background image
Énekverses istentiszteleti rend
background image
Az énekverses istentiszteleti rend
felépítése
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
, [
BEVONULÁS
]
K
ÖSZÖNTÉS
E
LÕJÁTÉK ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEK
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
(G
LORIA
P
ATRI
)
K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
D
ICSÕÍTÉS
(G
LORIA IN EXCELSIS
)
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
(G
LORIA ÉS
L
AUDAMUS TE
)
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
III. I
GEI RÉSZ
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
) I–II.
E
LÕJÁTÉK ÉS AZ ÜNNEP ÉNEKE
(G
RADUÁLÉNEK
)
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
IGEHIRDETÉS
, [
IGEHIRDETÉSI ÉNEK
]
(K
ERESZTELÉS
)
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
H
IRDETÉS
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
]
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
(O
RATIO OECUMENICA
)
106
background image
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
Ú
RVACSORAI ÉNEK
(
VAGY ÉNEKVERS
)
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
(S
URSUM CORDA
)]
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
RAEFATIO
)
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
A S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
(E
PIKLÉZIS
)
S
ZERZÉSI IGÉK
E
MLÉKEZZÉL MEG
, U
RUNK
… (A
NAMNÉZIS
)
M
IATYÁNK
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
I
STEN
B
ÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
V. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
E
LBOCSÁTÁS
Á
LDÁS
Z
ÁRÓÉNEK
U
TÓJÁTÉK
107
background image
6.
Énekverses istentiszteleti rend
Az istentisztelet rendje három helyszínt feltételez: oltár, szószék és ambó. Ez utóbbi elkészí-
tését és használatát a liturgiai bizottság ajánlja.
A [...] zárójel az elhagyható részeket tartalmazza.
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
, [
BEVONULÁS
]
A lelkész és a szolgálattevõk a sekrestyében együtt imádkoznak, majd (a harangozás alatt) be-
lépnek a templomba. Ekkor a gyülekezet feláll, és csendes imádsággal fogadja a szolgálattevõ-
ket. Amikor a szolgálók a helyükre mennek, a gyülekezet leül.
Ünnepi alkalmakkor a szolgálattevõk bevonulnak, egyéb esetben – a helyi lehetõségeknek
megfelelõen – egyszerûen a helyükre lépnek, majd leülnek.
K
ÖSZÖNTÉS
A lelkész röviden – igével (pl. a heti igével) – köszönti a gyülekezetet. Szükség estén néhány
mondatban tájékoztatja a gyülekezetet az istentisztelettel kapcsolatos információkról (pl. szól
az egyházi esztendõ vonatkozásairól, az úrvacsora rendjérõl, az istentisztelet témáját megha-
tározó aktualitásról).
E
LÕJÁTÉK ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEK
A gyülekezeti éneket megfelelõ orgona- vagy fúvóselõjáték vezetheti be. A gyülekezeti ének
lehet dicséret vagy az egyházi év jellege szerint választott ének.
I
STEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
(I
NVOKÁCIÓ
)
A lelkész az oltárhoz lép, vagy az oltárasztal mögé áll.
[Luther Kis káté-beli javaslata alapján szabad lehetõség van arra, hogy keresztet vessünk ma-
gunkra. A keresztvetés hitvallás mások és önmagam számára, amellyel megvallom: Krisztus-
hoz tartozom, meg vagyok jelölve a kereszt jelével. Aki keresztet vet, ne ítélje el azt, aki nem
vet keresztet; aki nem vet keresztet, ne ítélje el azt, aki keresztet vet! Ez a gyülekezetben meg-
felelõ módon tanítható és gyakorolható.]
108
background image
Lelkész:
Az Atya, [ ] Fiú, Szentlélek nevében.
A gyülekezet énekli vagy mondja az „Ámen”-t:
Gyülekezet:
Ámen.
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
A salutatio bibliai hagyományokra épülõ mondatai használhatók többféle módon is. Úgy is,
hogy csak a lelkész köszönt, úgy is, hogy a gyülekezet válaszol rá. Szentírási értelemben a „lel-
keddel” kifejezés az egész embert jelenti. A párbeszéd összeköti a gyülekezetet és az istentisz-
teleti szolgálattal megbízott lelkészt.
Lelkész:
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
A bûnbánat bevezetéseként gyónási lekciót is felolvashatunk, amelyben – különbözõ tradíció
szerint – szerepelhet a tízparancsolat, a parancsolatok kettõs jézusi összefoglalása, az apostoli
biztatás vagy más igeszakasz is.
Ott, ahol a lelkész ezt indokoltnak tartja, vagy a gyülekezet igényli, rövid, bûnbánatra hívó, a
kegyelem elfogadására buzdító igehirdetés vagy meditáció is elhangozhat.
[Testvéreim az Úrban! Vizsgáljuk meg magunkat Isten színe elõtt!
Hallgassuk meg a Tízparancsolatot!
Ha gyónási lekciók is vannak, a gyülekezet itt feláll – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
Ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! Ne vedd hiába
Istened nevét! Szenteld meg az ünnepnapot! Tiszteld atyádat és anyá-
dat! Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy felebarátod ellen ha-
mis tanúbizonyságot! Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd feleba-
rátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát!
Mert én, az Úr, a te Istened, féltõn szeretõ Isten vagyok, aki megbünte-
ti az atyák bûnét a fiakon harmad- és negyedízig azokon, akik engem
gyûlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek en-
gem, és megtartják az én parancsolataimat.
Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról:
Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és tel-
jes elmédbõl! Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hason-
lít ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat! Nincs más parancsolat,
amely nagyobb ezeknél.
109
background image
Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk, nincsen bûn mibennünk, magunkat csapjuk be, és
igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bûneinket, hûséges és igaz az
Isten, megbocsátja bûneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.]
Lelkész:
Testvéreim! Isten színe elõtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk
meg bûneinket!
Ha nincs gyónási lekció, a gyülekezet itt áll fel – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
Itt rövid csendet is tarthatunk. Ezután a gyülekezet válaszol a gyónási kérdésekre, és/vagy el-
mondja a gyónó imádságot:
Lelkész:
Az élõ Isten színe elõtt kérdezem mindenkitõl személy szerint: Testvé-
rem az Úrban! Vallod-e magad bûnösnek és ezért kárhozatra méltónak?
Gyülekezet:
Vallom.
Lelkész:
Bánod-e igazán bûneidet?
Gyülekezet:
Bánom.
Lelkész:
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Gyülekezet:
Megbocsátottam.
Lelkész:
Igyekezel-e Isten akarata szerint élni?
Gyülekezet:
Igyekezem.
Lelkész:
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérõ bûnösnek?
Gyülekezet:
Hiszem.
Lelkész:
Legyen néktek a ti hitetek szerint!
[Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!]
És/vagy:
Gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertár-
saim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosz-
szat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád
fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért
kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet! Ámen.
Lelkész:
Bízzatok, testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által,
aki meghalt bûneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
(A dõlt betûs rész az egyházi esztendõ szerint változik; lásd a 9. fejezetben.)
A lelkész áldásra emeli kezét.
110
background image
Én pedig feltámadott Urunk megbízásából feloldozlak benneteket bûneitekbõl
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Járjatok új életben a Szentlélek ere-
jével!
Vagy:
Jézus Krisztus feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség
néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket:
akiknek bûneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit
megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem
bûneitek bocsánatát, hogy oldozva legyetek a földön és a mennyben, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Bízzatok és örüljetek, bûnbánó és Krisztusban reménykedõ testvéreim:
Isten megbocsátotta bûnötöket. Az õ Szentlelke legyen veletek, hogy
teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által!
Gyülekezet:
Ámen.
A gyülekezet helyet foglal – ezt a lelkész kézmozdulatával jelezheti.
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
A lelkész (vagy a gyülekezet) az egyházi évnek megfelelõ zsoltárt olvas (lásd 12. fejezet).
A keretvers megismétlése elõtt hangzik el a Szentháromság dicsérete, a Gloria Patri-énekvers.
(A zsoltárt a gyülekezet is mondhatja, ebben az esetben a doxológia-énekvers elmarad.)
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
(G
LORIA
P
ATRI
)
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelõen a GyLK énekverses rendjei egyikének elsõ énekét
énekli.
A lelkész megismétli a zsoltár keretversét, majd így folytatja:
K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)
Lelkész:
Uram, irgalmazz; Krisztus, kegyelmezz; Uram, irgalmazz!
Vagy:
A lelkész kibõvített Kyriét mond az egyházi év szerint változó szöveggel (lásd 9. fejezet). A
három mondat végén a következõ formulát használja: „Uram, irgalmazz; Krisztus, kegyel-
mezz; Uram, irgalmazz!” Ezeket a záradékokat a gyülekezet megismétli.
111
background image
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelõen a GyLK énekverses rendjei egyikének második éne-
két énekli.
D
ICSÕÍTÉS
(G
LORIA IN EXCELSIS
)
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
G
YÜLEKEZETI ÉNEKVERS
(G
LORIA ÉS
L
AUDAMUS TE
)
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelõen a GyLK énekverses rendjei egyikének harmadik
énekét énekli.
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
[
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
Lelkész:
Imádkozzunk!
A lelkész elmondja a nap imádságát.
Lelkész:
… az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
Az LK kétféle kollekta imádságot tartalmaz: az elsõ az ún. óegyházi kollekta, a második pedig
a nap kérése mai megfogalmazásban. A lelkész szabadon választhat a kettõ közül.
A lektor(ok) az ambóhoz lép(nek).
III. I
GEI RÉSZ
Az énekverses istentiszteleti rendben két olvasmány van. Ha az igehirdetés alapigéje evangé-
lium, a két olvasmány: ószövetségi igeszakasz és epistola. Ha az igehirdetés alapigéje az Ószö-
vetségbõl való, akkor az olvasmányok sorrendje: epistola, majd evangélium. Ha az igehirdetés
alapigéje epistola, akkor az olvasmányok rendje: ószövetségi textus, majd evangélium. A vá-
laszok (responzumok) mindig az adott mûfajhoz igazodnak. Ószövetségi igeszakasznál: „Áld-
juk az Urat, mert irgalmas, / és beszéde megmarad örökké.” Levélbeli igénél (epistolánál):
112
background image
„Urunk, szentelj meg minket igéddel! / A te igéd igazság.” Evangéliumolvasásnál: „Ez a mai
nap evangéliuma. / Áldunk téged, Krisztusunk!”
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
) I.
Ószövetségi igeszakasz esetén:
Lelkész:
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét! Az ószövetségi olvasmányt
megírva találjuk … könyve ... fejezetének … versétõl [a ... versig]:
A gyülekezet feláll, és az igeolvasásokra való válasz végéig állva marad.
A lektor felolvassa az igeszakaszt.
Az igeszakasz végén:
Áldjuk az Urat, mert irgalmas,
[
Gyülekezet:
] és beszéde megmarad örökké.
Vagy
levélbeli olvasmánynál (epistolánál):
Az ünnep epistoláját megírva találjuk … levele … fejezetének … versétõl [a ...
versig]:
Az igeszakasz végén:
Urunk, szentelj meg minket igéddel!
[
Gyülekezet:
] A te igéd igazság.
Vagy
evangéliumnál:
Lelkész:
Hallgassa meg a gyülekezet az ünnep evangéliumát!
Az evangélium bejelentése után, felolvasása elõtt – a böjti idõt kivéve – a gyülekezet hallelu-
ját énekelhet.
Isten igéjét olvasom … evangéliuma ... fejezetének … versétõl [a ... versig]:
Az evangéliumi szakasz végén:
Ez a mai nap evangéliuma.
[
Gyülekezet:
] Áldunk téged, Krisztusunk!
I
GEOLVASÁS
(L
EKCIÓ
) II.
Lelkész:
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét … könyve ... fejezetének …
versétõl [a … versig]!
Az igeolvasást a megfelelõ válasz követi.
113
background image
E
LÕJÁTÉK ÉS AZ ÜNNEP ÉNEKE
(G
RADUÁLÉNEK
)
Ez lehet graduálének vagy a Szentlelket segítségül hívó ének is (az énekrendet lásd a 10.
fejezetben). Az elõjáték a graduálének feldolgozása legyen.
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
Lelkész:
Kegyelem néktek és békesség, Istentõl, a mi Atyánktól és a mi Urunk-
tól, Jézus Krisztustól! Hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét,
amelyet egyházunk a mai ünnepnapra rendelt! Megírva találjuk … könyve …
fejezetében a … verstõl [a … versig]:
Az igeszakasz végén a lelkész és a gyülekezet a megfelelõ választ (responzumot) mondja (lásd
az olvasmánynál).
I
GEHIRDETÉS
[A prédikációt követõen rövid csendet tarthatunk, vagy néhány mondatos szabad imádság is
elhangozhat.]
[I
GEHIRDETÉSI ÉNEK
]
Az igehirdetésre a gyülekezet énekverssel válaszolhat a szószékrõl bejelentett szám szerint,
vagy csendes orgonajáték vezethet át a hitvalláshoz. Ha nincs énekvers vagy orgonajáték, a hit-
vallás közvetlenül az igehirdetéshez kapcsolódik.
(Az igehirdetés témájához illõ énekkari szolgálatnak is ez a helye.)
(K
ERESZTELÉS
)
Amennyiben az istentiszteleten keresztelés van, úgy az igehirdetési ének helyén keresztelési
éneket is énekelhetünk, és a hitvallást a keresztelés keretén belül mondjuk.
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
Az elsõ padok egyikében (lehetõleg jól látható helyen) egy gyülekezeti tag feláll, és elkezdi a
hitvallást, melyet a gyülekezet állva folytat.
(Kellõ elõkészítés és a gyülekezet egyetértése esetén a következõ hitvallási énekek helyettesít-
hetik a mondott hitvallást: EÉ 247, 251, 252, 250. Ilyenkor természetesen az igehirdetési ének
elmarad.)
114
background image
Amennyiben az istentiszteleten keresztelés van, úgy a hitvallás a keresztelés keretén belül
hangzik el.
Apostoli hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszí-
tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a ha-
lottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek kö-
zösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Vagy:
Niceai hitvallás
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, min-
den láthatónak és láthatatlannak teremtõjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki
az Atyától született minden idõ elõtt, Isten az Istentõl, világosság a vilá-
gosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentõl, született és nem teremte-
tett, az Atyával egylényegû, és általa lett minden. Érettünk, emberekért
és üdvösségünkért leszállt a mennybõl. Megtestesült a Szentlélektõl és
Szûz Máriától, és emberré lett. Keresztre feszítették értünk Poncius Pilá-
tus alatt, kínhalált szenvedett, és eltemették, harmadnapon feltámadt az
Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön di-
csõségben ítélni élõket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben, aki az Atyától és a
Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsõí-
tünk, és aki szólt a próféták által. Hiszem az egy, szent, egyetemes és
apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára. Vá-
rom a holtak föltámadását és az eljövendõ örök életet. Ámen.
H
IRDETÉS
A hirdetés az ambótól hangzik. A lelkész által elõre leírt hirdetésben a könyörgés aktuális té-
máira is utalhatunk.
115
background image
NEKKARI SZOLGÁLAT VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
]
Az énekkari szolgálatnak általában ez a helye, de gyülekezeti énekvers is elhangozhat itt. Ez
alatt össze lehet gyûjteni az offertóriumot.
Á
LTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG
(O
RATIO OECUMENICA
)
A lelkész keretimádsággal kezdi és zárja a könyörgést. A lektorok elmondják az egyes (rövid)
kéréseket, amelyek így fejezõdnek be:
Lektor:
… Jézus Krisztusért kérünk,
Gyülekezet:
Urunk, hallgass meg minket!
A zárómondatnál:
Lelkész:
… az Úr Jézus Krisztus által.
Gyülekezet:
Ámen.
Kivételes esetben elképzelhetõ a könyörgés egyszerû formája.
Ha az istentiszteleten nincs úrvacsora, akkor itt következik a Miatyánk, az áldás és a záróének.
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
Ú
RVACSORAI ÉNEK
(
VAGY ÉNEKVERS
)
Itt elsõsorban úrvacsorai témájú vagy ún. Jézus-éneket énekeljünk. Bûnbánati éneket csak ak-
kor válasszunk, ha abban a kegyelem igéje is megszólal.
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
] (S
URSUM CORDA
)
[
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
Lelkész:
Emeljük fel szívünket!
Gyülekezet:
Fölemeljük az Úrhoz!
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek!
Gyülekezet:
Méltó ez és igaz!*]
116
background image
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
RAEFATIO
)
Ha a bevezetõ párbeszéd elmarad, akkor bevezetésként:
[
Lelkész:
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk szent nevét:]
[Valóban] méltó és igaz, illõ és üdvösséges, hogy mindenkor és mindenhol
hálát adjunk neked, mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által,*
A nagy hálaadó imádság változó részeit lásd a 9. fejezetben. Általánosabb használatra a követ-
kezõket ajánljuk:
Advent:
* aki beteljesítette a próféták jövendölését, és üdvözítõül jött a világba.
Szenteste és karácsony:
* akiben a láthatatlan Isten látható emberré lett, és békességet hozott a világnak.
Vízkereszti idõ:
* aki világosságul jött el a világba, és életet hozott az embernek.
Böjtelõ:
* aki magára vette vétkes adósságunk terhét, hogy a bûn többé ne uralkod-
jék rajtunk.
Böjti idõ:
* aki halálra adta magát értünk, hogy el ne vesszünk bûneinkben, hanem el-
nyerjük az örök életet.
Húsvét:
* aki – miután halálával legyõzte a halált – harmadnapra föltámadt a sírból, és
kinyilatkoztatta az örök életet.
Húsvéti idõ:
* aki feltámadt a halálból, s így örökkévaló örömöt szerzett népének.
Pünkösd:
* aki elküldte a Szentlelket, hogy gyermekeidet az egyház közösségébe gyûjtse.
Szentháromság ünnepe és az azt követõ vasárnapok:
* akiben eljött az üdvösség e világba, hogy az ember Isten gyermekeként élhessen.
* aki országodba hívott el minket, és bûnbocsátó irgalmad tanúja lett a világban.
* aki újjáteremtõ szereteted tanúja a világban, hogy az új életben járva eljus-
sunk az örök életre.
* aki el nem múló irgalmad tanúja a világban, hogy kegyelme vezessen az örök
élet útján.
* aki gondviselõ szereteted tanúja a világban, hogy aggodalmaskodás helyett
atyai jóságodban bízva, hitben járjunk.
117
background image
* aki hûséged tanúja a világban, hogy meghalljuk az örök élet evangéliumát, és
általa eljussunk az üdvösségre.
* akinek szeretete és jósága körülöleli életünket, hogy visszataláljunk az atyai
házhoz.
* aki a keresztségben bûnbocsátó szereteted zálogát adja, hogy az örök élet re-
ménységében élhessünk.
* aki elnémítja a dicsekvõt, és az alázatost felmagasztalja.
* aki letörli a sírók szemérõl a könnyet, és szétszakítja a halál köteleit.
* aki szétszóródott nyáját újra egyesíti, hogy az neve dicséretére éljen e világban.
* akiben megjelent közöttünk személyválogatást nem ismerõ szereteted, hogy
minden ember üdvösségre jusson.
* akiben bûnbocsátó szereteted testet öltött a világban, hogy megváltson, és
megszabadítson Isten gyermekeinek életére.
* aki egyházát mindenkor megtartja.
Ítélet vasárnapja:
* akit élõk és holtak Bírájává tettél, hogy egyedül benne reménykedjünk.
Reménység vasárnapja:
* aki az eljövendõ világban uralkodni fog mindenek fölött.
Örök élet vasárnapja:
* aki elõtt minden térd hajoljon meg: mennyeieké, földieké és föld alattiaké.
Reformáció ünnepe:
* aki Lelked erejével megújítja egyházát, hogy tanúid legyünk e világban.
Az apostolok és evangélisták ünnepei:
* aki apostolokat hívott és küldött az örök élet evangéliumának hirdetésére,
hogy mi is üdvösségre jussunk.
Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdõ egész
egyházaddal együtt áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel hirdetjük
szent neved dicsõségét.
A gyülekezet feláll, és a Pax végéig állva marad.
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelõen a GyLK énekverses rendjei egyikének negyedik
énekét énekli.
118
background image
A S
ZENTLÉLEK HÍVÁSA
(E
PIKLÉZIS
)
Lelkész:
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad, elítéled a bûnt, de megmented
a bûnösöket szeretett Fiad élete árán.
Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak
hálát tenéked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál Jézus
Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért áldunk, és kérünk, hogy amikor most
Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedünk, küldd el Szentlelkedet, hogy
Krisztus teste legyen kenyerünkké ebben a kenyérben, és vére legyen italunkká
ebben a borban. Minket is szentelj meg, hogy ajándékod testvéri közösségben
üdvösségünket munkálja!
Vagy:
Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad, elítéled a bûnt, de megmented
a bûnösöket szeretett Fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért áldunk,
és kérünk: küldd el Szentlelkedet, hogy Krisztus testét és vérét vegyük
üdvösségünkre ebben a kenyérben és borban, és testvéri közösséggé
legyünk!
S
ZERZÉSI IGÉK
Lelkész:
A mi Urunk, Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, ke-
zébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mond-
ta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt cseleked-
jétek az én emlékezetemre!
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik
adta, és ezt mondta: Igyatok ebbõl mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az
én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bûnök bocsánatára. Ezt
cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre!
A lelkész (amennyiben az oltár elõtt áll) a gyülekezet felé fordulva, kezében a kehellyel és a ci-
bóriummal így folytatja (a lelkész döntse el, hogy melyik formulát használja következetesen):
Lelkész:
Íme, megváltásunk szent titka!
[
Gyülekezet
]: Halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz!
Vagy:
Ezért valamennyiszer eszünk e kenyérbõl, és iszunk e kehelybõl, az Úr
halálát hirdetjük, amíg el nem jön. Mert méltó a megöletett Bárány,
119
background image
hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsõség és a hatalom mind-
örökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
E
MLÉKEZZÉL MEG
, U
RUNK
… (A
NAMNÉZIS
)
Lelkész:
Kérünk, Istenünk, emlékezzél meg szeretett Fiad értünk viselt szenve-
désérõl és haláláról, áraszd ki Szentlelkedet mindnyájunkra, hogy Megváltónk
keresztjének titkát ünnepelve feltámadásának erejében részesüljünk!
Emlékezz meg egyházadról, amelyet Krisztus vérén váltottál meg. Õrizd hitét,
tartsd meg békességben, és add meg teljes egységét. [Emlékezz meg püspöke-
inkrõl, pásztorainkról, elöljáróinkról és mindazokról, akik egyházadban szol-
gálnak. Õrizz meg bennünket a szentek közösségében. Emlékezz meg, Urunk,
azokról, akik Krisztus békességében távoztak ebbõl az életbõl, és minden el-
hunytról, akiknek hitét egyedül te ismered.]
Imádunk és dicsérünk téged Jézus Krisztus által, mert õáltala, õvele és õbenne
tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és di-
csõség most és mindörökké.
Gyülekezet:
Ámen.
M
IATYÁNK
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te or-
szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenna-
pi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts
meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
Lelkész:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
120
background image
Lelkész:
Köszöntsük egymást a békesség jelével!
Gyülekezet:
Legyen békesség köztünk mindenkor!]
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség néked”), és kézfogással
adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet foglal.
I
STEN
B
ÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelõen a GyLK énekverses rendjei egyikének ötödik éne-
két énekli.
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
A lelkész az úrvacsoravételre készülõ imádságot mond. (További imádságok találhatók az EÉ
703–704. oldalán.)
Lelkész:
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szó-
val mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Vagy:
Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme, élsz örökké, és mindent
megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire
szüksége van: a kételkedõnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a ke-
ményszívûnek megtérést, az elesettnek új erõt, az aggódónak meg-
nyugvást és a szomorkodónak vigasztalást! Egyesíts minket szent tes-
ted és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden
értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendõ orszá-
god örömét!
Gyülekezet:
Ámen.
(Kitárt, hívogató karral:)
Lelkész:
Íme, minden kész! Jöjjetek az Úr megterített asztalához!
[Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!]
Sumptio esetén elõször a lelkész vesz úrvacsorát, majd indul, és adja az ostyát.
Az ostyánál:
Ez Krisztus teste.
A kehelynél:
Ez Krisztus vére.
Vagy:
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, amely értetek
adatott. Igyatok ebbõl mindnyájan, ez Krisztus vére, amely értetek ki-
ontatott bûneitek bocsánatára.
121
background image
Az egyes „köröknél” a köszöntés:
Békesség néktek!
A „kör” befejezésénél:
Jézus Krisztus teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben, a
szeretetben az örök élet reménységére!
Vagy:
Menjetek el békességgel, és teremjétek az új élet áldott gyümölcseit!
Az úrvacsoraosztás alatt a gyülekezet hálaadó éneket énekel, vagy a kántor ide illõ mûvet ját-
szik (sub communione).
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
Az úrvacsorai eszközök méltó elrendezése után a lelkész a gyülekezet felé fordul:
Lelkész:
Áldjátok az Urat, mert jó!
[
Gyülekezet:
] És örök az õ irgalma.
Ha hagyományos oltár van, akkor a lelkész az oltár felé fordulva folytatja:
Lelkész:
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet aján-
dékoztál igédben és Krisztus Urunk testének-vérének közösségében. Kérünk,
õrizd meg bennünk ennek a közösségnek minden áldását, hogy erõs hittel ra-
gaszkodjunk hozzád, és õszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisz-
tus által.
Vagy:
Urunk, magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen a ve-
szekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünk:
add, hogy meglássa a megígért örök életet. Dicséretedet énekelte nyel-
vünk: add, hogy az igazat vallja ezután. Templomodban járt a lábunk:
add, hogy a világosság útján járjon ezután. Testedbõl részesült a tes-
tünk: add, hogy új életet éljen ezután. Hála neked kimondhatatlan jó-
ságodért!
Gyülekezet:
Ámen.
122
background image
V. K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
E
LBOCSÁTÁS
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! Ta-
núskodjatok szeretetérõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a
testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
A gyülekezet a küldés és az áldás között énekelheti a magyar nemzeti himnuszt.
Á
LDÁS
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.
[
Lelkész:
Isten népe!]
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ
arcát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd,
és
adjon neked békességet!
Vagy:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓÉNEK
A gyülekezet az egyházi évnek megfelelõen a GyLK énekverses rendjei egyikének hatodik éne-
két énekli, vagy az alkalomhoz illõ – lehetõség szerint az egyházi évvel egybecsengõ, a hétköz-
napok útjaira indító – éneket énekel.
U
TÓJÁTÉK
A gyülekezet az utójátékot lehetõleg ülve hallgassa meg.
Amennyiben az istentisztelet elején a szolgálattevõk bevonulnak, úgy itt következik a kivonu-
lás.
123
background image