Esketés

Esketés rendje - Esketési emlékünnep rendje - Esketési alapigék

09Esketes369-386.pdf — PDF document, 109Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
IX. EskEtés
1. Esketés rendje
2. Esketési emlékünnep rendje
3. Esketési alapigék
background image
background image
A teremtő Isten rendje a házasság. Isten teremtette az embert férfivá és asszonnyá, hogy a há-
zasság rendjében éljenek együtt. Nemcsak azt engedi meg, hogy a házastársak eszközei legye-
nek emberi életet teremtő munkájában, hanem azt is akarja, hogy krisztus szeretetével sze-
ressék egymást (Ef 5,22–), és halálig tartó hűséggel ragaszkodjanak egymáshoz (Mt 9,5).
Az ember a házasságnak ezt az isteni rendjét sokszor elviselhetetlennek érzi (Mt 9,–0), de
ha alkalmazkodik hozzá, akkor nemcsak elviselhetővé, hanem a földi boldogság forrásává is
válik. Mert Isten nagyon jónak alkotta világát, és áldását adta az ember házassági szövetségé-
re (Móz ,28a.).
Az egyházi esketés bizonyságtétel a házasságnak erről az isteni rendjéről. Amikor az
egyházi esketés szükségességét hangsúlyozzuk a polgári házasságkötés mellett, akkor különb-
séget teszünk a törvényesen érvényes és az Istennek tetsző házasság között. Hazai törvénye-
ink szerint a házasság érvényességéhez szükséges az, hogy a felek önként és nyilvánosan,
anyakönyvvezető és tanúk előtt kijelentsék házassági szándékukat, és hogy az anyakönyvveze-
tő a törvényes feltételek megléte alapján megkötöttnek nyilvánítsa házasságukat. Egyházunk
ezt a törvényes rendet elfogadja, és érvényesnek tekint az állami anyakönyvvezető előtt kötött
minden házasságot. Az úgynevezett tartós élettársi kapcsolatban élőket is arra ösztönzi, hogy
viszonyukat rendezzék, és házasságkötéssel törvényesítsék. Az Istennek tetsző házasságnak
ezen kívül az is feltétele, hogy a házasfelek elfogadják és kövessék Isten rendjét, amely kölcsö-
nös szeretetet és halálig tartó hűséget követel tőlük.
Az egyházi esketés kétoldalú bizonyságtétel a házasság isteni rendjéről. Egyrészt az
egyház tanúskodik róla szentírási igék olvasásával, igehirdetéssel, és azzal, hogy megkérdezi
házasságra lépő tagjait, elfogadják-e maguk számara érvényesnek ezt a rendet. Másrészt a há-
zasságra lépő egyháztagok tesznek bizonyságot a házasság isteni rendjéről azzal, hogy házas-
ságuk ügyét Isten es a gyülekezet elé viszik, és esküvel megerősített válaszukban kijelentik azt
a közös elhatározásukat, hogy házasságukat nem a maguk elképzelése vagy a világ szerint,
hanem Isten szándéka és Jézus tanítása szerint akarják megélni halálig tartó hűségben. Ehhez
a szándékukhoz kérik a gyülekezet imádkozó segítségét és Isten áldását. A lelkész ezek után
köti őket egybe Isten igéjével es áldásával (Mt 9,6; Móz ,28), és a gyülekezet ezek után kéri
rájuk Isten kegyelmét, szentlelkét és áldását.
Az esketés tehát nem csak igehirdetési alkalom és a házasság megáldása. Nélkülözhe-
tetlen eleme a házasságra lépők bizonyságtétele arról, hogy házasságukat Isten rendje és ta-
nítása szerint értelmezik, és ezt maguk számára kötelezőnek vallják. Ebből következik annak
feltételezése, hogy mindkét fél többé-kevésbé tudatos vagy legalábbis jóhiszemű keresztyén.
Mivel senki szívébe nem láthatunk bele, döntőnek kell tekinteni, hogy mind a két fél fenntar-
tás nélkül vállalja-e az egyházi esketést a kérdésekre adandó válaszokkal és a teljes esküvel
együtt. Enélkül az egyházi esketés nem végezhető el. Ez ellentétben volna lényeges tartalmá-
val. Ez nem jelenti sem a keresztyén, sem a nem keresztyén vagy nem hívő fél megbélyegzé-
sét, vagy a velük való testvéri kapcsolat megtagadását, sőt inkább a lelkész gondozásával, a
gyülekezet pedig imádkozó szeretetével veszi körül őket, hogy megvalósuljon rajtuk Istennek
az a szándéka, hogy „minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson”.
különböző felekezetű keresztyének esketésének egyházunk részéről nincs akadálya, ha
mindkét fél fenntartás nélkül vállalja az esketést a kérdésekkel és a teljes esküvel együtt. De a
jelentkezésnél világossá kell tenni számukra az evangélikus félnek azt a lelkiismereti elköte-

background image
lezettséget, hogy hitét ne csak a maga számára őrizze meg, hanem házastársa és családja előtt
is szeretettel és meggyőzően tegyen bizonyságot krisztusról és az evangéliumi hit igazságáról.
Ennek elismerése nélkül ellenmondásosnak kell tekintenünk azt, hogy egyházunknál jelent-
keznek esketésre.
Mivel az egyházi esketés bizonyságtétel a házasság isteni rendjéről, nem magától értő-
dő az elváltak esketése. Jézus a mózesi törvénynek az elválásra vonatkozó rendelkezéseivel
szemben egyértelműen nyilatkoztatja ki a házasság felbonthatatlanságát. Az apostoli hagyo-
mány kivételesen elkerülhetetlennek tartja az elválást, de szintén egyértelműen jelenti ki,
hogy az újabb házasságkötés ilyen esetben is ellenkezik Isten rendjével (Mk 0,2–2; Lk
6,8; Mt 5,2; 9,–0; kor ,0–4). Az egyház tehát az elvált vagy válni készülő házasfe-
lek összebékítésére törekszik, és ellenzi az elváltak újabb házasságkötését, hogy nyitva marad-
jon a kibékülés lehetősége. A lelkész hirdeti számukra az evangéliumnak azt a lényeges üze-
netét, hogy megbánással és megbocsátással a legsúlyosabb összeütközésekből, még házasság-
törés esetén is megnyílik a kivezető út az újrakezdés felé. Ha az elvált egyháztag mégis újabb
törvényes házasságot kötött, akkor egyházunk ezt a házasságot is érvényesnek és felbontha-
tatlannak tekinti, bár vallja, hogy ez az állapot ellenkezik Isten rendjével és Jézus tanításával.
Ha az elvált egyháztag újabb házasságkötés után jelentkezik egyházi esketésre, a lel-
késznek nem az a feladata, hogy a jelentkezőket elválásra bírja, vagy hogy ítélkezzék felettük.
De azt a benyomást sem keltheti, hogy az esketéssel az elvált fél úgynevezett vétlenségét iga-
zolja, és elválását az egyház részéről jóváhagyja. sokkal inkább világossá kell tennie, hogy Is-
ten teremtő akarata és Jézus tanítása szerint a házasságban ketten eggyé lesznek, és ezért az
elválásnál nincsen vétlen fél Isten színe előtt. Az elváltnak tehát nem azzal kell készülnie
újabb házasságára, hogy magát menti, és a felelősséget a másik félre hárítja, hanem azzal,
hogy tanul házasságának felbomlásából, felismeri, elismeri és megbánja a maga bűnét, hibá-
ját, és azzal az elszánással tekint előre, hogy Isten segítségével harcol bűnei ellen. Így remél-
heti, hogy bűnbánaton át új élet lehetősége nyílik előtte új házasságában, amelyen megnyu-
godhat Isten áldása, mert ő nem veti meg a bűnbánó szívet (Zsolt 5,2.9). Ilyen reménység-
gel vállalja egyházunk az elváltak esketését, és lelkipásztori szolgálatával mindent megtesz
azért, hogy az újabb házasság maradandó és boldog legyen.
Ismételten felmerül az eskü és ezen belül a házassági eskü teológiai igazolhatóságának
kérdése. Az evangélikus egyház hitvallásos álláspontja az, hogy a keresztyén ember hivatalos
esküt tehet (ÁH XVI), Jézus nem az eskü, hanem az esküdözés ellen szól, és Istent tiszteljük,
ha nevét jó és igaz ügy erősítésére használjuk (Nagy káté, 2. parancsolat). Az esküt tehát nem
lehet elvileg helyteleníteni. A házassági eskünek két lényeges pontja van. Az egyik ténymegál-
lapítás: a házastársi szeretet megléte. Erre lehet esküt tenni, ha megvan. A másik ígéret: a ha-
lálig tartó házassági hűség. Mivel ez az emberi lehetőség (justitia civilis) határain belül van,
erre is lehet esküt tenni. Eltérően a hitben való megállás ígéretétől, amelynek teológiai helyes-
ségét a konfirmációi fogadalomnál joggal kérdőjelezték meg. Maga az eskü szó rokon az ese-
dezéssel: lényege szerint Isten segítségül hívása az életre szóló elhatározásunk mellett. A há-
zassági eskü kérdésében tehát az a helyzet, hogy nem lehet felhozni olyan teológiai érvet,
amelynek alapján be kellene vezetni, ha még nem volna meg, viszont nem lehet olyan teológi-
ai érvet sem felhozni, amelynek alapján el kellene hagyni, ha már szokásban van. két nyomós
ok van arra, hogy megtartsuk esketési rendünkben, és az egyházi cselekményt is esketésnek
nevezzük: . Megszüntetése azt a benyomást keltené – nem minden ok nélkül –, hogy alkal-
mazkodunk a kor szelleméhez, és nem vesszük komolyan a házasság szentségét. 2. A házas-
sági eskü majdnem kizárólagosan magyar szokás, első nyomai a reformáció korában éppen
2
background image
evangélikus területen mutathatók ki, és ezt ma minden magyarországi egyház gyakorolja.
Ebből a történeti és élő közösségbő nem lépünk ki.
A házasulandók előzetes jelentkezését egyházunk megkívánja tagjaitól. Ezt a lelkész az
adatfelvételen kívül felhasználja arra is, hogy tanítást adjon a házasság isteni rendjéről. Alkal-
mas kiinduló pont az esketés rendjének ismertetése. A lekciók és az eskü szövege alapján lel-
kipásztori beszélgetés indulhat a házasságról: arról, hogy mi az Isten szándéka a házassággal,
és hogy a házasságra lépők megfelelnek-e ennek. Lehetséges, hogy ilyen lelkipásztori szolgá-
lat gyümölcseként bizonyos esetekben (például elváltaknál) létre sem jön az olyan házasság,
amely nem egyezik Isten rendjével. A lelkész tartózkodjék bármiféle lelkiismereti kényszer
alkalmazásától, de végezze szolgálatát azzal a meggyőződéssel, hogy az Isten rendjéhez alkal-
mazkodásból mindig áldás fakad, még akkor is, ha az pillanatnyilag nehéznek, népszerűtlen-
nek vagy korszerűtlennek tűnik.
Az esketés rendjénél a 6., ., 9. és 0. pont (lekciók, esketési kérdések, eskütétel, házas-
sági áldás) rendje és szövege nem változtatható meg, és nem hagyható ki.
1. ESKETÉS RENDJE
Az esketés minden esetben azonos rend szerint történik, mégpedig a templomban, lehetőleg
gyülekezet előtt, de legalább két keresztyén tanú jelenlétében. Az esketés templomon kívül
csak akkor végezhető, ha a felek el nem hárítható okból (vis maior) nem jelenhetnek meg a
templomban.
A lelkész az esketés előtt jegyezze fel a házasfelek és a tanúk adatait, és kérje el a hivata-
los iratot a házasságkötésről. Enélkül nem kezdhet az esketésbe.
A házasfelek a tanúkkal bevonulnak, és az oltár elé állnak. A bevonulásra és a felállás-
ra vonatkozó helyi szokások fenntarthatók, de a férfi mindig jobbról áll az oltár elé. Az egy-
házfi átveszi a menyasszony csokrát, és az oltár bal oldalára helyezi. Ha a gyűrűzés szokásban
van, elkéri a jegygyűrűket, és erre való kis tálcán az oltár jobb oldalára helyezi.
Az esketés gyülekezeti jellegét helyesen fejezi ki a gyülekezeti ének és az új pár üdvöz-
lése az esketés végén. Az esketés rendje több helyen ad lehetőséget ének vagy karének közbe-
iktatására. A gyülekezetek ezt a lehetőséget a körülmények szerint használják fel. Helyettük
zeneszám is alkalmazható. A kar éneke minden esetben egyházi ének, zsoltár vagy egyházi
kórusmű. A kar énekelheti a bevezető zsoltárt is. Az orgona bevonulásra és kivonulásra szól-
hat, de csak egyházi jellegű orgonaművek használhatók. Az orgona az eskütétel alatt halkan
vagy egyáltalán ne szóljon, hogy az eskü szövege jól hallható legyen.
1. Ének
2. Bevezetés
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében. Ámen.
Mind boldog az, aki féli az Urat,
aki az ő útjain jár. (Zsolt 28)

background image
Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak,
vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának!
Járuljunk eléje hálaadással,
és örvendezzünk neki dicséretekkel! (Zsolt 95)
vagy:
Dicsőítsétek velem az Urat,
és magasztaljuk együtt az ő nevét!
Lássátok meg, hogy jó az Úr!
boldog az az ember, aki benne bízik. (Zsolt 4)
Ezután:
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek, miképpen volt kezdet-
ben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
A kis glóriát a gyülekezet énekelheti. Megfelelő énekverset is énekelhet, például: ,;
262,4.
3. Kollekta
Imádkozzunk!
Áldunk téged, teremtő Istenünk és Atyánk, hogy nem hagysz minket ma-
gunkra, hanem hozzánk illő segítőtársat rendelsz mellénk, akivel megoszt-
hatunk gondot és örömöt. Add nekünk szentlelkedet, hogy igédre figyel-
jünk, és akaratodat kövessük most és életünk minden napján, az Úr Jézus
krisztus által. Ámen.
vagy:
Áldunk téged, Istenünk, hogy a házastársi közösségben javunkat munkálod.
Áldunk téged, hogy két testvérünket egymáshoz vezetted szeretetben. Nyisd
meg most szívünket igéd előtt, hogy megismerjék atyai akaratodat, és tetszé-
sed szerint éljenek, az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
vagy:
Úr Jézus krisztus, aki életedet adtad értünk szeretetből, nyisd meg áldáso-
dat kérő testvéreink előtt szereteted titkát, hogy úgy ragaszkodjanak egy-
máshoz egész életükben, ahogyan te hordozod őket örökkévaló szeretettel.
Ámen.
vagy:
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, örökkévaló kegyelmedért, amellyel
gondot viselsz az emberre, és minden jóval gazdagon megáldod. A te ke-
gyelmed drága ajándéka a házasélet is. Gondod van arra, hogy ne marad-
junk egyedül, és segítőtársat rendelsz mellénk. Légy áldott, mennyei
4
background image
Atyánk, hogy most is két szívnek adsz örömöt, és egyesíted őket boldogság-
ban. Add, hogy hálával fogadják ezt a kegyelmedet, és magasztaljanak téged
érte mindenkor, az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
vagy:
teremtő Istenünk! te úgy alkottad az emberi szívet, hogy szeretet és bol-
dogság után vágyakozzék. Házasságot kötő testvéreink a te parancsolatod-
nak engedelmeskednek ebben a boldog órában. szenteld meg szívüket, tedd
igazzá hűségüket és önfeláldozóvá szeretetüket. Add, hogy Jézus krisztus-
ból, a szeretet forrásából naponként meríthessenek. Ámen.
4. Igehirdetés
testvéreim az Úrban!
Isten, a mi mennyei Atyánk, gyermekei javát akarja, és gyönyörködik igazi
örömükben. Ahogyan ti most hálával gondoltok szeretetére, úgy fordul felé-
tek atyai jóságával, és útmutatást ad igéjében, hogy boldog legyen életetek.
Hallgassátok meg, és fogadjátok el tőle ezt a szentigét, amelyet megírva talá-
lunk…
következik az igeolvasás és az igehirdetés.
5. Ének, karének
6. Lekció
keresztyén testvéreim! Hallgassátok meg Isten igéjét a házasság szent rend-
jéről!
Isten ezt mondja:
Nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt. és
teremtette az embert férfivá és asszonnyá, és megáldotta őket. és látta Isten,
hogy minden, amit teremtett, íme, igen jó. Ezért a férfi elhagyja atyját és
anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. (Móz ;2)
krisztus Urunk ezt mondja:
Amit tehát Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. (Mt 9,6)
Pál apostol pedig ezt mondja:
Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus
krisztus nevében, és engedelmeskedjetek egymásnak a krisztus félelmében:
az asszonyok férjüknek, mint az Úrnak, a férfiak pedig szeressék feleségü-
ket, ahogyan krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. (Ef
5,20–22.25)
5
background image
7. Esketési kérdések
testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten örök akaratát a házasság rendjéről.
tegyetek azért vallást arról, hogy házasságtokat Isten tetszése szerint akarjá-
tok folytatni! Feleljetek az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt a következő
kérdésekre!
LELkésZ a férfihoz:
Először tőled kérdem, testvérem az Úrban, N. N.!
szereted-e a melletted álló N. N.-t, akit házastársul választottál? szereted-e?
(Feleld: szeretem.)
FELELEt: szeretem.
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle
Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e? (Feleld: Akarok.)
FELELEt: Akarok.
kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? kész vagy-e? (Feleld: kész va-
gyok.)
FELELEt: kész vagyok.
Hasonlóképpen kérdem tőled, testvérem az Úrban, N. N.!
szereted-e a melletted álló N. N.-t, akit házastársul választottál? szereted-e?
(Feleld: szeretem.)
FELELEt: szeretem.
Akarsz-e vele Isten rendje és igéje szerint házasságban élni, míg a halál tőle
Isten akaratából el nem választ? Akarsz-e? (Feleld: Akarok.)
FELELEt: Akarok.
kész vagy-e mindezt esküvel is megerősíteni? kész vagy-e? (Feleld: kész
vagyok.)
FELELEt: kész vagyok.
A lelkész a zárójelbe tett feleleteket csak akkor mondja elő, ha előzetes megbeszéléssel
nem tudta biztosítani, hogy egyszerű igen helyett az előírt választ kapja.
8. Gyűrűzés
LELkésZ kezébe veszi a kis tálcát a gyűrűkkel:
szívetek szándékának és ajkatok vallástételének bizonyságául vegyétek a
gyűrűket.
A lelkész jobb kezük gyűrűs ujjára húzza a gyűrűket.
6
background image
Amilyen végtelen a gyűrű, olyan végtelenül szeressétek ti is egymást.
9. Eskütétel
térdeljetek az Úr oltárához, nyújtsátok egymásnak jobb kezeteket, a gyüle-
kezet pedig felállva hallgassa az eskütételt!
Először a férfi (vőlegény) mondja az esküt.
én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, /
aki Atya, Fiú, szentlélek / szentháromság egy igaz Isten, /
hogy N. N.-t igazán szeretem, /
hűséges házastársa leszek / Isten rendje és igéje szerint, /
holtomig, / holtáig / el nem hagyom /
sem egészségében, / sem betegségében, /
sem örömében, / sem bánatában. /
Isten engem úgy segéljen. Ámen.
Hasonlóképpen mondja az esküt az asszony (menyasszony) is!
én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, /
aki Atya, Fiú, szentlélek / szentháromság egy igaz Isten, /
hogy N. N.-t igazán szeretem, /
hűséges házastársa leszek / Isten rendje és igéje szerint, /
holtomig, / holtáig / el nem hagyom /
sem egészségében, / sem betegségében, /
sem örömében, / sem bánatában. /
Isten engem úgy segéljen. Ámen.
10. Házassági áldás
LELkésZ a házastársak egymásba kulcsolt kezére teszi jobb kezét, és ezt
mondja:
Mivel Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni, és ezt az élő
Isten színe és az egyház tanúi előtt kijelentettétek: ezért egybekötlek titeket
Isten igéjével és áldásával az Atya, Fiú, szentlélek nevében, hogy amit Isten
egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. †

background image
LELkésZ a házasfelek fejére teszi kezét, és folytatja:
A mindenható Isten, aki az embert jótetszése szerint férfivá és asszonnyá te-
remtette, és házasságukat megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségete-
ket, és adja nektek szentlelkét, hogy az ő gyermekeiként tisztaságban és sze-
retetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben megálljatok, egykor
pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus krisztus által. † Ámen.
A házasfelek felállnak, és visszalépnek helyükre.
11. Ének, karének
12. Befejezés
Imádkozzunk!
Istenünk, Atyánk! te teremtetted az embert férfivá és asszonnyá, hogy hűsé-
ges segítőtársai legyenek egymásnak. teremtő akaratod eszközévé is avattad
őket, hogy megáldd őket a családi élet felelősségével és örömével. kérünk,
áldd meg azokat, akik most hűséget fogadtak a te színed előtt. ébreszd ben-
nük a hitet, hogy gyermeki bizalommal vigyék eléd minden kérésüket. Nö-
veld szeretetüket, hogy odaadó hűséggel támogassák egymást. Újítsd meg
rajtuk kegyelmedet naponként, hogy munkájuk eredményes, és családi életük
boldog legyen. Légy velük bánatukban és örömükben, hogy mindenkor di-
csérjenek téged az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
vagy:
Úr Jézus krisztus! Megígérted, hogy híveiddel maradsz minden napon a vi-
lág végezetéig, és ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, te
is közöttük vagy. kérünk, maradj velünk és e testvéreinkkel, akik a te neved-
ben kezdik házaséletüket. Légy velük szereteteddel, hogy hűségesen ragasz-
kodjanak egymáshoz. Légy hozzájuk irgalmas, hogy megértéssel hordozzák
el egymás gyengeségét. Add nekik bölcsességedet, hogy áldásos legyen
munkájuk. szenteld meg jelenléteddel családi életüket, hogy öröm és békes-
ség töltse be otthonukat. Maradj velük életük minden napján, hogy boldog
hálaadással dicsérjenek téged most és mindenkor. Ámen.
vagy:
Urunk, Istenünk, aki az igazi közösség teremtője, fenntartója és megszente-
lője vagy: kérünk, tartsd meg irgalmadban neked tetsző házasságra készülő
testvéreinket, hogy készségesen cselekedjék akaratodat, hűségesen ragasz-
kodjanak egymáshoz, szeretettel hordozzák egymás terhét, hálaadással él-
8
background image
vezzék munkájuk eredményét, és boldog családi közösségben dicsérjenek
téged minden áldásodért, az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
vagy:
Idősebb párnál
Urunk, Istenünk! Áldd meg keresztyén testvéreinket, akik megtapasztalták,
hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és most akaratod szerint házassá-
got kötöttek. szentlelked által adj nekik igaz hitet, hogy benned bízzanak;
élő reménységet, hogy üdvösségüket tőled várják; áldozatra kész szeretetet,
hogy egymás terhét hordozzák; sírig tartó hűséget, hogy egymás mellett jó-
ban-rosszban kitartsanak. Áldd meg munkájukat, oltalmazd otthonukat.
Légy velük a szenvedések idején, és állj mellettük életük végén. Add meg ne-
kik a földön a boldog házasság békés derűjét, és egykor országodban az örök
élet örömét. Ámen.
Miatyánk
Ároni áldás
Ének, karének
A felügyelő, a gondnok, a presbitérium vagy az ifjúság egy tagja üdvözölheti az új párt.
Biblia vagy más emléktárgy átadása is a záróének után történik.
2. ESKETÉSI EMLÉKÜNNEP RENDJE
Az esketés emlékünnepe templomban vagy háznál történik, de egyik esetben sem gyülekeze-
ti, hanem családi jellegű cselekmény.
A házaspár számára gondoskodjunk megfelelő ülőhelyről, ha szükség van rá.
Az éneklést akkor se hagyjuk el, ha csak a lelkész énekelhet. szükség esetén olvassa az
énekeket.
1. Ének
2. Bevezetés
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében. Ámen.
Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre,
úgy kívánkozik az én lelkem tehozzád, Istenem. (Zsolt 42)
9
background image
Mert te vagy az én Istenem,
téged kereslek, téged szomjaz a lelkem.
Feléd sóvárog a testem,
mint víz híján a szomjas sivatag.
Mert kegyelmed jobb az életnél is:
hadd dicsérjen ajkam téged.
életem fogytáig áldalak téged,
kezeimet a te nevedben emelem imára.
Mert te voltál segítségem,
és szárnyaid árnyékában örvendeztem.
Ragaszkodik hozzád az én lelkem,
felemel engem a te jobbod. (Zsolt 6)
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor
és mindörökkön örökké. Ámen.
Felhasználhatók az esketési rend zsoltárai is, vagy a zsoltárok a III. fejezetben.
3. Imádság
Imádkozzunk!
Úristen, mennyei Atyánk, aki bőséggel adsz nekünk mindenféle jót, és na-
ponként kegyelmesen megőrzöl minket minden gonosztól: kérünk, add ne-
künk szentlelkedet, hogy ezt igaz hitben felismerjük, jóságodért, és irgalma-
dért hálát adjunk neked most és örökké. Ámen.
vagy:
Mennyei Atyánk! Hálás szívvel állunk előtted, akinek kezében van az élet és
halál, az öröm és szomorúság pohara. Alázatosan köszönjük azt a … (25,0
stb.) esztendőt, amelyet mindkettőnknek ajándékoztál, hogy megosszunk
egymással mindent, percek és évtizedek áldásait és próbatételeit egyaránt.
körülvett bennünket kísértések sokasága, bajok egész sora (a halál is aratott
mellettünk), megpróbált betegség és gond. Mégis itt lehetünk házadban,
hogy emlékezzünk. Emlékezzünk házasságkötésünk kezdetéről, amikor fia-
tal szívünk még telve volt reménységgel, amikor erősnek éreztük magunkat,
és nem féltünk a jövendőtől. Amikor most visszatekintünk a gyorsan elmúlt
évekre és évtizedekre, lelki szemünkkel látjuk, hogy te, Atyánk, milyen ke-
gyelmesen, atyai szeretettel vettél körül bennünket és szeretteinket, milyen
hosszú tűréssel tekintettél el gyengeségeink és bűneink felett. Bűnbánattal is
tekintünk visszafelé. De éppen kegyelmed miatt, szívünk az örömöt is érzi,
80
background image
és így valljuk: „Mind jó, amit Isten tészen.” Megköszönjük néked, hogy éle-
tünk múlása közepette hallhattuk gyülekezetünkben örök igédet, az életnek,
a vigasztalásnak, az erőnek és örömnek beszédét. köszönjük, hogy az úrva-
csora szentségében tisztogattad szívünket új életre. köszönjük, hogy annyi
imádságunkat meghallgattad, és hogy nem próbáltál bennünket erőnk fe-
lett. köszönjük munkánk eredményeit, otthonunk békességét, gyermekein-
ket (és unokáinkat, dédunokáinkat). kérünk téged, kegyelmes Atyánk, fo-
gadd el imádságunkat, mint bizonyságtevést kegyelmedről, és sokasítsd meg
rajtunk áldásaidat Jézus krisztus érdeméért. Ámen.
4. Igehidetés
5. Gyónás és úrvacsora
Ha az ünneplő házaspár kívánja.
6. Befejezés
Imádkozzunk!
Hálát adunk néked, Urunk, mindazért a jóért, amelyet rajtunk cselekedtél.
te áldottad meg munkánkat, és te adtál nékünk mindennapi kenyeret. te
tettél ránk keresztet, hogy megalázkodjunk előtted, és te adtál nekünk örö-
möt, hogy magasztaljunk téged. Bizony, kisebbek vagyunk minden jótéte-
ményednél. Áldott legyen érte a te neved örökké! kérünk, Atyánk, áldj meg
minket ezután is. Adj erőt a szenvedésben, és üdíts fel minket békességed-
del. készíts fel szentlelkeddel utolsó óránkra, hogy megbékélten térhessünk
örök országodba, és a megdicsőültek seregében színről színre láthassunk té-
ged, a mi Urunk Jézus krisztus által. Ámen.
vagy:
szerető mennyei Atyánk! Átélhettük házadban az emlékezés és hálaadás ün-
nepi perceit, amikor megköszöntük neked házaséletünk … (25, 0 stb.) évét.
tudjuk, hogy most már kevesebb van előttünk, mint mögöttünk. Minden
napot szent kezedből akarunk elfogadni. Egyedül te tudod, hogy mi vár re-
ánk. Bár előttünk rejtve van most is jövendőnk és halálunk órája is, arra ké-
rünk téged, taníts úgy számlálnunk napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
Adj erőt a szeretethez egymás iránt és a szolgálathoz szeretteink iránt. Ve-
zess a türelmesség és megértés útján. Add, hogy igédet örömest hallgassuk
és olvassuk, hogy itt lehessünk a gyülekezetben, és rendszeresen élhessünk
bocsánatod szentségével. Amikor pedig eljön halálunk órája, légy velünk vi-
8
background image
gasztaló szentlelkeddel, hogy megálljunk a hitben és a feltámadás remény-
ségében. Addig pedig áldj meg szereteted örömével Jézus krisztusért, meg-
váltó Urunkért. Ámen.
Miatyánk
Elmarad, ha úrvacsoravétel is volt.
Áldás
Az ünneplő hazaspár az oltárhoz térdel, ha lehetséges.
A mindenható Isten, aki végtelen irgalmával hordozott mindeddig titeket,
oltalmazzon és áldjon meg ezután is. Adja néktek szentlelkét, hogy az ő
gyermekeiként szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben
megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus
krisztus által. Ámen.
Ha mások is jelen vannak, elmondjuk az
apostoli vagy az ároni áldást is.
7. Ének
3. ESKETÉSI ALAPIGÉK
Móz 2,2: Nem bocsátlak el téged, amíg meg nem áldasz engem.
5móz 4,: Irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem hagy el téged.
5móz 8,6: tartsd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait; az ő útján
járj, és őt féljed!
Ruth ,6.: Ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok
meg én is; a te néped az én népem, és a te Istened az én Istenem. Ahol te
meghalsz, ott haljak meg én is, ott temessenek el engem is! Úgy cselekedjék
velem az Úr most és ezután, hogy csak a halál választ el engem tetőled.
2sám ,29: Most azért áldd meg kegyelmesen szolgád házát, hogy mind-
örökké színed előtt legyen, mert te ígérted, Uram! Mert a te áldásod teszi
áldottá szolgád házát mindörökké.
Neh 8,0: Ne bánkódjatok, mert az Úrban való öröm erőt ad nektek.
Zsolt 2,: Az Úr az én pásztorom: nem szűkölködöm.
Zsolt ,22: Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, hiszen benned bízunk.
82
background image
Zsolt 4,9: érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki
benne bízik.
Zsolt 4,: Istenem! küldd el világosságodat és igazságodat, ezek vezessenek
engem.
Zsolt 6,2: könyörüljön az Isten rajtunk, és áldjon meg minket, és ragyog-
tassa felénk az ő orcáját.
Zsolt 84,6: Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, Istenem, akinek szívé-
ben a te útjaid vannak.
Zsolt 90,: Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jótetszése rajtunk! kezeink
munkáját tedd maradandóvá!
Zsolt 0,.8: Az Úr kegyelme az őt félőkkel van mindörökké és igazsága
a fiaknak fiaival, azokkal, akik megtartják szövetségét, és gondolnak paran-
csolataira, hogy azokat cselekedjék.
Zsolt 24,8: A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet
és a földet.
Zsolt 28,: Boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.
Préd 4,9: Jobban boldogul a kettő, mint az egy, mert munkájuk meghozza
jutalmát.
ézs 54,0: A hegyek megmozdulnak, és a halmok megrendülnek; de az én
irgalmasságom nem mozdul tőled, és békességem szövetsége nem rendül
meg – így szól az Úr, aki könyörül rajtad.
Jer 2,9: Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy mindenkor engem félje-
nek, és jó dolguk legyen.
Mt 6,: keressétek először Isten országát és igazságát, és ezek mind meg-
adatnak nektek.
Mt 8,20: Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott va-
gyok közöttük.
Mt 28,20: Íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Jn 6,68.69: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van tenálad. és mi
hisszük, és megismertük, hogy te vagy a krisztus, az élő Isten Fia.
Jn 8,2: én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétség-
ben, hanem övé az élet világossága.
Jn 0,0: én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek.
Jn ,4: Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek: ahogyan
én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.
Róm 2,2: A reménységben örvendezők, a küzdelemben kitartók, az imád-
kozásban állhatatosak legyetek.
8
background image
Róm 4,9: törekedjünk azokra, amik a békességet és egymás építését szol-
gálják.
Róm 5,5.6: A türelem és a vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy közöt-
tetek egyetértés legyen egymás iránt a krisztus Jézus szerint, hogy egy szív-
vel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, a mi urunk Jézus krisztus Atyját.
Róm 5,: A reménység Istene töltsön be titeket teljes örömmel és békesség-
gel a hit által, hogy bővölködjetek a reménységben a szentlélek ereje által.
kor ,: Más alapot senki nem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus
krisztus.
kor 6,4: Minden dolgotok szeretetben történjék.
2kor ,: Legyetek egyetértésben, éljetek békességben, és a szeretet és
békesség Istene veletek lesz.
Gal 6,2: Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a krisztus törvényét.
Ef 4,.2: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes
alázatossággal, szelídséggel és türelemmel: viseljétek el egymást szeretettel.
Ef 4,5: Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel mindenestől őhozzá,
aki a fej, a krisztus.
Ef 4,2: Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egy-
másnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a krisztusban.
Ef 5,2: Járjatok szeretetben, ahogyan krisztus is szeretett titeket.
Fil 4,6.: semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben
mindenkor hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Isten
békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és
gondolataitokat a krisztus Jézusban.
kol ,0: Járjatok az Úrhoz méltón, az ő teljes tetszésére, hogy gyümölcsöt
teremjetek minden jócselekedettel, és növekedjetek Isten megismerésében.
kol ,5: Öltsétek fel a szeretetet, amely mindent tökéletesen összefog, és a
krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, mert erre hívattatok el az egy
testben, és legyetek hálásak.
kol ,: Amit szóltok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek,
és adjatok hálát Istennek, az Atyának őáltala.
thessz 5,6.8: Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért
hálát adjatok, mert ez az Isten akarata krisztus Jézus által a ti javatokra.
2thessz ,6: Maga a békesség Ura adjon nektek mindenkor mindenekben
békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!
Zsid ,9: Jó dolog, ha kegyelemtől erősödik meg a szív.
Zsid ,20.2: A békesség Istene tegyen készségessé titeket minden jóra.
84
background image
Jak ,: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről a világos-
ság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak vál-
tozása.
Pt 4,8: Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek,
mert a szeretet sok vétket elfedez.
Pt 5,: Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van reátok.
ESKETÉSI EMLÉKÜNNEPRE
Móz 2,: Uram, nem vagyok méltó mindarra a jótéteményedre és hűsé-
gedre, amelyet szolgáddal cselekedtél.
sám ,2: Mindeddig megsegített bennünket az Úr!
Jób 0,2: élettel és hűségeddel ajándékoztál meg engem, és a te gondvise-
lésed őrizte lelkemet.
Zsolt 9,2: Magasztalom az Urat egész szívemmel. Elsorolom minden csoda-
tettedet.
Zsolt ,6: én a te hűségedben bízom. Ujjong a szívem, hogy megsegítesz.
Hadd énekeljek az Úrnak, mert jót tesz velem.
Zsolt 28,: Erőm és pajzsom az Úr: benne bízik szívem, megsegített, ezért
ujjong az és szívem, és magasztalom őt énekemmel.
Zsolt 54,8: Magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy.
Zsolt 68,20: Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadító
Istenünk.
Zsolt ,: Istenem, ifjúságomtól fogva tanítottál engem, és mind mostanig
hirdetem csodatetteidet.
Zsolt 0,.2: Áldjad, én lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
Áldjad, én lelkem, az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
Zsolt 06,: Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké tart kegyelme.
Zsolt 20,: Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.
ézs 46,9: Emlékezzetek meg az ősrégi dolgokról, mert én vagyok az Isten, és
nincsen más: Isten vagyok, és nincs hozzám hasonló.
Lk 24,29: Maradj velünk, mert már beesteledik, és a nap lehanyatlott!
kor 5,0: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.
Ef 5,20: Adjatok hálát mindenkor mindenért Istennek, az Atyának, a mi
Urunk Jézus krisztus nevében.
Jn 4,9: Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.
85
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek