1%
Navigáció
 

Lelkészlakás megáldása

46_lelkeszlakas_megaldasa.pdf — PDF document, 415Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
411 
 
 
46. LELKÉSZLAKÁS MEGÁLDÁSA 
Az  új  parókia  megáldását  a  püspök  vagy  megbízottja  végzi,  az  épület  utcai 
bejárata  előtti  istentisztelet  keretében.  Ha  a  vendégek  nagy  száma,  vagy  az 
utcai  forgalom  mértéke,  zaja  szükségessé  teszi,  és  a  lelkészlakás  belső 
udvarból  vagy  kertből  nyílik,  akkor  az  istentisztelet  itt  is  megtartható.  Ebben 
az  esetben  lehetőség  van  arra,  hogy  az  istentisztelet  az  utcai  bejárat  előtt  a 
kulcsátadással és a kapunyitással kezdődjék, majd az udvaron folytatódjék. Ha 
ez  sem  kivitelezhető,  és  a  lelkészcsalád  a  gyülekezettel  csak  az  udvaron,  ill. 
kertben  gyülekezhet,  az  istentisztelet  végén  a  kulcsátadás  utáni  kapunyitás  a 
lakás  ajtajának  megnyitására  korlátozódik.  Rendkívül  indokolt  esetben,  ha  a 
helyrajzi körülmények más megoldást nem tesznek lehetővé, az istentisztelet a 
templomban  is  megtartható.  Ilyenkor  csak  a  kulcsátadásra  és  a  kapunyitásra 
kerül sor a bejárat előtt.  
 
K
ÖSZÖNTÉS
,
 BEJELENTÉS 
 
 
Püspök:
 
miután köszöntötte a gyülekezetet: 
Testvéreim  az  Úrban!  Örömmel  és  hálával  jöttünk  ma  össze  ezen  a 
helyen,  mert  Isten  kegyelméből  felépült  ez  az  épület,  hogy 
gyülekezetünk lelkészei számára otthonul szolgáljon – reménységünk 
szerint  –  sok  nemzedéken  át.  Ezért  mielőtt  átadnánk  első  lakóinak, 
énekkel és imádsággal kérjük rá Isten áldását. 
 
É
NEK
 
A gyülekezet hálaadó, vagy az egyházi évnek megfelelő éneket énekel.  
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
Püspök: 
Az Atya,
 + 
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet: 
Ámen.  
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Püspök: 
Boldog ember az, aki féli az Urat, 
és aki az ő útjain jár. 
Zsolt 128,1
 
Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradoznak építői. 
background image
Lelkészlakás megáldása 
412 
 
Ha az Úr nem őrzi a várost, 
hiába vigyázzák őrzői. 
Hiába keltek korán, és feküsztök későn, 
fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. 
De akit az Úr szeret, arról álmában is 
bőséggel gondoskodik!  
Zsolt 127,1-2
 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
volt  kezdetben,  most  és  mindenkor  és  mindörökkön-örökké. 
Ámen. 
Boldog ember az, aki féli az Urat, és aki az ő útjain jár. 
Zsolt 128,1
 
vagy:
 
Aki a felséges rejtekében lakik, és a Mindenható árnyékában nyugszik, 
ezt mondja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, benned bízom! 
Zsolt 
91,1.2. 
 
Ő megment téged minden csapdától,
 
 
megőriz a pusztító vésztől. 
Elrejt téged, mint fedezék, oltalmaz, 
 
 
pajzs és páncél a hűsége. 
 
Nem félsz az árnyként lopakodótól éjjel,
 
 
 
nappal nem rettegsz a fegyvertől.
 
 
Mert az Úr parancsot adott angyalainak,
 
 
 
hogy szüntelenül őrizzenek! 
Zsolt 91,3–5. 11.
 
 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-
örökké. Ámen. 
Aki a felséges rejtekében lakik, és a Mindenható árnyékában nyugszik, 
ezt mondja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, benned bízom! 
Zsolt 
91,1.2. 
 
K
YRIE 
(K
RISZTUS IMÁDÁSA
Lelkész:
  Úr  Jézus  Krisztus,  akiben  Isten  lakik  közöttünk,  Uram 
irgalmazz! 
Gyülekezet:
 Uram, irgalmazz! 
Lelkész:
 Úr Jézus Krisztus, aki nem találtál szállást az emberek között, 
Krisztus kegyelmezz! 
Gyülekezet: 
Krisztus kegyelmezz! 
Lelkész:
  Úr  Jézus  Krisztus,  aki  a  mennyben  örök  hajlékot  készítettél 
nekünk, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
background image
Lelkészlakás megáldása 
413 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
Püspök:
 
Imádkozzunk!  Urunk,  Istenünk,  akit  minden  jó  adomány  és 
tökéletes ajándék forrása vagy: hálát adunk kegyelmedért, hogy építő 
munkánk  során  támogattál,  és  terveink  megvalósításához  testi-lelki 
erőt  adtál.  Fogadd  kegyelmedbe  és  áldd  meg  fáradozásunk 
eredményét,  hogy  ez  az  épület  mindenkor  alkalmas  otthont  adjon 
azoknak, akik a te országod ügyéért fáradoznak, az Úr Jézus Krisztus 
által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-
örökké. 
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
L
EKCIÓ
 
Püspök: 
Amikor most Isten oltalmába ajánljuk ezt a házat, hallgassuk 
meg Isten igéjét! 
Lelkész vagy lektor: 
Pál apostol ezt írja a kolosséi gyülekezetnek: 
Mindenek  fölé  pedig  öltsétek  fel  a  szeretetet,  mert  az  tökéletesen 
összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, 
hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A 
Krisztus  beszéde  lakjék  bennetek  gazdagon  úgy,  hogy  tanítsátok 
egymást  teljes  bölcsességgel,  és  intsétek  egymást  zsoltárokkal, 
dicséretekkel, lelki énekekkel: hálaadással énekeljetek szívetekben az 
Istennek.  Amit  pedig  szóltok  vagy  cselekesztek,  mind  az  Úr  Jézus 
nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. 
Kol 3,14–17 
 
Püspök: 
Urunk, szentlej meg minket igéddel! 
Gyülekezet:
 A te igéd igazság! 
 
Lelkész vagy lektor: 
Jézus Krisztus ezt mondja Máté evangéliuma szerint: 
„Aki  hallja  tőlem  ezeket  a  beszédeket,  és  cselekszi  azokat,  hasonló 
lesz  az  okos  emberhez,  aki  kősziklára  építette  a  házát.  És  ömlött  a 
zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a 
háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig 
hallja  tőlem  ezeket  a  beszédeket,  de  nem  cselekszi,  hasonló  lesz  a 
bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és 
jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek. És beleütköztek abba a házba; 
az összeomlott, és teljesen elpusztult.” Amikor Jézus befejezte ezeket 
background image
Lelkészlakás megáldása 
414 
 
a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, 
mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. 
Mt 7,24–29 
 
Püspök:
 
Ez a mai nap evangéliuma! 
Gyülekezet: 
Áldunk téged, Krisztusunk! 
 
A
Z ÉPÜLET MEGÁLDÁSA
 
Püspök:
 
Testvéreim  az  Úrban!  Hallottátok  Isten  igéjét,  amely  szilárd 
alapja egész életünknek, személyes és családi boldogságunknak. Most 
pedig hívjuk segítségül az Urat. És ajánljuk oltalmába ezt a házat! 
Úr  Jézus  Krisztus,  nélküled  semmit  sem  tehetünk,  de  ha  közöttünk 
vagy, mindent újjáteremtesz. Hallgasd meg könyörgésünket, és maradj 
mindenkor  e  ház  lakóival,  hogy  téged  szolgáljon  minden  munkájuk, 
szent legyen minden örömük, és keresztjüket békével és reménységgel 
hordozzák,  a  te  végtelen  szeretetedért,  aki  az  Atyával  és  a 
Szentlélekkel élsz és uralkodol Isten, mindörökkön-örökké.  
Gyülekezet: 
Ámen. 
Az épület felé áldásra emelt kézzel folytatja:
 
Isten  kegyelmébe  és  oltalmába  ajánljuk  ezt  a  házat,  az  Atya, 
+
Fiú, 
Szentlélek  nevében.  Áldott  legyen  mindenki,  aki  átlépi  küszöbét,  és 
áldott  legyen  mindenki,  aki  benne  lakik.  Isten  békessége,  amely 
minden  értelmet  meghalad,  töltse  be  ezt  a  házat  és  lakóit,  hogy  a 
gyülekezet lelkészeinek békés otthona legyen, és e ház által is épüljön 
Krisztus egyháza a Szentlélek által, nemzedékről nemzedékre.  
Gyülekezet: 
Ámen. 
 
É
NEK
 
 
I
GEHIRDETÉS
,
 IMÁDSÁG
,
 
M
IATYÁNK
,
 ÁLDÁS
A püspök rövid igehirdetést tart a felolvasott lekciók valamelyike, 
vagy az általa választott textus alapján.  
Az igehirdetéshez csatlakozó imádságát ezzel a formulával zárja:  
Jézus Krisztusért kérünk, akinek a nevében együtt így imádkozunk: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a Te neved! 
Jöjjön  el  a  Te  országod!  Legyen  meg  a  Te  akaratod,  amint  a 
mennyben,  úgy  a  földön  is!  Mindennapi  kenyerünket  add  meg 
nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket,  miképpen  mi  is 
background image
Lelkészlakás megáldása 
415 
 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, 
de  szabadíts  meg  a  gonosztól,  mert  Tied  az  ország,  a  hatalom  és  a 
dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A püspök ezután megáldja a gyülekezetet. 
 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a 
+
 Fiú és a 
Szentlélek.  
Gyülekezet: 
Ámen
 
 
É
NEK 
 
A gyülekezet hálaadó éneket énekel. 
 
 
K
APUNYITÁS
 
Építész:
 
Isten  kegyelméből  elkészült  a  ház!  Átadom  kulcsát  az 
egyházkerület  püspökének.  Isten  áldja  meg  a  mi  kezünk  munkáját, 
hogy áldás legyen ez a ház Krisztus gyülekezete számára nemzedékről 
nemzedékre. 
Püspök:
 
Átadom  a  lelkészlakás  kulcsát  neked,  Testvérem,  mint  a 
N.
 
gyülekezet lelkészének. Az Úr nevében nyisd meg a kaput
/
az ajtót, és 
lépj be új otthonodba. 
 
Lelkész:
 Az Úr áldja meg bemenetelünket és kimenetelünket mostantól 
mindörökkön-örökké. 
Először  a  lelkész  lép  be  családjával,  és  sorra  üdvözli  a  belépőket:  a 
püspököt,  (az  esperest),  a  lelkésztársakat,  a  gyülekezet  vezetőit  és 
presbitereit,  és  a  vendégeket.  A  gyülekezet  tagjai  kint  maradnak  és 
énekelnek.  
A belépők valamennyien a 
„Békesség e háznak!”
  
Lk 10,5 bibliai 
üdvözlettel lépnek be. Benn a házbeliek kenyérrel és sóval kínálják az 
érkezőket,  és  hozzá  ezt  az  imádságot  mondják:
 
„Kettőt  kérünk 
tőled,  Urunk:  add  meg  napi  kenyerünket  és  bocsásd  meg 
vétkeinket.” 
Ezután  a  lelkész  vezetésével  váltakozva  elmondják  a  103. 
Zsoltárt az énekeskönyv 34. éneke szerint. Befejezésül a püspök a János-áldást 
mondja:
 
„Az  Úr  Jézus  Krisztus  kegyelme  legyen 
mindnyájatokkal!”
 
Jel 22,21 Ezután kimennek és a gyülekezet tagjaival 
együtt  az  ünnepi  közgyűlés  helyszínére  vonulnak,  ahol  jegyzőkönyvbe 
foglalják az építkezés történetét és az épület megáldásának eseményét. 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek