1%
Navigáció
 

Iktatási esküszövegek

37_ikt_esku_szovegek.pdf — PDF document, 279Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
317 
 
 
 
37. Iktatási esküszövegek 
 
 
 
G
YÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE
 
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  felügyelői  tisztségemben  /  egyházunk  törvényes 
rendjét  /  elfogadom  és  megtartom;  /  gyülekezetünk  belső  békéjét  / 
őrzöm  és  építem;  /  az  anyagi  javak  /  helyes  kezelését  /  segítem  és 
ellenőrzöm;  /  elnöktársamat  és  munkatársaimat  kötelességük 
teljesítésében  /  támogatom;  /  magam  is  példásan  élek,  /  és 
tisztségemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen 
végzem el. / Isten segítsen erre. / Ámen.  
 
 
P
RESBITER ESKÜJE
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  presbiteri  tisztségemben  /  egyházunk  törvényes 
rendjét  /  elfogadom  és  megtartom;  /  gyülekezetünk  belső  békéjét  / 
őrzöm  és  építem;  /  ebben  egyházi  elöljáróimat  /  készségesen 
támogatom;  /  magam  is  példásan  élek,  /  és  tisztségemmel  járó 
feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen végzem el. /  Isten 
segítsen erre. / Ámen.  
 
 
G
YÜLEKEZETI MUNKATÁRS ESKÜJE
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz Isten, 
/ hogy gyülekezeti munkatársi tisztségemben / a gyülekezet építésén / 
elöljáróim útmutatása szerint / példás élettel / és szolgáló szeretettel / 
munkálkodom,  /  egyházunk  törvényes  rendjét  /  elfogadom  és 
megtartom, / tisztségemmel járó feladataimat / a teljes szentírás szerint 
background image
Esküszövegek 
318 
 
/ egyházunk hitvallásai értelmében / odaadó hűséggel végzem. / Isten 
segítsen erre. / Ámen.  
 
 
G
ONDNOK ESKÜJE
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  gondnoki  tisztségemben  /  egyházunk  törvényes 
rendjét  /  elfogadom  és  megtartom;  /  egyházunk  reám  bízott  javait  / 
gondosan  kezelem;  /  az  egyházi  épületek  karbantartásáról  /  és  kártól 
megóvásáról  /  időben  gondoskodom;  /  a  számadásokat  /  és  pénztári 
könyveket / lelkiismeretesen vezetem / és ellenőrzöm; / tisztségemmel 
járó  feladataimat  /  legjobb  tudásom  szerint  /  hűségesen  végzem  el.  / 
Isten segítsen erre. / Ámen.  
 
background image
Esküszövegek 
319 
 
P
ÉNZTÁROS ESKÜJE
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  pénztárosi  tisztségemben  /  egyházunk  törvényes 
rendjét  /  elfogadom  és  megtartom;  /  a  reám  bízott  pénzeket  /  az 
illetékes  egyházi  hatóság  /  rendelkezése  szerint  kezelem;  /  a 
pénztárkönyveket  /  és  számadásokat,  /  valamint  ezek  mellékleteit  / 
rendben  tartom;  /  tisztségemmel  járó  feladataimat  /  legjobb  tudásom 
szerint / hűségesen végzem el. / Isten segítsen erre. / Ámen.  
 
 
S
ZÁMVEVŐSZÉKI TAG
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  ellenőri  tisztségemben  /  egyházunk  törvényes 
rendjét  /  elfogadom  és  megtartom;  /  az  ellenőrzésem  alá  tartozó  / 
pénzkezelést,  /  pénztárkönyveket  /  és  számadásokat,  /  valamint  ezek 
mellékleteit  /  lelkiismeretesen  ellenőrzöm;  /  az  észlelt  hiányokról  / 
vagy  tévedésekről  /  haladéktalanul  jelentést  teszek  /  az  illetékes 
egyházi  hatóságnak;  /  tisztségemmel  járó  feladataimat  /  legjobb 
tudásom szerint / hűségesen végzem el. / Isten segítsen erre. / Ámen.  
 
 
J
EGYZŐ ESKÜJE
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz Isten, / hogy jegyzői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét 
/  elfogadom  és  megtartom;  /  az  ülések  végzéseit  és  határozatait  /  az 
elnöki kijelentés szerint / híven jegyzem  fel; / a hitelesített szövegen 
nem  változtatok;  /  a  hivatalos  titoktartást  /  meg  nem  sértem;  /  a 
jegyzőkönyveket  /  gondosan  őrzöm,  /  és  felhasználásuk  után  /  a 
levéltárba beszolgáltatom; / tisztségemmel járó feladataimat / legjobb 
tudásom szerint / hűségesen végzem el. / Isten segítsen erre. / Ámen.  
 
 
E
GYHÁZFI ESKÜJE
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  egyházfi  tisztségemben  /  az  evangélikus  egyház  / 
törvényes  rendjét  /  elfogadom  és  megtartom,  /  a  reám  bízott 
helyiségeket  /  és  berendezéseket  /  rendeltetésükhöz  méltóan  / 
background image
Esküszövegek 
320 
 
gondozom  és  rendben  tartom,  /  tisztségemmel  járó  feladataimat  / 
legjobb tudásom szerint / hűséggel végzem el. /  Isten segítsen erre. / 
Ámen.  
 
 
L
EVÉLTÁROS ESKÜJE
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  levéltárosi  tisztségemben  /  egyházunk  törvényes 
rendjét  /  elfogadom  és  megtartom;  /  a  reám  bízott  levéltárt  /  összes 
tartozékával  együtt  /  híven  megőrzöm,  /  rendjéről  gondoskodom;  / 
egyházi / és tudományos célú használatát / készségesen támogatom; / 
tisztségemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen 
végzem el. / Isten segítsen erre. / Ámen.  
 
K
ÖNYVTÁROS ESKÜJE
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  könyvtárosi  tisztségemben  /  egyházunk  törvényes 
rendjét /  elfogadom  és megtartom; /  a reám  bízott könyvtárt /  összes 
tartozékával  együtt  /  híven  megőrzöm,  /  rendjéről  gondoskodom;  / 
egyházi / és tudományos célú használatát / készségesen támogatom; / 
tisztségemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen 
végzem el. / Isten segítsen erre. / Ámen.  
 
J
OGTANÁCSOS ESKÜJE
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  jogtanácsosi  tisztségemben  /  egyházunk  törvényes 
rendjét / elfogadom és megtartom; / a tőlem kívánt jogi véleményeket 
/  legjobb  meggyőződésem  szerint  /  haladéktalanul  megadom;  /  a 
vétkesek  megbüntetésére  /  és  az  ártatlanok  megvédelmezésére  / 
igazságosan törekszem; / egyházunk munkájának / békés és törvényes 
menetét  /  biztosítani  igyekezem,  /  tisztségemmel  járó  feladataimat  / 
legjobb tudásom szerint / hűségesen végzem el. / Isten segítsen erre. / 
Ámen.  
 
 
B
ÍRÓ ESKÜJE
 
background image
Esküszövegek 
321 
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy 
igaz Isten, 
/ hogy bírói tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom 
és  megtartom;  /  az  előttem  folyó  bírói  ügyekben  /  tiszta 
meggyőződésem szerint / részrehajlás nélkül szolgáltatok igazságot; / 
a  bírói  hivatalos  titoktartást  /  meg  nem  sértem;  /  tisztségemmel  járó 
feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen végzem el. /  Isten 
segítsen erre. / Ámen.  
 
 
B
ÍRÓSÁGI JEGYZŐ ESKÜJE
 
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy 
igaz  Isten,  /  hogy  bírósági  jegyzői  tisztségemben  /  egyházunk 
törvényes  rendjét  /  elfogadom  és  megtartom;  /  a  bírósági  eljárás  / 
jegyzőkönyveit / és hivatalos feljegyzéseit / a valóságnak megfelelően 
készítem  el;  /  a  bírói  hivatalos  titoktartást  /  meg  nem  sértem;  / 
tisztségemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen 
végzem el. / Isten segítsen erre. / Ámen.  
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek