background image
IV. IstentIszteletI Imádságok
1. Ünnepi imádságok
2. Reggeli és esti imádságok
3. Alkalmi imádságok
4. Általános könyörgő imádságok
background image
background image
1. Ünnepi imÁdsÁgok
1. Advent, egyházi újesztendő
Istentisztelet elején
Úr Isten, mennyei Atyánk! nem vagyunk méltók arra, hogy irgalmad új esz-
tendejét ajándékozd nekünk, de te újra hűséged szerint cselekszel velünk, és
megbocsátod bűneinket. Hálát adunk ezért a kegyelmedért, és kérünk:
csendesítsd el lelkünket a nyugtalan világban, és fordítsd figyelmünket az
egy szükséges dolog felé. nyisd meg szívünket igéd előtt, és készíts fel min-
ket szent Fiad fogadására. Az adventi időben is növeld hitünket, hogy majd
boldogan ünnepeljük az utolsó adventet, szent Fiad áldott eljövetelét. ámen.
2. Advent
Istentisztelet elején
Istenünk! Imádunk templomod csendjében. nagy szükségünk van reád!
köszönjük, hogy mindig útban vagy felénk. Hozod drága ajándékaidat,
hogy felemelj levertségből, közönyből és fásultságból. köszönjük legdrágább
ajándékodat, Jézust: hogy közénk jött, hogy ma is megoldást ad kérdéseink-
re. Add, hogy ebben az órában most itt mindenki megérezze áldott jelenlé-
tét. ámen.
3. Advent
Igehirdetés után
Hálát adunk neked, örök dicsőség Istene, hogy igéddel elhívtál országodba,
és népeddé választottál minket. Add kegyelmedet, hogy hittel és szeretettel
szolgáljunk a világban, és józan vigyázással készüljünk szeretett Fiad eljöve-
telére. ámen.
4. Advent
Istentisztelet végén
Jóságos és kegyelmes Isten, mennyei Atyánk! magasztaljuk szent nevedet,
hogy az idők teljességében elküldted egyszülött Fiadat az emberiség üdvözí-
tésére. köszönjük, hogy ezt az örömhírt újra meg újra hirdetteted nekünk
igédben. ma is emlékeztettél szent Fiad eljövetelére. Urunk, hányszor tetted
ezt már, de nem törődtünk figyelmeztetéseddel. Bocsásd meg közömbössé-
günket. Hisszük, hogy megkönyörülsz bűnbánó gyermekeiden. ezért ké-
rünk, készíts fel minket szent Fiad fogadására, őrizz meg a kishitűségtől és

background image
az eleséstől, növeld hitünket és szeretetünket. légy kegyelmes mindnyá-
junkhoz, családunkhoz, gyülekezetünkhöz, egyházunkhoz és az egész ke-
resztyénséghez. áldd meg hazánkat, népünket, vezetőinket és minden né-
pet. engedd, hogy végül eljussunk örök dicsőségedbe, ahol hitünk látássá,
reménységünk üdvösséggé válik, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
5. Advent
Általános könyörgő imádság
Úr Jézus krisztus! A te eljöveteled ígérete arra indít minket, hogy megemlé-
kezzünk előtted az egész világról. áldd meg világszerte az igehirdetést, hogy
felkészítsen a te várásodra. áldd meg a gyülekezeteket, hogy az igét befo-
gadják, sok gyümölcsöt teremjenek, emberekkel jót tegyenek, és így készül-
jenek jöveteledre.
áldásodat kérjük a világ keresztyéneinek együttmunkálkodására az emberi-
ség érdekében. tedd éberré a világ keresztyéneinek lelkiismeretét, hogy
mindenütt munkálják a te békeakaratodat. áldásodat kérjük hazánkra, né-
pünkre és vezetőinkre. Add, hogy egyetértéssel szolgáljuk népünk és hazánk
előmenetelét. magasztalunk, eljövendő Jézus krisztusunk, hogy erőt adsz
mindeneknek a benned való hitre és életre, és magad készítesz fel minket és
minden embert ama napra, amikor újra megjelensz isteni dicsőségben. Bi-
zony jövel, Uram Jézus! ámen.
6. karácsony
Istentisztelet elején
mennyei Atyánk! Hálát adunk szent szeretetedért, amellyel egyszülött Fia-
dat nekünk adtad. Igazságos haragodban nem töröltél el minket, hanem
megváltasz az örök Ige emberré lételével a bűn, a halál és az ördög hatalmá-
ból. karácsonyi gyermek, drága Urunk! áldott légy, hogy önként az utolsó
helyre léptél ebben a világban, mert mindnyájunkat fel akarsz emelni kárho-
zatos elesettségünkből. áldott légy, hogy benned találkozik az elveszett em-
bert kereső Isten és az Isten után nyugtalanul vágyakozó ember. munkáld
szentlelked által, hogy amiképpen emberré lettél, úgy mi is újjászülessünk
isteni életre, és dicsőítsünk téged, Atya, Fiú, szentlélek Isten, most és mind-
örökké. ámen.

background image
7. karácsony
Istentisztelet elején
vagy igehirdetés után
Urunk, mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy szent Fiadat elküldted a
világra, hogy megváltónk, életünk és világosságunk legyen. Add nekünk
szentlelkedet, hogy hittel fogadjuk őt, világosságában járjunk, és országod-
ban örökké vigadjunk őáltala, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik
örökkön örökké. ámen.
8. karácsony
Istentisztelet végén
Általános könyörgő imádság
áldunk téged, üdvözítő Istenünk, hogy egyszülött Fiad által csupa szeretet-
ből békességet küldtél a földre. Add, hogy szereteted és békességed betöltse
az egész világot – és a mi szívünket is. Hálát adunk neked, üdvözítő Iste-
nünk, kegyelmedért, hogy együtt örvendezhetünk most előtted, és együtt
magasztalhatjuk nevedet. Add meg az igazi karácsonyi örömöt szeretteink-
nek és minden hívőnek közelben és távolban, hogy együtt jusson el hozzád
ujjongó énekünk és hálaadó imádságunk. elhunyt testvéreinket is takard be
szereteteddel, és részesítsd őket az örök békesség örömében. könyörgünk
hozzád, üdvözítő Istenünk, minden emberért a földön: örvendezőkért és
bánkódókért, egészségesekért és betegekért, hívőkért és hitetlenekért, bará-
tainkért és ellenségeinkért, vezetőinkért és munkatársainkért, népünkért és
minden népért. A te jóakaratod indítson mindnyájunkat jóakaratra egymás
iránt, hogy békességben örvendezzünk, és dicsőítsünk téged az Úr Jézus
krisztusért. ámen.
9. karácsony
Istentisztelet végén
Általános könyörgő imádság
Úr Jézus krisztus! tied a dicséret, a dicsőség és hálaadás, mert annyira sze-
rettél minket, hogy eljöttél a világba, hogy megszabadíts minket az örök ha-
láltól. megaláztad magadat, hogy felemelj minket. testvérünkké lettél, hogy
Isten fiaivá legyünk. Jöjj, Úr Jézus, most is közénk, töltsd be szívünket meny-
nyei ajándékaiddal. te mindenek Ura vagy, és gyermekké lettél értünk: adj
nekünk igazi gyermeki lelket, hogy bizalommal tekintsünk mennyei
Atyánkra. te vagy a világ világossága: világosíts meg minket, hogy elvessük

background image
a sötétség cselekedeteit, és a szeretet világosságában járjunk. te vagy a bé-
kesség fejedelme: áldd meg békességgel egyházadat, népünket és minden
népet. nekünk is add a szelídség lelkét, hogy a földön békességre töreked-
jünk az emberek között, a mennyben pedig az üdvözültek seregével magasz-
taljunk téged, mindörökké. ámen.
10. karácsony
Általános könyörgő imádság
Örök Isten, mennyei Atyánk! áldunk téged, hogy ezen az ünnepen újra
megszólaltattad a boldog örömhírt megváltónk születéséről. Részesítsd eb-
ben a karácsonyi örömben egész egyházadat, az ige hirdetőit és hallgatóit, a
gyülekezeteket és minden egyes hívőt, hogy egyházad egyesüljön színed
előtt a karácsonyi örvendezésben és hálaadásban.
egyesítsd az egész embervilágot is békét teremtő szereteteddel. Ajándékozd
meg békével és boldogsággal népünket és vezetőinket. Hozd közelebb egy-
máshoz a népeket és az embereket. áldd meg azok törekvését, akik megér-
tették azt a karácsonyi üzenetedet, hogy békét akarsz a földön.
Vedd körül szereteteddel azokat, akik magukra maradtak, segítségre szorul-
nak, szeretetre és örömre vágyódnak. engedd, hogy ne csak ma, hanem éle-
tünk minden napján érezzük szívünkben azt az örömöt, amellyel megaján-
dékoztál az Úr Jézus krisztus által. ámen.
11. Óév este
Istentisztelet elején
mennyei Atyánk! A gyorsan múló esztendő vége felé közeledik, minket pe-
dig megállít a te igéd elcsendesedésre és számadásra. elcsendesedésre, mert
nyugtalan a szívünk, és számadásra, mert a múló esztendő arra figyelmeztet,
hogy múlik a kegyelem ideje is. Csendességünk felett te őrködjél kimond-
hatatlan kegyelmeddel, számadásunkra pedig készíts fel, hogy igéd fényében
mérjük le az egész elmúló esztendőt, és benne életünket. te nemcsak eltűr-
tél, de hordoztál is minket. nemcsak az örök számadásra készítesz elő, de az
emberi számadásra is az esztendő végén. Add, hogy az emberi számadás vé-
gén első szavunk a hála legyen minden ígéretedért. légy jelen közöttünk, és
áldj meg minket a te lelkeddel. ámen.

background image
12. Óév este
Igehirdetés után
mennyei Atyánk! tudjuk, hogy már most ítélet alatt vagyunk: vádol törvé-
nyed, vádolnak bűnös cselekedeteink, és vádol a szívünk is. könyörgünk,
hallgasd meg örök Bíránk, Jézus krisztus szavát, aki esedezik értünk, hogy
most kegyelmet nyerjünk új életre, az utolsó ítéletkor pedig örök életre.
ámen.
13. Óév este
Istentisztelet végén
Örök Isten! kezedbe tesszük le az elmúlt esztendőt, és hálát adunk szeretete-
dért, amellyel oltalmaztál minket. Bocsásd meg mulasztásainkat és vétkein-
ket, és adj lehetőséget arra, hogy újat kezdjünk. Irgalmaddal vezess át min-
ket, szeretteinket, népünket és egyházunkat az új esztendőbe, az Úr Jézus
krisztus által. ámen.
14. Óév este
Általános könyörgő imádság
Istentisztelet végén
Örökkévaló Isten, mennyei Atyánk! Az óesztendő utolsó óráiban magasz-
taljuk irgalmadat, és hálát adunk az elmúlt évben tőled vett testi-lelki jókért,
kegyelmed és gondviselésed minden ajándékáért. Jól tudjuk, Atyánk, milyen
méltatlanok voltunk ebben az elmúló évben is kegyelmedre. megvalljuk
hűtlenségünket, sok vétkünket, mulasztásunkat. de könyörgünk hozzád,
bocsáss meg nekünk, és takarj be minket irgalmad palástjával, krisztus
Urunk szenvedése és halála érdemével! Úgy vezess tovább, kérünk, a múló
időben, hogy bölcs szívhez jussunk, ne csak éveink számában, hanem a te
félelmedben és szeretetedben is növekedjünk, és a te utaidon járjunk! Adj
erőt és kedvet a neked és embertársainknak való szolgálatra! kegyelmedbe
ajánljuk gyülekezetünk, egyházunk és a világ keresztyénségének jövőjét.
tisztítsd, újítsd, szenteld meg népedet, hogy szent neved dicséretére legyen
az emberek között. gondviselő jóságod vegye körül népünket, hazánkat,
őrizze meg az egész emberiség békéjét és boldogulását! nyugtalan szívünk
benned keres biztos támaszt a múlt és a jövő határán. légy ezután is oltal-
munk, bizodalmunk, erős várunk, és vezess napról napra a földi élet útján
az örök élet felé, az Úr krisztusért! ámen.

background image
15. Újév
Istentisztelet elején
Urunk, mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy elküldted Fiadat, és a
Jézus névvel kijelentetted nekünk, hogy ő üdvözíti népét. Add nekünk ke-
gyelmedet, hogy az új esztendőben minden szavunkat és cselekedetünket
Jézus nevében kezdjük, téged pedig magasztaljunk életünk minden napján,
az Úr Jézus krisztus által. ámen.
16. Újév
Istentisztelet elején
Örökkévaló Isten! A te szent nevedben kezdjük el ezt az új esztendőt, ame-
lyet kegyelmedből megértünk. Hozzád emeljük fel tekintetünket, és tőled
várjuk az útmutatást földi vándorlásunknak ebben az új szakaszában. kö-
nyörgünk, nyisd meg előttünk szent igéd tárházát, és közöld velünk azokat,
ami békességünkre és üdvösségünkre van, Jézus krisztus által. ámen.
17. Újév
Istentisztelet végén
mindenható, teremtő Istenünk! tőled származik minden jó, és az elmúlt
esztendőre is te adtad áldásodat. megtartottad népünket, gyülekezetünket
és családunkat. megélhetést, oltalmat és békét adtál nekünk. Igéddel is taní-
tottál, neveltél és irányítottál. köszönjük sok jótéteményedet, és kérünk,
ajándékozz meg boldog új esztendővel. Hirdettesd közöttünk szent igédet.
növeld hitünket és szeretetünket. oltalmazd életünket, családunkat és java-
inkat. Adj békét és haladást mindenben, ami népünk és az emberiség javára
van. Vezesd akaratod szerint gyülekezetünket és egyházunkat. Hozd el hamar
az örök új esztendőt egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus krisztus által. ámen.
18. Újév
Általános könyörgő imádság
Hálával köszönjük meg neked, mennyei Atyánk, hogy szent igédben meg-
mutattad az utat, amelyen járnunk kell, hogy földi és lelki békességünk, bol-
dog új esztendőnk legyen. légy velünk az egész új esztendő folyamán, hogy
mindig legyen erőnk a jóra. áldásodért könyörgünk az új esztendő küszö-
bén egyházunkra, hogy az igét mindig tisztán és igazán hirdesse, és belőle
áldást, erőt, világosságot merítsenek gyülekezeteink és minden hittestvé-
rünk. legyen áldásod hazánkon, népünkön és vezetőinken. legyen áldásod

background image
minden munkánkon a falvakban és a városokban, a földeken és a gyárak-
ban, a műhelyekben és az irodákban. légy segítségünkre, Urunk, Istenünk,
a világ békéjének védelmezésében és fenntartásában, a népek békés együtt-
éléséért folytatott küzdelmünkben. távoztasd el tőlünk a viszálykodást, adj
közöttünk egyetértést. légy a betegek, gyászolók, öregek és megfáradtak vi-
gasztalója. Atyai kegyelmed legyen és maradjon velünk az új esztendőben és
minden időben. ámen.
19. Vízkereszti idő
Istentisztelet elején
Örök Isten, mennyei Atyánk! te parancsoltad, hogy a sötétségből világosság
támadjon fel, és engeded, hogy felettünk is ragyogjon orcád világossága. Vi-
lágíts a mi szívünkbe, és áraszd ki benne szereteted fényét. láttasd meg ve-
lünk irgalmad csodálatos erejét, hogy Urunknak valljunk, és szüntelenül
magasztaljunk téged. Vezess az igazság útján, hogy tetszésed szerint éljünk,
és cselekedeteinkért dicsőítsék a földön a te szent nevedet, Atya, Fiú, szent-
lélek Isten, mert egyedül téged illet dicsőség, dicséret és magasztalás most és
mindörökké. ámen.
20. Vízkereszti idő
Istentisztelet elején
Úristen, mennyei Atyánk! Felragyogtattad előttünk kegyelmed világosságát.
Add szentlelkedet, hogy igaz tanúid legyünk, és szent nevednek dicsőséget
szerezzünk a világban. És mivel azt akarod, hogy minden ember üdvözül-
jön, és az igazság ismeretére eljusson, tisztítsd meg egyházadat szolgálatod-
ra, hogy a föld beteljesedjék ismereteddel és szereteteddel, az Úr Jézus krisz-
tusért. ámen.
21. Vízkereszt után utolsó vasárnap
Istentisztelet elején
mennyei Atyánk! megmutattad szeretett Fiad dicsőségét, és akarod, hogy őt
hallgassuk, mert benne gyönyörködöl. kérünk, világosítsd meg szívünket
igéddel és szentlelkeddel, hogy bizodalmunkat egyedül az ő érdemébe ves-
sük, és így bejussunk abba a dicsőségbe, amelyet megláttattál a megdicsőü-
lés hegyén őrajta, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örök-
ké. ámen.

background image
22. Vízkereszti idő
Istentisztelet végén
Urunk! magasztalunk és dicsérünk téged, hogy közénk jöttél. te vagy a mi
világosságunk. nélküled azt sem látjuk, hogy hitetlenek és szeretetlenek va-
gyunk. de ha te közöttünk vagy, úgy adj szívünkbe hívő bizodalmat, hogy
ne meneküljünk előled. Hiszen nemcsak bűnünkre világítasz rá, hanem a
bocsánatot is hozod. áldj meg, hogy a te világosságod megtörje a sötétség
uralmát életünkben, és téged szolgáljunk a reánk bízott ige megtartásával.
áldd meg egyházadat mindenütt a világon, hogy a tőled való világosságot
ne másokon követelje, hanem maga éljen belőle, és világítson képmutatás
nélkül. áldd meg vezetőinket és munkatársainkat, népünket és minden né-
pet, az Úr Jézus krisztusért. ámen.
23. Vízkereszti idő
Istentisztelet végén
Úr Isten! áldunk téged Jézus krisztusért, a világ Világosságáért, aki engedel-
mességével betöltötte törvényedet, kijelentette akaratodat, és megdicsőítette
nevedet. ne engedd, hogy kivonjuk magunkat akaratod érvénye alól. láttasd
meg velünk, hogy jó a te akaratod, és javunkra van, ha megtartjuk törvényedet.
Juttasd eszünkbe megváltónk haláláig menő engedelmességét, és szereteté-
vel hajlítsd a mi szívünket is isten- és emberszeretetre. engedd felismernünk
és cselekednünk akaratodat a helyünkön, ahová szolgálatra rendeltél. Érez-
tesd atyai akaratod jóságát minden emberrel, és áldd meg egyházunkat, né-
pünket, vezetőinket és minden népet, az Úr Jézus krisztusért. ámen.
24. Vízkereszt
Általános könyörgő imádság
mindenható Istenünk és Atyánk, aki egyházat gyűjtöttél magadnak a világ
Világossága, Jézus krisztus által: könyörgünk hozzád evangélikus egyhá-
zunkért. Add, hogy gyülekezeteinkben tisztán hangozzék az ige, és ezáltal
növekedjék a hit. áldd meg egyházunk vezetőit a te mindeneket megvilágo-
sító igéddel, hogy akaratod szerint töltsék be felelős szolgálatukat. Építsd ál-
taluk tovább az egyházak testvéri kapcsolatát, használd fel munkájukat a né-
pek közötti megbékélés szolgálatában. könyörgünk népünkért, vezetőin-
kért. nyugodjék meg áldásod munkánkon. Őrizd meg az egész emberiséget
a háborútól, a nyomorúságtól, a pusztulástól. engedd, hogy békében éljenek
a népek egymás mellett, és megértéssel támogassák egymást. erősítsd a gyen-

background image
géket, betegeket, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a csüggedőket, és tanítsd
meg irántad való hálaadásra az örvendezőket. légy az egész világ világossá-
ga, és állíts minket a világosság szolgálatába, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
25. Böjt
Istentisztelet elején
Örök, irgalmas Isten! nem kímélted egyetlen Fiadat, hanem mindnyájun-
kért odaadtad, hogy bűneinket hordozza a kereszten. Add, hogy szívünk
meg ne rettenjen és el ne csüggedjen a kísértésben, hanem igaz hittel ragasz-
kodjunk hozzád, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
26. Böjt
Istentisztelet elején
Úr Jézus krisztus! Halált szenvedtél, és üdvösséget szereztél nekünk a ke-
reszten. kérünk, ébreszd egyházadat új életre áldozatod erejével. légy a mi
örömünk és békességünk, hogy megálljunk a hitben mindvégig, egykor pe-
dig hozzád jussunk, és a mennyben örökké dicsérjünk téged, aki az Atyával
és a szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. ámen.
27. Böjt
Istentisztelet elején
Úr Jézus krisztus, aki megsebesíttettél bűneinkért, megostoroztattál vétke-
inkért: ébreszd fel lelkiismeretünket, hogy felismerjük vétkeinket, amelyeket
a keresztfán hordoztál. Valljuk, hogy vétkeztünk ellened és embertársaink
ellen. könyörgünk kegyelmedért, légy hozzánk irgalmas. taníts minket ke-
gyelemből élni mennyei Atyánk akarata és jó tetszése szerint. állj mellénk
utolsó óránkban is, és egyesíts minket színed előtt azokkal, akikért életedet
áldoztad. ámen.
28. Böjt: virágvasárnap
Istentisztelet elején
Hálával dicsőítünk téged, mennyei Atyánk a Jézus krisztusban, hogy ezen a
napon egybegyülekezhettünk színed előtt. köszönjük, hogy a szent városba
bevonuló Úr Jézus krisztus eljött, és eljön hozzánk is üdvözítő evangéliu-
modban, abban az örömhírben, hogy te nem akartad és nem akarod a bűnös
ember halálát, hanem hogy megtérjen, és éljen; éljen szeretetben, békesség-
ben, örömben, az örök üdvösség reménységében. könyörgünk, szólaltasd

background image
meg most is szent igédet. szólj hozzánk, és szentlelkeddel tégy fogékonnyá
bennünket, hogy szavad életre keljen, mint a jól megmunkált tavaszi föld-
ben a jó mag, és gazdag termést hozzon néped javára és szent neved dicső-
ségére, a mi Urunk Jézus krisztus által. ámen.
29. Böjt: nagycsütörtök
Istentisztelet elején
Úr Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk azért a nagy kegyelemért, hogy Fiad
által az úrvacsorát szerezted, amelyben szent testét és vérét adja nekünk. ké-
rünk, add szentlelkedet, hogy ne éljünk méltatlanul ezzel az ajándékkal, ha-
nem felismerjük, és elhagyjuk bűneinket, krisztus érdeméért reméljük és
higgyük bűneink bocsánatát, és így napról napra gyarapodjunk a hitben és
a szeretetben, míg elérjük az örök üdvösséget, Jézus krisztus, a te Fiad, a mi
Urunk által. ámen.
30. Böjt
Istentisztelet végén
Istenünk, Atyánk! Hálát adunk szent Fiadért. köszönjük, hogy a valóságos
Isten könyörületből valóságos emberré lett, és őt értünk halálra adtad. nem
érdemeltük, meg sem szolgálhatjuk: kegyelemből cselekedted. áldunk azért,
hogy a krisztusban megbékéltetted magaddal a világot, és őérte rólunk is el-
fordítottad az ítéletet. köszönjük, hogy reá vetetted bűneinket, és nekünk
immár nincsen semmi kárhoztatásunk. légy áldott, hogy általa utunk nyílt
irgalmadhoz. tudjuk, hogy ítéletünk csak benne válik kegyelemmé, halálunk
életté, kárhoztatásunk üdvösséggé. Bocsásd meg, hogy mégsem mindig ő volt
számunkra hozzád az út. keseríts meg bűneink miatt, hogy örömmel fogadjuk
bűneink bocsánatát. ne engedd elfelejtenünk, hogy nincsen senkiben másban
üdvösség, csak krisztusunkban. segíts, hogy megtartó kegyelmedet háláljuk,
annak örömében járjunk, erejével éljünk, az Úr Jézus krisztusért. ámen.
31. Böjt
Istentisztelet végén
Úr Jézus krisztus, Isten egyszülött Fia! áldunk téged végtelen szeretetedért,
amellyel szerettél minket, bűnösöket, amikor megaláztad magadat, és enge-
delmes voltál mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. áldunk, hogy viseled
betegségeinket, hordozod fájdalmainkat, és magadra veszed bűneink bünte-
tését, hogy sebeid által meggyógyuljunk, és békességünk legyen. Isten Bárá-

background image
nya, aki elveszed a világ bűnét: a keresztfán kiontott véreddel töröld el vét-
keinket, szereteted erejével győzd le kételkedésünket, és igéddel vigasztald
meg szívünket. Igaz és hűséges Főpapunk, aki áldozatoddal megnyitottad
előttünk az utat az örök szentélybe mennyei Atyánkhoz: segíts, hogy hívő
szívvel ragaszkodjunk hozzád, és áldozatod erejével naponként meghaljunk
a bűnnek. keresztre feszített Jézusunk! Add kegyelmedet, hogy hű tanítvá-
nyaidként mi is magunkra vegyük keresztünket, és úgy kövessünk téged, a
mennyben pedig színed előtt örökké dicsérjünk azokkal együtt, akiket meg-
váltottál véred által. ámen.
32. Böjt
Istentisztelet végén
Jézus krisztus, Isten Fia! szegény lettél értünk, és mindenben megkísérttet-
tél hozzánk hasonlóan. megízlelted a kínos halált és az Istentől elhagyatott-
ság mélységes nyomorúságát. engedelmes voltál mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig. Isten Báránya, aki hordozod a világ bűnét, irgalmazz nekünk!
mi, bűnös emberek, kérünk téged, szent és igaz Úr Jézus, szabadíts meg
szenvedésed erejével minden bűntől: gyűlölettől és irigységtől, önzéstől és
keményszívűségtől, gőgtől és szeretetlen ítélkezéstől. Add, hogy igaz tanít-
ványaidként kövessünk téged, szelíden és alázatosan. A bűn elleni harcban,
a kísértés órájában és a végső ínségben segíts meg minket, Úr Jézus krisztus!
gyűjtsd össze Isten gyermekeit a kereszt alatt. keresd meg az elveszettet,
menj elébe a keresőnek. segíts, hogy megbocsássunk egymásnak, és egyek
legyünk szeretetben. te vagy a mi békességünk, Úr Jézus krisztus: add ne-
künk a te békességedet. ámen.
33. Böjt
Istentisztelet végén
Általános könyörgő imádság
Úr Jézus krisztus! készségesen indultál a kereszt felé, és még a szenvedés út-
ján is irgalmasan törődtél mások szenvedésével. tégy szabaddá önmagunk
szeretetétől, és tégy szabaddá embertársaink szolgálatára. segíts, hogy a
magunk gondja sohase kössön le annyira, hogy ne maradjon időnk és erőnk
a segítésre. nyisd meg szívünket és szemünket embertársaink bajának és
terhének meglátására, hogy segítsünk, amiben csak segíthetünk. Add, hogy
mindig nyitva legyen számunkra az az erőforrás, amely nélkül nem tudnánk
elvégezni szolgálatunkat. láttasd meg velünk bűneinket, amelyek halálba

background image
vittek téged. mutasd meg kegyelmedet is, amely a halálból az életre visz
minket. Életet adó kegyelmeddel erősítsd gyülekezeteinket, egyházi elöljá-
róinkat és egész egyházadat. áldd meg népünket, vezetőinket és az egész
emberiséget áldozatos szereteted dicsőségére. ámen.
34. Böjt, nagypéntek
Általános könyörgő imádság
Örökkévaló Isten, mennyei Atyánk! magasztalunk végtelen kegyelmedért,
hogy a kereszten mélyre lehajoltál hozzánk. Add, hogy elfogadjuk az ott ki-
mondott ítéletet bűneink felett. Add, hogy a kereszt naponként legyőzze
vétkes önzésünket, és megújítsa bennünk a hitet irántad, és a cselekvő sze-
retetet embertársaink iránt. Irgalmadba ajánljuk egyházunkat és az egész
keresztyénséget. Ajándékozd meg a keresztről áradó erővel, és vezesd a szol-
gáló szeretet útján! Irgalmadba ajánljuk népünket és hazánkat, minden né-
pet és az egész emberiséget. Fékezd meg a pusztítás, a háború, a gyűlölet ha-
talmát! Adj erőt azoknak, akik a békéért, az emberiség javáért fáradnak! Ir-
galmadba ajánljuk a szenvedőket és a betegeket, mindazokat, akik testi vagy
lelki terhet hordoznak. Add, hogy szent Fiad kereszthalála mindannyiunk
számára életté és üdvösséggé legyen. ámen.
35. nagyszombat
Istentisztelet elején
vagy végén
Jézus krisztus, Isten szent Fia! Hálát adunk, hogy értünk nemcsak emberré
lettél, és halált szenvedtél, hanem el is temettettél, hogy a sírban fekvéseddel
megáldd és megszenteld a mi sírunkat is, és koporsónk ne legyen örök bör-
tönünk, hanem csak ideiglenes szállásunk. kérünk, add nekünk szentlelke-
det, hogy egészen elszakadjunk a bűntől, tiszta szívvel bízzunk benned,
egész életünkben szolgáljunk neked, egykor pedig feltámadjunk koporsónk-
ból az örök boldogságra, és örökké magasztaljunk téged. ámen.
36. Húsvéti idő
Istentisztelet elején
mindenható Isten! Fiad halálával eltörölted a bűnt, és feltámadása által világra
hoztad az örök életet, hogy megszabaduljunk a bűn hatalmától, és a te országod-
ban éljünk. Add, hogy ezt teljes szívvel higgyük, ebben a hitben megálljunk,
és érte szüntelenül dicsérjünk téged, a mi Urunk, Jézus krisztus által. ámen.

background image
37. Húsvéti idő
Istentisztelet elején
Úr Jézus krisztus! áldunk téged, hogy megtörted a halál hatalmát, és hogy
életet és halhatatlanságot hoztál napvilágra. tégy minket alkalmassá az örök
dicsőségre, amelyet feltámadásoddal szereztél nekünk. Add, hogy meghal-
junk a bűnnek, és igaz hittel ragaszkodjunk hozzád, téged kövessünk egész
életünkben, a halálon át pedig eljussunk az örök életbe. ámen.
38. Húsvéti idő
Istentisztelet elején
Úr Jézus krisztus! Add, hogy kövessünk téged szenvedésen és halálon át a
boldog feltámadásra. Amiképpen magadra vetted bűnünket, halálunkat és
kárhozatunkat, úgy legyen egészen a miénk a te életed és igazságod, bölcses-
séged és szentséged, hogy magasztaljunk mindent újjáteremtő diadalodért
most és az örökkévalóságban. ámen.
39. Húsvéti idő
Istentisztelet elején
Urunk! Hálát adunk azért a bizonyosságért, hogy valóban feltámadtál és élsz.
nem volna egyház a világban, ha nem élnél. te gyűjtöd össze magad köré,
te tartod meg hitben, és te újítod meg szeretetben a te népedet. nélküled
csak jó igyekezetű emberek vagyunk, akiket mindig újra elbuktat a bűn,
vagy képmutatók, akiknek látszatkeresztyénségén mosolyog a világ. légy
velünk, és add nekünk a te szeretetedet, a feltámadás erejével. állíts magad
mellé, hogy megszabaduljunk a halál félelmétől, és a gyermek bizalmával te-
kintsünk rád. ámen.
40. Húsvét
Istentisztelet végén
mindenható Isten, kegyelmes Atyánk! Az egész keresztyénséggel és híveid
mennyei seregével örvendezünk előtted, hogy szent Fiadat feltámasztottad a
halálból. Add atyai irgalmadat, hogy megváltónk halálon aratott győzelme
üdvösségünkre váljék. Úr Jézus krisztus, Élet Fejedelme, aki önmagadat ál-
doztad fel bűneinkért, és feltámadtál megigazulásunkra: add, hogy meghal-
junk a bűnnek, és feltámadásod erejével éljünk igazságban. Ha kereszt terhe
nyom, ha bűnök kísértenek, ha sötétség vesz körül, jelenj meg nekünk meny-
nyei világosságoddal, erősíts minket jelenléteddel. légy velünk életünk

background image
minden napján, és éreztesd velünk halálunk órájában is, hogy te feltámadtál,
és élsz, és nálad vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. eljöveteled nagy
napján pedig elevenítsd meg testünket, és tedd a te megdicsőült testedhez
hasonlóvá. Akkor add meg nekünk az örök húsvéti örömöt, hogy gyüleke-
zeteddel és az üdvözültekkel együtt énekeljük színed előtt a győzelmi éne-
ket: dicsőség legyen Istennek, aki győzelmet adott a halál felett az Úr Jézus
krisztus által. ámen.
41. Húsvéti idő
Istentisztelet végén
Örökkévaló Isten, szerető mennyei Atyánk! köszönjük neked, hogy Jézus
krisztus feltámadásában győzelmet arattál a halál felett, és az örök élet re-
ménységét ajándékoztad nekünk. köszönjük, hogy a feltámadott Jézus
krisztusban élő Urunk van, aki nem hagy magunkra sem életben, sem ha-
lálban, hanem tanácsolja és kormányozza gyülekezetét minden napon a vi-
lág végéig. Add, hogy az a fény, amely krisztus Urunk húsvéti győzelméből
kiárad, megvilágítsa hétköznapjainkat is, az ő világosságában járjunk, és az
örök élet evangéliumának hírvivői legyünk az emberek között. Irgalmadba
ajánljuk a betegeket és a megfáradtakat, az öregeket, az özvegyeket és árvá-
kat. Vigasztald az örök élet reménységével a gyászolókat és a halál révén ál-
lókat. Add áldásodat hazánkra, népünkre és vezetőinkre. Adj erőt, egészsé-
get és jó kedvet minden dolgozónak. tedd hivatássá kenyérkeresetüket, és
add, hogy békességben élvezhessék jól végzett munkájuk gyümölcsét. szen-
teld meg a gyermekek és ifjak örömét, neveld őket testben és lélekben, előt-
ted és az emberek előtt való kedvességben. Hallgasd meg imádságunkat az
élő Úr Jézus krisztusért, akié a dicséret és a dicsőség mindörökké. ámen.
42. Húsvét
Általános könyörgő imádság
Úr Isten, mennyei Atyánk! áldunk téged, hogy egyszülött Fiadat nem hagy-
tad a halálban, hanem feltámasztottad, és általa megbékéltetted a világot ön-
magaddal. könyörgünk életújító kegyelmedért, szentlelked világosságáért,
megváltó Urunk szeretetéért, hogy ne a halált, hanem az életet szolgáljuk.
tégy minket készségessé minden jóra, hogy szent akaratodat cselekedjük
szorgalmas és hűséges munkánkkal. áldásodat kérjük hazánkra, népünkre,
vezetőinkre. áldd meg mezőinket kedvező időjárással, minden dolgozó em-
bertársunkat munkakedvvel. áldd meg a békéért folytatott munkát az egész

background image
világon. legyen áldásod egyházunkon, hogy szolgálatát tetszésedre hűsége-
sen végezze. kegyelmed legyen és maradjon velünk mindörökké, az Úr Jé-
zus krisztus által. ámen.
43. mennybemenetel
Istentisztelet elején
Urunk és megváltónk! Jöjjön el hozzánk a te országod, mert neked adatott
minden hatalom. erősítsd és szenteld meg híveidet, légy közöttünk igéddel
és szentlelkeddel a te ígéreted szerint, míg majd újra eljössz dicsőségedben,
és beviszel minket örök országodba. ámen.
44. mennybemenetel
Igehirdetés után
dicsőséges Úr Jézus krisztus, aki nemcsak földre jöttél értünk, hanem fel is
mentél a mennybe: kérünk, formálj minket reád néző gyülekezetté. Ajándé-
kozz meg élő hittel, hogy Urunknak valljunk téged, képmutatás nélküli sze-
retettel tegyünk bizonyságot rólad, és így már most reménységgel várjuk az
órát, amikor színről színre láthatunk örök dicsőségedben. ámen.
45. mennybemenetel
Istentisztelet végén
Úr Jézus krisztus, dicsőséges Urunk! Örvendező szívvel magasztalunk téged,
hogy nemcsak a halál fölött arattál diadalmat, hanem felmentél a mennybe,
és Atyád jobbjára ültél dicsőségben. köszönjük, hogy mennybemeneteled-
del sem akarsz elszakadni tőlünk, hanem lakóhelyet készítesz számunkra
Atyád házában. kérünk, erősíts meg abban a hitben, hogy utad a mi utunk
is, Atyád a mi mennyei Atyánk is. A te szentlelked, akit tanítványaidnak
ígértél, adjon nekünk erőt ahhoz, hogy mindig felfelé tekintsünk reád.
Urunk! te sokat munkálkodtál, szenvedtél értünk, mielőtt mennyei dicsősé-
gedbe távoztál. Add, hogy mi is hűséggel végezzük minden munkánkat, míg
számunkra is megnyitod a mennyet. Urunk! te azt kérted mennyei Atyád-
tól, hogy akik a tieid, azok veled együtt legyenek, és lássák a te dicsőségedet.
kérünk, emlékezzél meg rólunk is, amikor eljössz országodban. Add, hogy
földi futásunkat jól végezzük, hitünket megtartsuk, egykor pedig veled ör-
vendezzünk. ámen.

background image
46. pünkösd
Istentisztelet elején
szentlélek Isten! légy áldott, hogy eljöttél, és munkálkodol ebben a világ-
ban. te építed az egyházat. Az apostolok általad szóltak és cselekedtek. Ahol
hangzik az ige, általad hangzik. te ébresztesz hitet, te hívod és gyűjtőd a hí-
veket Jézushoz. szentlélek Isten, jöjj hozzánk is, és nyisd meg szemünket, fü-
lünket, világosítsd értelmünket. teremts bennünk új életet, hadd legyünk
általad az emberek között a vigasztalás, a békesség és az öröm áldott munká-
sai. Jöjj, szentlélek Isten! ámen.
47. pünkösd
Istentisztelet elején
Jövel, szentlélek Úr Isten, a szomorkodók Vigasztalója, az élet teremtője és
megszentelője, az isteni igazság tanítója, a krisztusban hívők öröme! töltsd
be híveid szívét mennyei erőddel. gyújtsd meg bennünk szereteted tüzet,
hogy kiirtsa szívünk minden gonosz kívánságát és önzését. Add nekünk ke-
gyelmed ajándékait, hogy megismerjük Jézus krisztust, a mi Urunkat, ben-
ne új életet kezdjünk, az új életben napról napra növekedjünk, megismerjük
krisztus minden értelmet meghaladó szeretetét, és megerősödjünk a cselek-
vő szeretetben, Isten dicsőségére az Úr Jézus krisztus által. ámen.
48. pünkösd
Istentisztelet elején vagy igehirdetés után
mindenható Isten! kérünk, add szentlelkedet szívünkbe igéd által, hogy vezes-
sen minket akaratod szerint, erősítsen a kísértések között, megtartson igaz-
ságodban a tévedésekkel szemben, hogy megálljunk a hitben, növekedjünk
a szeretetben, és örök üdvösségre jussunk, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
49. pünkösd
Istentisztelet végén
áldunk és magasztalunk, irgalmas Istenünk, hogy elküldted szentlelkedet
ígéreted szerint, és egyházat gyűjtöttél magadnak általa. áraszd ki reánk is
szentlelkedet, hogy eltávolítsa azt, ami ellenkezik akaratoddal, megítélje azt,
ami halott és terméketlen, és új életre keltse azt, ami gyenge és halófélben
van. tartsd meg egyházadat szentlelked sokféle ajándékával. támogass,
hogy hitünk meg ne tántorodjék, erősíts, hogy szeretetünk el ne hidegüljön,
biztass, hogy reménységünk meg ne rendüljön, és vigasztalj, hogy türel-

background image
münk el ne fogyjon. szentlelkeddel egyesíts minket igazságban és szeretet-
ben, és vezess az örök életre, az Úr Jézus krisztusért. ámen.
50. pünkösd
Istentisztelet végén
Bűnbánattal valljuk előtted, mennyei Atyánk, hogy az első keresztyén gyüle-
kezet méltatlan utódai vagyunk. Bűneink uralkodnak életünkben. Az egyház
közössége szenved a sok egyenetlenség és szeretetlenség alatt. téged sem sze-
retünk igazán, sem felebarátainkat, mint magunkat. gyakran kétségbeesünk
és kétségeskedünk, és az öröm is kialszik szívünkben. ne vond meg tőlünk
hosszútűrésedet, adj kegyelmi időt a megtéréshez és az új élethez. áraszd ki
reánk szentlelkedet, az egység, a szeretet, a szolgálat és reménység lelkét.
Add, hogy megszűnjék egyházak, népek, fajok között az ellenségeskedés és
az ellentét, és lássa meg mindenki a másikban a testvért, akit te adtál. ke-
gyelmed jeleit, megtartó szereteted csodáit tedd láthatóvá közöttünk, igédet
pedig élővé és új életet teremtővé. áldd meg mindenütt az ige hirdetőit,
hogy rólad tegyenek bizonyságot, és a gyülekezeteket, hogy befogadják az
igét, és teremjék a megtérés áldott gyümölcseit. Jöjj, szentlélek, az Atyának
és Fiúnak lelke, add nekünk újból és újból az első pünkösd csodáját. ámen.
51. pünkösd
Általános könyörgő imádság
mindenható, örök Isten! áldunk téged, hogy elküldted szentlelkedet ígéreted
szerint, és megteremtetted a hívők közösségét, amely Jézus krisztust vallja
Urának és Üdvözítőjének. áraszd ki szentlelked reánk is, hogy élő hittel vall-
juk Jézus krisztust Urunknak, és bizalommal ragaszkodjunk hozzá életünk-
ben, halálunkban. Vezesd egész egyházadat az igazság lelkével, hogy tisztán
felismerje és bátran hirdesse evangéliumod igazságát. téríts meg bűneink-
ből, igazítsd helyre tévedéseinket, és egyesíts minket Jézus krisztusnál az
egy igaz hitben és a testvéri szeretetben. Ajándékozd meg a bölcsesség lel-
kével mindazokat, akik felelősséget hordoznak népünk és az emberiség sor-
sáért. A békesség lelkét add nekünk, hogy a béke eszközei legyünk: tudjunk
érte becsületesen dolgozni és áldozatot vállalni. A te lelked vigasztalását és
erejét add mindazoknak, akik az élet gondjaival, a betegség terhével, az
egyedüllét reménytelenségével, a halál félelmével küzdenek. szentelj meg
minket szentlelkeddel, hogy szívünk, szánk és életünk a te végtelen szerete-
tedet magasztalja az Úr Jézus krisztusért. ámen.

background image
52. szentháromság ünnepe
Istentisztelet elején
mindenható, örök Isten! áldunk, hogy kijelentetted kegyelmed gazdagsá-
gát. saját képedre teremtettél, mennyei Atyánk, mindenek teremtője! Értünk
emberré lettél, és bűnünkért önmagadat áldoztad fel, Isten Fia, mindenek
megváltója! Az evangélium által hitre ébresztettél, és egyházadba hívtál el
minket. szentlélek Isten, mindenek megszentelője! tarts meg minket kegyel-
medben, mindenható és irgalmas Atya, Fiú, szentlélek egy igaz Isten. ámen.
53. szentháromság ünnepe
Igehirdetés után
dicsérünk téged, Atya, Fiú, szentlélek, szentháromság Isten! te adtad éle-
tünket, szeretteinket, munkánkat, hazánkat és egész világunkat. te tartod
fenn a mindenséget, kezed alkotását. te vettél erőt bűnön és halálon, te aján-
dékoztál meg bűnbocsánattal és az örök élet reménységével. te viszed cél-
hoz a történelmet, és te teremted meg örök új világodat. magasztalunk ha-
talmadért és szeretetedért. ámen.
54. szentháromság ünnepe
Istentisztelet végén
mindenható, egy örök Isten, Atya, Fiú és szentlélek! áldunk és magaszta-
lunk téged, hogy istenséged titkából megmutattál valamit, és abban felis-
merhettük örök szeretetedet. köszönjük, Atyánk, hogy jóságosan gondot vi-
selsz rólunk, kezedben tartod életünket, és ennek a világnak a sorsát igazga-
tod. köszönjük, Úr Jézus krisztus, hogy eljöttél hozzánk, odaáldoztad ma-
gad értünk, és megszabadítottál a bűn és halál hatalmából. köszönjük,
szentlélek Úristen, hogy hitre ébresztesz, mindig újraéleszted bennünk a
szeretetet, és megtartasz a reménységben. kérünk, vedd oltalmadba szeret-
teinket, építsd gyülekezetedet, áldd meg népünket és hazánkat, terjeszd ki
irgalmadat minden népre és minden emberre, vidd véghez jó és szent akara-
todat mindannyiunk üdvösségére. teremtőnk, megváltónk, megszentelőnk,
tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké.

background image
55. szentháromság ünnepe
Általános könyörgő imádság
mennyei Atyánk, mindenek Ura, teremtője és gondviselője: vezesd népün-
ket, támogasd vezetőinket, erősítsd az emberiség javáért fáradozókat, áldd
meg a békére törekvőket, és éreztesd szeretetedet minden emberrel.
Úr Jézus krisztus, jó Pásztorunk és egyetlen közbenjárónk: pásztorold a
lelkipásztorokat, ébreszd élő hitre gyülekezeteidet, és gyűjtsd egybe egyhá-
zadat.
szentlélek Isten, igazság és szeretet lelke: világosítsd meg a kételkedőket,
emeld fel az elesetteket, segítsd meg a halállal vívódókat, adj örömet a bán-
kódóknak, indítsd szolgáló szeretetre az egész keresztyénséget.
mindenható és irgalmas Atya, Fiú, szentlélek Isten: könyörülj rajtunk, és
hallgasd meg imádságunkat. ámen.
2. REGGELI ÉS ESTI IMÁDSÁGOK
56. Reggel
Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus krisztus által,
hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél, és kérlek, őrizz
meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cse-
lekedetem és egész életem tetszésedre legyen. mert én magamat, testemet,
lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. szent angyalod legyen velem,
hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. ámen.
57. Reggel
Hálát adunk neked, Urunk, az elmúlt éjszaka nyugalmáért és az ajándékul
vett új napért, amely szolgálatodra szólít minket. engedd, hogy e nap min-
den óráját úgy töltsük el szolgálatod teljes szabadságában, hogy este újra há-
lát adhassunk neked, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
58. Reggel
Urunk, Istenünk! te parancsoltad a világosságnak, hogy felragyogjon a sö-
tétségből, és te ébresztettél minket is új életre, hogy dicsérjük jóságodat, és
könyörögjünk kegyelmedért. Fogadd irgalmasan imádásunkat és hálaadá-
sunkat, és add, hogy azért imádkozzunk, ami üdvösséges nekünk. tégy
minket a világosság és a nappal gyermekeivé és örökkévaló örökségünk örö-

background image
köseivé. emlékezzél meg, Urunk, gazdag irgalmad szerint egész egyházad-
ról, mindazokról, akikkel egyek vagyunk imádságban, valamennyi testvé-
rünkről, akik kegyelmedre és segítségedre szorulnak, bárhol vannak is ezen
a világon. áraszd ránk és az egész világra irgalmad gazdagságát, hogy test-
ben-lélekben megváltottan és hitben állhatatosan mindenkor dicsérjük cso-
dálatos szent nevedet, a mi Urunk Jézus krisztus által. ámen.
59. Reggel
Úr Jézus, mindenek teremtője, mennyei Atyánk dicsőségének fénye! Hálát
adunk neked, hogy újra láthatjuk a nap vidám fényét. kelj fel szívünkben is,
igazság fényes napja, hogy úgy járjunk világosságodban, mint nappal és
mint a világosság gyermekei, egykor pedig üdvözülten lássunk téged az örök
világosság örömében. ámen.
60. Reggel
Urunk, a világ igazi napja, amely mindig csak feljő, és sohasem nyugszik le,
aki üdvösséges megjelenéseddel éltetsz és megörvendeztetsz mindent a
mennyen és a földön: irgalmadért kérünk, világíts bele szívünkbe, hogy fé-
nyed elűzze a bűn sötét éjszakáját és a tévelygés ködét szívünkből, hogy mint
nappal, botlás nélkül járjunk, a sötétség cselekedeteitől megtisztuljunk, és
növekedjünk a jó cselekedetekben, amelyekre előre elkészítettél mindent,
hogy azokban járjunk. ámen.
61. Reggel
Úr Jézus krisztus! te oszlatod el szereteted világosságával a bűn éjszakáját.
Ébressz fel ezen az új napon minket is bűneinkből, öltöztess fel igazságod-
ba, oltalmazz hatalmaddal, erősíts a hitben és a jó cselekvésében, hogy ne-
ked tetsző legyen életünk, minden tervünk és cselekedetünk. Vezess minket
életünk minden napján, hogy eljussunk örök országodba, amelynek nincs
estéje, sem éjszakája, mert te vagy örök napja és világossága. ámen.
62. este
Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus krisztus által, hogy
a mai napon kegyelmesen megőriztél. kérlek, bocsásd meg minden bűnö-
met, mert vétkeztem azokkal, és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. mert én
magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. szent angya-
lod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. ámen.

background image
63. este
Úr Jézus krisztus! Virrassz azokkal, akik ezen az éjszakán virrasztanak. őr-
ködjél azok mellett, akik alusznak. Vedd oltalmadba a betegeket. nyugtasd
meg a fáradtakat. áldd meg a haldoklókat. Adj enyhülést a szenvedőknek.
könyörülj a tusakodókon. oltalmazd meg a vidámakat, és minket mindnyá-
junkat. A te szeretetedért. ámen.
64. este
maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és a nap aláhanyatlott. maradj velünk
és egész egyházaddal. maradj velünk, amikor közeledik a nap vége, az élet
vége, a világ vége. maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel
és szentségeiddel, vigasztalásoddal és áldásoddal. maradj velünk, ha ránk
borul a szomorúság és aggódás éjszakája, a kételkedés és a kísértés éjszaká-
ja, a kínos halál éjszakája. maradj velünk és minden híveddel most és örök-
ké. ámen.
65. este
Úr Jézus krisztus, az Atyával és a szentlélekkel együtt egy örök igaz Iste-
nünk! dicsérünk és magasztalunk téged, hogy a mai napon atyai szeretettel
őriztél, vezettél, és gondunkat viselted. Bocsásd meg mindazt, amit a mai
napon ellened és embertársaink ellen vétkeztünk gondolattal, szóval és cse-
lekedettel. Végy oltalmadba ezen az éjszakán is, hogy szent nevedben nyu-
godjunk, reggelre új erőben ébredjünk, és boldogan dicsérjünk téged napról
napra megújuló kegyelmedért. Hallgass meg minket a te végtelen szeretete-
dért. ámen.
66. este
mennyei Atyánk! áldunk kegyelmedért és gondviselő jóságodért, amellyel a
mai napon vezettél és oltalmaztál minket. Bocsásd meg nekünk, ha ezt a na-
pot nem töltöttük el dicsőséged szolgálatában és embertársaink javára. ta-
níts arra, hogy különösen a nap végén gondoljunk életünk végére, és készül-
jünk rá őszinte bűnbánattal és megtéréssel, hogy amikor elszólítasz minket
ebből a világból, békességgel kövessük hívásodat örök országodba. Addig
pedig tarts meg minket mindenható oltalmadban ezen az éjszakán és éle-
tünk minden napján, hogy napról napra újuló hitben és szeretetben éljünk
a te dicsőségedre, az Úr Jézus krisztusért. ámen.

background image
67. este
gondviselő Atyánk! ezen a napon is erősségünk és támaszunk voltál. ezt
jöttünk most megköszönni néked. Jó nekünk, hogy bizalommal vallhatjuk:
gondoskodol a mező liliomairól és az ég madarairól. te tudod, mire van szük-
ségünk. Viseld gondunkat továbbra is. Óvd meg szívünket, hogy a holnapi
nap szükségei meg ne terheljék. nyugtalanságtól és aggodalmaskodástól
szabadíts meg, és add, hogy, mint ígérted, minden javunkra szolgáljon. tégy
készségessé arra, hogy szívesen segítsünk másokon, és senki közülünk meg
ne keményítse szívét a segítségre szorulókkal szemben. neked, akitől minden
jó adomány és tökéletes ajándék származik, legyen hála most és mindörök-
ké. ámen.
68. este
Szeretet
Urunk! te vagy a tökéletes szeretet: áldunk, hogy ma is gondoskodtál min-
den teremtményedről, hogy ma is türelmes voltál minden bűnössel szem-
ben, és ma is kitárt karral fogadtál minden megtérőt. lobbantsd lángra szí-
vünkben is a tökéletes szeretet tüzet, hogy szeressünk téged és akit elküldtél,
Jézust, és szeressük testvéreinket ebben a gyülekezetben és minden embert
szerte a világon. segíts, hogy szeretetünket irántad hűséggel, parancsolataid
megtartásával és minden jóra való készséggel mutassuk meg. segíts, hogy
felebarátunkat megértéssel és szíves készséggel segítsük bajában, fogyatko-
zásával szemben pedig türelmesek és szelídek legyünk. Bocsánatodat kér-
jük, ha a mai napon adósok maradtunk neked vagy bármely testvérünknek
a szeretettel, és ha nem vettük észre, kérlek, mutasd meg mulasztásunkat,
hogy megtérjünk, és ezentúl figyelmesebbek legyünk. magunkat, családun-
kat, gyülekezetünket és az egész teremtett világot szeretetedbe ajánljuk: olta-
mazz meg minket ezen az éjszakán, az Úr Jézus krisztusért. ámen.
69. este
Igazság
Urunk! te igaz vagy: igazak útjaid. Igaz minden szavad és ígéreted. Igaz
vagy minden tettedben és ítéletedben. Az anyaszentegyházban minket is
igaz életre hívtál el, a megtérő bűnösöket megigazítod, és az igaz életben
megtartod. szomorúsággal tölt el, hogy nem mindig tudjuk az igazságot sze-
retni, és nem tudunk mindig igazak lenni. Azt is szégyelljük, hogy sokszor
elbizakodottak vagyunk önigazságunkban előtted és embertársaink előtt,

background image
sokszor pedig gyáván elrejtjük hazug tetteinket, szívesen vádolunk mást és
türelmetlenek vagyunk azokkal, akik intenek vagy vádolnak. szomorúság-
gal tölt el az is, hogy még a te ítéletedet is nehezen tudjuk elfogadni, és ma-
gunkat megalázva bocsánatodat kérni. töröld el életünk minden álnok, ha-
mis és hazug gondolatát, indulatát vagy tettét. Add tudtunkra, hogy ma mi-
ben vétkeztünk az igazság ellen. téríts a te utadra, és tarts meg igazságod-
ban. magunkat, családunkat, gyülekezetünket és az egész teremtett világot
szeretetedbe ajánljuk: oltalmazz meg minket ezen az éjszakán az Úr Jézus
krisztusért. ámen.
70. este
Békesség
Urunk! te vagy a békesség fejedelme. országod a békesség országa. néped
a békesség népe. áldunk, hogy ma is mindent megtettél békességünkre. Fél-
retetted haragodat, hogy békejobbot nyújts azoknak, akik vétkeztek ellened.
kegyelmet hirdettettél, hogy minden rossz lelkiismeretű ember bizalommal
legyen hozzád, és megszabaduljon terhétől. Urunk, segíts bennünket, hogy
békesség legyen a keresztyének között, békejobbot nyújtsanak egymásnak
gyülekezetünk haragos tagjai, hogy egymásra találjanak az egyházak szerte
a világon, hogy megbékéljen az ember az emberrel, és megbékéljen minden
nép. Urunk, segíts minket, hogy a békesség helyreálljon a családokban, hit-
vestársak, szülők és gyermekek, testvér és testvér között. Urunk, segíts, hogy
békességet és nyugalmat találjon minden szenvedő és meglátogatott ember.
segíts, hogy a békességért tudjunk megbocsátani, bocsánatot kérni, engedni,
egyetérteni, sértést, bántást félretenni és feledni. mutasd meg, miben vétkez-
tünk ma a békesség ellen, mikor mulasztottuk el a békesség keresését, a békél-
tetést, és mi lesz kötelességünk holnap a békesség szolgálatában. magunkat,
családunkat, gyülekezetünket és az egész teremtett világot szeretetedbe ajánl-
juk: oltalmazz meg minket ezen az éjszakán az Úr Jézus krisztusért. ámen.
71. este
Öröm
Urunk! Örök öröm van tenálad. Azt akarod, hogy benned minden ember
megtalálja az öröm kiapadhatatlan forrását, és öröm fénye ragyogja be a vi-
lágot. dicsőséged szépsége ragyog minden teremtményeden. segíts, hogy
tudjunk gyönyörködni bennük. Bölcsességedről beszél minden feltárt titok.
segíts, hogy örömmel tudjunk elmélyedni benne. A te országod és annak

background image
igazsága értékesebb minden aranynál és drágakincsnél. segíts, hogy mi is
megtaláljuk, és örvendezzünk neki. legdrágább ajándékod az egyszülött Fiú.
segíts, hogy megismerjük, szeressük, és ő legyen legfőbb örömünk. segíts,
hogy a lélek gyümölcsei ékesítsék életünket, és örömünket találjuk abban,
hogy ezeket teremhetjük. segíts, hogy örömünket leljük a munkánkban és
annak jutalmában. köszönjük azokat, akiket mellénk adtál: a szülőket és
testvéreket, hitvestársat és gyermekeket, barátokat és jóakarókat, hogy segít-
senek, és örömet szerezzenek nekünk. könyörülj a szomorkodókon, akik
nem tudnak örülni semminek, akik nem tudnak osztozni mások örömében,
és nem tudnak másnak örömöt szerezni. segíts, hogy örömöt szerezhessünk
szeretteinknek és minden embernek. magunkat, családunkat, gyülekeze-
tünket és az egész teremtett világot szeretetedbe ajánljuk: oltalmazz meg
minket ezen az éjszakán az Úr Jézus krisztusért. ámen.
72. este
Türelem
Urunk! te türelmes vagy. türelmes jóságoddal elszenveded bűneinket, és el-
szenvedsz minket is. Időt engedsz megtérésünkre. segíts, hogy türelmes jósá-
god megalázza fennhéjazó büszkeségünket. Hadd tanuljunk tőled szelídséget
és türelmet, amikor fáradtak vagy ingerültek vagyunk, amikor kudarcok,
gondok vagy emberek izgatnak és ingerelnek. Őrizz meg attól, hogy türel-
metlenségünkben vétkezzünk, hogy másokat bántsunk. segíts, hogy a kereszt
alatt is csendesek maradjunk, reménységünk erős legyen, hogy megtartod
ígéreteidet, és megsegítesz minket. segíts, hogy türelmesek legyünk azok-
hoz, akiket reánk bíztál, családunkhoz, munkatársainkhoz, szomszédainkhoz,
barátainkhoz, akkor is, ha ingerelnek vagy bántanak. ne legyünk bosszúál-
lók, haragtartók, és ne fizessünk gonosszal a gonoszért. magunkat, csalá-
dunkat, gyülekezetünket és az egész teremtett világot szeretetedbe ajánljuk:
oltalmazz meg minket ezen az éjszakán az Úr Jézus krisztusért. ámen.
73. este
Szolgálat
Urunk! tetszésed szerint uralkodhatnál rajtunk, de inkább szolgálni akarsz
nekünk isteni szereteteddel, erőddel és hatalmaddal. szolgálatunkra rendel-
ted az egyszülött Fiút, Jézust, az anyaszentegyházat és az igehirdető és pász-
tori szolgálatot, igédet és drága szentségeidet. embereket hívtál el és küldtél
szolgálatunkra. minden gyermekedet szolgálatra rendelted, hogy legyen só

background image
és világosság itt, a világban. mi is szolgálni szeretnénk neked: testünkkel, lel-
künkkel, szívünkkel és értelmünkkel, minden tőled kapott képességünkkel
és egész életünkkel. szolgálni szeretnénk egyházadat és a világban minden
testvérünket. állj mellénk, és segíts, amikor lankad erőnk, amikor hiány van
a lélekben vagy a szeretetben, amikor kudarc ér, amikor szeretetlenséggel
vagy hálátlansággal találkozunk. segíts, hogy hűségesek és lelkiismeretesek
legyünk minden feladatunk teljesítésében. segíts, hogy legjobb tudásunk és
szeretetünk szerint tudjunk szolgálni munkánkkal. segíts, hogy készek le-
gyünk a legkisebb szolgálatra is, és a legnagyobbtól se riadjunk vissza. se-
gíts, hogy készek legyünk szolgálni a legkisebb testvérnek is anélkül, hogy
uralkodni kívánnánk rajta, és a legnagyobbnak is anélkül, hogy hízelegni
akarnánk neki. segíts, hogy meglássuk, hol van szükség reánk és mivel szol-
gálhatunk. magunkat, családunkat, gyülekezetünket és az egész teremtett
világot szeretetedbe ajánljuk: oltalmazz meg minket ezen az éjszakán, az Úr
Jézus krisztusért. ámen.
3. AlkAlmi imÁdsÁgok
74. Béke
mindenható, örök Isten! Hozzád fordulunk segítségért, mert te tartod ke-
zedben a világ sorsát, és kormányozod az emberek szívét. gátolj meg min-
den gonosz tervet és szándékot, ami az emberiség jólétét és életét veszé-
lyezteti, és add, hogy akik felelősséget hordoznak népek sorsáért, felismer-
jék azt, ami a népek haladását szolgálja. Bennünk is ébressz igazi szeretetet,
hogy legjobb tudásunk szerint és minden erőnkkel szolgáljuk népünk békés
fejlődését az egész emberiség javára, és így legyünk tanúi a te világot átfogó
szeretetednek, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
75. Béke
Istenünk, Atyánk, aki megüzented Jézus krisztus által, hogy egymással bé-
kében és testvéri szeretetben éljünk: könyörülj rajtunk, és ajándékozz meg a
lelki békével és a világ békéjével, hogy akik gondviselő akaratodból külön-
böző országokban és földrészeken élünk, különböző nyelveken beszélünk és
különböző fajokhoz tartozunk, testvéri érzéssel közeledjünk egymáshoz, és
békességet teremtő szereteted eszközeivé legyünk. Ítéld meg és gátold meg a
gyűlölködést és a kapzsiságot, a hatalmaskodást és az erőszakot. Adj erőt és

background image
hitet, bátorságot és türelmet mindazoknak, akik a te jóakaratod szerint igaz-
ságra és egymás megbecsülésére, megértésére és megbékélésre törekszenek.
könyörülj meg a szenvedő világon, amelyért egyszülött Fiadat adtad, és vidd
teljességre üdvözítő szándékodat, hogy békesség legyen a földön, és dicsőség
néked a mennyben, Jézus krisztus által. ámen.
76. Bűnbánat, Hiroshima-nap
Istenünk és Atyánk az Úr Jézus krisztus által! Az egész keresztyénséggel
valljuk előtted, hogy elfordultunk törvényedtől, és nem törődtünk bűnbo-
csátó szereteteddel. elhagytuk útjaidat, és gőgösen járjuk a magunk útját.
szerettél minket, és nem hagytál minket elveszni: feláldoztad értünk egy-
szülött Fiadat, a mi testvérünket, Jézus krisztust. de kegyelmednek ezt a je-
lét is megvetettük. Visszaéltünk minden ajándékoddal. A gondolkodás és a
technikai tudás ajándékát is embertársaink szolgálata helyett a gyűlölet és
irigység, az öldöklés és halál szolgálatába állítottuk. esdve kérünk, ne fordulj
el tőlünk. szólaltasd meg újra irgalmad igéjét, és téríts vissza minket igaz
bűnbánattal. láttasd meg velünk igéd által nyomorúságunk és bűnünk
mélységét. ne engedd, hogy mentegetni próbáljuk magunkat. mert nélküled
elvesztünk, és rajtad kívül nincs reménységünk. de te kövekből is támaszt-
hatsz fiakat magadnak, és minket is újjáteremthetsz szolgáló szeretetre. kö-
nyörülj rajtunk az Úr Jézus krisztusért. ámen.
77. egyház
emlékezzél meg, Urunk, egyházadról! szabadítsd meg minden gonosztól,
tedd tökéletessé szeretetben, szenteld meg, és gyűjtsd egybe a négy világtáj-
ról a te országodba, amelyet neki készítettél. mert tiéd az erő és a dicsőség
örökké. ámen.
78. egyház
Urunk, Istenünk! Atyai módon gondoskodtál rólunk, bűnös emberekről,
amikor szent Fiadat pásztorul rendelted fölénk, hogy ne csak gondozzon
minket igéddel, hanem megmentsen, megváltson és oltalmazzon a bűntől és
a haláltól. kérünk, add szentlelkedet, hogy amiképpen a Jó Pásztor ismer
minket, és törődik velünk, úgy mi is megismerjük és kövessük hangját, nála
keressünk és találjunk segítséget, mindenkor hozzá ragaszkodjunk, és örök
üdvösségre jussunk őáltala.

background image
79. egyház
Úr Jézus krisztus! Hálát adunk, hogy jó pásztorul jöttél e világba, életedet
adtad értünk, és keresel minket mentő szereteteddel. terelj minket az élő
vízhez, és üdíts fel üdvözítő igéddel. ne engedd, hogy egy is elvesszen azok
közül, akiket drága áron szereztél meg. oldozz fel minket a bűn kötelékéből,
és gyógyítsd meg az összetört szíveket. tedd alkalmassá egyházadat szolgá-
latodra, hogy elvigye az evangéliumot a szomorkodókhoz, hogy hirdesse a
bűnbocsánatot, ahogyan te is megbocsátottál neki, hogy irgalmasan csele-
kedjék, ahogyan te is irgalmas vagy hozzá, hogy segítsen a nyomorúságban,
ahogyan te is megsegítetted népedet. Bocsásd meg mulasztásainkat, és lob-
bantsd lángra szívünket szereteted tüzével. támogass minden szeretetszol-
gálatot, és irgalmazz nekünk az ítélet napján, az Úr Jézus krisztusért. ámen.
80. Az egyház egysége
Urunk, Istenünk, aki Fiad halála által megbékéltettél minket magaddal és
egymással, és reánk bíztad a békéltetés szolgálatát: emlékeztess szüntelenül
arra, hogy milyen drága áron váltottál meg minket. Feszítsd keresztre hiúsá-
gunkat, szüntesd meg előítéleteinket, és add, hogy szeretett Fiad keresztje az
igazság és a béke gyümölcseit érlelje bennünk. Ha pedig szent haraggal gyű-
löljük a bűnt, add, hogy krisztushoz hasonlóan irgalmas szeretettel szeres-
sük a bűnöst. segíts megbocsátanunk, ahogyan mi magunk is csak a te bo-
csánatodból élünk. Add egyházadnak a lélek egységét a békesség köteléke
által, hogy a szeretet erejével hirdesse a világban kegyelmedet és bocsánato-
dat, az Úr Jézus krisztusért. ámen.
81. egyházi munka kezdete
Örök Isten, aki minket elhívtál, és Jézus krisztus tanítványaivá tettél, hogy
választott néped legyünk, amely hirdeti evangéliumodat, és visszatükrözi ir-
galmadat: légy velünk, hogy felismerjük és örömmel fogadjuk az új lehető-
ségeket és feladatokat, amelyeket te készítettél elő számunkra a világban, de
megőrizzük és tiszteletben tartsuk a megszentelt régieket is, amelyeket to-
vább fenntartasz és használsz gondviselő, üdvözítő munkádban. Őrizz meg
az üres jelszavaktól, az értelmetlen vitáktól és az alaptalan reménységektől.
Ajándékozz meg a hit bátorságával és a szeretet szelídségével, hogy amit ha-
tározunk és vállalunk, egyházunkat építse, embertársaink javát szolgálja és
a te dicsőségedet növelje, Jézus krisztus által. ámen.

background image
82. egyházi munka kezdete
Urunk, Istenünk! Azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság
ismeretére eljusson. kérünk, vezess minket is szentlelkeddel, amikor most
igédet hallgatjuk, és együtt keressük az igazságot. szabadíts meg minden el-
bizakodottságtól és előítélettől, hogy igazán keressük az igazságot. Add,
hogy felismerjük tévedéseinket, és meghajoljunk az igazság előtt. Ha pedig
arra szólítasz fel, hogy feladjuk megszokott és kedvenc gondolatainkat, ak-
kor adj erőt és bátorságot, hogy az igazság mellett döntsünk, és engedelmes-
kedjünk igédnek, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
83. egyházi munka befejezése
mennyei Atyánk! nevedben kezdtük munkánkat, nevedben fejezzük be most.
Hálát adunk áldásodért és segítségedért, amelyben részesítettél. Örömmel
vesszük kezedből az eredményt, mert a te ajándékod az. Amit pedig elmu-
lasztottunk vagy elhibáztunk, azt fejezd be kegyelmeddel, és add, hogy ez-
után buzgóbban és hűségesebben teljesítsük kötelességünket. Add, hogy
tisztán és igazán őrizzük meg szívünkben, amit igédből tanultunk, hogy
gyümölcsöt teremjen életünkben. áldj meg minket, és maradj velünk, hogy
tied legyünk és maradjunk most és örökké, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
84. gondviselés, aggodalmaskodás
mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk! szent Fiad emlékeztetett arra,
hogy táplálod az égi madarakat, öltözteted a mező virágait, és úgy gondos-
kodol rólunk, mint az atya gyermekeiről. kérünk, láttasd meg velünk nagy
jóságodat, őrizz meg a csüggedéstől és a hiábavaló aggodalmaskodástól. Ve-
zess szentlelkeddel, hogy először keressük országod igazságát, és éljünk aka-
ratod szerint, azután pedig minden gondunkat erős hittel reád vessük, az Úr
Jézus krisztus által. ámen.
85. gondviselés, anyagi javak
mennyei Atyánk! Hálát adunk azért a jóságodért, hogy életünket adtad, és
mindeddig kegyelmesen fenntartottad. kérünk, ne vond meg tőlünk áldá-
sodat, de őrizz meg a tétlenségtől, a tehetetlenségtől és az anyagi javak sze-
retetétől, hogy neked szolgáljunk, téged szeressünk, hozzád ragaszkodjunk,
javainkat szívesen osszuk meg rászoruló embertársainkkal, és reménysé-
günket egyedül a te jóságodba és kegyelmedbe vessük, az Úr Jézus krisztus
által. ámen.

background image
86. gondviselés, mindennapi kenyér
mindenható Isten! Hálát adunk atyai gondoskodásodért és azért a jóságo-
dért, hogy megáldod a földet és munkánkat, és megadod mindennapi ke-
nyerünket. kérünk, nyisd meg jóságos szívedet, szelíd kezedet, áldj meg
minket és tőled kapott javainkat, fordítsd javunkra ajándékaidat, hogy ke-
resztyén módon éljünk és gazdálkodjunk, családunknak és embertársaink-
nak szolgáljunk testi és lelki javainkkal, téged pedig igaz hittel és jó lelkiis-
merettel dicsőítsünk most és örökké, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
87. gondviselés, hálaadás
mindenható Isten, mennyei Atyánk! számtalan jót adsz nekünk szüntelen,
életünket is kegyelmesen oltalmazod! Add nekünk szentlelkedet, hogy hit
által felismerjük ebben atyai irgalmadat, és őszinte hála ébredjen szívünk-
ben végtelen jóságodért, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
88. gondviselés, hálaadás
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy végtelen hatalmaddal teremtet-
tél mindent, végtelen bölcsességeddel kormányozol mindent, és végtelen jó-
ságoddal éltetsz mindent. kérünk, add meg nekünk, a te gyermekeidnek,
hogy a földön igéd szerint éljünk, egykor pedig országodban részesüljünk az
örök élet örömében, amelyet megígértél és elkészítettél mindazoknak, akik
szeretnek téged, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
89. Hit
Irgalmas Úr Jézus krisztus, aki nem oltod el a pislogó gyertyabelet és a ki-
csiny hitet: megvalljuk előtted, hogy gyengének érezzük hitünket, erőtlenül
kapaszkodunk igédbe és erős kezedbe. de kérünk, segíts rajtunk gyengesé-
günkben és hitetlenségünkben, növeld és erősítsd kicsiny hitünket, hordozz
és vezess minket lelkeddel. Cselekedjél velünk a te irgalmad és végtelen sze-
reteted szerint. ámen.
90. Hivatás, munka
mindenható Isten! te azt akarod, hogy becsületes munkával keressük kenye-
rünket, de azt is megtapasztaltatod velünk, hogy fáradozásunk hiábavaló a
te áldásod nélkül. Add, hogy hűségesen töltsük be hivatásunkat, és örömmel
végezzük munkánkat. Add rá gazdag áldásodat, és kegyelmeddel tedd ered-

background image
ményessé kezeink munkáját, hogy sok ember javára és országod dicsőségére
váljék. Jézus krisztus, a te Fiad, a mi Urunk által. ámen.
91. Hivatás, szolgálat
Úr Isten, mennyei Atyánk! különféle szolgálatokra hívod el az embereket a
világon, és azt akarod, hogy mindenki hűséges legyen a maga hivatásában.
kérünk, vezess minket szentlelkeddel, hogy mindennél jobban féljünk és
szeressünk téged, és bízzunk benned, hivatásunkban pedig neved dicsőségé-
re és embertársaink javára végezzük munkánkat, az Úr Jézus krisztus által.
ámen.
92. igehallgatás
mennyei Atyánk! kérünk, add nekünk szentlelkedet, hogy örömmel hall-
gassuk és hűségesen megtartsuk igédet, hogy megszentelje lelkünket és
megújítsa életünket, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
93. igehallgatás
Úr Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy szent igédet közöttünk is hir-
detteted. kérünk, világosítsd meg szívünket szentlelkeddel, hogy szent igé-
det megbecsüljük, mindennél szükségesebbnek tartsuk, örömest hallgassuk,
életünkkel kövessük, és így eljussunk az örök üdvösségre, az Úr Jézus krisz-
tus által. ámen.
94. igehallgatás
Úr Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy igéd magvát elhintetted a vi-
lágban szent Fiad által. kérünk, készítsd fel szívünket szentlelkeddel, hogy
igédet örömmel hallgassuk, tiszta szívben megőrizzük, türelemmel terem-
jük gyümölcseit, hogy segítségeddel elfojtsuk a bűnt, kegyelmeddel legyőz-
zük a kísértést, és állhatatosan reménykedjünk az örök üdvösségben, az Úr
Jézus krisztus által. ámen.
95. igehallgatás
mindenható Isten! kérünk, add egyházadnak szentlelkedet és isteni böl-
csességedet, hogy igéd terjedjen közöttünk, hirdetése örömmel történjék, és
jó útra térjünk általa, hogy állhatatos hittel szolgáljunk neked, és megma-
radjunk neved vallásában mindvégig, az Úr Jézus krisztus által. ámen.

background image
96. igehirdetés
Urunk, áldunk téged igédért. Adj nekünk ígéreteidben bízó szívet, és taníts
minket naponként kegyelmedből élni. tisztíts meg mindentől, ami elidege-
nít tőled. Vezess életünk minden dolgában, hogy téged meg ne tagadjunk,
hanem hitben és bölcsen járjunk. segíts, hogy keresztyének legyünk ottho-
nunkban és mindennapi munkánkban. Urunk, maradj velünk. ámen.
97. igehirdetés
Istenünk! Hálát adunk neked, és dicsőítünk téged, hogy szóltál hozzánk. ne
engedd, hogy akár csak egyikünk is feledékeny hallgatója legyen szent igéd-
nek! kérünk, szentlelkeddel tedd szívünket igéd jó termőföldjévé, hogy
gazdag gyümölcsöt teremjen. Add, hogy ajkunk és életünk boldogan hirdes-
se üdvözítő evangéliumodat, és magasztaljon téged mindörökké. ámen.
98. igehirdetés
szent Atyánk! dicsérünk az áldásért, amit most szent igédben kaptunk.
Add, hogy mint szívünkbe hullott drága mag gyökeret verjen bennünk, és
gazdag gyümölcsöt hozzon életünkben. segíts, hogy a hitben épülve erősen
álljunk, a szeretetben gyarapodva közelebb kerüljünk egymáshoz, és az igaz-
ságban növekedve botlás nélkül éljünk. ámen.
99. igehirdetés
köszönjük, Urunk, hogy a te nevedben együtt lehettünk, és igéd által hi-
tünkben erősödhettünk. te szólítottál meg minket az igehirdetésben. te
mutattad meg valóságos képünket az ige tükrében. te tártad fel előttünk
atyai szereteted gazdagságát. kérünk, áldásod maradjon velünk életünk
minden napján. ámen.
100. igehirdetés
Atyánk! köszönjük szavadat, amelyben bűnbocsánatot hirdettél nekünk, és
felszabadítottál a veled járás boldogságára. köszönjük, hogy újra tovább in-
dítasz az igaz élet felé. könyörgünk, maradj velünk otthonunkban és mun-
kahelyünkön is, hogy egyek maradjunk veled élő hitben, egymással pedig
igaz szeretetben, és életünk boldogan teremje a hit és a szeretet közösségé-
nek gyümölcseit. ámen.

background image
101. Ítélet
Urunk, Istenünk! Vezess minket szentlelkeddel, hogy gondoljunk életünk
végére és igazságos ítéletedre, hogy akaratod szerint éljünk a földön, és majd
veled éljünk örökké, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
102. Ítélet
Örök Isten, irgalmas Atyánk! Élők és holtak bírájává tetted Fiadat, és ne-
künk is meg kell jelennünk ítélőszéke előtt. emlékeztess eljövetelére, hogy
áron is megvegyük az alkalmat, és felismerjük azt, ami békességünkre van.
segíts, hogy gazdagon teremjük a szeretet gyümölcseit hit által, és engedd,
hogy egykor jobbod felől álljunk, és örököljük országodat, amelyet híveid-
nek készítettél eleitől fogva, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
103. kísértés
Urunk! mi vagyunk a leggyöngébbek a világon. Ha fogod kezünket, akkor
is annyira elővesz a gyengeség, hogy számtalan botlás fenyeget, hacsak nem
segítesz. Hordozz minket legyőzhetetlen erőddel, hogy elhívásod útján jár-
junk, bátran és kitartóan harcoljunk minden kísértés ellen, egykor pedig el-
nyerjük a győzelem jutalmát a te országodban. ámen.
104. Reménység
áldott légy, Jézus krisztus Urunk Atyja, hogy nagy irgalmad szerint újonnan
szültél minket élő reménységre Jézus krisztus halálból való feltámasztása által.
Hálát adunk neked, hogy új életre keltesz, és mindenben hozzá hasonlóvá
teszel minket is. tied a dicséret minden vigasztalásért, minden reménységért
életben és halálban, minden erőért és bizonyosságért, amelyet megdicsőült
Fiad által adsz nekünk. kérünk, növeld hitünket, hogy krisztussal naponként
feltámadjunk a bűn halálából, és Urunk győzelmes feltámadásának igaz ta-
núi legyünk szavunkkal és életünkkel. készíts fel minket minden jó cseleke-
detre, hogy azt tegyük, ami tetszik neked, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
105. szentírás
Úr Isten, mennyei Atyánk! szent Fiad által megnyitottad az apostolok szívét
az írás megértésére. Világosítsd meg a mi értelmünket is szentlelkeddel,
hogy megértsük szent igédet, és megértvén, higgyünk benne, hogy szent Fi-
addal új életben járjunk, és ez élet után feltámadjunk az örök boldogságra,
az Úr Jézus krisztus által. ámen.

background image
106. szeretet
szeretet Istene! egyszülött Fiad által azt az új parancsolatot adtad, hogy úgy
szeressük egymást, ahogyan te szerettél minket, és Fiadat adtad értünk vált-
ságul, hogy életünk legyen. kérünk, adj nekünk minden sérelmet felejtő,
szelíd lelket, tiszta lelkiismeretet és testvérszerető szívet, az Úr Jézus krisztus
által. ámen.
107. szeretet
mindenható, örök Isten! láttasd meg velünk, hogy minden népet egy vérből
teremtettél, és ezért mindnyájan egymás tagjai és testvérei vagyunk, mint a
fának ágai. Add, hogy úgy szeressük valamennyit, ahogyan te szerettél min-
ket páratlan szeretettel a világ teremtése előtt, sőt még mindig szeretsz, és
megengeszteltél mindnyájunkat mindent átfogó szereteteddel. gerjeszd fel
bennünk is ezt a mindent átfogó szeretetet. lobbantsd lángra vele szívünket
és lelkünket, hogy a te szereteteddel szeressük minden embertársunkat, meg-
bocsássuk egymás hibáit és gyengéit, és szívesen szolgáljunk egymásnak,
hogy megszenteltessék közöttünk a te neved, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
108. szeretet
Istenünk, áldunk, hogy szeretetből gondunkat viseled, pedig nincs szüksé-
ged reánk. köszönjük, hogy szent Fiadban megváltottál, pedig halált érde-
meltünk. Bocsásd meg, hogy mégis annyit vétettünk szereteted ellen. nem
hittünk benne, és nem vettük komolyan. nem voltunk hálásak érte, és nem
akartuk viszonozni. köszönjük, hogy mégis szeretsz, és mégis szerethetünk.
segíts meg, hogy napjaink feltétlen és igaz szeretetben teljenek. tudjuk,
hogy csak gyermekeidben szerethetünk téged. Indíts és képesíts felebaráti
szeretetre. tudjuk szeretetben elhordozni azokat, akiket reánk bíztál. szí-
vünkbe adj türelmet, megértést. taníts képmutatás nélküli szeretetre. Irtsd
ki belőlünk az önzést és a hátsó gondolatokat. Hadd tudjunk különös fele-
lősséget érezni hittestvéreink és népünk iránt. segíts példát és erőt venni
krisztus Urunktól, azok szeretetére is, akik vétkeztek ellenünk. köszönjük,
hogy szeretetből élhetünk és szeretettel élhetünk. könyörülj rajtunk, Atya,
Fiú, szentlélek, egy igaz Isten, akinek dicsőség örökké! ámen.
109. Templom
Urunk! töltsd be dicsőségeddel ezt a hajlékot, és egy pillanatra se hagyd fe-
lejtenünk, hogy itt vagy közöttünk. mi pedig eléd tárjuk szívünket. tedd

background image
szabaddá minden bűntől és megkötözöttségtől. ne gátoljon téged semmi
abban, hogy imádásunkat elfogadd, sem minket abban, hogy téged lélekben
és igazságban imádjunk, és figyelmesen hallgassunk igédre. testvérekként
egyesíts mindnyájunkat a nekünk adott kegyelemben, szent neved dicsére-
tében és az őszinte szeretetben. ámen.
110. Templom
mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy ezen a szent helyen részesedhetünk ke-
gyelmed sokféle ajándékában. eljöttél hozzánk igéddel és szentségeiddel, és
gyülekezetet gyűjtöttél magadnak közöttünk. kérünk, maradj velünk ezután is,
szólaltasd meg igédet az igehirdetésben, add kegyelmedet a szentségekben,
hogy megtérjünk hozzád, és üdvözüljünk, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
111. Új élet, keresztség
megváltottál minket, hűséges Istenünk, és a keresztségben tulajdonoddá tet-
tél. Add, hogy új életben járjunk előtted, és szívvel-lélekkel ragaszkodjunk
hozzád. Add meg nekünk azt is, hogy hűségesen teljesítsük feladatainkat, és
munkánkból áldás fakadjon embertársaink javára. Végtelen szeretetedért
kérünk, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
112. Új élet, szentlélek
Úr Jézus krisztus, Isten egyszülött Fia! kérünk, add szívünkbe szentlelkedet
a te igéd által, hogy tanítson és vezessen minket akaratod szerint, erősítsen
a kísértések ellen, és megtartson az igazságban, hogy megmaradjunk a hit-
ben, növekedjünk a szeretetben és a jó cselekvésében, és üdvözüljünk meg-
váltásod reménységében, a te irgalmadért, mert az Atyával és a szentlélekkel
élsz és uralkodol örökkön örökké. ámen.
113. Új élet, szentlélek
Istenünk! tedd hajlékoddá szívünket, és add nekünk szentlelkedet, hogy
megismerjük kegyelmedet, jóságodat és üdvösségedet, és élő hittel szolgál-
junk neked lélekben és igazságban, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
114. Új élet, szolgálat
Istenünk, Atyánk! köszönjük, hogy nem magunkért vagyunk, hanem érted
élhetünk, és dicsőséged szolgálása életünk értelme, jutalma. könyörgünk,
segíts meg, hogy életünk minden napján neked éljünk, és dicsőségedet szol-

background image
gáljuk. tudjuk, hogy figyeled munkánkat, és gyümölcsöt keresel életünk fá-
ján. köszönünk mindent, amit azért tettél, hogy gyümölcsöző lehessen éle-
tünk. köszönjük krisztusunk példáját, váltságát, szentlelked vezetését, ere-
jét, atyai gondviselésedet. Bocsásd meg, hogy mégis olyan sokszor terméket-
len volt az életünk. ne ródd fel az eltékozolt napokat, hanyagul vett köteles-
ségeket, szolgálatunk hazug látszatait, meddő hivalkodásait. tekints reánk
kegyelmesen. légy türelmes hozzánk. kedvezz életünknek. Adj készséget,
hűséget minden szolgálatunkban. tudjunk minden dolgunkban neked szol-
gálni. oltalmazz meg minket a képmutatástól, nélküled való erőlködéstől.
Ha majd eljön az utolsó számadás, akkor is könyörülj rajtunk. Atya, Fiú,
szentlélek egy igaz Isten, akinek dicsőség örökke! ámen.
115. Vasárnap reggel
Istentisztelet elején
Örökkévaló szent Isten, mennyei Atyánk! Hálával dicsőítünk téged ezen a
vasárnap reggelen, és köszönjük, hogy erre a napra felvirrasztottál. kérünk,
tedd számunkra ünneppé ezt a napot. szólaltasd meg igazságodat és böl-
csességedet szent igédben, szívünket pedig tedd fogékonnyá, hogy igéd
magvetése jó talajra találjon, és gazdag gyümölcsöket teremjen a te dicsősé-
gedre és embertársaink javára. Jézus krisztusért, üdvözítő Urunkért kérünk,
hallgass meg, és áldj meg minket, amidőn szent igédre figyelve elcsendese-
dünk. ámen.
116. Vasárnap este
Istentisztelet elején
Istenünk! neked mondunk hálát a mai nap pihenéséért, örömeiért, templo-
mod nyitott ajtajáért. Jó nekünk újra a te közelségedben lennünk! Vond ma-
gadhoz most gondolatainkat, érzéseinket, hogy megteljék lelkünk szerete-
teddel és irgalmaddal. Hadd vigyük magunkkal a nap hátralevő óráiba és az
új hét feladataiba a te lelked áldásait. áldd meg igéd hirdetését és hallgatá-
sát, hogy ne múljék el hiába felettünk kegyelmednek ez az órája. ámen.
117. Vasárnap este
Istentisztelet végén
Irgalmas Jézus krisztus! Amint az árnyak növekednek az esti órákban, úgy
növekszik szívünkben a hála irántad. nehéz szavakba önteni, mi mindent
köszönünk neked. különösen a mai napon, amelyet neked szentelhettünk.

background image
te hívtál bennünket templomodba, te szóltál hozzánk szent igédben, te vi-
gasztaltál, te áldottál meg minket. A nap hátralevő idejében is maradj ve-
lünk. szent lelked, mint fénylő nap, világosítsa be szívünk éjjelét. ámen.
4. ÁlTAlÁnos könyöRgő imÁdsÁgok
Az általános könyörgő imádság négy fő típusa alakult ki:
A. A lelkész olvassa az imádság egész szövegét, és arra a gyülekezet ámennel válaszol (–
. szám).
B. A lelkész az imádságot szakaszonként olvassa, és ezeket azonos formulával zárja: „Jézus
krisztusért kérünk” vagy „Jézus krisztus által”, és erre a gyülekezet válaszol: „Urunk, hall-
gass meg minket!” (–. szám).
C. A lelkész vagy segítője szakaszonként bejelenti a kérés tárgyát, amelyre rövid csendes
imádság következhet, azután a lelkész olvassa az imádság megfelelő szakaszát a B. típus
szerinti záró formulával, és erre a gyülekezet ámennel vagy a B. típus szerint válaszol (.
szám).
d. A lelkész vagy segítője szakaszonként olvassa a felhívást az imádság egyes kéréseire, ame-
lyekre a gyülekezet válasza: „Urunk, könyörülj rajtunk!” A kollektaszerű záró imádságot a
lelkész olvassa, és erre a gyülekezet ámennel válaszol (. szám).
Az általános könyörgő imádság első három típusa egymásba átalakítható, az A. típus eseté-
ben a szöveg felbontásával szakaszokra, a B. és C. típus esetében úgy, hogy a lelkész olvassa
az egész szöveget a szakaszok záró formulájával és a gyülekezet válaszával együtt, vagy ezek
elhagyásával.
A B., C. és d. típus bevezetése előtt a gyülekezetet megfelelően elő kell készíteni, sőt
eleinte az egyes alkalmakkor is célszerű bejelenteni, hogy a lelkész a szakaszokat mivel zárja,
és mi lesz a gyülekezet válasza. megkönnyíti a gyülekezet együttimádkozását, ha egy csoport
előre megtanulja az imádság bevezetendő típusát, és vezetni tudja a gyülekezetet.
Ünnepi általános könyörgő imádságok az –. számok alatt.
118.
mindenható Isten, kegyelmes Atyánk! kérünk, hallgass meg minket, ami-
kor rendelésed szerint eléd terjesztjük könyörgésünket.
könyörgünk az egész keresztyénségért. tekints egyházadra, és ajándékozd
meg az egyetértés lelkével. erősítsd és oltalmazd az evangélium követeit
szerte a világban. Adj világosságot a te néped vezetőinek, erősítsd mindnyá-
junkban a hitet, a szeretetet és a reménységet. oltalmazd drága áron meg-
váltott gyülekezetedet, tégy benne egymás testvéreivé a Jézus krisztusban.
áldd meg az irgalmasság szolgálatát a betegek, nyomorultak, árvák és özve-
gyek között.
könyörgünk hazánkért, népünkért és vezetőinkért. Őrizd meg a békét, oltsd
el a gyűlölet tüzét népek és fajok között. növeld a megértést és a segítőkész-

background image
séget az emberekben az egész világon. áldd meg a föld termését, és adj ked-
vező időjárást. áldd meg kezünk munkáját, hogy örömünket találjuk benne.
könyörgünk a családokért. Fűzd szorosabbra az élettársak szívének kötelé-
keit. neveld a szülőket és a gyermekeket a te félelmedben. könyörülj az el-
hagyottakon, betegeken, szenvedőkön, öregeken és haldoklókon. kérünk,
adj erőt a megpróbáltatásban. maradj velünk szentlelkeddel, és hozd el
örökkévaló országodat. Hallgasd meg imádságunkat, a mi Urunk Jézus
krisztusért. ámen.
119.
teremtő Urunk, szerető mennyei Atyánk! Hálaadással köszönjük neked a
földet, amelyet szereteteddel teremtettél, amelyet szépségével, áldásával, tit-
kaival együtt az embernek adtál, hogy gondozza, és éljen rajta nemzedékről
nemzedékre örömben és békességben. köszönjük a természet gazdag kin-
cseit, a hófödte hegyet, a virágos völgyet, a kék színű tengert, a mesélő erdőt,
a termékeny földet, és mindenekfelett a mindennapi kenyeret.
Hálaadással köszönjük neked egyházadat, amelyet igéd és szentlelked által
gyűjtöttél a világban, amelynek tagjai lehetünk a keresztség által, és amelyet
megőrzöl bűn kísértése, halál fenyegetése között eljövendő országod számá-
ra. köszönjük a templomokat, azokban az ige hirdetését, a szentségek ki-
szolgáltatását, a pásztorokat, az őrállókat. de mindenekfelett hálát adunk
szent Fiadért, Jézus krisztusért, aki halálában magára vette bűneinket, de
feltámadott, mennybe ment, hogy helyet készítsen számunkra tenálad.
Bűnbánattal valljuk, hogy lelki és testi ajándékaidat nem érdemeljük meg,
mert azokat sokszor nem becsüljük, hanem eltékozoljuk, hozzád és egyházad-
hoz hűtlenek vagyunk, a bűn szavára hallgatunk, szeretetlenséggel és igazság-
talansággal, békétlenséggel és önzéssel bontjuk közösségeink életét, a jónak
cselekvését elmulasztjuk: vétkezünk ellened, felebarátaink és önmagunk ellen.
Alázattal könyörgünk: újítsd meg rajtunk teremtő, megváltó és megszentelő
kegyelmedet, hogy téged mindenekfelett szeressünk, benned bízzunk, és
hűséggel szolgáljunk egyházadban és embervilágunkban egyaránt.
mivel te az élők Istene vagy, kérünk, oltalmazd meg az emberiséget minden
gonosztól, a háborútól és gyűlölködéstől, szerencsétlenségtől és természeti
csapástól. Vezesd magyar népünket és vezetőinket, hogy a jót akarja, a bé-
kességet ápolja, az igazságot megőrizze mindannyiunk javára.
szenteld meg gyülekezetünket, vigasztald a bánkódókat és a betegeket, és
tedd gazdaggá a szolgáló szeretetet. kezedbe ajánljuk szeretteinket, akik ve-

background image
lünk együtt élnek, és akik távol vannak tőlünk. taníts megbecsülni életünk
drága idejét, hogy bölcs és hívő szívvel szolgáljunk néked, amíg megenge-
ded, és hogy egykor mindazokkal, akik téged szeretnek, és akiket mi szere-
tünk, együtt dicsérhessünk örökkévaló szeretetedért a te országodban Jézus
krisztus, a mi megváltó Urunk által. ámen.
120.
mennyei Atyánk! magasztalunk téged, hogy Jézus krisztusban megnyitottad
előttünk az élet útját. magasztalunk az új élet ajándékáért, a hitért, amellyel
szent Fiad keresztjére nézhetünk; a szeretetért, amely az ő szeretetéből tá-
mad; az örök élet reménységéért, amely vigasztalást ad gyászunkban és a ha-
lál órájában. Atyánk, add, hogy járhassunk az élet útján bizodalmas hitben,
szolgáló szeretetben és az örök élet reménységében. Irgalmadba ajánljuk
gyülekezetünket, egyházunkat és az egész keresztyénséget: vezesd szentlel-
keddel az élet útján! gondviselő jóságoddal oltalmazd népünket, hazánkat
és az egész emberiséget: őrizd a világ békességét és életét! Atyánk, légy ez-
után is a mi oltalmunk és erősségünk. Vezess napról napra földi életünk út-
ján az örök élet felé, szent Fiad, a mi Urunk Jézus krisztus által. ámen.
121.
szerető mennyei Atyánk! köszönjük az igét, amely most is hangzott felénk,
és újra bizonyságot tett mindeneket átfogó szeretetedről. tedd hitünket
erőssé és igazzá, hogy atyai szeretetedet hálás gyermeki szeretettel viszonoz-
zuk, és irántad való szeretetünk embertársainkra kiáradó szeretetté legyen,
hogy amiképpen szüntelenül munkálkodol a világ és gyermekeid javán, úgy
mi is örömmel fáradozzunk embertársaink jólétéért. legyen áldásod hazán-
kon, népünkön és vezetőinken, hogy egymás megbecsülésével, egyetértés-
ben munkálkodjunk közös jövőnkért. Őrizd meg és tedd teljesebbé az em-
beriség békéjét. Adj erőt, hogy az érte folyó munkában odaadással vegyünk
részt. legyen vigasztaló jelenléted a betegekkel, a gyászolókkal, a megfára-
dottakkal. Érezzék és lássák, hogy a te szereteted velük van, és soha nem
hagyja el őket. Hallgasd meg imádságunkat, a mi Urunk, a Jézus krisztus ér-
deméért. ámen.
122.
Hálát adunk neked, Urunk, mennyei Atyánk, minden jóért, amit tőled elfo-
gadhattunk. különösen köszönjük szent és üdvözítő igédet. áldd meg, Urunk,

background image
szentlelkeddel a szívünkbe hullott magot, és add, hogy örök életre teremjen
gyümölcsöt. Vedd kegyelmes gondviselésedbe gyülekezetünket, hogy az
igazi alapon, egyedül az élő Úr Jézus krisztuson épüljön. oltalmazd hazán-
kat, népünket, vezetőinket és elöljáróinkat. Vezesd egyetértésre a népeket, és
adj békességet. minden hűséges munkának adj jó előmenetelt. áldd meg a
földet, hogy meghozza termését, és add meg jóságod szerint, ami életünk
fenntartásához szükséges. emlékezzél meg minden betegről, gondokkal
küzdőről, légy vigaszuk és megsegítőjük. légy velünk minden napon, és ta-
níts bölcsen élni rövid és drága kegyelmi időnkkel. Hallgass meg minket az
Úr Jézus krisztusért. ámen.
123.
kegyelmes mennyei Atyánk! áldunk és magasztalunk téged, hogy szent
igédet ma is hirdettetted szolgáid által. Add, hogy szent igéd gazdagsága
bennünk maradjon, és mi annak gyümölcseit teremjük hitben és szeretet-
ben. Óvj meg minket minden gonosztól: irigységtől és gőgtől, viszálytól és
szeretetlenségtől, hitetlenségtől és megkeseredéstől. könyörülj meg egyhá-
zunkon. Vezesd, irányítsd szentlelkeddel. Adj nekünk hűséges pásztorokat
és igehirdetőket. áldd meg hazánkat, népünket, vezetőinket. áldj meg min-
den becsületes munkát és szándékot. Add, hogy mindnyájan egyetértéssel
fáradozzunk népünk és az emberiség jólétéért és békéjéért. áldd meg a há-
zastársakat, hogy szent és tiszta életben járjanak. neveld és vezesd gyerme-
keinket. légy az özvegyekkel és árvákkal, az elhagyottakkal és egyedül ma-
radtakkal, a szenvedőkkel és betegekkel. Add, Urunk, hogy minden gyerme-
ked békében élhessen, és élete végén elnyerje üdvösségedet, az Úr Jézus
krisztus által. ámen.
124.
Istenünk és Atyánk! Végtelen irgalmadban bízva könyörgünk mindazért,
amiért tetszésed szerint könyörögnünk kell. könyörgünk országod eljövete-
léért és üdvözítő akaratod teljesüléséért, evangéliumod szolgálatáért és egy-
házad egységéért. áldd meg evangélikus egyházunkat, püspökeit és lelki-
pásztorait, felügyelőit és presbitereit, gyülekezeteit és minden tagját, a fel-
nőtteket és a gyermekeket, az ifjakat és az öregeket. Add, hogy igazi testvéri
közösség épüljön közöttünk.
könyörgünk a világért, annak rendjéért és békéjéért. áldd meg hazánkat,
népünket és vezetőinket, a népeket és vezetőiket, hogy megszilárduljon a

background image
béke, terjedjen a jólét hazánkban és a világon. Add, hogy a föld megadja ter-
mését, és minden becsületes munka elérje megérdemelt eredményét.
könyörgünk a szenvedőkért és a betegekért, az özvegyekért és az árvákért,
az elhagyottakért és a haldoklókért. áldd meg a munkába állókat munka-
kedvvel és sikerrel, a házastársakat és családokat szeretettel, békességgel és
boldogsággal, közel és távol levő szeretteinket atyai jóságoddal. Add, hogy
megmaradjunk a hitben és a szeretetben, és tied legyünk életünkben, ha-
lálunkban. Az Úr Jézus krisztusért. ámen.
125.
mindenható örök Isten! áldunk téged, hogy Jézus krisztusban életet és üd-
vösséget szereztél a világnak, és szentlelked által egyházat gyűjtesz magad-
nak a földön. tedd alkalmassá az igehirdetőket az evangélium szolgálatára,
és ébressz élő hitet a gyülekezetükben. Indítsd a hívőket szolgáló szeretetre,
és egyesítsd az egész keresztyénséget Jézus krisztusban.
áldunk téged, hogy isteni bölcsességeddel szépnek és jónak teremtetted a
világot, és atyai szereteteddel fenntartod rendjét a bűn rombolásával szem-
ben. kegyelmeddel támogasd vezetőinket felelős munkájukban, és adj hala-
dást a jóban népünknek. tégy eredményessé minden becsületes munkát, és
vezesd egyetértésre a népeket.
áldunk téged, hogy külön gondod van minden emberre, és naponként sok
jót teszel velünk kérésünk nélkül is. oltalmazd meg a gyengéket a csügge-
déstől, az erőseket az elbizakodástól. állíts segítséget a magukra hagyottak
mellé, adj vigasztalást a szomorkodóknak, lelki erőt a halállal vívódóknak.
áldunk téged, hogy meghallgatod imádságunkat, és többet és jobbat adsz
reménységeinknél az Úr Jézus krisztusért. ámen.
126.
mindenható örök Istenünk és Atyánk, mindenek teremtője és gondviselő-
je! könyörülj rajtunk Jézus krisztusért, akit értünk feláldoztál és közben-
járónkká tettél. szentelj meg és vezess minket szentlelkeddel. gyűjtsd össze,
erősítsd és őrizd meg népedet igéddel és a szentségekkel. Add, hogy szent
akaratod szerint járjunk igaz hitben és őszinte szeretetben. Őrizd és áldd
meg hazánkat, népünket, vezetőinket és elöljáróinkat. Adj békességet min-
denütt a világ népeinek. Adj kedvező időjárást, mindennapi kenyeret, jó elő-
menetelt és testvéri egyetértést. tarts meg minket ebben az életben az örök
élet számára, Jézus krisztus, a mi Urunk által. ámen.

background image
127.
mindenható, irgalmas Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk neked sokféle-
képpen tanúsított jóságodért. mindenekfölött megköszönjük, hogy értünk
adtad egyszülött Fiadat, megváltónkat. könyörögve imádkozunk hozzád
egész egyházadért. Add neki szentlelkedet, és óvd meg minden gonosztól.
segítsd mindazokat, akik népünkért felelősséget hordoznak, hogy jog és
igazságosság érvényesüljön közöttünk. Adj a népeknek békességet és egyet-
értést. Vedd körül kegyelmeddel otthonunkat, védelmezd és áldd meg mind-
azokat, akik szívünkhöz közel állanak. Adj munkánknak sikert, hogy megle-
gyen mindennapi kenyerünk.
könyörülj a szenvedőkön és a veszélyben levőkön. Irgalommal tekints a bete-
gekre, magányosokra és szenvedőkre. téríts minket utaidra, és erősíts meg a
hűséges szolgálatra. állj mellénk, amikor ingadozunk, és segíts mennyei or-
szágodba, hogy mindörökké dicsőítsünk téged, az Úr Jézus krisztusért. ámen.
128.
Örök Isten! légy hozzánk kegyelmes a Jézus krisztusért, és ne emlékezzél
meg bűneinkről. szentelj meg és vezess minket szentlelkeddel, és segíts,
hogy igéd útmutatása szerint éljünk. gyűjtsd egybe, erősítsd és oltalmazd a
keresztyénséget igéd és a szentségek által. támaszd fel krisztus evangéliu-
mának fényét minden nép fölött, követeidet pedig ruházd fel erővel és biza-
kodó reménységgel.
oszlasd el a népek között a bizalmatlanságot és az ellenségeskedést, hogy
békesség legyen földünkön. Védd és oltalmazd meg hazánkat, népünket, ve-
zetőinket. Ajándékozz meg minket a munka örömével. Indíts arra, hogy szí-
vesen segítsünk és szolgáljunk egymásnak.
áldd meg otthonainkat, hogy a te igazságodban és félelmedben növekedje-
nek gyermekeink. Viselj gondot a magukra hagyottakról és a segítségre szo-
rulókról. Adj enyhülést a betegeknek és haldoklóknak. segíts át mindannyi-
unkat utolsó óránkon, és adj az elmúló élet után örök üdvösséget, szent Fiad,
a mi Urunk Jézus krisztus által. ámen.
129.
Szöveg az énekeskönyv imádságos részében, a 755–757. oldalon
mindenható, örök, irgalmas Isten, Jézus krisztus Urunk Atyja, menny és
föld Ura! kérünk téged, pásztorold szentlelkeddel anyaszentegyházadat el-
hívott szolgáival, pásztoraival és őrállóival együtt, hogy mindenható, örök

background image
igédnél megmaradjunk, a benned való hitben erősödjünk és az emberek
iránti szeretetben gyarapodjunk. kételkedő és hitetlenkedő testvéreinknek
pedig mutasd meg végtelen szeretetedet, hogy hozzád megtérjenek, és ben-
ned megtalálják lelkük békességét. Jézus krisztusért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
Vedd oltalmadba kegyelmesen a világi felsőbbséget és minden elöljárónkat,
hogy országunkat isteni akaratod és jó tetszésed szerint kormányozzák,
hogy mindenben az igazság érvényesüljön, a gonoszság pedig visszaszorul-
jon, és mindnyájan csendben és jó békességben élhessünk. Jézus krisztusért
kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
Add meg nekünk azt is, hogy ellenségeinket és rosszakaróinkat is igazán
szeressük, s azok irántunk megenyhüljenek, és velünk békében élni kívánja-
nak. Jézus krisztusért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
mindazokat, akik szomorúságban, betegségben, halál harcában vagy más
nyomorúságban vívódnak, és azokat is, akik az igazságért és szent nevedért
háborúságot, fogságot vagy más üldöztetést szenvednek, vigasztald meg, Is-
tenünk, szentlelkeddel, hogy mindebben atyai akaratodat ismerjék fel és fo-
gadják el. Jézus krisztusért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
És jóllehet, bűneinkkel igazságos haragodat és minden büntetést igazán meg-
érdemeltünk, mégis kérünk téged, hű és irgalmas Atyánk, ne emlékezzél if-
júságunk vétkeire, sem a mi bűneinkre, hanem inkább emlékezzél meg vég-
telen jóságodról, kegyelmedről és irgalmadról, és kímélj meg minket min-
den súlyos testi és lelki csapástól. Óvj meg minket kegyelmesen a háborútól
és a vérontástól, ragályos és veszélyes betegségektől, elemi csapásoktól és ín-
séges időktől. Óvj meg minden idegen és káros tanítástól, erőnket meghala-
dó lelki megpróbáltatástól és a hirtelen, gonosz haláltól. Jézus krisztusért
kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
áldd meg a keresztyén nevelést, minden becsületes munkát és kenyérkere-
setet, minden tudományt és nemes művészetet, és engedd, hogy a föld meg-
adja termését, és mindazt, ami a test táplálására kell. Jézus krisztusért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
Végül könyörgünk hozzád, örök Isten, a földön élő egész anyaszentegyhá-
zaddal és választottaid mennyei seregével együtt mindazért, amiért tetszé-

background image
sed szerint könyörögnünk kell. Hallgasd meg, Urunk, mennyei és földi híve-
id egybehangzó imádságát. töltsd be hamar választottaid számát és szenve-
déseik mértékét. Vess véget hamar e napoknak, midőn az Úrban elhunytakkal
együtt sóvárogva várjuk Isten gyermekeinek boldog szabadságát és testünk
megváltását. Ama napon pedig gyűjtsd egybe az egész világról minden
gyermekedet a te orcád előtt. Jézus krisztusért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
Add meg nekünk mindezt kegyelmesen Jézus krisztusnak, a te egyetlen Fi-
adnak, a mi szeretett Urunknak és megváltónknak kínos szenvedéséért és
haláláért, aki veled és a szentlélekkel Istenként él és uralkodik örökké.
ámen.
130.
mindenható Isten! Adj egyházadnak az egész földön egységet és békességet,
és tedd alkalmassá evangéliumod hirdetésére minden nép között. áldd meg
a püspököket és egyházi vezetőket, a teológiai tanárokat és lelkipásztorokat
munkatársaikkal együtt, hogy hűségesen vezessék és gondozzák népedet.
Jézus krisztusért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
Adj bölcsességet és világos látást azoknak, akik népünket és a világ népeit
vezetik, hogy hatalmukat az igazság és a béke szolgálatába állítsák. áldd
meg népünket: tedd eredményessé mezőgazdaságunkat, iparunkat és keres-
kedelmünket, hogy akik ezekben a munkakörökben dolgoznak, népünk
iránti felelősséggel végezzék munkájukat. Jézus krisztusért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
Add áldásodat otthonainkra és családunkra, gyermekeinkre és az egész ifjú-
ságra, hogy tisztaságban, szeretetben és kölcsönös megbecsülésben éljünk.
Add az igazság és a józanság lelkét azoknak, akik tanító- és nevelőmunkát
végeznek, azoknak, akik a tudományokat és a művészeteket művelik, azok-
nak, akik népünk és az emberiség közvéleményét tájékoztatják, irányítják és
formálják, hogy megtanítsanak felelősen élni teremtett világod javaival, és
érzékennyé tegyenek az emberséges magatartásra egymás iránt. Jézus krisz-
tusért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
kérünk, légy megmentője azoknak, akik különösen rászorulnak segítséged-
re. Védd meg az utazókat és a veszélyes hivatásban dolgozókat. gyógyítsd a
betegeket, és erősítsd azokat, akik gondozzák őket. Éreztesd hűségedet a hal-

background image
doklókkal, és add vigasztalásodat a gyászolóknak. küldj testvéreket a közössé-
get kereső fiatalokhoz és az egyedül maradt öregekhez. térítsd meg az elté-
vedteket, és fogadd kegyelmedbe a téged keresőket. Jézus krisztusért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
Hálát adunk neked a szentek közösségéért: azokért a testvérekért, akik távol
vannak, azokért, akik itt egybegyülekeztek, hogy imádjanak téged, és azo-
kért a választottaidért, akik a benned való hitben távoztak ebből a világból.
Add, hogy egykor együtt örvendezzünk örök dicsőségedben. Jézus krisztu-
sért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
Hallgasd meg imádságunkat, Istenünk, a mi közbenjárónkért és üdvözítőn-
kért, Jézus krisztusért. ámen.
131.
Istenünk, Atyánk!
Imádkozunk mindazért, amire napról napra szükségünk van:
kenyérért asztalunkra, és jó egészségért,
tiszta levegőért, tiszta vízért, tiszta élelemért,
szeretetért azoktól, akik szeretnek,
bizalomért az emberek között,
békességért a földön, boldogságért a jövő nemzedéknek.
Add meg mindezt kegyelmesen!
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk ezért az országért, amelyben élünk és dolgozunk,
rokonainkért és barátainkért,
szomszédainkért és munkatársainkért,
életkedvért és örömért minden embernek,
bölcsességért és jóakaratért azoknak,
akik vezetik népünket és kormányozzák a világot.
Add meg mindezt kegyelmesen!
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk azokért, akik jólétben élnek,
hogy szívük meg ne keményedjék,
hogy mindennap hálát adjanak jóságodért.
Imádkozunk segítségért minden szenvedőnek,
igazságért az elnyomottaknak, kenyérért az éhezőknek,
gyógyulásért a betegeknek, vigasztalásért a szomorkodóknak.

background image
Add meg mindezt kegyelmesen!
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk minden ember üdvösségéért,
a hívőkért, nem hívőkért és téged keresőkért.
Imádkozunk egyházunkért és az egész egyházért,
hogy világosságot terjesszen a világban,
hogy megvilágítsa az élet útját az emberek előtt.
Add meg mindezt kegyelmesen!
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk magunkért,
hogy szelídséggel és megértéssel legyünk mások iránt,
hogy Jézus krisztus lelkülete legyen bennünk,
mert számunkra ő az Út, és ő a Világosság:
őt áldjuk és magasztaljuk, amíg élünk.
ámen.
132.
Az imádság tárgyának bejelentése után
rövid szünet tartható csendes imádságra.
Istenünk, Atyánk, aki Fiad által tanítottál minket imádkozni, engedd, hogy
imádságunk megfeleljen szándékaidnak: ne a magunk kívánságát vigyük
színed elé, hanem tetszésed szerint vállaljuk embertársaink gondját, Jézus
krisztus által.
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozzunk a világért!
Örök Isten, világ teremtője! könyörgünk a teremtett világért: gátold meg a
féktelen, romboló hatalmakat, és ítéld meg az igazságtalanságot, hogy min-
den nép szabadon és emberi méltóságban éljen a földön, amelyet teremtet-
tél, minden ember részesüljön a földi javakban, amelyeket az emberiségnek
adtál, és minden lélek dicsérjen téged emberszeretetedért, amelyről bizony-
ságot tettél Jézus krisztus által.
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozzunk az egyházért!
megváltó Istenünk, aki minket hitre térítettél, és egyházad közösségébe fo-
gadtál: egyesíts minket hitben és szolgálatban, hogy meggyőzően terjesszük
az evangélium világosságát, és az emberek elhiggyék, hogy te vagy a szeretet,
és dicsérjenek téged, mindenek megváltóját, Jézus krisztus által.

background image
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozzunk a békéért!
Istenünk, reménységünk! Adj világos látást azoknak, akik kiváltképpen fele-
lősek az emberiség jövőjéért, hogy lebontsák a válaszfalakat a népek között,
és jóakarattal vezessék az emberiséget egy igazságosabb és békés világ felé,
minket pedig tégy alkalmassá arra, hogy a bizalom légkörét erősítsük és ter-
jesszük mindenütt, ahol élünk és mozgunk, Jézus krisztus által.
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozzunk népünkért!
mindenek Ura, népek kormányzója! Vezesd népünket és vezetőinket, hogy
fizikai és szellemi munkások, nők és férfiak, fiatalok, felnőttek és öregek
együtt és egyetértésben vállaljuk népünk gondját, hivatásos munkánkat a te
szándékod szerint egymásért végezzük, és hazánkat békés otthonná tegyük
minden ember számára, Jézus krisztus által.
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozzunk szeretteinkért!
Istenünk, Atyánk! áldj meg minket és akiket szeretünk: családunkat, bará-
tainkat és munkatársainkat, azokat, akikkel együtt élünk és dolgozunk, azo-
kat is, akik távol vannak tőlünk, és add, hogy hozzád közelebb kerülve, egy-
máshoz is közelebb kerüljünk, Jézus krisztus által.
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozzunk a szenvedőkért!
Vigasztalás Istene! tekints együttérzéssel azokra, akik betegek: erősítsd őket
igéddel, és adj egészséget, jeléül annak, hogy a te országodban nem lesz töb-
bé sem könnyhullatás, sem szenvedés. Vedd körül szereteteddel azokat, akik
gyászolnak, akik egyedül vannak, akik kisodródtak az emberi közösségből:
állíts melléjük hű társakat, és győzd meg őket arról, hogy sem halál, sem
élet, sem jelenvalók, sem eljövendők nem választhatnak el a te szeretetedtől,
amelyet kiárasztottál Jézus krisztus által.
Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozzunk minden ember üdvösségéért!
Üdvözítő Istenünk, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az
igazság ismeretére eljusson: ismertesd meg üdvözítő akaratodat minden
emberrel, és hozd el azt a napot, amikor összegyűjtőd minden gyermekedet,
és a hitben elhunytakkal együtt találkozunk a te országod örömében, Jézus
krisztus által.
Urunk, hallgass meg minket!

background image
mindenható Isten! Fogadd el könyörgésünket, de legyen meg egyedül a te
akaratod, mert egyedül te vagy bölcs és jó, és egyedül tied a hatalom és a di-
csőség, mindörökké.
ámen.
133.
Békességben könyörögjünk az Úrhoz!
A békességért, amelyet egyedül Jézus adhat, és lelkünk üdvösségéért, a világ
békéjéért, az evangélium terjedéséért a népek között, szent egyházának fenn-
maradásáért és egységéért minden hívő között, a tévedésektől veszélyezte-
tett keresztyénségért, hogy felismerjék és elfogadják az evangélium igazsá-
gát, és őszinte bűnbánattal megújuljanak: könyörögjünk az Úrhoz!
Urunk, könyörülj rajtunk!
ezért az Úrnak szentelt helyért, és azokért, akik ide Isten imádására jöttek
össze; gyülekezetünkért és egész egyházunkért, püspökeinkért, lelkipászto-
rainkért és tanítóinkért, azokért, akik az egyház vezetésében és a szeretet-
munkában szolgálnak; konfirmandusainkért és mindazokért, akik tanítás-
ban részesülnek, hogy a szentlélek által tudatos hitre jussanak, az Úr szent
vacsorájának vételére felkészüljenek, és egyházunk bizonyságtevő tagjai le-
gyenek: könyörögjünk az Úrhoz!
Urunk, könyörülj rajtunk!
minden felsőbbségért és elöljárónkért, hogy vezetésükkel nyugodt és csen-
des életet éljünk istenfélelemben és tisztességben; azokért, akiknek hatalom
adatott, és felelősséget hordoznak az emberiség jövőjéért, hogy a háborús
veszélyt elhárítsák, és kitartóan keressék a békét; városunkért, községünkért
és vezetőiért; hazánkért és egész népünkért, a föld termékenységéért és ked-
vező időjárásért, munkánkra áldásért; családunkért és az egész ifjúságért,
barátainkért és munkatársainkért: könyörögjünk az Úrhoz!
Urunk, könyörülj rajtunk!
minden szenvedőért: a betegekért és a haldoklókért, a veszélyes hivatásban
dolgozókért és a munkanélküliekért, az éhezőkért és az otthontalanokért;
azokért, akik az igazságért fogságot és üldöztetést szenvednek; igazságos és
emberséges rendért mindenki számára, hogy erőszaktól, elnyomástól és
szükségtől megőrizzen, hogy az emberi élet és méltóság tiszteletben tartásá-
val szabadságban éljünk, és ha eljön végóránk, a halálon át üdvösségre jus-
sunk: könyörögjünk az Úrhoz!
Urunk, könyörülj rajtunk!

background image
mennyei Atyánk! légy hozzánk irgalmas, ments meg és tarts meg minket,
mert tied a hatalom és a dicsőség, a Fiúval és a szentlélekkel együtt, most és
mindenkor és örökkön örökké.
ámen.
134. Általános könyörgö imádságba foglalható kérések
Az alkalmi jellegű kéréseket az általános könyörgő imádságba
lehet foglalni a hasonló tartalmú mondatok után vagy helyére.
Keresztelés
tartsd meg kegyelmedben azt a kis testvérünket, akit ma a keresztség által
gyermekeddé fogadtál, és egyházad tagjává tettél. Vezesd szentlelkeddel a
szülőket és keresztszülőket, hogy tetszésed szerint végezzék e gyermek ne-
velését. Vezesd a gyermeket is egész életében, hogy megismerje üdvözítő
szeretetedet, élő hittel ragaszkodjék hozzád, és elérje hitünk célját, az örök
üdvösséget.
Konfirmáció
Világosítsd meg szentlelkeddel konfirmandusainkat, hogy megismerjék
emberszerető irgalmadat, élő hittel tegyenek róla vallást a konfirmáció ün-
nepén, és szolgáló szeretettel tanúskodjanak róla egész életünkben.
Esketés
áldásodat kérjük n. n. és n. n. testvérünkre, akik házassági hűséget fogad-
tak színed előtt. Ajándékozd meg őket boldogsággal, és vezesd őket a te uta-
don, hogy a hűségben megálljanak, és együtt dicsérjenek téged atyai jóságo-
dért.
Házassági évforduló
kegyelmedet kérjük n. n. és felesége, született n. n. testvérünkre, akik há-
zasságkötésük …-ik évfordulóját ünneplik színed előtt. áldott légy minden
áldásodért, bűnbocsátó kegyelmedért, megsegítő szeretetedért és atyai jósá-
godért, amellyel mindeddig körülvetted és hordoztad őket. maradj velük ez-
után is. erősítsd hitüket, hogy megpróbáltatás idején reménységgel, örö-
mükben pedig hálával forduljanak feléd, és együtt dicsérjenek téged megtar-
tó hűségedért most és örökké.

background image
Betegség
kegyelmedbe ajánljuk (n. n.) testvérünket, akit súlyos betegséggel látogat-
tál meg. tudjuk, hogy minden javára van azoknak, akik szeretnek téged.
Fordítsd testvérünk javára szenvedését. ne próbáld meg őt erején felül, és ne
rejtsd el tőle atyai szívedet. enyhítsd fájdalmait, újítsd meg lelki erejét, fő-
ként pedig növeld hitét, hogy teljes szívvel ragaszkodjék hozzád, és kitartóan
reménykedjék irgalmadban.
Halott emlékezete
meghajolunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvé-
rünkről, n. n.-ről emlékezünk imádságunkban. áldunk mindazért a jóért,
amit rajta keresztül adtál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami
emberi gyarlóság volt benne. Cselekedjél vele kegyelmed szerint, és végső
napodon támaszd fel őt üdvösséged örömére. A gyászolókkal éreztesd atyai
szeretetedet, vigasztald meg őket jóságoddal. mindnyájunkat úgy vezess
szentlelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk, akaratod szerint éljünk, egykor
pedig együtt örvendezzünk színed előtt el nem múló örömmel.
Lelkészavatás
áldásodat kérjük n. n. testvérünkre (gyülekezetünk fiára), akit elhívtál a te
szent szolgálatodra. szentlelked ajándékaival avasd őt szíved szerint való lel-
kipásztorrá. Világosítsd meg igazságoddal, hogy világítson embertársainak.
Éreztesd vele szereteted melegét, hogy lelkipásztori szívvel közeledjék a reá
bízottakhoz. tedd örvendezővé a hitben és a reménységben, hogy felemelje
az elesettet, erősítse a kételkedőt, megsegítse az elhagyottat, vigasztalja a
szomorkodót, és bátorítsa a halálra készülőt. áldd meg egész életét, hogy
áldás legyen sok ember számára.
Lelkész, egyházi munkás iktatása
köszönjük, hogy n. n. testvérünket küldted hozzánk a szent szolgálatba.
szentlelkeddel vezesd őt minden munkájában. engedd, hogy kegyelmed
gazdagságából mindenkinek azt nyújtsa, amire leginkább szüksége van: az
elesettnek segítő kezet, a kételkedőnek világosságot, a bánkódónak örömöt.
áldd meg szolgálatát gyülekezetünk épülésére, neved dicsőségére.

background image
Egyházközségi tisztségviselő iktatása
áldunk téged, hogy szentlelked sokféle ajándékával gazdagítod gyülekeze-
tedet, és mindenkire bízol szolgálatot a hit mértéke szerint. áldunk, hogy új
felügyelőt, gondnokot (presbitereket) adtál gyülekezetünknek. Add neki az
igazság és a szeretet lelkét, hogy a tőled kapott lelki ajándékokkal hűségesen
vegyen részt a vezetésben, és munkája nyomán épüljön a testvéri közösség
és egyetértés gyülekezetünkben.
Kántor iktatása
köszönjük istentiszteleteinket: a közös igehallgatást, a közös imádkozást és
éneklést. köszönjük, hogy új kántort adtál gyülekezetünknek. Vezesd őt
szentlelkeddel, hogy az ének és zene hangjaiban megszólaltassa a hit erejét,
a szeretet melegét, a bűnbánat mélységét, a gyászoló szív fájdalmát, irgal-
mad gazdagságát és üdvösséged örömét. áldd meg szolgálatát gyülekeze-
tünk épülésére, neved dicsőségére.
Egyházfi iktatása
köszönjük a szent helyet, ahol együtt hallgathatjuk igédet, és együtt hívhat-
juk segítségül nevedet. áldásodat kérjük n. n. testvérünkre, akire szent há-
zad gondozását bíztuk. Éreztesd vele mindenkor kegyelmes jelenlétedet, adj
neki örömöt és hűséget munkája végzéséhez, hogy minden ékesen és jó
rendben történjék szent házadban.
Esperes, püspök iktatása
áldásodat kérjük egyházad vezetőire, püspökeire, espereseire, lelkészeire és
felügyelőire. Vedd körül oltalmaddal és szereteteddel n. n. testvérünket,
egyházmegyénk új esperesét, egyházkerületünk új püspökét. Ajándékozd
meg szentlelked sokféle ajándékával, hogy élő hittel, lelkipásztori szeretettel
és tőled való bölcsességgel végezze felelős szolgálatát. kegyelmed és áldásod
tegye minden munkáját eredményessé gyülekezeteink és egyházunk javára.
Templomszentelés
szent neved magasztalásával veszünk részt az n. gyülekezet templomszente-
lésének örömében. áldjuk kegyelmedet, hogy eredményessé tetted fárado-
zásunkat, és teljesítetted szívük vágyát. A templomának örvendő gyülekeze-
tet és valamennyi gyülekezetedet áldd meg mindenkor és mindenhol irgal-
mas jelenléteddel, hogy épüljön egyházad a te szent neved dicsőségére.