1%
Navigáció
 

Kántor szolgálatba állítása

34_Kantor_szolgba_allitas.pdf — PDF document, 390Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
305 
 
 
 
 
34. KÁNTOR  
SZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁSA 
 
Liturgikus szín:  
az egyházi esztendő időszakának megfelelő 
 
 
A  kántor  szolgálatba  állítását  a  gyülekezet  lelkésze,  igény  esetén  az 
egyházmegye  esperese  a  vasárnapi  gyülekezeti  (fő)istentisztelet 
keretében  végzi.    Ha  a  gyülekezetben  több  lelkész  szolgál, 
amennyiben a napi szolgálati beosztás lehetővé teszi, részt vesznek az 
istentiszteleten,  és  segédkeznek  a  liturgiában.    Az  istentisztelet 
kezdetekor  az  iktatandó  kántor  és  a  szolgálatba  állító  a  harangozás 
alatt együtt lépnek/vonulnak a templomba, és együtt foglalnak helyet a 
papi padban, ill. az első sorban.   
 
Az  istentisztelet  rendje  a  gyülekezetben  általában  használatos 
vasárnapi istentiszteleti rend, aminek  –  ha  csak nyomós ok nem szól 
ellene – része az úrvacsora.   
 
Az  istentisztelet  elején  szokásos  köszöntés  keretében  a  lelkész 
tájékoztatja a gyülekezetet a kántor megválasztásáról. Az új kántort a 
lelkész  néhány  mondattal  bemutatja  a  gyülekezetnek,  kérve,  hogy 
fogadják testvéri szeretettel és támogassák szolgálatában.  
 
A köszöntés után az istentisztelet a vasárnapra/ünnepnapra előírt rend 
szerint folytatódik. Ettől eltérés a lekciók összetételében és a hozzájuk 
illeszkedő „szolgálatba állítás” c. kiegészítésben mutatkozik. 
Az  istentisztelet  menetét  úgy  kell  megszervezni,  hogy  az  a  zenei 
szolgálatot  is  lehetővé  tegye.  Ideális  esetben  az  istentisztelet 
beiktatásig  terjedő  részén  nem  a  beiktatandó  kántor  végzi  a 
szolgálatot. Ha azonban szükséges, úgy kell alakítani a rendet, hogy a 
kántor a hangszertől megfelelő időben, méltó módon el tudjon jutni az 
oltárhoz. 
 
Ajánlott,  hogy  a  kántoriktató  istentisztelet  zenei  anyaga  a 
megszokottnál  gazdagabb  legyen,  azon  az  orgonajáték  mellet  más 
hangszeres zene, ill. kórusszolgálat is felcsendüljön.     
 
background image
Kántor szolgálatba állítása 
 
306 
 
 
L
EKCIÓK
 
A  választott  lekció  a  helyi  gyülekezetben  végzendő  szolgálat  sajátos 
szempontjaira, körülményeire utaljon. 
 
 
S
ZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁS
 
Az iktatandó az oltár elé lép.  
 
Lelkész: 
Keresztény Gyülekezet! Testvéreim az Úrban!  
Gyülekezetünk  Közgyűlése  ...................  testvérünket  kántorrá 
választotta, és most az egyház rendje szerint beiktatjuk őt tisztségébe. 
Hallgassuk meg először Isten igéjét az egyház szolgálatáról!  
 
A  Krisztus  beszéde  lakjék  bennetek  gazdagon  úgy,  hogy  tanítsátok 
egymást  teljes  bölcsességgel,  és  intsétek  egymást  zsoltárokkal, 
dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az 
Istennek.  Amit  pedig  szóltok  vagy  cselekesztek,  mind  az  Úr  Jézus 
nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. 
Kol 3, 16-17 
 
 
[I
KTATÓ IGEHIRDETÉS
]
 
 
A  lelkész  a  gyülekezetet  tanító,  rövid,  az  iktatandót(kat)  buzdító 
evangéliumi igahirdetést tart.  
 
I
KTATÓ KÉRDÉSEK ÉS ESKÜTÉTEL
 
 
Lelkész: 
Testvérem  az  Úrban,................!  Hallottad  Isten  igéjét  az 
egyházi  szolgálatról.  Most  azért  az  élő  Isten  és  a  keresztény 
gyülekezet előtt kérdezlek:  
Elhatároztad-e, hogy vállalod gyülekezetünkben a kántori tisztséget, s 
hogy  azt  egyházunk  rendelkezései  szerint  Krisztus  szolgájaként 
hűségesen végzed?  
Iktatandó:
 Elhatároztam! 
 
Lelkész: 
Kész  vagy-  elhatározásodat  kézadással  és  esküvel  is 
megerősíteni?  
Iktatandó:
 Kész vagyok! 
 
background image
Kántor szolgálatba állítása 
 
307 
 
Lelkész: 
Elkötelezésed jeléül nyújtsd jobb kezedet! 
 
A lelkész és a beiktatandó kezet fognak. 
 
Most pedig mondd el az előírt esküt.  
 
Kántor:  
Én................/ esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  kántori  tisztségemben  /  az  evangélikus  egyház  / 
törvényes rendjét / elfogadom és megtartom / egyházunk zenei kincsét 
ápolom  és  gazdagítom,  /  tisztségemmel  járó  feladataimat  /  a 
gyülekezet  épülésére  /  legjobb  tudásom  szerint  /  hűséggel  és 
igényesen végzem el. / Isten segítsen erre. Ámen.  
Lelkész:
 
Egyházközségünk választása, valamint kijelentésed, kézadásod 
és esküd alapján beiktatlak gyülekezetünk kántori tisztségébe az Atya, 
+
  Fiú,  Szentlélek  nevében.    Végezd  a  reád  bízott  szolgálatot  Isten 
félelmében  az  Úr  Jézus  Krisztusba  vetett  hittel  és  a  Szentlélek 
erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot 
adhass róla a mi Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke előtt.  
 
Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  légy  a  mi  gyülekezetünk 
épülésére.  
 
Ezután  a  lelkész  imádságot  mond,  majd  az  istentisztelet  az  ünnep  énekével 
folytatódik. 
 
Az imádság része lehet az iktatandóval kapcsolatos hálaadás és könyörgés:  
 
 
Kántor iktatásánál 
Köszönjük  istentiszteleteinket:  a  közös  igehallgatást,  a  közös 
imádkozást  és  éneklést.  Köszönjük,  hogy  új  kántort  adtál 
gyülekezetünknek. Vezesd őt Szentlelkeddel, hogy az ének és zene 
hangjaiban  megszólaltassa  a  hit  erejét,  a  szeretet  melegét,  a 
bűnbánat  mélységét,  a  gyászoló  szív  fájdalmát,  irgalmad 
gazdagságát  és  üdvösséged  örömét.  áldd  meg  szolgálatát 
gyülekezetünk épülésére, neved dicsőségére. 
  
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek