Iktatás

Lelkész iktatása - Esperes iktatása - Püspök iktatása - Teológiai tanár iktatása - Különleges beosztású lelkész iktatása - Helyettes lelkész, segédlelkész, lelkészi munkatárs iktatása - Gyülekezeti tisztségviselő iktatása - Egyházmegyei, egyházkerületi, országos felügyelő iktatása - Esküszövegek

14Iktatas463-500.pdf — PDF document, 200Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
XIV. Iktatás
1. Lelkész iktatása
2. Esperes iktatása
3. Püspök iktatása
4. Teológiai tanár iktatása
5. Különleges beosztású lelkész iktatása
6. Helyettes lelkész, segédlelkész, lelkészi munkatárs iktatása
7. Gyülekezeti tisztségviselő iktatása
8. Egyházmegyei, egyházkerületi, országos felügyelő iktatása
9. Esküszövegek
background image
background image
az egyházban mint krisztus testében minden tagnak megvan a maga kisebb-nagyobb szol-
gálata Isten kegyelmi ajándékának és a tag hitének mértéke szerint. Minden tagnak ismernie
kell a reá bízott szolgálatot, annak kereteit és tartalmát, hogy senki se avatkozzék más dolgá-
ba, hanem a különböző szolgálatok egymásba illeszkedésével jó rendben épüljön krisztus
egyháza. E rend érdekében szükséges, hogy akik elhívatás és megbízás alapján hivatalos szol-
gálatot végeznek az egyházban, azokat az egyház elöljárói az egyház nyilvánossága előtt állít-
sák szolgálatba. Ez történik az iktatással istentisztelet és közgyűlés keretében.
az egyházi szolgálatok egyik csoportja az egyház hivatalos igeszolgálatából adódik.
Ezeknél az iktatás feltételezi a lelkészavatást, de sohasem ad ennél magasabb rendű avatást.
Ilyenek: a gyülekezeti lelkész, az esperes, a püspök, a teológiai tanár, a különleges beosztású
lelkész, a helyettes lelkész és a segédlelkész iktatása. az egyházi szolgálatok másik csoportja
az egyház hivatalos igeszolgálatát támogatja és tehermentesíti. Ezeket a szolgálatokat nem
élethivatásként és többnyire meghatározott időre szokták vállalni. Istentiszteleti iktatásuknál
kifejezésre jut az elkötelezés korlátozottsága, de az egyház nem kevésbé kéri rájuk Isten ke-
gyelmét és áldását.
az iktatásnak mindig van egyházjogi vonatkozása is. Ez már az iktató istentisztelet kü-
lönböző szövegeiben is kifejezésre jut. De az iktatás tényét és az abból folyó egyházjogi kö-
vetkezményeket az istentisztelet után az illetékes egyházkormányzati testület ülése jelenti ki,
és foglalja jegyzőkönyvbe.
az iktatásoknál a lekció, az iktató kérdések, a kézadás, az eskütétel és az iktató forma
rendje és szövege nem változtatható meg, és nem hagyható ki.
1. LELKész iKTaTása
a gyülekezeti lelkész iktatását az esperes vagy megbízottja végzi gyülekezeti istentisztelet ke-
retében, a gyülekezeti közgyűlés pedig jegyzőkönyvbe foglalja az iktatás megtörténtét. Gyü-
lekezeti másodlelkész iktatása ugyanígy történik.
a lelkésziktatás hirdetendő a megelőző vasárnapon az egyházmegye gyülekezeteiben.
az iktatás napján, illetve ha nem vasárnapra esik, a legközelebbi vasárnapon a gyülekezetek
emlékezzenek meg az iktatásról az istentiszteleti imádságban.
a lelkésziktatásra rendben vonulnak a templomba a presbiterek, az esperes, az iktatan-
dó lelkész a felügyelővel és a gondnokkal és a lelkészek. az esperes gondoskodik arról, hogy
a felügyelő, illetve gondnok magával vigye a lelkészi meghívólevelet.
1. Bevezetés
az esperes az oltárhoz lép, a lelkész az oltár elé áll, a felügyelő és a gondnok tőle jobb-
ra, oldalt helyezkedik el.
a gyülekezet
kezdő éneket énekel.

background image
EsPEREs:
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜLEkEZEt: ámen.
Imádkozzunk!
Mindenható Isten, mennyei atyánk, aki szeretettel gondoskodol egyházad-
ról, és megígérted, hogy meghallgatod híveid imádságát, és hűséges lelki-
pásztorokat küldesz gyülekezeteidbe: kérünk téged, készítsd fel szolgálatod-
ra ennek a gyülekezetnek a meghívott lelkipásztorát is. add igédet szívébe
és ajkára, hogy igazán hirdesse közöttünk igédet, hogy a te beszéded intsen,
tanítson, térítsen, vigasztaljon és erősítsen minket, és azt cselekedjük, ami
neked tetszésedre van, nekünk pedig üdvösséges, az Úr Jézus krisztus által.
ámen.
vagy:
Úr Jézus krisztus! köszönjük, hogy gondot viselsz drága áron megváltott
egyházadról. köszönjük, hogy gondot viselsz erről a gyülekezetről is. add,
hogy ez a mai ünnep legyen a gyülekezet és a lelkész egymásra találása, hogy
a gyülekezet a te küldöttedként fogadja lelkészét, a lelkész pedig a te színed
előtt vállalja gyülekezetét. kérünk, vezesd szereteteddel a lelkészt és a gyüle-
kezetet, hogy egy se vesszen el azok közül, akiket megváltottál. ámen.
vagy:
Urunk, áldunk téged, hogy építed egyházadat, és ennek a gyülekezetnek is
adtál lelkipásztort. áldd meg őt szentlelkeddel, és add ajkára az evangéliu-
mot. adj neki megértő szívet és bölcsességet a gyülekezet vezetésére. áldd
meg a gyülekezetet, hogy pásztorában a te követedet megbecsülje, és róla
imádságában meg ne feledkezzék. Urunk, te légy mindnyájunk pásztora.
ámen.
Más kollekták a III. fejezetben 79. és 82. és a IV. fejezetben 78. és 79. szám alatt.
A bevezetés helyett elvégezhető a szokásos oltári szolgálat is a vasárnapi rend bevezető
része szerint. Ezt a szolgálatot az egyik szomszéd lelkész végezheti. szövegek az agen-
da III. fejezetében 79. és 82. szám alatt.
Ebben az esetben a hitvallás után a gyülekezet éneke közben megy az oltárhoz az
esperes, a lelkész, a felügyelő és a gondnok.
EsPEREs:
keresztyén Gyülekezet! testvéreim az Úrban! Egybegyülekeztünk Isten
szent házába, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába N. N.
testvérünket,
akit az N. gyülekezet lelkészéül meghívott.

background image
vagy:
akit egyházkerületünk püspöke az N. gyülekezetbe küldött lelkészül.
Hallgassátok meg azt a szentigét, amelyet erre az ünnepi alkalomra válasz-
tottam!
következik az
igeolvasás és az igehirdetés.
3. ének, karének
4. Lekció
EsPEREs:
Hallgassátok meg Isten igéjét a lelkipásztori szolgálatról!
Jézus bejárta a városokat és a falvakat, hirdette Isten országa evangéliumát,
és gyógyított minden betegséget és minden erőtlenséget. amikor pedig lát-
ta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a
juhok pásztor nélkül. akkor ezt mondta tanítványainak: az aratnivaló sok,
de a munkás kevés. kérjétek azért az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat
az ő aratásába. (Mt 9,3–39)
Pál apostol pedig ezt mondja: kérve kérlek az Isten és a krisztus Jézus színe
előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában:
hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, feddj, biz-
tass teljes türelemmel és tanítással. Légy józan mindenben, vállald a szenve-
dést, végezd az evangélista munkáját, végezd el szolgálatodat teljesen. (2tim
,1–)
5. iktató kérdés, kézadás
testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten igéjét az egyházi szolgálatról.
Ezek után kérlek titeket, az N. gyülekezet elöljáróit, adjátok át nekem a
gyülekezet nevében a lelkészi meghívólevelet, annak bizonyságaként, hogy
készek vagytok N. N. testvérünket elfogadni a gyülekezet lelkészéül.
a felügyelő vagy a gondnok átadja az esperesnek a lelkészi
meghívólevelet.
EsPEREs a lelkészhez:
testvérem az Úrban, N. N.! az élő Isten és a keresztyén gyülekezet színe
előtt kérdezlek: Elhatároztad-e, hogy vállalod az N. gyülekezetben a lelkészi
szolgálatot, és hogy azt az Úr Jézus krisztus követeként és a reád bízottak
pásztoraként teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed? Elhatároztad-e?
7
background image
FELELEt: Elhatároztam.
Ennek bizonyságául add jobb kezedet, és vedd át az N. gyülekezet lelkészi
meghívólevelét.
Kézadás, a meghívólevél átadása.
6. iktatás
keresztyén Gyülekezet!
Hívjuk segítségül Isten szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérün-
ket a szent szolgálatra! Énekeljük el a „Jövel, szentlélek Úristen” kezdetű
éneket!
az esperes, ha lehetséges, intonálja, és a gyülekezettel együtt, orgonaszó nélkül énekli
az első verset.
EsPEREs és GYÜLEkEZEt:
Jövel, szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal,
szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, hal-
leluja!
Ezután a lelkész letérdel, az esperes a lelkész fejére teszi kezét.
EsPEREs:
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
Együtt mondják a
Miatyánkot.
EsPEREs folytatólag mondja az
iktató imádságot:
Úr Jézus krisztus! te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és ta-
nítókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel őket szolgálatra szent-
lelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva kérünk: szánd meg népedet,
és hívd el N. N. testvérünket egyházad építésére. áraszd ki rá szentlelkedet,
hogy lelkészi szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon szere-
tetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te néped el-
jusson a hit egységére tebenned, aki az atyával és a szentlélekkel élsz és
uralkodol örökkön örökké. ámen.
EsPEREs folytatja kézrátétel nélkül:
az Úr Jézus krisztus, aki elhívott téged a pásztori szolgálatra, maradjon
veled mindvégig!
8
background image
Én pedig
az N. evangélikus gyülekezet meghívása,
vagy:
az N. Evangélikus Egyházkerület püspökének küldése,
és az N. evangélikus gyülekezet meghívólevele,
valamint kijelentett elhatározásod és kézadásod alapján beiktatlak az N. evan-
gélikus gyülekezet lelkészi hivatalába az atya, Fiú, szentlélek nevében. †
Gondjaidra bízom az N. gyülekezetet, hogy pásztorold az Úr Jézus krisztus
népét, ne kényszeredetten, hanem örömest, ne haszonlesésből, hanem oda-
adóan, ne uralkodjál a reád bízottakon, hanem légy a gyülekezet példaképe,
és amikor megjelenik a Főpásztor, elnyered az örök élet koronáját.
az N. gyülekezetnek pedig gondjaiba és szeretetébe ajánlom N. N. lelkészt,
a mi testvérünket az Úrban: tiszteljétek és becsüljétek őt az egyház Urától
rendelt elöljárótokként, hallgassatok szavára az Úrért, és a békesség Istene
megőriz titeket feddhetetlenül az Úr Jézus krisztus eljövetelére.
a beiktatott lelkész feláll.
Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged, szol-
gatársamat és testvéremet az Úrban.
Megcsókolják egymást.
az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére.
a jelenlevő lelkészek előre megbeszélt rendben áldást mondanak szentírási igével és
kézrátétellel, azután a beiktatott lelkész körül gyülekeznek. szentírási igék a lelkésza-
vatás rendjénél.
a
confirmát a lelkészek áldásra emelt kézzel éneklik, lehetőleg a gyülekezettel együtt.
Ha nem énekelhető a confirma, az esperes imádságként olvassa, a lelkészek pedig már
előtte helyükre mennek.
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk,
és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását!
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk,
és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán!
Erősítsd meg, szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk,
és egyesítsd híveidet békességben!
Dicsőség az atyának és a Fiának és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben most és mindenkor és mindörökkön örökké.
ámen.
9
background image
az esperes és lelkészek helyükre mennek.
7. istentisztelet folytatása
az istentisztelet folytatódik a szokásos rend szerint az igehirdetési énektől. az igehir-
detést és a további szolgálatot a beiktatott lelkész végzi.
Ha gyónás és úrvacsora van, ez csatlakozik az istentisztelethez, és részt vesz benne a
gyülekezet.
záró imádság
a lelkész az általános könyörgő imádság helyett vagy az úrvacsora után a következő
imádságot mondja.
szerető mennyei atyánk! Magasztaljuk szent nevedet, hogy megajándékoz-
tál minket igéddel és szent jelenléteddel. köszönjük, hogy mindnyájunkat
testvéri közösségbe egyesítettél a mi Üdvözítőnk és Pásztorunk Jézus krisz-
tus által. Együtt könyörgünk most hozzád áldásért. tedd eredményessé kö-
zös munkánkat. áldd meg gyülekezetünket és egész egyházunkat, a lelki-
pásztorokat és a felügyelőket, a presbitereket és minden munkatársunkat.
Ébreszd és erősítsd bennünk a hitet, igéd szeretetét, az egyházunk és az
evangélium iránti hűséget. áldd meg népünket és vezetőinket. add meg
mindenkinek az eredményes munka örömét és a mindennapi kenyeret,
megnyugvást adó otthont és megértő társakat. adj békességet minden em-
bernek: a világ békéjét és a te békességedet, Jézus krisztus által. ámen.
7
background image
2. EsPEREs iKTaTása
Esperes iktatását az egyházmegyei közgyűlés részéről felkért lelkész, rendszerint az egyház-
megyei főjegyző végzi két lelkész, az egyházmegyei jegyző és a rangidős lelkész segítségével
istentisztelet keretében, az egyházmegyei közgyűlés pedig jegyzőkönyvbe foglalja az iktatás
megtörténtét.
az esperesiktatás hirdetendő a megelőző vasárnapon az egyházmegye gyülekezetei-
ben. az iktatás napján, illetve a legközelebbi vasárnapon a gyülekezetek emlékezzenek meg
az iktatásról az istentiszteleti imádságban.
az esperesiktatásra rendben vonulnak a templomba az egyházmegyei és egyházközsé-
gi tisztségviselők és presbiterek, az iktató lelkész a két segédkező lelkésszel, az iktatandó es-
peres és a lelkészek.
1. Bevezetés
az iktató lelkész két lelkésszel az oltárhoz lép, az iktatandó esperes az oltár elé áll.
a gyülekezet
kezdő éneket énekel.
IktatÓ LELkÉsZ:
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜLEkEZEt: ámen.
Imádkozzunk!
Úr Isten, mennyei atyánk! köszönjük jóságodat és hűségedet, amely oltal-
mazza egyházunkat, és egyházmegyénknek is küld férfiakat, akik érted ké-
szek szolgálni, és vigyázni a te népedre. ajándékozd meg az új esperest a
szentlélek ajándékával, bölcsességgel és erővel, türelemmel és szeretettel,
hogy szolgálatát hűségesen végezze közöttünk. áraszd ki kegyelmedet egész
egyházmegyénkre, hogy egyházad közösségének élő tagjai maradjunk, ma-
gunknak, gyermekeinknek és népünknek javára és a te dicsőségedre. ámen.
vagy:
Mennyei atyánk! te őrködöl egyházad élete és rendje felett. a te szolgála-
todra szánjuk most ebben a mi szolgatársunkat. áldd meg bölcs szívvel, és
benned bízó lélekkel. te légy az ereje, hogy tisztét egészen betöltse, békesség
és megértés járjon munkája nyomán, szeretettel és igazsággal munkálja a
rendet szent egyházad javára és a te dicsőségedre. ámen.
IktatÓ LELkÉsZ:
keresztyén Gyülekezet! testvéreim az Úrban! Egybegyülekeztünk Isten
szent házába, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába N. N.
testvérünket, akit az N. egyházmegye gyülekezetei esperessé választottak.
71
background image
Hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet erre az ünnepi alkalomra válasz-
tottam!
következik az
igeolvasás és az igehirdetés.
3. ének, karének
4. Lekció
Hallgassátok meg Isten igéjét az egyház kormányzásának szolgálatáról!
ELsŐ LELkÉsZ:
az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló lelkész olvassa:
Jézus előszólította tanítványait, és ezt mondta: tudjátok, hogy a fejedelmek
uralkodnak népeiken, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen
közöttetek. Hanem aki közöttetek nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok,
és aki közöttetek első akar lenni, legyen mindenkinek szolgája. Mert az
Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,
és életét adja váltságul sokakért. (Mt 2,2–28)
MásODIk LELkÉsZ:
az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa:
Pál apostol ezt mondja: Nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus
krisztust, magunkat pedig mint a ti szolgáitokat Jézusért. Mert az Isten, aki
így szólt: a sötétségből világosság ragyogjon fel! – ő gyújtott világosságot a
mi szívünkben, hogy Jézus krisztus arcán felismerjük Isten dicsőségének ra-
gyogását. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy az erő túláradó
nagyságát ne magunknak tulajdonítsuk, hanem Istennek. (2kor ,–7)
5. iktató kérdés, kézadás, eskütétel
IktatÓ LELkÉsZ a beiktatandó espereshez:
testvérem az Úrban, N. N.! Hallottad Isten igéjét az egyházi szolgálatról.
Ezért most az élő Isten és a keresztyén gyülekezet színe előtt kérdezlek: El-
határoztad-e, hogy vállalod az N. egyházmegyében az esperesi szolgálatot,
és hogy azt az Úr Jézus követeként és a reád bízott gyülekezetek, lelkészek és
gyülekezeti vezetők pásztoraként teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed?
Elhatároztad-e?
72
background image
FELELEt: Elhatároztam.
kész vagy-e elhatározásodat kézadással és esküvel is megerősíteni? kész
vagy-e?
FELELEt: kész vagyok.
Elkötelezésed jeléül add jobb kezedet!
Most pedig mondd el az esperesi esküt! a gyülekezet ezt állva hallgatja.
az első lelkész az esküt olvassa, a második az oltári bibliát tartja, a beiktatandó esperes
pedig jobb kezét a bibliára teszi, bal keze első három ujját esküre emeli.
a gyülekezet feláll.
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy esperesi szolgálatommal / egyházmegyénk jó rendjét / fenntarta-
ni / és biztosítani igyekezem; / gyülekezeteink életét / és intézményeink mű-
ködését / lelkiismeretesen irányítom / és ellenőrzöm; / lelkésztársaimat és
munkatársaimat / kötelességük teljesítésében / készségesen támogatom, /
közöttük a testvéri viszonyt / és egyetértést munkálom; / egyházmegyénk
kormányzásában / igazságosan és részrehajlás nélkül, / egyházi törvényeink
szerint járok el; / felsőbb egyházi hatóságaink / törvényes rendelkezéseit /
végrehajtom és végrehajtatom; / minden esperesi feladatomat / lelkipásztori
hűséggel / és szeretettel teljesítem. / Isten engem úgy segéljen. / ámen.
6. iktatás
keresztyén Gyülekezet!
Hívjuk segítségül Isten szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérün-
ket a szent szolgálatra! Énekeljük el a „Jövel szentlélek Úristen” kezdetű
éneket!
az iktató lelkész, ha lehetséges, intonálja, és a gyülekezettel együtt orgonaszó nélkül
énekli az első verset.
IktatÓ LELkÉsZ és GYÜLEkEZEt:
Jövel, szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal,
szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, hal-
leluja!
Ezután az esperes letérdel, az iktató lelkész a segédkező lelkészekkel együtt az esperes
fejére teszi a kezét.
73
background image
IktatÓ LELkÉsZ:
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
Együtt mondják a
Miatyánkot!
IktatÓ LELkÉsZ folytatólag mondja az
iktató imádságot:
Úr Jézus krisztus! te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és ta-
nítókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel őket szolgálatra szent-
lelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva kérünk: szánd meg népedet,
és hívd el N. N. testvérünket egyházad építésére. áraszd ki rá szentlelkedet,
hogy esperesi szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon sze-
retetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te néped
eljusson a hit egységére tebenned, aki az atyával és a szentlélekkel élsz és
uralkodol örökkön örökké. ámen.
IktatÓ LELkÉsZ folytatja kézrátétel nélkül:
testvérem az Úrban, N. N.!
az Úr Jézus krisztus, aki elhívott téged az esperesi szolgálatra, maradjon
veled mindvégig!
Én pedig az N. evangélikus egyházmegye gyülekezeteinek választása, vala-
mint elhatározásod, kézadásod és esküd alapján, az egyházmegye közgyűlé-
sének kérésére beiktatlak az N. evangélikus egyházmegye esperesi tiszt-
ségébe: az atya, Fiú, szentlélek nevében. †
Gondjaidra bízom az N. egyházmegye gyülekezeteit és intézményeit, lelké-
szeit és elöljáróit, hogy pásztorold az Úr Jézus krisztus népét közöttünk: ne
kényszeredetten, hanem örömest, ne haszonlesésből, hanem odaadóan, ne
uralkodjál a reád bízottakon, hanem légy a példaképük, és amikor megje-
lenik a Főpásztor, elnyered az örök élet koronáját.
az N. egyházmegye gyülekezeteinek, lelkészeinek és elöljáróinak szereteté-
be ajánlom N. N. esperest, a mi testvérünket az Úrban: tiszteljétek és becsül-
jétek őt az egyház Urától rendelt elöljárótokként, hallgassatok szavára az
Úrért, és a békesség Istene megőriz titeket feddhetetlenül az Úr Jézus krisz-
tus eljövetelére.
a beiktatott esperes feláll.
Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntlek téged, mun-
katársamat és testvéremet az Úrban!
7
background image
Megcsókolják egymást.
az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére!
a
confirmát a lelkészek áldásra emelt kézzel éneklik, lehetőleg a gyülekezettel együtt.
szöveg a lelkésziktatásnál.
7. Befejezés
Ha gyónás és úrvacsora van, az itt csatlakozik, és részt vesz benne a gyülekezet is. az
úrvacsorában először az esperes részesül az iktató lelkésszel, azután ketten folytatják az
úrvacsoraosztást.
a záró imádságot az iktató lelkész vagy az új esperes, az ároni áldást az új esperes
mondja.
záró imádság
szerető mennyei atyánk! Magasztaljuk szent nevedet, hogy megajándékoz-
tál minket igéddel és szent jelenléteddel. köszönjük, hogy mindnyájunkat
testvéri közösségbe egyesítettél a mi Üdvözítőnk és Pásztorunk, Jézus krisz-
tus által. Együtt könyörgünk most hozzád áldásért. (áldd meg esperesi szol-
gálatomat.) tedd eredményessé közös munkánkat. áldd meg egyházme-
gyénket és egész egyházunkat, gyülekezeteinket és szeretetintézményeinket
(új esperesünket), lelkipásztorainkat és felügyelőinket, presbitereinket és
minden munkatársunkat. Ébreszd és erősítsd bennünk a hitet, igéd szerete-
tét, az egyházunk és az evangélium iránti hűséget. áldd meg népünket és ve-
zetőinket. add meg mindenkinek az eredményes munka örömét és a min-
dennapi kenyeret, megnyugvást adó otthont és megértő társakat. adj békes-
séget minden embernek: a világ békéjét és a te békességedet, Jézus krisztus
által. ámen.
7
background image
3. PÜsPÖK iKTaTása
a püspök iktatását az egyházkerületi közgyűlés részéről felkért lelkész, szokás szerint vala-
melyik másik egyházkerület püspöke végzi két lelkész, a püspökhelyettes és a rangidős espe-
res segítségével, istentisztelet keretében. az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvbe foglalja
az iktatás megtörténtét.
a püspökiktatás hirdetendő a megelőző vasárnapon evangélikus egyházunk gyüleke-
zeteiben, a legközelebbi vasárnapon pedig a gyülekezetek emlékezzenek meg az iktatásról az
istentiszteleti imádságban.
a püspökiktatásra rendben vonulnak a templomba az egyházkerületi, egyházmegyei,
egyházközségi tisztségviselők és presbiterek, az iktatást végző püspök a két segédkező lel-
késszel, az iktatandó püspök és a lelkészek.
1. Bevezetés
az iktató püspök két lelkésszel az oltárhoz lép, az iktatandó püspök az oltár elé áll,
mögötte felsorakoznak az egyházkerület esperesei.
a gyülekezet
kezdő éneket énekel.
IktatÓ PÜsPÖk:
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜLEkEZEt: ámen.
Imádkozzunk!
Mindenható Isten, mennyei atyánk, aki szeretettel gondoskodol egyházad-
ról, és megígérted, hogy hűséges lelkipásztorokat küldesz híveid vezetésére,
ha bizalommal kérünk téged: könyörgünk hozzád: készítsd fel a te szolgála-
todra
a déli / az északi / a nyugati (dunántúli) egyházkerületünk újonnan
megválasztott püspökét is, add igédet szívébe és ajkára, hogy igazán hirdesse
közöttünk igédet, hogy a te beszéded intsen, tanítson és térítsen, vigasztal-
jon, erősítsen és egyesítsen minket, és épüljön közöttünk a te szent egyhá-
zad, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
2. igehirdetés
keresztyén Gyülekezet! testvéreim az Úrban!
Egybegyülekeztünk Isten szent házába, hogy Isten igéjével és imádsággal
beiktassuk hivatalába N. N. testvérünket, akit a déli / az északi / a nyugati
(dunántúli) egyházkerület gyülekezetei püspökké választottak.
Hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet erre az ünnepi alkalomra válasz-
tottam!
következik az
igeolvasás és az igehirdetés.
7
background image
3. ének, karének
4. Lekció
Hallgassátok meg Isten igéjét az egyház kormányzásának szolgálatáról!
ELsŐ LELkÉsZ:
az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló lelkész olvassa:
Jézus előszólította tanítványait, és ezt mondta: tudjátok, hogy a fejedelmek
uralkodnak népeiken, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen
közöttetek. Hanem aki közöttetek nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok,
és aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenkinek szolgája. Mert az
Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,
és életét adja váltságul sokakért. (Mt 2,2–28)
MásODIk LELkÉsZ:
az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa:
Pál apostol ezt mondja: Nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus
krisztust, magunkat pedig mint a ti szolgáitokat Jézusért. Mert az Isten, aki
így szólt: a sötétségből világosság ragyogjon fel! – ő gyújtott világosságot a
mi szívünkben, hogy Jézus krisztus arcán felismerjük Isten dicsősége ragyo-
gását. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy az erő túláradó
nagyságát ne magunknak tulajdonítsuk, hanem Istennek. (2kor ,–7)
5. iktató kérdések, kézadás, eskütétel
IktatÓ PÜsPÖk a beiktatandó püspökhöz:
testvérem az Úrban, N. N.! Hallottad Isten igéjét az egyház szolgálatáról.
Ezért most az élő Isten és a keresztyén gyülekezet színe előtt kérdezlek: El-
határoztad-e, hogy vállalod
a déli / az északi / a nyugati (dunántúli) egyház-
kerületben a püspöki szolgálatot, és hogy azt az Úr Jézus krisztus követe-
ként és a reád bízott gyülekezetek, lelkészek és gyülekezeti vezetők pászto-
raként teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed? Elhatároztad-e?
FELELEt: Elhatároztam.
kész vagy-e elhatározásodat kézadással és esküvel is megerősíteni? kész
vagy-e?
FELELEt: kész vagyok.
77
background image
Elkötelezésed jeléül add jobb kezedet!
Kézadás.
Most pedig mondd el a püspöki esküt! a gyülekezet ezt állva hallgatja!
az első lelkész az esküt olvassa, a második az oltári bibliát tartja, a beiktatandó püspök
pedig jobb kezét a bibliára teszi, bal keze első három ujját esküre emeli.
a gyülekezet feláll.
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek, / egy igaz Is-
ten, / hogy püspöki szolgálatomban / teljes erőmmel / és minden tehetsé-
gemmel / egyházunk építésére törekszem; / egyházkerületünk egyházme-
gyéit, / egyházközségeit és intézményeit / lelkipásztori szeretettel irányítom;
/ a felügyeletem alá tartozó lelkésztestvéreimet / és munkatársaimat / szol-
gálatukban támogatom, / és testvéri együttműködésre ösztönzöm; / az ige-
szolgálat rendjére / és evangéliumi tisztaságára felvigyázok; / egyházunk
kormányzásában igazságosan és részrehajlás nélkül / egyházi törvényeink
szerint járok el; / a törvényesen hozott határozatokat / végrehajtom és végre-
hajtatom; / egész egyházi életünk / jó rendjén és békéjén / a nekem adatott
isteni kegyelem / és emberi erő mértéke szerint / hűséggel munkálkodom. /
Isten engem úgy segéljen. ámen.
6. iktatás
keresztyén Gyülekezet!
Hívjuk segítségül Isten szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérün-
ket a szent szolgálatra! Énekeljük el a „Jövel, szentlélek Úristen” kezdetű
éneket!
az iktató püspök a segédkező lelkészekkel együtt intonálja, és a gyülekezettel együtt,
orgonaszó nélkül énekli az első verset.
IktatÓ PÜsPÖk és GYÜLEkEZEt:
Jövel, szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal,
szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, hal-
leluja!
Ezután a püspök letérdel, az iktató püspök a segédkező lelkészekkel a püspök fejére
teszi kezét.
78
background image
IktatÓ PÜsPÖk:
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
Együtt mondják a
Miatyánkot.
IktatÓ PÜsPÖk folytatólag mondja az
iktató imádságot:
Úr Jézus krisztus! te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és ta-
nítókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel őket szolgálatra szent-
lelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva kérünk: szánd meg népedet,
és hívd el N. N. testvérünket egyházad építésére. áraszd ki rá szentlelkedet,
hogy püspöki szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon sze-
retetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te néped
eljusson a hit egységére tebenned, aki az atyával és a szentlélekkel élsz és
uralkodol örökkön örökké. ámen.
IktatÓ PÜsPÖk folytatja kézrátétel nélkül:
testvérem az Úrban, N. N.! az Úr Jézus krisztus, aki elhívott téged a püspö-
ki szolgálatra, maradjon veled mindvégig!
Én pedig
a déli / az északi / a nyugati (dunántúli) evangélikus egyházkerület
gyülekezeteinek választása, valamint elhatározásod, kézadásod és esküd
alapján, az egyházkerület közgyűlésének kérésére beiktatlak
a déli / az észa-
ki / a nyugati (dunántúli) evangélikus egyházkerület püspöki tisztségébe az
atya, Fiú, szentlélek nevében. †
Gondjaidra bízom
a déli / az északi / a nyugati (dunántúli) egyházkerület
gyülekezeteit és intézményeit, lelkészeit és elöljáróit, hogy pásztorold krisz-
tus népét közöttük: ne kényszeredetten, hanem örömest, ne haszonlesésből,
hanem odaadóan, ne uralkodjál a reád bízottakon, hanem légy a példaké-
pük, és amikor megjelenik a Főpásztor, elnyered az örök élet koronáját.
A déli / Az északi / A nyugati (dunántúli) egyházkerület gyülekezeteinek, lel-
készeinek és elöljáróinak szeretetébe ajánlom N. N. püspököt, a mi testvé-
rünket az Úrban: tiszteljétek és becsüljétek meg őt az egyház Urától rendelt
elöljárótokként, hallgassatok szavára az Úrért, és a békesség Istene megőriz
titeket feddhetetlenül az Úr Jézus krisztus eljövetelére.
a beiktatott püspök feláll.
Most pedig átadom püspöki szolgálatod jelvényét, és apostoli szokás szerint
testvéri csókkal köszöntlek téged, szolgatársamat és testvéremet az Úrban!
Vedd fel a keresztet, püspöki tisztséged jelvényét: ez emlékeztessen téged
krisztus keresztjére.
79
background image
átadja a
keresztet, és megcsókolják egymást.
az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére!
a
confirmát a lelkészek áldásra emelt kézzel éneklik, lehetőleg a gyülekezettel együtt.
szöveg a lelkésziktatásnál.
7. Befejezés
Ha gyónás és úrvacsora van, az itt csatlakozik, és részt vesz benne a gyülekezet is. az
úrvacsorában először az új püspök részesül az iktató püspökkel, azután ketten foly-
tatják az úrvacsoraosztást, és az új püspök fejezi be.
Ha nincs gyónás és úrvacsora, az új püspök a confirma után az oltárhoz lépve imád-
sággal és áldással fejezi be az istentiszteletet.
záró imádság
szerető mennyei atyánk! Magasztaljuk szent nevedet, hogy megajándékoz-
tál minket igéddel és szent jelenléteddel. köszönjük, hogy mindnyájunkat
testvéri közösségbe egyesítettél a mi Üdvözítőnk és Pásztorunk, Jézus krisz-
tus által. Együtt könyörgünk most hozzád áldásért. tedd eredményessé kö-
zös munkánkat. áldd meg egyházkerületünket és egész egyházunkat, gyü-
lekezeteinket és szeretetintézményeinket, lelkipásztorainkat és felügyelőin-
ket, presbitereinket és minden munkatársunkat. Ébreszd és erősítsd ben-
nünk a hitet, igéd szeretetét, az egyházunk és az evangélium iránti hűséget.
áldd meg népünket és vezetőinket. add meg mindenkinek az eredményes
munka örömét és a mindennapi kenyeret, megnyugvást adó otthont és meg-
értő társakat. adj békességet minden embernek: a világ békéjét és a te bé-
kességedet, Jézus krisztus által. ámen.
4. TEOLÓGiai TaNáR iKTaTása
a teológiai tanár iktatását az elnök püspök a rektor és a rangidős tanár segítségével végzi
akadémiai istentisztelet keretében, az akadémiai ünnepi ülés pedig jegyzőkönyvbe foglalja az
iktatás megtörténtét.
a teológiai tanár iktatására rendben vonulnak a templomba az elnök püspök a két
segédkező tanárral, az iktatandó tanár, a tanári kar tagjai és a teológiai hallgatók.
1. Bevezetés
a püspök a két tanárral az oltárhoz lép, az iktatandó tanár az oltár elé áll.
a gyülekezet
kezdő éneket énekel.
8
background image
PÜsPÖk: az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜLEkEZEt: ámen.
Imádkozzunk!
Urunk, Istenünk, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az
igazság ismeretére eljusson: hálát adunk neked, hogy megajándékoztad egy-
házadat szentlelked sokféle ajándékával, megismerteted vele az evangélium
igazságát, és megengeded, hogy a vélemények és nézetek sokféleségében az
igazság oszlopa és erős alapja legyen. Hálát adunk neked, hogy a mi egyhá-
zunknak is megadod igéd ismeretének és az igaz tanításnak ajándékát.
kegyelmedbe ajánljuk most ezt a testvérünket, akit a teológiai tanári szol-
gálatra szántunk. készítsd fel őt szép hivatására szentlelked világosságával,
hogy a te igazságod tanítója legyen sokak üdvösségére, Jézus krisztus által.
ámen.
2. igehirdetés
keresztyén Gyülekezet! testvéreim az Úrban! Egybegyülekeztünk Isten
szent házába, hogy beiktassuk egyházunk tanító hivatalába N. N. testvérün-
ket, akit az országos presbitérium teológiai tanárrá választott.
Hallgassátok meg azt a szentigét, amelyet erre az ünnepi alkalomra válasz-
tottam.
következik az
igeolvasás és az igehirdetés.
3. ének, karének
4. Lekció
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét az egyház tanító szolgálatáról.
ELsŐ taNáR:
az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló tanár olvassa:
Jézus ezt mondja: az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött
engem. Ha valaki meg akarja cselekedni az ő akaratát, az felismeri, hogy ez
a tanítás Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. aki magától szól, az a
maga dicsőségét keresi; aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az
igaz, és abban nincs hamisság. (Jn 7,1–18)
81
background image
MásODIk taNáR:
az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló tanár olvassa:
Pál apostol ezt írja: Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul,
némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy
a szenteket felkészítse a szolgálat munkájára, krisztus testének építésére,
míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységé-
re. (Ef ,11–13a)
5. iktató kérdés, kézadás
PÜsPÖk a beiktatandó tanárhoz:
testvérem az Úrban, N. N.! Hallottad Isten igéjét az egyház tanító hivata-
láról. Ezért most az élő Isten és a keresztyén gyülekezet színe előtt kérdezlek:
Elhatároztad-e, hogy vállalod a teológiai tanári szolgálatot, és hogy azt az Úr
Jézus krisztus követeként és a reád bízottak pásztoraként teljes hűséggel és
igaz szeretettel végzed? Elhatároztad-e?
FELELEt: Elhatároztam.
Ennek bizonyságául add jobb kezdet!
Kézadás
6. iktatás
keresztyén Gyülekezet!
Hívjuk segítségül Isten szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérün-
ket a szent szolgálatra! Énekeljük el a „Jövel, szentlélek Úristen” kezdetű
éneket!
a püspök (a segédkező tanárokkal együtt) intonálja, és a gyülekezettel együtt, orgona-
szó nélkül énekli az első verset.
PÜsPÖk és GYÜLEkEZEt:
Jövel, szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal,
szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, hal-
leluja!
Ezután a tanár letérdel, a püspök a segédkező tanárokkal együtt a tanár fejére teszi
kezét.
PÜsPÖk: Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
82
background image
Együtt mondják a
Miatyánkot.
PÜsPÖk folytatólag mondja az iktató imádságot:
Úr Jézus krisztus! te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és ta-
nítókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel őket szolgálatra szent-
lelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva kérünk: szánd meg népedet,
és hívd el N. N, testvérünket egyházad építésére. áraszd ki rá szentlelkedet,
hogy tanári szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon szere-
tetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te néped el-
jusson a hit egységére tebenned, aki az atyával és a szentlélekkel élsz és
uralkodol örökkön örökké. ámen.
PÜsPÖk folytatja kézrátétel nélkül:
testvérem az Úrban, N. N.! az Úr Jézus krisztus, aki téged elhívott a teoló-
giai tanári szolgálatra, maradjon veled mindvégig! Én pedig az országos
presbitérium, valamint kijelentett elhatározásod és kézadásod alapján beik-
tatlak a teológiai tanári tisztségbe: az atya, Fiú, szentlélek nevében. †
Végezd a reád hízott szolgálatot Isten félelmében, az Úr Jézus krisztusba
vetett hittel, és a szentlélek erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak,
hogy egykor számot adhass róla a mi Urunk Jézus krisztus ítélőszéke előtt.
Hittudományi egyetemünk tanárainak és hallgatóinak, lelkészeinknek és gyü-
lekezeteinknek szeretetébe ajánlom N. N. teológiai tanárt, a mi testvérünket
az Úrban: tiszteljétek és becsüljétek meg őt az egyház Urától rendelt mun-
katársatokként és tanítótokként, figyeljetek szavára az Úrért, és a békesség
Istene megőriz titeket feddhetetlenül az Úr Jézus krisztus eljövetelére.
a beiktatott tanár feláll.
Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntlek téged, szol-
gatársamat és testvéremet az Úrban!
Megcsókolják egymást.
az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére!
a
confirmát a teológiai tanárok és a hallgatók lehetőleg a gyülekezettel együtt éneklik.
7. Befejezés
83
background image
záróimádság
PÜsPÖk:
Imádkozzunk!
szerető mennyei atyánk! Magasztaljuk szent nevedet, hogy megajándékoz-
tál minket igéddel és szent jelenléteddel. köszönjük, hogy mindnyájunkat
testvéri közösségbe egyesítettél a mi Üdvözítőnk és Pásztorunk, Jézus krisz-
tus által. Együtt könyörgünk most hozzád áldásért. tedd eredményessé kö-
zös munkánkat. áldd meg hittudományi egyetemünket, a benne folyó tudo-
mányos és nevelő munkát. áldd meg teológiai tanárainkat és hallgatóinkat.
add nekik szentlelked világosságát, hogy megismerjék és helyesen értsék az
evangélium igazságát, Jézus krisztus keresztjének titkát. áldd meg egész
egyházunkat, gyülekezeteinket és szeretetintézményeinket, lelkipásztorain-
kat és minden munkatársunkat. Ébreszd és erősítsd bennünk a hitet, igéd
szeretetét, az egyházunk és az evangélium iránti hűséget. áldd meg népün-
ket és vezetőinket. add meg mindenkinek az eredményes munka örömét és
a mindennapi kenyeret, megnyugvást adó otthont és megértő társakat. adj
békességet minden embernek: a világ békéjét és a te békességedet, Jézus
krisztus által. ámen.
ároni áldás
Befejező ének
5. KÜLÖNLEGEs BEOszTásÚ LELKész iKTaTása
Egyházközigazgatásban vagy szeretetszolgálatban működő lelkész iktatása istentisztelet
keretében történik, és az iktatást az illető lelkész munkaköre szerint illetékes püspök, esperes
vagy lelkész végzi, esetleg két lelkész segítségével.
Ha iktató istentisztelet nem tartható, akkor is illő, hogy a különleges beosztású lelkész
szolgálatba lépésekor az érdekelt egyházi testület a munkatársak részvételével házi ünnepet,
illetve áhítatot tartson igeolvasással, imádsággal és áldásmondással. Erre az istentiszteleti
iktatás megfelelő részei használhatók.
1. Bevezetés
az iktató lelkész (két lelkésszel) az oltárhoz lép, az iktatandó lelkész az oltár elé áll.
a gyülekezet
kezdő éneket énekel.
8
background image
IktatÓ LELkÉsZ:
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜLEkEZEt: ámen.
Imádkozzunk!
Mindenható örök Isten! áldunk téged, hogy Jézus krisztusban életet és üd-
vösséget szereztél a világnak, és szentlelked által egyházat gyűjtesz magad-
nak az egész földön. áldunk téged, hogy közöttünk is fenntartod az evangé-
lium szolgálatát, és építed a hívők közösségét. kérünk, légy velünk, és külö-
nösen is a mi testvérünkkel, aki most új megbízást kap a szolgálatra. szentelj
meg minket jelenléteddel az Úr Jézus krisztus által. ámen.
2. igehirdetés
keresztyén Gyülekezet! testvéreim az Úrban!
Egybegyülekeztünk Isten szent házába, hogy beiktassuk hivatalába N. N.
testvérünket, akit az N. egyházi hatóság N. tisztségbe megválasztott / ren-
delt.
Hallgassátok meg azt a szentigét, amelyet erre az ünnepi alkalomra válasz-
tottam!
következik az
igeolvasás és az igehirdetés.
3. ének, karének
4. Lekciók
Hallgassátok meg Isten igéjét az egyházi szolgálatról!
(ELsŐ LELkÉsZ :)
Miután Jézus megmosta tanítványai lábát, és felvette felsőruháját, újra lete-
lepedett, és így szólt hozzájuk: Értitek, hogy mit cselekedtem veletek? ti en-
gem így hívtok: Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát
én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosno-
tok egymás lábát. Mert példát adtam néktek, hogy amit én cselekedtem vele-
tek, ti is úgy cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek: a szolga nem
nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb az ő küldőjénél. Ha tudjá-
tok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek. (Jn 13,12–17)
(MásODIk LELkÉsZ:)
Pál apostol ezt írja: ahogyan egy testben sok tagunk van, de minden tagnak
8
background image
nem ugyanaz a rendeltetése, úgy sokan egy test vagyunk a krisztusban,
egyenként pedig egymásnak tagjai. Mivel különböző ajándékaink vannak a
nekünk adott kegyelem szerint, ha prófétálás, a hit szabálya szerint teljesít-
sük, ha szolgálat, a szolgálatban, ha tanító, a tanításban, ha intő, az intésben,
az adakozó szelídségben, az elöljáró szorgalommal, a könyörülő jókedvvel
cselekedje. (Róm 12,3–7)
5. iktató kérdés, kézadás
IktatÓ LELkÉsZ a beiktatandó lelkészhez:
testvérem az Úrban, N. N.! Hallottad Isten igéjét az egyházi szolgálatról.
Ezért most az élő Isten és a keresztyén gyülekezet színe előtt kérdezlek: El-
határoztad-e, hogy az N. szolgálatot vállalod, és hogy azt az Úr Jézus krisz-
tus követeként és a reád bízottak pásztoraként teljes hűséggel és igaz szere-
tettel végzed? Elhatároztad-e?
FELELEt: Elhatároztam.
Ennek bizonyságául add jobb kezedet!
Kézadás
6. iktatás
keresztyén Gyülekezet!
Hívjuk segítségül Isten szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérün-
ket a szent szolgálatra. Énekeljük el a „Jövel, szentlélek Úristen” kezdetű
éneket!
az iktató lelkész, ha lehetséges, intonálja, és a gyülekezettel együtt énekli az első ver-
set.
IktatÓ LELkÉsZ és GYÜLEkEZEt:
Jövel, szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal,
szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, Hal-
leluja!
Ezután az iktatandó lelkész letérdel, az iktató lelkész az iktatandó fejére teszi a kezét.
IktatÓ LELkÉsZ
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
Együtt mondják a
Miatyánkot.
8
background image
IktatÓ LELkÉsZ folytatólag mondja az
iktató imádságot:
Úr Jézus krisztus! te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és ta-
nítókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel őket szolgálatra szent-
lelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva kérünk: szánd meg népedet,
és hívd el N. N. testvérünket egyházad építésére. áraszd ki rá szentlelkedet,
hogy szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon szeretetben, és
valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te néped eljusson a hit
egységére tebenned, aki az atyával és a szentlélekkel élsz és uralkodol örök-
kön örökké. ámen.
IktatÓ LELkÉsZ folytatja kézrátétel nélkül:
az Úr Jézus krisztus, aki elhívott téged egyházának szolgálatára, maradjon
veled mindvégig!
Én pedig N. választása (rendelkezése, valamint kijelentett elhatározásod,
kézadásod alapján beiktatlak az N. hivatalba) tisztségbe: az atya, Fiú, szent-
lélek nevében. †
Végezd a reád bízott szolgálatot Isten félelmében, az Úr Jézus krisztusba ve-
tett hittel és a szentlélek erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak,
hogy egykor számot adhass róla a mi Urunk Jézus krisztus ítélőszéke előtt.
a beiktatott lelkész feláll.
Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntlek téged, szol-
gatársamat és testvéremet az Úrban.
Megcsókolják egymást.
az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére.
a jelenlevő lelkészek előre megbeszélt rendben áldást mondanak szentírási igével és
kézrátétellel, azután az iktatott lelkész körül gyülekeznek.
a
confirmát a lelkészek áldásra emelt kézzel, lehetőleg a gyülekezettel együtt éneklik.
szöveg a lelkésziktatásnál.
7. istentisztelet folytatása, befejezése
Ha a beiktatott lelkész igehirdetést végez, akkor az istentisztelet a szokásos rend szerint
folytatódik az igehirdetési énektől. Ha gyónás és úrvacsora van, ez csatlakozik az isten-
tisztelethez, és részt vesz benne a gyülekezet.
Ha sem igehirdetés, sem úrvacsora nem következik, akkor az iktató lelkész a lelkészik-
tatás záró imádságával és az ároni áldással fejezi be az istentiszteletet.
87
background image
6. HELyETTEs LELKész, sEGédLELKész, LELKészi
muNKaTáRs iKTaTása
Helyettes lelkész iktatását az esperes vagy megbízottja, segédlelkész és lelkészi munkatárs ik-
tatását a helyi lelkész végzi. Ha azonban a lelkészi munkatárs a lelkész felesége, kérje meg az
iktatásra valamelyik szomszédját vagy az esperest.
az iktatás istentisztelet keretében történik.
Ha az igehirdetést a beiktatott helyetteslelkész, illetve segédlelkész végzi, akkor az ikta-
tás a hitvallás után következik.
Ha a lelkészi munkatárs az egyidejűleg beiktatott lelkész felesége, akkor iktatása a lel-
késziktatást lezáró konfirma után következik. Minden más esetben az iktatás az általános kö-
nyörgés előtt történik.
1. Bejelentés
az iktatandó az oltár elé áll.
IktatÓ LELkÉsZ:
keresztyén Gyülekezet! testvéreim az Úrban!
Egyházkerületünk püspöke N. N. testvérünket
N. gyülekezetünkbe helyezte,
az N. egyházmegyei esperesi hivatalba mellém osztotta be
helyetteslelkészül
segédlelkészül
lelkészi munkatársul
2. Lekció
amikor most beiktatására készülünk, hallgassuk meg, mit mond Isten igéje
a gyülekezeti szolgálatról!
Péter apostol ezt írja: Úgy szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándék-
kal, amelyet egyenként kaptatok, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.
Ha valaki szól, úgy szólja, mint Isten igéjét, ha valaki szolgál, azzal az erővel
szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy Isten dicsőíttessék mindenben a Jézus
krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. (1Pt ,1–11)
3. iktató beszéd
4. iktató kérdés, kézadás
IktatÓ LELkÉsZ az iktatandóhoz:
testvérem az Úrban, N. N.!
88
background image
Hallottad Isten igéjét a gyülekezeti szolgálatról. Ezért most az élő Isten és a
keresztyén gyülekezet színe előtt kérdezlek: Elhatároztad-e, hogy
az N. gyülekezetben
az N. hivatalban
egyházunk rendje és püspöki rendelkezés szerint vállalod
a helyettes lelkészi
a segédlelkészi
a lelkészi munkatársi
szolgálatot, és hogy azt Jézus krisztus hű szolgájaként végzed? Elhatároztad-e?
FELELEt: Elhatároztam.
Ennek bizonyságául add jobb kezedet!
Kézadás.
5. iktatás
a püspöki rendelkezés, valamint nyilatkozatod és kézadásod alapján beik-
tatlak téged, N. N. testvérem
az N. helyettes lelkészi
az N. segédlelkészi
az IV. lelkészi munkatársi
szolgálatba: az atya, Fiú, szentlélek † nevében.
Végezd a reád bízott szolgálatot Isten félelmében, az Úr Jézus krisztusba ve-
tett hittel és a szentlélek erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak,
hogy egykor számot adhass róla a mi Urunk Jézus krisztus ítélőszéke előtt.
az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére.
6. istentisztelet folytatása, befejezése
az istentisztelet folytatódik a szokásos rend szerint az igehirdetési énekkel, vagy befe-
jeződik az általános könyörgéssel és az ároni áldással.
az általános könyörgésben megemlékezünk a beiktatottról. Lásd az agenda IV. részé-
ben a 13. számú imádságot!
7. GyÜLEKEzTi TiszTséGVisELŐ iKTaTása
Gyülekezeti felügyelő, presbiter, gyülekezeti munkatárs, gondnok, pénztáros, jegyző, kántor
és egyházfi iktatása vasárnapi gyülekezeti istentisztelet keretében, az általános könyörgő
imádság előtt történik. az iktatást a gyülekezeti lelkész végzi.
89
background image
1. Bejelentés
a tisztségre választott egyháztag az oltár elé áll.
IktatÓ LELkÉsZ:
keresztyén Gyülekezet! testvéreim az Úrban!
Gyülekezetünk közgyűlése / presbitériuma N. N. testvérünket
felügyelővé, presbiterré,
gyülekezeti munkatárssá,
gondnokká, pénztárossá, jegyzővé,
kántorrá, egyházfivá
választotta, és most az egyház rendje szerint beiktatjuk őt tisztségébe.
2. Lekció
Hallgassuk meg először Isten igéjét az egyház szolgálatáról!
Felügyelőnél, presbiternél, gyülekezeti munkatársnál, gondnoknál,
pénztárosnál, jegyzőnél, és ha egyszerre többféle tisztségviselőt ikta-
tunk:
Péter apostol ezt írja: Úgy szolgáljatok egymásnak, azzal a kegyelmi aján-
dékkal, amelyet egyenként kaptatok, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfá-
rai. Ha valaki szól, úgy szólja, mint Isten igéjét, ha valaki szolgál, azzal az
erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy Isten dicsőíttessék mindenben a Jé-
zus krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. (1Pt
,1–11)
Kántornál:
Pál apostol ezt írja: krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, tanítsá-
tok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicsére-
tekkel, lelki énekekkel, és énekeljetek hálaadással szívetekben az Istennek.
És mindazt, amit cselekesztek szóval és tettel, az Úr Jézus nevében cseleked-
jétek, és adjatok hálát Istennek, az atyának őáltala. (kol 3,1–17)
Egyházfinál:
Így imádkozik salamon a jeruzsálemi templom szentelésénél: tekints a te
szolgád imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem, és hallgasd meg fo-
hászkodását és kérését, amellyel hozzád fordul a te szolgád e mai napon:
hogy a te szemed erre a házra nézzen éjjel és nappal, erre a helyre, amelyről
azt mondtad: Ott lesz az én nevem. Hallgasd meg ezt az imádságot, amellyel
könyörög a te szolgád ezen a helyen. (1kir 8,28–29)
9
background image
3. iktató beszéd
4. iktató kérdés, kézadás, eskütétel
testvérem az Úrban, N. N.! Hallottad Isten igéjét az egyházi szolgálatról.
Most azért az élő Isten és a keresztyén gyülekezet színe előtt kérdezlek:
Elhatároztad-e, hogy vállalod gyülekezetünkben
a felügyelői, a presbiteri,
a gyülekezeti munkatársi,
a gondnoki, a pénztárosi, a jegyzői,
a kántori, az egyházfi
tisztséget, és hogy azt egyházunk rendelkezései szerint krisztus szolgájaként
hűségesen végzed? Elhatároztad-e?
FELELEt: Elhatároztam.
kész vagy-e elhatározásodat kézadással és esküvel is megerősíteni? kész
vagy-e?
FELELEt: kész vagyok.
Elkötelezésed jeléül add jobb kezedet!
Kézadás.
Most pedig mondd el az előírt esküt!
a gyülekezet az eskütételt állva hallgatja!
az iktatandó jobb kezét szívére teszi, bal keze három első ujját esküre emeli, és az
iktató lelkész után mondja az esküt.
a gyülekezet feláll.
Esküszövegek az agenda XIV/9. részében.
5. iktatás
IktatÓ LELkÉsZ a beiktatandó felé:
Egyházközségünk választása, valamint kijelentésed, kézadásod és esküd
alapján beiktatlak gyülekezetünk
felügyelői, presbiteri tisztségébe,
gyülekezeti munkatársi tisztségébe,
gondnoki, pénztárosi jegyzői tisztségébe,
kántori, egyházfi tisztségébe,
az atya, Fiú, szentlélek nevében. †
Végezd a reád bízott szolgálatot Isten félelmében az Úr Jézus krisztusba ve-
tett hittel és a szentlélek erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak,
91
background image
hogy egykor számot adhass róla a mi Urunk Jézus krisztus ítélőszéke előtt.
az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy a mi gyülekezetünk épülésére!
6. istentisztelet befejezése
következik az
általános könyörgés, ebbe foglalandó az imádság a beiktatottért. szöveg
az agenda IV. fejezetében 13. szám alatt.
8. EGyHázmEGyEi, EGyHázKERÜLETi, ORszáGOs
FELÜGyELŐ iKTaTása
Egyházmegyei, egyházkerületi és országos felügyelő iktatása rendszerint istentisztelet
keretében történik.
az iktatást a közgyűlés lelkészi elnöke végzi.
1. Bevezetés
az iktatandó felügyelő az oltár elé áll.
a gyülekezet
kezdő éneket énekel.
PÜsPÖk vagy EsPEREs:
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜLEkEZEt: ámen.
Imádkozzunk!
szerető Mennyei atyánk! Örvendező és hálás szívvel köszönjük, hogy egy-
házat építő és fenntartó atyai szereteted új vezetőt hívott el, és állított
egy-
házmegyénk / egyházkerületünk, / egyházunk élére. köszönjük, hogy gondo-
skodol egyházunkról: az egyházvezetésre felkészíted és felelősség vállalására
bátorítod azokat, akiket erre kiválasztottál. kérünk, szenteld meg most
együttlétünket, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
2. Bejelentés
keresztyén Gyülekezet! testvéreim az Úrban!
az N. evangélikus egyházmegye
az N. evangélikus egyházkerület
Magyarországi Evangélikus Egyházunk
gyülekezetei felügyelővé választották N. N. testvérünket, és most egybe-
gyülekeztünk Isten szent házába, hogy beiktassuk őt tisztségébe.
92
background image
3. Lekció
Ez a lekció elmaradhat, ha az igehirdetésnek külön alapigéje van.
Hallgassuk meg Isten igéjét az egyházi szolgálatról!
Péter apostol ezt írja: Úgy szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándék-
kal, amelyet egyenként kaptatok, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.
Ha valaki szól, úgy szólja, mint Isten igéjét, ha valaki szolgál, azzal az erővel
szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy Isten dicsőíttessék mindenben a Jézus
krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. (1Pt ,1–11)
4. igehirdetés
5. iktató kérdés, kézadás, eskütétel
PÜsPÖk vagy EsPEREs a felügyelőhöz:
testvérem az Úrban, N. N! Hallottad Isten igéjét az egyházi szolgálatról.
Most azért az élő Isten és a keresztyén gyülekezet színe előtt kérdezlek:
Elhatároztad-e, hogy vállalod
az N. egyházmegyei felügyelői
az N. egyházkerületi felügyelői
az országos felügyelői
tisztséget, és hogy azt egyházunk rendelkezései szerint krisztus szolgájaként
végzed? Elhatároztad-e?
FELELEt: Elhatároztam.
kész vagy-e elhatározásodat kézadással és esküvel is megerősíteni? kész
vagy-e?
FELELEt: kész vagyok
Elkötelezésed jeléül add jobb kezedet!
Kézadás
Most pedig mondd el az előírt esküt! a gyülekezet az eskütételt állva hall-
gatja meg.
a felügyelő jobb kezét szívére teszi, bal keze három ujját esküre emeli, és a püspök vagy
esperes után mondja az esküt.
a gyülekezet feláll.
Esküszövegek az agenda XIV/9. részében.
93
background image
6. iktatás
PÜsPÖk vagy EsPEREs a felügyelő felé:
az N. egyházmegye
az N. egyházkerület
Magyarországi Evangélikus Egyházunk
gyülekezeteinek a választása, valamint kijelentésed, kézadásod és esküd
alapján beiktatlak
az N. egyházmegyei
az N. egyházkerületi
az országos
felügyelői tisztségbe: az atya, Fiú, szentlélek nevében. † Végezd a reád bízott
szolgálatot Isten félelmében, az Úr Jézus krisztusba vetett hittel és a szent-
lélek erejével, hűségesen és odaadóan, mint az Úrnak, hogy egykor számot
adhass róla a mi Urunk Jézus krisztus ítélőszéke előtt.
az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy gyülekezeteink épülésére.
7. Befejezés
az iktatás gyónással és úrvacsorával folytatódik, vagy záró imádsággal, Miatyánkkal és
ároni áldással végződik.
záró imádság
Urunk, Istenünk! áldunk téged, hogy hűségesen gondot viselsz egyházad-
ról. Megőrzöd, megtartod, és munkásokat hívsz el élére. köszönjük, hogy
most is felügyelőt adtál
egyházmegyénknek / egyházkerületünknek / egyhá-
zunknak. kérünk, add neki a te Lelkedet, a bölcsességnek, erőnek és szere-
tetnek lelkét, hogy vezetése alatt neked engedelmeskedve járjon el közöt-
tünk hivatalában. áldd meg egyházunkat és benne gyülekezeteinket. tartsd
meg számunkra igédet, és add, hogy általa hitben és szeretetben járjunk,
megerősödjünk a szolgálatban embertársaink javára és a te dicsőségedre.
Hallgass meg minket Jézus krisztus Urunk által. ámen.
9
background image
9. EsKÜszÖVEGEK
Gyülekezeti felügyelő esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfoga-
dom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem; / az
anyagi javak / helyes kezelését / segítem és ellenőrzöm; / elnöktársamat és
munkatársaimat kötelességük teljesítésében / támogatom; / magam is példá-
san élek, / és tisztségemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint / hű-
ségesen végzem el. / Isten engem úgy segéljen. / ámen.
Presbiter esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy presbiteri tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfoga-
dom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem; / eb-
ben egyházi elöljáróimat / készségesen támogatom; / magam is példásan
élek, / és tisztségemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűsé-
gesen végzem el. / Isten engem úgy segéljen. / ámen.
Gyülekezeti munkatárs esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy gyülekezeti munkatársi tisztségemben / a gyülekezet építésén /
elöljáróim útmutatása szerint / példás élettel / és szolgáló szeretettel / mun-
kálkodom, / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom, / tiszt-
ségemmel járó feladataimat / a teljes szentírás szerint / egyházunk hitvallá-
sai értelmében / odaadó hűséggel végzem. / Isten engem úgy segéljen. /
ámen.
Gondnok esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy gondnoki tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfoga-
dom és megtartom; / egyházunk reám bízott javait / gondosan kezelem; / az
egyházi épületek karbantartásáról / és kártól megóvásáról / időben gondos-
kodom; / a számadásokat / és pénztári könyveket / lelkiismeretesen vezetem
/ és ellenőrzöm; / tisztségemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint
/ hűségesen végzem el. / Isten engem úgy segéljen. / ámen.
9
background image
Pénztáros esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy pénztárosi tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfoga-
dom és megtartom; / a reám bízott pénzeket / az illetékes egyházi hatóság /
rendelkezése szerint kezelem; / a pénztárkönyveket / és számadásokat, / va-
lamint ezek mellékleteit / rendben tartom; / tisztségemmel járó feladataimat
/ legjobb tudásom szerint / hűségesen végzem el. / Isten engem úgy segéljen.
/ ámen.
Ellenőr esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy ellenőri tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfoga-
dom és megtartom; / az ellenőrzésem alá tartozó / pénzkezelést, / pénztár-
könyveket / és számadásokat, / valamint ezek mellékleteit / lelkiismeretesen
ellenőrzöm; / az észlelt hiányokról / vagy tévedésekről / haladéktalanul je-
lentést teszek / az illetékes egyházi hatóságnak; / tisztségemmel járó felada-
taimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen végzem el. / Isten engem úgy
segéljen. / ámen.
Jegyző esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy jegyzői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfoga-
dom és megtartom; / az ülések végzéseit és határozatait / az elnöki kijelen-
tés szerint / híven jegyzem fel; / a hitelesített szövegen nem változtatok; / a
hivatalos titoktartást / meg nem sértem; / a jegyzőkönyveket / gondosan őr-
zöm, / és felhasználásuk után / a levéltárba beszolgáltatom; / tisztségemmel
járó feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen végzem el. / Isten
engem úgy segéljen. / ámen.
Kántor esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy kántori tisztségemben / az evangélikus egyház / törvényes rend-
jét / elfogadom és megtartom, / tisztségemmel járó feladataimat / a gyüleke-
zet épülésére / legjobb tudásom szerint / hűséggel végzem el. / Isten engem
úgy segéljen. / ámen.
9
background image
Egyházfi esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy egyházfi tisztségemben / az evangélikus egyház / törvényes rend-
jét / elfogadom és megtartom, / a reám bízott helyiségeket / és berendezése-
ket / rendeltetésükhöz méltóan / gondozom és rendben tartom, / tisztsé-
gemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűséggel végzem el. /
Isten engem úgy segéljen. / ámen.
Levéltáros esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy levéltárosi tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfoga-
dom és megtartom; / a reám bízott levéltárt / összes tartozékával együtt / hí-
ven megőrzöm, / rendjéről gondoskodom; / egyházi / és tudományos célú
használatát / készségesen támogatom; / tisztségemmel járó feladataimat /
legjobb tudásom szerint / hűségesen végzem el. / Isten engem úgy segéljen.
/ ámen.
Könyvtáros esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy könyvtárosi tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfo-
gadom és megtartom; / a reám bízott könyvtárt / összes tartozékával együtt
/ híven megőrzöm, / rendjéről gondoskodom; / egyházi / és tudományos cé-
lú használatát / készségesen támogatom; / tisztségemmel járó feladataimat /
legjobb tudásom szerint / hűségesen végzem el. / Isten engem úgy segéljen.
/ ámen.
Jogtanácsos esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy jogtanácsosi tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfo-
gadom és megtartom; / a tőlem kívánt jogi véleményeket / legjobb meggyő-
ződésem szerint / haladéktalanul megadom; / a vétkesek megbüntetésére /
és az ártatlanok megvédelmezésére / igazságosan törekszem; / egyházunk
munkájának / békés és törvényes menetét / biztosítani igyekezem, / tisztsé-
gemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen végzem el.
/ Isten engem úgy segéljen. / ámen.
97
background image
Bíró esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy bírói tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom
és megtartom; / az előttem folyó bírói ügyekben / tiszta meggyőződésem
szerint / részrehajlás nélkül szolgáltatok igazságot; / a bírói hivatalos titok-
tartást / meg nem sértem; / tisztségemmel járó feladataimat / legjobb tudá-
som szerint / hűségesen végzem el. / Isten engem úgy segéljen. / ámen.
Bírósági jegyző esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy bírósági jegyzői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét /
elfogadom és megtartom; / a bírósági eljárás / jegyzőkönyveit / és hivatalos
feljegyzéseit / a valóságnak megfelelően készítem el; / a bírói hivatalos titok-
tartást / meg nem sértem; / tisztségemmel járó feladataimat / legjobb tudá-
som szerint / hűségesen végzem el. / Isten engem úgy segéljen. / ámen.
Titkár esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy titkári tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom
és megtartom; / egyházi elöljáróimat / szolgálatuk teljesítésében / készsége-
sen támogatom; / a reám bízott / és tudomásomra jutott / hivatalos titkokat
megőrzöm; / tisztségemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint /
hűségesen végzem el. / Isten engem úgy segéljen. / ámen.
Egyházmegyei felügyelő esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy egyházmegyei felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes
rendjét / megtartom és megtartatom; / egyházmegyénk belső békéjét / biz-
tosítani igyekezem; / gyülekezeteink életét, / intézményeinek működését / és
anyagi javaik kezelését / elnöktársammal együtt / irányítom és ellenőrzöm;
/ a lelkészeket / és munkatársaimat / kötelességük teljesítésében támogatom;
/ egyházmegyénk kormányzásában / igazságosan / részrehajlás nélkül / egy-
házi törvényeink szerint / járok el; / tisztségemmel járó feladataimat / leg-
jobb tudásom szerint / hűségesen teljesítem. / Isten engem úgy segéljen. /
ámen.
98
background image
Egyházkerületi felügyelő esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy egyházkerületi felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes
rendjét / megtartom és megtartatom; / egyházkerületünk belső békéjét / biz-
tosítani igyekezem; / egyházmegyénk életét, / intézményeinek működését /
és anyagi javaik kezelését / elnöktársammal együtt / irányítom és ellenőr-
zöm; / a lelkészeket / és munkatársaimat / kötelességük teljesítésében / tá-
mogatom; / egyházkerületünk kormányzásában / igazságosan / és részrehaj-
lás nélkül / egyházi törvényeink szerint / járok el; / tisztségemmel járó fel-
adataimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen teljesítem. / Isten engem
úgy segéljen. / ámen.
Országos felügyelő esküje
Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz Is-
ten, / hogy országos felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rend-
jét / megtartom és megtartatom; / egyházunk valamennyi testületének / és
intézményének működését / és anyagi javaik kezelését / elnöktársammal
együtt / irányítom és ellenőrzöm; / a lelkészeket és munkatársaimat / köte-
lességük teljesítésében / támogatom; / egyházunk kormányzásában / igazsá-
gosan / és részrehajlás nélkül / egyházi törvényeink szerint / járok el; / tiszt-
ségemmel járó feladataimat / legjobb tudásom szerint / hűségesen teljesí-
tem. / Isten engem úgy segéljen. / ámen.
99
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek