1%
Navigáció
 

Családi otthon (ház, lakás) megáldása

47_csaladi_otthon_megaldasa.pdf — PDF document, 396Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
417 
 
 
47. CSALÁDI OTTHON  
(HÁZ, LAKÁS) MEGÁLDÁSA 
 
„Az ember lakása nem olyan mint egy állati menedékhely, mely csak azt a célt 
szolgálja,  hogy  védje  az  időjárás  viszontagságai  és  az  éjszaka  ellen,  ápolja 
utódait, hanem annak tere, amelyben az ember a személyes élet örömeit átéli, 
az övéi és tulajdona védettségében élvezheti”. (Dietrich Bonhoeffer). Az otthon 
az  emberi  lét  élettere,  kezünk  munkájának  gyümölcse,  egyben  Isten  áldása. 
Ezért használatbavételekor – mint az élet minden fontos eseményénél – igével 
és  imádsággal  szenteljük  meg  a  helyet.  Hisszük,  hogy  a  keresztény  ember 
otthona Isten hajlékává, templommá válhat.  
 
É
NEK
 
A jelenlevők kiosztott lapról vagy az Evangélikus Énekeskönyvből énekelhetnek. 
Pl. a 57. Áldjad én lelkem; 481. Mily boldog ház; 336. Adjunk hálát az úrnak 
 
K
ÖSZÖNTÉS
:
 
 
 
Családfő:
  Kedves  vendégeink,  kedves  testvéreink!  Hálával  és  örömmel 
hívtunk  meg  benneteket  ebbe  az  otthonba,  hogy  az  itt  élőkkel, 
szeretteinkkel (barátaikkal) együtt örüljünk, együtt adjunk hálát. 
 
Lelkész:
 
Az Atya, 
+
 Fiú, Szentlélek nevében! 
Gyülekezet:
 
Ámen.
 
 
Lelkész:
 
Urunk  Istenünk,  áldd  meg  testvéreinket,  amikor  most 
használatba veszik ezt a házat/lakást. Add, hogy a család otthonaként 
fogadja  ezt  a  hajlékot,  és  érte  köszönetet  tudjon  mondani  neked.  Adj 
nyitott fület, rád figyelő értelmet, áldást elfogadó lelket.  
 
I
GEOLVASÁS
 
Lelkész: 
Hallgassuk meg Isten igéjét. Megírva találjuk Péter apostol első 
levelének 2. részében:  
Az igék felolvasásában részt vehetnek a család tagjai is.  
„Megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő 
kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten 
előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel 
background image
Családi otthon megáldása 
418 
 
lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, 
amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 
1Pt 2,3-5
 
Lelkész: 
Urunk, szentelj meg minket igéddel, 
[Család, jelenlevők:] 
a te igéd igazság! 
 
Lelkész: 
Az evangéliumot megírva találjuk Máté evangéliumának 7. 
fejezetében.  
 „Aki  tehát  hallja  tőlem  ezeket  a  beszédeket,  és  cselekszi  azokat, 
hasonló  lesz  az  okos  emberhez,  aki  kősziklára  építette  a  házát.  És 
ömlött  a  zápor,  és  jöttek  az  árvizek,  feltámadtak  a  szelek,  és 
nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt 
alapozva. 
Aki  pedig  hallja  tőlem  ezeket  a  beszédeket,  de  nem  cselekszi, 
hasonló  lesz  a  bolond  emberhez,  aki  homokra  építette  a  házát.  És 
ömlött  a  zápor,  és  jöttek  az  árvizek,  feltámadtak  a  szelek,  és 
beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.” 
Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott 
tanításán,  mert  úgy  tanította  őket,  mint  akinek  hatalma  van,  és  nem 
úgy, mint az írástudóik. 
Mt 7,24-27
 
 
Lelkész: 
Ez a mai nap evangéliuma.  
[Család, jelenlevők:]
 Áldunk Téged, Krisztusunk! 
 
 
[I
GEHIRDETÉS
A lelkész a felolvasott evangélium, epistola vagy szabadon választott 
textus alapján igehirdetést tarthat.  
 
I
MÁDSÁG
 
 
Családtag: 
Urunk  Istenünk,  köszönjük  neked  az  új  házat/lakást.  Áldj 
meg  minket,  hogy  otthonunk  legyen,  benne  békességet,  nyugalmat 
találjunk, és szeretetben éljünk. Köszönjük neked az idáig vezető utat, 
köszönjük,  hogy  megáldottad  igyekezetünket,  fáradozásainkat. 
Legyen  áldásod  a  hétköznapokon  és  ünnepnapokon,  minden  órán  és 
eseményen,  amit  e  falak  közt  átélhetünk.  Légy  jelen  ebben  az 
background image
Családi otthon megáldása 
419 
 
otthonban,  szenteld  meg  nap  mint  nap  hajlékunkat.  Tiéd  legyen  a 
dicséret és dicsőség mindörökkön örökké. Ámen.  
 
Lelkész: 
Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, amely 
reménységünk szerint nap mint nap elhangzik majd e falak között is.  
 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
 
Á
LDÁS
 
A lelkész áldásra emeli kezét:  
Lelkész
Az  Úr  áldja  meg  ezt  a  hajlékot,  hogy  otthont  adjon  a  benne 
lakóknak.  Az  Úr  áldjon  meg  mindenkit,  aki  ide  belép,  hogy  itt 
nyugalmat, békességet és szeretet találjon.  
Titeket, akik itt laktok, áldjon meg a Mindenható Isten, az Atya, a 
+
 
Fiú és a Szentlélek! 
 
A
Z ÁLDÁS JELÉNEK ÁTADÁSA
 
A lelkész az áldás elmondása után Isten jelenlétének maradandó jeleként 
átnyújthat/falra akaszthat egy keresztet, vagy átadhat egy családi bibliát.  
 
É
NEK
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek