Az istentisztelet változó részei

Az egyházi év szerint változó szövegek - Alkalmak szerint változó szövegek - Zsoltárok

03Az_istentisztelet_valtozo_reszei089-262.pdf — PDF document, 798Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
III. az IstentIsztelet változó részeI
1. Az egyházi év szerint változó szövegek
2. Alkalmak szerint változó szövegek
3. Zsoltárok
background image
1. AZ egyháZi év sZerint váltoZó sZövegek
Két advent Között
1. Advent 1. vAsárnApjA
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg! (zsolt 25,1.2)
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem.
ösvényeidre taníts meg engem.
vezess igazságodban, és taníts engem,
mert te vagy üdvözítő Istenem. (zsolt 25,4.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek
egyszerre meglátják – így szól az Úr. (ézs 4,3.5)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen
vétkeztem. de légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel, az Úr Jézus
Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.

background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Jöjj, Urunk, és végy minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átká-
tól, és üdvözüljünk a te megváltó erőddel, aki az atyával és a szentlélekkel
élsz és uralkodol örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 21,1–
róm 13,11–14
Az új kezdet: megtérésre hívó szó!
a:
Mk 1,1–5
1Pt 1,22–25
ézs 55,6–11
B:
lk 4,13–21
apCsel 17,22–32
Hós 14,2–3.5–1a
C:
lk 3,1–6
Jel 2,1–5(6–7)
ézs 63,15–17
zs:
zsolt 25,4–7
textuskollekták
Hálát adunk neked, örök Isten, hogy hallgathatjuk igédet, az egyetlen mara-
dandót a mulandó világban. teremts minket újjá szentlelkeddel, hogy ne
csak hallgatói, hanem megtartói legyünk igédnek, az Úr Jézus Krisztus által.
ámen.
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy elküldted a bűnösök Megváltóját,
mert örvendezel a bűnösök megtérésén. Kérünk, világosítsd meg szívünket
igéddel, hogy meglássuk bűneinket, és magasztaljuk irgalmadat, az Úr Jézus
Krisztus által. ámen.
Urunk, Istenünk! légy áldott, hogy kegyelmed ismét megújult rajtunk,
mert örök a te szereteted, és mi tebenned élünk, mozgunk, és vagyunk. In-
díts minket igaz megtérésre: hadd egyengessük az utat szent Fiad, az Úr Jé-
zus Krisztus előtt, aki volt, aki van, és aki eljövendő. ámen.
Urunk! Hálát adunk az egyházi esztendő küszöbén, hogy újra szól hoz-
zánk bűneinket kárhoztató törvényed és bűnbocsánatot felajánló evangéliu-
mod. áldott légy ezért az új kezdetért! add, hogy egészen a tiéd legyünk, és
megújuljunk. ámen.
1
background image
Két advent Között
2. Advent 2. vAsárnApjA
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Íme, eljön az Úr a népek üdvözítésére,
és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére.
Urunk, néped pásztora, hallgass meg,
jöjj el, és üdvözítsd népedet.
Kelts minket életre, és hirdetjük nevedet,
világoltasd orcádat, hogy üdvözüljünk. (zsolt 8,2.3.1.2)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az emberfia eljön az ő atyjának dicsőségében, és megfizet mindenkinek az
ő cselekedete szerint. (Mt 16,27)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg
vétkeimet, és teremts újjá szentlelkeddel, hogy ha eljön ítéleted napja, meg-
állhassak előtted, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a
világba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
2
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! ébreszd fel szívünket, hogy örömmel készüljünk egyszülött Fiad
jövetelére, és megújult lélekkel szolgáljunk neked őáltala, aki veled és a
szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 21,25–36
róm 15,4–13
Ítélet előtt, kegyelem alatt
a:
lk 13,6–
Jak 5,7–11
Mal 3,1–7a
B:
lk 17,2–3
zsid 1,35–3
Mal 3,13–18
C:
lk 1,13–17
Júd 17–25
ézs 2,12.17–2
zs:
zsolt 11,88–6
textuskollekták
Hálát adunk, üdvözítő Krisztusunk, hogy emlékeztetsz dicsőséges vissza-
térésedre. Ints meg minket követeid szava által, hogy készüljünk ítéletedre,
és bízzunk kegyelmedben, hogy elhagyjuk a bűn útját, és tisztaságban éljünk
mindeneket megújító erőd által. ámen.
Urunk, örök Királyunk! Köszönjük, hogy szolgálatodba hívsz minket.
tisztíts, taníts, gondozz minket igéddel, és add erődet is, hogy kegyelmes
szeretetedet dicsőítve készüljünk eléd, aki ígéreted szerint visszajössz dicső-
séggel, ítélni élőket, holtakat. ámen.
Istenünk, atyánk! áldunk azért az irgalmadért, hogy minket nem kár-
hozatra rendeltél, hanem a világosság és a nappal gyermekeivé tettél. tarts
meg minket ebben a hitben, hogy ítéleted ne találjon készületlenül, hanem
éberek és józanok legyünk, és szeretetben járjunk, az Úr Jézus Krisztus által.
ámen.
Úr Jézus! emlékeztess ítéletedre. értesd meg velünk, hogy életünkkel
tartozunk neked. láttasd be velünk, hogy türelmed és szereteted tart min-
ket. Minden napot azért adsz, hogy legyen időnk felkészülni jöveteledre.
ámen.
3
background image
Két advent Között
3. Advent 3. vAsárnApjA
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
láttasd meg velünk, Urunk, a te kegyelmedet,
és add nekünk üdvösségedet. (zsolt 85,8)
eddig is megkegyelmeztél a te népednek,
és elfedezted minden vétkünket.
térj hozzánk most is, üdvözítő Istenünk,
és fordítsd el tőlünk haragodat. (zsolt 85,2.3.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és általa lett ámenné
Isten dicsőségére. (2Kor 1,2)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Hozzád menekülök segítségért, mert nem tudok szabadulni bűne-
imtől. te hatalmas vagy és igen irgalmas. elég nekem a te kegyelmed, csak
szánj meg engem, és bocsásd meg vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a
világba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
4
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! látogass meg minket kegyelmeddel, és oszlasd el a sötétséget lel-
künkben a te világosságoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent-
lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 11,2–1
1Kor 4,1–5
Senki meg ne tévesszen titeket!
a:
Jn 5,31–38
2tim 1,8–14
5Móz 5,6a.7–1
B:
lk 3,15–18
Kol 2,1–7
ézs 51,1–6
C:
Jn 1,3–42
Jel 3,7–8()1–13
ézs 12,1–3
zs:
zsolt 85,2–8
textuskollekták
Úr Isten, mennyei atyánk! Hálát adunk igédért, amely minket országodba
hív, és követeidért, akik akaratod titkát hirdetik nekünk. világosíts meg
szentlelkeddel, hogy követeid szavából megértsük a te hívásodat. rázz fel
minket az eljövendő ítélet hírével, hogy hozzád térjünk, és képmutatás nél-
kül szolgáljunk neked, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Mennyei atyánk! áldunk, hogy szentlelked által bizonyságot teszel Fi-
adról, Jézus Krisztusról. erősíts meg a tiszta hitben, hogy senki meg ne té-
vesszen minket, és állhatatosan járjunk igéd világosságában, az Úr Jézus
Krisztus által, aki eljött, aki él, és aki eljövendő. ámen.
lásd meg, Urunk, hogy téves tanítások és hamis reménységek mennyi-
re bontják és gyengítik egyházad közösségét. nyisd meg előttünk az evangé-
lium helyes értelmét, és téríts minket a hit egységére, hogy közösségünk
megbonthatatlan és örömünk teljes legyen tebenned. ámen.
Kegyelmes Istenünk! Köszönjük, hogy szüntelenül hangzik egyházad-
ban a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel. Köszönjük, hogy ma is együtt
lehettünk ennek meghallgatására. Kérünk, ajándékozz meg azzal a bizo-
nyossággal, hogy bűnbocsánatot, életet és üdvösséget készítettél nekünk az
Úr Jézus Krisztus által. ámen.
5
background image
Két advent Között
4. Advent 4. vAsárnApjA
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Készítsétek az Úrnak útját,
egyengessétek ösvényeit!
szolgáljatok az Úrnak örömmel,
járuljatok színe elé ujjongással!
Mert jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme,
és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. (zsolt 1,2.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert őbenne örül a mi szívünk. (zsolt
33,2.21)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem.
töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét, az Úr Jézus
Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
6
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Hálás szívvel örvendezünk színed előtt, Istenünk, hogy egyszülött Fiad eljött
testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben,
tedd teljessé boldogságunkat az örök élet ajándékával, az Úr Jézus Krisztu-
sért, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 1,1–28
Fil 4,4–7
Menjetek eléje örvendezéssel!
a:
Jn 3,25–3
Jel 22,1–
zsolt 1,1–5
B:
lk 1,46–55
2Kor 1,2–24
ézs 46,8–13a
C:
lk 1,67–7
Fil 2,16–18
zsolt 24,7–1
zs:
zsolt 33,1–11
textuskollekták
Úr Jézus Krisztus! Jöveteledet várja néped. Kérünk, igéddel tisztíts minket,
szenteld meg életünket, öltöztess fel az igazság, béke, irgalmasság és szeretet
cselekedeteivel, hogy büntetlenül állíthass színed elé, és ígéreted szerint ve-
led éljünk örökké boldogan. ámen.
áldunk téged, Istenünk, hogy elküldted az igazi világosságot azoknak,
akik a bűn sötétségében és a halál árnyékában élnek. Kérünk, szentelj meg
minket, hogy az igazságot cselekedjük, és nevelj szereteteddel, hogy a békes-
ség útján járjunk, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, láttasd meg velünk Jézus Krisztus szeretetének mindent meg-
haladó nagyságát. tedd kicsivé mindazt, ami Jézust szemünk elől eltakar-
hatja: a kétséget, a közönyt, a gondot és a félelmet, hogy örömmel teljék meg
szívünk, és magunk is örömszerzők legyünk az emberek között. ámen.
Hálát adunk, Istenünk, hogy egyszülött Fiadban igazi örömmel aján-
dékoztad meg a világot. Kérünk, ébressz hitet szívünkben, hogy amiképpen
Keresztelő János boldog volt, amikor felismerte őt, és a tanítványok örültek,
amikor megtalálták az Üdvözítőt, úgy mi is boldog örömmel hallgassuk
igéjét, az örök élet beszédét. ámen.
7
background image
IMMánUél
5. kArácsony este
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Jöjjetek, és lássátok Isten tetteit,
áldjátok, népek, a mi Istenünket! (zsolt 66,5.8)
Magasztalom az Urat teljes szívemből
az igazak körében és a gyülekezetben.
Mert váltságot küldött az ő népének,
örökkévalónak rendelte szövetségét. (zsolt 111,1.)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
áldott az Úr, hogy meglátogatta népét,
és váltságot szerzett néki. (lk 1,68)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert megváltót
küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és aján-
dékozz meg üdvösséged örömével, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez
jóakarat.
8
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk, aki ezt a szent éjszakát tündöklővé tetted az igazi világosság meg-
jelenésével: add, hogy a földön hittel fogadjuk az ő világosságának kijelen-
tett titkát, a mennyben pedig ajándékul kapjuk az üdvösség örömét őáltala,
aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 1,2b–23
zsid 1,1–6
A megígért Megváltó
a:
Jn 7,28–2
Jel 22,16–17.2
ézs 5,2–21
B:
Mt 8,1–2
róm 1,1–7
Mal 3,2a
C:
lk 18,17
Jel 12,1–11
1Móz 22,(15–17)18
zs:
zsolt 8,2–6.14–16
textuskollekták
Mennyei atyánk! Hálát adunk, hogy elküldted a megígért Megváltót, és
örömet, békességet készítettél minden embernek. áldj meg minket kegyel-
mes jelenléteddel, hogy senki se érezze magát egyedül, senki se maradjon
vigasztalásod nélkül, hanem mindnyájan egy szívvel, boldogan áldjuk atyai
jóságodat, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Mennyei atyánk! áldunk, hogy megtartod szavadat, és akit ígértél, el-
küldted megváltásunkra. ez a te hűseged indítson minket arra, hogy Fiad-
hoz hittel ragaszkodjunk, és így minden ígéreted valóra váljék életünkben az
ő érdeméért. ámen.
Mennyei atyánk! Híveid mennyei és földi serege magasztal téged, hogy
egyszülött Fiadat ajándékoztad a világnak. tisztítsd meg szívünket szentlel-
keddel, hogy mindennél jobban örüljünk a te ajándékodnak, az Úr Jézus
Krisztus által. ámen.
Istenünk! Hálát adunk, hogy beteljesítetted prófétáid minden ígéretét
Betlehemben, Mária gyermekében. add, hogy az egyszerű pásztorokkal, an-
gyalaid fényes seregével és a teremtett világgal együtt dicsérjük nevedet,
mert békét hoztál a földre és jóakaratot tanúsítottál az ember iránt, a dávid
Fia Jézus Krisztus által. ámen.

background image
IMMánUél
6. kArácsony Ünnepe
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
világosság ragyog felettünk, mert megszületett a Megváltó,
és nem lesz vége uralmának és a békének.
énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodálatosan cselekedett.
az Úr megmutatta váltságát:
a népek előtt feltárta igazságát. (zsolt 8,1.2)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát elküldte
a világba, hogy éljünk őáltala. (1Jn 4,)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert megváltót
küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és aján-
dékozz meg üdvösséged örömével, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
1
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
áldunk téged, Istenünk, hogy testté lett Igéd új világosságát árasztod reánk.
add, hogy ez a világosság hit által ragyogjon szívünkben, és tükröződjék
cselekedeteinkben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él
és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 2,1–14
tit 2,11–14(15)
A testté lett Ige
a:
Jn 1,14–18
róm 5,18–21
Mik 5,1–4a
B:
Jn 1,1–13
zsid 1,1–3
ézs ,1–6
C:
Mt 1,2b–23
1tim 3,16
Jer 23,5–6
zs:
zsolt 8,1–
textuskollekták
Urunk! Méltatlanok vagyunk arra a nagy szeretetre, hogy értünk emberré
lettél, és szolgai formát öltöttél magadra. tégy minket alkalmassá szolgála-
todra, hogy ne csak imádjuk szereteted titkát, hanem bizonyságot is tegyünk
róla szóval és cselekedettel. ámen.
Jézus Krisztus! Magasztalunk téged, hogy emberré lettél értünk, és így
testvéreiddé és az örök élet részeseivé tettél minket. részesíts a bűn és a halál
feletti győzelmedben is, hogy szentlelked által újjászülessünk, és egész
életünket betöltse az öröm és hála a te emberszeretetedért. ámen.
az angyalok és a hívek seregével áldunk téged, Istenünk, hogy egy-
szülött Fiadat Megváltóul adtad a világnak. világosíts meg szentlelkeddel,
hogy Jézusban mi is megismerjük megváltó Urunkat, öröm és békesség
töltse el szívünket őáltala. ámen.
Mennyei atyánk, hűséges Istenünk! Köszönjük, hogy egyszülött szent
Fiadat értünk, bűnösökért emberré tetted. add, hogy Jézus Krisztus élete a
mi életünk, igazsága a mi igazságunk legyen, és így engedelmes és igaz gyer-
mekeid legyünk őáltala. ámen.
11
background image
IMMánUél
7. kArácsony 2. nApjA
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
világosság ragyog felettünk, mert megszületett a Megváltó,
és nem lesz vége uralmának és a békének.
énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodálatosan cselekedett.
az Úr megmutatta váltságát,
és a népek előtt feltárta igazságát. (zsolt 8,1.2)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Isten elküldte Fiát a világ Üdvözítőjéül, és aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia,
abban megmarad az Isten, és ő is az Istenben. (1Jn 4,14.15)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! a te szereteted fényénél látom, mennyire szegény vagyok szeretet-
ben. Bocsásd meg bűnömet, és éreztesd velem szereteted erejét, hogy hoz-
zád hasonlóan gazdag legyek áldozatra kész szeretetben, az Úr Jézus Krisz-
tusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
12
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk, terjeszd és őrizd meg közöttünk az egyetértést, és ahogyan angyalok
énekével hirdettél békességet az embereknek, úgy tégy minket is a békesség
gyermekeivé és követeivé, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlé-
lekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 2,15–2
tit 3,4–8
Az új életre indító szeretet
a:
Jn 13,34–35
1Jn 4,–16a
ézs 4,13–16a
B:
Jn 3,35–36
1Jn 3,1–3
ézs 11,1–
C:
Mt 11,25–3
1Jn 1,1–4
ézs 6,1–21
zs:
zsolt 8,2–1
textuskollekták
Istenünk, atyánk! Köszönjük, hogy elküldted Jézus Krisztust, és általa meg-
mentetted a teremtett világot: minket is. Könyörülj rajtunk, hogy karácsonyi
evangéliumod az ünnepek után is örömünk alapja és szeretetünk forrása
maradjon. ámen.
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy nemcsak elküldted a világ megvál-
tóját, hanem igéddel és jelekkel el is vezetsz minket őhozzá. ébressz ben-
nünk élő hitet szentlelkeddel, hogy a megváltás jó hírét híven őrizzük szí-
vünkben, és békéjét örömmel terjesszük a világban, az Úr Jézus Krisztus
által. ámen.
dicsérünk téged, Istenünk, hogy jóságos és emberszerető vagy. Ké-
rünk, áraszd reánk szentlelkedet, hogy kegyelmedből megigazuljunk, tet-
szésed szerint új életben járjunk, és az örök élet örökösei legyünk, az Úr Jé-
zus Krisztus által. ámen.
Mennyei atyánk! Hálát adunk az élő Megváltóért, akinek születése és
testté létele az élet forrásává lett minden ember számára. add, hogy kegyel-
med kárba ne vesszen rajtunk, hanem teremtsen újjá az örök életre, a mi
Urunk Jézus Krisztus által. ámen.
13
background image
IMMánUél
8. kArácsony utáni vAsárnAp
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevzetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
tebenned bízom Uram,
igazságoddal oltalmazz, és ments meg engem! (zsolt 71,1.2)
Istenem, ifjúkorom óta tanítottál engem,
és mind mostanig hirdetem csodáidat,
és igazságodat, amely felér a magasságig,
mert nagy dolgokat cselekedtél! (zsolt 71,17.1)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
a hegyek megmozdulnak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmassá-
gom nem mozdul tőled, és békességem szövetsége nem rendül meg – így
szól az Úr, aki könyörül rajtad. (ézs 54,1)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Könyörülj rajtam, Istenem, és a te szereteteddel győzz le minden gonosz
indulatot szívemben. Irgalmaddal tégy irgalmassá embertársaim iránt, és
vezess a békesség útján, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
14
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk! Minden jóság és szeretet forrása! Indíts minket jóakaratra és
egyetértésre, hogy mindenkor békességben kövessünk téged, és szeretettel
cselekedjük parancsolataidat, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent-
lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 2,33–4
Gal 4,1–7
A békességet szerző Isten
a:
lk 1,5–
ef 2,13–18
ézs 45,5–8
B:
lk 2,25–32
2Kor 5,18–2
ez 37,24–27
C:
lk ,46–5
Fil 4,8–
Jer 2,11–13
zs:
zsolt 71,14–24a
textuskollekták
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy csupa szeretetből elküldted egyszülött
Fiadat, és általa megbékéltetted magaddal a világot. nyisd meg szívünket
igéd hallására, hogy megbéküljünk veled, és békességed követei legyünk, az
Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Úr Isten, mennyei atyánk! te békességre teremtetted a világot, mi pe-
dig szüntelenül békétlenkedünk. Kérünk, ronts le minden válaszfalat közöt-
tünk, hogy a te békességed megnyugodjék rajtunk és a világon, Jézus Krisz-
tus által. ámen.
áldunk téged, Istenünk, hogy bűnös gyermekeidet Jézus Krisztusban
újra magadhoz fogadod. ronts le minden választófalat közted és közöttünk.
teremts minket újjá, hogy ellenségeidből gyermekeiddé legyünk, és hasz-
nálj fel minket is békességet teremtő munkádban. ámen.
áldunk téged, Istenünk, hogy nekünk is kijelentetted Jézus Krisztust, a
világ világosságát. Kérünk, terjeszd igéd által az ő világosságát, hogy sok
nyelven, de egy szívvel magasztaljunk téged azért a békességért és üdvössé-
gért, amelyet az egész világnak szereztél őáltala. ámen.
15
background image
naPJaIM Isten KezéBen vannaK
9. óév este
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az én segítségem az Úrtól van,
aki teremtette a mennyet és a földet. (zsolt 121,2)
az Úr megőriz téged minden rossztól,
megőrzi a te lelkedet.
Megőrzi az Úr a te kimeneteledet és bemeneteledet
mostantól mindörökké. (zsolt 121,7.8)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az ember olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: meg-
szárad a fű, és virága lehull, de az Úr beszéde megmarad örökké. (1Pt 1,24.25)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Irgalmadat keresem, örök Isten, mert te voltál menedékem mindenkor. Bo-
csásd meg vétkeimet, és maradj velem kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztu-
sért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
16
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! Irányítsd szívünket és gondolatainkat a te jó tetszé-
sed szerint, hogy bőven teremjük a jó cselekedetek gyümölcseit szeretett Fiad
nevében, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 12,35–4
2tim 4,(1–4)5–8
Múlik a kegyelem ideje!
a:
Mt ,14–17
2Kor 5,–1
zsolt 62,6–13
B:
Jn 12,35–36
zsid 13,7–(14)
zof 2,1–3
C:
Mk 13,32–37
2Kor 4,15–18
Hós 1,12
zs:
zsolt ,1–12
textuskollekták
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy az év utolsó estéjén igéd fényében vizs-
gálhatjuk életünket. Köszönjük gondoskodó szeretetedet, amellyel ebben az
esztendőben is megőriztél, és igéddel tápláltál minket. Kérünk, ha éveink el-
fogynak, akkor is tarts meg kegyelmesen veled és Fiaddal, az Úr Jézus Krisz-
tussal való közösségben szentlelked által. ámen.
Maradj velünk, Urunk, mert jó nekünk veled lennünk. Jó a te beszéde-
det hallanunk, és közelséged erejét éreznünk. Jól tudod, Urunk, mennyire
reád szorulunk: egyedül elgyengül a hitünk, elhatalmasodik a bűnünk.
ezért, Urunk, hallgasd meg könyörgésünket, és maradj velünk. ámen.
örök Isten! ébreszd szívünket hálára kegyelmedért, amelyet napról
napra megújítottál rajtunk. nyugtalanítsd szívünket az idő múlásával, hogy
vissza ne éljünk türelmeddel. vond magadhoz szívünket szereteteddel, hogy
mindig elég legyen nekünk a te kegyelmed, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, aki az elmúlt esztendő minden napján velünk voltál: kérünk,
támassz szívünkben szomjúságot igéd után, hogy tanításod szerint éljünk, és
ha majd meg kell jelennünk ítélőszéked előtt, kegyelmed által elnyerjük a
veled való közösség soha meg nem szűnő örömét. ámen.
17
background image
naPJaIM Isten KezéBen vannaK
10. Újév
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az Úr dicséretét hirdeti ajkam,
és szent nevét áldja minden lélek, örökkön örökké. (zsolt 145,21)
Urunk, mily felséges a te neved az egész földön,
mert az égre helyezted fenségedet!
Ha látom egedet, ujjaid alkotását,
a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél:
micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla,
és az emberfia, hogy gondod van reá? (zsolt 8,2.4.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
a mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet.
(zsolt 124,8)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Uram, Istenem! vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem paran-
csolataid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert nagy a te irgalmad. töröld el
vétkeimet, és teremts bennem új szívet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
18
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! te soha nem változol, de kegyelmed megújul nap-
ról napra. az új esztendőben is vezess minket szentlelkeddel, hogy megáll-
junk a hitben, és tetszésed szerint éljünk mindenkor, az Úr Jézus Krisztus ál-
tal, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 2,21
Gal 3,23–2
Mindent Jézus nevében cselekedjetek!
a:
Mt 7,24–27
ef 2,8–1
5Móz 28,1–3.8–
B:
Jn 14,13–15
1Kor 3,–15
1Móz 28,1–22a
C:
Jn 16,28–33
apCsel 4,1–12
5Móz 11,26–28
zs:
zsolt 121,1–8
textuskollekták
neveddel indulunk, Jézus! áldott légy az új esztendőért, amelynek reggelén
kegyelmed ismét megújult rajtunk. téged kívánunk és téged imádunk, aki
ez esztendőnek is fundamentumot vetsz igéddel, és utat készítesz, hogy jó
cselekedetben járhassunk. erőnek, szeretetnek, józanságnak lelke, vezess!
ámen.
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy napról napra és évről évre meg-
hosszabbítod életünket, s időt és lehetőséget adsz a megtérésre. add, hogy
vissza ne éljünk türelmeddel, hanem keressük és megtaláljuk azt, amit bé-
kességünkre készítettél az Úr Jézus Krisztus nevében. ámen.
Urunk! a mi szívünk tele van kételkedéssel és állhatatlansággal. nem
merjük reád bízni a jövendőt, és nem tudjuk akaratodat cselekedni a jelen-
ben. Mégis hozzád fordulunk, és kérünk, emlékeztess minket eljöveteledre
és az örök élet ígéretére, hogy megálljunk a hitben mindvégig. ámen.
background image
naPJaIM Isten KezéBen vannaK
11. Újév utáni vAsárnAp
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az Úr dicséretét hirdeti ajkam,
és szent nevét áldja minden lélek örökkön örökké. (zsolt 145,21)
Urunk, mily felséges a te neved az egész földön,
mert az égre helyezted fenségedet!
Ha látom egedet, ujjaid alkotását,
a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél:
micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla,
és az emberfia, hogy gondod van reá? (zsolt 8,2.4.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. (róm 1,13)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyríe
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Hallgasd meg imádságomat, és ne rejtsd el orcádat könyörgésem
elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el
vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
11
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten, aki ellene állsz a kevélyeknek, de kegyelmet adsz az
alázatosoknak: tarts meg minket irgalmadban, hogy ne hívjuk ki haragodat,
hanem részesüljünk üdvösséged ajándékában, az Úr Jézus Krisztus által, aki
veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 2,13–23
1Pt 4,12–1
Alázzátok meg magatokat Isten keze alatt!
a:
Mt 18,1–5
Jak 4,1–17
ézs 63,7–11
B:
Mt 3,13–17
róm 8,28–3
Józs 24,14–24
C:
Mt 16,1–4
róm 3,–1
1sám 2,1–8
zs:
zsolt 5,4–a
textuskollekták
áldunk téged, Istenünk, hogy igaz minden szavad, és megtartod ígéreteidet.
add, hogy szeressük és megbecsüljük szent igédet, és engedd, hogy az le-
gyen életünk világossága, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk és Üdvözítőnk! te tudod, mennyire elégedetlen és aggodalmas-
kodó a mi szívünk. láttasd meg velünk, hogy elég nekünk a te kegyelmed.
erősítsd meg szívünket, hogy mindennél jobban ragaszkodjunk hozzád, és
hálával dicsérjünk téged. ámen.
Jézusunk, aki láthatatlanul mellettünk jársz az úton: maradj velünk eb-
ben az évben is. taníts alázatra és szeretetre, és adj nekünk ma és minden
napon csendet és békességet, megnyugvást és örömöt a te közeledben. ámen.
Úr Jézus Krisztus! Közénk jöttél: alázatos voltál. Könyörülj rajtunk, és
szabadíts ki önhittségünkből és önzésünkből. adj szívünkbe igazi alázatos-
ságot, hogy meglássuk dicsőségedet. ámen.
111
background image
KrIsztUs dICsőséGe MeGJelenIK a vIláGBan
12. víZkeresZt Ünnepe
liturgikus szín: fhér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Íme, eljött az Úr, akit ti kerestek,
és övé a dicsőség, az erő és a hatalom.
Benne áldatik meg a föld minden nemzetsége,
és a népek mind őt magasztalják!
áldott az ő dicsőséges neve örökké,
teljék meg az egész föld az ő dicsőségével! (zsolt 72,17.1)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az igazi világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. (Jn 1,)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim el-
len, és ezért kárhozatra méltó vagyok. de végtelen irgalmadhoz menekülök:
bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
112
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk, aki bölcseket vezettél egyszülött Fiadhoz a csillag fényével: add
meg nekünk kegyelmesen, hogy miután hit által megismertünk téged, eljus-
sunk isteni dicsőséged látására is, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 2,1–12
ézs 6,1–6
A világ Világossága
a:
Jn 8,12
1Jn 2,7–11
ézs 4,1–6
B:
Mt 4,12–17
1Jn 1,5–1
ézs 42,5–7
C:
Jn ,1–7
1thessz 5,1–11
1Móz 1,1–4a
zs:
zsolt 138,1–6
textuskollekták
Istenünk, atyánk! Köszönjük, hogy megszántad a bűn sötétségétől szenvedő
világot, és elküldted számára az életet adó világosságot. ébressz minket új
életre, hogy a világosság fiai legyünk: örömmel szolgáljunk neked, és szere-
tettel munkáljuk embertársaink javát, a mi Urunk Jézus Krisztus által. ámen.
Istenünk, aki nekünk is felragyogtattad az igazi világosságot: oszlasd el
bennünk a bűn és a hitetlenség homályát, és világosítsd meg előttünk a bé-
kesség és a szeretet útját, hogy azon járjunk, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy nem hagytad elveszni a vi-
lágot bűneiben, hanem elküldted egyszülött Fiadat a világ világosságául.
add, hogy nekünk is felragyogjon a Krisztus: hogy meglássuk és megbánjuk
bűneinket, és felszabadultan, örvendezve éljünk az ő világosságában. ámen.
Urunk, aki által a tökéletes szeretet napja kelt fel, és az igaz élet jelent
meg a világban: űzd el a mi életünkből is a bűn sötétségét, és vidd bennünk
győzelemre az igaz életet és a tiszta szeretetet, hogy mint a te tanítványaid,
a te világosságod hordozói legyünk a világban. ámen.
113
background image
KrIsztUs dICsőséGe MeGJelenIK a vIláGBan
13. víZkeresZt után 1. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
szám beszéde és szívem gondolata legyen kedvessé előtted,
én Uram, kősziklám és megváltóm. (zsolt 1,15)
az egek beszélik Isten dicsőségét,
és kezének munkáját hirdeti az égboltozat.
Hangjuk elhat az egész földre,
és szavuk a világ határáig. (zsolt 1,2.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az Ige testté lett, és közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egy-
szülöttének dicsőségét. (Jn 1,14)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél
jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. légy hozzám ke-
gyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek, az Úr Jé-
zus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
114
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! teljesítsd kegyelmesen a te néped kérését: láttasd meg
velünk feladatainkat, és adj erőt azoknak teljesítésére, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 2,41–52
róm 12,1–5
Isten dicsősége
a:
Mt 5,13–16
ef 5,11–14
zsolt 7,1–12
B:
Jn 7,14–18
róm 1,18–25(26–32)
4Móz 14,1b–23
C:
Jn 5,22–23
ef 6,1–4
ézs 48,6b–11
zs:
zsolt 1,2–5a
textuskollekták
Úr Jézus Krisztus! a te szereteted a világ világossága, és a te békességed az
élet sója. Hálát adunk, hogy ezt mi is megtapasztalhattuk. áraszd ki szí-
vünkbe szeretetedet és békességedet, hogy azt minden szavunk, cselekede-
tünk és egész életünk továbbsugározza, a te dicsőségedre. ámen.
Mindenható Isten, aki szent Fiadat világosságul küldted a világra, hogy
megismertesse velünk akaratodat, ébressz fel az álomból, és újítsd meg értel-
münket, hogy az ő szolgálatára szánjuk életünket, és a te neved dicsőségére
legyen minden szavunk és cselekedetünk, Jézus Krisztus által. ámen.
Hálát adunk neked, Urunk és Istenünk, hogy egyszülött Fiadat ember-
ré tetted, és a bűnösök közé állítottad, hogy elvegye és hordozza a világ bű-
nét. add, hogy szolgai formájában is ráismerjünk Megváltónkra, reá vessük
minden bűnünket, és felszabadult lelkiismerettel szolgáljunk neki, most és
örökké. ámen.
Urunk, Istenünk! eléd visszük családi életünk minden gondját. Meg-
valljuk, hogy sokszor vétkezünk parancsolatod ellen, és sokszor megbántjuk
egymást szeretetlenségünkkel. téríts, és nevelj minket igéddel, hogy szülők
és gyermekek egymásra találjanak a te neved dicsőségére, az Úr Jézus Krisz-
tus által. ámen.
115
background image
KrIsztUs dICsőséGe MeGJelenIK a vIláGBan
14. víZkeresZt után 2. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az egész föld leborul előtted, Uram,
és éneket zengenek nevednek. (zsolt 66,4)
örvendezz Istennek, egész föld,
énekeljétek neve dicsőségét!
Jertek, és lássátok Isten tetteit,
csodálatosan cselekszik az ember fiain! (zsolt 66,1.2.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe: minden őáltala és őérte teremtetett,
és őbenne áll fenn minden. (Kol 1,15.16.17)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vádolom magamat előtted, Istenem, mert ismerem akaratodat, mégsem él-
tem parancsolataid szerint. Könyörülj rajtam, és adj nekem élő hitet, hogy
szívesen cselekedjem akaratodat, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
116
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! te irányítasz mindent a mennyen és a földön. Hall-
gasd meg kegyelmesen néped könyörgését, és add békességedet a mi ko-
runknak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralko-
dik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 2,1–11
róm 12,6–16
Isten akarata
a:
Mt 5,17–1
zsid 13,2–21
5Móz 3,11–15
B:
Mt 6,1
1tim 2,4–7
Péld 3,1–21.27–35
C:
Jn 4,31–38
1Pt 4,1–5(6)
2Móz 2,1–17
zs:
zsolt 112,1–
textuskollekták
Urunk, Istenünk! Megismerhetővé tetted, sőt szívünkbe írtad akaratodat.
Jézus Krisztus által megmutattad törvényed érvényességét és felelősségün-
ket. Munkáld bennünk, hogy életünk akaratodat szolgálja: készek legyünk
minden jóra, azt tegyük, ami kedves előtted, és dicsőítsünk téged itt a földön
és az örökkévalóságban. ámen.
szent és örök Isten! Hálát adunk neked, hogy törvényedben kijelentet-
ted megmásíthatatlan akaratodat. téríts meg és vezess minket szentlelked-
del, hogy teljes szívvel higgyünk benned, képmutatás nélkül szeressük egy-
mást, és így töltsük be törvényedet, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Mindenható Isten, mennyei atyánk! Hálát adunk neked, hogy be-
szélsz velünk, és feltárod előttünk akaratodat. segíts, hogy azt megértsük.
szentlelkeddel tégy készségesekké minket minden jóra, szent Fiad, az Úr Jé-
zus Krisztusért. ámen.
dicsérünk téged, Istenünk, azért a világot átfogó irgalmadért, hogy
akarod, és munkálod minden ember üdvösségét. dicsérünk azért az áldoza-
todért is, hogy egyszülött Fiadat értünk a halálba adtad, és közbenjárónkká
tetted. add, hogy ragaszkodjunk hozzá, és eljussunk az igazság ismeretére
őáltala. ámen.
117
background image
KrIsztUs dICsőséGe MeGJelenIK a vIláGBan
15. víZkeresZt után 3. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
nagy az Úr szeretete hozzánk,
és az Úr hűsége megmarad örökké. (zsolt 117,2)
Istenünk, légy hozzánk irgalmas, és áldj meg minket,
ragyogtasd felénk a te orcádat,
hogy megismerjék a földön a te utadat,
minden nép között a te üdvösségedet. (zsolt 67,2.3)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Már fénylik az igazi világosság, és aki szereti az ő atyjafiát, az marad a vilá-
gosságban. (1Jn 2,8.1)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vallom, és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél
jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. légy hozzám ke-
gyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jé-
zus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
118
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! tekints kegyelmesen gyengeségünkre, és nyújtsd ki
hatalmas jobbodat segítségünkre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 8,1–13
róm 12,17–21
Isten szeretete
a:
lk ,51–56
1Jn 3,1–12
Hós 11,1–4.
B:
Mt 8,14–17
1Jn 2,3–6
ézs 61,1–2.8
C:
Mt 4,23–25
1thessz 4,–12
2Kir 5,l–15a
zs:
zsolt 146,1–1
textuskollekták
Mennyei atyánk! Minden lehetséges tenálad, mindenható a te szereteted.
Mutasd meg rajtunk is szereteted hatalmát, és adj nekünk új szívet, amely
igazán tud szeretni, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
áldunk téged, Urunk, Jézus Krisztus, mert türelemmel és szeretettel
jöttél a világba. szereteted ébresszen minket bűnbánatra, téged követő alá-
zatra és szelídségre, hogy Isten gyermekeiként szeretetben járjunk, mint aki-
ket a te lelked vezérel. ámen.
áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy meg akarsz menteni minden em-
bert, és azok vesztét sem akartad, akik nem fogadtak be téged. Ments meg
minket is, és tégy hozzád hasonlóvá, hogy teljes szívvel szeressünk téged, és
jóval győzzük meg a gonoszt. ámen.
Mennyei atyánk, akinek megtartó és üdvözítő szeretete megjelent Jé-
zus Krisztusban: add, hogy kövessük az ő példáját, és a te gyermekeidként
tudjuk szeretni egymást, hogy ne maradjunk a halálban, hanem általmen-
jünk a halálból az életre, az ő szeretetéért. ámen.
11
background image
KrIsztUs dICsőséGe MeGJelenIK a vIláGBan
16. víZkeresZt után 4. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az Úr igéje igaz,
és minden cselekedete megbízható. (zsolt 3,4)
Igéjével alkotta az Úr a mennyet,
és szája leheletével minden seregét.
legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk:
hiszen benned bízunk! (zsolt 33,6.22)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jézus Krisztus az Isten dicsőségének visszatükröződése és az ő személyének
képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. (zsid 1,3)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Uram, Istenem! vallom, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztem paran-
csolataid ellen. Mégis hozzád menekülök, mert nagy a te irgalmad. töröld el
vétkeimet, és teremts bennem új szívet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
12
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk! emberi gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a kísértések-
ben. adj nekünk testi és lelki erőt, hogy mindazt, ami bűneink miatt gyötör
minket, legyőzzük a te segítségeddel, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 8,23–27
róm 13,8–1
A teremtett világ Ura
a:
Mt 14,22–33
Kol 1,15–2
ézs 45,18–25
B:
Jn 5,1–21
ef 1,15–23
1Móz 8,15–22
C:
Mk 1,21–28
Kol 2,8–1
Jób 42,1–6
zs:
zsolt 3,1–5
textuskollekták
Úr Jézus Krisztus! Imádunk végtelen szeretetedért, amellyel megváltottad a
világot, és isteni hatalmadért, amellyel magadhoz vonsz mindeneket. tégy
minket is népeddé, és add ránk áldásodat, hogy hálával magasztaljuk neve-
det az egyházban, és örömmel szolgáljunk a világban. ámen.
Úr Jézus Krisztus! Csendesítsd el szívünkben a kételkedést és a kishi-
tűséget. szólj csak egy szót hozzánk erővel és hatalommal, hogy meghalljuk
és higgyük, hogy te vagy a kezdet és a vég, aki által lett minden, akiben meg-
békéltetett minden, akinél céljához és tökéletességre jut minden, akié a di-
csőség most és örökké. ámen.
Mennynek, földnek teremtő Ura! áldunk téged, hogy egyházad közös-
ségében hatalmad vezetése és oltalma alatt élhetünk. tedd hitünk tapaszta-
latává, hogy hatalmad éltető ereje soha el nem fogyatkozik. Formálj ben-
nünket akaratod szolgálatára, hogy ne csak megmentettjei, hanem eszközei
is legyünk hatalmadnak, Jézus Krisztus által. ámen.
Úr Jézus Krisztus! Magasztalunk téged, hogy hatalmad van mindenek
felett. dicsérünk téged, hogy irgalmas vagy mindenkihez. vedd hatalmadba
a mi életünket is: emelj ki a bűnből, és állíts minket szolgálatodba, a te nagy
neved dicsőségére. ámen.
121
background image
KrIsztUs dICsőséGe MeGJelenIK a vIláGBan
17. víZkeresZt után 5. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Isten útja tökéletes, az Úr beszéde tiszta,
Pajzsa mindazoknak, akik bíznak benne. (zsolt 18,31)
Magasztallak, Uram, egész szívemmel,
mert igédet mindenek fölé emelted a te nevedért.
Ha nyomorúságban vergődöm, te éltetsz engem,
és megment engem a te jobbod. (zsolt 138,1.2.7)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az atya kebelén van, az je-
lentette ki őt. (Jn 1,18)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem cselekedtem.
ne büntess, ahogyan érdemelném, hanem adj engedelmes szívet, hogy di-
csőségedre éljek, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
122
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! a te isteni kegyelmedben reménykedünk: vedd körül egyházadat
soha nem szűnő szeretettel, és irgalmad legyen a mi erős várunk, az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké.
ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 13,24–3
Kol 3,12–17
Az ige szolgálata
a:
Jn 3,31–34
1thessz 2,–13
ám 3,3–8
B:
Mt 1,7–13
1Kor ,16–23
1sám 3,4–18
C:
Mk 4,26–2
apCsel 16,8–1
ez 33,1–7
zs:
zsolt 56,11–14
textuskollekták
Urunk! Igéddel óvj meg minket a kishitűségtől és a dicsekedéstől. Igéddel
ébressz bennünk reménykedő hitet és szolgálatra kész szeretetet. Igéddel in-
díts minket örvendező hálára is a te végtelen irgalmadért, az Úr Jézus Krisz-
tus által. ámen.
Mennyei atyánk! Hálával magasztalunk, hogy szent Fiad bizonyságot
tett üdvözítő akaratodról. Köszönjük, hogy igéje állandóan hangzik felénk.
add, hogy igéd hirdetését ne emberi beszédként hallgassuk, hanem úgy fo-
gadjuk, mint atyai szavadat, amely országod dicsőségébe hív. ámen.
áldott légy, Úr Jézus, hogy egyházadra bíztad a te megtartó szereteted-
ről való bizonyságtétel szolgálatát. világosítsd meg értelmünket, hogy jól
értsünk téged. tisztítsd meg, és szenteld meg életünket, hogy szeretetedről
tanúskodjék az emberek között. ámen.
Mindenható Isten! Megígérted, hogy elhangzott igéd nem tér vissza
hozzád üresen, amikor megszólal követeid ajkán: megnyitod annak útját a
szívek felé. tedd meg ezt most is kegyelmesen, és add, hogy most hallott
igéd megmaradjon szívünkben, és termékennyé legyen életünkben, Jézus
Krisztus által. ámen.
123
background image
KrIsztUs dICsőséGe MeGJelenIK a vIláGBan
18. víZkeresZt után utolsó vAsárnAp
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az Úr dicsősége megjelenik,
és minden test látni fogja. (ézs 4,5)
Uralkodik az Úr, örüljön a föld,
mert igazság és jogosság az ő trónjának alapja!
az egek hirdetik igazságát,
és minden nép meglátja dicsőségét. (zsolt 7,1.2.6)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Isten gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy Jézus Krisztus arcán felis-
merjük az ő dicsőségének ragyogását. (2Kor 4,6)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim el-
len, és ezért kárhozatra méltó vagyok. de végtelen irgalmadhoz menekülök:
bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
124
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! világosítsd meg szívünket egyszülött Fiad világosságá-
val, hogy elvessük a sötétség cselekedeteit, és meglássuk országod örök di-
csőségét, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralko-
dik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 17,1–
2Pt 1,16–21
A megdicsőült Krisztus
a:
Jn 12,2–26
apCsel 26,–2
ézs 4,3–11
B:
Jn 12,37–43
1Kor 2,7–1
5Móz 18,15–2
C:
Jn 15,6–8
1Pt 1,1–12
2Móz 3,1–7.1–15
zs:
zsolt 113,1–
textuskollekták
Úr Jézus Krisztus! Ismered szívünket, és tudod, milyen nehezen tűrjük,
hogy nem látásban, hanem hitben kell járnunk. Hiszünk, Urunk, de légy se-
gítségünkre, amikor hitetlenkedünk, és csak annyit mutass meg erődből,
hogy már most eljussunk a hit bizonyosságára, egykor pedig örök dicsősé-
ged látására. ámen.
áldunk téged, Úr Isten, hogy megbízható a prófétai beszéd, amely
Krisztus dicsőségéről tanúskodik. világosítsd meg szívünket szentlelkeddel,
hogy éberen figyeljünk beszédére, kövessük őt önfeláldozásban, és részesül-
jünk az örök élet dicsőségében, őáltala. ámen.
Istenünk, láttasd meg velünk Krisztus keresztjében a te elrejtett böl-
csességedet és szereteted mélységét, hogy őt kövessük önfeláldozó szeretet-
tel, és ne keressük emberek dicséretét, hanem egyedül a te dicsőségedet szol-
gáljuk őáltala. ámen.
Istenünk! Köszönjük, hogy a megdicsőülés hegyén egy pillanatra meg-
mutattad szeretett Fiad dicsőségét. add, hogy meg ne tévesszen minket
szolgai formája, hanem benne emberszereteted jelét lássuk: őt hallgassuk és
őt kövessük, és őt dicsőítsük meg szolgáló szeretetünkkel. ámen.
125
background image
BöJt Felé IGaz MeGtéréssel
19. hetvened vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Istenhez kiáltok segítségért,
és meghallja hangomat. (zsolt 18,7)
Uram, te megsegíted az alázatos népet,
és a gőgös szemet megalázod.
Magasztallak ezért a népek között,
és éneket zengek a te nevednek. (zs 18,28.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imád-
niuk. (Jn 4,24)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. napról napra meg-
újítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat.
Bocsásd meg vétkemet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus Krisz-
tusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
126
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! Hallgasd meg kegyelmesen könyörgésünket, hogy mi, akik bünte-
tést érdemlünk bűneinkért, irgalmadból bűnbocsánatot nyerjünk a te dicső-
séges nevedért, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és
uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 2,1–16
1Kor ,24–27
Elbizakodottságból odaadó istentiszteletre!
a:
Mt ,–13
1Pt 2,1–5
ézs 1,12–17
B:
Mt 13,44–46
1Kor 3,1–8
1Móz 22,1–13
C:
Mk 7,5–16
2tim 1,3–7
dán ,4–7a.18b–1
zs:
zsolt 18,26–33
textuskollekták
Úr Isten, mennyei atyánk! te azt akarod, hogy gyermeki bizalommal te-
kintsünk reád, és hogy a szeretetben hasonlítsunk tehozzád. add nekünk
szentlelked erejét, hogy fenntartás nélkül bízzunk tebenned, józanul éljünk
a világban, és őszintén szeressük embertársainkat, Jézus Krisztus Urunk ál-
tal. ámen.
Úr Jézus Krisztus! szabadíts meg a képmutatástól és minden hamisság-
tól, hogy meggyökerezzünk a szeretetben és a szolgálatban, és részesüljünk
az üdvösségben, amelyet haláloddal szereztél nekünk. ámen.
Úr Jézus Krisztus! te önmagadat adtad a világért, hogy életünk és bol-
dogságunk legyen. vonj minket magadhoz szentlelkeddel, hogy egészen ne-
ked szenteljük önmagunkat, és neked szolgáljunk testünkkel, lelkünkkel
most és örökké. ámen.
Urunk, Krisztusunk! te nem az igazakhoz jöttél, hanem a bűnösökhöz.
Köszönjük, hogy hozzánk is eljöttél. Kérünk, tisztíts meg minket szentlel-
keddel, hogy itt a földön szeretetben és igazságban kövessünk téged, és egy-
kor örökösei legyünk mennyei országodnak. ámen.
127
background image
BöJt Felé IGaz MeGtéréssel
20. hAtvAnAd vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Kelj föl, Urunk, segítségünkre,
válts meg minket kegyelmedért! (zsolt 44,27)
Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk,
atyáink beszélték nekünk:
hogy a te orcád világossága segítette meg őket,
mert kegyelmes voltál hozzájuk.
ezért dicsérünk téged mindenkor,
nevedet magasztaljuk örökké. (zsolt 44,2.4.)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Isten sokszor és sokféleképpen szólott az atyáknak a próféták által, ez utol-
só időkben pedig szólott nekünk az ő Fia által. (zsid 1,1–2)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. légy
hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint, embertársaim
javára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a
világba, hogy a bűnösöket megmentse.
128
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
látod, Urunk, hogy nem bízhatunk saját erőnkben, ezért engedd meg, hogy
minden kísértéssel szemben a te kegyelmedre támaszkodjunk az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké.
ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 8,4–15
2Kor (11,1–33)12,1–
Süketségből az ige hallására!
a:
Mt 13,1–17
zsid 4,12–13
zsolt 5,1–11
B:
lk 1,38–42
apCsel 26,22–32
1Móz 3,1–13
C:
lk 13,31–35
zsid 2,1–4
ézs 3,8–18
zs:
zsolt 1,8–15
textuskollekták
Istenünk! nevelj minket arra, hogy kegyelmedből éljünk. láttasd meg erőnk
határát és bűnünk nagyságát, hogy el ne bizakodjunk, és ne dicsekedjünk.
Mutasd meg irgalmad végtelenségét, és kegyelmed nagyságát is, hogy meg-
elégedjünk vele, és megerősödjünk benne, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
szerető mennyei atyánk! örömmel hallgattuk igédet, amely élteti a vi-
lágot, ébreszti hitünket, és erősíti reménységünket. töltsd be szívünket
szentlelkeddel, hogy mindennél jobban féljünk és szeressünk téged, és teljes
szívvel ragaszkodjunk a mi Urunkhoz, hogy az igazság ismeretére eljussunk,
és üdvözüljünk általa. ámen.
Hálát adunk neked, üdvözítő Urunk, hogy pazarló bőséggel hinted
igéd magvát szívünkbe, és fáradhatatlanul hívogatsz megtérésre. Kérünk,
tégy minket bölccsé szentlelked erejével, hogy ne csak hallgassuk beszéde-
det, hanem meg is cselekedjük. ámen.
Istenünk! Mennyei atyánk! légy áldott, hogy tart még kegyelmed, és
ma újra hallhattuk üzenetedet, pedig sokszor nem figyeltünk rá. nyisd meg
szívünket, hogy megértsük evangéliumod titkát, és hálásan szolgáljunk ne-
ked, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
12
background image
BöJt Felé IGaz MeGtéréssel
21. ötvened vAsárnAp (esto mihi)
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
légy erős kősziklám és váram, én Istenem,
a te nevedért vezess és gondozz engem! (zsolt 31,3.4)
a te kezedbe ajánlom lelkemet,
te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!
vigadozom, és örülök kegyelmednek,
mert gondod van gyötrődő lelkemre. (zsolt 31,6.8)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
áldott legyen az Úr neve örökkön örökké,
mert övé a bölcsesség és az erő. (dán 2,2)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bű-
nösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te
utadon, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
13
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! Hallgasd meg kegyelmesen könyörgésünket, szabadíts ki minket
bűneink bilincseiből, és őrizz meg minden gonosztól, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 18,31–43
1Kor 13,1–13
Vakságból isteni bölcsességre!
a:
Mt 23,23–36
Jak 3,13–18
Péld 3,5–12
B:
Jn ,3–41
2Pt 1,3–11
1Móz 13,5–18
C:
Jn 4,25–3
Jak 1,5–8
Péld ,1
zs:
zsolt 31,2–6
textuskollekták
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy a kereszt evangéliumában megmutattad
isteni bölcsességedet és üdvözítő erődet. add nekünk szentlelkedet, hogy
meg ne vessük a keresztről szóló bizonyságtételt, és meg ne botránkozzunk
benne, hanem higgyünk, és üdvözüljünk általa, az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
Urunk! szeretnénk bölcseknek és igazaknak látszani, s ezért életünk
tele van képmutatással. Kérünk, téríts minket magadhoz, és add, hogy a tő-
led való bölcsesség megmutatkozzék rajtunk tisztaságban és szelídségben,
az irgalmasság cselekedeteiben és a békesség szeretetében. ámen.
Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy megváltót adtál a világnak,
és velünk is megismertetted őbenne a mi Üdvözítőnket. Kérünk, fedd fel és
irtsd ki általa bűneinket, hogy lélekben és igazságban imádjunk téged most
és örökké. ámen.
Istenünk! alázatosan megvalljuk előtted vakságunkat önmagunkkal
szemben: hirdetjük a szeretetet, pedig az nem vált saját életünk mozgató
erejévé. ajándékozz meg minket a felülről való bölcsességgel, hogy igaz
bűnbánatra és cselekvő szeretetre indítson, Jézus Krisztus által. ámen.
131
background image
KrIsztUs MeGHalt BűneInKért
22. Böjt 1. vAsárnApjA (invocAvit)
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr,
és megláttatom vele üdvösségemet. (zsolt 1,15.16)
aki a Magasságos rejtekében lakik,
és a Mindenható árnyékában nyugszik,
ezt mondja az Úrnak: „oltalmam és váram,
Istenem, benne bízom!”
Mert angyalainak parancsol felőled,
hogy őrizzenek minden utadon. (zsolt 1,1.2.11)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jézus is megkísértetett, és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísér-
tetnek. (zsid 2,18)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértés-
nek, és eltértem igédtől. ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támo-
gass kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
132
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! Gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kí-
sértés között, ezért engedd, hogy egyszülött Fiad megváltó szenvedéséből
merítsünk erőt akaratod cselekvésére, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 4,1–11 2Kor 6,1–1
A sátán Legyőzője
a:
Mt 16,21–27
1Jn 3,5–8
zak 3,1–7
B:
lk ,38–45
zsid 4,14–16
Jób 1,8–22
C:
lk 4,31–37
Jak 1,12–15
1Móz 3,14–15(16–1)
zs:
zsolt 1,1–4.–16
P:
Mt 26,(1–13)14–25 / Mk 14,1–11(12–21) / lk 22,1–13 / Jn 13,21–38
textuskollekták
Urunk, Megváltónk! nem tartottad meg életedet önmagadnak, hanem vállaltad
értünk a keresztet. Kérünk, add nekünk szentlelkedet, hogy megismerjük ke-
reszted titkát, állhatatosan harcoljunk bűneink ellen, önfeláldozó szeretettel kö-
vessünk téged, és amikor megítélsz minket, kegyelmet nyerjünk előtted. ámen.
Magasztalunk téged, Urunk és Megváltónk, hogy nem kímélted önmaga-
dat, hanem halálba mentél, hogy élete legyen a világnak. add, hogy készsé-
gesen kövessünk téged, és önfeláldozóan szolgáljunk egymásnak, a te szere-
tetedért. ámen.
Hálát adunk neked, Urunk és Istenünk, hogy nem vádolsz és nem kár-
hoztatsz minket, hanem velünk vagy, és javunkra cselekszel mindent. add,
hogy legyőzzünk minden kísértést, és hívek legyünk hozzád, az Úr Jézus
Krisztus által. ámen.
Úr Jézus, aki végigszenvedted a kísértést, és legyőzted a kísértőt: megér-
tő szívedre és segítségedre van szükségünk, hogy ne térjünk ki a kereszt elől,
de el ne essünk a kísértésben, és másoknak se adjunk okot megütközésre, és
így elnyerjük az élet koronáját, amelyet a téged szeretőknek ígértél. ámen.
133
background image
KrIsztUs MeGHalt BűneInKért
23. Böjt 2. vAsárnApjA (reminiscere)
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről,
mert azok öröktől fogva vannak. (zsolt 25,6)
Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg.
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem. (zsolt 25,1.2.4)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Isten Fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá, megalázta
magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszthalálig. (Fil 2,7.8)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem
önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet! Könyörülj rajtam,
és adj szolgálatra kész szívet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt
bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
134
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk, Istenünk! végy körül minket oltalmaddal, hiszen látod erőtlensé-
günket. légy velünk, hogy testünket ne érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon
a gonosz indulatoktól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel
él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó: Mt 15,21–28 1thessz 4,1–8
Az Úr Szolgája
a:
Mt 2,2–28
apCsel 3,22–26
ézs 5,4–1
B:
Mt 12,15b–21
apCsel 2,17–24
ézs 42,1–4
G:
Mt 21,28–32
Kol 1,24–2
Jer 26,1–16
zs:
zsolt 25,8–14
P:
Mt 26,(3–36)47–56 / Mk 14,26–42(43–52) / lk 22,21–34(35–53) / Jn 18,1–11
textuskollekták
Hálát adunk neked, Jézus Krisztus, hogy értünk is vállaltad a megváltás
szolgálatát, és engedelmes voltál mindhalálig. ébressz bennünk hitet és en-
gedelmességet, hűséget és jó reménységet, hogy kereszten hozott áldozatod
rajtunk ne vesszen kárba, hanem üdvösségünk forrásává legyen. ámen.
áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy jobban szeretsz minket önma-
gadnál, és váltságul adtad életedet a világért. tégy minket is szabaddá önma-
gunktól, hogy ne keressük a magunk hasznát és dicsőségét, hanem szeretet-
tel szolgáljunk egymásnak. ámen.
Úr Jézus Krisztus, aki engedelmes voltál mindhalálig; győzz le ben-
nünk minden kételkedést és ellenkezést, hogy megtérjünk hitetlenkedé-
sünkből, és ne csak szánkkal tegyünk rólad bizonyságot, hanem örömmel
teljesítsük parancsolataidat. ámen.
Úr Jézus, aki nem uralkodni, hanem szolgálni jöttél a világba, és élete-
det adtad váltságul sokakért: adj nekünk alázatos szívet, hogy csendben és
derűsen szolgáljunk, vállaljuk egymás terhét, és mindenkor hálát adjunk
azért, hogy a neked átadott életünket gazdaggá teszed. ámen.
135
background image
KrIsztUs MeGHalt BűneInKért
24. Böjt 3. vAsárnApjA (oculi)
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
szemeim az Úrra néznek szüntelen:
fordulj felém, és könyörülj rajtam! (zsolt 25,15.16)
lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet,
és bocsásd meg minden vétkemet.
őrizd meg lelkemet, és ments meg engem,
ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. (zsolt 25,18.2)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére által: a bűnök bocsánata az
ő kegyelmének gazdagsága szerint. (ef 1,7)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen,
pedig elfogadtam kegyelmedet. ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam Meg-
váltóm drága vére: tisztíts meg bűneimtől, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt
bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
136
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! tekints gyengeségünkre, és hallgasd meg kérésünket:
emeld fel hatalmas jobbodat, és őrizd meg híveidet, az Úr Jézus Krisztus ál-
tal, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 11,14–28
ef 5,1–
Az Isten Báránya
a:
Jn 1,2–3(31–34)
1Pt 1,17–21
ézs 43,22–25
B:
Jn 1,35–4
Jel 5,1–
1Móz 4,1–13
C:
Mt 1,38–3
Jel 5,11–14
ez 2,32–37.42–44
zs:
zsolt 25,15–18
P:
Mt 26,(57–66)67–75 / Mk 14,53–64(65–72) / lk 22,54–62(63–71) / Jn 18,12–27
textuskollekták
Úr Jézus Krisztus! ragadj meg minket önfeláldozó szereteteddel, és téríts
meg önzésünkből, hogy minket is szorongasson a te szereteted, és többé ne
önmagunknak, hanem neked éljünk, embertársaink javára. ámen.
Jézus, Isten Báránya, aki magadra vetted a mi bűneinket is: add erődet,
hogy el ne fáradjunk az imádságban, meg ne lankadjunk a hitben és a sze-
retetben, és tiszta szívvel kövessünk téged. ámen.
Mindenható Istenünk, aki Jézus Krisztusra, az ártatlan Bárányra vetet-
ted a világ bűnét, hogy felszabaduljunk a bűn hatalma alól: tisztítsd meg szí-
vünket minden tisztátalan indulattól, hogy azt cselekedjük, ami helyes, igaz
és jó, és mint a te gyermekeid, szeretetben járjunk, az Úr Jézus Krisztus által.
ámen.
áldunk téged, Jézus Krisztus, Isten Báránya, hogy elvetted és hordozod
a világ bűneit, és életed árán megváltottál minket bűntől, haláltól és kárho-
zattól. légy velünk, és szentelj meg minket, hogy nagy áldozatodhoz méltón
szeretetben éljünk, és jó reménységgel tekintsünk eljövendő ítéleted felé.
ámen.
137
background image
KrIsztUs MeGHalt BűneInKért
25. Böjt 4. vAsárnApjA (lAetAre)
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
örvendj, Isten népe, és akik az Urat keresitek,
jöjjetek, és merítsetek vigasztalásának forrásából!
sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért,
szívem és testem ujjong az élő Isten felé.
Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem,
akinek szívében a te útjaid vannak. (zsolt 84,3.6)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
arról ismertük meg a szeretetet, hogy Jézus az ő életét adta értünk. (1Jn 3,16)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom és bánom, irgalmas Isten, hogy jobban ragaszkodtam múlandó
javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. ne vond meg tőlem irgalmadat,
hanem növeld hitemet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt
bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
138
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! Méltán bűnhődünk bűneink miatt, de kérünk, ne hagyj
el minket, hanem engedd, hogy kegyelmed vigasztalja és erősítse szívünket,
az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön
örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 6,1–15
Gal 4,21–31
róm 5,1–11
Az élet Kenyere
a:
Jn 6,3–4
1Kor 1,15–17
2Móz 16,11–15
B:
Jn 6,48–5
róm 5,12–17
ézs 58,6–12
C:
lk 12,22–31
róm 7,22–25a
ézs 3,18–23
zs:
zsolt 78,1–8.18–25
P:
Mt 27,1–1(11–14) / Mk 15,1–5 / lk 23,1–12 / Jn 18,28–4
textuskollekták
Istenünk, mennyei atyánk, aki jól tudod, mire van szükségünk, és megadod
a mindennapi kenyeret azoknak is, akik nem kérik tőled: tégy szabaddá az
életünkért való aggódástól, hogy mindennél inkább keressük a te országo-
dat, és hittel ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz, akit nekünk is az élet kenye-
réül adtál. ámen.
Mindenható Isten, aki hatalmat adtál szent Fiadnak, hogy örök életet
adjon azoknak, akik hisznek benne: ajándékozz meg minket is élő hittel, ve-
zess a mi Urunk Jézus Krisztushoz, hogy az ő igéje, mint az élet kenyere, táp-
lálja és erősítse gyenge hitünket. ámen.
áldunk téged, mennyei atyánk, hogy nemcsak lelkünket táplálod az
élet kenyerével, hanem testünkről is gondot viselsz. tégy minket igaz gyer-
mekeiddé, hogy hálával élvezzük a földi javakat, örömmel fogadjuk szent
igédet, és tieid legyünk testestől-lelkestől, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy megérted a világ vágyódását az
igazi, boldog életre, és ezért életnek kenyeréül adod nekünk önmagadat. a
mindennapi kenyérrel is emlékeztess arra, hogy szükségünk van tereád, és
általad van életünk most és örökké. ámen.
13
background image
KrIsztUs MeGHalt BűneInKért
26. Böjt 5. vAsárnApjA (judicA)
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Ítélj meg, Istenem, és ments meg engem,
mert te vagy oltalmazó Istenem. (zsolt 43,1.2)
Küldd el világosságodat és igazságodat,
azok vezessenek engem;
vigyenek be szent hajlékodba,
hogy magasztaljalak téged, Istenem! (zsolt 43,3.4)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jézus Krisztus az engesztelés a mi bűnünkért, de nemcsak a mienkért, ha-
nem az egész világ bűnéért is. (1Jn 2,2)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam
embertársaimhoz, pedig tudom, hogy Megváltóm önmagát adta értem. ne
engedd, hogy kárba vesszen rajtam Megváltóm áldozata: nevelj igazi szere-
tetre, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
14
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! Kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszü-
lött Fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben
járjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik
örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 8,46–5
zsid ,11–15
Az igazi Főpap
a:
Jn 2,13–22
zsid 2,1–15
2Móz 32,3–34
B:
Jn 11,46–53
zsid 7,24–27
1Móz 18,2–33
C:
Mt 27,15–26
zsid 1,1–25
1Móz 14,18–2
zs:
zsolt 12,13–22
P:
Mt 27,15–26(27–32) / Mk 15,(6–15)16–21 / lk 23,13–25 vagy 23,26–32 / Jn 1,1–16a
textuskollekták
áldunk téged, mennyei atyánk, hogy nem ítélted kárhozatra az emberisé-
get, hanem egyszülöttedre hárítottál minden bűnt, hogy egy haljon meg
mindnyájunkért. ébressz minket élő hitre, hogy többé ne önmagunknak,
hanem neked éljünk, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Jézus Krisztus, egyetlen közbenjárónk Isten előtt, aki örökké élsz, és
mint igazi főpap esedezel értünk: egyszer s mindenkorra hozott áldozatod
erejével gyűjtsd össze elszéledt gyermekeidet, és egyesítsd az áldozatos sze-
retet kötelékével. ámen.
Úr Jézus Krisztus, igazi Főpapunk! Jól ismered kísértéseinket, és együtt
érzel velünk, mert magad is emberré lettél, és megkísértettél hozzánk ha-
sonlóan. ezért reád bízzuk magunkat: te kegyelmet adsz, és megsegítesz al-
kalmas időben. ámen.
Urunk, Istenünk! Magasztalunk szent Fiad engesztelő szolgálatáért,
amelyet az igével és a szentségekkel végez közöttünk. add, hogy szolgálata ne
vesszen kárba, hanem az ő szent népe legyünk: reá hallgassunk, neki higy-
gyünk, benne éljünk, és általa üdvösségre jussunk. ámen.
141
background image
KrIsztUs MeGHalt BűneInKért
27. Böjt 6. vAsárnApjA (pAlmArum)
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Uram, ne légy távol tőlem,
erősségem, siess segítségemre! (zsolt 22,2)
tebenned bíztak atyáink,
hozzád kiáltottak, és megmenekültek.
rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben,
és leborul előtted a népek minden nemzetsége. (zsolt 22,5.6.26.28)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.
(Mk 1,45)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem
önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet. Könyörülj rajtam,
és adj szolgálatra kész szívet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt
bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
142
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlé-
kezzünk meg egyszülött Fiad megváltó szenvedéséről, és így elnyerjük bű-
neink bocsánatát, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és
uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 21,1–
Fil 2,5–11
Jn 12,12–1
Az alázatos Király
a:
Jn 18,33–38
Fil 2,1–4
zof 3,14–17
B:
Jn 1,17–18(1–21)
zsid 2,5–
zak ,–12
C:
lk 23,1–16
Jel 1,4–6
ézs 62,11–12
zs:
zsolt 22,2–
P:
Mt 27,33–44 / Mk 15,22–32 / lk 23,33–43 / Jn 1,16b–27
textuskollekták
Úr Jézus Krisztus! Minden hatalmadban van, mégis irgalmaddal gyűjtesz
magadnak népet. Kérünk, add, hogy szereteted szolgáló formájában felis-
merjünk téged, uralmad alatt a te indulatoddal szolgáljunk, és dicsőséged lá-
tására is eljussunk. ámen.
Úr Jézus Krisztus! Méltó vagy arra, hogy minden térd meghajoljon
előtted, mert uralkodásod szolgálat, és hatalmad a szeretet. ébreszd fel szí-
vünkben ugyanezt az indulatot, hogy egymást őszintén szeressük, és erről
felismerjék, hogy tanítványaid vagyunk, és dicsőítsék érte a te nevedet.
ámen.
áldott légy, Urunk Jézusunk, hogy vállaltad értünk a szenvedést, és
amikor elérkezett ideje, önként mentél a szent városba, kínos szenvedésed és
halálod helyére. add, hogy ne csak szánkkal magasztaljuk szereteted nagy-
ságát, hanem keresztedet vállalva kövessünk téged. ámen.
áldunk téged, Jézus Krisztus, igazság és békesség királya, hogy szol-
gává lettél értünk. Formálj át minket hozzád hasonlóvá, hogy példád szerint
szelíden és alázatosan terjesszük a te igazságodat és békességedet. ámen.
143
background image
KrIsztUs MeGHalt BűneInKért
28. nAgycsÜtörtök
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Mi egyedül a Krisztus keresztjével dicsekedünk,
mert általa van váltságunk és üdvösségünk.
Magasztalom az Urat teljes szívemből
az igazak körében és a gyülekezetben.
eledelt adott az őt félőknek,
váltságot küldött az ő népének.
örökkévalónak rendelte szövetségét,
szent és félelmetes az ő neve. (zsolt 111,1.5.)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1Jn 1,7)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen,
pedig elfogadtam kegyelmedet. ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam Meg-
váltóm drága vére; tisztíts meg bűneimtől, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
144
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Úr Jézus Krisztus, aki azt akarod, hogy szenvedésedről emlékezzünk, és
halálodat hirdessük, valahányszor egybegyülekezünk szent vacsorád vételé-
re: add, hogy méltóképpen éljünk ezzel a szentséggel, általa részesüljünk
megváltó munkád gyümölcseiben, és megújult élettel magasztaljunk téged,
aki az atyával és a szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 13,1–17
1Kor 11,23–2
Az új szövetség Szerzője
a:
Mt 26,2–3
Jel 1,6–8
2Móz 24,1–8
B:
lk 22,14–3
Jel 1,–1
Jer 31,31–34
C:
Mt 26,36–46
Jel 3,2–21
ez 34,23–25a
zs:
zsolt 111,1–1
P:
Mt 26,26–2 / Mk 14,22–25 / lk 22,14–2 / Jn 13,1–17(18–2)
textuskollekták
Hálát adunk neked, Istenünk, szent Fiad vacsorájáért: az új szövetségért,
amellyel népeddé tettél minket, és a testvéri közösségért, amelyben erősíted
hitünket. add, hogy ma is növekedjünk kegyelmedben, és épüljünk szere-
tetben, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Hálával imádjuk szereteted titokzatos csodáját, Úr Jézus, hogy a meg-
tört kenyérrel és a hálaadás poharával egyetlen közösségbe egyesíted minden
hívedet. légy hozzánk irgalmas, amikor szent vacsorád szerzését ünnepel-
jük, és vonj minket közösségbe veled és egymással, a te tested és véred által.
ámen.
Istenünk! atyánk! Mint egykor a tanítványok, mi is együtt emlékezünk
meg arról az áldozatról, amelyet a világért és értünk hoztál. add, hogy Jézus
Krisztusban, az új szövetség szerzőjében, bűnbocsánatot és életet adó Urun-
kat hitben felismerjük, imádjuk és kövessük! ámen.
Urunk, Istenünk, aki kész voltál értünk halálra adni szent Fiadat, és hű
maradsz ígéretedhez, ha el is pártolunk tőled: győzd meg szívünket szerete-
teddel, hogy amikor asztalodhoz hívsz bűneink bocsánatának megpecséte-
lésére, hittel és örömmel fogadjuk, amit üdvösségünkre készítettél. ámen.
145
background image
KrIsztUs MeGHalt BűneInKért
29. nAgypéntek
liturgikus szín: fekete
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Jézus Krisztus engedelmes volt mindhalálig,
a keresztfán szenvedett halálig.
én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?
Miért van távol segítségem, nem éri el kiáltásom?
Gonoszok serege vett körül,
átszúrták kezemet és lábamat.
Megosztoznak ruháimon,
köntösömre sorsot vetnek.
de te, Uram, ne légy távol tőlem,
erősségem, siess segítségemre! (zsolt 22,3.17.1.2)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! (Jn 1,2)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! vádol engem végtelen irgalmad, mert egyszülött Fiadra hárítottad
bűneink büntetését, én pedig bűnt bűnre halmozok. Mégis újra kegyelmed-
re szorulok, és bűnbánattal kérlek, szabadíts meg bűneim terhétől, az Úr Jé-
zus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
146
background image
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt
bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
Glória és dicsőítő énekvers elmarad!
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk! te akartad, hogy egyszülött Fiad vállalja értünk a kereszt gyötrel-
meit. add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlékezzünk szen-
vedéséről, és így megszabaduljunk vétkeinktől és az örök haláltól, az Úr Jé-
zus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örök-
ké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 1,16–3
ézs 53,1–12
A fájdalmak Embere
a:
Jn 1,1–7
zsid ,24–28
zsolt 22,12.15–2
B:
lk 23,33–4
zsid 1,11–18
4Móz 21,4–
C:
Mt 27,31–5
zsid 5,1–
Hós 6,1–3
zs:
zsolt 6,7–14
P:
Mt 27,45–56 / Mk 15,33–41 / lk 23,44–4 / Jn 1,28–37
textuskollekták
dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy halálig teljesítetted atyád akaratát,
és mindent elvégeztél a mi üdvösségünkre. szüntelenül emlékeztess minket
keresztedre és töviskoronádra, hogy szüntelenül áldjunk téged hűségedért
és szeretetedért. ámen.
Jézus, Isten Báránya, ki mindent elhordoztál, amivel bűn és gonoszság
illetett téged ártatlanul: könyörülj rajtam! segíts, hogy a bűnt, amely szenve-
désedet okozta, és életedet kioltotta, szívemből utáljam, nagy áldozatodat és
csodálatos szerelmedet pedig soha el ne felejtsem. ámen.
Úr Jézus Krisztus, aki a haláltusában is tökéletesen engedelmes voltál:
taníts minket is őszinte engedelmességre. Győzd meg értelmünket, és irá-
nyítsd akaratunkat, hogy megértsük mennyei atyánk szándékát, és szívesen
cselekedjük akaratát. ámen.
147
background image
KrIsztUs MeGHalt BűneInKért
30. nAgysZomBAt
liturgikus szín: fekete
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Uram, hallgasd meg imádságomat,
jusson el hozzád kiáltásom. (zsolt 12,2)
napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék,
magam pedig, mint a fű, elszáradok.
de te, Uram, örökké megmaradsz,
és emlékezeted nemzedékről nemzedékre. (zsolt 12,12.13)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
eltemettettünk Krisztussal együtt a keresztség által a halálba, hogy amikép-
pen az atya az ő dicsősége által feltámasztotta Krisztust a halottak közül,
azonképpen mi is új életben járjunk. (róm 6,4)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom előtted, irgalmas Istenem, hogy vétkeztem ellened és embertár-
saim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. de végtelen irgalmadhoz me-
nekülök: bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
148
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! add nekünk kegyelmedet, hogy akik Fiad halálába kereszteltettünk,
testben és lélekben megújulva tiszta szívvel szolgáljunk neked, az Úr Jézus
által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 27,57–66
1Pt 3,18–22
Az élők és elhunytak Üdvözítője
a:
Mt 12,38–42
róm 8,38–3
ézs 26,12.1–2
B:
Mt 22,31–32
zsid 4,–11
ézs 25,8–
C:
Jn 1,38–42
Jel 4,1–11
Hós 13,14
zs:
zsolt 88,2–14
P:
Mt 27,57–66 / Mk 15,42–47 / lk 23,5–56 / Jn 1,38–42
textuskollekták
Mindenható Isten! Hálát adunk, hogy sírjainkra állíthatjuk a keresztet, és
feltekinthetünk arra, aki meghalt és eltemettetett, de harmadnapon feltá-
madt. add nekünk szentlelkedet, hogy hittel kövessük őt életünkben, és
örök életre támadjunk fel a halálból őáltala. ámen.
Mindenható, örök Isten! egyszülött Fiadat abban is hasonlóvá tetted
hozzánk, hogy meghalt és eltemettetett. Kérünk, egyesíts minket ővele hit
által, hogy amiképpen megnyílt az ő sírja, úgy mi is feltámadjunk örök élet-
re őáltala. ámen.
Jézus Krisztus Urunk! áldozatod ereje formáljon újjá bennünket, hogy
akár életünkből, akár halálunkból szólít ítélőszéked elé bírói szavad, irgal-
masságot találjunk előtted. ámen.
Magasztalunk téged, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztust nem hagy-
tad a halál hatalmában, hanem feltámasztottad vigasztalásunkra és örö-
münkre. Hisszük, hogy semmi nem választhat el minket szeretetedtől, amely-
lyel új életet teremtettél számunkra, és elvezetsz a veled való örök közösségre.
ámen.
14
background image
KrIsztUs FeltáMadt MeGIGazUlásUnKért
31. hÚsvét Ünnepe
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az Úr feltámadt!
az Úr valóban feltámadt! dicsérjük az Urat! (Halleluja!)
a kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett.
az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben!
ez a nap az, amelyet az Úr szerzett:
vigadozzunk, és örüljünk ezen. (zsolt 118,22.23.24)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atyja, aki nagy irgalmassága sze-
rint újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltá-
madása által. (1Pt 1,3)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem.
töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét, az Úr Jézus
Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
15
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! egyszülött Fiad feltámasztásával legyőzted a halált,
és utat nyitottál nekünk az örökkévalóságba. add nekünk szentlelkedet,
hogy feltámadjunk a lelki halálból, és elnyerjük az örök életet, az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké.
ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mk 16,1–8
1Kor 5,6–8
A halál Legyőzője
a:
Jn 2,1–1
Jel 1,–18
zsolt 118,14–24
B:
lk 24,1–12
1Kor 15,12–2
Jón 2,3–1
C:
Mt 28,1–8
1Kor 15,47–53
Jób 1,25–26
zs:
zsolt 3,3–13
textuskollekták
Hálát adunk neked, Istenünk, azért az örömhírért, hogy Jézus, a mi Megvál-
tónk feltámadt, és él. teremts minket újjá szentlelkeddel: űzd ki belőlünk a
halál félelmét, és töltsd meg szívünket az örök élet örömével, az élő Úr Jézus
Krisztus által. ámen.
Hálát adunk neked, Istenünk, azért a bizonyosságért, hogy Jézus Krisz-
tus nem maradt a halálban, hanem feltámadt, és él. vezess minket szentlel-
keddel kételkedés nélküli hitre, hogy az élő Úr Jézus Krisztus legyen re-
ménységünk életünkben és halálunkban. ámen.
áldunk téged, Istenünk, hogy Megváltónkat a halálból életre keltetted,
és bizonyossá tetted, hogy aki hisz őbenne, ha meghal is, él, mert övé a végső
győzelem a halál felett. Hit által egyesíts minket ővele életünkben, hogy ő le-
gyen reménységünk halálunkban. ámen.
Magasztalunk, Urunk, Istenünk, hogy Jézus Krisztust feltámasztottad a
halálból, és ezzel bizonyossá tetted, hogy a bűn hatalmát megtörte és a halál
köteleit megoldotta. Kérünk, vésd ezt igéddel szívünkbe, hogy őt kövessük
életünk minden napján, és őt lássa szemünk halálunk óráján. ámen.
151
background image
KrIsztUs FeltáMadt MeGIGazUlásUnKért
32. hÚsvét 2. nApjA
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
szeretem az Urat, mert meghallgat,
meghallgatja könyörgésem hangját. (zsolt 116,1)
Megmentette lelkemet a haláltól,
lábamat az elbotlástól:
ezért az Úr színe előtt fogok járni
az élők földjén. (zsolt 116,8.)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jézus Krisztus legyőzte a halált, és világosságra hozta a nem mulandó életet
az evangélium által. (2tim 1,1)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Hallgasd meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem
elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el
vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
152
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! egyszülött Fiad feltámasztásával üdvösséget
szereztél a világnak. add meg nekünk is ezt az ajándékodat, hogy legyőzzük
bűneinket, és eljussunk az örök életre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és
a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 24,13–35
apCsel 1,34–43
A húsvéti hit Teremtője
a:
Jn 11,17–32
1Kor 15,21–23
zsolt 116,8–1
B:
lk 24,36–45
apCsel 13,(16)26–3
ézs 52,7–1
C:
Mt 28,–15
róm 4,16–25
5Móz 32,3–4
zs:
zsolt 116,1–7
textuskollekták
élet Fejedelme, Jézus Krisztus! Boldog örömmel áldunk téged azért az élő
reménységért, hogy aki hisz benned, ha meghal is, él. téríts meg minket
hitetlenségünkből, és őrizz meg minket minden kísértés között, hogy elér-
jük hitünk célját: lelkünk üdvösségét. ámen.
örvendező szívvel adunk hálát, Istenünk, hogy Krisztus Urunk halálá-
val eltörölted a világ bűnét, és feltámadásával megtörted a halál erejét. add
nekünk a te lelkedet, hogy új életben járjunk, és kegyelmed szerint örököl-
jük az örök életet. ámen.
Jézus Krisztus, aki elsőként támadtál fel a halálból, és utat nyitottál
előttünk a mulandóságból az örök életre: kérünk, erősíts meg minket a feltá-
madás hitében, hogy ne féljünk a haláltól, hanem örvendezzünk azon, hogy
egykor együtt lehetünk veled és az üdvözültekkel. ámen.
Úr Jézus Krisztus! erősítsd meg bennünk azt a hitet, hogy te vagy a fel-
támadás és az élet, hogy amikor szembe kell néznünk a halállal, beléd ves-
sük reménységünket, és tőled várjunk vigasztalást magunk és szeretteink
számára. ámen.
153
background image
KrIsztUs FeltáMadt MeGIGazUlásUnKért
33. hÚsvét után 1. vAsárnAp: QuAsi modo geniti
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Mint a most született csecsemők,
az igének tiszta tejét kívánjátok,
hogy azon növekedjetek az üdvösségre.
szeretem az Urat, mert meghallgat,
meghallgatja könyörgésem hangját.
Megmentette lelkemet a haláltól,
lábamat az elbotlástól:
ezért az Úr színe előtt fogok járni
az élők földjén. (zsolt 116,1.8.)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Ha valaki Krisztusban van, új teremtmény az.
a régiek elmúltak: íme, újjá lett minden. (2Kor 5,17)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! nem vagyok méltó arra a kegyelemre, amelyet Megváltónk feltá-
masztásával készítettél nekünk. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és tá-
massz fel engem az új életre bűnbocsátó kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisz-
tusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
154
background image
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten, aki feltámasztottad Fiadat a halálból: add, hogy kegyel-
medből újjászületetten mi is új életben járjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki
veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 2,1–2(3–31)
1Jn 5,4–1a
Az új élet Teremtője
a:
Jn 5,24–25
2Kor 4,1–14
ez 11,1–21
B:
Jn 21,1–14
2Kor 5,14–17
ez 37,1–14
C:
lk 5,33–38
apCsel 3,11–21
ez 18,21–24
zs:
zsolt 18,2–7
textuskollekták
Úr Jézus Krisztus, aki megjelenéseddel békességet adtál megrettent szívű ta-
nítványaidnak: könyörülj rajtunk, és add nekünk bűneink bocsánatát, hogy
békességünk legyen benned, és megtapasztaljuk, hogy élő Úr vagy most és
örökké. ámen.
Urunk, Istenünk, aki a halálból az életre keltetted Krisztust, a mi Meg-
váltónkat, hogy új élet teremtője legyen: törd meg bennünk a bűn hatalmát,
hogy új teremtés legyünk Krisztusban, és az ő szeretete szorongasson min-
ket, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt
és feltámadt. ámen.
Úr Jézus Krisztus, akinek van hatalma ítélni és életre kelteni: végy min-
ket hatalmadba, hogy higgyünk beszédednek, és elfogadjuk ítéletedet; hogy
bűnbánatot tartsunk, és így már most átmenjünk a halálból az életre. ámen.
Urunk, Istenünk, minden élet forrása és az új élet teremtője: távolítsd el
belőlünk a hitetlenségtől és az önzéstől megkeményedett szívünket, és adj ne-
künk egy szívet és új lelket, hogy a te néped legyünk, amely akaratod szerint
él, és valóságos egységben hirdeti dicsőségedet, Jézus Krisztus által. ámen.
155
background image
az élő KrIsztUs élő GYÜleKezete
34. hÚsvét után 2. vAsárnAp:
misericordiA domini
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az Úr kegyelme betölti a földet,
igéjével alkotta a mennyet. (zsolt 33,5.6)
Ujjongjatok az Úrban, ti igazak,
énekeljetek neki új éneket!
Mert az Úr igéje igaz,
és csupa hűség minden cselekvése. (zsolt 33,1.3.4)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak élje-
nek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. (2Kor 5,15)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. nem
is bizakodom semmi másban, mint a te bűnbocsátó kegyelmedben. reád bí-
zom magamat, cselekedjél velem irgalmad szerint, az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
156
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten, aki egyszülött Fiad megalázásával felemelted az elesett
emberiséget: engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a re-
ménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek
az örök élet örömében, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel
él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 1,11–16
1Pt 2,21–25
A pásztorolt gyülekezet
a:
Jn 1,22–2
Jak 5,(13)16–2
ez 34,1–16
B:
Jn 21,15–1
1Pt 5,1–5
Jer 23,1–4
C:
Jn 1,1–6
apCsel 2,25–31
Jer 3,15–17
zs:
zsolt 11,165–176
textuskollekták
Mindenható Isten, aki feltámasztottad és Urunkká tetted az eltévedt juhok
pásztorát, Jézust: add, hogy a most hirdetett igéből meghalljuk az ő kereső
és megtérésre hívó hangját, és éljünk őáltala. ámen.
Hálát adunk neked, üdvözítő Urunk, hogy pásztori szavaddal híveid
közösségébe terelsz, és az örök élet felé vezetsz minket. Győzd le hitetlensé-
günket, hogy engedjünk hívásodnak, és erősítsd akaratunkat, hogy készsé-
gesen kövessünk téged. ámen.
örök Isten, aki feltámasztottad a halálból Jézust, a juhok nagy Pászto-
rát, kérünk, tarts meg minket az ő nyájában. őrizz meg minden tévelygéstől,
hogy el ne vesszünk. segíts szentlelkeddel, hogy megmaradjunk pásztori
szeretetében. ámen.
Úr Jézus Krisztus, aki megbocsátottál a téged megtagadó Péternek: kö-
nyörülj rajtunk is. sokszor hűtlenek vagyunk, de te tudod, hogy szeretünk
téged, és nem akarunk nélküled élni. szomorítsd meg a mi szívünket is bűn-
bocsátó szereteteddel, hogy hűséggel ragaszkodjunk hozzád. ámen.
157
background image
az élő KrIsztUs élő GYÜleKezete
35. hÚsvét után 3. vAsárnAp: juBilAte
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
örvendezz Istennek, egész föld,
énekeljétek neve dicsőségét! (zsolt 66,1.2)
ő adott életet lelkünknek,
és nem engedte, hogy lábunk meginogjon.
Mert megpróbáltál minket, Istenünk,
megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. (zsolt 66,.1)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atyja, aki megáldott minket min-
den lelki áldással a Krisztusban. (ef 1,3)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel
önmagamnak és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. szabadíts
meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét, az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
158
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk! Mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják
az igazság útját, híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami
egyezik akaratoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él
és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 16,16–23a
1Pt 2,11–2
Az ujjongó gyülekezet
a:
Mt 18,11–14
1thessz 5,16–24
ézs 65,17–1.24–25
B:
Mk 2,18–22
1Pt 1,3–
ézs 38,16–2
C:
lk 1,17–2
2Kor 7,–1
ézs 44,21–26a
zs:
zsolt 66,1–1
textuskollekták
Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy mindenkor előttünk jársz. vonj
minket magadhoz, és adj erős hitet, hogy bármerre vezetsz, tétovázás nélkül
kövessünk téged. ámen.
Mennyei atyánk! Köszönjük, hogy gondot viselsz népedre, és szere-
tettel veszed körül az egyet is. Köszönjük, hogy visszahozod az elveszettet,
és minket is kerestél most megtartó igéddel. add, hogy ennek veled együtt
örüljünk, és mindenkor áldjunk téged Jézus Krisztus Urunkért. ámen.
Urunk! Gondokkal terhelten jöttünk eléd, hogy tőled erőt, örömöt és
békességet kapjunk. Köszönjük, hogy mindenkinek van helye tenálad, és
hogy egyetlenegy emberért is kinyújtod kezedet. Kérünk, hadd tapasztalja
meg mindenki ebben az órában is, hogy te élsz, és hogy jó veled lenni.
ámen.
Mennyei atyánk! Mindet megteszel azért, hogy boldogok legyünk.
Megadod mindennapi kenyerünket, megbocsátod bűneinket. erőt adsz,
hogy munkánkkal szebbé tegyük földi életünket. Hitet adsz, hogy remény-
séggel tekintsünk az örök élet felé. örömmel és hálával áldunk téged min-
den ajándékodért, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
15
background image
az élő KrIsztUs élő GYÜleKezete
36. hÚsvét után 4. vAsárnAp: cAntAte
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodálatosan cselekedett. (zsolt 8,1)
az Úr megmutatta váltságát,
a népek előtt feltárta igazságát.
Megemlékezett kegyelméről és hűségéről,
látták a föld határai mind a mi Istenünk üdvösségét. (zsolt 8,2.3)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jó dolog az Urat dicsérni, és éneket zengeni a te nevednek, ó, Felséges! (zsolt
2,2)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Bűnbánattal vallom, mennyei atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik
szám panaszra, pedig tele van a világ és az egész életem atyai jóságod jelei-
vel. adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat, az Úr
Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
16
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! vezesd egyetértésre híveidet, hogy szeressük, amit pa-
rancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz, szívünk pedig annál találjon nyugalmat,
akinél igazi örömök vannak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent-
lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 16,5–15
Jak 1,16–21
Az éneklő gyülekezet
a:
Mt 21,14–17
Jel 15,3–4
zsolt 6,1–13
B:
lk 1,37–4
Jel 14,1–5
1Krón 16,1–2.7–15
G:
Mt 15,2–31
apCsel 16,25–34
ézs 42,8–12
zs:
zsolt 4,2–12
textuskollekták
Úr Jézus! Maradj a te népeddel ígéreted szerint, és szentelj meg minket je-
lenléteddel, hogy megtartsuk a szeretet új parancsolatát, és együtt hirdessük
hálaadó énekkel, hogy egyedül tied a dicsőség mennyen és földön, most és
örökké. ámen.
Urunk! nagyok a te cselekedeteid, és végtelen a te irgalmad mirajtunk.
a te kezedben lenni jó, térdet hajtunk dicsőséged előtt. Hallgasd meg szí-
vünk énekét: fogadd el hálánkat és szeretetünket. ámen.
Istenünk, mennyei atyánk! dicsérünk és áldunk téged szívvel, szájjal
és zengő énekléssel, mert te vagy a hatalmas, diadalmas, egyedül szent Isten.
Fogadd kedvesen gyermekeid új énekét, amellyel dicsőséget adnak neked, és
vezess mennyei országodba, ahol a megdicsőültekkel együtt dicsérhetünk az
Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, Istenünk! Győzd le bennünk a kételkedést, és ébressz bennünk
élő hitet, hogy ne szomorkodjunk, mint akiknek nincs reménységük, hanem
boldog örömmel tegyünk bizonyságot az élő Úr Jézus Krisztusról. ámen.
161
background image
az élő KrIsztUs élő GYÜleKezete
37. hÚsvét után 5. vAsárnAp: rogAte
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
örömmel mondjátok és hirdessétek:
megváltotta az Úr az ő népét! (ézs 48,2)
örvendezz Istennek, egész föld,
énekeljétek neve dicsőségét!
áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat,
kegyelmét sem vonta meg tőlem. (zsolt 66,1.2.2)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről, a világosság atyjától száll
alá, akiben nincs változás, sem fény és árnyék váltakozása. (Jak 1,17)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Hallgasd meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem
elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el
vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
162
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! Kegyelmed nélkül semmit sem tehetünk, de te megőrzöd
azt, aki benned bízik. áraszd reánk gazdagon irgalmadat, hogy útmutatásod
szerint törekedjünk a jóra, erőddel pedig meg is cselekedjük azt, az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké.
ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 16,23b–27
Jak 1,22–27
Az imádkozó gyülekezet
a:
lk 18,1–8
Kol 4,2–4
zsolt 13,1–8
B:
lk 11,5–8
róm 8,24–27
1Kir 8,28–3
C:
lk 11,1–4
1tim 2,1–3
Móz 6,22–27
zs:
zsolt 66,16–2
textuskollekták
Megvalljuk neked, Istenünk és atyánk, hogy számtalanszor hívtunk már
téged segítségül, mégsem tudunk úgy imádkozni, ahogyan te akarod, és
ahogyan szeretnénk. de kérünk, taníts minket imádkozni, és hallgass meg
minket, mert atyánk vagy, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Istenünk, atyánk! te bőségesen adsz jót annak, ki gyermeki biza-
lommal fordul hozzád. taníts minket kételkedés nélkül és kitartóan imád-
kozni, hogy kérésünk meghallgatása növelje hitünket és örömünket, az Úr
Jézus Krisztus által. ámen.
Mennyei atyánk! nálad van a bocsánat és a kegyelem bőséggel, hogy
féljünk téged. ezért hozzád kiáltunk bűneink mélységéből: szabadíts meg
minket, és állíts harcba bűneinkkel, hogy vissza ne éljünk jóságoddal, és
megmaradjunk kegyelmedben, Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk! Megvalljuk, hogy imádságunkban is sokszor vétkeztünk, mert
csak magunkra gondolunk. taníts minket imádkozni akaratod szerint, hogy
könyörögjünk és hálát adjunk minden emberért: családunkért és munkatár-
sainkért, egyházi és világi elöljáróinkért, főként pedig evangéliumod terje-
déséért és országod eljöveteléért. Könyörgünk és hálát adunk most minde-
zekért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk ígéreted szerint. ámen.
163
background image
az élő KrIsztUs élő GYÜleKezete
38. mennyBemenetel Ünnepe
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Krisztus Jézus meghalt, és feltámadt,
az atya jobbján van, és esedezik értünk. (róm 8,34)
énekeljetek az Úrnak örömujjongással,
énekeljetek áhítatos szép éneket.
Mert Isten uralkodik a népeken,
Isten az ő szentségének székében ül. (zsolt 47,2.8.)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és teljesítőjére, aki a reá váró öröm he-
lyett keresztet szenvedett, és Isten jobbjára ült. (zsid 12,2)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálha-
tatlan az én vétkem. de tekints egyszülött Fiadra, aki színed előtt közbenjár
értünk: légy hozzám irgalmas, és hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
164
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten, aki egyszülött Fiadat megdicsőítetted, és jobbodra ültet-
ted: ne hagyj minket vigasztalás nélkül, hanem küldd el szentlelkedet, hogy
kísértéseinkben mellénk álljon, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mk 16,14–2
apCsel 1,1–11
Az Úrra néző gyülekezet
a:
Jn 2,16–18
1thessz 1,2–1
ézs 4,27–31
B:
Jn 14,1–12
róm 8,31–34
ézs 5,1–2.12–13.2
C:
lk 24,5–53
Jel 1,7–8
dán 7,13–14
zs:
zsolt 18,2–6
textuskollekták
Mindenható, örök Isten! áldunk, hogy közbenjárónkká tetted egyszülött
Fiadat: a valóságos embert, aki együtt érez velünk, a valóságos Istent, aki is-
meri atyai szándékaidat. add, hogy szavára hallgatva cselekedjük akarato-
dat, és nevében imádkozva elérjük atyai szívedet, őáltala. ámen.
Úr Jézus Krisztus, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön:
tekints gyengeségeivel küzdő egyházadra, és ruházd fel erőddel. teljesítsd
rajtunk ígéretedet, és küldd el szentlelkedet, hogy hű tanúid legyünk sza-
vunkkal és életünkkel. ámen.
Mennyei atyánk, aki egyszülött Fiadat mindenek Urává tetted: add,
hogy teljes bizalommal készüljünk a találkozásra ővele, akiben nekünk bűn-
bocsánatot, életet és üdvösséget adtál. ámen.
Úr Jézus Krisztus, aki mennybe mentél, hogy jelen légy mindenütt,
ahol ketten vagy hárman egybegyülekeznek a te nevedben: kérünk, telje-
sítsd most rajtunk ígéretedet, és éreztesd jelenléted éltető erejét, hogy meg-
erősödjünk a hitben, és megteljünk szereteteddel. ámen.
165
background image
az élő KrIsztUs élő GYÜleKezete
39. hÚsvét után 6. vAsárnAp: exAudi
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Halld meg, Uram, hangomat: hozzád kiáltok!
ne rejtsd el orcádat előlem! (zsolt 27,7.)
te voltál az én segítségem:
ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem!
taníts engem, Uram, a te utadra,
és vezess egyenes ösvényen! (zsolt 27,.11)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az Úr gazdagon megáld mindenkit, aki őt segítségül hívja. (róm 1,12)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. napról napra meg-
újítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat.
Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus
Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
166
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! add nekünk kegyelmedet, hogy készségesen csele-
kedjük akaratodat, és őszinte szívvel szolgáljunk neked, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 15,26–16,4
1Pt 4,7–11
A földön szolgáló gyülekezet
a:
lk 24,46–4
róm 14,13–1
Józs 23,14–16
B:
Mt ,35–38
apCsel 6,1–7
4Móz 2,6–13
C:
Mt 1,2–33
2tim 2,1–16
zsolt 27,7–11a
textuskollekták
Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy egyházadra bíztad az evangéli-
um drága kincsét, hogy megtérést és bűnbocsánatot hirdessen a te neved-
ben. Maradj velünk minden napon ígéreted szerint, és taníts minket bűnbo-
csánatodból élni, hogy az evangélium tanúiként készek legyünk szolgálni
minden embernek személyválogatás nélküli szeretettel. ámen.
áldunk téged, Istenünk, hogy igaz minden szavad, és biztosan építhe-
tünk ígéretedre. emlékeztess hűségedre, ha ingadozunk, ébressz bennünk új
reménységet, ha elestünk, hogy reád hagyatkozzunk mindenkor, és teljes bi-
zalommal forduljunk hozzád, mert meghallgatsz minket, az Úr Jézus Krisz-
tusért. ámen.
Urunk, Istenünk! áraszd ki gyülekezetedre a bölcsesség és a józanság
lelkét, hogy kitartóan szeressük egymást, és a tőled kapott lelki ajándékok-
kal a békességet és egymás építését szolgáljuk, mindenben és mindenkor a
te dicsőségedre, Jézus Krisztus állal. ámen.
Úr Jézus Krisztus! Küldd el hozzánk az Igazság lelkét ígéreted szerint,
hogy őszinte legyen a bizonyságtételünk terólad és képmutatás nélküli sze-
retetünk egymás iránt, és így legyünk igaz tanúi a te emberszerető irgalmad-
nak. ámen.
167
background image
a szentléleK eGYHáza
40. pÜnkösd Ünnepe
liturgikus szín: piros
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Isten szeretete kiáradt szívünkbe
a szentlélek által, aki adatott nekünk. (róm 5,5)
ez a nap az, amelyet az Úr szerzett:
vigadozzunk, és örüljünk ezen.
az Úr az Isten, aki minket megvilágosít:
magasztallak téged, én Istenem. (zsolt 118,24.27.28)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az én lelkemet adom belétek – ezt mondja az Úr –, és azt cselekszem, hogy
az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. (ez 36,27)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket.
Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem: vétkeztem parancsolata-
id ellen, és megvetettem kegyelmedet. Mégis irgalmadra szorulok, és kérlek:
add nekem újjáteremtő szentlelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
168
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! te világosítottad meg híveid szívét a szentlélek világos-
ságával. add nekünk is szentlelkedet, hogy felismerjük azt, ami helyes és jó,
és örömmel cselekedjük akaratodat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 14,23–31
apCsel 2,1–13
Kaptok Szentlelket ajándékul!
a:
lk 11,–13
apCsel 2,36–41
4Móz 11,24–2
B:
Jn 4,5–1.28–3
apCsel 5,27–32
Jóel 3,1–2
C:
Jn 14,16–21
apCsel 2,14–22.32–33
1Móz 11,1–
zs:
zsolt 118,24–2
textuskollekták
Urunk, Istenünk! Kérünk, teljesítsd rajtunk ígéretedet, küldd el szentlelke-
det, világosítsd meg értelmünket, ébreszd hitünket, növeld szeretetünket,
erősítsd akaratunkat a jóra, és vezess egyetértésre mindnyájunkat az Úr
Jézus Krisztus által. ámen.
szentlélek Úr Isten! Jöjj hozzánk, és építsd közöttünk egyházadat. vilá-
gosítsd meg szívünket, és ébressz bennünk igaz hitet, hogy felismerjük Jé-
zusban a mi Urunkat és Megváltónkat, és életünkkel tegyünk róla bizonysá-
got mindenkor. ámen.
atyánk, aki szeretetedbe fogadtál minket, és Jézus Krisztus, aki meg-
törted a bűn és halál hatalmát: szentlelkeddel tölts be egészen, és végy szál-
lást bennünk, hogy templomoddá legyünk, és magasztaljunk téged, most és
mindörökké. ámen.
dicsérjük szent nevedet, irgalmas Istenünk, hogy nem hagytad magára
népedet, hanem elküldted szentlelkedet. teremts bennünk általa élő hitet,
hálás szeretetet és örvendező reménységet, hogy napról napra megújulva
egészen tied legyünk, és a hozzád való hűségben mindvégig megálljunk, Jé-
zus Krisztus által. ámen.
16
background image
a szentléleK eGYHáza
41. pÜnkösd 2. nApjA
liturgikus szín: piros
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Istenünk, ha kibocsátod lelkedet, élet támad,
és megújítod a földnek színét. (zsolt 14,3)
Mert nálad van az élet forrása,
a te világosságodban látjuk a világosságot.
Maradj kegyelmes a téged ismerőkhöz,
és igazságos az igaz szívűekhez. (zsolt 36,1.11)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei
vagyunk. (róm 8,16)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vétkeztem ellened, Istenem: elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándéko-
dat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat
gyümölcseit. ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő
szentlelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
17
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk, aki szentlelkedet adtad az apostoloknak: hallgasd meg néped kö-
nyörgését, hogy akikben hitet ébresztettél, azok a te békességedben is része-
süljenek, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és ural-
kodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 3,16–21
apCsel 1,34.42–48
A Lélek gyümölcse
a:
lk 12,32–34
apCsel 2,42–47
zsolt 51,12–15
B:
Mt 16,13–18(1–2)
apCsel 15,7–12
ez 36,25–28
C:
Jn 6,44–47
1Kor 2,11–13
ézs 44,1–5
zs:
zsolt 5,14–23
textuskollekták
Urunk, Istenünk! te megígérted, hogy adsz szentlelket azoknak, akik kérik
tőled: hallgasd meg könyörgésünket, és add nekünk szentlelkedet, hogy tet-
szésed szerint éljünk, és békességünk legyen benned, az Úr Jézus Krisztus
által. ámen.
szentlélek Isten! Munkád gyümölcsét érleld bennünk! Hadd imádjunk
téged tiszta szívvel, állhatatos lélekkel, engedelmes szeretettel. az első gyü-
lekezet megtérését és örömét, egymást szolgáló áldozatát és veled való kö-
zösségét add nekünk pünkösdi ajándékul. ámen.
áldunk téged, Istenünk, hogy szentlelked sokféle ajándékával gazdagí-
tod egyházadat, és szolgálatra hívod el gyülekezeted minden tagját. egyesíts
minket az egy lélek által, hogy őszintén szeressük egymást, és egyetértéssel
törekedjünk egyházad építésére, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, Istenünk! szentlelked ajándékaiért könyörgünk hozzád. tisz-
títs meg az önzéstől és minden gonosz indulattól. tégy szabaddá akaratod
követésére. adj szívünkbe igaz testvérszeretetet. taníts őszinte emberszere-
tetre, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
171
background image
Isten KIJelentett tItKaI
42. sZentháromság Ünnepe
liturgikus szín: fehér
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az örökkévaló Királynak,
a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek
tisztesség és dicsőség örökkön örökké. (1tim 1,17)
nagy az Úr, és igen dicsérendő,
és nagysága mérhetetlen.
Magasztal, Uram, minden alkotásod,
és áldanak téged a te híveid. (zsolt 145,2.1)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait:
kifürkészhetetlen az ő bölcsessége! (ézs 4,28)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vétkeztem ellened, Istenem, elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándéko-
dat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat
gyümölcseit. ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő
szentlelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
172
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Isten, aki szent, egységes és oszthatatlan háromság vagy: növeld bennünk a
hit ajándékát és a szeretet érzését, hogy örök életre jussunk a te ígéreted sze-
rint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik
örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 3,1–15
róm 11,33–36
A Szentháromság ismerete és szolgálata
a:
Jn 17,1–1
ef 3,8–12
5Móz 6,4–7.14–15
B:
Mt 28,16–2
ef 1,3–14
2Móz 33,18–23
C:
lk 1,21–22
2Kor 13,11–13
5Móz 2,28
zs:
zsolt 145,1–14
textuskollekták
Istenünk, mennyei atyánk, aki elküldted hozzánk szent Fiadat; Úr Jézus
Krisztus, aki megmutattad nekünk az atyához vezető utat; szentlélek Isten,
aki munkálod egyházad egységét: szentháromság egy igaz Isten, tied a di-
csőség örökkön örökké. ámen.
szentháromság, egy igaz Isten! Magasztalunk téged, hogy istenséged
titkát kinyilatkoztattad. növeld hitünket, hogy igazán és hűséggel szolgál-
junk téged, itt a földi életben és majd az örökkévalóságban Urunk, a Jézus
Krisztus által. ámen.
áldott légy, Úr Isten, mennyei atyánk, hogy életet adtál nekünk, és üd-
vösségre hívtál el minket. áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy életedet adtad
értünk, és bűnbocsánatot szereztél nekünk. áldott légy, szentlélek Úr Isten,
hogy térítesz, és új életre keltesz minket. áldott légy, szentháromság egy
igaz Isten, most és örökké. ámen.
Úr Jézus Krisztus, szabadíts meg bűneinktől kegyelmeddel! Úr Isten,
atyánk, nevelj minket szeretetre a te szereteteddel! szentlélek Úr Isten, egye-
síts minket gyermekeiddel a te közösségedben. szentháromság egy igaz Is-
ten, légy minékünk segítőnk, Urunk és Megváltónk most és örökké. ámen.
173
background image
Isten HÍv MInKet
43. sZentháromság Ünnepe után 1. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
én a te hűségedben bízom, Istenem,
szívem örül a te segítségednek. (zsolt 13,6)
Menedékem és pajzsom vagy, Istenem,
a te beszédedben reménykedem.
támogass engem igéd szerint, hogy éljek,
és ne szégyeníts meg reménységemben. (zsolt 11,114.116.)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az Úr beszéde megmarad örökké: ez a beszéd pedig az evangélium, amely
hirdettetett nekünk. (1Pt 1,25)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Uram, Istenem! Bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel: megvetettem hívó
szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel:
tedd hallóvá fülemet és engedelmessé szívemet, az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
174
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk, a benned reménykedők ereje! Hallgasd meg könyörgésünket,
mert nélküled semmit sem tehetünk! segíts meg minket kegyelmeddel,
hogy megtartsuk parancsolataidat, és így tetszésedre legyen akarásunk és
cselekvésünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és
uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 16,1–31
1Jn 4,16b–21
Figyelj a hívó szóra!
a:
Jn 5,45–47
róm 1,12–17
ézs 42,18–21
B:
Jn 4,3–42
róm 1,16–17
2Móz 1,3–8
C:
Mk 1,14–2
1Kor 1,18–25
ez 2,3–8a
zs:
zsolt 11,14–1
textuskollekták
Urunk, Istenünk! Hálát adunk neked igédért és az igehirdetésért, a közös
imádkozásért és éneklésért, szentségeidért és sokféle áldásodért, amelyben
istentiszteleteinkben részesítesz minket. szenteld meg ezekkel az ajándéka-
iddal munkánkat és pihenésünket, hogy igazi istentiszteletté legyen egész
életünk, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, aki a keresztről szóló evangéliumba rejtetted életet adó szerete-
tedet, hogy megalázd az elbizakodottat, és felemeld az erőtlent: add nekünk
szentlelkedet, hogy az evangéliumban felismerjük hívó szavadat, atyai jósá-
godat és üdvözítő erődet, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Istenünk, köszönjük, hogy keresztségünk óta hívogatsz, és az elmúlt
hét minden eseményében is te kerestél minket. Köszönjük, hogy ma is szólsz
gyülekezetedhez. add, hogy szívünk meg ne keményedjék, hanem bizalom-
ra induljon irántad, Jézus Krisztus által. ámen.
áldásodért könyörgünk, örök Isten: segítő embertársakért, küldötteid
szaváért, hallásból hitért és a megígért lélekért, hogy hozzád forduljunk
bűnben, bajban, örömben, hogy mindörökre megtartassunk Jézus Krisztu-
sért. ámen.
175
background image
Isten HÍv MInKet
44. sZentháromság Ünnepe után 2. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
szeretlek, Uram, erősségem,
én kősziklám, váram és megmentőm! (zsolt 18,2.3)
te gyújtod meg világosságomat,
fényessé teszed sötétségemet.
Üdvösséged pajzsát adod nekem,
hozzám hajolsz, és felmagasztalsz engem. (zsolt 18,2.36)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Isten beszéde élő és ható: élesebb minden kétélű kardnál, és megítéli a szív
gondolatait és szándékait. (zsid 4,12)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. légy
hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint, embertársaim
javára éljek, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
176
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! szentlelkeddel vezesd és szenteld meg egész egyhá-
zadat, és add nekünk kegyelmedet, hogy igaz hitben szolgáljunk téged, az Úr
Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön
örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 14,15–24
1Jn 3,(13)14–18
Meg ne vessétek azt, aki szól!
a:
Mt 23,37–3
zsid 12,22–2
ézs 5,2–24
B:
Jn 7,4–53
zsid 3,1–8
zak 1,3–6
C:
lk 4,23–3
1Kor 15,32–34
1sám 15,22–2
zs:
zsolt 81,–14
textuskollekták
Bíránk és Megmentőnk, Jézus Krisztus! Ítéld meg és törd össze szívünk ke-
ménységét, hogy ne hagyjuk üresen elszállni a most hirdetett igét, hanem
meghalljuk belőle a te hívó szavadat, és nálad megkapjuk mindazt, amit a té-
ged szeretőknek ígérsz: életet és üdvösséget, megnyugvást és maradandó
örömöt. ámen.
Magasztalunk téged, irgalmas Jézusunk, hogy elhívtál minket orszá-
godba, pedig méltatlanok vagyunk szeretetedre. sokasítsd meg rajtunk a te
kegyelmedet, hogy élő hittel fogadjuk parancsolataidat, és jó lelkiismerettel
szolgáljunk neked. ámen.
Urunk, Istenünk! Hálát adunk neked, hogy sokszor és sokféleképpen
szólaltatod meg igédet, és most is megadtad nekünk a lehetőséget igéd hall-
gatására. Kérünk, vésd szívünkbe igédet, hogy ne csak hallgatói, hanem
megtartói is legyünk, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, köszönjük, hogy szeretettel szólsz hozzánk, és Megváltónkat is
azért küldted el, hogy tanúja legyen hozzánk való irgalmadnak. add, hogy
mindig komolyan vegyük igédet, és igyekezzünk tetszésedre élni, Jézus
Krisztus által. ámen.
177
background image
Isten HÍv MInKet
45. sZentháromság Ünnepe után 3. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Fordulj felém, és könyörülj rajtam, Uram,
és bocsásd meg minden vétkemet. (zsolt 25,16.18)
vezess igazságodban, és taníts engem,
mert te vagy üdvözítő Istenem.
őrizd meg lelkemet, és ments meg engem:
mert benned reménykedem. (zsolt 25,5.2.21)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jó és igaz az Úr: útba igazítja a vétkezőket. (zsolt 25,8)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért. de te nem aka-
rod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen, és éljen. ebben bízva könyör-
gök kegyelmedért: adj nekem igaz megtérést és új életet, az Úr Jézus Krisz-
tusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
178
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk, a benned reménykedők oltalmazója, aki nélkül semmi sem mara-
dandó, semmi sem szent: vezess minket irgalmaddal, hogy szándékod sze-
rint használjuk a mulandó javakat, és el ne veszítsük az örökkévalókat, az Úr
Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön
örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 15,1–1
1Pt 5,6–11
Isten bűnösöket hív!
a:
lk 7,36–5
1tim 1,12–17
1Móz 32,14.21b–31
B:
lk 15,11–32
1Kor 1,27–31
ézs 64,3–8
C:
Jn 8,1–11
Kol 1,21–23
Mik 7,18–2
zs:
zsolt 143,1–2.6–11
textuskollekták
Megváltó Urunk! Bűneink reánk nehezednek, mégis hozzád fordulunk,
mert igéd bátorít a veled való közösség keresésére. Köszönjük, hogy még
mindig hívsz magadhoz. Kérünk, áldd meg mai igehallgatásunkat, hogy
megértsük hívásodat, és bátran kövessük útmutatásodat. ámen.
áldott légy, Úr Jézus, hogy nem taszítod el magadtól a bűnbe esetteket,
mert minden bűnnél nagyobb a te szereteted. add nekünk a hit bátorságát,
hogy hozzád meneküljünk bűneinkkel, és megkapjuk tőled a bűnbocsánat
békességét. ámen.
Hálát adunk neked, Istenünk, minden emberi értelmet meghaladó ir-
galmadért: hogy elítéled a bűnt, mégsem veted el, hanem szereted és megté-
résre hívod a bűnös világot. áraszd ki szentlelkedet, hogy sokan meghallják
hívó szavadat, és sokan együtt magasztaljuk végtelen szeretetedet, Jézus
Krisztusért. ámen.
Mennyei atyánk! az apostolokkal és minden hívővel együtt valljuk: Jé-
zus Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első
vagyok én. valljuk, hogy bűnösök vagyunk mi is, és köszönjük, hogy eddig
is megtartottál hűtlenségünk ellenére. Kérünk, tarts meg ezután is szent
igéddel, bűnbocsátó kegyelmeddel, szentlelked ajándékával. ámen.
17
background image
Isten HÍv MInKet
46. sZentháromság Ünnepe után 4. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atyai, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
nagy a te irgalmad, Uram,
és igaz minden parancsolatod! (zsolt 11,156.151)
Jusson színed elé könyörgésem:
tégy bölccsé beszédeddel,
és igéddel ments meg engem,
mert üdvösségedre vágyódom, Uram! (zsolt 11,16.17.174)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez.
(zsolt 145,)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. napról napra meg-
újítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat.
Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus
Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
18
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk, Istenünk! terjeszd ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy
a világ a békesség útján haladjon, egyházad pedig boldog örömmel szolgál-
jon téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és ural-
kodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 6,36–42
róm 8,18–23
Isten hívása és földi hivatásunk
a:
lk 16,1–12
Gal 5,13–14
ézs 48,12–1
B:
Mt 7,12
Filem 4–16
1Móz 3,1–5
C:
Mk 1,1–12
róm 2,14–24
Mal 2,1(11–17)
zs:
zsolt 27,1.4–5
textuskollekták
Hálát adunk neked, atyánk, hogy irgalmas vagy, és türelemmel hordozod
vétkeinket. tégy minket gyermekeiddé, hozzád hasonlóvá, hogy szelídek,
türelmesek és irgalmasak legyünk egymáshoz, az Úr Jézus Krisztus által.
ámen.
Urunk, Istenünk! az egész teremtett világgal együtt könyörgünk és
fohászkodunk tehozzád: teljesítsd ígéretedet, és teremtsd újjá a világot, hogy
minden teremtményed magasztalja jóságodat, az Úr Jézus Krisztus által.
ámen.
Urunk, aki elhívtál minket Isten fiainak szabadságára, hogy ne legyünk
szolgái saját kívánságainknak, hanem a szeretet szabadságával szolgáljunk
egymásnak: maradj velünk a hétköznapok gondjai között, hogy hűségesek
legyünk földi hivatásunkban. ámen.
Urunk! Üdvösséggel és áldással koronázod mindazokat, akik hűsége-
sen cselekszik akaratodat. Kérünk, munkáld bennünk nemcsak az akarást,
hanem a véghezvitelt is. vedd hatalmadba szívünket igéddel, hogy hűséges-
sé és becsületessé tegyen földi hivatásunkban. ámen.
181
background image
Isten HÍv MInKet
47. sZentháromság Ünnepe után 5. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Halld meg, Uram, hangomat: hozzád kiáltok!
ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. (zsolt 27,7.)
Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem,
ne rejtsd el orcádat előlem!
taníts engem, Uram, a te utadra,
és vezess egyenes ösvényen! (zsolt 27,8.,11)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére
eljusson. (1tim 2,4)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Uram, Istenem! Bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel: megvetettem hívó
szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel:
tedd hallóvá fülemet és engedelmessé szívemet, az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
182
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! add nekünk az igazság és a békesség lelkét, hogy akaratodat elfo-
gadjuk egész szívünkkel, és cselekedjük teljes erőnkkel, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 5,1–11
1Pt 3,8–15
Hívás bizonyságtételre
a:
lk 8,16–18
apCsel 4,32–35
ézs 43,1–15
B:
Jn 1,42–52
apCsel ,1–7(8–2)
ézs 6,1–8(–13)
C:
lk ,57–62
1Pt 2,–1
Jer 1,4–1
zs:
zsolt 86,6–11
textuskollekták
áldott légy, üdvözítő Istenünk, hogy irgalmadat kiterjeszted minden em-
berre a világon. add, hogy szilárdan higgyünk irgalmadban, és jó remény-
séggel szolgáljunk a világban, mert te magad munkálod üdvösségünket, az
Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Úr Jézus! áldunk téged, hogy gazdag és irgalmas vagy. egészen reád
bízhatjuk magunkat, mert megadsz nekünk mindent, amire szükségünk
van. űzd ki szívünkből a hitetlenkedést, az aggodalmaskodást és az önzést,
hogy tétovázás nélkül kövessünk téged, és a szeretet cselekedeteivel terjesz-
szük országodat. ámen.
Jézus Krisztus, a világ világossága, aki elhívtál minket, hogy tanítvá-
nyaid és tanúid legyünk a világban: tisztíts meg minket minden bűntől és
hamisságtól, hogy fel ne tartóztassuk, hanem tovább sugározzuk életet te-
remtő evangéliumod világosságát. ámen.
Urunk, Istenünk! áldd meg a most hallott igét, hogy megtartsuk szí-
vünkben, és növelje hitünket: indítson bizonyságtevő életre, hogy békessé-
ged és szereteted terjedjen a földön, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
183
background image
Isten sötétséGBől vIláGossáGra HÍv
48. sZentháromság Ünnepe után 6. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Uram, üdvözítsd népedet, és áldd meg örökségedet,
légy pásztora, és gondozd örökké. (zsolt 28,)
erőm és pajzsom vagy, Uram:
benned bízik szívem.
Megsegítettél: ezért ujjong az én lelkem,
és magasztallak énekemmel. (zsolt 28,7)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje, és
megtisztítsa a keresztséggel az ige által. (ef 5,25.26)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért. de te nem aka-
rod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen, és éljen. ebben bízva könyör-
gök kegyelmedért: adj nekem igaz megtérést és új életet, az Úr Jézus Krisz-
tusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
184
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk, aki örökkévaló javakat készítettél a téged szeretőknek: gyújtsd
meg szívünkben a te szereteted tüzet, hogy mindennél jobban szeressünk té-
ged, és így elnyerjük ígéreteidet, amelyek sokszorosan felülmúlják remény-
ségeinket, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralko-
dik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 5,2–26
róm 6,3–11
Keresztség által megtérésre!
a:
lk 3,7–14
Kol 2,12–15
zsolt 51,–11
B:
Mk 1,13–16
róm 6,12–18
ézs 43,1–7
C:
Mt 3,5–12
apCsel 1,1–7
1sám 7,3–6
zs:
zsolt 77,2–16a
textuskollekták
Magasztalunk téged, Istenünk, hogy a keresztség által mindnyájan gyerme-
keiddé és egyházad tagjaivá lehettünk. ébreszd és erősítsd hitünket, hogy el
ne vesszünk, hanem igaz gyermekeid és ígéreteid örökösei legyünk az Úr
Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk! áldunk, hogy keresztségünk által a bűn sötétségéből az élet
világosságára hívtál bennünket. Kérünk, add szentlelked erejét, hogy na-
ponként meghaljunk a bűnnek, és naponként új életre támadjunk fel, Jézus
Krisztus által. ámen.
Urunk, Istenünk! sokszor megbocsátottad bűneinket, mégsem tudunk
tőlük szabadulni. Kérünk, ne hagyj bűneink rabságában, hanem ragadj meg,
és szabadíts meg minket a te gyermekeid szabadságára, arra, hogy szeretet-
tel tudjunk szolgálni egymásnak az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, aki a keresztség által magadévá tettél minket, és örök életet
ígértél nekünk: szabadíts fel minket szentlelkeddel új életre, hogy ne ural-
kodjék bennünk a bűn és a gonoszság, hanem az igazság és az élet szolgála-
tába állítsuk minden erőnket. ámen.
185
background image
Isten sötétséGBől vIláGossáGra HÍv
49. sZentháromság Ünnepe után 7. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az Úré a föld és ami azt betölti,
a földkerekség és annak lakói. (zsolt 24,1)
énekeljetek az Úrnak örömujjongással,
énekeljetek áhítatos szép éneket!
Mert Isten az egész föld királya,
Isten uralkodik a népeken. (zsolt 47,2.8.)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Ízleljétek meg, és lássátok, hogy jó az Úr: boldog az az ember, aki benne bí-
zik. (zsolt 34,)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Kegyelemért könyörgök, Istenem! Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is in-
gadozik. ne szállj perbe velem, és a megrepedt nádszálat ne törd el, hanem
éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét, az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt
bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
186
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk, aki előtt nyitva van minden szív, és aki előtt semmi el nem titkol-
ható: tisztítsd meg szívünk szándékát szentlelkeddel, hogy igazán szeres-
sünk téged, és méltóképpen dicsérjük szent nevedet, az Úr Jézus Krisztus ál-
tal, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mk 8,1– / Mt 7,7–11
róm 6,1–23
Hit által örök életre!
a:
Jn 12,44–5
1Jn 5,1b–13
Jób 5,6–21
B:
Jn 6,67–6
apCsel 13,44–4
1Móz 3,2–24
C:
Jn 11,1–16
1Jn 5,18–2
Jer 32,38–41
zs:
zsolt 24,1–5
textuskollekták
Mindenható Isten! ébressz bennünk hitet, és láttasd meg velünk, hogy örök
élet beszéde a te igéd, amely mindennapi életünket is boldoggá teszi, ha en-
gedelmesen követjük útmutatását, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy mindig és mindenkor segítesz,
bármiféle kéréssel fordulunk hozzád. Kérünk, segíts meg minket akkor is,
amikor hitetlenségben lep meg minket a kísértés vagy a halál félelme. lát-
tasd meg velünk halált legyőző hatalmadat, hogy higgyünk benned, és él-
jünk általad. ámen.
Üdvözítő Istenünk! áldunk atyai szeretetedért, amellyel a halálból élet-
re hívtál minket. szabadíts meg a hitetlenségtől, hogy üdvözítő szereteted ne
legyen rajtunk kárhoztató ítéletté. támassz bennünk vágyakozást az örök
élet teljességére, amelyet megígértél nekünk Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, Istenünk! Hálát adunk neked, hogy irgalmas szíved megesett
bűnökkel terhelt életünkön, és örök életet adsz ingyen kegyelemből az élet
Fejedelme, Jézus Krisztus által. add, hogy gyermeki hittel fogadjuk be őt, és
szívünk egyedül reá támaszkodjék. ámen.
187
background image
Isten sötétséGBől vIláGossáGra HÍv
50. sZentháromság Ünnepe után 8. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
a te szeretetedről emlékezünk, Istenünk,
a te szent helyeden. (zsolt 48,1)
nevedhez méltón terjed a te dicséreted,
a föld szélső határáig:
jobbod tele igazsággal,
néped örül ítéleteidnek. (zsolt 48,11.12)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az Isten szeretet: és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten
őbenne. (1Jn 4,16)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Mennyei atyám! nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem,
mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Könyörülj raj-
tam, teremts újjá, és szereteteddel nevelj igaz gyermekeddé, az Úr Jézus
Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
188
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
örök Isten, akinek gondviselő bölcsessége sohasem téved: távolítsd el tő-
lünk azt, ami árt nekünk, és add meg azt, ami javunkra van, az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké.
ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 7,15–23
róm 8,12–17
Szeretet által Isten gyermekeivé!
a:
Mt 5,43–48
1Jn 5,1–3
Jer 2,1–.2–32
B:
Jn 8,37–45
1Jn 4,1–8
ézs 57,15–1
C:
lk 6,27–35
1Kor 8,1b–6(7–13)
5Móz 32,1–6
zs:
zsolt 48,1–15
textuskollekták
Mennyei atyánk! Csodálatos a te mindeneket átfogó, személyválogatást
nem ismerő szereteted. Késztess minket arra, hogy szívesen cselekedjük
akaratodat, és hozzád hasonlók legyünk a szeretetben. ámen.
Istenünk, mennyei atyánk, aki naponként bőséggel árasztod jóságodat
és áldásodat azokra is, akik nem ismernek téged: emlékeztess minket erre a
te szeretetedre, hogy ne csak szóval nevezzünk téged atyánknak, hanem ha-
sonlók is legyünk hozzád őszinte emberszeretetben, az Úr Jézus Krisztus ál-
tal. ámen.
Mennyei atyánk! szereteted formáljon minket gyermekeiddé, hogy
örvendezéssel szolgáljunk neked, hogy irántad való szeretetünk felebaráti
szeretetben tükröződjék, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek, és
a rosszért is jóval fizessünk, Megváltónk példáját követve. ámen.
Magasztalunk téged, mennyei atyánk, azért a szeretetedért, hogy gyer-
mekeiddé tettél minket. Kérünk, tisztítsd meg szívünket, hogy gyermekeid-
hez illően éljünk e világban, egykor pedig színről színre láthassunk téged, az
Úr Jézus Krisztus által. ámen.
18
background image
Isten sötétséGBől vIláGossáGra HÍv
51. sZentháromság Ünnepe után 9. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Isten az én segítőm,
az Úr az én lelkem megtartója. (zsolt 54,6)
segíts meg, Istenem, a te neved által,
és hallgasd meg imádságomat.
Magasztalom a te nevedet, Uram, mert jó vagy,
mert kimentettél engem minden nyomorúságból. (zsolt 54,3.4.8.)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Hű az Isten, aki elhívott minket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal
való közösségre. (1Kor 1,)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Bűnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert
sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj
őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat, az Úr
Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
1
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Uram, tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk! adj azért bölcs szívet,
hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és így mindenkor tetszésed
szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és
uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 16,1–
1Kor 1,1–13
Hűség és engedelmesség által Krisztussal közösségben!
a:
Jn 15,1–5
zsid 3,12–14
2Móz 32,1–1
B:
lk 12,42–48
2tim 2,1–21
5Móz 7,6–12
C:
lk 8,1–21
2thessz 3,(1–2)3–5
2Krón 1,7–12
zs:
zsolt 73,23–26
textuskollekták
Mennyei atyánk! te kegyelmesen elhívtál minket a Jézus Krisztussal való
közösségre, és azt akarod, hogy ilyen módon neked tetsző legyen életünk.
légy hozzánk irgalmas, hogy erős legyen kapcsolatunk Krisztussal, és hi-
tünk jó gyümölcstermése nyilvánvaló legyen minden ember előtt. ámen.
Úr Jézus Krisztus! Méltán vádol minket a te szavad, hogy nem tartot-
tuk meg parancsolataidat, és nem maradtunk meg a szeretetben, mert elsza-
kadtunk tőled. Fenyíts meg, de ne vess el, hanem vonj minket élő közösség-
be magaddal, hogy megtartsuk beszédedet, és megteljünk szereteteddel.
ámen.
dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy engedelmes voltál: nemcsak
hirdetted, hanem meg is cselekedted a mennyei atya akaratát. Kérünk, haj-
lítsd a mi szívünket is cselekvő engedelmességre, hogy egyek legyünk veled,
most és örökké. ámen.
Urunk és Megváltónk, aki megmented a megtérő bűnöst a kárhozattól:
fogadj minket kegyelmedbe, hogy meg nem szűnő közösségben éljünk ve-
led, és magasztaljunk téged az atyával és a szentlélekkel együtt örökkön
örökké. ámen.
11
background image
aKIKet Isten elHÍvott, azoKat MeG Is IGazÍtotta
52. sZentháromság Ünnepe után 10. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Istenhez kiáltok,
és az Úr megment engem. (zsolt 55,17)
Hallgasd meg, Istenem, az én imádságomat,
és ne rejtőzz el könyörgésem elől.
szívem vergődik bennem,
de én tebenned bízom. (zsolt 55,2.5.24)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére által: a bűnök bocsánata az
ő kegyelmének gazdagsága szerint. (ef 1,7)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
nincs mivel dicsekednem előtted, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen
vétkeztem parancsolataid ellen. nem is kérek mást, csak szánj meg engem,
és ne vond meg tőlem irgalmadat, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
12
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! Hallgasd meg kegyelmesen könyörgésünket, és vezess minket úgy,
hogy amit kérünk, a te tetszésedre legyen, és megadhasd nekünk, az Úr Jé-
zus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örök-
ké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó: lk 1,41–48 1Kor 12,1–11
Hit által igazulunk meg!
a:
Jn ,24–38
róm 4,1–8
Hab 2,1–4
B:
Jn 8,21–3
róm ,3–33
1Móz 15,1–6
C:
lk 2,–1
zsid 11,1–1
5Móz 1,12–13
zs:
zsolt 42,2–12
textuskollekták
Mindenható, örök Isten! Hálát adunk, hogy kegyelmedet sokszor és sokfé-
leképpen elérhetővé tetted. Hálát adunk azért a helyért, amelyen összegyü-
lekezhetünk. Hálát adunk a vasárnap csendjéért, amelyben igédet hallgat-
hatjuk. ébressz bennünk hitet, hogy megbecsüljük ezeket a helyeket és al-
kalmakat, felismerjük és elfogadjuk azt, amit békességünkre készítettél, az
Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Úr Jézus Krisztus, aki szánakozol emberi nyomorúságunkon, és bán-
kódol szívünk hitetlenségén: láttasd meg velünk életújító erődet, és győzz
meg minket szentlelkeddel, hogy élő reménységgel higgyünk tebenned, és
veled éljünk most és örökké. ámen.
örök Isten, aki egyszülött Fiadat odaadtad bűneinkért, és feltámasztot-
tad megigazulásunkért: add, hogy mi ezt teljes szívvel higgyük, és ne a ma-
gunk erejében, hanem egyedül benne bizakodjunk. ámen.
Urunk, taníts minket hitből élni: nyisd meg szemünket a mi nagy vét-
künk és a te még nagyobb kegyelmed látására, hogy mindennél jobban fél-
jünk és szeressünk téged, és bízzunk benned, Jézus Krisztus által. ámen.
13
background image
aKIKet Isten elHÍvott, azoKat MeG Is IGazÍtotta
53. sZentháromság Ünnepe után 11. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
nagy a mi Urunk, és igen hatalmas,
bölcsességének nincs határa. (zsolt 147,5)
Fölsegíti az Úr az alázatosokat,
és földig alázza a gonoszokat.
Gyönyörködik az Úr az őt félőkben,
akik kegyelmében reménykednek. (zsolt 147,6.11)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Krisztus által, a hitben van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben ál-
lunk, és dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk Isten dicső-
ségében. (róm 5,2)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bű-
nösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te
utadon az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a
világba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
14
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk, aki abban mutatod meg hatalmadat, hogy irgalmas vagy: áraszd ki
reánk is kegyelmedet, hogy célegyenest törekedjünk ígéreteid elnyerésére, és
részesedjünk örökkévaló javaidban, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 18,–14
1Kor 15,1–1
Mindig kegyelemre szorulunk!
a:
lk 17,7–1
Fil 3,7–14
Jer ,22–23
B:
Mt 7,1–5
1Jn 2,1–2
2sám 12,1–.13–14
C:
Mt 6,12.14–15
róm 11,17–24
1Kir 1,1–8
zs:
zsolt 65,2–
textuskollekták
egyedül neked köszönhetjük, Istenünk, hogy nem vesztünk el örökre. egye-
dül tőled van az, hogy Jézus Krisztus áldozata lett a mi váltságunk. Kérünk,
vésd ezt szívünkbe, hogy elnémuljon bennünk minden dicsekedés, és meg-
szólaljon ajkunkon a te dicséreted, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
áldott légy, Úr Jézus, hogy kegyelmed nagyobb a mi vétkeinknél. ön-
magadat adtad bűneinkért, és közbenjársz értünk az atyánál, ha vétkeztünk.
teremts minket újjá kegyelmeddel, hogy igazságban és szeretetben köves-
sünk téged. ámen.
Mennyei atyánk! Ismertesd meg velünk megtartó kegyelmedet, hogy
elhívó szavadat és országodat mindennél drágábbnak tartsuk, a mi Urunk,
Jézus Krisztus által, akiben nekünk bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad-
tál. ámen.
Urunk, Istenünk! tarts meg minket a benned bízó hit alázatosságában,
hogy el ne bizakodjunk, és ne ítélkezzünk mások felett, hanem meglássuk
hibáinkat és tévedéseinket, és egyedül a te kegyelmedben bízva célegyenest
törekedjünk elhivatásunk jutalmára, Jézus Krisztus által. ámen.
15
background image
aKIKet Isten elHÍvott, azoKat MeG Is IGazÍtotta
54. sZentháromság Ünnepe után 12. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Benned bízom, Uram,
ne szégyenüljek meg soha! (zsolt 71,1)
Igazságoddal oltalmazz, és ments meg engem;
légy kővárom, amelybe bármikor bemehetek.
Mert te vagy, Uram, reménységem,
bizodalmam te vagy ifjúkorom óta. (zsolt 71,2.3.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Kegyelemből tartattatok meg hit által; és ez nem tőletek van, Isten ajándéka
ez. (ef 2,8)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Hozzád menekülök segítségért, mert bűneim erőt vesznek rajtam.
de te hatalmas vagy, és igen irgalmas. elég nekem a te kegyelmed, csak szánj
meg engem, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
16
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten, aki minden értelmet és kérést meghaladó módon
hallgatod meg a hozzád fohászkodót: bocsásd meg mindazt, ami lelkiisme-
retünket terheli, és add meg azt is, ami meghaladja reménységünket, az Úr
Jézus Krisztusért, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örök-
ké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mk 7,31–37
2Kor 3,4–
Isten igazít meg!
a:
Mk 1,17–27
róm ,15–16
ézs 54,7–1
B:
lk 16,13–17
róm 3,28–31
2Móz 34,6–1
C:
Mk 4,1–12
róm 11,25–32
Jer 18,1–1
zs:
zsolt 2,6–.13–16
textuskollekták
Urunk, Istenünk! Magasztaljuk ingyen kegyelmedet, amellyel váltságot sze-
reztél nekünk, bűnösöknek. ébressz bennünk hitet szentlelkeddel, hogy
megigazuljunk hit által, és többé ne dicsekedjünk a magunk erejével, hanem
egyedül a te irgalmadat dicsérjük, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Hálál adunk neked, hogy irgalmas vagy a bűnös világhoz, és egyszülött
Fiadat adtad érte engesztelő áldozatul. ébressz bennünk élő hitet, hogy el ne
bizakodjunk, hanem a te irgalmadban reménykedjünk, az Úr Jézus Krisztus
által. ámen.
Urunk, Istenünk! evangéliumod semmissé teszi előtted minden vélt
igazságunkat. tedd lehetővé a lehetetlent, és újíts meg lelked erejével, hogy
anyagi és lelki javainkkal embertársaink boldogulását és szent neved dicső-
ségét szolgáljuk. ámen.
Urunk, Istenünk, aki megismertetted velünk országodnak azt a titkát,
hogy egyedül a te irgalmad teremthet újjá minket: tedd valósággá rajtunk,
ami lehetetlen számunkra, és igazíts meg minket a benned való hit által;
tedd igazzá érzésünket, gondolkodásunkat, beszédünket, cselekvésünket,
egész életünket, Jézus Krisztusért. ámen.
17
background image
aKIKet Isten elHÍvott, azoKat MeG Is IGazÍtotta
55. sZentháromság Ünnepe után 13. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
én mindenkor veled vagyok, Uram,
megragadtad jobb kezemet. (zsolt 73,23)
tanácsoddal vezetsz, Istenem,
és végül dicsőségbe fogadsz be engem.
testem és szívem elsorvadhat,
de szívem kősziklája te vagy örökké, Istenem. (zsolt 73,24.26)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai
pedig nem nehezek. (1Jn 5,3)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Bűnbánattal vallom, hogy terméketlen fa az életem. Pazarlod rám
kegyelmedet, és nem termem gyümölcseit. Mégis kérlek, légy hozzám irgal-
mas, és teremts bennem élő hitet, amely nem fárad el a jó cselekvésében, az
Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
18
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, irgalmas Isten! egyedül a te kegyelmedből szolgálhatunk ne-
ked méltóképpen. támogass erőddel, hogy botlás nélkül fussunk a cél felé,
amelyet evangéliumodban tűztél elénk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled
és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 1,23–37
Gal 3,15–22
A hit cselekedetek nélkül halott!
a:
lk 13,22–3
Jel 3,1–6
ez 18,1–
B:
Mk 12,41–44
Jak 2,14–17(18–24)
ez 18,25–32
C:
lk 6,43–4
zsid 13,1–6
zak 7,–14
zs:
zsolt 1,1–3
textuskollekták
Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert nagy árat fizettél értünk, és egy-
szülött Fiad áldozatával tulajdonoddá tettél minket. add, hogy ne csak lel-
künk, hanem testünk is tied legyen, és tisztaságban szolgáljunk neked min-
den szavunkkal, cselekedetünkkel és egész életünkkel, az Úr Jézus Krisztus
által. ámen.
Urunk, Istenünk! Mentő irgalmad nagyobb a te kárhoztató ítéletednél!
szánj meg minket, holt hitű gyermekeidet, és kelts új életre szentlelkeddel,
hogy igazán higgyünk benned, és jót tegyünk embertársainkkal, az Úr Jézus
Krisztus által. ámen.
Urunk! szabadíts meg minket az önteltségtől és a hamis biztonságtól,
és térítsd szívünket tehozzád, hogy a jó cselekvésében meg ne restüljünk, a
szeretetben bővölködjünk, egymást erősítsük, és amikor eljön számonkéré-
sed napja, részeltess minket is örök örömödben, Jézus Krisztusért. ámen.
Urunk! ne büntess, ha vétkezünk ellened, világosságot adj, ha sötétség-
ben járunk, fogd vissza kezünket, ha elbizakodunk. az élet könyvébe írd be
nevünket, nem cselekedeteinkért, hanem egyszülött Fiadért, a Jézus Krisz-
tusért. ámen.
1
background image
aKIKet Isten elHÍvott, azoKat MeG Is IGazÍtotta
56. sZentháromság Ünnepe után 14. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
nap és pajzs az Úr Isten:
boldog, aki benne bízik! (zsolt 84,12.13)
sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért,
szívem és testem ujjong az élő Isten felé.
Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem,
akinek szívében a te útjaid vannak. (zsolt 84,3.6)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. (zsolt
118,1)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten: vétkeztem parancsolataid
ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add
nekem újjáteremtő szentlelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
2
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szere-
tetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk, az Úr Jé-
zus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örök-
ké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 17,11–1
Gal 5,16–24
A Lélek elevenít meg!
a:
Jn 6,6–66
róm 8,6–11
Jób 32,4–
B:
Mt 12,22–3
róm 7,4–6
1sám 16,13–23
C:
Jn 7,37–3
ef 2,1–7
5Móz 1,14–22
zs:
zsolt 84,2–13
textuskollekták
Úr Jézus Krisztus! te jól tudod, mennyire élettelen a mi hitünk, és mennyire
terméketlen a mi keresztyénségünk. de te vagy az élet forrása, és minket is
életre kelthetsz a te szentlelkeddel. szánj meg minket, és ne hagyj segítséged
nélkül, hiszen a te néped vagyunk. ámen.
Mennyei atyánk! Jóságodról tanúskodik az egész világ, és gondosko-
dásod végigkíséri életünket. ne engedd, hogy megszokjuk kegyelmedet, és
hálátlanul élvezzük jótéteményeidet. rázz fel a közömbösségből, és emlé-
keztess méltatlanságunkra, hogy dicsérjünk jóságodért életünk minden
napján, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, aki szentlelked erejével megeleveníted a hitetlenségtől megfá-
sult szívünket, és neked tetsző új élettel ajándékozol meg minket, add, hogy
megmaradjunk ebben az új életben, és egész életünkkel téged magasztal-
junk, aki élsz és uralkodol örökkön örökké. ámen.
teremtő Istenünk! te adtad testünket, lelkünket, és akarod, hogy ne
csak testünkről, hanem lelkünkről is gondoskodjunk. Kérünk, tápláld lel-
künket szent igéddel, ruházd fel igazságoddal és szereteteddel, és oltalmazd
meg minden kártól a te lelked erejével. ámen.
21
background image
aKIKet Isten elHÍvott, azoKat MeG Is IGazÍtotta
57. sZentháromság Ünnepe után 15. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Figyelj, Uram, imádságomra,
és halld meg könyörgésem hangját! (zsolt 86,6)
Mert te, Uram, jó vagy és megbocsátó,
irgalmas mindenkihez, aki hozzád kiált.
taníts meg engem a te utadra,
hogy járjak a te igazságodban. (zsolt 86,5.11)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene.
(zsolt 68,2)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy jobban ragaszkodtam mulan-
dó javakhoz, mint az örök élet beszédéhez. ne vond meg tőlem irgalmadat,
hanem növeld hitemet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
22
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! oltalmazd egyházadat örök irgalmaddal, mert emberi gyengesé-
günk miatt elbukunk nélküled. távolítsd el tőlünk azt, ami káros, és téríts
minket ahhoz, ami üdvösséges, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 6,24–34
Gal 5,25–6,1
Senki sem szolgálhat két úrnak!
a:
Mt 6,1–21
1tim 6,6–11
ám 6,1–7
B:
Mt 1,16–26
apCsel 8,14–25
Péld 16,1–
C:
Mt 13,18–23
róm 16,17–2
Jer 17,7–11
zs:
zsolt 33,12–22
textuskollekták
Úr Jézus Krisztus! Ismered gyengeségünket: szívünk ragaszkodik a földi ja-
vakhoz, pedig szeretnénk üdvözülni, és szüntelen veled lenni. szabadíts meg
az anyagiak szeretetéből, hogy osztatlan szívvel kövessünk téged, és öröm-
mel tegyünk jót embertársainkkal. ámen.
Istenünk, atyánk, akitől van minden jó adomány és tökéletes ajándék:
add, hogy hűségesen sáfárkodjunk a tőled kapott javakkal. végy minket ha-
talmadba legfőbb ajándékodnak, az evangéliumnak erejével, hogy meggaz-
dagodjunk áldozatra kész szeretetben. ámen.
Úr Jézus Krisztus, aki mindent odaadtál ériünk, hogy életünk és üd-
vösségünk legyen: tégy minket hozzád hasonlóvá, hogy mindenünkkel,
amink csak van, készségesen szolgáljunk neked és embertársainknak.
ámen.
áldott légy, Istenünk, hogy napról napra gondot viselsz rólunk. áldott
légy, hogy nekünk adtad szent Fiad evangéliumát, az örökké való kincset is.
óvj meg minket a múló kincsek kísértéseitől, az anyagiasságtól és az aggo-
dalmaskodástól. szentlelkeddel élessz bennünk hitet és szeretetet, áldozat-
készséget és megelégedést. ámen.
23
background image
aKIKet Isten elHÍvott, azoKat MeG Is IGazÍtotta
58. sZentháromság Ünnepe után 16. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Könyörülj rajtam, Uram,
mert hozzád kiáltok szüntelen. (zsolt 86,3)
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből,
és dicsőítem a te nevedet örökké,
mert nagy a te kegyelmed énrajtam,
és kiragadtad lelkemet a halálból. (zsolt 86,12.13)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
ahogyan az atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti, úgy a Fiú is
megeleveníti azokat, akiket akar. (Jn 5,21)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket.
Kegyelmedért könyörgök, Istenem! Bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is
ingadozik. ne szállj perbe velem, és a megrepedt nádszálat ne törd el, hanem
éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét, az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
24
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled
meg nem állhat, vezesd szüntelen kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztus által,
aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 7,11–17
ef 3,13–21
Életünk el van rejtve Krisztusban!
a:
Mt 6,1–6
Kol 3,1–7
ám 5,21–24
B:
Mt 23,1–12
Gal 2,16–2
Jer 14,7–
C:
lk 14,12–14
2Kor 1,3–7
Jersir 3,22–33
zs:
zsolt 86,12–17
textuskollekták
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy rajtunk van atyai szemed, jól ismered
gondolatainkat és kívánságainkat. tisztíts meg minket minden hamisságtól
és képmutatástól, hogy egyedül téged keressünk imádságainkkal, és ember-
társaink javát szolgáljuk jó cselekedeteinkkel, az Úr Jézus Krisztus által.
ámen.
Urunk! adj nekünk győzelmet testünk vágyai és indulatai felett, hogy
Krisztus élete már itt megvalósuljon mibennünk, egykor pedig nyilvánvaló-
vá legyen, amikor megjelenünk vele együtt dicsőségedben, és elvesszük hi-
tünk jutalmát, amelyet ígértél, és meg is adsz a téged szeretőknek. ámen.
Urunk, Istenünk! Magasztaljuk szent nevedet, hogy az új életet mun-
kálod bennünk, és megajándékozol az örök élet reménységével. segíts győ-
zedelmeskednünk bűneink felett, és tisztíts meg minket képmutatás nélküli
hitre, hogy méltóknak találtassunk az örök életre, az Úr Jézus Krisztus által.
ámen.
Úr Jézus Krisztus, aki szüntelenül jót tettél az emberekkel, de sohasem
kerested a magad dicsőségét: nevelj minket szerénységre és alázatosságra,
hogy ami jót bennünk elkezdesz, és általunk elvégzel, ne tegyen minket ön-
hitté, hanem egyedül a te dicsőségedet szolgálja. ámen.
25
background image
aKIKet Isten elHÍvott, azoKat MeG Is IGazÍtotta
59. sZentháromság Ünnepe után 17. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Igaz vagy, Uram, és igazságos a te ítéleted:
cselekedjél velem a te szereteted szerint! (zsolt 11,137.124)
teljes szívvel kereslek téged:
ne engedj eltévelyednem parancsolataidtól.
szívembe rejtem igédet,
hogy ne vétkezzem ellened. (zsolt 11,1.11)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és az emberek között, az ember Krisz-
tus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. (1tim 2,5.6)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél
jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. légy hozzám ke-
gyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek, az Úr Jé-
zus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a vi-
lágba, hogy a bűnösöket megmentse.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
26
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és a sze-
retet köteléke egyesítsen minket egy testté és egy lélekké elhívásunk egy re-
ménységében, a te végtelen isteni szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus által,
aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 14,1–11
ef 4,1–6
Egyek vagyunk Krisztusban!
a:
Jn 17,2–26
1Kor 12,12–26
ézs 2,1–5
B:
Mk ,33–41
ef 4,11–16
zof 3,8–
C:
Mt 18,1–2
1Kor 1,1–17
ez 37,15–23
zs:
zsolt 133,1–3
textuskollekták
Jézus Krisztusunk! egy családnak szántad népedet, mi pedig sokfelé szakad-
tunk. Kérünk, adj minden gyermekednek igaz hitet, hogy benned Urunkra,
egymásban pedig testvérre találjunk, és így egy szívvel imádjunk téged.
ámen.
Mennyei atyánk, aki egy örök Isten vagy, és egyetlen Megváltót adtál
az egész emberiségnek: ne engedd, hogy a magunk útján járjunk, és a ma-
gunk igazságával dicsekedjünk. téríts minket magadhoz, hogy nálad egy-
másra találjunk, és egyek legyünk irgalmad dicsőítésében, az Úr Jézus Krisz-
tus által. ámen.
Úr Jézus Krisztus! lemondtál isteni dicsőségedről, megaláztad maga-
dat, és emberré lettél. Békességet is ígérsz azoknak, akik hozzád hasonlóan
szelídek és alázatosak. add, hogy ugyanez az indulat legyen bennünk is: ne
keressük a magunk dicsőségét, hanem egymás szolgálatában igyekezzünk
elsők lenni, ahogyan te, Urunk, mindenkinél nagyobb vagy szeretetben.
ámen.
Urunk, Istenünk! szánd meg népedet, hogy az igaz hit és a szolgáló
szeretet egységében együtt imádjunk téged, és együtt várjuk vissza egyetlen
pásztorunkat, az Úr Jézus Krisztust, aki veled és a szentlélekkel egységben él
és uralkodik mindörökké. ámen.
27
background image
JárJUnK elHIvatásUnKHoz Méltóan!
60. sZentháromság Ünnepe után 18. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak,
hallgasd meg azokat, akik segítségül hívnak téged!
láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet,
és segítsd meg népedet,
hogy hűség sarjadjon a földből,
és igazság tekintsen alá a mennyből. (zsolt 85,8.12)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett min-
ket, és elküldte az ő Fiát engesztelésül a mi bűneinkért. (1Jn 4,1)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
atyám! nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert
nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Kérlek, ne vond
meg tőlem szeretetedet, hanem nevelj igaz gyermekeddé, az Úr Jézus Krisz-
tusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
28
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk, aki a szeretetet kiárasztod híveid szívébe a lélek által: add, hogy tel-
jes erőnkből szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársa-
inknak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik
örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 22,34–46
1Kor 1,4–
Szeretetben!
a:
Jn 15,–14
1Jn 3,(18)1–24
Mik 6,6–8
B:
Mt 5,38–42
Kol 3,17–4,1
3Móz 1,1–3.11–18
C:
Mk 2,23–3,6
2Jn 4–6
5Móz 3,16–2
zs:
zs 11,1–16
textuskollekták
Mennyei atyánk! napról napra eléd visszük életünk sokféle megoldatlan
kérdését. tudjuk, hogy meghallgatsz minket. add, hogy elfogadjuk válaszo-
dat is, és megértsük, hogy egy parancsolatod van: a szeretet. Indíts őszinte
szeretetre, hogy embertársaink javát szolgálva és a te tetszésed szerint él-
jünk, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
atyánk a Jézus Krisztusban! szeretettel hívtál el minket néped tagjaivá.
ne engedd, hogy szeretetlenek, irigyek és önzők legyünk: hajlítsd szívünket
szeretetre. add, hogy hitünkről a szeretet cselekedeteivel és áldozatával te-
gyünk bizonyságot. ámen.
Imádunk téged, üdvözítő Jézusunk, hogy mindenek Feje és Ura vagy,
mégis szolgálni jöttél a világba, és saját testeddel és véreddel építed egyháza-
dat csupa szeretetből. add, hogy mindennapi életünkben reád tekintsünk,
és vonakodás nélkül kövessük szereteted példáját. ámen.
Mennyei atyánk, aki Jézus Krisztusban nemcsak a szeretet parancsát
adtad nekünk, hanem legnagyobb példáját is: gyújts szívünkben hozzá ra-
gaszkodó szeretetet, parancsolatai iránt engedelmességet, hogy képmutatás
nélküli szeretetünkről az ő tanítványaira ismerjen bennünk a világ, szent Fi-
ad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. ámen.
2
background image
JárJUnK elHIvatásUnKHoz Méltóan!
61. sZentháromság Ünnepe után 19. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
néped üdvözítője te vagy, Istenünk,
meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak.
elmélkedem minden cselekedeteden,
és gondolkodom tetteiden.
Mert csodatevő Isten vagy te,
megmutattad erődet a népek között. (zsolt 77,13.15)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre.
(zsolt 1,5)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Uram, Istenem! vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet
parancsáról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd
meg vétkeimet, és emberszerető irgalmaddal teremts újjá szolgáló szeretet-
re, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát elküldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
21
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! ne emlékezzél arra, amiért büntetésedet érdemeljük, hanem tekints
arra a jóra, amit elkezdtél bennünk; és mert szolgálatra hívtál el minket, add,
hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a
szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt ,1–8
ef 4,2–28
Munkában!
a:
Mt 12,–14
apCsel 2,32–35
Préd 4,8–12
B:
Jn 5,1–17
1Kor 6,1–2
1Móz 1,26–28.31
C:
lk 13,1–17
2thessz 3,6–
1Móz 2,2–3
zs:
zsolt 128,1–6
textuskollekták
Urunk! téged áldunk a Jézus Krisztusért, aki az erőtlenek gondját magára
vette, és szolgálatának gyümölcséből ma is éltet minket. Kérünk, láttasd meg
velünk, hogy munkatársaid vagyunk, és taníts örömmel dolgozni felebaráta-
ink javára azon a helyen, ahová állítottál. ámen.
Úr Jézus Krisztus! Magasztalunk téged, hogy atyáddal együtt mind ez
ideig munkálkodol az egész világ javán és üdvösségén. állj mellénk, és segíts
meg minket is. lásd meg sokféle bajunkat, és gyógyítsd meg testi-lelki gyen-
geségeinket. napról napra újítsd meg rajtunk irgalmadat, hogy szüntelenül
dicsőítsünk téged. ámen.
Mindenható Isten, aki megteremtetted a világot, és mind ez ideig mun-
kálkodol benne: hálát adunk, hogy nekünk is adtál hivatást és munkát ebben
a világban. add, hogy mindennapi munkánk közben is reád tekintsünk, és
tőled tanuljunk őszinte szeretettel munkálkodni embertársainkért, az Úr
Jézus Krisztus által. ámen.
atyánk! szent Fiaddal, Jézussal együtt szüntelenül munkálkodsz: a tie-
id sem maradhatnak tétlenül. őrizz meg attól, hogy testvéreink terhére le-
gyünk rendetlen életünkkel. segíts, hogy a szeretet törvénye szerint éljünk
testvéreink javára és a te dicsőségedre. ámen.
211
background image
JárJUnK elHIvatásUnKHoz Méltóan!
62. sZentháromság Ünnepe után 20. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Mindenben igaz a te ítéleted, Istenünk,
mert vétkeztünk ellened.
dicsőítsd meg mégis a te nevedet,
és irgalmad szerint cselekedjél velünk.
vezess engem parancsolataid útján,
mert abban lelem kedvemet.
Hajlítsd szívemet a te bizonyságaidhoz,
igazságoddal eleveníts meg engem. (zsolt 11,35.36.4)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. (Mt 5,8)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen,
pedig elfogadtam kegyelmedet. ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam Meg-
váltóm drága vére: tisztíts meg bűneimtől, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
212
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Kérünk téged, Istenünk: segítsd meg egyházadat a kísértések között, hogy
tiszta szívvel ragaszkodjunk hozzád, az egyedül igaz és örök Istenhez, az Úr
Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön
örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 22,1–14
ef 5,15–21
Megszentelt életben!
a:
lk 14,25–35
2thessz 2,13–17
ézs 2,13–1
B:
Mt 12,33–37
1Pt 1,13–16
ézs 5,1–7
C:
Mt 6,
Fil 2,12b –13
3Móz 2,7–8
zs:
zsolt 34,12–23
textuskollekták
Úr Jézus Krisztus! áldunk, hogy az evangélium által örök országodba hívtál
el minket. segíts szentlelkeddel, hogy téged teljes szívvel szeressünk, igéd-
nek mindenben engedelmeskedjünk, a jó cselekvésében el ne fáradjunk, té-
ged mindenkor hűséggel kövessünk, és végül eljövendő országodban mind-
örökké veled lehessünk. ámen.
Urunk, jóságos Mesterünk! áldunk, hogy minket is elhívtál tanítvá-
nyaid közösségébe. segíts, hogy veled maradjunk, a szeretetedből ki ne es-
sünk, és a kereszt alatt is híven kövessünk, hogy megszentelt életben dicsőít-
sünk téged a földön, hogy egykor te is megdicsőíthess minket örök orszá-
godban. ámen.
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy jónak és szépnek teremtetted a vi-
lágot, és nem engeded rajta elhatalmasodni a bűn rombolását. szentelj meg
minket szentlelkeddel, hogy harcoljunk a bűn ellen, és hálaadással élvezzük
ajándékaidat, az Úr Jézus által. ámen.
Hálát adunk neked, Urunk, hogy emlékeztetsz az ítéletre, mert elfo-
gadjuk ingyen kegyelmedet, de nem élünk az elfogadott kegyelemhez mél-
tóan. ébressz fel az élettelen hit álmából, hogy ne látszat szerint legyünk hí-
veid, hanem cselekedjük akaratodat, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
213
background image
JárJUnK elHIvatásUnKHoz Méltóan!
63. sZentháromság Ünnepe után 21. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Kegyelmed, Uram, betölti a földet:
a te törvényeidre taníts meg engem! (zsolt 11,64)
teljes szívvel esedezem orcád előtt:
könyörülj rajtam igéd szerint.
Meggondoltam utaimat,
a te bizonyságaidhoz térítettem lábaimat. (zsolt 11,58.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szárnyra kelnek, mint a sas,
futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el! (ézs 4,31)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértés-
nek, és eltértem igédtől. ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támo-
gass kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
214
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! adj nekünk bűnbocsánatot és békességet, hogy megtisztuljunk a
bűntől, és benned bízó szívvel szolgáljunk téged, az Úr Jézus Krisztus által,
aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 4,46b–54
ef 6,1–18
A hit harcában!
a:
Mk ,14–2
zsid 12,1–3
Hós 2,2–22
B:
lk 22,31–34
zsid 12,4–16
Jón 3,1–1
C:
Mt 6,13
Jak 1,2–4
Mik 7,7–
zs:
zsolt 34,2–11
textuskollekták
Hálát adunk, mennyei atyánk, hogy a szenvedést és a megpróbáltatást is ja-
vunkra, lelki gyógyulásunkra küldöd. emlékeztess erre az atyai szándékod-
ra, hogy bajok és nehézségek között még inkább bízzunk benned, és segítő
készséggel forduljunk hasonlóképpen küzdő embertársaink felé. ámen.
Mennyei atyánk! Boldogok vagyunk, hogy Jézus Krisztusban gyerme-
keid lettünk. vezess minket gyermeki engedelmességben, hogy hitünk har-
cában Jézusra tekintve, tanuljunk elhivatásunkhoz méltón járni: szeretetben
és béketűrésben. ámen.
áldunk és magasztalunk téged, Úr Isten, hogy a mulandó világban a te
örök igédre építhetünk. tekints kísértésekkel küzdő egyházadra, és adj ne-
künk igaz hitet, hogy szeretetben szolgáljunk a földön a te akaratod szerint,
és örököljük országodat a te ígéreted szerint. ámen.
Úr Jézus Krisztus, hitünk Fejedelme! Hálát adunk, hogy a hit harcában
feltekinthetünk keresztedre. Ismered erőtlenségünket: távolítsd el szívünk-
ből a csüggedést és a türelmetlenséget, növeld hitünket és reménységünket.
ne hagyj elesnünk, hanem vezess minket a kereszten megbizonyított szere-
teteddel. ámen.
215
background image
JárJUnK elHIvatásUnKHoz Méltóan!
64. sZentháromság Ünnepe után 22. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Ha a bűnöket számon tartod, Uram,
Uram, ki állhat meg?
de nálad van a megbocsátás,
hogy féljenek téged. (zsolt 13,3.4)
várom az Urat, várja az én lelkem,
és reménykedem ígéretében,
mert az Úrnál van a kegyelem,
és nála bőségesen van megváltás. (zsolt 13,5.7)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
ahogyan könyörül az atya az ő fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön.
(zsolt 13,13)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. nem
is bizakodom semmi másban, mint a te bűnbocsátó kegyelmedben. reád bí-
zom magamat, cselekedjél velem irgalmad szerint, az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
216
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk, oltalmunk és erősségünk! Hallgasd meg gyülekezeted könyörgé-
sét, és mivel a hitet te ébresztetted bennünk, add, hogy amit hittel kérünk,
megkapjuk tőled, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és
uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 18,(21–22)23–35
Fil 1,3–11
Megbocsátásban!
a:
Mt 18,15–17
2Kor 2,3–11
Jer 33,6–
B:
lk 17,1–6
ef 4,2–32
1Móz 5,15–21
C:
Mk 11,24–26
apCsel 7,54–6
Jón 4,1–11
zs:
zsolt 32,1–7
textuskollekták
Istenünk! áldunk téged szeretetedért, amellyel elfedezted megszámlálhatat-
lan vétkünket. nem érdemeljük ezt a nagy kegyelmet, mert gonosz szolgáid
vagyunk, nem tudjuk egymás vétkét sem elhordozni, sem megbocsátani.
Újítsd meg szívünket szentlelkeddel, hogy tudjunk bűnbocsánatodból élni,
és egymásnak megbocsátani, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, aki örülsz, ha megmented a bűnös embert, és megbocsátod bű-
nét: add szentlelkedet, hogy amit te teszel velünk, azt tegyük embertársa-
inkkal: haragtartás és ítélkezés helyett a megbocsátás és megbékélés útját ke-
ressük hozzád hasonlóan. ámen.
Urunk, Istenünk! Hű és igaz minden szavad, és csupa kegyelem min-
den cselekedeted. nyisd meg szemünket igéddel bűneink és hibáink látásá-
ra, hogy ne leplezzük bűneinket, hanem megvalljuk előtted, és megkapjuk
tőled bűneink bocsánatát, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Üdvözítő Urunk, aki azt akarod, hogy megbéküljünk mennyei atyánk-
kal, és a békéltetés szolgálatát végezzük az emberek között: emlékeztess bű-
neinkre és a bűnbocsánat ajándékára, hogy szívünk szerint megbocsássunk
azoknak, akik vétkeztek ellenünk, és békességben éljünk egymással. ámen.
217
background image
JárJUnK elHIvatásUnKHoz Méltóan!
65. sZentháromság Ünnepe után 23. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Uram, örökkévaló a te kegyelmed:
ne hagyd el kezed alkotásait! (zsolt 138,8)
Magasztallak, Uram, egész szívemmel,
mert igédet mindenek fölé emelted a te nevedért.
amikor kiáltottam, meghallgattál,
és megelevenítetted lelkemet a te erőddel. (zsolt 138,1.2.3)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent a ti testetekben és lelketekben,
amelyek Istenéi. (1Kor 6,2)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vét-
keztem. de légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel, az Úr Jézus
Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, hogy éljünk őáltala.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
218
background image
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! oldozd fel kegyelmeddel bűneink bilincsét, amelybe emberi gyen-
geségünk miatt jutottunk, és add, hogy egész szívvel ragaszkodjunk hozzád
üdvözítő szeretetedért, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel
él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 22,15–22
Fil 3,17–21
Két világ polgáraiként!
a:
Jn 17,11–1
2thessz 3,1–13
Jer 2,4–7
B:
Mt 17,24–27
róm 13,1–7
5Móz 3,8–1
C:
Mt 13,31–33
1thessz 5,12–15
5Móz 4,3–4
zs:
zsolt 15,1–5
textuskollekták
Mindenható Isten! Hálát adunk, hogy mindig bízhatunk gondviselő szere-
tetedben. Hálát adunk szüleinkért, elöljáróinkért és mindazokért, akiket
gondviselésed eszközévé tettél. add, hogy felismerjük szándékaidat, és
örömmel teljesítsük feladatainkat, amelyekben embertársaink javára szolgá-
latot és szeretetet vársz tőlünk, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
Mennyei atyánk! a te igéd igazság, amely által örök életre hívtál min-
ket. Könyörülj rajtunk, hogy amíg e világban élünk, készüljünk az örök élet-
re, és ebből áldás fakadjon életünk minden napján hűséges szolgálatra.
ámen.
Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy imádkozol egyházadért, és most is ve-
lünk vagy, amikor a te nevedben összegyülekeztünk. ne hagyd felednünk,
hogy itt a földön tieid vagyunk. erősíts, hogy tieid maradjunk, a bűnt elke-
rüljük, és egykor kegyelmedből üdvösségre jussunk. ámen.
áldunk téged, Istenünk, hogy gondviselő atyánk vagy. napról napra
gondoskodol rólunk, és megadod mindennapi kenyerünket. Kérünk, tarts
meg minket a te félelmedben, hogy hálával élvezzük jóságodat, és tebenned
bízzunk, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
21
background image
CéleGYenest IGYeKezzÜnK elHIvatásUnK JUtalMára!
66. sZentháromság Ünnepe után 24. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
őrizz meg, Istenem,
mert nálad kerestem oltalmat. (zsolt 16,1)
örül az én szívem, és vigadozik lelkem,
testem is biztonságban lakozik,
mert nem engeded át lelkemet a halálnak,
nem hagyod, hogy híved elmúlást lásson.
Megismerteted velem az élet ösvényét,
teljes öröm van tenálad. (zsolt 16,.1.11)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor ti is megjelentek vele
együtt dicsőségben. (Kol 3,4)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel
önmagamnak és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. szabadíts
meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét, az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
22
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! világosítsd meg értelmünket szentlelked világosságával, hogy ve-
zessen minket minden igazságban a te ígéreted szerint, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt ,18–26
Kol 1,–14
Az élet felé!
a:
Mt 7,13–14
1tim 6,12–16
zsolt 16,5–11
B:
Jn 11,33–45
Fil 1,18–27
Jer 31,1–3
C:
lk 2,34–4
1Kor 15,35–43
ám 4,11–13; 5,4
zs:
zsolt 85,–12
textuskollekták
Hálát adunk, Istenünk, hogy kijelented üdvözítő szereteted titkát, és meg-
nyitod előttünk az utat, amely az életre visz. teremts minket újjá élő re-
ménységre, hogy feltámadjunk a mulandóságból az örök életre, és eljussunk
a hit harcából a te dicsőséged látására, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Mindenható, örök Isten! állj mellénk életünkben és halálunkban, hogy
meg ne szégyenüljünk gyengeségünk és hitetlenkedésünk miatt, hanem
irgalmadat magasztalja életünk, és üdvözítő erődről tanúskodjék utolsó
óránk is, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
áldunk téged, megváltó Urunk, hogy az élet útját kínálod nekünk. en-
gedd, hogy megtaláljuk a keskeny utat, és azon napról napra megharcoljuk
a hitnek szép harcát. adj nekünk hűséget, engedelmességet, bizonyságtevő
életet, hogy tisztán megőrizzük igédet, és megkapjuk kegyelmedből az örök
életet. ámen.
Urunk, Istenünk! Magasztalunk téged legnagyobb ajándékodért, az
örök életért. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megadtad nekünk az egyet-
len utat, amely az életre visz. légy segítségünkre, hogy őt mindnyájan meg-
találjuk, benne igazán higgyünk, és egykor kegyelmedből eljussunk az örök
élet dicsőségébe. ámen.
221
background image
CéleGYenest IGYeKezzÜnK elHIvatásUnK JUtalMára!
67. sZentháromság Ünnepe után 25. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
tudasd velem, Uram, életem végét,
hogy tudjam, milyen mulandó vagyok! (zsolt 3,5)
Ímé, arasznyivá tetted napjaimat,
és életem ideje előtted, mint a semmi.
Ugyan mit várhatok én még, Uram?
egyedül beléd vetem reménységem! (zsolt 3,6.8)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy min-
denki elvegye jutalmát a szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy
rosszat. (2Kor 5,1)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg
vétkeimet, és teremts újjá szentlelkeddel, hogy ha eljön ítéleted napja, meg-
állhassak előtted, az Úr Jézus Krisztusért. ámen,
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
222
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! Ha érdemünk szerint ítélsz, mindnyájan elveszünk.
de emlékezzél meg irgalmadról, és bocsásd meg bűneinket, hogy üdvözül-
jünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik
örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 24,15–28
1thessz 4,13–18
Az ítélet felé!
a:
lk 12,54–5
Jel 2,11–15
zsolt 13,6–13
B:
Mt 13,47–5
Jak 2,8–13
ám 5,14–2
C:
lk 11,2–35
Jel 14,(12)13
zof 1,14–18
zs:
zsolt 3,5–14
textuskollekták
Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy mindent megtettél üdvössé-
günkre. emlékeztess az idő múlására és a számadás közeledtére, hogy ne él-
jünk vissza kegyelmeddel, hanem megtérjünk hozzád, és cselekedjük akara-
todat, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy elhívtál minket az örök életre. te-
remts újjá élő reménységre, hogy meg ne tántorodjunk a kísértések között,
hanem bátran harcoljuk meg a hit harcát, és végül elnyerjük az élet koroná-
ját, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, Istenünk, aki kezedben tartod életünket, és megszabod halá-
lunk óráját: adj szívünkbe igaz félelmet, hogy eljövendő ítéletedben megáll-
junk. Békéltess meg minket önmagaddal Jézus Krisztus által, hogy felebará-
tainkkal is megbéküljünk, és az üdvösség részesei legyünk az ő érdeméért.
ámen.
Urunk, Jézusunk! nem tudjuk, mikor jössz, de te vagy az eljövendő.
nehéz óráinkban se hagyd felednünk, hogy megtörted a bűnnek, a gonosz-
nak és a halálnak hatalmát. ébressz minket vigyázásra és józanságra, hogy
meghalljuk hívó hangodat, és készen legyünk a számadásra teelőtted.
ámen.
223
background image
CéleGYenest IGYeKezzÜnK elHIvatásUnK JUtalMára!
68. sZentháromság Ünnepe után 26. vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
az Úr dicsősége megjelenik,
és meglátják mindenek. (ézs 4,5)
Uram, ne szállj perbe szolgáddal,
mert egy élő sem igaz a te színed előtt.
Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnom kell,
mert hozzád vágyódik az én lelkem. (zsolt 143,2.8)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus
megjelenésekor adatik nektek. (1Pt 1,13)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálha-
tatlan az én vétkem. de tekints egyszülött Fiadra, aki színed előtt közbenjár
értünk: légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem, az Úr Jézus Krisztu-
sért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
224
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! ébressz fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük
Megváltónkat, és teljes szívünkkel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a
szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 25,31–46
2thessz 1,3–1
Az Eljövendő felé!
a:
Jn 5,26–3
róm 14,7–12
ézs 61,1–11
B:
Mt 24,1–14
1Jn 2,24–2
ez 34,17–22
C:
lk 1,11–28
Jel 22,12–14
ézs 35,3–1
zs:
zsolt 75,2–8
textuskollekták
Urunk, Istenünk, aki személyválogatás nélkül és igazságosan ítélsz: tégy
minket bölccsé, hogy megértsük az idők jeleit, és megbéküljünk veled és
embertársainkkal, amíg időnk van a te kegyelmedből, az Úr Jézus Krisz-
tusért. ámen.
Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus, aki meghaltál és feltámadtál,
hogy Ura légy mindeneknek: kérünk, egyesíts minket is a te országodban,
hogy egymást meg ne vessük, és meg ne botránkoztassuk, hanem neked
szolgáljunk, és egymásnak segítsünk, mert mindnyájan tied vagyunk, most
és örökké. ámen.
Úr Jézus Krisztus! te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy meg-
térjen és éljen. teljesítsd rajtunk is ezt a te akaratodat, és vezess lelked által
élő hitre és reménységre, hogy veled győzzünk bűn és halál felett, és elnyer-
jük mennyei örökségünket. Jövel, Urunk Jézus! ámen.
Urunk! előled még a sír sem rejthet el minket. szavadra mindnyájan
eléd állunk majd napodon. add, hogy mindenkor irgalmadban bizakod-
junk, és akaratodat cselekedve reménységgel várjuk érkezésedet. ámen.
225
background image
CéleGYenest IGYeKezzÜnK elHIvatásUnK JUtalMára!
69. sZentháromság Ünnepe után utolsó vAsárnAp
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Ímé, új eget és új földet teremt az Úr,
és örvendez benne az ő népe örökké.
Uram, az égig ér a te szereteted,
embert és állatot te tartasz meg.
Mert nálad van az élet forrása,
a te világosságodban látjuk a világosságot. (zsolt 36,6.7.1)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a Krisztus
Jézusban, a mi Urunkban. (róm 6,23)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért. de te nem aka-
rod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen, és éljen. ebben bízva könyör-
gök kegyelmedért: adj nekem igaz megtérést és új életet, az Úr Jézus Krisz-
tusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bű-
neinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
226
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! Cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyhá-
zadnak, és teremts újjá mindent a te jó tetszésed szerint, az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 24,37–51 / Mt 25,1–13
2Pt 3,(3–7)8–14
Az újjáteremtő Isten színe elé!
a:
Mk 13,24–27
Jel 21,6–7(8)
Mal 3,22–24
B:
Mt 25,14–3
1Kor 15,54–58
dán 12,1c–4
C:
Mt 13,36b–43
Jel 7,–17
ez 12,21–28
zs:
zsolt 126,1–6
textuskollekták
áldunk téged, Istenünk és atyánk, hogy az örök élet jó reménységével aján-
dékoztál meg minket. ne engedd, hogy megfeledkezzünk erről az elénk tű-
zött célról, hogy napról napra növekedjünk akaratod ismeretében, és el ne
fáradjunk a jó cselekvésében, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, Istenünk! te úgy szereted a világot, hogy nemcsak odaadtad
értünk egyszülött Fiadat, hanem meg is újítod a világot általa. Kérünk, újíts
meg minket is a te szentlelkeddel, hogy győzelmesen harcoljuk a hit harcát,
és elérjük hitünk célját, az örök üdvösséget. ámen.
Urunk, hálát adunk neked az egyházi esztendő utolsó vasárnapján a
gyülekezet közösségéért és a csendért, amelyben kerestél és megszólítottál
minket. vidd véghez bennünk újjáteremtő munkádat, és tégy minket olyan
néppé, amely élő reménységgel szolgál téged. ámen.
227
background image
2. AlkAlmAk sZerint váltoZó sZövegek
MIndent Isten dICsőséGére!
70. A reformáció Ünnepe
liturgikus szín: piros
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Isten a mi oltalmunk és erősségünk,
igen bizonyos segítség a nyomorúságban. (zsolt 46,2)
azért nem félünk, ha megindul a föld,
ha hegyek rendülnek meg a tenger mélyén.
a seregek Ura velünk van,
Jákób Istene a mi várunk. (zsolt 46,3.8)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. (zsid 13,8)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vétkeztem ellened, Istenem: elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándéko-
dat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat
gyümölcseit. ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő
szentlelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
228
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk! Megígérted, hogy ha ketten vagy hárman egyetértéssel hívják segít-
ségül nevedet, megadod azt, amit kérnek. Hallgasd meg most is kérésünket:
ajándékozz meg minket igazságod ismeretével a jelen világban, és adj örök
életet az eljövendőben, hogy mindenkor dicsérjünk téged, aki az atyával és
a szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
ó:
Mt 5,1–1
Gal 5,(1–3)4–6 / róm 1,4–11
Krisztusért, kegyelemből, hit által!
a:
lk 12,1–1
2Kor 4,5–7
zsolt 36,6–1
B:
Mt 21,33–46
róm 3,2–26(27)
5Móz 4,1–2.–1
C:
Jn 8,31–36
Gal 3,7–14
Jer 23,23–3
zs:
zsolt 46,2–12
textuskollekták
Urunk, Istenünk, hálát adunk, hogy tiéd az egyház. te vezeted és kormány-
zod igéddel. te oszlatod el a tévedéseket. te végzed a tisztítás és új életre ve-
zérlés művét. néked köszönjük a reformációt és általa az evangélium vilá-
gosságát. tarts meg minket igéd igazságában, evangélikus egyházunk iránti
hűségben! ámen.
áldunk téged, Istenünk, hogy gazdagon megajándékoztál minket a re-
formáció örökségével, az evangélium világosságával. Megvalljuk, gyengének
érezzük magunkat a hitben és a jó cselekvésében. légy erős várunk és segít-
ségünk: erősíts meg minket Krisztusban, növeld és tedd tudatossá hitünket,
hogy az evangéliumhoz méltó élettel tegyünk bizonyságot Krisztusról, és így
építsük egyházad egységét. ámen.
Urunk! Hálát adunk, hogy a reformáció tüzében megtisztítottad egy-
házadat, tisztaságban adtad vissza igédet és szentségeidet. Kérünk, ma is
tisztítsd egyházadat minden tévelygéstől, a szentségtelen és üres élettől,
hogy bizonyos legyen a te megtartó szereteted felől, és hűségben álljon szí-
ned elé. ámen.
22
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
71. ArAtási hálAAdó Ünnep
liturgikus szín: zöld
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Mindenek reád néznek, Uram,
hogy megadd eledelüket idejében. (zsolt 14,27)
Ha megnyitod kezedet: jóllaknak javaiddal.
Ha elrejted orcádat: megrémülnek.
Ha kibocsátod lelkedet: élet támad,
és megújítod a földnek színét. (zsolt 14,28.2.3)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! (zsolt
118,1)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Bűnbánattal vallom, mennyei atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik
szám panaszra, pedig tele van a világ és egész életem atyai jóságod jeleivel.
adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat, az Úr Jézus
Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
tesvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
23
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és á földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten, oltalmazója a benned reménykedőknek: add meg
nekünk mindazt, amire szüksége van testünknek és lelkünknek, hogy kitar-
tóan támogassuk embertársainkat, és szüntelenül dicsérjük irgalmadat, az
Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön
örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 12,13–21
2Kor ,6–11
zsolt 145,15–21
Istenfélelem és megelégedés!
a:
Mt 6,11
1tim 4,4–5
zsolt 23,1–6
B:
Mt 6,7–8
1tim 6,6–1
Péld 3,5–
C:
Jn 6,24–2
apCsel 14,8–18
5Móz 8,11–18
zs:
zsolt 147,1–14a
textuskollekták
Mennyei atyánk! tőled van minden jó, te ajándékozod meg munkánkat is
eredménnyel. adj megértő szívet, hogy egymást segítve dolgozzunk min-
dennapi kenyerünkért. adj hálás szívet is, hogy boldogan élvezzük ajándé-
kaidat, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Hálaadással és magasztalással jöttünk házadba, mennyei atyánk. Kö-
szönjük, hogy megáldod az emberi munkát, és megadod mindennapi ke-
nyerünket. Bocsásd meg kicsinyhitűségünket, és adj megelégedett szívet,
hogy miközben élvezzük munkánk eredményét, meg ne feledkezzünk szük-
séget szenvedő embertársainkról. ámen.
Mennyei atyánk! Hálával áldunk mindennapi kenyerünkért, amely
gondviselő szereteted naponként ismétlődő bizonyítéka. Kérünk, tedd ezt
világossá számunkra, hogy hálaadással éljünk tőled nyert javainkkal, és na-
ponként megújuló szereteted életünk nehéz napjain is megőrizzen minden
aggadalmaskodástól. ámen.
231
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
72. templomsZentelési Ünnep
liturgikus szín: piros
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Uram, szeretem a te házadat,
a te dicsőséged lakóhelyét! (zsolt 26,8)
sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért,
szívem és testem ujjong az élő Isten felé.
Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem,
akinek szívében a te útjaid vannak. (zsolt 84,3.6)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek be kapuin hálaénekkel: adjatok
hálát néki, és áldjátok nevét. (zsolt 1,2.5)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem: vétkeztem parancsolata-
id ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek,
add nekem újjáteremtő szentlelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
232
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk, Istenünk! szent az a hely, ahol megszólalsz, és együtt vagy népeddel.
légy velünk, és terjeszd ki kegyelmedet az imádságnak erre a házára is,
hogy aki segítségül hívja nevedet ezen a helyen, megérezze irgalmadat és se-
gítségedet, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és ural-
kodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 1,1–1
Jel 21,1–5
Lélekben és igazságbanl
a:
Jn 4,21–24
ef 2,(1)2–22
ézs 66,1–2
B:
Jn 2,13–17
1Kor 3,16–17
Jer 7,1–11
C:
Jn 1,7–1
2Kor 6,16b.7,1
1Kir ,1–7
zs:
zsolt 138,1–3
textuskollekták
örökkévaló, szent Isten! Hálás szívvel magasztalunk templomunkért, hogy
mindeddig megőrizted benne az élet igéjét, szentségeidet adtad nemzedék-
ről nemzedékre. Kérünk, légy ezután is velünk szent házadban, hogy lélek-
ben és igazságban imádjunk, és szolgáljunk téged most és örökké! ámen.
Mindenható, örök Isten! Irgalmadról és hűségedről tanúskodik ez a
neked szentelt hely. Igéddel, szentségeiddel és szentlelked sokféle ajándéká-
val építed benne anyaszentegyházadat közöttünk. adj élő hitet, hogy meg-
halljuk hívó szavadat, hálával fogadjuk ajándékaidat, lélekben és igazságban
imádjunk téged, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Jóságos Isten, mennyei atyánk! öröm tölti el szívünket, hogy ezen a
helyen találkozhatunk veled. Hálával emlékezünk meg őseinkről, akik oda-
adó áldozattal építették ezt a hajlékot, akik ugyanúgy megtapasztalták atyai
jóságodat, mint mi is. Fogadd el hálánkat, és tisztítsd meg szívünket, hogy
igéd szerint lélekben és igazságban imádjunk téged, Jézus Krisztus által.
ámen.
233
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
73. BŰnBánAti istentisZtelet
liturgikus szín: lila
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Uram, ne szállj perbe szolgáddal,
mert egy élő sem igaz a te színed előtt. (zsolt 143,2)
Ha a bűnöket számontartod, Uram,
Uram, ki állhat meg?
de nálad van a megbocsátás,
hogy féljenek téged. (zsolt 13,2.3.4)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Isten hosszútűrő, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy
mindenki megtalálja a megtérés útját. (2Pt 3,)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! bűnbánattal vallom, hogy terméketlen fa az életem. Pazarlod rám
kegyelmedet, és nem termem gyümölcseit. Mégis kérlek, légy hozzám irgal-
mas, és teremts bennem élő hitet, amely nem fárad el a jó cselekvésében, az
Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
234
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Urunk, Istenünk! nem örülsz a bűnös ember romlásának, nem kívánod ha-
lálát sem, hanem inkább azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Kérünk, vedd
le rólunk kegyelmesen bűneink büntetését, és téríts minket a jó útra a te
irgalmaddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és ural-
kodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 13,1–
róm 2,1–13
Isten nem akarja a bűnös halálát
a:
Mt 11,16–24
róm 8,1–4
Jersir 3,3–42
B:
Mt 21,1–13
Jel 3,14–1
Jer 8,4–7
C:
lk 5,27–32
Kol 3,8–11
Jóel 2,11c–14a
zs:
zsolt 13,1–12
textuskollekták
Hálát adunk neked, Urunk, hogy még mindig reménységgel tekintesz reánk,
és várod megtérésünket. Könyörülj rajtunk, és rázz fel minket, hogy feléb-
redjünk hitetlenségünk közönyéből, és megtérjünk hozzád, az Úr Jézus
Krisztus által. ámen.
életünk Ura! törvényed megszegése miatt ítéletet érdemlünk, de isteni
jóságodból mégsem akarod a bűnös halálát. Mi pedig sokszor könyörtele-
nek vagyunk embertársaink iránt, és világunk is készen áll az élet tömeges
pusztítására. Magunk és a világ bűnével járulunk eléd, életet keresve: adj
megtérést, gyakorolj kegyelmet, és juttasd diadalra az életet. ámen.
Urunk, Istenünk! Megvalljuk, hogy vétettünk embértársaink és önma-
gunk ellen szóval és cselekedettel. valljuk, hogy mindezzel ellened vétkez-
tünk, és megérdemeltük büntetésedet. Jézus Krisztusért kérünk: bocsásd
meg bűneinket, adj igaz hitet, hogy parancsolataid szerint éljünk embertár-
saink javára. ámen.
235
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
74. BiBliAvAsárnAp
liturgikus szín: az egyházi év szerint
Oltári szolgálat a vasárnap rendje szerint.
igehirdetési alapigék
Amik felőle megírattak!
a:
Jn 2,3–31
apCsel 8,26–38
ám 8,11–12
B:
Jn 5,3–44
2tim 3,14–17
Jer 15,16
C:
Mk 12,28–34
róm 16,25–27
ézs 8,11–17
zs:
zsolt 11,57–6
textuskollekták
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy a szentírásban kinyilatkoztattad üdvözí-
tő akaratod titkát, és általa tanítasz, intesz és nevelsz minket a te igazságod-
ban. nyisd meg szívünket igéd előtt szentlelkeddel, hogy higgyünk egyszü-
lött Fiadban, és mindig készen legyünk a jó cselekvésére, az Úr Jézus Krisz-
tus által. ámen.
örökkévaló, szent Isten! áldott légy az igéért: a törvényedért, amely le-
leplezi és megítéli bűneinket, és az evangéliumodért, amely újjáteremti a
bűnbánó szívet, megnyitja előttünk kegyelmed ajtaját. Kérünk, munkálkodj
bennünk szüntelenül igéd által, és szentlelkeddel őrizz meg minket Jézus
Krisztusban az örök életre! ámen.
Irgalmas Istenünk! Kérünk, tedd lelkeddel élővé és hatóvá, hozzánk
szóló szavaddá mindazt, amit apostolaiddal és prófétáiddal megírattál a
szentírásban üdvösségünkre. világosítsd meg szívünket, tisztítsd meg aj-
kunkat, újítsd meg életünket, hogy igédnek figyelmes olvasói, engedelmes
megtartói és hűséges bizonyságtevői legyünk, Jézus Krisztus által. ámen.
236
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
75. sAjtóvAsárnAp
liturgikus szín: az egyházi év szerint
Oltári szolgálat a vasárnap rendje szerint.
igehirdetési alapigék
Hirdessétek az evangéliumot!
a:
Jn 21,24–25
1Kor 2,1–5
Jer 36,1–8
B:
Mk 1,35–38
1thessz 2,3–8
ézs 55,8–11
C:
Mt 13,52
1Jn 2,12–14
ézs 12,4–5
zs:
zsolt 2,2–5
teztuskollekták
Urunk, Istenünk! Mély hálával gondolunk mindarra az áldásra és lelki épü-
lésre, örömre és vigasztalásra, tájékoztatásra, tanításra és útmutatásra, amit
az egyházi írásokból, lapokból és könyvekből kaphatunk. segítsd szentlel-
keddel az egyházi sajtó munkásait, hogy felelős szolgálatukkal evangéliumo-
dat terjesszék és egyházadat építsék. Minket pedig indíts arra, hogy támo-
gassuk munkájukat kitartó imádsággal és hálás áldozatkészséggel. ámen.
Mindenható Isten! Hálát adunk, hogy igédet nemcsak élőszóval, ha-
nem nyomtatott betűvel is hirdetteted, és megmutatod életet adó üdvözítő
erejét. add, hogy megbecsüljük az igehirdetés minden írott formáját, és
megértsük belőle hívó szavadat, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
világ Megváltója, Jézus Krisztus, aki azt akarod, hogy evangéliumod
szava mindenkit elérjen: hálát adunk, hogy igéd terjesztésére felhasználod a
nyomtatott betűt is. áldd meg a betű evangéliumi szolgálatát, és add, hogy
nemcsak a szóban, hanem az írásban kiment igéd se térjen vissza hozzád
üresen, hanem elvégezze tőled kapott feladatát, és életet teremtsen minde-
nütt: mibennünk is. ámen.
237
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
76. A gyÜlekeZeti segély vAsárnApjA
liturgikus szín: az egyházi év szerint
Oltári szolgálat a vasárnap rendje szerint.
Külön ünnepségnél a következő szövegek használhatók.
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Miként a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez,
úgy kívánkozik az én lelkem tehozzád, Istenem. (zsolt 42,2)
Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem,
ne rejtsd el orcádat előlem!
taníts engem, Uram, a te utadra,
és vezess egyenes ösvényen! (zsolt 27,7..11)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről, a világosság atyjától száll
alá, akinél nincs változás, sem fény és árnyék váltakozása. (Jak 1,17)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket.
Mennyei atyám! nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem,
mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Könyörülj raj-
tam, teremts újjá, és szereteteddel nevelj igaz gyermekeddé, az Úr Jézus
Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
238
background image
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és földön békesség, és az emberekhez jó-
akarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten! egyetlen parancsolatot adtál egyházadnak: azt, hogy sze-
ressünk téged és embertársainkat. add nekünk a szelídség és békesség lel-
két, hogy teljes erőnkkel ragaszkodjunk hozzád, és őszinte jószándékkal
támogassuk egymást, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel
él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
a vasárnap óegyházi perikópái, vagy:
Mt 5,13–16 / Mk 1,46–52 1thessz 3,12–13
Áldozatokban gyönyörködik az Isten!
a:
lk 21,1–4
zsid 13,15–16
2Móz 36,2–7
B:
Mt 1,4–42
2Kor 8,1–
1Kir 17,8–16
C:
Jn 15,15–17
róm 15,1–3a
2Móz 35,4–5a.1-11.21
zs:
zsolt 122,1–
textuskollekták
Magasztalunk téged, Urunk, Istenünk, hogy tökéletes áldozatot hoztál a vi-
lágért. Kérünk, nevelj minket is az őszinte hála kettős áldozatára, hogy ke-
zünk mindenkor készen legyen a jókedvű adakozásra, nyelvünk pedig szün-
telenül dicsérjen téged, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
atyánk! Hálát adunk a hajlékért, amelyben dicsérhetünk. vedd oltal-
madba híveidet mindenütt, ahol házad építésén és ékes rendjén fáradoznak.
Indíts minket is áldozatos szeretetre. Mi rakjuk a köveket, de te teszed a
templomokat néped otthonává igéd összetartó erejével és a szentlélek tüzé-
nek melegével. erősíts, és melegíts most minket is. ámen.
Úr Jézus Krisztus! életedet adtad értünk, hogy mi is odaszenteljük ma-
gunkat testvéreinkért. tégy minket készségessé az áldozatra és szolgálatra.
nevelj arra a szeretetre, amely nem keresi a maga hasznát, hanem önmagát
adva áldozatul másokért él. ámen.
23
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
77. A Béke sZolgálAtA
liturgikus szín: az egyházi esztendő szerint
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak,
hallgasd meg azokat, akik segítségül hívnak téged.
láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet,
és add nekünk üdvösségedet,
hogy hűség sarjadjon a földből,
és igazság tekintsen alá a mennyből. (zsolt 85,8.12)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
Boldogok, akik békességet teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
(Mt 5,)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Könyörülj rajtam, Istenem, és a te szereteteddel győzz le minden gonosz in-
dulatot szívemben. Irgalmaddal tégy irgalmassá embertársaim iránt, és ve-
zess a békesség útján, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és földön békesség, és az emberekhez jó-
akarat.
24
background image
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
örök Isten! szent Fiad keresztje által megbékéltettél mindent a mennyen és
a földön! Fékezd meg a békétlenkedők indulatait, hiúsítsd meg a cselvetők
terveit, és köss össze mindeneket a békesség kötelékével. add nekünk is
minden értelmet meghaladó békességedet, hogy kitartóan és türelmesen tö-
rekedjünk békességre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel
él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 2,1–23
róm 14,17–1
Boldogok a békességre igyekezők!
a:
Mk ,5
1Pt 3,6–11
Mik 4,1–4
B:
Mt 5,
2thessz 3,16
ézs 32,15–18
C:
lk 1,41–42
Kol 3,12–15
zak 8,16–17
zs:
zsolt 37,1–11
textuskollekták
Mennyei atyánk! Könyörülj meg a létéért küzdő világon, és áldd meg azo-
kat, akik az emberiség békéjén munkálkodnak. add nekünk a szelídség lel-
két, hogy mindig és mindenütt őszintén törekedjünk békességre, az Úr Jézus
Krisztus által. ámen.
Békesség Istene, mennyei atyánk! láttasd meg velünk, hogy mint a te
gyermekeid nem kezelhetjük bűnös könnyelműséggel a béke ügyét, ottho-
nunknak és szívünknek, hazánknak és a világnak békéjét. Kérünk, hajlítsd
szánkat a gyűlölet szolgálatától a béke igéire, igazítsd kezünket a rontás he-
lyett az építésre, hogy amikor megítélsz, fiaidnak neveztessünk, Jézus Krisz-
tus által. ámen.
Gondviselő atyánk! szívünk rettegéssel gondol arra, mi lenne, ha sza-
badjára engednéd a gyűlölködés, harag és bosszú szellemét. Kérünk, távoz-
tass el minden rosszindulatot, minden háborúságot, adj békességet! ne csak
nekünk, hanem az egész világnak is, amelyért halálra adtad Fiadat. engedd,
hogy mindenütt a világon a te atyai akaratod érvényesüljön: béke legyen a
földön. tégy minket akaratod eszközévé, és adj erőt, hogy el ne fáradjunk a
béke- és bizalomépítés szolgálatában, amelyre elhívattunk. ámen.
241
background image
MIndent Isten dICsőséGére
78. AZ egyháZ egységének A sZolgálAtA
liturgikus szín: piros
Könyörgés az egyház egységéért: ökumenikus istentisztelet, egyházi közgyű-
léssel vagy összejövetellel kapcsolatos istentisztelet.
Más szövegek 59. szám alatt.
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Gyűjts össze minket, Istenünk, a népek között,
hogy magasztaljuk a te szent nevedet. (zsolt 16,47)
emlékezzél meg rólunk népednek ígért kegyelmed szerint,
és jöjj el hozzánk üdvösségeddel,
hogy gyönyörködjünk választottaid jólétében,
és örüljünk néped örömén. (zsolt 16,4.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus
Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. (1tim 2,5.6)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Urunk, Istenünk! távolítsd el szívünkből az elbizakodottság és az ítélkezés,
a viszálykodás és a békétlenség minden gyökerét, és téríts minket magad-
hoz, hogy mindnyájan egyek legyünk tebenned, az Úr Jézus Krisztusért.
ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
242
background image
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Istenünk, aki azt akarod, hogy tudatos és őszinte egyetértés lakozzék híveid
szívében, add, hogy egyek legyünk az igaz hitben és testvéri szeretetben a te
neved dicsőségére, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él
és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 17,11b–23
ef 4,1b–7.11–16
Egy Urunk van!
a:
Mt 23,8–12
1Kor 12,26–28
Jer 32,26–27.37–4
B:
Mk 12,28–34
1Jn 1,3–7
5Móz 6,4–6
C:
Mk 1,32–45
apCsel 11,2–18
ézs 45,22–25
zs:
zsolt 16,1–6.4.47–48
textuskollekták
Mindenható Isten! Könyörülj az emberi gyengeségek miatt megoszlott egy-
házadon, és áldd meg azokat, akik igazi egységért fáradoznak. terjeszd kö-
zöttünk igéd világosságát, hogy egyek legyünk üdvözítő igazságod ismereté-
ben, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Urunk, Krisztusunk! te szüntelenül könyörögsz az atyánál egyházad
egységéért. reménységgel kérünk ezért: vezesd a keresztyéneket hitben és
szeretetben közelebb magadhoz és egymáshoz, hogy a reánk bízott tanítvá-
nyi szolgálatot kölcsönös bizalommal és megbecsüléssel végezzük, szent ne-
ved dicsőségére! ámen.
áldunk és magasztalunk, Jézus Krisztusunk, hogy benned és általad
valóság az egyház egysége. te vagy megváltója minden embernek, bárme-
lyik egyházi közösség tagjaként hisz benned. add, hogy ezt meglássuk és
megértsük, és egymásra találjunk nálad hitben és szeretetben. ámen.
243
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
79. AZ evAngélium sZolgálAtA
liturgikus szín : piros
Könyörgés az evangélium ügyéért: egyházi közgyűléssel, összejövetellel, ikta-
tással vagy lelkészavatással kapcsolatos istentiszlelet.
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Könyörülj rajtunk, Istenünk, és áldj meg minket,
hogy megismerjék a földön a te utadat. (zsolt 67,2.3)
Magasztaljanak téged a népek,
örüljenek és ujjongjanak a nemzetek,
mert egyenlően ítéled a népeket,
és a nemzeteket a földön te vezeted. (zsolt 67,4.5)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az igazi világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. (1Jn
1,)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. napról napra meg-
újítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat.
Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus
Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
244
background image
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! Igéd által teremtettél, tartasz fenn, és újítasz meg
mindent az örök életre. áraszd ki szentlelkedet igéd hirdetőire és hallgatói-
ra, hogy cselekedjük akaratodat a te dicsőségedre, az Úr Jézus Krisztus által,
aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Mt 5,13–16
ef 2,17–22
Az evangélium Isten üdvözítő ereje!
a:
Jn 4,31–38
Jel 14,6–7
ézs 55,8–11
B:
Mt 4,18–22
apCsel 4,13–21
ám 8,11–12
C:
lk ,1–6
2tim 1,8–14
Jer 15,16(17–2)
zs:
zsolt 141,1–5
textuskollekták
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy kezedben tartod egyházad jövőjét. sza-
badíts meg minket a kishitűségtől és az aggodalmaskodástól. éreztesd ve-
lünk szentlelked erejét, hogy jó reménységgel szolgáljunk a világban, ame-
lyet megváltottál az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
evangéliumodért könyörgünk, Urunk, hogy az igehirdetők ajkán han-
gozzék a tiszta evangélium, az igehallgatók pedig felismerjék és befogadják
az evangéliumból áradó erőt. építsd közöttünk az anyaszentegyházat, hogy
hitünk és egész életünk akaratod szerint növekedjék, a te dicsőségedre és a
mi üdvösségünkre. ámen.
Urunk! te vagy a mi legfőbb jónk, boldogságunk munkálója, üdvössé-
günk szerzője. Újíts meg minket evangéliumod erejével. Gyarapítsd közöt-
tünk a jó rendet, építsd országodat, munkáld néped üdvösségét. taníts
evangéliumod szerint élni és szolgálni. Hozd közel a sóvárgó szívekhez sze-
reteted erejét, igéd örömét, országod győzelmét. ámen.
245
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
80. hAlottAk emlékeZete
liturgikus szín: az illető vasárnap színe, hétköznap fekete
Más szövegek 30., 66–69. számok alatt.
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Urunk! taníts úgy számlálnunk napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk! (zsolt ,12)
Ímé, arasznyivá tetted napjaimat,
és életem ideje előtted mint a semmi.
Ugyan mit várhatok én még, Uram?
egyedül beléd vetem reménységem! (zsolt 3,6.8)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus atyja, aki nagy irgalmassága sze-
rint újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltá-
madása által. (1Pt 1,3)
3. Üdvözlés, bűnbánás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Istenem! te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bű-
nösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a te
utadon, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
246
background image
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható, örök Isten! Feltámasztottad egyszülött Fiadat a halálból, hogy
ne úgy szomorkodjunk az elhunytakért, mintha nem volna reménységünk.
erősíts minket szentlelkeddel, hogy neked éljünk, és minden elhunyt hívő-
vel együtt eljussunk az örök életre, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a
szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. áamen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
Jn 5,24–2
1Kor 15,5–57
Isten az élők Istenei
a:
Jn 14,1–6
Jel 7,–17
dán 12,2–3
B:
Mk 12,24–27a
róm 14,7–
ézs 4,6–8
C:
Jn 1,27–28
2Kor 5,1–1
ézs 25,8–
zs:
zsolt ,1–12
textuskollekták
Úristen, mennyei atyánk! sem élet, sem halál nem rejthet el bennünket elő-
led. Jézus Krisztus Urunk keresztje által békéltess meg bennünket magaddal,
és segíts hitben élnünk, hogy életünk végére és elhunyt szeretteinkre gon-
dolva is halált legyőző, irgalmas hatalmad legyen reménységünk. ámen.
Megváltó Urunk, Jézus Krisztus! Hálaadással köszönjük meg ígéretedet,
hogy gyermekeid egykor ott lesznek, ahol te vagy, ahol nem gyászolnak, és nem
könnyeznek többé, hanem örök örömben részesülnek. Kérünk, erősíts meg min-
ket ebben a hitben most, amikor gyászolunk, elvesztett szeretteinkre emléke-
zünk, és amikor vágyakozunk a velük való találkozásra a te színed előtt. ámen.
Mindenható, örök Isten! szereteted veszi körül az élőket és a holtakat, ke-
gyelmed vigasztalja lelkünket. add, hogy megbékélt szívvel ajánljuk irgalmad-
ba az elhunytakat (különösen is n. n. testvérünket, akiről szerettei emlékez-
nek előtted). az élőket pedig világosítsd meg szentlelkeddel, hogy befogad-
ják az örök élet beszédét, és tieid legyenek az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
247
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
81. könyörgő istentisZtelet
liturgikus szín: piros
Könyörgés Szentlélekért: lelkészavatási istentisztelet, egyházi közgyűlést, ösz-
szejövetelt vagy munkaévet nyitó istentisztelet.
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Miként a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez,
úgy kívánkozik az én lelkem tehozzád, Istenem. (zsolt 2,2)
Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem,
ne rejtsd el orcádat előlem!
taníts engem, Uram, a te utadra,
és vezess egyenes ösvényen! (zsolt 27,7..11)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
az Úr gazdagon megáld mindenkit, aki őt segítségül hívja. (róm 1,12)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom előtted, irgalmas Istenem, hogy vétkeztem ellened és embertár-
saim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. de végtelen irgalmadhoz
menekülök: bocsásd meg vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
248
background image
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Mindenható Isten, a benned reménykedők oltalmazója! Hallgasd meg ke-
gyelmesen kérésünket, és áraszd ránk szentlelkedet, hogy világosságánál
megismerjük akaratodat, erejével pedig meg is cselekedjük, az Úr Jézus Krisz-
tus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 11,–13
1Jn 3,21–24
Kérjetek, és megadatik néktek!
a:
Mt 18,1–2
1Jn 5,14–15
Jersir 3,22–33
B:
Jn 7,37–3
Jak 1,5–8
1Móz 32,23–3
C:
Jn 3,5–8
2thessz 1,11–12
zsolt ,13–17
zs:
zsolt 63,2–
textuskollekták
Mennyei atyánk! Ismered gondolatainkat és kéréseinket, mielőtt megszóla-
lunk előtted, és nálunknál is jobban tudod, mire van szükségünk. nem is
kérünk mást, csak légy velünk, és vezess minket szentlelkeddel, őrizz meg a
gonosztól, és erősíts meg abban, ami jó, az Úr Jézus Krisztus által. ámen.
Mennyei atyánk! ne hagyj minket magunkra, mert ha magunkra ma-
radunk, mindent elrontunk, de te áldássá teheted minden munkánkat és
egész életünket. ajándékozz meg világos látással és egyetértéssel. szentlel-
ked töltse be szívünket örömmel, erősítse bizodalmunkat, élessze reménysé-
günket, Jézus Krisztusért. ámen.
Mennyei atyánk! a te nevedben gyülekeztünk össze, hogy ezen a szent
alkalmon is szolgáljuk dicsőségedet. te vagy mindennek kezdete. Kérünk,
kezdd el bennünk a jó munkát igéd hirdetésével, szentlelked ajándékozásá-
val, hitünk, hűségünk és engedelmességünk erősítésével, hogy el ne feled-
jük: számadással tartozunk neked. áldd meg ebben a gyülekezetben is
mindazt, ami neked tetsző, hogy kedvesek legyünk előtted. Hallgasd meg
imádságunkat Jézus Krisztusért. ámen.
24
background image
MIndent Isten dICsőséGére!
82. hálAAdó istentisZtelet
liturgikus szín: az egyházi esztendő szerint
Hálaadás alkalmai: egyházi közgyűlés, összejövetelt vagy munkaévet záró is-
tentisztelet.
1. kezdő ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜleKezet: ámen.
Bevezető zsoltár
Jertek, örvendezzünk az Úrnak,
vigadozzunk üdvösségünk kősziklájánák. (zsolt 5,1)
Mert ő a mi Istenünk,
mi pedig legelőjének népe, kezének nyája vagyunk.
Ma, amikor halljátok az ő hangját,
meg ne keményítsétek szíveteket! (zsolt 5,7.8)
GYÜleKezet:
énekvers, kis glória
Bevezető ige
áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atyja, aki megáldott minket min-
den lelki áldással a Krisztusban. (ef 1,3)
3. Üdvözlés, bűnvallás, kyrie
az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
nincs mivel dicsekednem előtted, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen
vétkeztem parancsolataid ellen. nem is kérek mást, csak szánj meg engem,
és ne vond el tőlem irgalmadat, az Úr Jézus Krisztusért. ámen.
GYÜleKezet:
énekvers, kyrie
4. kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
testvéreim! Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő
25
background image
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜleKezet:
énekvers, nagy glória
5. rövid imádság: óegyházi kollekta
Hálát adunk neked, Urunk, minden jótéteményedért. Megbocsátottad bű-
neinket, és elhívtál egyházad közösségébe. Kijelentetted üdvözítő akaratod
titkát, és örök országod örökösévé tettél minket. Mindezért áldunk, és ma-
gasztalunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és
uralkodik örökkön örökké. ámen.
6. igeolvasás: lekció – 7. hitvallás
óegyházi lekciók és igehirdetési alapigék
ó:
lk 17,11–1
1thessz 5,15–18
Jó dolog az Urat dicsérni!
a:
Mt 11,25–3
róm 15,5–6
ézs 12,1–5
B:
Mk 7,31–37
ef 5,18b–2
zsolt 13,1–6
C:
lk 1,37–4
1Kor 1,4–
zsolt 15,1–5
zs:
zsolt 14,27–35b
textuskollekták
Mennyei atyánk! világosíts meg minket szentlelkeddel, hogy alázatosan
ítéljük meg munkánkat, és hálásan magasztaljuk a te jóságodat, az Úr Jézus
Krisztus által. ámen.
Úr Jézus Krisztus, egyházunk Ura! te megáldasz bennünket kérésein-
ken felül, és jóságod gazdagabb, semmint elgondolhatnánk. Kérünk: a jót,
amit elkezdtél bennünk, végezd is be a te dicsőségedre. láttasd meg velünk
mindig jótéteményeidet, és nyisd meg szívünket és szánkat a te magasztalá-
sodra. ámen.
Hálát adunk neked, mennyei atyánk, minden ajándékodért, áldunk
minden jótéteményedért. Köszönjük a mindennapi kenyeret, testünk és lel-
künk békességét, és mindenek felett szent igédet. Kérünk, áldd meg mai ige-
hallgatásunkat is, és tedd teljessé hálaadásunkat az elvégzett munkáért.
ámen.
251
background image
3. Zsoltárok
83. Bevezető zsoltár (Advent)
25. zsoltár
énekszám: 18
Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg!
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem.
vezess igazságodban, és így taníts engem,
mert te vagy üdvözítő Istenem.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, benned bízom: ne szégyenüljek meg!
84. Bevezető zsoltár (karácsony – vízkereszt)
66. zsoltár
énekszám: 1
az egész föld leborul előtted, Istenem,
és neked zeng éneket.
örvendezz, egész föld, az Istennek,
énekeljétek neve dicsőségét!
Jertek, és lássátok Isten tetteit,
csodálatos, amit cselekszik az emberek között!
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
az egész föld leborul előtted, Istenem,
és neked zeng éneket.
85. Bevezető zsoltár (Böjt)
102. zsoltár
énekszám: 2
Hallgasd meg, Uram, imádságomat,
és jusson el hozzád kiáltásom!
252
background image
Mert napjaim elszállnak, mint a füst,
magam pedig, mint a fű, elszáradok.
de te, Uram, örökké megmaradsz,
és emlékezeted él nemzedékről nemzedékre.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Hallgasd meg, Uram, imádságomat,
és jusson el hozzád kiáltásom!
86. Bevezető zsoltár (húsvét – pünkösd)
98. zsoltár
énekszám: 21
énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodálatosan cselekedett!*
az Úr megmutatta szabadító erejét,
a népek előtt feltárta igazságát.
Megemlékezett kegyelméről és hűségéről,
mind az egész föld látta a mi Istenünk üdvösségét.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodálatosan cselekedett!*
*Helyette húsvétkor:
az Úr feltámadt!
az Úr valóban feltámadt! Halleluja!
87. Bevezető zsoltár (szentháromság ünnepe után)
22. zsoltár
énekszám: 22
Benned bízom, Uram,
ne szégyenüljek meg soha!
Igazságoddal ments meg, és oltalmazz engem,
légy kőváram, ahová mindig mehetek.
Mert te vagy, Uram, reménységem,
bizodalmam te vagy ifjúkorom óta.
253
background image
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Benned bízom, Uram,
ne szégyenüljek meg soha!
88. Bevezető zsoltár (szentháromság ünnepe után)
86. zsoltár
énekszám: 23
Figyelj, Uram, imádságomra,
és halld meg könyörgésem hangját!
Mert te, Uram, jó vagy, és türelmes,
és csupa szeretet azokhoz, akik segítségül hívnak.
taníts engem, Uram, a te utaidra,
hogy igazságod szerint járjak.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Figyelj, Uram, imádságomra,
és halld meg könyörgésem hangját!
89. Bevezető zsoltár (szentháromság ünnepe után)
104. zsoltár
énekszám: 24
Mindenek reád néznek, Uram,
hogy megadd eledelüket idejében.
Ha megnyitod kezedet, jóllaknak javaiddal,
ha elrejted orcádat, megrémülnek.
Ha kiárasztod lelkedet, élet támad,
és megújítod a földnek színét.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Mindenek reád néznek, Uram,
hogy megadd eledelüket idejében.
254
background image
90. Bűnbánati zsoltár
130. zsoltár
énekszám: 25
a mélységből kiáltok hozzád, Uram,
Uram, halld meg hangomat!
Ha a bűnöket számon tartod, Uram,
Uram, ki állhat meg előtted?
de nálad van a megbocsátás,
hogy féljenek téged.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
a mélységből kiáltok hozzád, Uram,
Uram, halld meg hangomat!
81. Bűnbánati zsoltár
32. zsoltár
énekszám: 26
Boldog az, akinek az Úr nem rója fel bűnét,
akinek lelkében hamisság nincsen.
Míg elhallgattam bűnömet, csontig sorvadtam,
mert kezed rám nehezedett éjjel és nappal.
de megvallottam vétkemet előtted, Istenem,
és te levetted rólam bűneim terhét.
ezért hozzád imádkozzék minden hívő
a nyomorúság idején.
te vagy menedékem, megmentesz a veszedelemtől,
végy körül engem a szabadulás örömével.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Boldog az, akinek az Úr nem rója fel bűnét,
akinek lelkében hamisság nincsen.
255
background image
92. Bűnbánati zsoltár
38. zsoltár
énekszám: 27
Uram, ne fenyíts meg engem haragodban,
felindulásodban ne ostorozz engem.
Mert bűneim árja elborította fejemet,
súlyos terhe meghaladja erőmet.
Közel vagyok az eleséshez,
és fájdalom gyötör szüntelen.
de megvallom bűnömet,
bánkódom vétkem miatt.
ne hagyj el, Uram, ne légy távol tőlem,
siess segítségemre, üdvözítő Istenem!
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Uram, ne fenyíts meg engem haragodban,
felindulásodban ne ostorozz engem.
93. hálaadó zsoltár
121. és 145. zsoltár
énekszám: 28
az én segítségem az Úrtól van,
aki teremtette a mennyet és a földet.
Igazságos az Úr minden útja,
és minden dolgában jóságos.
Közel van az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált,
mindenkihez, aki hozzá kiált hűségesen.
teljesíti az őt félők kívánságát,
meghallja kiáltásukat, és megmenti őket.
az Úr dicséretét hirdeti ajkam,
és szent nevét áldja minden test örökkön örökké.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
az én segítségem az Úrtól van,
aki teremtette a mennyet és a földet.
256
background image
94. hálaadó zsoltár
18. zsoltár
énekszám: 2
szeretlek, Uram, én erősségem,
kőszálam, váram és megmentőm!
a halál kötelei vettek körül engem,
rémített engem a pusztulás árja.
de nyomorúságomban az Urat hívtam,
az én Istenemhez kiáltottam segítségért.
Meghallotta hangomat szent helyéről,
eljutott hozzá kiáltásom.
ezért magasztallak, Uram, a népek között,
és éneket zengek a te nevednek.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
szeretlek, Uram, én erősségem,
kőszálam, váram és megmentőm!
95. hálaadó zsoltár
23. zsoltár
énekszám: 3
az Úr az én pásztorom,
nem szűkölködöm.
Megpihentet zöldellő réteken,
és csendes vizekhez terel engem.
lelkemet megvidámítja,
az igazság ösvényén vezet az ő nevéért.
Ha a halál árnyékának völgyében járok is,
nem félek semmi bajtól,
mert te velem vagy,
vessződ és botod vigasztalnak engem.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
az Úr az én pásztorom,
nem szűkölködöm.
257
background image
96. hálaadó zsoltár
27. zsoltár
énekszám: 31
világosságom és üdvösségem az Úr: kitől félnék?
életem oltalma az Úr: kitől rettegnék?
Halld meg, Uram, kiáltó szavamat,
könyörülj rajtam, és hallgass meg engem!
ne rejtsd el tőlem orcádat,
ne vesd el szolgádat haraggal.
te vagy az én segítségem,
ne vess el és ne hagyj el, szabadító Istenem!
Uram, mutasd meg a te utadat,
és vezess engem egyenes ösvényen!
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
világosságom és üdvösségem az Úr: kitől félnék?
életem oltalma az Úr: kitől rettegnék?
97. hálaadó zsoltár
34. zsoltár
énekszám: 32
áldom az Urat mindenkor,
dicsérete mindig ajkamon van.
lelkem az Úrral dicsekedik:
hallják ezt a szegények, és örülnek.
Hirdessétek velem az Úr nagyságát,
és magasztaljuk együtt az ő nevét!
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott,
és kimentett félelmetes helyzetemből.
Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr!
Boldog az, aki benne bízik.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
áldom az Urat mindenkor,
dicsérete mindig ajkamon van.
258
background image
98. hálaadó zsoltár
63. zsoltár
énekszám: 33
Istenem, te vagy az én Istenem,
téged kereslek, téged szomjaz a lelkem.
Feléd sóvárog a testem,
Mint víz híján a szomjas sivatag.
Mert kegyelmed jobb az életnél is:
hadd dicsérjen ajkam téged.
életem fogytáig áldalak téged,
kezeimet a te nevedben emelem imára.
Mert te voltál segítségem,
és a te szárnyaid árnyékában örvendezem.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Isten, te vagy az én Istenem,
téged kereslek, téged szomjaz a lelkem.
99. hálaadó zsoltár
103. zsoltár
énekszám: 34
áldjad, én lelkem, az Urat,
és egész bensőm, az ő szent nevét!
áldjad, én lelkem, az Urat,
és meg ne feledkezzél semmi jótéteményéről!
ő megbocsátja minden bűnödet,
meggyógyítja minden betegségedet,
megváltja életedet a halálból,
kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged.
elárasztja javaival a te életedet,
és megújul ifjúságod, mint a sasé.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
áldjad, én lelkem, az Urat,
és egész bensőm, az ő szent nevét!
25
background image
100. hálaadó zsoltár
103. zsoltár
énekszám: 35
amilyen magasan van az ég a földtől,
olyan nagy az Úr kegyelme az őt félők iránt.
az ember napjai olyanok, mint a fű,
úgy virágzik, mint a mező virága:
átmegy rajta a szél, és nincsen többé,
és nem ismeri őt többé a helye sem.
de az Úr kegyelme az őt félőkkel van mindörökké,
és igazsága a fiaknak fiaival,
azokkal, akik megtartják szövetségét,
és gondolnak parancsolataira, hogy azokat cselekedjék.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
amilyen magasan van az ég a földtől,
olyan nagy az Úr kegyelme az őt félők iránt.
101. hálaadó zsoltár
118. zsoltár
énekszám: 36
adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örök az ő irgalma!
Mondják hát azok, akik félik az Urat:
örök az ő irgalma!
nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül,
és ő meghallgatott engem.
velem van az Úr, nem félek:
ember mit árthat nékem?
erőm és énekem az Úr,
ő lett az én szabadítóm.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert örök az ő irgalma!
26
background image
102. hálaadó zsoltár
145. zsoltár
énekszám: 37
Jó az Úr mindenkihez,
és irgalmas minden teremtményéhez.
Magasztallak téged, Istenem,
és áldom nevedet örökkön örökké.
Mindennap áldalak téged,
és dicsérem neved örökkön örökké.
nemzedékről nemzedékre hirdetik műveidet,
és én is csodatetteidről énekelek.
dicsér téged, Uram, minden teremtményed,
és a te híveid áldanak téged.
dicsőség az atyának és a Fiúnak
és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Jó az Úr mindenkihez,
és irgalmas minden teremtményéhez.
261
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek