background image
A Raffay-Prõhle Agendák szerinti
istentiszteleti rendek
A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendekhez a bûnvalló imádságok megtalál-
hatók a 364–370. oldalon. A változó részekhez használhatók a 12. fejezet anyagai.
background image
9.
A vasárnapi istentisztelet
énekverses rendje
A Raffay Sándor és Prõhle Károly-féle Agendákban található istentiszteleti énekverses rende-
ket az alábbiakban az 1986-os Agenda kiadás alapján változtatás nélküli szöveggel közöljük –
a Liturgikus könyv tördelése szerint:
A lelkész a szövegeket olvassa. Az egyházi év szerint változó szövegek a III. fejezetben.
A gyülekezet énekverssel válaszol, az énekeskönyv A. rendje szerint. A változó énekversek az
énekeskönyvben az istentisztelet elsõ részéhez az 1–10. énekszámok alatt, úrvacsorai részéhez
a 11–13. énekszámok alatt. Az énekversek helyett megfelelõ tartalmú egész énekeket lehet
énekeltetni, ahol ez szokásban van. [Továbbá lehetõség van a GyLK 618–629. sz. alatt talál-
ható énekek használatára is.]
B
EVEZETÉS
1. K
EZDÕ ÉNEK
Az istentisztelet kezdetére, a vasárnap vagy ünnepnap jellegéhez illõ ének, választás szerint.
Ahol szokásban van, a lelkész az oltár elõtt intonálja az „Ó, szent Isten” vagy az „Ó, Jézusunk”
kezdetû éneket.
2. B
EVEZETÉS
Lelkész:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
Zsoltár
A lelkész bevezetõ zsoltárt olvas az egyházi év szerint.
Gyülekezeti ének
A gyülekezet bevezetõ énekverset énekel, énekszám szerint.
3. Ü
DVÖZLÉS
,
BÛNVALLÁS
,
KYRIE
Lelkész:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
A lelkész bûnvalló imádságot olvas:
148
background image
állandó szöveggel:
Testvéreim! Isten színe elõtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bû-
neinket!
Megvallom elõtted, Istenem, Teremtõm és Megváltóm, hogy sokszor és sokfé-
leképpen vétkeztem. Nem bíztam benned teljes szívembõl, és embertársaimat
sem szerettem mint magamat. Kérlek, ne vess el engem, amint megérdemel-
ném. Könyörülj rajtam, és bocsáss meg, az Úr Jézus Krisztusért.
Vagy:
változó szöveggel az egyházi év szerint.
(
Lelkész:
Vigyük csendben Isten elé mindazt, ami lelkünket terheli!)
rövid szünet tartható elcsendesedésre.
Gyülekezeti ének
A gyülekezet bûnvalló énekverset énekel, énekszám szerint.
Kegyelemhirdetés, Isten dicsõítése
A lelkész kegyelmi igét olvas az egyházi év szerint, azután a nagy glóriát mondja:
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat.
Gyülekezeti ének
A gyülekezet dicsõítõ énekverset énekel, énekszám szerint.
A nagy glória és a dicsõítés nagypénteken elmarad.
5. R
ÖVID IMÁDSÁG
:
KOLLEKTA
Lelkész:
Imádkozzunk!
A lelkész az óegyházi kollektát olvassa, az egyházi év szerint.
I
GESZOLGÁLAT
6. I
GEOLVASÁS
:
LEKCIÓ
Lelkész:
Hallgassátok meg azt az evangéliumi (epistolai) szentigét, amelyet az egy-
ház a mai vasárnapra (vagy: a mai ünnepnapra), ... rendelt. Megírva találjuk...
Lelkész: (az igeolvasás után)
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
149
background image
7. H
ITVALLÁS
Lelkész:
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent!
Mondjuk el együtt az Apostoli hitvallást!
Vagy:
Mondjuk el együtt a Niceai hitvallást!
Lelkész és gyülekezet együtt mondja a hitvallást.
A hitvallások szövege a 37. oldalon.
8. I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
9. S
ZÓSZÉKI SZOLGÁLAT
Apostoli üdvözlet
Igehirdetési alapige
Igehirdetés
Rövid imádság az igehirdetés tartalma szerint
A gyülekezet az igehirdetéshez illõ énekverset énekel énekszám vagy bejelentés szerint, vagy
a következõ énekverset:
Jézus, a te beszéded Teremjen jó gyümölcsöket, Szent igéd és Szentlelked Ítélje
meg bûneinket, Vigasztaljon bánatunkban, Bátorítson halálunkban.
(283,3)
Hirdetés
Szószéki áldás
10. É
NEK VAGY KARÉNEK
A gyülekezet az igehirdetési ének utolsó versét énekli, vagy más éneket, énekszám vagy beje-
lentés szerint. Közben begyûjthetõ az offertórium.
11. Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
Lelkész:
Imádkozzunk!
A lelkész általános könyörgõ imádságot olvas.
Szövegek a 15. fejezetben
150
background image
Következik az ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE
vagy
a GYÓNÁS és az ÚRVACSORA
12. A
Z ISTENTISZTELET BEFEJEZÉSE
Ez a befejezés elmarad, ha a GYÓNÁS és az ÚRVACSORA közvetlenül csatlakozik az általános
könyörgõ imádsághoz.
Lelkész és gyülekezet együtt mondja a Miatyánkot, amely az elõzõ imádsággal így kapcsolható:
„...az Úr Jézus Krisztusért, akinek nevében így imádkozunk: Miatyánk...”
Áldás
A lelkész az ároni áldást mondja, áldásra emelt kézzel, a végén keresztvetéssel:
Lelkész:
(Vegyétek az áldást)
Az Úr áldjon meg, és õrizzen meg tégedet! Az Úr világosítsa meg az õ arcát ter-
ajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd, és adjon neked
békességet!
Gyülekezet:
Ámen.
A gyülekezet befejezõ éneket énekel, énekszám vagy az énekeskönyv énekverses rendje szerint.
G
YÓNÁS
13. G
YÓNÁSI ÉNEK
A lelkész a gyónási ének alatt elõkészíti az úrvacsorai elemeket: az evangéliumi oldalra (az ol-
tár felé nézve balra) a paténát, a másik oldalra a kelyhet helyezi.
14. A
GYÓNÁS BEVEZETÉSE
Ez a bevezetés elmarad, ha a GYÓNÁS és az ÚRVACSORA közvetlenül csatlakozik az általá-
nos könyörgõ imádsághoz.
Lelkész:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled:
kérünk, szánj meg minket, amikor bûneink terhével hozzád menekülünk, és
mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Vagy:
Mindenható, örök Isten, aki szeretett Fiadat üdvözítõül küldted hoz-
zánk, hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen: csendesíts
el minket színed elõtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, ar-
151
background image
ra a békességre, amelyet egyedül te adhatsz. Szentlelked által szólj a mi
lelkiismeretünkhöz: láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket, és
elválaszt tõled, mutasd meg nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és
te magad munkáld bennünk azt, ami tetszésedre van. Adj alázatos szí-
vet és igaz hitet, hogy az Úr asztalához járulásunk áldássá legyen szá-
munkra. Ámen.
Vagy bevezetõ igével:
Jézus Krisztus ezt mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfá-
radtatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyé-
tek fel az én igámat, és tanuljátok meg tõlem, hogy szelíd vagyok és
alázatos szívû, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám
kedves, és az én terhem könnyû. Urunk, Megváltónk! Bûnökkel és
gondokkal terhelten, külsõ és belsõ feszültségektõl megfáradva járu-
lunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat: megnyugvást ke-
resünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felis-
merjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat: a megbocsátó
és segítõ szeretet szép igáját. Ámen.
A lelkész gyónási beszédet mondhat, alapigével vagy anélkül. A beszéd néhány mondatból áll-
hat vagy elmaradhat.
15. G
YÓNÁSI IGEOLVASÁS
A Tízparancsolat és az apostoli tanítás felolvasása nem hagyható el.
Lelkész:
Testvéreim az Úrban! Amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplé-
sére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe elõtt.
Hallgassuk meg a Tízparancsolatot!
Ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened.
Ne legyen más istened!
Ne vedd hiába Istened nevét!
Szenteld meg az ünnepnapot!
Tiszteld atyádat és anyádat!
Ne ölj!
Ne paráználkodjál!
Ne lopj!
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
152
background image
Ne kívánd felebarátod házát!
Ne kívánd felebarátod feleségét vagy bármiféle tulajdonát.
Mert én, az Úr, a te Istened, féltõn szeretõ Isten vagyok, aki megbüntetem az
atyák bûnét a fiakon harmad- és negyedízig, azokon, akik engem gyûlölnek; de
kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az
én parancsolataimat.
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról:
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elméd-
bõl. Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez: Szeresd
felebarátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél.
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk, nincsen bûn mibennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság
nincsen bennünk. Ha megvalljuk bûneinket: hû és igaz az Isten, megbocsátja
bûneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.
16. G
YÓNÁSI KÉRDÉSEK
,
GYÓNÓ IMÁDSÁG
Lelkész:
Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre!
A gyülekezet feláll.
A lelkész, ha maga is veszi az úrvacsorát, a gyülekezettel együtt – nem utána – mondja a
választ a gyónási kérdésekre.
Lelkész:
Az élõ Isten színe elõtt kérdem mindenkitõl személy szerint:
Testvérem az Úrban! Vallod-e magadat bûnösnek, és ezért kárhozatra méltónak?
Gyülekezet:
Vallom.
Lelkész:
Bánod-e igazán bûneidet?
Gyülekezet:
Bánom.
Lelkész:
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Gyülekezet:
Megbocsátottam.
Lelkész:
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?
Gyülekezet:
Igyekezem.
Lelkész:
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérõ bûnösnek?
Gyülekezet:
Hiszem.
153
background image
Lelkész:
Legyen néktek a ti hitetek szerint!
Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!
A gyülekezet állva marad.
Lelkész és gyülekezet együtt mondja a gyónó imádságot állandó szöveggel:
Lelkész és gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és
embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam,
sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéleted-
re. Hozzád fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus
Krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet. Ámen.
Vagy:
Uram, Istenem! Vallom elõtted, hogy bûnös vagyok. Minden bûnöm-
mel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek, és
szenvednek miattuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csu-
pán, és azokkal is, amelyekrõl már magam sem tudok, mert elfelejtet-
tem azokat. Minden bûnömmel ellened vétettem, pedig tudom, hogy
Atyám vagy, és szeretsz engem, de én nem szerettelek igazán. S mert
ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem tehozzád, hi-
szen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj
hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért,
az én Megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg új
életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben, hogy kö-
nyörülsz rajtam. Ámen.
Vagy:
Mindenható Atya Úr Isten! Vallást teszek én szegény bûnös ember
szent Felséged elõtt, hogy nemcsak bûnben születtem, hanem egész
életemben sokszor és sokféleképpen vétkeztem, amint ezt Te, szíveket
vizsgáló szent Isten, nálamnál sokkal jobban tudod és látod. Mert én
bûneimet elegendõképpen sem meg nem ismerhetem, sem meg nem
sirathatom. De Te, Uram, jól látod, hogy bûneimet teljes szívembõl és
lelkembõl bánom. Jól látod, hogy az Úr Jézus érdeméért egyedül csak
a te nagy irgalmasságodhoz folyamodom, és Szentlelked erejével élete-
met megjobbítani akarom. Légy azért irgalmas, légy kegyelmes hozzám
a te ígéreted szerint, szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
(
Lelkész:
Vigyük csendben Isten elé mindazt, ami lelkünket terheli!)
Rövid szünet tartható elcsendesedésre.
154
background image
17. F
ELOLDOZÁS
Lelkész:
Testvéreim! Isten megkönyörül mindenkin, aki a bûn mélységébõl ki-
ált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bûnbocsánat és a békéltetés
szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség nék-
tek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket: akiknek bûneit
megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak.
A lelkész áldásra emeli kezét.
Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bûneitek bocsánatát, hogy oldozva le-
gyenek a földön és a mennyben: az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Bízzatok és örüljetek, bûnbánó és Krisztusban reménykedõ hívek: Isten megbo-
csátotta bûnötöket. Az õ Szentlelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés
gyümölcseit, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
A gyülekezet leül.
Következik az ÚRVACSORA vagy a gyónás befejezése.
18. A
GYÓNÁS BEFEJEZÉSE
Ez a befejezés elmarad, ha az úrvacsora közvetlenül csatlakozik a gyónáshoz.
Hálaadó imádság
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak!
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, végtelen irgalmadért, hogy megbocsátot-
tad bûneinket. Add nekünk Szentlelked erejét, hogy ne legyen rajtunk hiába-
való a te kegyelmed, hanem új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
Miatyánk
Ároni áldás
Hálaadó ének
Ú
RVACSORA
19. A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
, I
STEN IMÁDÁSA
Ez a nagy hálaadó imádság a Miatyánkkal, a szerzési igékkel és Jézus halálának hirdetésével
együtt egy egységet alkot. Ebbõl a Miatyánk akkor sem hagyható el, ha a megelõzõ igehirde-
tési istentisztelet befejezésénél már elhangzott.
155
background image
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét!
Méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk
neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által;
Folytatás alkalom szerint:
Adventben:
mert teljesítetted ígéretedet, és Megváltót küldtél a világra;
Karácsonykor:
mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött Fiadat, és benne békes-
séget adtál a világnak;
Vízkereszti idõben:
mert elküldted az igazi Világosságot, és benne életet adtál a világnak;
Böjtben:
mert a bûnösökért halálra adtad egyszülött Fiadat, és benne megbékél-
tetted magaddal a világot;
Húsvéti idõben:
mert feltámasztottad a halálból egyszülött Fiadat, és benne örök életet
adtál a világnak;
Mennybemenetel ünnepén:
mert megdicsõítetted egyszülött Fiadat, és neki adtál minden hatalmat
mennyen és földön;
Pünkösdkor:
mert elküldted Szentlelkedet, és egyházat gyûjtesz magadnak a világban;
Egyéb alkalmakkor:
mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gon-
doskodol a világról;
Közös folytatás:
ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élõ egész anyaszentegyhá-
zaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hir-
detjük szent neved dicsõségét.
Gyülekezeti ének
A gyülekezet Isten szentségét imádó énekverset énekel, énekszám szerint.
156
background image
20. M
IATYÁNK
,
SZERZÉSI IGÉK
, J
ÉZUS HALÁLÁNAK HIRDETÉSE
Lelkész:
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad! Elítéled a bûnt, de megmen-
ted a bûnösöket szeretett Fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal min-
den teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és
boldogan adjanak hálát tenéked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet
is adtál a te Szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk,
küldd el most Szentlelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent
teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése
szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk:
Lelkész és gyülekezet:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a föl-
dön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísér-
tésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség
mindörökké. Ámen.
A lelkész kezébe veszi (magasra emelés, elevatio nélkül) elõször a paténát, azután a kelyhet.
Lelkész:
Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az
éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtör-
te, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem,
amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen,
miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt
mondta: Igyatok ebbõl mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben,
amely tiértetek és sokakért kiontatik bûnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek,
valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre.
Lelkész:
Ezért valamennyiszer eszünk e kenyérbõl és iszunk e pohárból, az Úr
halálát hirdetjük, amíg eljövend.
Mert méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a di-
csõség és a hatalom örökkön-örökké.
Gyülekezeti ének
A gyülekezet Isten Bárányát imádó énekverset énekel, énekszám szerint.
157
background image
21. Ú
RVACSORAVÉTEL
Lelkész:
Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent meg-
teszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van: a
kételkedõnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a keményszívûnek megtérést,
az elesettnek új erõt, az aggódónak megnyugvást és a szomorkodónak vigaszta-
lást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien
részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljö-
vendõ országod örömét. Ámen.
Vagy:
Uram! Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj; de segítségedre
szorulok, és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban,
mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz,
és ígéred, hogy bûneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram!
Nem kételkedem igédben: cselekedjél velem irgalmad szerint. Ámen.
Lelkész kezében a paténával:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
Íme, minden kész: járuljatok az Úr szent asztalához!
A gyülekezet az úrvacsoravétel közben énekelhet.
A hívek soronként rendben az oltárhoz térdelnek.
A lelkész az epistolai oldal felõl (az oltár felé nézve jobbról) kezdve oszt, és eközben ezt mond-
ja (más szöveget nem mondhat):
Lelkész:
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztus teste, mely értetek
adatott: ezt cselekedjétek az õ emlékezetére.
Igyatok ebbõl mindnyájan, ez a mi Urunk Jézus Krisztus vére, mely értetek
kiontatott bûnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az õ
emlékezetére.
A lelkész a sor végén állva vagy az oltár közepe elé visszalépve így bocsát el minden sort:
Lelkész:
(Jézus Krisztus teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben és a sze-
retetben az örök élet reménységére.) Menjetek el békességgel!
A keresztvetés jobb kézzel történik. A kelyhet a lelkész bal kezében tartja, vagy keresztvetés
elõtt leteszi helyére.
SUMPTIO esetén a lelkész az elsõ sorral együtt vesz úrvacsorát. Amikor az úrvacsorázók elsõ sora
elhelyezkedik az oltár elõtt, kezébe veszi a paténát, és ezt mondja: Ez az Úr Jézus Krisztus teste,
mely értem is adatott. Ezután maga veszi, majd rövid elcsendesedés után az elsõ sornak osztja
az ostyát. Amikor visszatér az oltárhoz kezébe veszi a kelyhet és ezt mondja: Ez az Úr Jézus
Krisztus vére, mely értem is kiontatott bûneim bocsánatára. Ezután maga veszi, majd rövid elcsen-
desedés után az elsõ sornak osztja a kelyhet. A sumptio a vétel biztonsága kedvéért állva történik.
158
background image
159
B
EFEJEZÉS
22. A
Z ÚRVACSORA BEFEJEZÉSE
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak!
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál
Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, õrizd meg bennünk
ennek a közösségnek az áldásait, hogy erõs hittel ragaszkodjunk hozzád, és
õszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Vagy:
Urunk! Magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen a ve-
szekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk:
add, hogy meglássa üdvözítõ reménységedet is. Dicséretedet énekelte
nyelvünk: add, hogy az igazat vallja ezután. Testedbõl részesült a tes-
tünk: add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked kimondhatatlan jó-
ságodért. Ámen.
A lelkész az elbocsátást mondja:
Lelkész:
Testvéreim!
Menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! Tegyetek bizonyságot
szeretetérõl! Akik megtapasztaltátok a bûnbocsánat örömét, építsétek a testvé-
ri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel!
A lelkész az ároni áldást mondja, áldásra emelt kézzel, végén keresztvetéssel:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ arcát teraj-
tad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd, és adjon neked
békességet!
Vagy a szentháromsági áldást:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten: az Atya és a
Fiú és a Szentlélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Gyülekezeti ének
A gyülekezet hálaadó énekverset énekel, énekszám szerint.