYÁNK
 
Á
LDÁS
 
Z
ÁRÓÉNEK
 
U
TÓJÁTÉK
 
 
 
background image
Az Országos Iroda igazgatójának iktatása 
286 
 
 
 
 
AZ ORSZÁGOS IRODA  
IGAZGATÓJÁNAK IKTATÁSA 
 
Liturgikus szín: piros 
 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája igazgatójának 
beiktatása a zsinat döntése után istentisztelet keretében történik. 
A szolgálatot az elnök-püspök és a zsinat lelkészi elnöke végzi.  
A püspök az evangéliumi, a zsinat lelkészi elnöke az epistolai oldalon 
áll az oltárnál.  
 
E
LŐJÁTÉK ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
A gyülekezet az EÉ valamely énekét énekli. Pl.: 268 
 
B
EVEZETÉS
 
Püspök: 
Az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében! 
Gyülekezet:
 Ámen 
 
Z
SOLTÁR
 
A zsinat  lelkészi  elnöke: 
Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak 
az építők.  
Ha az ÚR nem őrzi a várost,  
hiába vigyáznak rá az őrök.  
Hiába keltek korán, és feküsztök későn:  
fáradsággal szerzett kenyeret esztek.  
De akit az ÚR szeret,  
annak álmában is ad eleget. 
 
Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,  
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.  
 
Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.  
 
background image
Az Országos Iroda igazgatójának iktatása 
287 
 
Püspök:
 
Imádkozzunk! 
Mindenható  örök  Isten!  Áldunk téged, hogy Jézus Krisztusban életet 
és  üdvösséget  szereztél  a  világnak,  és  Szentlelked  által  egyházat 
gyűjtesz magadnak az egész földön. Áldunk téged, hogy közöttünk is 
fenntartod  az  evangélium  szolgálatát,  és  építed  a  hívők  közösségét. 
Kérünk,  légy  velünk  és  testvérünkkel,  aki  most  megbízást  kap 
egyházad szolgálatára. Szentelj meg minket jelenléteddel az Úr Jézus 
Krisztus által. Ámen.  
 
[I
GEHIRDETÉS
Amennyiben a beiktatás önálló istentisztelet, és igehirdetés van, akkor 
annak ez a helye. 
 
B
EJELENTÉS
 
A  zsinat  lelkészi  elnöke: 
Testvéreim  az  Úrban,  egybegyülekezetünk,  hogy 
beiktassuk  hivatalába  N.N.  testvérünket,  akit  a  Magyarországi 
Evangélikus Egyház Zsinata az országos iroda igazgatójává választott.  
 
I
GEOLVASÁS
 
Püspök: 
Hallgassuk meg Isten igéjét az egyház szolgálatáról:  
János evangéliumában ezt olvassuk:  
Miután Jézus megmosta a tanítványok lábát, és felvette a felsőruháját, 
ismét  letelepedett,  és  ezt  mondta  nekik:  „Értitek,  hogy  mit  tettem 
veletek?  Ti  így  hívtok  engem:  Mester,  és  Uram,  és  jól  mondjátok, 
mert  az  vagyok.  Ha  tehát  megmostam  a  ti  lábatokat,  én,  az  Úr  és  a 
Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam 
nektek, hogy amint  én tettem  veletek, ti is  úgy tegyetek.  (Jn 13, 12-
17).  
A zsinat lelkészi elnöke: 
Péter apostol ezt írja:  
Úgy  szolgáljatok  egymásnak,  mint  Isten  sokféle  kegyelmének  jó 
sáfárai.  Ha  valaki  szolgál,  azzal  az  erővel  szolgáljon,  amit  Isten  ad. 
Hogy  Isten  dicsőíttessék  mindenben  a  Jézus  Krisztus  által,  akié  a 
dicsőség és a hatalom örökkön örökké. (1Pt 4,10-11) 
 
 
 
 
background image
Az Országos Iroda igazgatójának iktatása 
288 
 
K
ÉRDÉS ÉS ESKÜTÉTEL
 
 
Püspök: 
Testvérem  az  Úrban  N.N.!  Hallottad  Isten  igéjét  az  egyház 
szolgálatáról. Ezért most az élő Isten és az egyház tisztségviselői előtt 
kérdezlek:  elhatároztad-e,  hogy  vállalod  a  rád  bízott  szolgálatot,  az 
országos  iroda  igazgatójaként  egyházunk  javát  munkálod,  és 
feladatodat teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed? Elhatároztad-e?  
 
Igazgató:
 Elhatároztam.  
 
Ennek bizonyságául add jobb kezedet!  
 
Az iktató kezet fog a beiktatandóval.  
Kézfogás 
A  zsinat  lelkészi  elnöke: 
Most pedig mondd el az esküt – a gyülekezet ezt 
állva hallgatja: 
  
Én,  N.N.    /esküszöm  az  élő  Istenre,  /  aki  Atya,  Fiú  Szentlélek  /  egy 
igaz Isten, / hogy irodaigazgatói tisztségemben / egyházunk törvényes 
rendjét  /  megtartom  és  megtartatom.  /  A  hivatali  titkot  megőrzöm.  / 
Egyházunk  vezetőit  szolgálatukban  /  minden  igyekezetemmel 
segítem.  /  Testületeink  hatékony  munkáját  biztosítom.  / 
Munkatársaimat  egyházunk  rendelkezései  szerint  /  kötelességük 
teljesítésében  /  felügyelem,  irányítom  és  támogatom.  /  A  rám  bízott 
anyagi  javakat  /  az  előírásoknak  megfelelően  pontosan  és  felelősen 
kezelem,  /  és  velük  jól  gazdálkodom.  /  Munkámmal  az  egyház 
épülésén, / békességén és egységén fáradozom. / Tisztségemmel járó 
feladataimat  /  legjobb  tudásom  szerint  hűségesen  végzem  el.  /  Isten 
segítsen erre engem. Ámen. 
 
I
KTATÁS
:
 
 
A  zsinat  lelkészi  elnöke: 
Egyházunk  zsinatának  választása,  valamint 
kijelentett elhatározásod, kézadásod és esküd alapján beiktatlak téged 
a  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Országos  Irodájának  igazgatói 
tisztségébe, az Atya, 
+
 
Fiú, Szentlélek nevében. Végezd szolgálatodat 
Isten  félelmében, az Úr  Jézus Krisztusba vetett  hittel és a Szentlélek 
erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot 
adhass róla a mi Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke előtt.  
background image
Az Országos Iroda igazgatójának iktatása 
289 
 
 
Á
LDÁS
:
 
 
A püspök áldásra emelt kézzel fordul a beiktatott irodaigazgatóhoz:  
Püspök: 
Az  Úr  áldjon  meg,  hogy  áldássá  légy  egyházunk  javára  és 
épülésére! 
 
 
M
IATYÁNK
 
A gyülekezet a püspök vezetésével együtt mondja. 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
Á
LDÁS
 
A püspök az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja. 
[
Püspök:
 
Isten népe!] 
Püspök:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet! 
Vagy: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és a 
Szentlélek! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
Z
ÁRÓÉNEK
 
 
 
 
U
TÓJÁTÉK
 
A gyülekezet az utójátékot lehetőleg ülve hallgassa meg. 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek