Egyházkelés

Egyházkelés rendje, ha a gyermek él - Egyházkelés rendje, ha a gyermek nem él

06Egyhazkeles335-342.pdf — PDF document, 46Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
VI. egyházkelés
1. Egyházkelés rendje, ha a gyermek él
2. Egyházkelés rendje, ha a nem gyermek él
background image
background image
Az egyházkelés egyfelől a keresztyén anya hálaadása Isten megtartó kegyelméért, a gyerme-
kért és a keresztség ajándékáért, amelyben a gyermek részesült, másfelől a keresztyén anya
felkészülése a gyermekáldásból folyó anyai kötelességének és a keresztségből folyó keresztyén
nevelői feladatának teljesítésére.
Az egyházkelés magánjellegű cselekmény, de helyi szokás szerint részt vehet benne a
gyülekezet egy része (asszonyok) vagy egésze is. A gyülekezet részvétele esetén olyan imád-
ságot is használunk, amelyben a gyülekezet imádkozik az anyáért.
Az egyházkelés rendje a helyzethez képest alakítható és rövidíthető.
ha az egyházkelés a gyülekezeti istentisztelet keretében történik, a rövidített formában az ál-
talános könyörgő imádság után végezhető el a gyermekkeresztelés általános rendjének végén
olvasható útmutatás szerint.
1. EGYHÁZKELÉS RENDJE, HA A GYERMEK ÉL
1. Ének
A lelkész az oltárhoz lép. Az anya gyermekét karján tartva egy asszonytársával az oltár
elé áll.
2. Bevezetés
lelkész:
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében. ámen.
lelkész:
beszédet mond, vagy a következő szöveget olvassa:
Testvérem az Úrban! A kegyelmes Isten megsegített téged, drága kis gyer-
meket ajándékozott neked, őt a szent keresztségben gyermekévé fogadta,
neked pedig erőt adott arra, hogy megjelenj szent hajlékában, és hálát adj
megtartó irgalmáért. áldd és magasztald az Urat kimondhatatlan jóságáért,
és tőle kérj erőt, bölcsességet és hitet anyai hivatásod hűséges betöltésére.
ha az anya nem volt jelen gyermeke keresztelésénél, a lelkész így folytatja:
Meg ne feledkezzél arról, hogy Isten jósága az ő hűséges szolgálatára kötelez
téged. Úgy tekints ezért gyermekedre, mint Isten gyermekére. Ne csak testi
szükségleteiről gondoskodjál, hanem időt és fáradságot nem kímélve neveld
őt istenfélelemben, tanítsd meg Isten törvényére, ébreszd benne a hitet a
krisztusról szóló beszéd által, és foglald őt mindennapi imádságodba, hogy

background image
Isten kegyelméből győzelmesen harcolja meg a hitnek szép harcát Isten di-
csőségére, lelke üdvösségére, a mi Urunk Jézus krisztus érdeméért. ámen.
3. Zsoltár
zsoltárral tegyünk bizonyságot Isten jóságáról!
Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
vigadozzunk szabadításunk kősziklájának!
ha az Úr nem építi a házat,
hiába fáradnak az építők.
ha az Úr nem őrzi a várost,
hiába vigyáz az őriző.
Íme, az Úr ajándéka a gyermek,
és az anyaméh gyümölcse jutalom.
Boldog az, aki féli az Urat,
és aki az ő útjain jár.
Bizony, élvezed kezeid munkáját,
boldog leszel, és jól lészen dolgod. (zsolt 12–12)
vagy:
áldjad, én lelkem, az Urat,
és egész bensőm, az ő szent nevét!
áldjad, én lelkem, az Urat,
és meg ne feledkezzél semmi jótéteményéről!
Ő megbocsátja minden bűnödet,
meggyógyítja minden betegségedet,
megváltja életedet a halálból,
kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged.
elárasztja javaival a te életedet,
és megújul ifjúságod, mint a sasé.
Irgalmas és kegyelmes az Úr,
hosszútűrő, és nagy az ő jósága.
Ahogyan az atya könyörül az ő fiain,
úgy könyörül az Úr az őt félőkön. (zsolt 10)
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
vigadozzunk szabadításunk kősziklájának.

background image
Más zsoltárok a III. fejezetben és az énekeskönyvben a 1–. énekszámoknál.
4. Imádság
Imádkozzunk!
Mindenható Isten, mennyei Atyánk! hálát adunk neked, hogy ezt a keresz-
tyén testvérünket megsegítetted, nehéz órájának aggodalmait örömre fordí-
tottad, és a fájdalmak sokaságából új életet hoztál elő. hálát adunk, hogy
gyermekét a szent keresztségben gyermekeddé fogadtad, és az üdvösség ré-
szesévé tetted. kérünk, oltalmazd meg az anyát és gyermekét, tartsd meg
őket egészségben, őrizd meg őket minden gonosztól. Adj az anyának erőt
anyai hivatásának hűséges betöltésére, adj neki élő hitet és bölcsességet,
hogy gyermekét a te akaratod szerint istenfélelemben és hitben nevelje.
áldd meg az egész családot irgalmad gazdagságával, és tartsd meg őket a
hozzád való hűségben mindvégig, a mi Urunk Jézus krisztus által. ámen.
vagy:
áldalak és magasztallak, Uram, Istenem, hogy a várakozás és aggódás nehéz
időszaka után eljött a beteljesedés és megérkezés boldog órája. kegyelmesen
mellém álltál, amikor szenvedtem. erőd nagyobb volt erőtlenségemnél, ke-
gyelmed nagyobb bűneimnél, és ajándékod öröme sokkal nagyobb fájdal-
maimnál. első utam hozzád vezetett hálaadásra és könyörgésre. Tartsd meg
és áldd meg gyermekünket. Tartsd meg a keresztségben kapott kegyelem-
ben. Adj erőt és hűséget, hogy neked neveljük, és vele együtt mindenkor ná-
lad is maradjunk. ámen.
5. Miatyánk, áldás
Az egyházkelésnél, ha az a gyülekezeti istentisztelet végén történik, a Miatyánkot
akkor is elmondhatjuk, ha az istentisztelet gyónással és úrvacsorával folytatódik, mert
mindkét helyen más a Miatyánk elmondásának értelme.
lelkész:
Jöjj, testvérem, térdelj le az oltár elé, és mondjuk el együtt az Úrtól tanult
imádságot, amely reménységünk szerint e gyermeknek is mindennapi
imádsága lesz.
A lelkész, ha lehetséges, az anya és gyermeke fejére teszi kezét, és együtt mondják a
Miatyánkot.

background image
lelkész kézrátétellel mondja:
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet.
áldja meg a te kimeneteledet és bemeneteledet, és őrizzen meg gyermeked-
del együtt minden utadon mostantól mindörökké. Menjetek el békességgel.
† ámen.
2. EGYHÁZKELÉS RENDJE, HA A GYERMEK NEM ÉL
1. Ének
A lelkész az oltár elé lép.
Az egyházkelő asszony egy asszonytársával az oltár elé áll.
2. Bevezetés
lelkész:
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében. ámen.
lelkész:
beszédet mond, vagy a következő szöveget olvassa:
Testvérem az Úrban! Isten megszomorított téged, amikor elvette gyermeke-
det. kérjük, hogy szentlelkével vigasztaljon téged szomorúságodban, adja
meg neked azt a kegyelmet, hogy gyermeked elvesztésében felismerd az ő
atyai akaratát, és a kereszt alatt is dicsérd az ő szent nevét. emlékezzél Jóbra,
mit mondott, amikor javaival együtt gyermekeit is elvesztette: „Az Úr adta,
az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. A jót elfogadtuk Istentől: a rosszat
nem kell-e elfogadnunk tőle?” kövesd az ő példáját alázatosságban, hitben,
türelemben és reménységben, akkor te is meglátod, hogy az Úr a legkeserve-
sebb bánatot is örömre tudja fordítani, és te is áldod az Urat kimondhatat-
lan irgalmáért. ámen.
3. Zsoltár
zsoltárral tegyünk bizonyságot Isten jóságáról!
Irgalmas és kegyelmes az Úr,
hosszútűrő, és nagy az ő jósága.
Nem vádol vég nélkül,
és nem perel örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk,
és nem fizet nekünk bűneink szerint.
0
background image
Mert ő tudja, hogyan formált minket,
emlékezik rá, hogy porból lettünk.
Az ember napjai olyanok, mint a fű,
Virágzik, mint a mező virága:
átmegy rajta a szél, és nincsen többé,
és nem ismeri többé a helye sem.
De az Úr kegyelme öröktől mindörökké az őt félőkkel van,
azokkal, akik megtartják az ő parancsolatait. (zsolt 10)
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
Irgalmas és kegyelmes az Úr,
hosszútűrő, és nagy az ő jósága.
4. Imádság
Imádkozzunk!
hálát adunk neked, Úristen, mennyei Atyánk, hogy ezt a testvérünket meg-
segítetted a nehéz órák aggodalmai között, és egészségét ismét helyreállítot-
tad. kérünk, világosítsd meg, és vezesd őt a te szentlelkeddel, hogy megis-
merje atyai akaratodat, és megalázkodjék hatalmas kezed alatt. Vigasztald őt
azzal a hittel, hogy az örök élet örömeibe fogadtad gyermekét. erősítsd,
hogy téged mindennél jobban szeressen, és teljes szívvel törekedjék arra az
örökkévaló örökségre, amelyet készítettél számunkra. könyörülj rajtunk, és
hallgass meg minket az Úr Jézus krisztus érdeméért. ámen.
vagy:
Mennyei Atyám! A gyermekvárás örömét adtad nekem. Örvendezett az én
szívem, amikor gyermekemnek életet adhattam (és te őt a keresztség szent-
ségében magadévá fogadtad). köszönöm jóságodat, amellyel átsegítettél ne-
héz óráimon. Te adtad, de el is vetted tőlem gyermekemet. Nem zúgolódom
atyai végzésed ellen. hiszem, hogy jó a te akaratod. Mégis fáj anyai szívem-
nek, hogy nem hozhattam őt karjaimban oltárod elé. Bánatomban ne hagyj
magamra: erősítsd hitemet. Ajándékozd nekem és hitvestársamnak a reád
hagyatkozó bizodalmat, és indíts el bennünket új reménységeink útján Jézus
krisztus, a mi Urunk és Megváltónk nevében. ámen.
1
background image
5. Miatyánk, áldás
lelkész: az anyával és a gyülekezettel együtt mondja a
Miatyánkot, ha az
nem fordul elő máshol az istentisztelet keretében.
lelkész:
Jöjj, testvérem, térdelj az oltár elé, és vedd az Úr áldását!
Az anya letérdel, a lelkész kézrátétellel mondja az áldást.
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. áldja meg a te kimeneteledet és
bemeneteledet, és őrizzen meg minden utadon mostantól örökké. Menj el
békességgel. † ámen.
6. Ének
2
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek