Lelkipásztori szolgálatok

Lelkipásztori beszélgetés - Gyónás és úrvacsora - Beteg mellett - Halottas háznál - Sírkő felállítása - Halottak emlékezete

10Lelkipasztori_szolgalatok387-400.pdf — PDF document, 86Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
X. lelkipásztori szolgálatok
1. Lelkipásztori beszélgetés
2. Gyónás és úrvacsora
3. Beteg mellett
4. Halottas háznál
5. Sírkő felállítása
6. Halottak emlékezete
background image
background image
1. LeLkipáSztori BeSzéLGetéS
a lelkipásztori beszélgetést nem lehet előírt rend szerint lefolytatni, mégis irányt szab az az
igazság, amelyet a szeretet kettős, de egy parancsolata fejez ki: szeresd az Urat, és szeresd fele-
barátodat. az istenhez való viszony és az embertárshoz való viszony nem választható el
egymástól: istenben nem lehet hinni az embertárs szeretete nélkül. Nincsen olyan lelki és hit-
beli kérdésünk, amely ne volna összefüggésben embertársainkhoz való viszonyunkkal. a
súlyos lelki konfliktusok azoknál az embereknél jelentkeznek, akik elszakadtak embertársa-
iktól és az emberi közösségtől, vagy nem találják meg hozzájuk a helyes viszonyt.
a lelkipásztori segítség, amelyet a lelkész adhat hozzáforduló híveinek, elsősorban ab-
ból áll, hogy segít elemezni saját életük kérdéseinek összefüggéseit. ennek az elemzésnek
nem lehet célja, hogy a lelkész meghallgassa a gyülekezeti tag panaszát környezetére, hogy
azután vigasztalást adjon, és türelemre intsen. sokkal inkább az a célja, hogy a hívő helyesen
lássa helyzetét az emberek között, felismerje hibáit és mulasztásait, tudatosítsa felelősségét és
feladatait abban a közösségben, amelyben isten akaratából él. eközben előkerülhetnek a kör-
nyezet hibái is, de nem a panaszkodás, hanem a környezetért való felelősség szemszögéből:
hogyan segíthet azoknak, akikkel együtt él, hogyan kell helyesen és tevékenyen beleilleszked-
nie a család, a munkahely és társadalmunk életébe. a lelkipásztor az evangéliummal nyújt
segítséget a felmerülő lelki kérdések megoldásában. az evangélium jó segítség, mert arról az
istenről szól, aki szeretetével nem önmaga felé, hanem az ember felé fordul, és nem várja meg
az ember közeledését, hanem ő jön közel az emberhez krisztusban, és áthidalja a szakadékot
isten és ember között a bűnbocsánattal. ez az evangélium a szeretet parancsa mellett a lelki-
pásztori beszélgetés másik középpontja. az isten szeretetére tekintés és a tőle kapott bűnbo-
csánat segít abban, hogy az ember letegye bűnei terhét, megbocsásson, bocsánatot kérjen, jó-
vá tegyen, újra kezdjen embertársai között.
a lelkipásztori beszélgetés megindításánál vagy helyes irányba terelésénél használható
a tízparancsolat, a Hiszekegy, a Miatyánk vagy a káté bármelyik része magyarázatával, hoz-
zátartozó íráshelyekkel; a tízparancsolathoz és a Miatyánkhoz kapcsolódó imádságok az
énekeskönyvben. elő lehet venni a X/. alatt felsorolt igeszakaszok egyikét vagy a napi igét.
emlékeztetni lehet a vasárnapi istentiszteletre vagy beszámolni róla. Fel lehet használni egy-
házi lapjainkat, kiadványainkat. a lelkipásztori beszélgetéssel kapcsolatban van helye a sze-
mélyes feloldozásnak, ha a gyülekezeti tag kívánja. ilyenkor a gyülekezeti gyónás kérdéseit és
feloldozási formáját használjuk egyes számban. (lásd a következő pontnál!) a bűnbánó
imádságot a gyülekezeti tag mondhatja a gyülekezeti gyónásnál használatos szöveggel, eset-
leg saját szavaival kiegészítve.
2. GyónáS éS úrvacSora
a lelkipásztori szolgálattal kapcsolatban az úrvacsorát főként betegek kívánják, akik nem ve-
hetnek részt gyülekezeti gyónásban, vagy súlyos helyzetük miatt keresnek benne erőt és vi-
gasztalást. templomba járó hívek a betegágyon is szívesen veszik az úrvacsorát a templomi
rend szerint, ha állapotuk ezt megengedi. sokszor azonban a beteg helyzete szükségessé teszi
a legnagyobb rövidséget. Ha idő és lehetőség van rá, a lelkész lelkipásztori beszélgetéssel ké-
szíti elő a gyónást. Bevezetésül vagy befejezésül éneket énekelhet, vagy olvashat fel.

background image
1. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében. ámen.
imádkozzunk!
Mennyei atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled:
kérlek, szánj meg engem, amikor bűneim terhével menekülök hozzád, és
mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus krisztus által. ámen.
2. Gyónási beszéd
a lelkész a helyzethez illő gyónási vagy úrvacsorai előkészítő
beszédet mond, vagy idő
rövidsége esetén
néhány mondatot. például:
testvérem az Úrban! isten téged betegséggel látogatott meg, de nem azért,
hogy elvessen magától, hanem hogy szeretetével még inkább magához von-
jon. a betegágyhoz is azért kötött, hogy magadba szállj, megvizsgáld önma-
gadat és eddig lefolyt életedet, felismerd és megbánd bűneidet, és nála keress
szabadulást bűneidtől. szeretetéről tanúskodik most azzal is, hogy az Úr
szent vacsorájában újra felajánlja kegyelmét: elveszi rólad bűneid terhét, és
meggyógyítja lelkedet. ezért tárd fel most előtte szívedet, valld meg bűnei-
det, és könyörögj irgalmáért. isten pedig meghallgat téged Jézus krisztusért,
a mi Urunkért és Megváltónkért. ámen.
3. Gyónási kérdések, gyónó imádság
testvérem az Úrban!
Vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak?
Felelet: Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet?
Felelet: Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Felelet: Megbocsátottam.
igyekezel-e ezután isten akarata szerint élni?
Felelet: igyekezem.
Hiszed-e, hogy isten a krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?
Felelet: Hiszem.
legyen neked a te hited szerinti
szükség esetén az első, harmadik és utolsó kérdés is elég. a lelkész megkérdezheti a be-
tegtől, nem bántja-e lelkét még valami, amit isten elé kellene vinnie.

background image
ezzel a hittel könyörögjünk isten irgalmáért!
Vallom előtted, szent és igaz isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim
ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. sok jót elmulasztottam, sok rosszat
elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hoz-
zád fordulok mégis: nincs más reménységem. szent Fiadért, az Úr Jézus
krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. ámen.
vagy:
Megvallom előtted, istenem, teremtőm és Megváltóm, hogy sokszor és sok-
féleképpen vétkeztem. Nem bíztam benned teljes szívemből, és embertársai-
mat sem szerettem, mint magamat. kérlek, ne vess el engem, amint megér-
demelném. könyörülj rajtam, és bocsáss meg, az Úr Jézus krisztusért.
ámen.
Ezután:
testvérem! isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hoz-
zá. ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgá-
latát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség néktek!
ahogyan engem küldött az atya, én is úgy küldelek titeket: akiknek bűneit
megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtar-
tatnak.
a lelkész áldásra emeli kezét.
ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneid bocsánatát, hogy oldozva le-
gyenek a földön és a mennyben: az atya és a Fiú és a szentlélek nevében. †
Bízzál és örülj, bűnbánó és krisztusban reménykedő testvérem, isten meg-
bocsátotta bűnödet. az ő szentlelke legyen veled, hogy a megtérés gyümöl-
cseit teremd, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
4. Miatyánk, szerzési igék
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a
te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a
dicsőség mindörökké. ámen.
a mi Urunk Jézus krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe
vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, tanítványainak adta, és ezt mond-

background image
ta: Vegyétek, egyétek ez az én testem, † amely tiértetek adatik. ezt cseleked-
jétek az én emlékezetemre.
Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, ne-
kik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség
az én véremben, † amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
5. úrvacsoravétel
Békesség néked!
Vedd és edd, ez a mi Urunk Jézus krisztus teste, mely érted is adatott.
igyál ebből, ez a mi Urunk Jézus krisztus vére, mely érted is kiontatott
bűneid bocsánatára.
Jézus krisztus teste és vére tartson meg az igaz hitben és a szeretetben az
örök élet reménységére.
isten békessége maradjon veled mindenkor. ámen. †
6. Befejezés
adjunk hálát az Úrnak!
Uram, istenem! Hálát adok neked irgalmadért, amelyet most újra megérez-
tettél velem. kérlek, töltsd be szívemet békességeddel, hogy örüljek kegyel-
mednek, és türelmesen hordozzam keresztemet. Vess véget szenvedésem-
nek, gyógyíts meg engem, de legyen meg a te akaratod. kezedbe ajánlom
testemet, lelkemet és mindenemet: te megváltottál engem, hűséges istenem.
ámen.
a lelkész befejezésül az
ároni áldást mondja.
3. BeteG MeLLett
a beteg lelki gondozásánál is, mint minden lelkipásztori beszélgetésnél, figyelnünk kell arra
az alapvető igazságra, hogy az istenhez és az emberekhez való viszonyunk szorosan összetar-
tozik. aki hiszi, hogy Jézus krisztus szeretete körülveszi őt, és aki a mindennapi körülmé-
nyek között is helyesen viszonyul embertársaihoz, az lelkileg kiegyensúlyozottabban viseli a
betegséget, és a betegágyon is megtalálja a jó kapcsolatokat környezetével. Viszont a beteg lel-
kében felnagyítva szoktak jelentkezni a problémák, mert a betegágyon többet foglalkozik ön-
magával, mint amikor mindennapi feladatai lefoglalják, és betegsége miatt hiányzik a lelki
ereje a tények helyes értékelésére és a kérdések végiggondolására. panaszkodását ne tekintsük
eleve hitetlenségnek vagy énközpontúságnak. a betegség kiveti az embert megszokott életrit-

background image
musából. a rövid lefolyású betegség is felborítja a terveket, és előre vetíti a mulasztások pót-
lásának, keresetek kiesesének gondját. Hosszabb lefolyású vagy következményekkel járó be-
tegség pedig követelően vetheti fel a jövő kérdését, és sokszor szükségessé teszi a személyes
életcél újragondolását. a lelkipásztor nagy szolgálatot tehet már azzal is, hogy meghallgatja,
és megérteni törekszik a beteg baját és gondját. De azután nemcsak azzal nyújthat segítséget,
hogy vigasztalja és türelemre inti isten gondviselő szeretetének hirdetésével. Mélyebbre ha-
tóan segíthet, ha felhívja a beteg figyelmét arra, hogy maga isten állította meg őt, hogy szá-
mot vessen önmagával, és találkozzék Jézus krisztussal, akinek megbocsátó szeretete új élet-
célt adhat. a beteg így megszabadulhat lelke terhétől, és felszabadultan fordulhat embertár-
sai felé. a lelkész abban is segíthet, hogy a beteg már betegágyán keresse a helyes emberi
kapcsolatot környezetével, családjával, munkatársaival. a beteg részéről a hála, a bocsánatké-
rés, a megbocsátás és a környezetéhez való figyelmesség sokféle kis és nagy öröme helyreállít-
hatja és megőrizheti a beteg lelki egyensúlyát.
a beteg lelkigondozásánál használjuk a szentírást és az énekeskönyvet, ennek énekeit
és imádságos részét. segítségül szolgálhatnak a következő szentírási szakaszok is.
rövid idézetek
isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy elküldte egyszülött Fiát
a világba, hogy éljünk őáltala. (Jn 4,)
akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.
(zsid ,6)
tudjuk, hogy akik istent szeretik, azoknak minden javukra van. (róm ,)
alázzátok meg magatokat isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon
titeket a maga idején. Minden gondotokat vessétek őreá, mert neki gondja
van reátok. (pt 5,6.7)
ezt mondja Jézus: akit nekem ad az atya, az énhozzám jön, és aki énhoz-
zám jön, én azt ki nem vetem. (Jn 6,7)
zSoLtárok
6,–5:
Uram, ne feddj meg haragodban
,–6:
az Úr az én pásztorom
,–:
Boldog, akinek bűne megbocsáttatott
4,–:
áldom az Urat mindenkor
4,–:
Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez
5,–7:
könyörülj rajtam, istenem
6,–:
isten, te vagy az én istenem
7,–6:
Én mindenkor veled maradok
,–6:
aki a Felséges rejtekében lakik
,–:
áldjad, én lelkem, az Urat!
,–:
Dicsérjétek az Urat!

background image
6,–7:
szeretem az Urat, mert meghallgat
,–:
szemeimet a hegyek felé emelem
4,–:
Uram, hallgasd meg imádságomat
iGeSzakaSzok
Ézs ,–:
ezékiás gyógyulása
Ézs 4,5–:
istenünk beszéde megmarad örökké
Ézs 4,6–:
akik az Úrra néznek
Ézs 5,–:
az Úr szenvedő szolgája
Ézs 54,7–:
irgalmam tőled el nem távozik
Ézs 55,6–:
az én gondolataim nem a ti gondolataitok
Mt 5,–:
a boldogmondások
Mt 6,5–4:
Ne aggodalmaskodjatok életetek felől
Mt ,5–:
a kapernaumi százados
Mt ,–:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan
Mt 5,–:
a kánaáni asszony
Mk ,–:
a béna meggyógyítása
lk 5,–:
az elveszett juh és az elveszett drahma
lk 5,–4:
a tékozló fiú
lk 7,–:
a tíz leprás
lk ,–:
a kérő özvegy
lk ,–46:
Jézus a gecsemáné kertjében
Jn ,4.5.7–: a jó pásztor
Jn 5,–:
a szőlőtő
kor ,7–:
elég neked az én kegyelmem
ef 6,–7:
a lelki fegyverzet
pt ,–:
az élő reménység
zsid ,–:
a bizonyságtevők fellege
Jel ,4–
Íme, az ajtó előtt állok
4. HaLottaS HáznáL
a lelkészt a halottas háznál nagyon különböző helyzet fogadhatja aszerint, hogy ismeri-e a
családot, jelen volt-e a halálesetnél, mennyi idő telt el a halál beállta óta, megtörtént-e a te-
metés, várják-e látogatását, kik vannak jelen, vagy a hagyományos halottvirrasztásra érke-
zett-e. Mindenképpen szembe kerül azzal a ténnyel, hogy a halállal egy élet véglegesen lezá-
rult, és ez a különböző embereket még családon belül is különbözőképpen érinti, sőt egya-
4
background image
zon személyt is ellentmondásosan. az érzelmi töltésű veszteségen túl felmerülhetnek súlyos
létkérdések és olyan következmények, amelyek személyek, sőt családok életének átrendezését
teszik szükségessé. Ugyanakkor minden ember távozása nemcsak gondot okoz, és nemcsak
űrt nagy maga után, hanem gondoktól, terhektől meg is szabadít, és mások számára teret, le-
hetőséget nyit, sőt anyagi előnyöket is jelenthet. a halál kérlelhetetlenségével és az élet reali-
tásával szemben őserővel tör fel az emberekben – rendszerint öntudatlanul – a szépítés vágya
a szép temetés rendezésével, és a megholt személy arcképének vagy a hozzá való viszonynak
előnyös átfestésével. a lelkész a halottas házba lépéskor egyszerre találkozik a halál titokzatos
hatalmával és az emberi gyengeségek szövevényével, és ez próbára teszi élő krisztus-hitét és
becsületes emberségét. sem érzéketlen nem lehet a valóságos gyásszal szemben, sem meg
nem szegheti a kegyelet emberi életszabályát őszinteség címén. együtt kell éreznie az embe-
rekkel, és meg kell értenie őket. ez azonban nem minden. Bizonyságot is kell tennie arról a
Jézusról, aki végsőkig átélte a halál borzalmát, és ezért együtt érez az emberrel, aki azonban
a halálba merüléssel egyenlő bűnbánaton és megtérésen át visz el új életre. ehhez a lelkésznek
legjobb segítséget adhat a szentírás és azoknak a bizonyságtétele, akik megharcolták a hit
harcát. ebből merít az agenda betegek melletti szolgálatról szóló része (X/), temetési részé-
nek anyaga és az énekeskönyv, valamint első segítségként a következő válogatás.
HaLdokLó MeLLett
akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.
a mi segítségünk az Úrtól jön,
aki teremtette a mennyet és a földet.
Imádság
istenünk, mennyei atyánk,
Úr, Jézus krisztus, Üdvözítőnk,
Megszentelő szentlélek,
szentháromság örök isten,
könyörülj rajtunk!
Urunk, légy kegyelmes,
kíméld a mi testvérünket!
a testi szenvedéstől, a lelki megpróbáltatástól,
a halál félelmétől és minden gonosztól:
szabadítsd meg őt, istenünk!
Urunk és Megváltónk, légy velünk!
a te szenvedésedért és keresztedért,
kínos halálodért és dicső feltámadásodért,
most és az utolsó ítéletkor:
mentsd meg őt, Jézusunk!
Vigasztald meg testvérünket, bocsásd meg minden bűnét,
adj neki lelki békességet, ajándékozd meg az örök élettel!
5
background image
Hallgass meg minket, istenünk!
Úr, Jézus krisztus, isten szent Fia,
isten Báránya, aki hordozod a világ bűnét,
irgalmazz nékünk!
isten Báránya, aki hordozod a világ bűnét,
irgalmazz nékünk!
isten Báránya, aki hordozod a világ bűnét,
add nekünk békédet!
Urunk, hallgass meg minket!
Imádság
Urunk, istenünk! Hozzád kiáltunk, nincs más menedékünk. szánd meg test-
vérünket. állj mellé a végső harcban. segítsd győzelemre krisztus erejével. sza-
badítsd meg a gonosztól. Vidd őt örök országodba. adj nekünk lelki békét,
csendességet, hiszen minden javunkra van, csak szeressünk téged. ámen.
Áldás
áldjon meg az atya, Fiú, szentlélek isten,
aki teremtett, aki megváltott, aki megszentelt téged!
a szentháromság örök isten bocsássa meg vétkeidet,
és vigyen be az örök életbe!
Övé a dicsőség most és mindenkor, és mindörökkön örökké. ámen.
akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.
HaLott MeLLett
atya, Fiú, szentlélek isten!
irgalmadba ajánljuk azt,
akit teremtettél, akit megváltottál, akit megszenteltél.
Bocsásd meg bűneit, és vidd át az örök életbe.
tied a dicsőség most és mindenkor és mindörökkön örökké. ámen.
HaLáLeSet után
az Úr békessége legyen ezzel a házzal!
akik istent szeretik, azoknak minden javukra van.
a mi segítségünk az Úrtól jön,
aki teremtette a mennyet és a földet.
6
background image
Zsoltár
te voltál menedékünk, Urunk, nemzedékről nemzedékre!
Mielőtt a hegyek lettek,
és formáltatott a föld és a világ,
te voltál, isten,
öröktől fogva mindörökké.
Visszatéríted a halandót a porba,
és ezt mondod: „térjetek vissza embernek fiai!”
Bizony, a te haragod emészt meg minket,
és felgerjedésed miatt pusztulunk el.
Mert magad elé vetetted bűneinket,
orcád világossága elé titkolt vétkeinket.
Fordulj felénk, Urunk, meddig késel?
szánd meg a te szolgáidat!
taníts úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk!
Dicsőség az atyának és a Fiúnak és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. ámen.
te voltál menedékünk, Urunk, nemzedékről nemzedékre. (zsolt )
Igeolvasás
amikor Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, és így szólt hozzá:
Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. De most is tu-
dom, hogy amit csak kérsz istentől, megadja neked. ezt mondta neki Jézus:
Feltámad a te testvéred. Így szólt Márta: tudom, hogy feltámad a feltáma-
dáskor az utolsó napon. Jézus ezt mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, soha meg
nem hal. Hiszed-e ezt? Felelt neki Márta: Hiszem, Uram! (Jn ,–7)
(Igemagyarázat)
Imádság
Urunk, istenünk! Meghajlunk akaratod előtt. Hatalmad van élet és halál fö-
lött, és Ura vagy mindennek. sebet ütsz, és meggyógyítasz, sírba viszel, és
életre keltesz. a múlandóság törvénye alá veted teremtményeidet, egyedül te
vagy örök és halhatatlan. te teremtetted az embert, és újra magadhoz szólí-
7
background image
tod híveidet, hogy örök nyugalmuk legyen tenálad. könyörgünk hozzád el-
hunyt testvérünkért: ne emlékezzél meg bűneiről, tekints krisztus érdemé-
re. engedd, hogy békességben pihenjen, és támaszd fel újra életre azon a na-
pon, amelyen eljössz ígéreted szerint. gyógyítsd meg vigasztalásoddal a
gyászolók szívét, és engedd, hogy megálljunk a hitben mindvégig, Jézus
krisztus, a mi Urunk által. ámen.
Miatyánk
Áldás
isten kegyelmébe ajánljuk elhunyt testvérünket,
akit ő saját képére teremtett,
akit ő megváltott Fia élete árán,
akit ő megszentelt lelkének ajándékaival:
adjon neki örök békességet, Jézus krisztus által.
legyen áldott az emlékezete!
isten békessége pedig, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg
szívünket és gondolatainkat krisztus Jézusban. ámen.
akik istent szeretik, azoknak minden javukra van.
5. Sírkő feLáLLítáSa
a sírkő felállításával kapcsolatos áhítatot a lelkész végzi. lásd a nagyszombat, a halot-
tak emlékezete és az egyházi év négy utolsó vasárnapja szövegeit a iii. fejezetben!
1. ének
2. Bevezetés
az atya, Fiú, szentlélek nevében. ámen.
Urunk, taníts úgy számlálnunk napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk! (zsolt ,)
Íme, arasznyivá tetted napjaimat,
és életem előtted, mint a semmi.
Ugyan mit várhatok én még, Uram?
egyedül beléd vetem reménységem! (zsolt ,6.)

background image
Dicsőség az atyának és a Fiúnak és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. ámen.
a kis glóriát a jelenlevők énekelhetik.
3. kollekta
Mindenható isten! Hálát adunk, hogy szeretteink sírja mellett állva felte-
kinthetünk a keresztre, és Urunknak vallhatjuk azt, aki értünk meghalt, és
eltemettetett, de harmadnapon feltámadt. add nekünk szentlelkedet, hogy
hittel kövessük őt életünkben, és örök életre támadjunk fel a halálból őálta-
la, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
4. igeolvasás, igehirdetés
testvéreim az Úrban! amikor most keresztyén testvérünket (N. N.-t) és sír-
emlékét az Úr oltalmába ajánljuk, hallgassuk meg azt a szentigét, amelyet
erre az alkalomra választottam.
igeolvasás
igehirdetés
5. Hitvallás, imádság
testvéreim az Úrban! Fogadjuk szívünkbe az örök élet beszédét, és hálával
tegyünk bizonyságot hitünkről, annak bizonyságául, hogy a szentháromság
egy igaz istenbe vetjük reménységünket életünkben és halálunkba.
elmondják az
Apostoli hitvallást.
imádkozzunk!
Mindenható isten, élet és halál Ura! szent haragodban elrendelted, hogy bű-
neink miatt porrá kell lennünk, mert porból vétettünk. De megkönyörültél
rajtunk végtelen irgalmaddal, és feltámasztottad egyszülött Fiadat a halottak
közül, hogy első zsengéje legyen azoknak, akik elhunytak. add nekünk
szentlelkedet, hogy valahányszor erre a síremlékre tekintünk, megalázkod-
junk a te ítéleted alatt, és reménykedjünk a mi feltámadott Urunkban. en-
gedd, hogy megbékélt lélekkel emlékezzünk elhunyt testvérünkre, egykor
pedig együtt örvendezzünk színed előtt örök dicsőségedben, az Úr Jézus
krisztusért. ámen.

background image
elmondják együtt a
Miatyánkot.
6. áldás
isten oltalmába ajánljuk N. N. testvérünket és síremlékét az atya, Fiú,
szentlélek nevében. † isten örök kegyelme legyen elhunyt testvérünkkel, ál-
dott emlékét őrizze az emberi hála jele. Figyelmeztessen ez a síremlék az
örökkévalóságra, és hirdesse nekünk, hogy az Úr Jézus krisztus győzött a
halálon a kereszt által.
7. ének
a lelkész ezután elmondja az
apostoli vagy az áront áldást.
6. HaLottak eMLékezete
a megemlékezés a halottról a halálozás évfordulóján családi jellegű alkalom. gyülekezeti jel-
legűvé tehető, ha az elhunyt egyházi szolgálata ezt indokolttá teszi. Használható a vasárnapi
vagy a mindennapi istentiszteleti rend a halottak emlékezete (iii. fejezet . szám) és a te-
metés változó részeivel.
4
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek