1%
Navigáció
 

Lektorok, hitoktatók szolgálatba állítása

35_lektor_hitoktato_ikt.pdf — PDF document, 400Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
309 
 
 
 
 
35. LEKTOROK, HITOKTATÓK 
SZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁSA 
 
Liturgikus szín:  
az egyházi esztendő időszakának megfelelő 
 
A  lektorok,  a  hitoktató  szolgálatba  állítását  a  gyülekezet  lelkésze, 
igény  esetén  az  egyházmegye  esperese  a  vasárnapi  gyülekezeti 
(fő)istentisztelet  keretében  végzi.    Ha  a  gyülekezetben  több  lelkész 
szolgál,  amennyiben  a  napi  szolgálati  beosztás  lehetővé  teszi,  részt 
vesznek  az  istentiszteleten,  és  segédkeznek  a  liturgiában.    Az 
istentisztelet  kezdetekor  a  szolgálatba  állítandók  a  szolgálatba  állító 
együtt lépnek/vonulnak a templomba, és együtt foglalnak helyet a papi 
padban, ill. az első sorban. .  
 
Az  istentisztelet  rendje  a  gyülekezetben  általában  használatos 
vasárnapi istentiszteleti rend, aminek  –  ha  csak nyomós ok nem szól 
ellene – része az úrvacsora.   
 
Az  istentisztelet  elején  szokásos  köszöntés  keretében  a  lelkész 
tájékoztatja  a  gyülekezetet  a  tisztségviselő  megválasztásáról.  Az  új 
szolgálattevőt a lelkész néhány mondattal bemutatja a gyülekezetnek, 
kérve, hogy fogadják testvéri szeretettel és támogassák szolgálatában.  
 
A köszöntés után az istentisztelet a vasárnapra/ünnepnapra előírt rend 
szerint folytatódik. Ettől eltérés a lekciók összetételében és a hozzájuk 
illeszkedő „szolgálatba állítás” c. kiegészítésben mutatkozik.  
 
L
EKCIÓK
 
A  választott  lekció  a  helyi  gyülekezetben  végzendő  szolgálat  sajátos 
szempontjaira, körülményeire utaljon. 
 
S
ZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁS
 
Az iktatandó/k az oltár elé lép/nek.  
 
Lelkész: 
Keresztény Gyülekezet! Testvéreim az Úrban!  
background image
Lektorok, hitoktatók szolgálatba állítása 
 
310 
 
Gyülekezetünk Közgyűlése ................... testvérünket/inket  
lektorrá 
hitoktatóvá 
választotta,  és  most  az  egyház  rendje  szerint  beiktatjuk  őt/őket 
tisztségükbe 
Hallgassuk meg először Isten igéjét az egyház szolgálatáról!  
 
Lektornál 
Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utjaitok nem 
az  én  utjaim  -  így  szól  az  ÚR.  Mert  amennyivel  magasabb  az  ég  a 
földnél,  annyival  magasabbak  az  én  utjaim  a  ti  utjaitoknál,  és  az  én 
gondolataim a ti gondolataitoknál. 
Mert  ahogyan  az  eső  és  a  hó  lehull  az  égből,  és  nem  tér  oda  vissza, 
hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad 
a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely 
számból  kijön:  nem  tér  vissza  hozzám  üresen,  hanem  véghezviszi, 
amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. 
Ézs 55,8-11 
 
 
Hitoktatónál:  
Ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat 
evangélistákul,  vagy  pásztorokul  és  tanítókul,  hogy  felkészítse  a 
szenteket  a  szolgálat  végzésére,  a  Krisztus  testének  építésére,  míg 
eljutunk  mindnyájan  a  hitnek  és  az  Isten  Fia  megismerésének 
egységére,  a  felnőttkorra,  a  Krisztus  teljességét  elérő  nagykorúságra, 
hogy  többé  ne  legyünk  kiskorúak,  akik  mindenféle  tanítás  szelében 
ide-oda  hányódnak  és  sodródnak  az  emberek  csalásától,  tévútra 
csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk 
fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test 
pedig  az  ő  hatására  egybeilleszkedve  és  összefogva,  a  különféle 
kapcsolatok  segítségével,  és  minden  egyes  rész  saját  adottságának 
megfelelően  működve  gondoskodik  önmaga  növekedéséről,  hogy 
épüljön szeretetben. 
Ef. 4.11-16 
 
I
KTATÓ IGEHIRDETÉS 
 
A lelkész a gyülekezetet tanító, az iktatandót(kat) buzdító evangéliumi 
igahirdetést tart.  
 
background image
Lektorok, hitoktatók szolgálatba állítása 
 
311 
 
I
KTATÓ KÉRDÉSEK ÉS ESKÜTÉTEL
 
 
Lelkész: 
Testvérem  az  Úrban,................!  Hallottad  Isten  igéjét  az 
egyházi  szolgálatról.  Most  azért  az  élő  Isten  és  a  keresztény 
gyülekezet előtt kérdezlek:  
Elhatároztad-e, hogy vállalod gyülekezetünkben 
 
 
a lektori 
 
 
a hitoktatói  
tisztséget,  s  hogy  azt  egyházunk  rendelkezései  szerint  Krisztus 
szolgájaként hűségesen végzed?  
Iktatandó:
 Elhatároztam! 
Lelkész: 
Kész  vagy-  elhatározásodat  kézadással  és  esküvel  is 
megerősíteni?  
Iktatandó:
 Kész vagyok! 
Lelkész: 
Elkötelezésed jeléül nyújtsd jobb kezedet! 
 
A lelkész és a beiktatandó/k kezet fognak. 
 
Most pedig mondd el az előírt esküt.  
 
Lektor:  
Én................/ esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  lektori  tisztségemben  /  az  evangélikus  egyház  / 
törvényes  rendjét  /  elfogadom  és  megtartom  /  az  igeolvasás 
szolgálatára  felkészülök  /  tisztségemmel  járó  feladataimat  /  a 
gyülekezet  épülésére  /  legjobb  tudásom  szerint  /  hűséggel  és 
igényesen végzem el. / Isten segítsen erre. Ámen.  
 
Hitoktató:  
Én................/ esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  hitoktatói  tisztségemben  /  az evangélikus  egyház  / 
törvényes  rendjét  /  elfogadom  és  megtartom  /  a  hitoktatást  és 
tisztségemmel  járó  feladataimat  /  a  gyülekezet  épülésére  /  legjobb 
tudásom  szerint  /  hűséggel  és  igényesen  végzem  el.  /  Isten  segítsen 
erre. Ámen.  
 
 
 
 
 
background image
Lektorok, hitoktatók szolgálatba állítása 
 
312 
 
Lelkész:
Egyházközségünk választása, valamint kijelentésed, kézadásod 
és esküd alapján beiktatlak gyülekezetünk  
 
 
lektori 
 
 
hitoktatói tisztségébe,  
az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében.  Végezd a reád bízott szolgálatot 
Isten  félelmében  az  Úr  Jézus  Krisztusba  vetett  hittel  és  a  Szentlélek 
erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot 
adhass róla a mi Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke előtt.  
 
Az  Úr  áldjon  meg  téged,  hogy  áldás  lény  a  mi  gyülekezetünk 
épülésére.  
 
Ezután  a  lelkész  imádságot  mond,  majd  az  istentisztelet  az  ünnep  énekével 
folytatódik. 
Az imádság része lehet az iktatandóval kapcsolatos hálaadás és könyörgés:  
 
 
Lektor iktatásánál  
Köszönjük  Istenünk,  hogy  szólsz  hozzánk.  Légy  áldott,  hogy 
hallhatjuk  hangodat.  Hálát  adunk  Neked,  hogy  lektort  adtál 
gyülekezetünkbe,  akinek  hivatása  és  szívügye  hogy  az  élő  igét 
hallhatóvá  tegye  számunkra.  Add,  hogy  úgy  élhesse  át  szavadat, 
hogy  azt  méltó  módon  tudja  tolmácsolni  nekünk,  igére  szomjas 
gyermekeidnek. Áldd meg bőségesen közöttünk végzett szolgálatát.  
Hitoktató iktatásánál 
Köszönjük  Istenünk,  hogy  gondoskodsz  arról,  hogy  Krisztus 
tanítványaiként  holtig  tanulhassuk  igédet.  Köszönjük  neked…. 
testvérünket,  akit  arra  rendeltél,  hogy  a  hit  titkait  tanítsa 
gyülekezetünkben.  Add,  hogy  szava  nyomán  gyermekeink  és 
fiataljaink is megértsék akaratodat, szereteted mélységét, jóságod 
gazdagságát.  Áldd  meg  munkáját,  hogy  segítségével  kicsinyek  és 
nagyok  elmondhassuk  az  apostol  szavával:  „Tudom,  kiben 
hiszek”.  Szentlelked  hassa  át  munkáját,  hogy  magvetésének 
gyümölcse is legyen.  
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek