Esketés rendje / Order of Wedding Ceremony

N. N. & X. Y.

Dátum / Date

Ének

1.

Hymn

Bevezetés

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen

Zsoltár

Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,

vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának!

Járuljunk eléje hálaadással,

és örvendezzünk neki dicséretekkel!

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.

2.

Introduction

In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen

Psalm

Happy is everyone who fears the LORD, who walks in his ways.

O come, let us sing to the LORD;
let us make a joyful noise to the rock of our salvation!

Let us come into his presence with thanksgiving; let us make a joyful noise to him with songs of praise!

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit: as it was in the beginning, is now, and shall be forever. Amen

Happy is everyone who fears the LORD, who walks in his ways.

Imádság

Áldunk téged, Istenünk, hogy a házastársi közösségben javunkat munkálod. Áldunk téged, hogy két testvérünket egymáshoz vezetted szeretetben. Nyisd meg most szívüket igéd előtt, hogy megismerjék atyai akaratodat, és tetszésed szerint éljenek, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen

3.

Prayer

Blessed are you, God that you work for our good in the marital community. Blessed are you, God that you lead N. N. and X. Y. to each other in love.

Open, now, their heart so that they could see your fatherly will, and that they would live according to your liking, through our Lord Jesus Christ. Amen

Igeolvasás, igehirdetés

4.

Bible Reading, Sermon

Köszöntés

Address

Ének

5.

Hymn

Lekciók bevezetése

Keresztyén Testvéreim! Hallgassátok meg Isten igéjét a házasság szent rendjéről!

Lekció (1Móz)

Isten ezt mondja: Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt. És teremtette az embert férfivá és asszonnyá, és megáldotta őket. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme, igen jó.

Ezért a férfi elhagyja atyját és anyját és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.

Lekció (Máté)

Amit tehát Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza.

Lekció (Efezus)

Pál apostol pedig ezt mondja: Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében: az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak, a férfiak pedig szeressék feleségüket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte.

6.

Introduction of Lessons (Gen)

Brethren in Christ! Listen to the Word of God about the holy order of marriage!

Lesson (Gen)

God says: It is not good that the man should be alone; I will make him a helper as his partner. Therefore, God created humankind as male and female, and blessed them. God saw everything that he had made, and indeed, it was very good. Therefore, a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and they become one flesh.

Lesson (Matthew)

Therefore, what God has joined together, let no one separate.

Lesson (Ephesians)

Give thanks to God the Father at all times and for everything in the name of our Lord Jesus Christ.

Be subject to one another out of reverence for Christ. Wives, be subject to your husbands as you are to the Lord.

Husbands, love your wives,
just as Christ loved the church
and gave himself up for her.

Esketési kérdések

Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten örök akaratát a házasság rendjéről. Tegyetek azért vallást arról, hogy házasságotokat Isten tetszése szerint akarjátok folytatni! Feleljetek az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt a következő kérdésekre!

Először tőled kérdem, Testvérem az Úrban, N. N.!

1. Szereted-e a melletted álló X. Y-t, akit házastársul választottál?

Szereted-e? Szeretem

2. Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e? Akarok

3. Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?

Kész vagyok

7/a.

Wedding Questions

Brethren in Christ! You heard God's eternal will about the order of marriage.

Take witness of your decision that your want to live in marriage according to God's liking! Answer the following questions in front of the living God and the witnesses of the Church!

I ask you first, my Brother in Christ, N. N.!

1. Do you love X. Y., whom you have chosen for your spouse? Do you?

I do.

2. Do you want to live in marriage with her in accordance with God's orders and words until death? Do you?

I do.

3. Are you ready to strengthen your decision with an oath, as well? Are you?

I am.

Hasonlóképpen kérdem tőled, Testvérem az Úrban, X. Y.!

1. Szereted-e a melletted álló N. N-t, akit házastársul választottál?

Szereted-e? Szeretem

2. Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e? Akarok

3. Kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? Kész vagy-e?

Kész vagyok

7/b.

In the same way I ask you, my Sister in Christ, X. Y.!

1. Do you love N. N., whom you have chosen for your spouse? Do you?

I do.

2. Do you want to live in marriage with him in accordance with God's orders and words until death? Do you?

I do.

3. Are you ready to strengthen your decision with an oath, as well? Are you?

I am.

Gyűrűhúzás

Szívetek szándékának és ajkatok vallástételének bizonyságául vegyétek a gyűrűket!

Amilyen tiszta az arany és amilyen végtelen a gyűrű, olyan tiszta és végtelen Isten szeretete irántatok. Éljetek naponta ebből az isteni szeretetből és szeressétek egymást ezzel a szeretettel!

8.

Taking of Rings

Take these rings as an evidence of your heart's intention and your lips' witness!

As pure is gold and as endless is the ring, so pure and so endless is God's love towards you.

Live daily from this divine love and
love each other with this love!

Eskü

Térdeljetek az Úr oltárához, nyújtsátok egymásnak jobb kezeteket és mondjátok el a házassági esküt!

Először Jason mondja az esküt:

Én, N. N., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek Szentháromság egy igaz Isten, hogy X. Y-t igazán szeretem,
hűséges házastársa leszek
Isten rendje és igéje szerint,
holtomig, holtáig el nem hagyom
sem egészségében, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában.
Isten engem erre segítsen. Ámen

Hasonlóképpen mondja az esküt
Katalin is:

Én, X. Y., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek Szentháromság egy igaz Isten, hogy N. N-t igazán szeretem, hűséges házastársa leszek Isten rendje és igéje szerint, holtomig, holtáig el nem hagyom sem egészségében, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában. Isten engem erre segítsen. Ámen

9.

Oath

Kneel down to the altar of God, reach your right hand to each other and say the marital oath!

Jason says the oath first:

I, N. N., swear on the living God, who is Father, Son and Holy Spirit,

Holy Trinity, one true God,
that I truly love
X. Y.,
I will be her faithful husband
in accordance of God's orders and words,

I won't leave her until my death, her death, neither in health, nor in illness,
neither in joy, nor in sorrow.
May God help me so. Amen

Katie says the oath in the same way:

I, X. Y., swear on the living God, who is Father, Son and Holy Spirit,

Holy Trinity, one true God,
that I truly love N. N.,
I will be his faithful wife in accordance of God's orders and words, I won't leave him until my death, his death, neither in health, nor in illness, neither in joy, nor in sorrow. May God help me so. Amen

Házassági áldás

Mivel Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni, és ezt az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt kijelentettétek: ezért egybekötlek titeket Isten igéjével és áldásával az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza.

A mindenható Isten, aki az embert jó tetszése szerint férfivá és asszonnyá teremtette, és házasságukat megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségeteket, és adja nektek Szentlelkét, hogy az ő gyermekeiként tisztaságban és szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen

10.

Blessing of Marriage

Since you want to live in marriage according to God's order, and
you declared it in God's presence and in front of the witnesses of the Church: I bound you together with the Word and blessing of God, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, so what God has joined together, let no one separate.

The Almighty God who created humankind as male and female
and blessed their marriage,
may He bless also your marital covenant, and may He give you His Holy Spirit,
so you would live as His children
in purity and love,
peace and joy,
and you would stand in faith, and once
you would take the crown of the eternal life through our Lord Jesus Christ. Amen

Ének

11.

Hymn

Imádság

Urunk, Istenünk, aki az igazi közösség teremtője, fenntartója és megszentelője vagy: kérünk, tartsd meg irgalmadban neked tetsző házasságra készülő testvéreinket, hogy készségesen cselekedjék akaratodat, hűségesen ragaszkodjanak egymáshoz, szeretettel hordozzák egymást terhét, hálaadással élvezzék munkájuk eredményét, és boldog családi közösségben dicsérjenek téged minden áldásodért, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen

12.

Prayer

Lord God, you created the true community, and you maintain and sanctify it, as well.

We ask you: keep these friends of ours
in your mercy who are prepared for marriage according to your liking.

Make them willing to do your will, to cling to each other faithfully, to bear one another's burdens in love, to enjoy the result of their work in thanksgiving, to praise you for all your blessings in happy community of their family, through our Lord Jesus Christ. Amen

Miatyánk

ki-ki a saját anyanyelvén

13.

Lord's Prayer

in own native language

Áldás

Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen

Az Úr áldjon meg

és őrizzen meg Téged!

Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad!

Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd

és adjon neked békességet! Ámen

14.

Blessing

The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen

The LORD bless you and keep you.

The LORD make his face to shine upon you, and be gracious to you.

The LORD lift up his countenance upon you, and give you peace. Amen

Ének

15.

Hymn