A lelkész imádsága

Szolgálat előtt - Szolgálat után

01A_lelkesz_imadsaga019-026.pdf — PDF document, 37Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
I. A lelkész ImádságA
1. Szolgálat előtt
2. Szolgálat után
background image
background image
1. Szolgálat előtt
Uram, nyisd meg ajkamat,
hogy hirdesse szám a te dicséretedet!
(zsolt 5,7)
Teremts bennem tiszta szívet, Istenem,
és az erős lelket újítsd meg bennem.
Ne vess el engem orcád elől,
és szent lelkedet ne vedd el tőlem.
Add vissza nekem üdvösséged örömét,
és engedelmesség lelkével támogass engem.
(zsolt 5,–4)
Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg!
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem.
Vezess igazságodban, és így taníts engem,
mert te vagy üdvözítő Istenem.
(zsolt 5,.a.4.5)
Hozzád fohászkodom, Uram,
kegyelmed idején, Istenem.
Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel,
nagy irgalmaddal tekints reám!
Ne rejtsd el orcádat szolgád elől,
légy közel lelkemhez, és segíts meg engem!
(zsolt 69,4.7–9)
Uram, Istenem! Te lelkipásztorrá tettél engem az egyházban, de látod, meny-
nyire alkalmatlan vagyok ilyen nagy és nehéz szolgálatra. Ha nem segítettél
volna, már régen elrontottam volna mindent. Téged hívlak ezért segítségül.
én valóban örömmel állítom szolgálatodba szívemet és számat, tanítom né-
pedet, mindig tanulok magam is, foglalkozom igéddel, állandóan elmélke-
dem rajta: használj eszközödként, csak el ne hagyj, Uram, mert ha magam-
ra maradok, hamarosan elrontok mindent. ámen.

background image
Úr Isten, szerető mennyei Atyám! méltatlan vagyok arra a hivatásra és szol-
gálatra, mely dicsőséged hirdetésére és gyülekezeted gondozására kötelez.
mivel azonban te tettél engem lelkipásztorrá és igehirdetővé, és népednek is
szüksége van a tanításra, légy te az én segítőm, és rendeld mellém angyalo-
dat. Ha pedig tetszik neked, hogy általam cselekedjél valamit, nem a magam
vagy az emberek dicsőségére, hanem a te dicsőségedre, akkor add meg ne-
kem, csupa kegyelemből és irgalomból, hogy helyesen értsem igédet, és még
inkább, hogy meg is cselekedjem azt. Jézus krisztus, Isten Fia, lelkünk Pász-
tora és Püspöke, küldd el szentlelkedet, hogy velem munkálkodjék, sőt hogy
bennem munkálja az akarást és a cselekvést a te isteni erőd által. ámen.
Uram! Tégy engem békességed eszközévé, hogy ahol gyűlölködnek, szeres-
sek; ahol sértegetnek, megbocsássak; ahol viszálykodnak, békéltessek; ahol
tévednek, az igazat mondjam; ahol kételkednek, hitet erősítsek; ahol kétség-
be esnek, reményt ébresszek; ahol sötétség van, világosságot gyújtsak; ahol
szomorkodnak, örömöt adjak, Uram! Add, hogy ne várjak vigasztalást, ha-
nem vigasztaljak; ne várjak megértést, hanem megértsek; ne várjak szerete-
tet, hanem szeressek. mert aki ad, az kap; aki megtagadja magát, azt megta-
lálja önmagát; aki megbocsát, annak megbocsáttatik; aki életét odaadja, az
ébred örök életre. ámen.
Uram! Távolítsd el tőlem a csüggedés, a hatalmaskodás, a kényelemszeretet
és a hiú fecsegés lelkét! Az alázat, a tisztaság, a türelem és a szeretet lelkét
add nekem, a te szolgádnak! Add, hogy meglássam bűneimet, és ne ítéljem
el testvéreimet! ámen.
mennyei Atyám! Tisztítsd meg szívemet, számat és gondolataimat szentlel-
ked tüzével, hogy neked tetsző legyen szolgálatom. segíts, hogy ne tévedjek,
hamisat ne mondjak, magam dicsőségét ne keressem. áldd meg népedet,
hogy semmit se értsen félre, egyedül igédre figyeljen, és érezze jelenlétedet.
ámen.

background image
Uram! Te hívtál el az ige szolgálatára. Te küldtél ehhez a gyülekezethez. ke-
gyelmedbe ajánlom magamat, minden tehetségemet és erőmet. Használj
szent tetszésed szerint. ámen.
Uram, köszönöm, hogy igéd hirdetésére küldtél engem. Nyisd meg szeme-
met, hogy az ige hallgatóiban gyermekeidet, testvéreimet szeressem. Nyisd
meg ajkamat, hogy az evangélium nagy örömhírét hirdessem. ámen.
Veni, creator spiritus,
Jöjj, teremtő szentlélek,
pasce pastorem,
pásztorold a pásztort,
duc ducem,
vezesd a vezetőt,
da daturo,
adj az adni készülőnek,
aperi aperturo,
szólj a megszólalóhoz,
emittis spiritum Tuum,
áraszd ki lelkedet,
et creabuntur,
és élet támad,
et renovabis faciem terrae.
és megújítod a föld színét.
Imádság közösségben
szolgáljatok az Úrnak örömmel,
járuljatok színe elé ujjongással!
mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme,
és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége.
Hálát adunk neked, Urunk, hogy egyházadban, ebben a gyülekezetedben
szolgálhatunk, és kérjük megsegítő kegyelmedet. Nélküled hiábavaló min-
den fáradozásunk. de te hatalmas vagy, és a törékeny cserépedényt is fel-
használhatod, hogy evangéliumod drága kincsének hordozójává, a te üdvö-
zítő akaratod eszközévé legyen. Tedd meg ezt most velünk, nem a mi dicső-
ségünkért, hanem a te kegyelmedre szoruló gyülekezetedért, és ajándékozz
meg minket a te szolgálatod örömével.
mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme,
és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége.

background image
2. Szolgálat után
magasztallak, Uram, teljes szívemből,
áldom nevedet jóságodért és hűségedért.
Hozzád kiáltottam, és meghallgattál,
bátorítottál, és lelkembe erőt öntöttél.
énekelni fogok az Úr útjairól,
mert nagy az Úr dicsősége.
Örök a te jóságod, Uram,
ne hagyd el kezed alkotását!
(zsolt 8,–.5.8)
mennyei Atyám! Hálát adok, hogy a gyülekezetet összegyűjtötted, és együtt
lehettünk szent színed előtt. Bocsásd meg, amit emberi gyengeségből vagy
hitetlenségből elhibáztam, szentlelked áldja meg az igét, amely elhangzott,
és a gyülekezetet, amely hallgatta azt. ámen.
Uram! Bocsásd meg igehirdetésem hibáit. Add, hogy ne a sikerre vagy siker-
telenségre nézzek, hanem bízzam reád az ige magvának sorsát. Használd fel
szavaim törékeny eszközét, hogy szereteted, erőd és tanácsod felragyogjon
kinek-kinek lelkében, most vagy később, amikor neked tetszik. ámen.
Hálát adok neked, Istenem, hogy szolgálatom közben erőtlenségemet érezve
a te kegyelmedre támaszkodhattam. Hálát adok, hogy most szolgálatom vé-
geztével is a te kegyelmedbe tehetem le szolgálatom hiányait, gyengéit és
botlásait. kérlek, ne engedd, hogy visszaéljek kegyelmeddel. Tégy alázatos-
sá, hogy tanuljak hibáimból. Adj erőt, hogy pótoljam tudásom hiányait. In-
díts szeretetre, hogy meg ne vessem a gyülekezet bírálatát, és jobban meg-
értsem a reám bízottak lelki igényeit. engedd, hogy újra szolgáljak, és vilá-
gosíts meg, hogy jobban szolgáljak. maradj velem, Istenem, az Úr Jézus
krisztusért. ámen.
4
background image
Imádság közösségben
áldjad, én lelkem, az Urat,
és egész bensőm az ő szent nevét!
áldjad, én lelkem, az Urat,
és meg ne feledkezzél semmi jótéteményéről!
Hálát adunk neked, Urunk, hogy szolgálhatunk, hogy nem tekinted méltat-
lanságunkat, hanem minden kérésünkön és reménységünkön felül meghall-
gatsz és megsegítesz minket. Hálát adunk a közösségért, amelyben igédet
hallgathattuk, és együtt dicsérhettünk téged végtelen jóságodért. Tedd ma-
radandóvá bennünk mindazt az áldást, amit ebben a közösségben tőled
kaptunk.
áldjad, én lelkem, az Urat,
és meg ne feledkezzél semmi jótéteményéről!
5
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek