1%
Navigáció
 

Intézményvezető szolgálatba állítása

36_Intezmenyvez_szolgalatba_allitas.pdf — PDF document, 391Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
313 
 
 
 
36. INTÉZMÉNYVEZETŐ   
SZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁSA 
 
 
Liturgikus szín:  
az egyházi esztendő időszakának megfelelő 
 
Az intézményvezető szolgálatba állítását országos intézmény esetén az 
elnök-püspök,  gyülekezeti  intézmény  esetén  a  gyülekezet  lelkésze, 
igény  esetén  az  egyházmegye  esperese  a  vasárnapi  gyülekezeti 
(fő)istentisztelet  keretében  végzi.    Az  istentiszteleten  az  adott 
munkaterületért  felelős  lelkészek  segédkeznek  a  liturgiában.    Az 
istentisztelet kezdetekor a szolgálatba állítandó és a  szolgálatba állító 
együtt lépnek/vonulnak a templomba, és együtt foglalnak helyet a papi 
padban, ill. az első sorban.  
 
Az  istentisztelet  rendje  a  gyülekezetben  általában  használatos 
vasárnapi istentiszteleti rend, aminek  –  ha  csak nyomós ok nem szól 
ellene – része az úrvacsora.   
 
Az istentisztelet elején szokásos köszöntés keretében a püspök/lelkész 
tájékoztatja  a  gyülekezetet  az  intézményvezető  megválasztásáról.  Az 
új  szolgálattevőt  a  munkaterület  egyik  felelőse  néhány  mondattal 
bemutatja a gyülekezetnek.  
A köszöntés után az istentisztelet a vasárnapra/ünnepnapra előírt rend 
szerint folytatódik. Ettől eltérés a lekciók összetételében és a hozzájuk 
illeszkedő „szolgálatba állítás” c. kiegészítésben mutatkozik.  
Az iktatás az igehirdetés előtt a szolgálatba állítás résszel kezdődik, az 
igehirdetés egyben az iktatási prédikáció, majd ezután következnek az 
iktatási kérdések és az eskütétel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
background image
Intézményvezető szolgálatba állítása 
 
314 
 
 
L
EKCIÓK
 
A  választott  lekció  az  intézményben  végzendő  szolgálat  sajátos 
szempontjaira, körülményeire utaljon. 
 
S
ZOLGÁLATBA ÁLLÍTÁS
 
Az iktatandó az oltár elé lép.  
 
Lelkész: 
Keresztény Gyülekezet! Testvéreim az Úrban!  
Egyházunk 
Zsinata/Gyülekezetünk 
Közgyűlése 
................... 
testvérünket  N.  intézmény  vezetőjéül  választotta,  és  most  az  egyház 
rendje szerint beiktatjuk őt tisztségébe 
 
Hallgassuk meg először Isten igéjét a szolgálatáról!  
 
Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem 
teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, 
ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: 
aki  énbennem  marad,  és  én  őbenne,  az  terem  sok  gyümölcsöt,  mert 
nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.  
Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és 
megszárad,  összegyűjtik  valamennyit,  tűzre  vetik  és  elégetik.  Ha 
megmaradtok  énbennem,  és  beszédeim  megmaradnak  tibennetek, 
akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. 
Az  lesz  az  én  Atyám  dicsősége,  hogy  sok  gyümölcsöt  teremtek,  és 
akkor  a  tanítványaim  lesztek.”  „Ahogyan  engem  szeretett  az  Atya, 
úgy  szeretlek  én  is  titeket:  maradjatok  meg  az  én  szeretetemben.  Ha 
parancsolataimat  megtartjátok,  megmaradtok  a  szeretetemben, 
ahogyan  én  mindig  megtartottam  az  én  Atyám  parancsolatait,  és 
megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az 
én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen.” 
Jn. 15,4-11 
 
 
I
KTATÓ IGEHIRDETÉS 
 
A  lelkész  a  gyülekezetet  tanító,  az  iktatandót  buzdító  evangéliumi 
igahirdetést tart.  
 
 
 
background image
Intézményvezető szolgálatba állítása 
 
315 
 
I
KTATÓ KÉRDÉSEK ÉS ESKÜTÉTEL
 
 
Lelkész: 
Testvérem  az  Úrban,................!  Hallottad  Isten  igéjét  az 
egyházi  szolgálatról.  Most  azért  az  élő  Isten  és  a  keresztény 
gyülekezet előtt kérdezlek:  
 
Elhatároztad-e,  hogy  vállalod  intézményünkben  a  vezetői/igazgatói 
tisztséget,  s  hogy  azt  egyházunk  rendelkezései  szerint  Krisztus 
szolgájaként hűségesen végzed?  
Iktatandó:
 Elhatároztam! 
 
Lelkész: 
Kész  vagy-  elhatározásodat  kézadással  és  esküvel  is 
megerősíteni?  
Iktatandó:
 Kész vagyok! 
Lelkész: 
Elkötelezésed jeléül nyújtsd jobb kezedet! 
 
A lelkész és a beiktatandó/k kezet fognak. 
 
Most pedig mondd el az előírt esküt.  
 
Lektor:  
Én................/ esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  igazgatói  (intézményvezetői)  tisztségemben  /  az 
evangélikus egyház / törvényes rendjét / elfogadom és megtartom / a 
rámbízott  intézményt  felelősen  vezetem  /  munkatársaimat  feladatuk 
végzésében  segítem  és  irányítom  /  intézményünk  küldetését  mindig 
szem előtt tartva munkálkodom / feladataimat legjobb tudásom szerint 
/ hűséggel és igényesen végzem el. / Isten segítsen erre. Ámen.  
 
Az  eskü-formulát  az  intézmény  sajátos  küldetésének  megfelelően  ki 
lehet  egészíteni,  annak  tartalmát  azonban  az  iktatandóval  az  iktatás 
előtt közölni kell.  
 
Püspök/Lelkész
Zsinatunk  /  Közgyűlésünk  választása,  valamint 
kijelentésed,  kézadásod  és  esküd  alapján  beiktatlak  intézményünk 
igazgatói tisztségébe  az Atya, 
+
  Fiú,  Szentlélek  nevében.    Végezd  a 
reád bízott szolgálatot Isten félelmében az Úr Jézus Krisztusba vetett 
hittel és a Szentlélek erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak, 
hogy egykor számot adhass róla a mi Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke 
background image
Intézményvezető szolgálatba állítása 
 
316 
 
előtt.  
 
Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy egyházunk épülésére.  
Beiktatott:
 Ámen. 
 
 
Ezután  következik  az  ünnep  éneke  és  folytatódik  az 
istentisztelet.  
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek