1%
Navigáció
 

Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése

45_gyul_haz_ill_terem.pdf — PDF document, 614Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
399 
 
 
 
45. GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS GYÜLEKEZETI 
TEREM FELSZENTELÉSE
 
A  gyülekezeti  házat  és  gyülekezeti  termet  –  amennyiben  az 
istentiszteleti  célra  is  készült  –  a  püspök  szenteli  fel,  az  esperes  és  a 
helyi  lelkész  segítségével.  A  templomszentelési  rend  használható, 
értelemszerű módosításokkal. 
 
Ha a gyülekezeti ház mellett a gyülekezet templommal is rendelkezik, 
és  a  vendégek  nagy  száma  miatt  az  új  istentiszteleti  hely  szűknek 
bizonyul,  a  felszentelő  istentiszteletet  a  templomban  kell  tartani,  és 
ennek  végeztével  kerül  sor  a  kapunyitásra,  és  az  új  épület  az  ünnepi 
közgyűlés színhelye lesz.
 
KAPUNYITÁS 
A  püspök  a  kapu/ajtó  előtt  jobb  felől  áll  meg.  A  gyülekezet 
lelkésze/lelkészei,  az  építész  és  az  egyházfi  bal  felől.  A  vendég 
lelkészek  jobb  felől,  a  püspök  mögött.  A  gyülekezet  körülöttük 
helyezkedik  el.  A  díszpárnán  elhelyezett  templomkulcsot  az  építész 
tartja  kezében.  Gyülekezeti  terem  fölszentelése  esetén  a  szövegben  a 
gyülekezeti  ház  helyén  értelemszerűen  gyülekezeti  termet  kell 
mondani. 
Építész:
 
Isten kegyelméből elkészült a gyülekezeti ház! Átadom kulcsát 
az egyházkerület püspökének. Isten áldja meg a mi kezünk munkáját, 
hogy áldás legyen ez a ház Krisztus gyülekezete számára nemzedékről 
nemzedékre. 
 
A püspök a párnáról kezébe veszi a kulcsot, és a gyülekezet 
lelkészének (több lelkész esetén az igazgató lelkésznek) nyújtja: 
 
 
Püspök:
 
Átadom a gyülekezeti ház kulcsát neked, Testvérem, mint a
 N. 
gyülekezet  lelkészének/igazgató  lelkészének.  Nyisd  meg  a  kaput/az 
ajtót, hogy bevonuljon rajta Krisztus gyülekezete. 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
400 
 
Lelkész:
 
Az Úr Jézus Krisztus által van menetelünk az Atyához: ő adott 
elénk nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Az ő nevében nyitom 
meg az új gyülekezeti ház kapuját/ajtaját.  
 
A lelkész kinyitja a kaput/ajtót, (majd az egyházfi sarkig tárja mindkét 
kapuszárnyat). 
 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
401 
 
 
AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNY FELSZENTELÉSE 
 
B
EVONULÁS
,
 ÉNEK
 
Erős vár a mi Istenünk 
 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
Püspök:
 
Az Atya,
 
+
 
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet: 
Ámen.  
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Püspök:
 
Emlékezz meg, Urunk, a te gyülekezetedről, 
amelyet régen szereztél és megváltottál. 
Zsolt74,2
 
Dicsérem az Urat teljes szívemből  
az igazak körében és a gyülekezetben.  
Nagyok az Úrnak tettei  
kutatják mindazok, akik gyönyörködnek bennük. 
Cselekvése dicsőség és méltóság, 
és igazsága megmarad örökké. 
Emlékezetessé tette csodáit, 
kegyelmes és irgalmas az Úr! 
Zsolt 111,1-4
 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-
örökké. Ámen.
 
A doxológiát a gyülekezet vagy a kórus énekelheti is. 
 
Emlékezz meg, Urunk, a te gyülekezetedről, 
amelyet régen szereztél és megváltottál. 
Zsolt74,2
 
 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
1.  Lelkész:
 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  tested  templomát  értünk  lerombolni 
engedted, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
1.  Lelkész:
 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  tested  templomát  harmadnapra  újra 
felépítetted, Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet: 
Krisztus kegyelmezz! 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
402 
 
1. Lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki a mi testünket is a Lélek templomává 
teszed, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
A gyülekezet kyrie (nem bűnbánó) énekverset énekelhet.
 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Püspök: 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
A gyülekezet és/vagy a kórus laudamus te-t, vagy glória énekverset 
énekelhet. 
 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
403 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
2. Lelkész:
 
Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, aki mindenütt jelen vagy és 
mindent  betöltesz,  kérünk,  lakozzál  közöttünk  ebben  a  hajlékban  is: 
igéd  és  szentségeid  által  munkáld  megtérésünket,  Lelkeddel  teremts 
újjá  bennünket,  hogy  egykor  színről  színre  láthassunk  téged,  az  Úr 
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik 
mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet: 
Ámen.  
 
B
EJELENTÉS
 
Püspök:
 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az  Úrban!  Isten 
kegyelméből bevonulhattunk új gyülekezeti házunkba! Pál apostol azt 
tanítja, hogy Isten igéje és imádság szentel meg mindent. Ezért most 
hallgassuk  meg  Isten  igéjét,  azután  pedig  hívjuk  segítségül  az  Urat, 
hogy ő maga szentelje meg ezt a házat, amelyet szolgálatára szántunk. 
 
I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
Püspök:
 
Hallgassátok meg Isten igéjét a Zsidókhoz írt levél 10. 
fejezetéből! 
Az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa.
 
2.  Lelkész:
  Mivel  pedig,  atyámfiai,  teljes  bizalmunk  van  a  szentélybe 
való  bemenetelhez Jézus  Krisztus  vére  által,  járuljunk azért oda igaz 
szívvel  és  teljes  hittel,  mint  akiknek  a  szíve  megtisztult  a  gonosz 
lelkiismerettől,  a  testét  pedig  megmosták  tiszta  vízzel.  A  reménység 
hitvallásához  szilárdan  ragaszkodjunk;  mert  hű  az,  aki  ígéretet  tett. 
Ügyeljünk  arra,  hogy  egymást  kölcsönösen  szeretetre  és  jó 
cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan 
egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel 
látjátok, hogy közeledik az a nap. 
Zsid 10,19.22–25 
 
Püspök:
 
Urunk, szentelj meg minket igéddel! 
Gyülekezet: 
A te igéd igazság! 
Püspök:
 Hallgassátok meg az ünnep evangéliumát a Lukács írása 
szerinti evangélium 19. fejezetéből: 
Az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló lelkész 
olvassa: 
1.  Lelkész:
  Jézus Jerikóba érkezett, és átvonult  rajta.
 
Élt ott egy Zákeus 
nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt.
 
Szerette volna látni, hogy ki 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
404 
 
az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól.
 
Ezért előre 
futott  és  felmászott  egy  vadfügefára,  hogy  lássa  őt,  mert  arra  kellett 
elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, 
szállj  le  hamar,  mert  ma  a  te  házadban  kell  megszállnom.”  Ekkor 
sietve  leszállt,  és  örömmel  befogadta.  Akik  ezt  látták,  mindnyájan 
zúgolódtak,  és  így  szóltak:  „Bűnös  embernél  szállt  meg.”  Zákeus 
pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a 
szegényeknek  adom,  és  ha  valakitől  valamit  kizsaroltam,  a 
négyszeresét  adom  vissza  neki.”
 
Jézus  így  felelt  neki:  „Ma  lett 
üdvössége  ennek  a  háznak:  mivelhogy  ő  is  Ábrahám  fia.  Mert  az 
Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”  
Püspök:
 Ez a mai nap evangéliuma! 
Gyülekezet: 
Áldunk téged, Krisztusunk! 
 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
405 
 
S
ZENTELÉS 
 
Püspök:
  Testvéreim  az  Úrban!  Hallottátok  Isten  mindent  megszentelő 
igéjét!  Most  hívjuk  segítségül  Isten  Szentlelkét,  hogy  megszentelje 
gyülekezetét és ezt a házat, amelyet az Úr dicsőségére építettünk.  
A püspök – ha az oltár hagyományos elhelyezésű – az oltár felé fordul, és intonálja az éneket. 
(Szükség esetén a kántor is intonálhatja.)
 
Püspök és gyülekezet:  
:
 
 
 
Püspök: 
folytatólag olvassa a felszentelési imádságot:
 
Mindenható  örök  Isten,  aki  azt  akarod, hogy úgy  szeressük  egymást, 
ahogyan Krisztus is szeretett minket: irgalmadért kérünk, ne vesd meg 
kezünk munkáját,  hanem  használd  fel  üdvözítő akaratod  szolgálatára 
ezt  a  gyülekezeti  házat  (termet)  és  mindazt,  ami  benne  van.  Gyűjtsd 
össze  benne  gyülekezetedet,  és  szenteld  meg  jelenléteddel,  hogy  aki 
útmutatást és megnyugvást keres, veled találkozzék ezen a helyen, és 
aki  szeretetre  vágyik,  testvérekkel  találkozzék  a  te  gyülekezeted 
közösségében, egyszülött Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és 
a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.  
Püspök:
 a gyülekezet, ill. a templomban a ház/terem felé áldásra emelt kézzel 
folytatja:
 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
406 
 
Az Úrnak szentelt legyen ez a gyülekezeti ház (terem), az Atya, 
Fiú, 
Szentlélek nevében! 
 
Áldott  legyen  mindenki,  aki  átlépi  küszöbét,  hogy  a  hívők 
közösségében  hallgassa  és  tanulja  Isten  igéjét,  és  segítségül  hívja  az 
Urat. Lakozzék e szent helyen Isten dicsősége! Épüljön benne testvéri 
szeretetben  a  Krisztus  gyülekezete  élő  szeretet-közösséggé,  a  Lélek 
egységében, nemzedékről nemzedékre! Ámen. 
 
A confirmát a püspök a lelkészekkel, és lehetőleg a gyülekezettel is 
együtt énekli: 
 
 
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el 
népedet, kezeid alkotását! 
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket 
megváltottál véred árán!  
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, és egyesítsd 
híveidet békességben! 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. 
Ámen. 
 
I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
,
 KARÉNEK
 
 
I
GEHIRDETÉS 
 
Az igehirdetést a püspök a szószékről mondja.
 
 
H
ITVALLÁS
 
[
Püspök:
 Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az 
Apostoli hitvallást! 
Vagy: 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el 
Niceai hitvallást!
]
 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
407 
 
 
Apostoli hitvallás:
 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében, 
 
és Jézus Krisztusban, az Ő Egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt,  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették,  alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
 
Hiszek  Szentlélekben,  hiszem  az  Egyetemes  Anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
 
 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
408 
 
Niceai hitvallás:
 
Hiszek  az  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és 
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
 
Hiszek  az  egy  Úrban,  Jézus  Krisztusban,  Isten  egyszülött 
Fiában,  aki  az  Atyától  született  minden  idő  előtt,  Isten  az 
Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos 
Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és 
általa  lett  minden.  Érettünk,  emberekért  és  üdvösségünkért 
leszállt  a  mennyből.  Megtestesült  a  Szentlélektől  és  Szűz 
Máriától,  és emberré lett.  Keresztre feszítették  értünk Poncius 
Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon 
feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya 
jobbján,  újra  eljön  dicsőségében  ítélni  élőket  és  holtakat,  és 
uralmának nem lesz vége.
 
Hiszek  a  Szentlélekben,  Urunkban  és  éltetőnkben,  aki  az 
Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és Fiúval együtt 
imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az 
egy,  szent,  egyetemes  és  apostoli  egyházat.  Vallom  az  egy 
keresztséget  a  bűnök  bocsánatára.  Várom  a  holtak 
föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.
 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 
(O
RATIO OECUMENICA
Püspök:
 
Imádkozzunk!  Mindenható,  örök  Isten!  Hálát  adunk,  hogy 
megerősíted hitünket, megvigasztalod szívünket és minden képzeletet 
meghaladó módon teljesíted kéréseinket.  
 
Lektor:
 
Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Tölts  be  erőddel  és  újíts  meg  minket, 
amikor ebben az új hajlékban hálát adunk! Jöjj, életnek Lelke, támassz 
fel  minket  a  lelki  halálból!  Jöjj  Szentlélek,  tölts  be  mindnyájunkat! 
Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
 Jöjj, Szentlélek Isten! Szentelj meg és tégy lelkivé minket, hogy 
az  evangélium  igazságát  ne  testi  módon,  hanem  lélek  szerint  ítéljük 
meg! Jöjj Szentlélek, tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
  Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Teremts  köztünk  egyetértést  és  erősítsd 
meg  a  szeretet  kötelékét,  hogy  Istennek  tetsző  legyen  a  hitvallás  és 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
409 
 
minden imádság, mely ebben a házban elhangzik. Jöjj Szentlélek, tölts 
be mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
  Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Részesíts  minket  a  kereszt  titkában  és  a 
föltámadás erejében, valahányszor a kenyér és bor titka által Krisztus 
testével  és  vérével  egyesülünk.  Jöjj  Szentlélek,  tölts  be 
mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök:
 
Urunk és Istenünk! Áraszd ki Lelkedet, hogy késszé tegyen az 
engedelmességre,  megtartson  a  hűségben,  és  bátorságot  adjon  hitünk 
megvallására, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel 
Isten, él és uralkodik mind-örökkön örökké.  
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
NEK VAGY KARÉNEK
 
Ha úrvacsoraosztás van, itt következik a gyónás és az úrvacsora 
liturgiája, ha a gyülekezet ez alkalommal nem ünnepli az úrvacsorát, 
akkor itt következik a befejezés:  
 
M
IATYÁNK
,
 ÁLDÁS
 
 
Püspök  és  gyülekezet: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék 
meg  a  Te  neved!  Jöjjön  el  a  Te  országod!  Legyen  meg  a  Te 
akaratod,  amint  a  mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi 
kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket, 
miképpen  mi  is  megbocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek,  és  ne  vígy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
 
A püspök a szentháromsági vagy az ároni áldással bocsátja el a 
gyülekezetet. 
 
Püspök:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet! 
 
 
 
background image
Gyülekezeti ház és gyülekezeti terem felszentelése 
 
410 
 
Vagy: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és a 
Szentlélek! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
Z
ÁRÓ ÉNEK
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek