1%
Navigáció
 

Egyházi óvoda vagy iskola megáldása

48_ovoda_iskola_megaldasa.pdf — PDF document, 466Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
421 
 
 
48. EGYHÁZI ÓVODA VAGY 
ISKOLA MEGÁLDÁSA 
 
Az új egyházi óvoda vagy iskola megáldását az egyházkerület püspöke 
vagy  megbízottja  végzi.  Az  ünnepség  templomi  istentisztelettel 
kezdődik. Ezt követően az istentiszteleten résztvevők az új létesítmény 
elé  vonulnak,  és  itt  kerül  sor  a  kapunyitásra  és  az  új  létesítmény 
birtokba vételére.  
 
TEMPLOMI ISTENTISZTELET 
 
Az  istentisztelet  bevonulással  kezdődik.  Ha  szokásban  van, 
használható a bevonulási kereszt. Az istentisztelet része az úrvacsora. 
Az  istentiszteleti  olvasmányokat  tanárok,  az  általános  könyörgő 
imádság kéréseit a diákok közül választott lektorok is olvashatják.  
 
E
LŐJÁTÉK ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
A gyülekezet az EÉ 254. énekét énekli: Erős vár a mi Istenünk. 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
Püspök:
 
Az Atya,
 
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
B
ŰNVALLÁS
,
 FELOLDOZÁS
 
Testvéreim,  az  ünnepre  készülve  bűnbánattal  álljunk  Isten  színe  elé, 
tegyük  le  terheinket  és  kérjük,  hogy  tisztítson  meg  minket,  hogy 
felszabadult 
gyermekeiként 
végezhessük 
küldetésünket.  
Imádkozzunk! 
 
Rövid csendes imádság, majd a szolgálattevők és a gyülekezet együtt 
mondják: 
 
Gyülekezet:
 
Vallom előtted szent és igaz  Isten, hogy vétkeztem ellened 
és  embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
422 
 
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs 
más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek, 
légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
Liturgus: 
Bízzatok,  Testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus  által:  aki  magához  hívott,  tanítványaivá  tett  és  arra  küldött, 
hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet. Én pedig feltámadott Urunk 
megbízásából feloldozlak benneteket bűneitekből, az Atya, a 
+
 
Fiú és 
a Szentlélek nevében. Járjatok új életben, a Szentlélek erejével! 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Püspök: 
Emlékezz meg, Urunk, a te gyülekezetedről, 
amelyet régen szereztél és megváltottál. 
Zsolt74,2
 
Dicsérem az Urat teljes szívemből  
 
az igazak körében és a gyülekezetben.  
Nagyok az Úrnak tettei  
 
kutatják mindazok, akik gyönyörködnek bennük. 
Cselekvése dicsőség és méltóság, 
 
és igazsága megmarad örökké. 
Emlékezetessé tette csodáit, 
 
kegyelmes és irgalmas az Úr! 
Zsolt 111,1-4
 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-
örökké. Ámen.
 
Emlékezz meg, Urunk, a te gyülekezetedről, 
amelyet régen szereztél és megváltottál. 
Zsolt74,2
 
A doxológiát a gyülekezet vagy a kórus énekelheti is.
 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
1.Lelkész:
 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  magad  köré  gyűjtöd  a  gyermekeket, 
Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
1.Lelkész: 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  örömmel  fogadod  a  gyermekek 
dicséretét, Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet: 
Krisztus, kegyelmezz! 
1.Lelkész: 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  a  gyermekeket  országod  örökösének 
mondtad, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
423 
 
A gyülekezet kyrie (nem bűnbánó) énekverset énekelhet. 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Püspök: 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
A gyülekezet és/vagy a kórus laudamus te-t, vagy glória énekverset 
énekelhet.
 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
2.Lelkész: 
Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, aki mindenütt jelen vagy és 
mindent  betöltesz:  kérünk,  lakozzál  közöttünk  új  iskolánkban 
óvodánkban  is,  hogy  a  felnövekvő  nemzedék  napról  napra 
gyarapodjék  minden  hasznos  ismeretben,  erősödjék  a  benned  való 
hitben  és  a  mindenek  iránti  szeretetben,  szüleik  örömére  és  a  te 
dicsőségedre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel 
Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet: 
Ámen.  
 
B
EJELENTÉS
 
A püspök az ambóhoz lép és köszönti a gyülekezetet. Ezt követően 
bejelenti az új létesítmény elkészültét.
 
Püspök: 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az  Úrban!  Örömmel  és 
hálával  jöttünk  ma  össze  az  Úr  házában,  mert  Isten  kegyelméből 
felépült  az 
N.   
gyülekezet  új  iskolája/óvodája,  mely  -  reménységünk 
szerint  -  sok  nemzedéken  át  áll  majd  a  keresztény  nevelés 
szolgálatában.  Mielőtt  átadnánk  első  növendékeinek  és  tanárainak
/
az 
óvónőknek, ezen az istentiszteleten együtt kérjük rá Isten áldását. 
 
I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
Püspök:
 
Hallgassátok meg Isten igéjét Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt 
leveléből, a 12. fejezetből! 
Az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa. 
2.Lelkész:
  A  nekünk  adatott  kegyelem  szerint  különböző  ajándékaink 
vannak,  eszerint  szolgálunk  is:  ha  prófétálás  adatott,  akkor  a  hit 
szabálya  szerint  prófétáljunk,  ha  valamilyen  más  szolgálat  adatott, 
akkor  abban  a  szolgálatban  munkálkodjunk:  a  tanító  a  tanításban,  a 
buzdító  a  buzdításban,  az  adakozó  szerénységben,  az  elöljáró 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
424 
 
igyekezettel,  a  könyörülő  pedig  jókedvvel.  A  szeretet  ne  legyen 
képmutató.  Iszonyodjatok  a  gonosztól,  ragaszkodjatok  a  jóhoz,  a 
testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban 
egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben 
buzgók: az Úrnak szolgáljatok. 
Rm 12,6–11 
 
Püspök:
 
Urunk, szentelj meg minket igéddel! 
Gyülekezet: 
A te igéd igazság! 
Püspök:
 Hallgassátok meg az ünnep evangéliumát a Máté írása szerinti 
evangélium 18. fejezetéből: 
Az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló lelkész 
olvassa:
 
1.Lelkész:
 Jézus akkor odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és 
ezt mondta: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok 
nem  lesztek,  mint  a  kisgyermekek,  nem  mentek  be  a  mennyek 
országába.  Aki  tehát  megalázza  magát,  mint  ez  a  kisgyermek,  az  a 
nagyobb  a  mennyek  országában.  És  aki  befogad  egy  ilyen 
kisgyermeket  az  én  nevemben,  az  engem  fogad  be.  …  Vigyázzatok, 
hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, 
hogy  angyalaik  mindenkor  látják  a  mennyben  az  én  mennyei  Atyám 
arcát.” 
Püspök:
 Ez a mai nap evangéliuma! 
Gyülekezet: 
Áldunk téged, Krisztusunk! 
 
A
Z ÚJ LÉTESÍTMÉNY MEGÁLDÁSA 
 
Püspök: az új épület felé fordulva, áldásra emelt kézzel mondja:  
Mindenható  örök  Isten,  irgalmadért  kérünk,  ne  vesd  meg  kezünk 
munkáját,  hanem  vedd  oltalmadba  új  iskolánkat
/
óvodánkat,  és 
mindazt, ami benne van. Áldott legyen mindenki, aki átlépi küszöbét!  
Iskola esetén:  
Szentlelked  vezesse  az  itt  tanítókat,  hogy  igaz  tudományra,  jó 
erkölcsre, benned való hitre tanítsák a rájuk bízottakat, és mindenkor 
szeretetben  viseljék  gondjukat;  a  tanulókat  pedig  áldd  meg 
szorgalommal,  és  add,  hogy  gyermekeidhez  méltó  közösség  épüljön 
közöttük szeretetben, 
Óvoda esetén:  
Pásztori  szeretettel  vezesd  az  óvónőket,  hogy  szeretettel  és  hűséggel 
viseljék gondját a rájuk bízottaknak; a kisgyermekek pedig testben és 
lélekben  gyarapodjanak  szüleik  örömére  és  a  te  neved  dicsőségére, 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
425 
 
egyszülött  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért,  aki  veled  és  a 
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké.  
Gyülekezet: 
Ámen.  
 
G
RADUÁL ÉNEK
,
 KARÉNEK
 
 
I
GEHIRDETÉS 
 
Az igehirdetést a püspök a szószékről mondja.
 
 
H
ITVALLÁS
 
[
Püspök:
 Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az 
Apostoli hitvallást! 
Vagy: 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el 
Niceai hitvallást!
]
 
 
Apostoli hitvallás:
 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében, 
 
és Jézus Krisztusban, az Ő Egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt,  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették,  alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
 
Hiszek  Szentlélekben,  hiszem  az  Egyetemes  Anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
 
Niceai hitvallás:
 
Hiszek  az  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és 
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
 
Hiszek  az  egy  Úrban,  Jézus  Krisztusban,  Isten  egyszülött 
Fiában,  aki  az  Atyától  született  minden  idő  előtt,  Isten  az 
Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos 
Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és 
általa  lett  minden.  Érettünk,  emberekért  és  üdvösségünkért 
leszállt  a  mennyből.  Megtestesült  a  Szentlélektől  és  Szűz 
Máriától, és emberré lett.  Keresztre feszítették  értünk  Poncius 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
426 
 
Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon 
feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya 
jobbján,  újra  eljön  dicsőségében  ítélni  élőket  és  holtakat,  és 
uralmának nem lesz vége.
 
Hiszek  a  Szentlélekben,  Urunkban  és  éltetőnkben,  aki  az 
Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és Fiúval együtt 
imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az 
egy,  szent,  egyetemes  és  apostoli  egyházat.  Vallom  az  egy 
keresztséget  a  bűnök  bocsánatára.  Várom  a  holtak 
föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.
 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 
(O
RATIO OECUMENICA
Püspök:
 
Imádkozzunk!  Mindenható,  örök  Isten!  Hálát  adunk,  hogy 
megerősíted hitünket, megvigasztalod szívünket és minden képzeletet 
meghaladó módon teljesíted kéréseinket.  
Lektor:
  Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Tölts  be  erőddel  és  újíts  meg  minket, 
amikor ezért az új iskoláért
/
óvodáért hálát adunk! Jöjj, életnek Lelke, 
tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
 Jöjj, Szentlélek Isten! Szenteld meg elménket és értelmünket, és 
vezess el minket minden igazságra! Jöjj, bölcsességnek Lelke, tölts be 
mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
  Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Teremts  köztünk  egyetértést  és  erősítsd 
meg  a  szeretet  kötelékét,  hogy  Istennek  tetsző  legyen  minden  szó, 
mely  új  iskolánkban
/
óvodánkban  elhangzik.  Jöjj,  egység  és  szeretet 
Lelke, tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
 Jöjj, Szentlélek Isten! Töltsd be derűddel ezt az iskolát
/
óvodát, 
tedd  benne  örömtelivé  a  munkát  és  a  tanulást.  Jöjj,  örömnek  Lelke, 
tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök:
 
Urunk és Istenünk! Áraszd ki Lelkedet, hogy késszé tegyen az 
engedelmességre,  megtartson  a  hűségben,  és  bátorságot  adjon  hitünk 
megvallására, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel 
Isten, él és uralkodik mind-örökkön örökké.  
Gyülekezet:
 Ámen. 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
427 
 
É
NEK VAGY KARÉNEK
 
 
Az  istentisztelet  folytatódik  az  úrvacsorai  liturgiával.  Ha  nincs 
úrvacsora,  akkor  a  liturgus  innen  lapoz  az  istentisztelet  zárásához  és 
imádkozza a Miatyánkot, majd áldást oszt.  
 
*     *     *     *     * 
 
 
Ú
RVACSORAI ÉNEK 
(
VAGY ÉNEKVERS
Itt elsősorban úrvacsorai témájú vagy ún. Jézus-éneket énekeljünk. 
Bűnbánati éneket csak akkor válasszunk, ha abban a kegyelem igéje is 
megszólal. 
Amennyiben  a  gyónás  előtt  énekelt  ének  nem  úrvacsorai  volt,  a 
gyülekezet úrvacsorai előkészítő énekverset énekelhet.  
 
 
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE 
(S
URSUM CORDA
[
1. Lelkész:
 
Az Úr legyen veletek! 
Gyülekezet:
 
És a te lelkeddel! 
2. Lelkész: 
Emeljük fel szívünket! 
Gyülekezet:
 
Fölemeljük az Úrhoz! 
1. Lelkész: 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Gyülekezet:
 
Méltó ez és igaz!*] 
 
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
(P
RAEFATIO
Ha a bevezető párbeszéd elmarad, akkor bevezetésként: 
[
Püspök:
 
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk szent nevét:] 
[Valóban]  méltó  és  igaz,  illő  és  üdvösséges,  hogy  mindenkor  és 
mindenhol  hálát  adjunk  neked,  mindenható  Istenünk  és  Atyánk,  a 
Jézus Krisztus által, 
aki a keresztfán maga lett értünk templom, oltár és áldozat, 
hogy feltámadása erejével élő lelki házzá építsen fel minket. 
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön 
küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és 
ujjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. 
 
A gyülekezet feláll, és a Pax végéig állva marad. 
 
 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
428 
 
S
ZENT
,
 SZENT
,
 SZENT
!
 
(S
ANCTUS
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelően az EÉ vagy a GyLK 
énekverses rendjei egyikének negyedik énekét énekli. 
 
A
 
S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA 
(E
PIKLÉZIS
Püspök:
 
Szent  vagy,  Urunk,  és  nagy  a  te  irgalmad,  elítéled  a  bűnt,  de 
megmented a bűnösöket szeretett Fiad élete árán. Ételt és italt adsz az 
embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát tenéked. 
Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál Jézus Krisztus 
által.  Ezért  a  nagy  irgalmadért  áldunk,  és  kérünk,  hogy  amikor  most 
Jézus 
Krisztus 
parancsának 
engedelmeskedünk, 
küldd 
el 
Szentlelkedet,  hogy  Krisztus  teste  legyen  kenyerünkké  ebben  a 
kenyérben, és vére legyen italunkká ebben a borban. Minket is szentelj 
meg, hogy ajándékod testvéri közösségben üdvösségünket munkálja! 
Vagy: 
Szent  vagy,  Urunk,  és  nagy  a  te  irgalmad,  elítéled  a  bűnt,  de 
megmented  a  bűnösöket  szeretett  Fiad  élete  árán.  Ezért  a  nagy 
irgalmadért  áldunk,  és  kérünk:  küldd  el  Szentlelkedet,  hogy 
Krisztus testét és vérét vegyük üdvösségünkre ebben a kenyérben 
és borban, és testvéri közösséggé legyünk! 
 
S
ZERZÉSI IGÉK 
 
Püspök:
 
A  mi  Urunk,  Jézus  Krisztus  azon  az  éjszakán,  amelyen 
elárultatott,  kezébe  vette  a  kenyeret,  hálát  adott,  megtörte, 
tanítványainak  adta,  és  ezt  mondta:  Vegyétek,  egyétek,  ez  az  én 
testem, 
+
 
amely  tiértetek  adatik.  Ezt  cselekedjétek  az  én 
emlékezetemre! 
Hasonlóképpen,  miután  vacsorált,  kezébe  vette  a  kelyhet  is,  hálát 
adott,  nekik  adta,  és  ezt  mondta:  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez  a 
kehely az új szövetség az én véremben, 
+
 
amely tiértetek és sokakért 
kiontatik  bűnök  bocsánatára.  Ezt  cselekedjétek,  valamennyiszer 
isszátok az én emlékezetemre! 
A  lelkész  (amennyiben  az  oltár  előtt  áll)  a  gyülekezet  felé  fordulva, 
kezében a kehellyel és a cibóriummal így folytatja (a lelkész döntse el, 
hogy melyik formulát használja következetesen): 
Püspök:
 
Íme, megváltásunk szent titka! 
[
Gyülekezet
]: Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz! 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
429 
 
Vagy: 
Ezért valamennyiszer eszünk e kenyérből, és iszunk e kehelyből, 
az Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön. Mert méltó a megöletett 
Bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a 
hatalom mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
E
MLÉKEZZÉL MEG
,
 
U
RUNK
 
(A
NAMNÉZIS
1. Lelkész:
 Kérünk, Istenünk, emlékezzél meg szeretett Fiad értünk viselt 
szenvedéséről  és  haláláról,  áraszd  ki  Szentlelkedet  mindnyájunkra, 
hogy  Megváltónk  keresztjének  titkát  ünnepelve  feltámadásának 
erejében részesüljünk! 
Emlékezz  meg  egyházadról,  amelyet  Krisztus  vérén  váltottál  meg. 
Őrizd hitét, tartsd meg békességben, és add meg teljes egységét.  
[Emlékezz  meg  püspökeinkről,  pásztorainkról,  elöljáróinkról  és 
mindazokról, akik egyházadban szolgálnak. 
Őrizz meg bennünket a szentek közösségében. Emlékezz meg, Urunk, 
azokról,  akik  Krisztus  békességében  távoztak  ebből  az  életből,  és 
minden elhunytról, akiknek hitét egyedül te ismered.] 
Imádunk és dicsérünk téged Jézus Krisztus által, mert őáltala, ővele és 
őbenne tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden 
tisztelet és dicsőség most és mindörökké. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
M
IATYÁNK
 
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja. 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
A
Ú
R BÉKESSÉGE 
(P
AX
Püspök:
 
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek! 
[
Gyülekezet:
 
És a te lelkeddel! 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
430 
 
Püspök:
 
Köszöntsük egymást a békesség jelével! 
Gyülekezet:
 
Legyen békesség köztünk mindenkor!
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség 
néked”), és kézfogással adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet 
foglal. 
 
I
STEN BÁRÁNYA 
(A
GNUS 
D
EI
A  gyülekezet  az  egyházi  évnek  megfelelően  az  EÉ  egyik  úrvacsorai 
rendjének második vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének ötödik 
énekét énekli. 
 
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE 
(C
OMMUNIO
A lelkész az úrvacsoravételre készülő imádságot mond. 
 
Püspök: 
Uram,  nem  vagyok  méltó,  hogy  hajlékomba  jöjj,  hanem  csak 
egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 
Vagy: 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  halott  voltál,  de  íme,  élsz  örökké,  és 
mindent  megteszel  üdvösségünkre,  add  meg  most  mindenkinek 
azt,  amire  szüksége  van:  a  kételkedőnek  hitet,  a  gyengének 
állhatatosságot,  a  keményszívűnek  megtérést,  az  elesettnek  új 
erőt,  az  aggódónak  megnyugvást  és  a  szomorkodónak 
vigasztalást!  Egyesíts  minket  szent  tested  és  véred 
közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet 
meghaladó  békességedben,  és  megízleljük  eljövendő  országod 
örömét! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
(Kitárt, hívogató karral:) 
Püspök:
 
Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához! 
[Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!] 
Az ostyánál:
 
Ez Krisztus teste. 
A kehelynél:
 
Ez Krisztus vére. 
Vagy: 
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, 
amely  értetek  adatott.  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez 
Krisztus  vére,  amely  értetek  kiontatott  bűneitek 
bocsánatára. 
Az egyes „köröknél” a köszöntés: 
Békesség néktek! 
A „kör” befejezésénél: 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
431 
 
Jézus  Krisztus  teste  és  vére  tartson  meg  titeket  az  igaz 
hitben, a szeretetben az örök élet reménységére! 
Vagy: 
Menjetek  el  békességgel,  és  teremjétek  az  új  élet  áldott 
gyümölcseit! 
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet hálaadó éneket énekel, vagy a 
kántor ide illő művet játszik (sub communione). 
 
I
MÁDSÁG 
(P
OSTCOMMUNIO
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a lelkész a gyülekezet 
felé fordul: 
1. Lelkész:
 
Áldjátok az Urat, mert jó! 
[
Gyülekezet:
És örök az ő irgalma. 
Ha hagyományos oltár van, akkor a lelkész az oltár felé fordulva 
folytatja: 
2.  Lelkész:
 
Áldunk  téged,  mindenható  Istenünk,  hogy  örömöt  és 
békességet  ajándékoztál  igédben  és  Krisztus  Urunk  testének-vérének 
közösségében.  Kérünk,  őrizd  meg  bennünk  ennek  a  közösségnek 
minden  áldását,  hogy  erős  hittel  ragaszkodjunk  hozzád,  és  őszintén 
szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztus által. 
Vagy: 
Urunk, magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen 
a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet  látta 
szemünk:  add,  hogy  meglássa  a  megígért  örök  életet. 
Dicséretedet  énekelte  nyelvünk:  add,  hogy  az  igazat  vallja 
ezután.  Templomodban  járt  a  lábunk:  add,  hogy  a  világosság 
útján  járjon  ezután.  Testedből  részesült  a  testünk:  add,  hogy  új 
életet éljen ezután. Hála neked kimondhatatlan jóságodért! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
K
ÜLDÉS
ÁLDÁS 
 
E
LBOCSÁTÁS
 
 
A lelkész a gyülekezet felé fordul. 
1.  Lelkész:
 
Testvéreim!  Menjetek,  és  hirdessétek  az  Úr  halálát  és 
feltámadását! 
Tanúskodjatok 
szeretetéről! 
Megízleltétek 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
432 
 
bűnbocsánat  örömét,  építsétek  hát  a  testvéri  közösséget  az  emberek 
között megbocsátással és áldozatos szeretettel! 
 
A gyülekezet a küldés és az áldás között énekelheti a magyar nemzeti 
himnuszt. 
 
Á
LDÁS
 
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja. 
[
Püspök:
 
Isten népe!] 
Püspök:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet! 
Vagy: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és a 
Szentlélek! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
Z
ÁRÓÉNEK
 
 
A gyülekezet az EÉ egyik úrvacsorai liturgiájának harmadik énekét 
vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének hatodik énekét énekli, 
vagy az alkalomhoz illő más éneket énekel. 
U
TÓJÁTÉK
 
A gyülekezet az utójátékot lehetőleg ülve hallgassa meg. 
A szolgálattevők bevonulás rendje szerint vonulnak ki a templomból. 
 
*    *    *   *   * 
 
Ha nincs úrvacsora, akkor az általános könyörgő imádság után innen 
folytatja a püspök a Miatyánk imádkozásával és áldásosztással:  
M
IATYÁNK
,
 ÁLDÁS
 
Püspök  és  gyülekezet: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék 
meg  a  Te  neved!  Jöjjön  el  a  Te  országod!  Legyen  meg  a  Te 
akaratod,  amint  a  mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi 
kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket, 
miképpen  mi  is  megbocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek,  és  ne  vígy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
433 
 
A püspök a szentháromsági vagy az ároni áldással bocsátja el a 
gyülekezetet. 
 
Püspök:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet! 
Vagy: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és a 
Szentlélek! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
Z
ÁRÓ ÉNEK
 
 
 
Az istentisztelet végeztével a püspök a lelkészekkel, a 
tanárokkal/óvónőkkel és a gyülekezettel az új létesítményhez 
vonulnak.
 
background image
Egyházi óvoda vagy iskola megáldása 
 
434 
 
 
Kapunyitás
 
 
 
Építész:
 
Isten  kegyelméből  elkészült  az  iskola
/
óvoda!  Átadom  kulcsát 
az egyházkerület püspökének. Isten áldja meg a mi kezünk munkáját, 
hogy áldás legyen ez a ház Krisztus gyülekezete számára nemzedékről 
nemzedékre. 
Püspök:
 
az igazgatónak/vezető óvónőnek adja át a kulcsot:
 
Átadom az iskola
/
óvoda 
kulcsát  neked,  Testvérem,  mint  a 
N
.
  gyülekezet  iskolája 
igazgatójának
óvodája  vezetőjének.  Az  Úr  nevében  nyisd  meg  a 
kaput
/
az ajtót, és lépj be új szolgálati helyedre.  
Ha az intézménynek még nincs kinevezett vezetője, a kulcsot a 
gyülekezet lelkésze veszi át. 
Igazgató/vezető óvónő:
 Az Úr áldja meg bemenetelünket és kimenetelünket 
mostantól mindörökkön-örökké. 
 
Kinyitja a kaput. 
Először az igazgató/vezető óvónő lép be, és sorra üdvözli a bejövőket: 
a püspököt, a lelkészeket, a tanárokat/óvónőket, a gyülekezet vezetőit 
és a vendégeket, majd körbe vezeti őket az épületben. Óvoda esetén a 
gyülekezet  tagjai  kint  maradnak  és  énekelnek.  Iskola  esetén,  amíg  a 
püspök  és  kísérete  megtekinti  az  épületet,  a  gyülekezet  a  diákokkal 
együtt az iskola dísztermébe  vonul.  Az épület bejárása után a püspök 
és kísérete is idejön, és az igazgató vezetésével váltakozva elmondják a 
103. Zsoltárt az énekeskönyv 34. éneke szerint.   
Óvoda  esetén  az  épület  megtekintését  követően  egy  erre  alkalmas 
helyiségben  csak  a  bent  lévők  mondják  el  a  103.  Zsoltárt.  Ennek 
befejeztével a püspök a János-áldást mondja: 
„Az Úr Jézus Krisztus 
kegyelme legyen mindnyájatokkal!”
 
Jel 22,21 Ezután kimennek és a 
gyülekezet tagjaival együtt az ünnepi közgyűlés helyszínére vonulnak. 
A  közgyűlésen  jegyzőkönyvbe  foglalják  az  építkezés  történetét  és  az 
épület megáldásának eseményét. 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek