1%
Navigáció
 

Templomszentelés

42_templomszenteles.pdf — PDF document, 673Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
347 
 
42. TEMPLOMSZENTELÉS 
 
Hálaadó könyörgés a régi istentiszteleti helyen 
É
NEKVERS
,
 BEVEZETÉS 
(I
NVOKÁCIÓ
,
 ZSOLTÁR
I
GEOLVASÁS
,
 RÖVID BESZÉD
,
 IMÁDSÁG
Á
LDÁS
 
 
Kapunyitás 
É
NEKVERS
 
Z
SOLTÁR
 
K
ULCSÁTADÁS
,
 KAPUNYITÁS
 
 
Templomszentelő istentisztelet 
B
EVONULÁS
,
 ÉNEK
,
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
B
EJELENTÉS
 
I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
S
ZENTELÉS 
 
Igei rész 
I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
,
 KARÉNEK
 
T
EMPLOMSZENTELÉSI IGEHIRDETÉS
,
 HITVALLÁS
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 
(O
RATIO OECUMENICA
É
NEK VAGY KARÉNEK
 
Ú
RVACSORAI RÉSZ
 
G
YÓNÁSI LEKCIÓK
,
 KÉRDÉSEK
,
 IMÁDSÁG
,
 FELOLDOZÁS
 
Ú
RVACSORAI ÉNEK 
(
VAGY ÉNEKVERS
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE 
(S
URSUM CORDA
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
(P
RAEFATIO
S
ZENT
,
 SZENT
,
 SZENT
!
 
(S
ANCTUS
A
 
S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
,
 
S
ZERZÉSI IGÉK 
 
E
MLÉKEZZÉL MEG
,
 
U
RUNK
 
(A
NAMNÉZIS
M
IATYÁNK
,
 
A
Ú
R BÉKESSÉGE 
(P
AX
I
STEN BÁRÁNYA 
(A
GNUS 
D
EI
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE 
(C
OMMUNIO
I
MÁDSÁG 
(P
OSTCOMMUNIO
KÜLDÉS, ÁLDÁS 
E
LBOCSÁTÁS
,
 ÁLDÁS
 
Z
ÁRÓÉNEK
,
 UTÓJÁTÉK
 
background image
Templomszentelés 
348 
 
 
TEMPLOMSZENTELÉS 
Liturgikus szín: piros
 
 
A  templomszentelést  a  püspök  végzi,  két  lelkész  segítségével,  akik  közül  az 
egyik a gyülekezet lelkésze.
 
Közvetlenül a templomszentelési istentiszteletet megelőzően a gyülekezet 
lelkésze  rövid  hálaadó  könyörgést  tart  a  régi  istentiszteleti  helyen.  Ennek 
végeztével a gyülekezet az új templom elé vonul. Ha a régi istentiszteleti hely 
szűkössége  miatt  a  hálaadó  könyörgésen  csak  a  helyi  gyülekezet  tudott  részt 
venni, a püspök és a liturgikus öltözéket viselő vendég lelkészek az új templom 
előtt  várják  a  gyülekezetet.  Az  átvonuláskor  a  gyülekezet  felügyelője, 
gondnoka, lelkésze/lelkészei és presbiterei előre megbeszélt rendben viszik az 
új  templom  felszerelését:  oltári  feszületet,  gyertyatartókat,  gyertyákat, 
úrvacsorai  edényeket,  ostyát  és  bort,  törlő  kendőket  és  kehelytakarót.  Ha  az 
oltárterítő, a szószék terítő és az antependiumok felhelyezése nem igényel túl 
sok  időt,  akkor  azokat  is.  Szükség  esetén  azonban  ezek  a  templomszenelés 
kezdete  előtt  is  feltehetők.  Az  átvonuláskor  a  templomszentelési 
istentiszteleten  használatos  eszközökön  kívül  elegendő  a  keresztelési 
edényeket  átvinni.  (Az  úrvacsorai  edényeket  akkor  is  át  kell  vinni,  ha  a 
templomszentelési  istentiszteleten  nincs  úrvacsoraosztás.)  A  többi  felszerelés 
(tartalék  oltárterítők,  más  liturgikus  színű  antependiumok,  a  régi,  és  később 
nem használatos istentiszteleti hely felszerelései, stb) később is átvihető. 
 
background image
Templomszentelés 
349 
 
Hálaadó könyörgés 
a régi istentiszteleti helyen 
 
É
NEKVERS
 
 
B
EVEZETÉS 
(I
NVOKÁCIÓ
,
 ZSOLTÁR
Lelkész:
 
Az Atya, 
Fiú, Szentlélek nevében.  
Gyülekezet:
 Ámen.  
Lelkész: 
Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét,  
hirdessétek tetteit a népek között!
 
Zsolt 105,1
 
Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki,  
emlegessétek minden csodáját! 
Dicsőítsétek szent nevét, 
örüljetek szívből, akik az Urat keresitek! 
Emlékezzetek meg csodatetteiről, 
amelyeket véghez vitt. 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-
örökké. Ámen.
  
Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét,  
hirdessétek tetteit a népek között!
 
Zsolt 105,1
 
 
I
GEOLVASÁS
,
 RÖVID BESZÉD
,
 IMÁDSÁG
[
Lelkész: 
Az Úr legyen veletek! 
Gyülekezet: 
És a te lelkeddel!
]
 
Lelkész:
 
Hallgassátok meg  Isten igéjét! Ézsaiás próféta ezt  mondja: az 
Úr  kegyelmének  jeleiről  emlékezem,  mindarról,  amit  az  Úr 
cselekedett velünk. Mert ezt mondta: Bizony az én népem ők, fiaim, 
akik  nem  lesznek hűtlenek. És megváltónk lett  minden ínségünkben. 
Nem  követe  és  nem  angyala,  hanem  ő  maga  segített  meg  minket. 
Megváltott,  mert  szeretett  és  megkönyörült  rajtunk.  Felkarolta  és 
hordozta népét a régi idők óta, napról napra. 
Ézs 63,7–9
 
Lelkész:
 
Áldjuk az Urat, mert jó!  
Gyülekezet:
 
És beszéde megmarad örökké! 
 
background image
Templomszentelés 
350 
 
A lelkész ezután nem erről vagy másik textusról tart igehirdetést, nem is 
a megjelent vendégeket köszönti, hanem közvetlen szavakkal, maximum 
öt-hat perc időkeretben megemlékezik a régi istentiszteleti helyen töltött 
időről,  annak  örömeiről.  Ha  nem  a  gyülekezet  tulajdonában  van  a  régi 
(ideiglenes) istentiszteleti hely, akkor köszönetet mond azoknak, akik az 
új templom felépüléséig a gyülekezet rendelkezésére bocsátották. Ezen a 
helyen semmi esetre se mondja el az új templom felépítésének történetét, 
ne  emlékezzék  meg  az  arra  adakozókról,  ill.  a  templom  felépüléséért 
fáradozókról.  Ez  a  rövid  könyörgés  kizárólag  a  régi  vagy  ideiglenes 
istentiszteleti helytől való búcsúzás alkalma.  
A lelkész beszéde végeztével imára szólítja a gyülekezetet. 
 
Lelkész:
 
Imádkozzunk!  Úr  Jézus  Krisztus!  Áldott  légy,  hogy  ígéreted 
szerint  közöttünk  voltál  ezen  a  helyen  is.  Megszólítottál  minket 
igéddel:  leleplezted  és  megbocsátottad  bűneinket.  Testeddel  és 
véreddel  tápláltál  minket,  hogy  hitünket  növeld,  kételyeinket, 
félelmeinket  oszlasd. Figyelmeztettél a múlandó világban ránk bízott 
küldetésre,  és  az  örökkévaló  kincsek  keresésére  hívtál.  Az  új 
templomba  való  vonulásunkkal  ma  is  emlékeztetsz,  hogy  nincs  itt 
maradandó városunk. Kérünk, új hajlékodban vidd teljességre rajtunk 
üdvözítő akaratodat, hogy tied legyünk életünkben és halálunkban, és 
megteljék szívünk és szánk a te dicséreteddel most és mindörökké. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
Á
LDÁS
 
Lelkész:
 
Az Úr áldja meg kimenetelünket és 
+
 bemenetelünket 
mostantól mindörökké. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
Lelkész:
 
Induljunk békességben, az Úr nevében!  
 
Ezzel  megkezdődik  az  új  templomhoz  való  átvonulás.  Ha  az  új 
templom  távolabb  van,  és  utcán  (közúton)  kell  vonulni,  különösen  is 
ügyeljünk  rá,  hogy  az  átvonulás  szervezett  menetben  történjék. 
Használható  a  bevonulási  kereszt  is.  Vonulás  közben  az  Evangélikus 
Énekeskönyvben és/vagy a Gyülekezeti Liturgikus Könyvben található 
hálaadó  énekek,  dicséretek  énekelhetők.  (Ezzel  a  vonuló  gyülekezet 
által kézben tartott könyvek átvitele is megtörténik.) 
 
 
background image
Templomszentelés 
351 
 
Kapunyitás 
 
A  püspök  a  kapu  előtt  jobb  felől  áll  meg.  A  gyülekezet 
lelkésze/lelkészei,  az  építész  és  az  egyházfi  bal  felől.  A  vendég 
lelkészek  jobb  felől,  a  püspök  mögött.  A  gyülekezet  körülöttük 
helyezkedik  el.  A  díszpárnán  elhelyezett  templomkulcsot  az  építész 
tartja kezében.
 
 
É
NEKVERS
 
 
Z
SOLTÁR
 
Püspök:
 
Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát 
adok az Úrnak! Az Úré ez a kapu: igazak járhatnak be rajta. 
Zsolt 
118,19
 
Ez a nap az Úr napja, amelyet ő maga szerzett, 
hogy vigadozzunk és örvendezzünk! 
Áldott, aki az Úrnevében jön! 
Az Úr az Isten, ő világosít meg minket. 
Istenem vagy, ezért hálát adok neked, 
Istenem, magasztallak téged, halleluja! 
Zsolt 118,24.26–28
  
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-
örökké. Ámen.
  
Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok 
az Úrnak! Az Úré ez a kapu: igazak járhatnak be rajta.
 
Zsolt 118,19
 
 
K
ULCSÁTADÁS
,
 KAPUNYITÁS
 
Építész:
 
Isten  kegyelméből  elkészült  a  templom.  Átadom  kulcsát  az 
egyházkerület  püspökének!  Isten  áldja  meg  kezünk  munkáját,  hogy 
áldás legyen ez a szent ház Krisztus gyülekezete számára nemzedékről 
nemzedékre. 
A püspök a párnáról kezébe veszi a kulcsot, és a gyülekezet 
lelkészének (több lelkész esetén az igazgató lelkésznek) nyújtja:  
background image
Templomszentelés 
352 
 
Püspök:
 
Átadom  a  templom  kulcsát  neked,  Testvérem,  mint  a
  N. 
gyülekezet  lelkészének/igazgató  lelkészének.  Nyisd  meg  a  kaput, 
hogy bevonuljon rajta Krisztus gyülekezete. 
Lelkész:
 
Az Úr Jézus Krisztus által van menetelünk az Atyához: ő adott 
elénk  nyitott  kaput,  amelyet  senki  be  nem  zárhat.  Az  ő  nevében 
nyitom meg új templomunk kapuját.  
A lelkész kinyitja a kaput, az egyházfi sarkig tárja mindkét kapuszárnyat. 
 
 
 
 
 
 
background image
Templomszentelés 
353 
 
Templomszentelő istentisztelet
 
 
 
B
EVONULÁS
,
 ÉNEK
 
Megszólalnak a harangok (ha vannak), és a gyülekezet – a lelkészek és a 
püspök  után  haladva  –  bevonul  a  mindeddig  üresen  tartott  templomba. 
Ha  használnak  húsvéti  gyertyát,  azt  a  menet  előtt  meggyújtva  viszi  a 
felügyelő,  vagy  más,  arra  kijelölt  presbiter.  Őt  követi  a  bevonulási 
keresztet,  vagy  ha  ez  nincs,  az  oltári  feszületet  vivő.  Mögötte  az  oltári 
bibliát  vivő  presbiter  halad,  (bevonulási  kereszt  használata  esetén 
mögötte az oltári feszületet vivővel), akinek két oldalán a gyertyatartóba 
helyezett,  égő oltári gyertyákat  viszi  egy-egy presbiter. Őket  követik az 
oltárterítőket,  antependiumokat,  úrvacsorai  és  keresztelési  edényeket, 
valamint  a  szószéki  terítőket  hozó  presbiterek.  (Szükség  esetén  az 
oltárterítők és antependiumok már a kapunyitás előtt az oltáron lehetnek. 
Hasonlóan  a  szószéki  terítők  is.)  Ezután  a  lelkészek  következnek, 
leghátul  a  gyülekezet  lelkésze/lelkészei  és  a  püspök.  A  püspök  a  két 
segédkező  lelkésszel  az  oltártér  határán  áll  meg,  és  csak  akkor  lép  az 
oltártérbe,  amikor  a  presbiterek  az  oltárra  helyeztek  minden  szükséges 
felszerelést.  A  gyülekezet  is  ekkor  kezdi  énekelni  az  Erős  vár  a  mi 
Istenünk  
éneket,  amit  a  gyülekezettel  együtt  bevonult  zenekar  kísér.  A 
gyülekezeti  énekeket  az  egész  istentiszteleten  a  zenekar  kísérheti.  A 
gyónás  és  az  úrvacsora  a  templomszentelő  istentisztelet  szerves  része, 
ezért nem hagyható el.  
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
Püspök:
 
Az Atya,
 + 
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Püspök:
 
Uram, szeretem a te házadat, 
a te dicsőséged lakóhelyét. 
Zsolt 26,8
 
Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr házáért,  
testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.  
Boldogok, akik házadban otthonra lelnek,  
szüntelenül dicsérhetnek téged! 
Boldogok, akiknek ereje te vagy, Istenem, 
akik a te utadon akarnak járni! 
Istenünk, pajzsunk, tekints ránk a te Felkentedért, 
background image
Templomszentelés 
354 
 
figyelj és hallgasd meg könyörgésünket! 
Dicsőség  az  Atyának  és  a  Fiúnak  és  a  Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-
örökké. Ámen.
  
 
A doxológiát a gyülekezet vagy a kórus énekelheti is. 
 
Uram, szeretem a te házadat, a te dicsőséged lakóhelyét. 
Zsolt 26,8
 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
1. lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki tested templomát értünk lerombolni 
engedted, és harmadnapra újra felépítetted, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
1. lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki a mi testünket is a Szentlélek 
templomává teszed, Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet:
 
Krisztus kegyelmezz! 
1. lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki igédben és szentségeidben jelen vagy 
emberkéz alkotta templomban is, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
 
A gyülekezet kyrie (nem bűnbánó) énekverset énekelhet. 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Püspök:
 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
A gyülekezet és/vagy a kórus laudamus te-t, vagy glória énekverset 
énekelhet.
 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
2. Lelkész:
 
Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, aki mindenütt jelen vagy és 
mindent  betöltesz,  kérünk,  lakozzál  közöttünk  ebben  a  hajlékban  is: 
igéd  és  szentségeid  által  munkáld  megtérésünket,  Lelkeddel  teremts 
újjá  bennünket,  hogy  egykor  színről  színre  láthassunk  téged,  az  Úr 
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik 
mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
 
background image
Templomszentelés 
355 
 
B
EJELENTÉS
 
Püspök:
 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az  Úrban!  Isten 
kegyelméből bevonulhattunk új templomunkba! Pál apostol azt tanítja, 
hogy  Isten  igéje  és  imádság  szentel  meg  mindent.  Ezért  most 
hallgassuk meg Isten igéjét, és hívjuk segítségül az Urat, hogy ő maga 
szentelje meg ezt a házat, amelyet szolgálatára szántunk. 
 
I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
Püspök:
 
Hallgassátok meg Isten igéjét a Jelenések könyvének 21. 
fejezetéből! 
Az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa. 
2. lelkész:
 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld 
elmúlt,  és  a  tenger  sincs  többé.  Hallottam,  hogy  egy  hatalmas  hang 
szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük 
fog  lakni,  ők  pedig  népei  lesznek,  és  maga  az  Isten  lesz  velük;  és 
letöröl  minden  könnyet  a  szemükről,  és  halál  sem  lesz  többé,  sem 
gyász,  sem  jajkiáltás,  sem  fájdalom  nem  lesz  többé,  mert  az  elsők 
elmúltak.”  A  trónuson  ülő  ezt  mondta:  „Íme,  újjáteremtek  mindent”. 
És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!”
Jel 
21,1–5 
 
Püspök:
 
Urunk, szentelj meg minket igéddel! 
Gyülekezet:
 A te igéd igazság! 
 
Püspök:
 
Hallgassátok  meg  a  templomszentelési  ünnep  evangéliumát  a 
Lukács írása szerinti evangélium 19. fejezetéből:
 
Az  evangéliumi  oldalon  (az  oltár  felé  nézve  balról)  álló  lelkész 
olvassa: 
1.  lelkész:
  Jézus  Jerikóba  érkezett,  és  átvonult  rajta.
 
Élt  ott egy  Zákeus 
nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt.
 
Szerette volna látni, hogy ki 
az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól.
 
Ezért előre 
futott  és  felmászott  egy  vadfügefára,  hogy  lássa  őt,  mert  arra  kellett 
elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, 
szállj  le  hamar,  mert  ma  a  te  házadban  kell  megszállnom.”  Ekkor 
sietve  leszállt,  és  örömmel  befogadta.  Akik  ezt  látták,  mindnyájan 
zúgolódtak,  és  így  szóltak:  „Bűnös  embernél  szállt  meg.”  Zákeus 
pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a 
szegényeknek  adom,  és  ha  valakitől  valamit  kizsaroltam,  a 
négyszeresét  adom  vissza  neki.”
 
Jézus  így  felelt  neki:  „Ma  lett 
background image
Templomszentelés 
356 
 
üdvössége  ennek  a  háznak:  mivelhogy  ő  is  Ábrahám  fia.  Mert  az 
Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”  
Püspök:
 
Ez a mai nap evangéliuma! 
Gyülekezet:
 Áldunk téged, Krisztusunk! 
 
S
ZENTELÉS 
 
Püspök:
 
Testvéreim  az  Úrban!  Hallottátok  Isten  mindent  megszentelő 
igéjét!  Most  hívjuk  segítségül  Isten  Szentlelkét,  hogy  megszentelje 
gyülekezetét és ezt a házat, amelyet az Úr dicsőségére építettünk.  
A  püspök  –  ha  az  oltár  hagyományos  elhelyezésű  –  az  oltár  felé  fordul,  és 
intonálja az éneket. (Szükség esetén a kántor is intonálhatja.)
 
Püspök és gyülekezet:
  
 
Püspök: folytatólag olvassa a templomszentelési imádságot: 
 
Örök Isten, irgalmas Atyánk! Nagy a te dicsőséged: túlárad az égen és 
a földön, és félelemmel tölti el minden teremtményedet. Még nagyobb 
a  te  irgalmad,  amellyel  eljöttél  a  világba,  és  üdvösséget  szereztél 
minden teremtményednek egyszülött Fiad által.  Végtelen irgalmadért 
kérünk: ne vesd meg kezünk munkáját,  hanem  használd  fel  üdvözítő 
akaratod  szolgálatára  ezt  a  templomot  és  mindazt,  ami  benne  van. 
Gyűjtsd  össze  benne  a  te  népedet  nemzedékről  nemzedékre,  és 
szenteld  meg  a  te  Lelkeddel.  Hirdettesd  benne  tisztán  a  te 
background image
Templomszentelés 
357 
 
evangéliumodat,  és  nyisd  meg  előtte  a  gyülekezeted  fülét  és  szívét. 
Teremtsd benne újjá a te gyermekeidet az új élet vizével, tápláld őket 
a  mennyből  alászállt  kenyérrel  és  tisztítsd  meg  őket  az  új  szövetség 
vérével. Tekints kegyelmesen mindazokra, akik téged keresnek ezen a 
helyen. Szánd meg azt, aki élete terhét teszi le előtted. Szenteld meg 
azt, aki szíve örömét tárja eléd, és emeld fel az elesettet. Légy ereje a 
gyengének,  támasza  a  botladozónak.  Bocsásd  meg  bűnét  annak,  aki 
hozzád  tér,  és  ajándékozd  meg  azt,  aki  áldásodat  kéri.  Mindazokért 
pedig, akik azt sem tudják, hogy mit és hogyan kérjenek, esedezzék a 
te  Lelked  kimondhatatlan  esedezéssel,  és  teljesítsd  rajtuk  a  te 
jótetszésedet,  mielőtt  ajkukra  jönne  a  szó.  Hallgass  meg  mindenkit, 
aki  hozzád  kiált  ezen  a  helyen,  egyszülött  Fiadért,  az  Úr  Jézus 
Krisztusért,  aki  veled  és  a  szentlélekkel  él  és  uralkodik  örökkön 
örökké. Ámen.  
Püspök a gyülekezet felé áldásra emelt kézzel folytatja: 
Az  Úrnak  szentelt  legyen  ez  a  templom,  az  Atya, 
Fiú,  Szentlélek 
nevében! 
 
Áldott legyen mindenki, aki átlépi küszöbét, hogy az örök és irgalmas 
Istent  imádja  lélekben  és  igazságban!  Lakozzék  e  szent  helyen  Isten 
dicsősége!  Épüljön  benne  szeretetben  a  Krisztus  gyülekezete  Isten 
templomává, a Lélek egységében, nemzedékről nemzedékre! Ámen. 
A  confirmát  a  püspök  a  lelkészekkel,  és  lehetőleg  a  gyülekezettel  is 
együtt énekli: 
 
Erősítsd  meg,  Istenünk,  amit  cselekedtél  értünk,  és  ne  hagyd  el  népedet, 
kezeid alkotását! 
Erősítsd  meg,  Jézusunk,  amit  cselekedtél  értünk,  és  tartsd  meg,  akiket 
megváltottál véred árán!  
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, és egyesítsd híveidet 
békességben! 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. 
Ámen. 
 
background image
Templomszentelés 
358 
 
 
Igei rész 
 
I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
,
 KARÉNEK
 
 
T
EMPLOMSZENTELÉSI IGEHIRDETÉS 
 
A templomszentelési igehirdetést a püspök a szószékről mondja.
 
 
H
ITVALLÁS
 
[
Püspök:
 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az 
Apostoli hitvallást! 
 Vagy: 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el 
Niceai hitvallást!
]
 
 
Apostoli hitvallás:
 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében, 
 
és Jézus Krisztusban, az Ő Egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt,  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették,  alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
 
Hiszek  Szentlélekben,  hiszem  az  Egyetemes  Anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
 
 
Niceai hitvallás:
 
Hiszek  az  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és 
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
 
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, 
aki  az  Atyától  született  minden  idő  előtt,  Isten  az  Istentől, 
világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől; 
született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és általa lett 
minden.  Érettünk,  emberekért  és  üdvösségünkért  leszállt  a 
mennyből.  Megtestesült  a  Szentlélektől  és  Szűz  Máriától,  és 
emberré  lett.  Keresztre  feszítették  értünk  Poncius  Pilátus  alatt, 
background image
Templomszentelés 
359 
 
kínhalált  szenvedett,  és  eltemették,  harmadnapon  feltámadt  az 
Írások  szerint,  fölment  a  mennybe,  ott  ül  az  Atya  jobbján,  újra 
eljön  dicsőségében  ítélni  élőket  és  holtakat,  és  uralmának  nem 
lesz vége.
 
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától 
és a Fiútól származik, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk 
és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, 
egyetemes  és  apostoli  egyházat.  Vallom  az  egy  keresztséget  a 
bűnök  bocsánatára.  Várom  a  holtak  föltámadását  és  az 
eljövendő örök életet. Ámen.
 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 
(O
RATIO OECUMENICA
Püspök:
 
Imádkozzunk! Mindenható, örök Isten! Hálát adunk, hogy 
megerősíted hitünket, megvigasztalod szívünket és minden képzeletet 
meghaladó módon teljesíted kéréseinket.  
Lektor:
  Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Tölts  be  erőddel  és  újíts  meg  minket, 
amikor ebben az új hajlékban hálát adunk! Jöjj, életnek Lelke, támassz 
fel  minket  a  lelki  halálból!  Jöjj  Szentlélek,  tölts  be  mindnyájunkat! 
Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor: 
Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Szentelj  meg  és  tégy  lelki  emberekké 
minket,  hogy  az  evangélium  igazságát  ne  testi  módon,  hanem  lélek 
szerint  ítéljük  meg!  Jöjj  Szentlélek,  tölts  be  mindnyájunkat!  Kérünk 
téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
  Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Add,  hogy  az  Úr  házába  mindenkor 
örvendezve lépjünk! Derítsd fel értelmünket, vidámítsd meg szívünket 
és tölts be újra meg újra az üdvösség örömével! Jöjj Szentlélek, tölts 
be mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
  Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Teremts  köztünk  egyetértést  és  erősítsd 
meg a szeretet kötelékét, hogy Istennek tetsző legyen a hitvallásunk és 
minden imádság, mely ebben a házban elhangzik. Jöjj Szentlélek, tölts 
be mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
  Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Részesíts  minket  a  kereszt  titkában  és  a 
föltámadás  erejében,  valahányszor  a  kenyérben  és  a  borban  Krisztus 
background image
Templomszentelés 
360 
 
testével  és  vérével  egyesülünk.  Jöjj  Szentlélek,  tölts  be 
mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök:
 
Urunk és Istenünk! Áraszd ki Lelkedet, hogy késszé tegyen az 
engedelmességre,  megtartson  a  hűségben,  és  bátorságot  adjon  hitünk 
megvallására, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel 
Isten, él és uralkodik mind-örökkön örökké.  
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
É
NEK VAGY KARÉNEK
 
 
 
Ú
RVACSORAI RÉSZ
 
 
G
YÓNÁSI LEKCIÓK
 
Püspök:
 
Testvéreim! Valljuk meg bűneinket, hogy bocsánata örömével 
állhassunk eléje!  
[
1. lelkész:
 Hallgassuk meg a tízparancsolatot! 
Ezt mondja az Úr: 
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! Ne vedd hiába 
Istened  nevét!  Szenteld  meg  az  ünnepnapot!  Tiszteld  atyádat  és 
anyádat! Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen 
hamis  tanúbizonyságot!  Ne  kívánd  felebarátod  házát!  Ne  kívánd 
felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát! Mert én, az Úr, a te 
Istened, féltőn szerető  Isten vagyok, aki megbünteti az atyák bűnét a 
fiakon  harmad-  és  negyedízig  azokon,  akik  engem  gyűlölnek;  de 
kegyelmet  gyakorlok  ezerízig  azokkal,  akik  szeretnek  engem,  és 
megtartják az én parancsolataimat. 
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról: 
Szeresd  az  Urat,  a  te  Istenedet  teljes  szívedből,  teljes  lelkedből  és 
teljes  elmédből!  Ez  az  első  és  nagy  parancsolat.  A  második  pedig 
hasonlít  ehhez:  Szeresd  felebarátodat,  mint  magadat!  Nincs  más 
parancsolat, amely nagyobb ezeknél. 
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja: 
Ha  azt  mondjuk,  nincsen  bűn  mibennünk,  magunkat  csapjuk  be,  és 
igazság  nincsen  bennünk.  Ha  megvalljuk  bűneinket,  hűséges  és  igaz 
az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.] 
background image
Templomszentelés 
361 
 
 
G
YÓNÁSI KÉRDÉSEK
,
 GYÓNÓ IMÁDSÁG
 
2.  lelkész:
 
Az  élő  Isten  színe  előtt  kérdezem  mindenkitől  személy 
szerint:  Testvérem  az  Úrban!  Vallod-e  magad  bűnösnek  és  ezért 
kárhozatra méltónak? 
Gyülekezet:
 Vallom. 
 
2. lelkész:
 Bánod-e igazán bűneidet? 
Gyülekezet:
 Bánom. 
2. lelkész:
 
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? 
Gyülekezet:
 Megbocsátottam. 
2. lelkész: 
Igyekezel-e Isten akarata szerint élni? 
Gyülekezet:
 Igyekezem. 
2.  lelkész:
 
Hiszed-e,  hogy  Isten  a  Krisztusért  megbocsát  a  megtérő 
bűnösnek? 
Gyülekezet:
 Hiszem. 
Legyen néktek a ti hitetek szerint! 
2. lelkész:
 
[Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!]
]
 
Püspök és gyülekezet:
 
Vallom  előtted  szent  és  igaz  Isten,  hogy  vétkeztem  ellened  és 
embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs 
más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek, 
légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet! Ámen.
 
 
F
ELOLDOZÁS
 
Püspök:
 
Bízzatok,  Testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus által: az ő vére megtisztít minket minden bűntől.
 
1Jn 1,7
 
A püspök áldásra emeli kezét.
  
Én  pedig  feltámadott  Urunk  megbízásából  feloldozlak  benneteket 
bűneitekből,  az  Atya,  a 
+
Fiú  és  a  Szentlélek  nevében.  Járjatok  új 
életben, a Szentlélek erejével!  
Gyülekezet:
 Ámen.  
A gyülekezet leül. 
 
 
 
 
background image
Templomszentelés 
362 
 
Ú
RVACSORAI ÉNEK 
(
VAGY ÉNEKVERS
Itt elsősorban úrvacsorai témájú vagy ún. Jézus-éneket énekeljünk. 
Bűnbánati éneket csak akkor válasszunk, ha abban a kegyelem igéje is 
megszólal. 
Amennyiben  a  gyónás  előtt  énekelt  ének  nem  úrvacsorai  volt,  a 
gyülekezet úrvacsorai előkészítő énekverset énekelhet.  
 
 
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE 
(S
URSUM CORDA
[
1. Lelkész:
 
Az Úr legyen veletek! 
Gyülekezet:
 
És a te lelkeddel! 
2. Lelkész: 
Emeljük fel szívünket! 
Gyülekezet:
 
Fölemeljük az Úrhoz! 
1. Lelkész: 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Gyülekezet:
 
Méltó ez és igaz!*] 
 
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
(P
RAEFATIO
Ha a bevezető párbeszéd elmarad, akkor bevezetésként: 
[
Püspök:
 
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk szent nevét:] 
[Valóban]  méltó  és  igaz,  illő  és  üdvösséges,  hogy  mindenkor  és 
mindenhol  hálát  adjunk  neked,  mindenható  Istenünk  és  Atyánk,  a 
Jézus Krisztus által,* 
aki a keresztfán maga lett értünk templom, oltár és áldozat, 
hogy feltámadása erejével élő lelki házzá építsen fel minket. 
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön 
küzdő egész 
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel 
hirdetjük 
szent neved dicsőségét. 
 
A gyülekezet feláll, és a Pax végéig állva marad. 
S
ZENT
,
 SZENT
,
 SZENT
!
 
(S
ANSTUS
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelően az EÉ vagy a GyLK 
énekverses rendjei egyikének negyedik énekét énekli. 
 
A
 
SZENTLÉLEK
 
HÍVÁSA
 
(EPIKLÉZIS) 
Püspök:
 
Szent  vagy,  Urunk,  és  nagy  a  te  irgalmad,  elítéled  a  bűnt,  de 
megmented a bűnösöket szeretett Fiad élete árán. Ételt és italt adsz az 
background image
Templomszentelés 
363 
 
embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát tenéked. 
Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál Jézus Krisztus 
által.  Ezért  a  nagy  irgalmadért  áldunk,  és  kérünk,  hogy  amikor  most 
Jézus 
Krisztus 
parancsának 
engedelmeskedünk, 
küldd 
el 
Szentlelkedet,  hogy  Krisztus  teste  legyen  kenyerünkké  ebben  a 
kenyérben, és vére legyen italunkká 
ebben  a  borban.  Minket  is  szentelj  meg,  hogy  ajándékod  testvéri 
közösségben üdvösségünket munkálja! 
Vagy: 
Szent  vagy,  Urunk,  és  nagy  a  te  irgalmad,  elítéled  a  bűnt,  de 
megmented  a  bűnösöket  szeretett  Fiad  élete  árán.  Ezért  a  nagy 
irgalmadért  áldunk,  és  kérünk:  küldd  el  Szentlelkedet,  hogy 
Krisztus testét és vérét vegyük üdvösségünkre ebben a kenyérben 
és borban, és testvéri közösséggé legyünk! 
 
S
ZERZÉSI IGÉK 
 
Püspök:
 
A  mi  Urunk,  Jézus  Krisztus  azon  az  éjszakán,  amelyen 
elárultatott,  kezébe  vette  a  kenyeret,  hálát  adott,  megtörte, 
tanítványainak  adta,  és  ezt  mondta:  Vegyétek,  egyétek,  ez  az  én 
testem, 
+
 
amely  tiértetek  adatik.  Ezt  cselekedjétek  az  én 
emlékezetemre! 
Hasonlóképpen,  miután  vacsorált,  kezébe  vette  a  kelyhet  is,  hálát 
adott,  nekik  adta,  és  ezt  mondta:  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez  a 
kehely az új szövetség az én véremben, 
+
 
amely tiértetek és sokakért 
kiontatik  bűnök  bocsánatára.  Ezt  cselekedjétek,  valamennyiszer 
isszátok az én emlékezetemre! 
 
A  lelkész  (amennyiben  az  oltár  előtt  áll)  a  gyülekezet  felé  fordulva, 
kezében a kehellyel és a cibóriummal így folytatja (a lelkész döntse el, 
hogy melyik formulát használja következetesen): 
 
Püspök:
 
Íme, megváltásunk szent titka! 
[
Gyülekezet
]: Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
 
 
background image
Templomszentelés 
364 
 
E
MLÉKEZZÉL MEG
,
 
U
RUNK
 
(A
NAMNÉZIS
1. Lelkész:
 Kérünk, Istenünk, emlékezzél meg szeretett Fiad értünk viselt 
szenvedéséről  és  haláláról,  áraszd  ki  Szentlelkedet  mindnyájunkra, 
hogy  Megváltónk  keresztjének  titkát  ünnepelve  feltámadásának 
erejében részesüljünk! 
Emlékezz  meg  egyházadról,  amelyet  Krisztus  vérén  váltottál  meg. 
Őrizd hitét, tartsd meg békességben, és add meg teljes egységét.  
Emlékezz  meg  püspökeinkről,  pásztorainkról,  elöljáróinkról  és 
mindazokról, akik egyházadban szolgálnak. 
Emlékezz meg, Urunk, azokról, akik Krisztus békességében távoztak 
ebből  az  életből,  és  minden  elhunytról,  akiknek  hitét  egyedül  te 
ismered. Őrizz meg bennünket a szentek közösségében. 
Imádunk és dicsérünk téged Jézus Krisztus által, mert őáltala, ővele és 
őbenne tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden 
tisztelet és dicsőség most és mindörökké. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
M
IATYÁNK
 
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja. 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
A
Ú
R BÉKESSÉGE 
(P
AX
Püspök:
 
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek! 
[
Gyülekezet:
 
És a te lelkeddel! 
Püspök:
 
Köszöntsük egymást a békesség jelével! 
Gyülekezet:
 
Legyen békesség köztünk mindenkor!
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség 
néked”), és kézfogással adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet 
foglal. 
 
I
STEN BÁRÁNYA 
(A
GNUS 
D
EI
background image
Templomszentelés 
365 
 
A  gyülekezet  az  egyházi  évnek  megfelelően  az  EÉ  egyik  úrvacsorai 
rendjének második vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének ötödik 
énekét énekli. 
 
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE 
(C
OMMUNIO
A lelkész az úrvacsoravételre készülő imádságot mond. 
 
Püspök: 
Uram,  nem  vagyok  méltó,  hogy  hajlékomba  jöjj,  hanem  csak 
egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 
Vagy: 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  halott  voltál,  de  íme,  élsz  örökké,  és 
mindent  megteszel  üdvösségünkre,  add  meg  most  mindenkinek 
azt,  amire  szüksége  van:  a  kételkedőnek  hitet,  a  gyengének 
állhatatosságot,  a  keményszívűnek  megtérést,  az  elesettnek  új 
erőt,  az  aggódónak  megnyugvást  és  a  szomorkodónak 
vigasztalást!  Egyesíts  minket  szent  tested  és  véred 
közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet 
meghaladó  békességedben,  és  megízleljük  eljövendő  országod 
örömét! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
(Kitárt, hívogató karral:) 
Püspök:
 
Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához! 
[Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!] 
Az ostyánál:
 
Ez Krisztus teste. 
A kehelynél:
 
Ez Krisztus vére. 
Vagy: 
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, 
amely  értetek  adatott.  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez 
Krisztus  vére,  amely  értetek  kiontatott  bűneitek 
bocsánatára. 
Az egyes „köröknél” a köszöntés: 
Békesség néktek! 
A „kör” befejezésénél: 
Jézus  Krisztus  teste  és  vére  tartson  meg  titeket  az  igaz 
hitben, a szeretetben az örök élet reménységére! 
Vagy: 
Menjetek  el  békességgel,  és  teremjétek  az  új  élet  áldott 
gyümölcseit! 
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet hálaadó éneket énekel, vagy a 
kántor ide illő művet játszik (sub communione). 
background image
Templomszentelés 
366 
 
I
MÁDSÁG 
(P
OSTCOMMUNIO
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a lelkész a gyülekezet 
felé fordul: 
1. Lelkész:
 
Áldjátok az Urat, mert jó! 
[
Gyülekezet:
És örök az ő irgalma. 
Ha hagyományos oltár van, akkor a lelkész az oltár felé fordulva 
folytatja: 
2.  Lelkész:
 
Áldunk  téged,  mindenható  Istenünk,  hogy  örömöt  és 
békességet  ajándékoztál  igédben  és  Krisztus  Urunk  testének-vérének 
közösségében.  Kérünk,  őrizd  meg  bennünk  ennek  a  közösségnek 
minden  áldását,  hogy  erős  hittel  ragaszkodjunk  hozzád,  és  őszintén 
szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztus által. 
Vagy: 
Urunk, magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen 
a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet  látta 
szemünk:  add,  hogy  meglássa  a  megígért  örök  életet. 
Dicséretedet  énekelte  nyelvünk:  add,  hogy  az  igazat  vallja 
ezután.  Templomodban  járt  a  lábunk:  add,  hogy  a  világosság 
útján  járjon  ezután.  Testedből  részesült  a  testünk:  add,  hogy  új 
életet éljen ezután. Hála neked kimondhatatlan jóságodért! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
K
ÜLDÉS
ÁLDÁS 
 
E
LBOCSÁTÁS
 
 
A lelkész a gyülekezet felé fordul. 
1.  Lelkész:
 
Testvéreim!  Menjetek,  és  hirdessétek  az  Úr  halálát  és 
feltámadását! 
Tanúskodjatok 
szeretetéről! 
Megízleltétek 
bűnbocsánat  örömét,  építsétek  hát  a  testvéri  közösséget  az  emberek 
között megbocsátással és áldozatos szeretettel! 
 
A gyülekezet a küldés és az áldás között énekelheti a magyar nemzeti 
himnuszt. 
Á
LDÁS
 
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja. 
[
Püspök:
 
Isten népe!] 
background image
Templomszentelés 
367 
 
Püspök:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet! 
Vagy: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és a 
Szentlélek! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
Z
ÁRÓÉNEK
 
 
A gyülekezet az EÉ egyik úrvacsorai liturgiájának harmadik énekét 
vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének hatodik énekét énekli, 
vagy az alkalomhoz illő más éneket énekel. 
 
U
TÓJÁTÉK
 
A gyülekezet az utójátékot lehetőleg ülve hallgassa meg. 
A szolgálattevők bevonulás rendje szerint vonulnak ki a templomból. 
 
 
 
 
background image
Templomszentelés 
368 
 
 
 
Templom újraszentelése 
Liturgikus szín: piros
 
 
Templom újraszentelése akkor indokolt, ha az épület átmenetileg kikerült 
az  istentiszteleti  használatból.  Ennek  leggyakoribb  esete  a  renoválás. 
Mivel az újraszentelésnek nincs mértéke, így az újraszentelő istentisztelet 
rendje nem függhet a felújítási munkák mértékétől. Ezért minden esetben 
ugyanazt  a  rendet  kell  alkalmazni,  ami  lényegében  megegyezik  a 
templomszentelés  rendjével,  értelemszerű  eltérésekkel.  Az  eltérésre 
elsősorban a „bejelentés”-nél valamint az általános könyörgő imádságnál 
kell odafigyelni. 
 
Újraszentelő  istentisztelet  előtt  nem  szükséges  a  templomot  üresen 
tartani. Az oltár is a szokott módon előkészíthető. A gyülekezet is előre 
elfoglalhatja helyét. 
 
A templom újraszentelését is püspök végzi.
 
A gyónás és az úrvacsora  az újraszentelő istentisztelet szerves része, és 
nem hagyható el.
 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek