1%
Navigáció
 

Templom alapkőletétele

41_temp_alapkoletetel.pdf — PDF document, 419Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
341 
 
41. TEMPLOM ALAPKŐLETÉTELE 
 FELÉPÍTÉS 
– 
 
 
É
NEK 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
I
GEHIRDETÉS 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK VAGY KARÉNEK
 
A
LAPKŐ
-
OKIRAT FELOLVASÁSA
,
 ALÁÍRÁSA ÉS ELHELYEZÉSE
 
B
EFEJEZÉS 
(H
ÁLAADÁS
,
 
M
IATYÁNK
,
 
Á
LDÁS
Á
LDÁS
 
É
NEK 
(Z
ÁRÓ ÉNEK
,
 
H
IMNUSZ
 
 
background image
Templom alapkőletétele 
342 
 
 
TEMPLOM ALAPKŐLETÉTELE 
Liturgikus szín: piros
 
 
A  templom  alapkőletételét  az  egyházkerület  püspöke,  vagy  annak  megbízottja 
végzi.  (A  rendtartásban  a  vezető  liturgus  az  egyszerűség  kedvéért  püspök 
megjelöléssel  szerepel.  Az  1.  lelkész  rendesen  az  egyházmegye  esperese,  a  2. 
lelkész 
pedig a gyülekezet lelkésze, de a funkciók más elosztása is lehetséges.) 
Az  alapkő-okiratot  előre  el  kell  készíteni.  Ez  röviden  tartalmazza  a 
templomépítés  történetét  az  alapkőletételig.  Az  iratot  a  szertartás  során  (a  10. 
pontban  meghatározott  időben  és  módon)  ünnepélyesen  írják  alá  a  gyülekezet 
vezető tisztségviselői  és mindazok, akiket  a presbitérium vagy  a közgyűlés erre 
kijelölt. 
 
Az  alapkőletétel  istentisztelet  jellegű  cselekmény,  ezért  a  gyülekezet  az 
építendő  templom  oltárának  tervezett  helyén  felállított  ideiglenes  oltár  körül 
helyezkedik  el,  elegendő  helyet  biztosítva  a  szertartásban  résztvevőknek,  és  a 
velük  együtt  (liturgikus  öltözékben)  bevonuló  vendég  lelkészeknek.  A 
bevonulásnál  használható  a  bevonulási  kereszt.  Amennyiben  ez  korpuszos 
feszület, és a bevonulás után lehetőség van biztonságos módon való felállítására 
az ideiglenes oltár előtt/mellett, az oltári feszület funkcióját is betölti. 
 
Az  alapkőletétel  rendtartásában  helye  van  gyülekezeti  éneknek  és/vagy 
karéneknek,  fúvós  vagy  egyéb  hangszeren  előadott  zeneszámnak.  A  gyülekezet 
éneke is kaphat hangszeres kíséretet. (Gépi lejátszók használatát mellőzzük.)
 
É
NEK 
 
A gyülekezet kezdő énekként az Erős vár a mi Istenünk kezdetű éneket (E É 
254.) énekli, de más ének is választható.
 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
A  bevonulás  végeztével  a  püspök  a  két  segédkező  lelkésszel  az 
ideiglenes  oltárnál  áll  meg.  Ha  az  oltár  körüljárható,  és  elrendezése  is 
lehetővé teszi, akkor a gyülekezettel szembe néző oldalon.  
Püspök:
 
Az Atya,
 +
 Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Püspök:
 
Íme, én alapkövet teszek le Sionban, mondja az Úr, 
drága és szilárd szegletkövet, hogy aki hisz ne szégyenüljön meg. 
Ézs 28,16
 
A kő, amelyet elvetettek az építők, íme, szegletkővé lett, 
background image
Templom alapkőletétele 
343 
 
az Úr műve ez, és szerfölött csodálatos! 
Ez a nap az Úr napja, amelyet ő maga szerzett, 
hogy vigadozzunk és örvendezzünk! 
Istenem vagy, ezért hálát adok neked, 
Istenem, magasztallak téged, halleluja! 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-
örökké. Ámen. 
 
A doxológiát a gyülekezet vagy a kórus énekelheti is. 
 
Püspök:
 
Íme, én alapkövet teszek le Sionban, mondja az Úr, 
drága és szilárd szegletkövet, hogy aki hisz ne szégyenüljön meg. 
Ézs 28,16
 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
1. lelkész: 
Úr Jézus Krisztus, aki tested templomát értünk lerombolni 
engedted, Uram irgalmazz! 
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
1. lelkész: 
Úr Jézus Krisztus, aki tested templomát harmadnapra újra 
felépítetted, Krisztus kegyelmezz! 
Gyülekezet:
 
Krisztus kegyelmezz! 
1. lelkész: 
Úr Jézus Krisztus, aki a mi testünket is a Lélek templomává 
teszed, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
A gyülekezet kyrie (nem bűnbánati!) énekverset énekelhet.
 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Püspök:
 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
A gyülekezet és/vagy a kórus laudamus te-t, vagy glória énekverset 
énekelhet.
 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
2.  lelkész:
 
Imádkozzunk!  Örökkévaló  Isten,  irgalmas  Atyánk,  aki 
üdvösségünk  alapjává  és  kősziklájává  tetted  egyszülött  Fiadat,  Jézus 
Krisztust: tölts be minket Szentlelkeddel, hogy megismerjük Urunkat 
és Megváltónkat, és állhatatos hittel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és 
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
background image
Templom alapkőletétele 
344 
 
 
I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
Püspök:
 
Hallgassátok meg Isten igéjét! 
1. lelkész: 
A Királyok 1. könyvének 6. fejezetében „így szólt az Úr igéje 
Salamonhoz: Ezt mondom a templomról, amelyet most építesz: Ha az 
én  rendelkezéseim  szerint  élsz,  törvényeimet  teljesíted,  ha  megtartod 
minden parancsolatomat, és azok szerint élsz, akkor én is megtartom 
ígéretemet, ...és nem hagyom el népemet.” 
1Kir 6,11.12.13
 
2. lelkész:
 Pál apostol ezt írja az 1. Korinthusi levél 3. fejezetében: „mi 
Isten  munkatársai  vagyunk,  ti  pedig  Isten  szántóföldje,  Isten  épülete 
vagytok.  Az  Istentől  nekem  adott  kegyelem  szerint,  mint  bölcs 
építőmester,  alapot  vetettem,  de  más  épít  rá.  Vigyázzon  azonban 
mindenki,  hogyan  épít  rá.  Mert  más  alapot  senki  sem  vethet  a 
meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Ha valaki az Isten templomát 
megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a 
templom ti vagytok.  
1Kor 3,9–11.17
 
Az 1. lelkész az evangéliumi olvasmányt csak akkor olvassa fel, ha az 
igehirdetés alapigéje nem evangéliumi textus:  
Máté  evangéliumának  21.  fejezetében  az  Jézus  Urunk  ezt  mondja: 
„Meg  van  írva:  Az  én  házamat  imádság  házának  nevezik.”  „Bizony 
mondom  néktek,  ...  mindazt,  amit  imádságban  hittel  kértek, 
megkapjátok." 
Mt 21,13.21.22
 
 
I
GEHIRDETÉS 
 
A püspök igét olvas és igét hirdet. 
 
G
YÜLEKEZETI ÉNEK VAGY KARÉNEK
 
Az ének alatt a szolgálattevők az alapkő körül helyezkednek el.  
 
A
LAPKŐ
-
OKIRAT FELOLVASÁSA
,
 ALÁÍRÁSA ÉS ELHELYEZÉSE
 
Püspök:
 
Hallgassátok meg az alapkőbe helyezendő okirat szövegét! 
A  gyülekezet  lelkésze  felolvassa,  vagy  más,  arra  alkalmas  személynek 
felolvasásra  átadja  az  okiratot.  A  felolvasás  végeztével  az  erre  kijelölt 
személyek  aláírják  az  okiratot.  (Ehhez  semmiképpen  sem  az  oltárt 
használják íróasztalnak!) Az  aláírt  okiratot a gyülekezet lelkésze adja át 
az építésvezetőnek, aki továbbadja a kőműveseknek, akik az Evangélikus 
background image
Templom alapkőletétele 
345 
 
Élet aktuális számának egy példányával és esetleg egy napilappal együtt 
az alapkőbe falazzák. 
 
Az  alapkő-okirat  aláírása  és  elhelyezése  közben  a  gyülekezet  vagy  az 
énekkar énekelhet. 
 
Miután a kőművesek helyére tették az alapkövet, a püspök kezébe veszi 
az  erre  a  célra  előkészített,  lehetőség  szerint  díszkalapácsot,  és  három 
kalapácsütés kíséretében mondja:
 
Püspök:
 
Az Úr Jézus Krisztusba, üdvösségünk alapkövébe vetett hittel 
helyezzük el Isten házának alapkövét: az Atya 
(ütés)
 és a Fiú 
(ütés)
 és a 
Szentlélek 
(ütés)
  nevében.  Legyen  ez  a  ház  az  imádság  háza,  az 
evangélium  hirdetésének  és  a  Szentlélek  kitöltésének  helye; 
megszentelt  hely,  ahol  Isten  igéjében  és  szentségeiben  találkozik 
népével: a mi üdvösségére, és az ő dicsőségére.  
Gyülekezet: 
Ámen. 
Ezután  a  gyülekezet  vezetői  áldják  meg  az  alapkövet  egy-egy 
szentírási  idézet  (lásd  textuárium)  három  kalapácsütés  kíséretében 
történő  felolvasásával.  A  szolgálattevők  ezután  visszatérnek  az 
ideiglenes oltárhoz.  
 
B
EFEJEZÉS 
(H
ÁLAADÁS
,
 
M
IATYÁNK
,
 
Á
LDÁS
2. lelkész:
 
Imádkozzunk! Mindenható Isten, irgalmas Atyánk, aki Fiadat, 
Jézus Krisztust egyházad alapkövévé tetted: tekints kegyelmesen erre 
a helyre, amelyen hajlékot építünk neved dicsőségére. Fogadd el azok 
szolgálatát, akik áldozatukkal támogatják ezt az építkezést. Nyújtsd ki 
oltalmazó  kezedet  e  hely  fölé,  hogy  az  építők  közül  senkit  ne  érjen 
szerencsétlenség, és munkájuk se szenvedjen kárt. Engedd a sikeresen 
fejezzük be az építkezést, a rendelt időben örömmel vonulhassunk be 
házad  kapuján,  és  hálával  magasztaljuk  nevedet  Jézus  Krisztus  által, 
akinek nevében így imádkozunk:  
A szolgálattevők és a gyülekezet együtt mondják a Miatyánkot. 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.
 
 
background image
Templom alapkőletétele 
346 
 
Á
LDÁS
 
Püspök:
 
[
Isten népe!
]
 Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr 
világosítsa meg az ő arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr 
fordítsa az ő arcát tefeléd, és 
+
 
adjon neked békességet! 
 
Vagy:  
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, 
+
 a Fiú és a 
Szentlélek.  
 
Gyülekezet:
 
Ámen
É
NEK 
(Z
ÁRÓ ÉNEK
,
 
H
IMNUSZ
* * * 
Igék az alapkő megáldásához
 
Az Úr vetette meg Sion alapját, oda menekülnek népe szegényei! 
Ézs 
14,32
 
Íme, én drágakövekre építem falaidat, zafírokból rakom le alapodat.
 
Ézs 54,11
 
Ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga 
Krisztus Jézus.
 Ef 2,20
 
Isten házában kell forgolódnotok, amely az élő Isten egyháza, az 
igazság oszlopa és erős alapja. 
1Tim 3,15
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek