background image
XVI. lIturgIkus rendek kottáVal
1. A vasárnapi istentisztelet
2. A mindennapi istentisztelet
background image
background image
1. A vAsárnApi istentisztelet
a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének . használati módja szerint a lelkész és a gyü-
lekezet vagy a kar a szövegeket énekli:
a. hagyományos dallamokkal, az énekeskönyvben a 14. énekszám alatt;
B. szokolay sándor dallamaival, az énekeskönyvben a 1. énekszám alatt;
C. Csorba István dallamaival, az énekeskönyvben a 16. énekszám alatt.
Bevezetés
1. Kezdő ének
ahol szokásban van, a lelkész az oltár előtt intonálja az „Ó, szent Isten” vagy az „Ó,
Jézusunk” kezdetű éneket.
2. Bevezetés
lelkÉsz: a
bevezető zsoltárt olvassa, az egyházi év szerint.

lelkÉsz:
gyülekezet:
gyülekezet: a
kis glóriát énekli:
A
background image
vagy:
vagy:
a bevezető zsoltárt (introitust) a lelkész és a kar, illetőleg a gyülekezet váltakozva
énekelheti a 18–7. énekszámok szerint.
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
4
B
C
lelkÉsz:
vagy:
background image
lelkÉsz:
bűnvalló imádságot olvas:
állandó szöveggel:
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket.
Megvallom előtted, Istenem, teremtőm és Megváltóm, hogy sokszor és sok-
féleképpen vétkeztem. nem bíztam benned teljes szívemből, és embertársa-
imat sem szerettem, mint magamat. kérlek, ne vess el engem, amint megér-
demelném. könyörülj rajtam, és bocsáss meg, az Úr Jézus krisztusért.
vagy változó szöveggel az egyházi év szerint.
(lelkÉsz: Vigyük csendben Isten színe elé mindazt, ami lelkünket terheli!)
rövid
szünet tartható elcsendesedésre.
vagy:
vagy:

gyülekezet:
A/1
gyülekezet:
A/2
lelkÉsz:
gyülekezet:
lelkÉsz:
gyülekezet:
lelkÉsz:
gyülekezet:
background image
vagy:
4. Kegyelemhirdetés, isten dicsőítése, laudamus
lelkÉsz: kegyelmi igét olvas az egyházi év szerint.
lelkÉsz és gyülekezet: a
nagy glóriát énekli:
6
B
gyülekezet:
C
lelkÉsz:
gyülekezet:
A/1
lelkÉsz:
gyülekezet:
background image
vagy:
lelkÉsz és gyülekezet: együtt vagy váltakozva éneklik a következő
dicséretet.
7
A/2
lelkÉsz:
A/2
background image
vagy:
8
B
lelkÉsz:
gyülekezet:
background image
lelkÉsz és gyülekezet: együtt vagy váltakozva éneklik a következő
dicséretet:

background image
vagy:
4
C
lelkÉsz:
gyülekezet:
background image
lelkÉsz és gyülekezet: együtt vagy váltakozva éneklik a következő
dicséretet:
41
background image
a dicséretet (laudamust) a kar énekelheti. a dicséret helyett a gyülekezet dicsőítő
énekverset énekelhet énekszám szerint (vö. az énekverses rendet).
a nagy glória és a dicséret
nagypénteken elmarad.
5. rövid imádság: kollekta
lelkÉsz:
Imádkozzunk!
lelkÉsz: az
óegyházi kollektát olvassa, az egyházi év szerint.
4
gyülekezet:
background image
igeszolgálAt
6. igeolvasás: lekció
lelkÉsz: felolvassa az
óegyházi epistolát vagy evangéliumot, de felolvashat-
ja mindkettőt is.
lelkÉsz
az igeolvasás után:
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
Böjtben a halleluja elmarad, helyette:
vagy:
lelkÉsz:
áldjuk az urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké!
7. Hitvallás: Credo
lelkÉsz:
Magasztaljuk a szentháromság egy igaz Istent!
Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást!
vagy:
Mondjuk el együtt a niceai hitvallást!
lelkÉsz és gyülekezet: együtt mondják a
hitvallást.
4
gyülekezet:
gyülekezet:
background image
8. igehirdetési ének
9. szószéki szolgálat
Apostoli üdvözlet, igehirdetési alapige
igehirdetés
rövid imádság
gyülekezet:
énekverset énekel.
Hirdetés, szószéki áldás
10. ének vagy karének
11. általános könyörgő imádság
lelkÉsz:
Imádkozzunk!
lelkÉsz:
általános könyörgő imádságot olvas.
következik az IstentIsztelet BefeJezÉse vagy a
gyÓnás és az ÚrVaCsora.
12. Az istentisztelet befejezése
ez a befejezés elmarad, ha a gyónás és az úrvacsora közvetlenül csatlakozik az általános
könyörgő imádsághoz.
lelkÉsz és gyülekezet: együtt mondják a
Miatyánkot.
vagy:
lelkÉsz: a
Miatyánkot énekli.
gyülekezet: ámen.
a Miatyánk és az ámen dallamait lásd e rend . pontjánál.
44
lelkÉsz:
gyülekezet:
background image
lelkÉsz: az
ároni áldást mondja.
vagy:
lelkÉsz: az
ároni áldást énekli.
gyülekezet: ámen.
az ároni áldás és ámen dallamait e rend . pontja szerint.
gyülekezet:
befejező éneket énekel.
gyónás
13. gyónási ének
14. A gyónás bevezetése
15. gyónási igeolvasás
16. gyónási kérdések, gyónó imádság
17. Feloldozás
18. A gyónás befejezése
a gyónás teljes szövege a II. fejezetben.
ÚrvACsorA
19. Az úrvacsora bevezetése, isten imádása
4
gyülekezet:
lelkÉsz:
gyülekezet:
lelkÉsz:
gyülekezet:
background image
46
lelkÉsz:
gyülekezet:
background image
47
A
gyülekezet:
background image
vagy:
48
B
gyülekezet:
C
gyülekezet:
background image
20. Miatyánk, szerzési igék, Jézus halálának hirdetése
4
background image

lelkÉsz:
background image
1
background image
vagy:

background image

background image
vagy:
vagy:
4
A
gyülekezet: az
Agnus Dei-t énekli
B
background image
21. Úrvacsoravétel
lelkÉsz:
Úr Jézus krisztus, aki halott voltál, de íme, élsz örökké, és mindent megte-
szel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van: a
kételkedőnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a keményszívűnek megté-
rést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást és a szomorkodónak
vigasztalást. egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy vala-
mennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és
megízleljük eljövendő országod örömét. ámen.
vagy:
uram! nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szoru-
lok, és vágyódom kegyelmedre. nem is bízom semmi másban, mint abban
a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy
bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. uram! nem kételkedem
igédben: cselekedjél velem irgalmad szerint. ámen.

C
background image
lelkÉsz:
Íme, minden kész: járuljatok az Űr szent asztalához!
gyülekezet: úrvacsoravétel közben énekelhet.
lelkész az epistolai oldal felől kezdve oszt, és közben ezt mondja:
Vegyétek és egyétek, ez a mi urunk Jézus krisztus teste, mely érettetek ada-
tott: ezt cselekedjétek az ő emlékezetére. Igyatok ebből mindnyájan, ez a mi
urunk Jézus krisztus vére, mely értetek kiontatott bűnök bocsánatára. ezt
cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az ő emlékezetére.
lelkÉsz: így bocsát el minden sort:
(Jézus krisztus teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben és szeretetben
az örök élet reménységére.) Menjetek el békeséggel! †
sumptio rendje a II. fejezetben.
BeFeJezés
22. Az úrvacsora befejezése
lelkÉsz:
áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoz-
tál krisztus urunk testének és vérének közösségében. kérünk, őrizd meg
bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk
6
lelkÉsz: kezében a paténával
lelkÉsz:
gyülekezet:
lelkÉsz:
gyülekezet:
background image
hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus krisztusért.
ámen.
vagy:
urunk! Magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen a veszeke-
dés és a békétlenség hangjára. nagy szeretetedet látta szemünk: add, hogy
meglássa üdvözítő reménységedet is. dicséretedet énekelte nyelvünk: add,
hogy az igazat vallja ezután. testedből részesült a testünk: add, hogy új éle-
tet éljen ezután. Hála néked kimondhatatlan jóságodért. ámen.
lelkÉsz: az
elbocsátást mondja:
testvéreim! Menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! tegye-
tek bizonyságot szeretetéről! akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örö-
mét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és ön-
feláldozó szeretettel!
7
gyülekezet:
lelkÉsz:
lelkÉsz: az
ároni áldást énekli:
background image
vagy:
vagy a szentháromsági áldást:
gyülekezet:
hálaadó énekverset énekel, énekszám szerint.
8
lelkÉsz:
lelkÉsz:
background image
2. A MindennApi istentisztelet
1. ének
az ének
elhagyható. ebben az esetben az orgona előjátéka után a . ponttal kezdődik
az istentisztelet.
2. Bevezetés
3. zsoltár
lelkÉsz: a vasárnap
bevezető zsoltárát olvassa, vagy más zsoltárt a III. feje-
zetből.

lelkÉsz:
gyülekezet:
lelkÉsz:
gyülekezet:
lelkÉsz:
gyülekezet:
background image
a zsoltárt a lelkész és a kar, illetőleg a gyülekezet váltakozva is énekelheti, a 18–7.
énekszámok szerint.
4. imádság
lelkÉsz: az egyházi évhez, napszakhoz vagy alkalomhoz illő
imádságot
olvas. szövegek a III. és IV. fejezetben.
5. igeolvasás
lelkÉsz:
szentírási igét olvas. Igeolvasás után ezt mondja: Boldogok, akik
hallgatják és megtartják Isten beszédét.
6
gyülekezet: a
kis glóriát énekli:
lelkÉsz:
gyülekezet:
gyülekezet:
background image
Böjtben:
vagy:
áldjuk az urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké!
6. igehirdetés
az
igehirdetést a lelkész az oltár előtt végezheti.
Ha felmegy a szószékre, akkor a gyülekezet a szószéki szolgálat előtt megfelelő ének-
verset énekel, a lelkész pedig az apostoli üdvözlettel kezdi beszédét.
lelkÉsz: az
igehirdetés után:
uram! taníts engem akaratodat cselekednem, mert te vagy Istenem! a te
lelked vezessen egyenes úton. ámen.
Más imádságok a III. és IV. fejezetben.
Hirdetés az imádság után.
A szószéki áldást mondja a lelkész, ha az igehirdetést a szószéken végezte.
7. dicséret
gyülekezet: Istent, krisztust
dicsérő éneket vagy énekverset énekel,
énekszám vagy bejelentés szerint.
8. Befejezés
lelkÉsz:
imádságot olvas. szövegek a III. és IV. fejezetben.
61
gyülekezet:
gyülekezet:
background image
a kyriét a lelkész és a gyülekezet váltakozva is énekelheti, a vasárnapi istentisztelet .
pontja szerinti dallamokkal. Böjtben a kyrie helyett az agnus dei énekelhető, a vasár-
napi istentisztelet . pontja szerinti dallamokkal.
lelkÉsz és gyülekezet: együtt mondják a
Miatyánkot.
vagy:
lelkÉsz énekli a
Miatyánkot.
gyülekezet: ámen.
a Miatyánk dallamai a vasárnapi istentisztelet . pontja szerint.
lelkÉsz énekli az
ároni áldást
vagy:
a szentháromsági áldást.
az áldások dallamai a vasárnapi istentisztelet . pontja szerint.
gyülekezet: az áldás dallamának megfelelő
áment énekel rá.
gyülekezet: a napszakhoz illő
éneket vagy énekverset énekel, vá-
lasztás szerint. az ének
elhagyható.
6
lelkÉsz: az imádság után:
gyülekezet:
gyülekezet: