1%
Navigáció
 

Új diakóniai intézmény megáldása

49_uj_diak_intezm_megald.pdf — PDF document, 469Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
435 
 
 
49. 
ÚJ DIAKÓNIAI INTÉZMÉNY 
MEGÁLDÁSA
 
 
Az új diakóniai intézmény megáldását az egyházkerület püspöke vagy 
megbízottja  végzi.  Az  ünnepség  templomi  istentisztelettel  kezdődik. 
Ezt  követően  az  istentiszteleten  résztvevők  az  új  létesítmény  elé 
vonulnak, és itt kerül sor a kapunyitásra és az új létesítmény birtokba 
vételére.  
 
TEMPLOMI ISTENTISZTELET 
 
Az  istentisztelet  bevonulással  kezdődik.  Ha  szokásban  van, 
használható a bevonulási kereszt. Az istentisztelet része az úrvacsora. 
Az  istentiszteleti  olvasmányokat  lehetőleg  a  szeretetszolgálat 
munkatársai,  az  új  intézmény  dolgozói  olvassák.  Ha  mód  van  rá,  az 
általános  könyörgő  imádság  kéréseit  a  leendő  lakók  közül  választott 
lektorok is olvashatják.  
 
E
LŐJÁTÉK ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEK
 
A gyülekezet az EÉ 254. énekét énekli: Erős vár a mi Istenünk. 
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
Püspök:
 
Az Atya,
 
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
B
ŰNVALLÁS
,
 FELOLDOZÁS
 
Testvéreim,  az  ünnepre  készülve  bűnbánattal  álljunk  Isten  színe  elé, 
tegyük  le  terheinket  és  kérjük,  hogy  tisztítson  meg  minket,  hogy 
felszabadult  gyermekeiként  végezhessük  küldetésünket.  Érezzük  és 
tudjuk, hogy adósok maradtunk a szeretet cselekedeteivel, az irgalom 
továbbadásával.  Isten  újíthat  meg  minket  bűnbocsátó  szeretetével,  és 
indíthat el újra a tudatos és cselekvő szeretet útján. Imádkozzunk! 
 
Rövid csendes imádság, majd a szolgálattevők és a gyülekezet együtt 
mondják: 
 
Gyülekezet:
 
Vallom előtted szent és igaz  Isten, hogy vétkeztem ellened 
és  embertársaim  ellen  gondolattal,  szóval  és  cselekedettel.  Sok  jót 
elmulasztottam,  sok  rosszat  elkövettem.  Nem  vagyok  méltó 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
436 
 
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs 
más  reménységem.  Szent  Fiadért,  az  Úr  Jézus  Krisztusért  kérlek, 
légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet! Ámen. 
Liturgus: 
Bízzatok,  Testvéreim!  Isten  megkönyörült  rajtunk  Jézus 
Krisztus által:  
aki  magához  hívott,  hogy  szeretetéből  merítve  irgalmasok 
legyünk, mint ahogy mennyei Atyánk is irgalmas.  
Én  pedig  feltámadott  Urunk  megbízásából  feloldozlak  benneteket 
bűneitekből,  az  Atya,  a 
+
 
Fiú  és  a  Szentlélek  nevében.  Járjatok  új 
életben, a Szentlélek erejével! 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
Püspök: 
Mi, erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit 
hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. 
Róm 15,1 
Miként a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez, 
úgy kívánkozik az én lelkem tehozzád, Istenem! 
Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem, 
ne rejtsd el orcádat előlem! 
Taníts engem, Uram, a te utadra, 
és vezess egyenes ösvényen! 
Zsolt 42,2; 27,7.9.11
 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-
örökké. Ámen. 
A doxológiát a gyülekezet vagy a kórus énekelheti is.
 
Mi, erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit 
hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.
 
Róm 15,1
 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
1.Lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki betegségünket és erőtlenségeinket 
hordoztad, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 
Uram, irgalmazz! 
1.Lelkész: 
Úr Jézus Krisztus, aki mások gondját magadra vállaltad, 
Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet: 
Krisztus, kegyelmezz! 
1.Lelkész:
 Úr Jézus Krisztus, aki egymás iránti szeretetre tanítottál 
minket, és példát adtál nekünk, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet: 
Uram, irgalmazz! 
A gyülekezet kyrie (nem bűnbánó) énekverset énekelhet. 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
437 
 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Püspök: 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
A gyülekezet és/vagy a kórus laudamus te-t, vagy glória énekverset 
énekelhet.
 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
2.Lelkész: 
Imádkozzunk! Mindenható Isten! Egyetlen parancsolatot adtál 
egyházadnak:  azt,  hogy  szeressünk  téged  és  embertársainkat.  Add 
nekünk  a  szelídség  és  békesség  lelkét,  hogy  teljes  erőnkkel 
ragaszkodjunk hozzád, és őszinte jó szándékkal támogassuk egymást, 
az  Úr  Jézus  Krisztus  által,  aki  veled  és  a  Szentlélekkel  Isten,  él  és 
uralkodik örökkön-örökké. 
Gyülekezet: 
Ámen.  
 
B
EJELENTÉS
 
A püspök az ambóhoz lép és köszönti a gyülekezetet. Ezt követően 
bejelenti az új létesítmény elkészültét.
 
Püspök: 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az  Úrban!  Örömmel  és 
hálával  jöttünk  ma  össze  az  Úr  házában,  mert  Isten  kegyelméből 
felépült az 
N.  
Gyülekezet / Magyarországi Evangélikus Egyházunk új 
diakóniai  intézménye,  mely  –  reménységünk  szerint  –  sok 
nemzedéken  át  áll  majd  az  irgalmasság  szolgálatában.  Mielőtt 
átadnánk első lakóinak, ezen az istentiszteleten együtt kérjük rá Isten 
áldását. 
 
I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
Püspök:
 
Hallgassátok meg Isten igéjét János apostol első leveléből, a 3. 
fejezetből! 
Az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa. 
2.Lelkész:
  Gyermekeim,  ne  szóval  szeressünk,  ne  is  nyelvvel,  hanem 
cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók 
vagyunk.  És  akkor  az  ő  színe  előtt  azzal  biztatjuk  a  szívünket,  hogy 
bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent 
tud. 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
438 
 
Szeretteim,  ha  pedig  a  szívünk  nem  ítél  el,  bizalommal  szólhatunk 
Isten  előtt;  és  amit  kérünk,  megkapjuk  tőle,  mert  megtartjuk 
parancsolatait,  és  azt  tesszük,  ami  kedves  őelőtte.  Az  ő  parancsolata 
pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és 
szeressük  egymást,  ahogyan  erre  parancsolatot  adott  nekünk.  Aki 
pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és 
ezt,  hogy  ő  bennünk  van,  abból  tudjuk  meg,  hogy  a  Lelkéből  adott 
nekünk. 
1Jn 18-24
 
Püspök:
 
Urunk, szentelj meg minket igéddel! 
Gyülekezet: 
A te igéd igazság! 
Püspök:
 Hallgassátok meg az ünnep evangéliumát a Máté írása szerinti 
evangélium 25. fejezetéből: 
Az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló lelkész 
olvassa:
 
1.Lelkész:
  „Amikor pedig  az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele 
az  angyalok  mind,  akkor  odaül  dicsősége  trónjára.  Összegyűjtenek 
eléje  minden  népet,  ő  pedig  elválasztja  őket  egymástól,  ahogyan  a 
pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a 
kecskéket pedig bal keze felől állítja.”  
„Akkor így szól  a király a jobb  keze  felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám 
áldottai,  örököljétek  a  világ  kezdete  óta  számotokra  elkészített 
országot.  Mert  éheztem,  és  ennem  adtatok,  szomjaztam,  és  innom 
adtatok,  jövevény  voltam,  és  befogadtatok,  mezítelen  voltam,  és 
felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és 
eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor 
láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy 
innod  adtunk  volna?  Mikor  láttunk  jövevénynek,  hogy  befogadtunk 
volna,  vagy  mezítelennek,  hogy  felruháztunk  volna?  Mikor  láttunk 
betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így 
felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket 
akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”  
„Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, 
az  ördögnek  és  angyalainak  elkészített  örök  tűzre.  Mert  éheztem,  és 
nem  adtatok  ennem,  szomjaztam,  és  nem  adtatok  innom,  jövevény 
voltam,  és  nem  fogadtatok  be,  mezítelen  voltam,  és  nem  ruháztatok 
fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg.  
Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni 
vagy  szomjazni,  jövevénynek  vagy  mezítelennek,  betegen  vagy 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
439 
 
börtönben,  amikor  nem  szolgáltunk  neked?  Akkor  így  felel  nekik: 
Bizony,  mondom  néktek,  amikor  nem  tettétek  meg  ezeket  eggyel  a 
legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök 
büntetésre, az igazak pedig az örök életre.” 
Mt 25, 31-46
 
Püspök:
 Ez a mai nap evangéliuma! 
Gyülekezet: 
Áldunk téged, Krisztusunk! 
 
A
Z ÚJ LÉTESÍTMÉNY MEGÁLDÁSA 
 
Püspök: az új épület felé fordulva, áldásra emelt kézzel mondja:  
Mindenható  örök  Isten,  irgalmadért  kérünk,  ne  vesd  meg  kezünk 
munkáját,  hanem  vedd  oltalmadba  új  szeretetintézményünket  és 
mindazt, ami benne van. Áldott legyen mindenki, aki átlépi küszöbét!  
Szentlelked vezesse az itt dolgozókat, hogy a te szeretetedből merítve 
végezzék szolgálatukat. Áldd meg az itt élőket, hogy megtapasztalják 
közelségedet, rábízzák életüket jóságodra és kegyelmedre, egymással 
békességben éljenek, és a hitben napról napra erősödjenek egyszülött 
Fiad, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel  Isten, él 
és uralkodik mindörökkön-örökké.  
Gyülekezet: 
Ámen.  
 
G
RADUÁL ÉNEK
,
 KARÉNEK
 
 
I
GEHIRDETÉS 
 
Az igehirdetést a püspök a szószékről mondja.
 
 
H
ITVALLÁS
 
[
Püspök:
 Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az 
Apostoli hitvallást! 
Vagy: 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el a 
Niceai hitvallást!
]
 
 
Apostoli hitvallás:
 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében, 
 
és Jézus Krisztusban, az Ő Egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt,  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették,  alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
440 
 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
 
Hiszek  Szentlélekben,  hiszem  az  Egyetemes  Anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
 
Niceai hitvallás:
 
Hiszek  az  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és 
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
 
Hiszek  az  egy  Úrban,  Jézus  Krisztusban,  Isten  egyszülött 
Fiában,  aki  az  Atyától  született  minden  idő  előtt,  Isten  az 
Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos 
Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és 
általa  lett  minden.  Érettünk,  emberekért  és  üdvösségünkért 
leszállt  a  mennyből.  Megtestesült  a  Szentlélektől  és  Szűz 
Máriától, és emberré lett.  Keresztre feszítették  értünk Poncius 
Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon 
feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya 
jobbján,  újra  eljön  dicsőségében  ítélni  élőket  és  holtakat,  és 
uralmának nem lesz vége.
 
Hiszek  a  Szentlélekben,  Urunkban  és  éltetőnkben,  aki  az 
Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és Fiúval együtt 
imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az 
egy,  szent,  egyetemes  és  apostoli  egyházat.  Vallom  az  egy 
keresztséget  a  bűnök  bocsánatára.  Várom  a  holtak 
föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.
 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 
(O
RATIO OECUMENICA
Püspök:
 
Imádkozzunk!  Mindenható,  örök  Isten!  Hálát  adunk,  hogy 
megerősíted hitünket, megvigasztalod szívünket és minden képzeletet 
meghaladó módon teljesíted kéréseinket.  
Lektor:
  Köszönjük,  hogy  megáldottad  kezünk  munkáját,  minden 
igyekezetünket  és  elkezdhettük  a  munkát  szeretetintézményünkben. 
Ne  vond  meg  tőlünk  áldásodat  ezután  sem,  hanem  adj  készséges 
szívet,  jóra  való  igyekezetet,  szorgalmat  a  napi  munkánkban.  Jézus 
Krisztusért kérünk,  
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
441 
 
Lektor:
  Könyörgünk  az  egész  világért,  oltsd  el  a  gyűlölet  tüzét,  adj 
felelős  szeretetet  az  emberek  szívébe,  hogy  nap  mint  nap  érezzük, 
egymásért kell élnünk. Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
  Könyörgünk  egyházadért.  Add,  hogy  sohase  feledkezzék  meg 
küldetéséről,  arról,  hogy  lehajoljon  az  elesettekhez,  felemelje  a 
lecsúszottakat,  segítse  az  erőtleneket  és  támasza  legyen  a 
rászorulóknak. Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor:
  Add  meg  ennek  a  háznak,  hogy  jele  legyen  embert  szerető 
irgalmadnak  ebben  a  világban.  Lelked  járja  át  mindazokat,  akik  e 
falak  közt  élik  mindennapjaikat,  hogy  gyermekeidként  éljék  meg 
minden új nap új kegyelmét. Jézus Krisztusért kérünk, 
Gyülekezet:
 Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök:
 
Urunk  és  Istenünk!  Légy  és  maradj  velünk  életünk  minden 
napján,  hogy  be  tudjuk  fogadni  egymást,  ahogy  Te  is  befogadtál 
minket,  egykor  pedig  beléphessünk  az  örök  otthonba,  az  Úr  Jézus 
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mind-
örökkön örökké.  
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
É
NEK VAGY KARÉNEK
 
 
Az  istentisztelet  folytatódik  az  úrvacsorai  liturgiával.  Ha  nincs 
úrvacsora,  akkor  a  liturgus  az  istentisztelet  záró  részét  mondja 
(Miatyánk, majd áldás).  
 
*     *     *     *     * 
 
Ú
RVACSORAI ÉNEK 
(
VAGY ÉNEKVERS
Itt elsősorban úrvacsorai témájú vagy ún. Jézus-éneket énekeljünk. 
Bűnbánati éneket csak akkor válasszunk, ha abban a kegyelem igéje is 
megszólal. 
 
 
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE 
(S
URSUM CORDA
[
1. Lelkész:
 
Az Úr legyen veletek! 
Gyülekezet:
 
És a te lelkeddel! 
2. Lelkész: 
Emeljük fel szívünket! 
Gyülekezet:
 
Fölemeljük az Úrhoz! 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
442 
 
1. Lelkész: 
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek! 
Gyülekezet:
 
Méltó ez és igaz!*] 
 
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG 
(P
RAEFATIO
Ha a bevezető párbeszéd elmarad, akkor bevezetésként: 
[
Püspök:
 
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk szent nevét:] 
[Valóban]  méltó  és  igaz,  illő  és  üdvösséges,  hogy  mindenkor  és 
mindenhol  hálát  adjunk  neked,  mindenható  Istenünk  és  Atyánk,  a 
Jézus Krisztus által, 
akinek szeretete szorongat minket, hogy mi is másokért 
éljünk. 
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön 
küzdő egész egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és 
ujjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. 
 
A gyülekezet feláll, és a Pax végéig állva marad. 
S
ZENT
,
 SZENT
,
 SZENT
!
 
(S
ANCTUS
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelően az EÉ vagy a GyLK 
énekverses rendjei egyikének negyedik énekét énekli. 
 
A
 
S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA 
(E
PIKLÉZIS
Püspök:
 
Szent  vagy,  Urunk,  és  nagy  a  te  irgalmad,  elítéled  a  bűnt,  de 
megmented a bűnösöket szeretett Fiad élete árán. Ételt és italt adsz az 
embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát tenéked. 
Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál Jézus Krisztus 
által.  Ezért  a  nagy  irgalmadért  áldunk,  és  kérünk,  hogy  amikor  most 
Jézus 
Krisztus 
parancsának 
engedelmeskedünk, 
küldd 
el 
Szentlelkedet,  hogy  Krisztus  teste  legyen  kenyerünkké  ebben  a 
kenyérben, és vére legyen italunkká ebben a borban. Minket is szentelj 
meg, hogy ajándékod testvéri közösségben üdvösségünket munkálja! 
Vagy: 
Szent  vagy,  Urunk,  és  nagy  a  te  irgalmad,  elítéled  a  bűnt,  de 
megmented  a  bűnösöket  szeretett  Fiad  élete  árán.  Ezért  a  nagy 
irgalmadért  áldunk,  és  kérünk:  küldd  el  Szentlelkedet,  hogy 
Krisztus testét és vérét vegyük üdvösségünkre ebben a kenyérben 
és borban, és testvéri közösséggé legyünk! 
 
S
ZERZÉSI IGÉK 
 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
443 
 
Püspök:
 
A  mi  Urunk,  Jézus  Krisztus  azon  az  éjszakán,  amelyen 
elárultatott,  kezébe  vette  a  kenyeret,  hálát  adott,  megtörte, 
tanítványainak  adta,  és  ezt  mondta:  Vegyétek,  egyétek,  ez  az  én 
testem, 
+
 
amely  tiértetek  adatik.  Ezt  cselekedjétek  az  én 
emlékezetemre! 
Hasonlóképpen,  miután  vacsorált,  kezébe  vette  a  kelyhet  is,  hálát 
adott,  nekik  adta,  és  ezt  mondta:  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez  a 
kehely az új szövetség az én véremben, 
+
 
amely tiértetek és sokakért 
kiontatik  bűnök  bocsánatára.  Ezt  cselekedjétek,  valamennyiszer 
isszátok az én emlékezetemre! 
A  lelkész  (amennyiben  az  oltár  előtt  áll)  a  gyülekezet  felé  fordulva, 
kezében a kehellyel és a cibóriummal így folytatja (a lelkész döntse el, 
hogy melyik formulát használja következetesen): 
Püspök:
 
Íme, megváltásunk szent titka! 
[
Gyülekezet
]: Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz! 
Vagy: 
Ezért valamennyiszer eszünk e kenyérből, és iszunk e kehelyből, 
az Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön. Mert méltó a megöletett 
Bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a 
hatalom mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
E
MLÉKEZZÉL MEG
,
 
U
RUNK
 
(A
NAMNÉZIS
1. Lelkész:
 Kérünk, Istenünk, emlékezzél meg szeretett Fiad értünk viselt 
szenvedéséről  és  haláláról,  áraszd  ki  Szentlelkedet  mindnyájunkra, 
hogy  Megváltónk  keresztjének  titkát  ünnepelve  feltámadásának 
erejében részesüljünk! 
Emlékezz  meg  egyházadról,  amelyet  Krisztus  vérén  váltottál  meg. 
Őrizd hitét, tartsd meg békességben, és add meg teljes egységét.  
[Emlékezz  meg  püspökeinkről,  pásztorainkról,  elöljáróinkról  és 
mindazokról,  akik  egyházadban  szolgálnak.  Őrizz  meg  bennünket  a 
szentek közösségében. Emlékezz meg, Urunk, azokról, akik  Krisztus 
békességében távoztak ebből az életből, és minden elhunytról, akiknek 
hitét egyedül te ismered.] 
Imádunk és dicsérünk téged Jézus Krisztus által, mert őáltala, ővele és 
őbenne tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden 
tisztelet és dicsőség most és mindörökké. 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
444 
 
 
 
 
M
IATYÁNK
 
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja. 
Mi  Atyánk,  aki  a  mennyekben  vagy,  szenteltessék  meg  a  te  neved, 
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és 
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek,  és  ne  vígy  minket  kísértésbe,  de  szabadíts  meg  a 
gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen. 
 
A
Ú
R BÉKESSÉGE 
(P
AX
Püspök:
 
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek! 
[
Gyülekezet:
 
És a te lelkeddel! 
Püspök:
 
Köszöntsük egymást a békesség jelével! 
Gyülekezet:
 
Legyen békesség köztünk mindenkor!
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség 
néked”), és kézfogással adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet 
foglal. 
 
I
STEN BÁRÁNYA 
(A
GNUS 
D
EI
A  gyülekezet  az  egyházi  évnek  megfelelően  az  EÉ  egyik  úrvacsorai 
rendjének második vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének ötödik 
énekét énekli. 
 
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE 
(C
OMMUNIO
A lelkész az úrvacsoravételre készülő imádságot mond. 
 
Püspök: 
Uram,  nem  vagyok  méltó,  hogy  hajlékomba  jöjj,  hanem  csak 
egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 
Vagy: 
Úr  Jézus  Krisztus,  aki  halott  voltál,  de  íme,  élsz  örökké,  és 
mindent  megteszel  üdvösségünkre,  add  meg  most  mindenkinek 
azt,  amire  szüksége  van:  a  kételkedőnek  hitet,  a  gyengének 
állhatatosságot,  a  keményszívűnek  megtérést,  az  elesettnek  új 
erőt,  az  aggódónak  megnyugvást  és  a  szomorkodónak 
vigasztalást!  Egyesíts  minket  szent  tested  és  véred 
közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
445 
 
meghaladó  békességedben,  és  megízleljük  eljövendő  országod 
örömét! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
(Kitárt, hívogató karral:) 
Püspök:
 
Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához! 
[Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!] 
Az ostyánál:
 
Ez Krisztus teste. 
A kehelynél:
 
Ez Krisztus vére. 
Vagy: 
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, 
amely  értetek  adatott.  Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez 
Krisztus  vére,  amely  értetek  kiontatott  bűneitek 
bocsánatára. 
Az egyes „köröknél” a köszöntés: 
Békesség néktek! 
A „kör” befejezésénél: 
Jézus  Krisztus  teste  és  vére  tartson  meg  titeket  az  igaz 
hitben, a szeretetben az örök élet reménységére! 
Vagy: 
Menjetek  el  békességgel,  és  teremjétek  az  új  élet  áldott 
gyümölcseit! 
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet hálaadó éneket énekel, vagy a 
kántor ide illő művet játszik (sub communione). 
I
MÁDSÁG 
(P
OSTCOMMUNIO
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a lelkész a gyülekezet 
felé fordul: 
1. Lelkész:
 
Áldjátok az Urat, mert jó! 
[
Gyülekezet:
És örök az ő irgalma. 
Ha hagyományos oltár van, akkor a lelkész az oltár felé fordulva 
folytatja: 
2.  Lelkész:
 
Áldunk  téged,  mindenható  Istenünk,  hogy  örömöt  és 
békességet  ajándékoztál  igédben  és  Krisztus  Urunk  testének-vérének 
közösségében.  Kérünk,  őrizd  meg  bennünk  ennek  a  közösségnek 
minden  áldását,  hogy  erős  hittel  ragaszkodjunk  hozzád,  és  őszintén 
szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztus által. 
Vagy: 
Urunk, magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen 
a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet  látta 
szemünk:  add,  hogy  meglássa  a  megígért  örök  életet. 
Dicséretedet  énekelte  nyelvünk:  add,  hogy  az  igazat  vallja 
ezután.  Templomodban  járt  a  lábunk:  add,  hogy  a  világosság 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
446 
 
útján  járjon  ezután.  Testedből  részesült  a  testünk:  add,  hogy  új 
életet éljen ezután. Hála neked kimondhatatlan jóságodért! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
K
ÜLDÉS
ÁLDÁS 
 
E
LBOCSÁTÁS
 
 
A lelkész a gyülekezet felé fordul. 
1.  Lelkész:
 
Testvéreim!  Menjetek,  és  hirdessétek  az  Úr  halálát  és 
feltámadását! 
Tanúskodjatok 
szeretetéről! 
Megízleltétek 
bűnbocsánat  örömét,  építsétek  hát  a  testvéri  közösséget  az  emberek 
között megbocsátással és áldozatos szeretettel! 
 
A gyülekezet a küldés és az áldás között énekelheti a magyar nemzeti 
himnuszt. 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
447 
 
Á
LDÁS
 
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja. 
[
Püspök:
 
Isten népe!] 
Püspök:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet! 
Vagy: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és a 
Szentlélek! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
Z
ÁRÓÉNEK
 
 
A gyülekezet az EÉ egyik úrvacsorai liturgiájának harmadik énekét 
vagy a GyLK énekverses rendjei egyikének hatodik énekét énekli, 
vagy az alkalomhoz illő más éneket énekel. 
U
TÓJÁTÉK
 
A gyülekezet az utójátékot lehetőleg ülve hallgassa meg. 
A szolgálattevők bevonulás rendje szerint vonulnak ki a templomból. 
 
*    *    *   *   * 
 
Ha nincs úrvacsora, akkor az általános könyörgő imádság után innen 
folytatja a püspök a Miatyánk imádkozásával és áldásosztással:  
M
IATYÁNK
,
 ÁLDÁS
 
Püspök  és  gyülekezet: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék 
meg  a  Te  neved!  Jöjjön  el  a  Te  országod!  Legyen  meg  a  Te 
akaratod,  amint  a  mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi 
kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket, 
miképpen  mi  is  megbocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek,  és  ne  vígy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A püspök a szentháromsági vagy az ároni áldással bocsátja el a 
gyülekezetet. 
 
Püspök:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  ő  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet! 
Vagy: 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
448 
 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és a 
Szentlélek! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
Z
ÁRÓ ÉNEK
 
 
Az istentisztelet végeztével a püspök a lelkészekkel, az új intézmény 
vezetőivel és dolgozóival, valamint a gyülekezettel az új 
létesítményhez vonulnak.
 
background image
Új diakóniai intézmény megáldása 
449 
 
 
Kapunyitás
 
 
 
Építész:
 
Isten  kegyelméből  elkészült  az  új  szeretetotthon!  Átadom 
kulcsát  az  egyházkerület  püspökének.  Isten  áldja  meg  a  mi  kezünk 
munkáját,  hogy  áldás  legyen  ez  a  ház  Krisztus  gyülekezete  számára 
nemzedékről nemzedékre. 
Püspök:
 
az igazgatónak/vezető óvónőnek adja át a kulcsot:
 
Átadom az szeretetotthon 
kulcsát  neked,  Testvérem,  mint  az  intézmény  vezetőjének.  Az  Úr 
nevében nyisd meg a kaput
/
az ajtót, és lépjünk be új otthonba.   
Ha az intézménynek még nincs kinevezett vezetője, a megbízott vezető 
vagy a helyi lelkész veszi át. 
Intézményvezető:
  Az  Úr  áldja  meg  bemenetelünket  és  kimenetelünket 
mostantól mindörökkön-örökké. 
 
Kinyitja a kaput. 
Először az intézményvezető, és sorra üdvözli a bejövőket: a püspököt, 
a  lelkészeket,  a  diakóniai  munkatársakat,  a  gyülekezet  vezetőit  és  a 
vendégeket, majd körbe vezeti őket az épületben.  
Az  épület  megtekintését  követően  egy  erre  alkalmas  helyiségben  a 
püspök, a jelenlevők az intézmény vezetőjével váltakozva elmondják a 
103. Zsoltárt az énekeskönyv 34. éneke szerint.   
Ennek  befejeztével  a  püspök  a  János-áldást  mondja: 
„Az  Úr  Jézus 
Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!”
 
Jel 22,21  
 
Ezután kimennek és a gyülekezet tagjaival együtt az ünnepi közgyűlés 
helyszínére  vonulnak.  A  közgyűlésen  jegyzőkönyvbe  foglalják  az 
építkezés történetét és az épület megáldásának eseményét. 
 
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek