1%
Navigáció
 

Ravatalozó felszentelése

50_ravataolozo_szentelese.pdf — PDF document, 611Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
451 
 
 
50. RAVATALOZÓ FELSZENTELÉSE 
Liturgikus szín: piros
 
A ravatalozó istentiszteleti hely. Felszentelést a püspök vagy megbízottja 
végzi, a gyülekezet lelkészének/lelkészeinek segítségével. Amennyiben a 
ravatalozóban  a  testvéregyházak  lelkészei  is  rendszeresen  fognak 
szolgálatot  végezni,  őket  is  meg  kell  hívni,  és lehetővé  kell tenni,  hogy 
igeolvasással 
és/vagy 
imádsággal 
szolgáljanak 
felszentelő 
istentiszteleten.  
Az új ravatalozó felszentelését lehetőleg szombaton, vasárnap vagy más 
nem  temetési  napon  kell  végezni,  a  gyülekezet  tagjainak  jelenlétében. 
Kerüljük a felszentelés temetéssel való egybekapcsolását, mert az időben 
elnyúló szertartás megnövelné a gyászolókra nehezedő lelki terhet. 
Ez  a  rend  új  egyházi  temető  megáldásához  is  használható,  azzal  az 
értelemszerű változtatással, hogy a gyülekezés nem a ravatalozó, hanem 
a temető kapuja előtt történik.  
KAPUNYITÁS 
A  püspök  a  ravatalozó  kapuja/ajtaja  előtt  jobb  felől  áll  meg.  A 
gyülekezet  lelkésze,  az  építész  és  a  temetőgondnok  bal  felől.  A 
testvéregyházak lelkészei (a gyülekezet többi lelkészével) jobb felől, a 
püspök mögött. A gyülekezet körülöttük helyezkedik el. A díszpárnán 
elhelyezett kulcsot az építész tartja kezében.  
Ha  szokásban  van  a  bevonulási  kereszt  és/vagy  a  húsvéti  gyertya 
használata,  akkor  ezeket  a  felügyelő  és  a  gyülekezeti  gondnok,  vagy 
más megbízott presbiter tartja kezében. A húsvéti gyertyát a kezdőének 
megszólalása előtt kell meggyújtani. 
 
É
NEK VAGY KARÉNEK 
 
A gyülekezet vagy az énekkar Jézus Krisztust, az élet és halál Urát magasztaló 
(nem temetési) éneket énekel. 
 
K
ÖSZÖNTÉS
 
Püspök köszönti a gyülekezetet, a megjelenteket, majd így folytatja 
Keresztény  Gyülekezet!  Testvéreim  az  Úrban!  Hálával  gyülekeztünk 
össze  a 
N.
  gyülekezet  temetőjében,  hogy  felszenteljük  az  új 
ravatalozót: azt az istentiszteleti helyet,  ahol a feltámadás és az örök 
background image
Ravatalozó felszentelése 
452 
 
élet evangéliuma szól az élőkhöz, akik elhunyt szerettüktől vesznek itt 
a földön végső búcsút.  
 
K
ULCSÁTADÁS
,
 KAPUNYITÁS
 
Építész: 
Isten  kegyelméből  elkészült  a  ravatalozó.  Átadom  kulcsát  az 
egyházkerület  püspökének!  Isten  áldja  meg  kezünk  munkáját,  hogy 
Krisztus  gyülekezete  gyászában  reményt  és  vigasztalást  találjon  itt, 
nemzedékről nemzedékre. 
A püspök a párnáról kezébe veszi a kulcsot, és a gyülekezet 
lelkészének nyújtja:  
Püspök:
 
Átadom  a  ravatalozó  kulcsát  neked,  Testvérem,  mint  a
  N. 
gyülekezet  lelkészének.  Nyisd  meg  a  kaput  (az  ajtót),  hogy 
bevonuljon rajta Krisztus gyülekezete. 
Lelkész: 
A  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  a  feltámadás  és  az  élet.  Az  ő 
nevében nyitom meg az új ravatalozó kapuját/ajtaját.  
A lelkész kinyitja a kaput/ajtót, majd a temetőgondnok sarkig tárja.
 
 
RAVATALOZÓSZENTELŐ ISTENTISZTELET  
 
B
EVONULÁS
,
 ÉNEK
 
Megszólal a harang (ha van), és a gyülekezet – a lelkészek és a püspök 
után  haladva  –  bevonul  a  ravatalozóba.  Ha  használnak  húsvéti 
gyertyát, azt a menet előtt meggyújtva viszi a felügyelő, vagy más, arra 
kijelölt  presbiter.  Őt  követi  az,  aki  a  bevonulási  keresztet  viszi.  A 
ravatalozó liturgikus felszereléséhez tartozó feszület mellett két oldalt 
elhelyezett gyertyatartókban álló gyertyákat a húsvéti gyertya lángjáról 
gyújtják meg. Ezután kapcsolják be a terem világítását, és amennyiben 
több  viaszgyertya  is  van,  azokat  is  meggyújtják.  A  bevonulás  és  a 
gyertyagyújtás alatt a gyülekezet és/vagy az énekkar Krisztust, a világ 
világosságát dicsőítő éneket énekel.  
 
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA 
(I
NVOKÁCIÓ
Püspök:
 
Az Atya,
 
Fiú, Szentlélek nevében. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
background image
Ravatalozó felszentelése 
453 
 
B
EVEZETŐ ZSOLTÁR 
(I
NTROITUS
 
Püspök:
 
Így szól az Úr: halott voltam, de élek örökkön-örökké,  
és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.
 
Jel 1,18
 
Nem halok meg, hanem élek,  
és hirdetem az Úr tetteit! 
Nyissátok ki előttem az igazság kapuit: 
bemegyek és hálát adok az Úrnak! 
Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot, 
az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik! 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,  
mert örökké tart szeretete! 
Zsolt 118,17.19.27.15b.29
 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-
örökké. Ámen.
 
Így szól az Úr: halott voltam, de élek örökkön-örökké,  
és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.
 
Jel 1,18
 
A doxológiát a gyülekezet vagy a kórus énekelheti is.
 
 
background image
Ravatalozó felszentelése 
454 
 
K
RISZTUS IMÁDÁSA 
(K
YRIE
1.Lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki tested templomát értünk lerombolni 
engedted, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 Uram, irgalmazz! 
1.Lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki tested templomát harmadnapra újra 
felépítetted, Krisztus, kegyelmezz! 
Gyülekezet:
 Krisztus kegyelmezz! 
1. Lelkész:
 
Úr Jézus Krisztus, aki a mi testünket is a Lélek templomává 
teszed, Uram, irgalmazz! 
Gyülekezet:
 Uram, irgalmazz! 
A gyülekezet kyrie (nem bűnbánó) énekverset énekelhet. 
 
D
ICSŐÍTÉS 
(G
LORIA IN EXCELSIS
Püspök:
 
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat! 
A gyülekezet és/vagy a kórus laudamus te-t, vagy glória énekverset 
énekelhet. 
 
A
 NAP IMÁDSÁGA 
(K
OLLEKTA
2. Lelkész:
 
Imádkozzunk! Örökkévaló Isten, aki mindenütt jelen vagy és 
mindent  betöltesz,  kérünk,  lakozzál  közöttünk  ezen  a  helyen  is:  igéd 
által munkáld megtérésünket, Lelkeddel teremts újjá bennünket, hogy 
egykor színről színre láthassunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki 
veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
Gyülekezet:
 Ámen.  
 
B
EJELENTÉS
 
Püspök:
 
Keresztény Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Pál  apostol  azt 
tanítja, hogy Isten igéje és imádság szentel meg mindent. Ezért most 
hallgassuk  meg  Isten  igéjét,  azután  pedig  hívjuk  segítségül  az  Urat, 
hogy ő maga szentelje meg ezt a házat, amelyet szolgálatára szántunk. 
 
I
GEOLVASÁS 
(L
EKCIÓ
Püspök:
 
Hallgassátok  meg  Isten  igéjét  a  Jelenések  könyvének  21. 
fejezetéből! 
Az epistolai oldalon álló lelkész olvassa. 
background image
Ravatalozó felszentelése 
455 
 
2. Lelkész:
 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld 
elmúlt,  és  a  tenger  sincs  többé.  Hallottam,  hogy  egy  hatalmas  hang 
szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük 
fog  lakni,  ők  pedig  népei  lesznek,  és  maga  az  Isten  lesz  velük;  és 
letöröl  minden  könnyet  a  szemükről,  és  halál  sem  lesz  többé,  sem 
gyász,  sem  jajkiáltás,  sem  fájdalom  nem  lesz  többé,  mert  az  elsők 
elmúltak.”  A  trónuson  ülő  ezt  mondta:  „Íme,  újjáteremtek  mindent”. 
És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!”
Jel 
21,1–5 
 
Püspök: 
Urunk, szentelj meg minket igéddel! 
Gyülekezet:
 A te igéd igazság! 
Püspök:
 Hallgassátok meg a mai nap evangéliumát a János írása szerinti 
evangélium 11. fejezetéből: 
Az evangéliumi oldalon álló lelkész olvassa:
 
1.  Lelkész:
  Márta  ekkor  így  szólt  Jézushoz:  „Uram,  ha  itt  lettél  volna, 
nem  halt  volna  meg  a  testvérem.  De  most  is  tudom,  hogy  amit  csak 
kérsz  az  Istentől,  megadja  neked  az  Isten.”  Jézus  ezt  mondta  neki: 
„Feltámad a testvéred!” Márta így válaszolt: „Tudom, hogy feltámad a 
feltámadáskor,  az  utolsó  napon.”  Jézus  ekkor  ezt  mondta  neki:  „Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és 
aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” 
Jn 11,21–24
 
Püspök:
 Ez a mai nap evangéliuma! 
Gyülekezet:
 Áldunk téged, Krisztusunk! 
 
S
ZENTELÉS 
 
Püspök:
  Testvéreim  az  Úrban!  Hallottátok  Isten  mindent  megszentelő 
igéjét!  Most  hívjuk  segítségül  Isten  Szentlelkét,  hogy  megszentelje 
gyülekezetét  és  ezt  a  házat,  amelyet  az  Úr  dicsőségére  építettünk. 
Énekeljük el a Jövel Szentlélek Isten kezdetű énekünk első versét! 
A püspök intonálja az éneket. (Szükség esetén a kántor is intonálhatja.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
background image
Ravatalozó felszentelése 
456 
 
Püspök és gyülekezet: 
 
 
Püspök:
 folytatólag olvassa a szentelési imádságot:
 
Örök Isten, irgalmas Atyánk! Nagy a te dicsőséged: túlárad az égen és 
a földön, és félelemmel tölti el minden teremtményedet. Még nagyobb 
a  te  irgalmad,  amellyel  eljöttél  a  világba,  és  üdvösséget  szereztél 
minden teremtményednek egyszülött Fiad által.  Végtelen irgalmadért 
kérünk: ne vesd meg kezünk munkáját,  hanem  használd  fel  üdvözítő 
akaratod  szolgálatára  ezt  a  házat  és  mindazt,  ami  benne  van. 
Hirdettesd  benne  tisztán  a  te  evangéliumodat,  és  nyisd  meg  előtte  a 
hallgatók  fülét  és  szívét,  nemzedékről  nemzedékre.  Tekints 
kegyelmesen  mindazokra,  akik  téged  keresnek  ezen  a  helyen.  Szánd 
meg azt, aki gyászának terhét teszi le előtted, és emeld fel az elesettet. 
Légy ereje a gyengének, támasza a botladozónak. Bocsásd meg bűnét 
annak,  akit  itt  lelkiismerete  vádol.  Mindazokért  pedig,  akik  azt  sem 
tudják,  hogy  mit  és  hogyan  kérjenek,  esedezzék  a  te  Lelked 
kimondhatatlan esedezéssel. Hallgass meg mindenkit, aki hozzád kiált 
ezen a helyen, egyszülött Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és 
a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.  
Püspök a gyülekezet felé áldásra emelt kézzel folytatja: 
Az Úrnak szentelt legyen ez a ház, az Atya, 
+
Fiú, Szentlélek nevében! 
 
background image
Ravatalozó felszentelése 
457 
 
Áldott  legyen,  aki  átlépi  küszöbét,  hogy  elhunyt  szerettétől  búcsút 
vegyen! Nálad találjon irgalmat, békességet és el nem múló életet, akit 
innen kísérnek utolsó földi útjára. Lakozzék e helyen Isten dicsősége! 
Épüljön benne szeretetben a Krisztus gyülekezete Isten templomává, a 
Lélek egységében, nemzedékről nemzedékre! Ámen. 
 
A testvéregyházak lelkészei szentírási igével áldást mondhatnak.  
 
A  confirmát  a  püspök  a  lelkészekkel,  és  lehetőleg  a  gyülekezettel  is 
együtt énekli: 
 
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne hagyd el 
népedet, kezeid alkotását! 
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és tartsd meg, akiket 
megváltottál véred árán!  
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, és egyesítsd 
híveidet békességben! 
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. 
Ámen. 
 
É
NEK
,
 KARÉNEK
 
 
I
GEHIRDETÉS 
 
Az  igehirdetést  a  püspök  a  lekcióként  felolvasott  igék  valamelyike, 
vagy más, általa választott ige alapján mondja. 
 
H
ITVALLÁS
 
[
Püspök:
 Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az 
Apostoli hitvallást! 
Vagy: 
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el 
Niceai hitvallást!
]
 
 
 
background image
Ravatalozó felszentelése 
458 
 
Apostoli hitvallás:
 
Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  földnek 
teremtőjében, 
 
és Jézus Krisztusban, az Ő Egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius 
Pilátus  alatt,  megfeszítették,  meghalt  és  eltemették,  alászállt  a 
poklokra,  harmadnapon  feltámadt  a  halottak  közül,  fölment  a 
mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni 
élőket és holtakat. 
 
Hiszek  Szentlélekben,  hiszem  az  Egyetemes  Anyaszentegyházat,  a 
szentek  közösségét,  a  bűnök  bocsánatát,  a  test  feltámadását  és  az 
örök életet. Ámen. 
 
 
Niceai hitvallás:
 
Hiszek  az  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és 
földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
 
Hiszek  az  egy  Úrban,  Jézus  Krisztusban,  Isten  egyszülött 
Fiában,  aki  az  Atyától  született  minden  idő  előtt,  Isten  az 
Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos 
Istentől; született és nem teremtetett, az Atyával egylényegű, és 
általa  lett  minden.  Érettünk,  emberekért  és  üdvösségünkért 
leszállt  a  mennyből.  Megtestesült  a  Szentlélektől  és  Szűz 
Máriától, és emberré lett.  Keresztre feszítették  értünk Poncius 
Pilátus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon 
feltámadt az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya 
jobbján,  újra  eljön  dicsőségében  ítélni  élőket  és  holtakat,  és 
uralmának nem lesz vége.
 
Hiszek  a  Szentlélekben,  Urunkban  és  éltetőnkben,  aki  az 
Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és Fiúval együtt 
imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az 
egy,  szent,  egyetemes  és  apostoli  egyházat.  Vallom  az  egy 
keresztséget  a  bűnök  bocsánatára.  Várom  a  holtak 
föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.
 
 
 
 
 
background image
Ravatalozó felszentelése 
459 
 
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG 
(O
RATIO OECUMENICA
Püspök:
 
Imádkozzunk!  Mindenható,  örök  Isten!  Hálát  adunk,  hogy 
megerősíted hitünket, megvigasztalod szívünket és minden képzeletet 
meghaladó módon teljesíted kéréseinket.  
Lektor: 
Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Tölts  be  erőddel  és  újíts  meg  minket, 
amikor  ezen  a  helyen  hálát  adunk!  Jöjj,  életnek  Lelke,  támassz  fel 
minket  a  lelki  halálból!  Jöjj  Szentlélek,  tölts  be  mindnyájunkat! 
Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor: 
Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Szentelj  meg  minket,  hogy  az  örök  élet 
evangéliuma  megújítsa  szívünket,  lelkünket  és  elménket!  Jöjj 
Szentlélek, tölts be mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor: 
Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Teremts  köztünk  egyetértést  és  erősítsd 
meg  a  szeretet  kötelékét,  hogy  Istennek  tetsző  legyen  a  hitvallás  és 
minden imádság, mely ebben a házban elhangzik. Jöjj Szentlélek, tölts 
be mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
Lektor: 
Jöjj,  Szentlélek  Isten!  Növeld  hitünket,  hogy  a  kereszt  titkát 
megértve,  Krisztust  hatalmasabbnak  lássuk  a  halálnál,  és  koporsó 
mellett állva is érezzük föltámadásának erejét. Jöjj Szentlélek, tölts be 
mindnyájunkat! Kérünk téged, 
Gyülekezet:
 
Urunk, hallgass meg minket! 
Püspök: 
Urunk  és  Istenünk!  Áraszd  ki  Lelkedet,  hogy  késszé  tegyen 
akaratod elfogadására, megtartson a hűségben, és elűzze szívünkből a 
halál félelmét, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel 
Isten, él és uralkodik mind-örökkön örökké.  
Gyülekezet:
 Ámen. 
 
É
NEK
,
 KARÉNEK
 
 
M
IATYÁNK
,
 ÁLDÁS
 
Püspök  és  gyülekezet: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék 
meg  a  Te  neved!  Jöjjön  el  a  Te  országod!  Legyen  meg  a  Te 
akaratod,  amint  a  mennyben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi 
kenyerünket  add  meg  nekünk  ma,  és  bocsásd  meg  vétkeinket, 
miképpen  mi  is  megbocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek,  és  ne  vígy 
background image
Ravatalozó felszentelése 
460 
 
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, 
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 
 
A püspök a szentháromsági vagy az ároni áldással bocsátja el a 
gyülekezetet. 
 
Püspök:
 
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg 
az  õ  arcát  terajtad,  és  könyörüljön  rajtad!  Az  Úr  fordítsa  az  ő  arcát 
tefeléd, 
+
 
és adjon neked békességet! 
Vagy: 
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya 
+
 
és a Fiú és a 
Szentlélek! 
Gyülekezet:
 
Ámen. 
 
 
Z
ÁRÓ ÉNEK
 
 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek