Keresztelés

Gyermek keresztelése: általános rend - Gyermek keresztelése: rövidített rend - Sürgős keresztelés - Felnőtt keresztelése - Keresztelési alapigék

05Kereszteles315-334.pdf — PDF document, 115Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
V. keresztelés
1. Gyermek keresztelése: általános rend
2. Gyermek keresztelése: rövidített rend
3. Sürgős keresztelés
4. Felnőtt keresztelése
5. Keresztelési alapigék
background image
background image
A keresztség az Úr Jézus krisztustól rendelt szentség, amely által ő maga vesz fel minket egy-
házába, és bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad azoknak, akik hisznek őbenne. ezért a ke-
resztség egyszer s mindenkorra szól, és ha a szentháromság nevére történt, érvényes kereszt-
ség, bármely keresztyén felekezet vagy személy végezte.
A keresztelés vízzel történik, de érvényessége nem függ a víz mennyiségétől. A víznek
azonban a keresztelésnél az újjászületésre és a megtisztulásra utaló jelképes értelme is van. Az
egyházban kialakult háromféle forma: az alámerítés, a leöntés és a meghintés (immersio, su-
perfusio, aspersio) közül a leöntést, kivételesen a meghintést alkalmazzuk. kereszt rajzolása
vízbe mártott ujjal nem tekinthető érvénytelen keresztelésnek, de állandó gyakorlata helyte-
len, mert így nem érvényesül a víz jelképes értelme. Az alámerítést az evangélikus egyház ná-
lunk nem gyakorolja.
A keresztelés fő része a személyre alkalmazott szerzési ige, amelyet a víz használata
közben mondunk: „N.! Megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek ne-
vében.” ez az az ige, amely a vízzel együtt a keresztséget alkotja, azért végső szükség esetén ez
is elég az érvényes keresztséghez. kereszteléskor nem szenteljük meg a vizet a szerzési igékkel
és keresztvetéssel, hogy így „egyesítsük” a vizet az igével. Mert a víz és az ige úgy alkot szent-
séget, hogy a víz használata közben mondjuk a személyre alkalmazott szerzési igéket.
A keresztyén szülők gyermekeit azért kereszteljük meg, mert a keresztség szükséges az
üdvösséghez, és krisztus parancsolta, hogy kereszteljünk meg minden népet. ezenkívül a
gyermekkeresztség helyesen fejezi ki azt a tényt, hogy Isten kegyelme megelőzi hitünket, és
hogy nem a mi hitünk, hanem krisztus parancsa és Isten kegyelme a keresztség alapja. A
gyermekkeresztség azonban nem teszi feleslegessé, hanem sürgetően követeli, hogy a gyer-
mek eljusson a krisztusban való hitre, és ebben meg is maradjon. A szülők, a keresztszülők
és az egyház feladata, hogy a megkeresztelt gyermekkel megismertessék az evangélium taní-
tását. ezt a keresztyén hitükből folyó kötelezettségüket ismerik el azzal, hogy a keresztelésnél
megvallják hitüket, és kijelentik, hogy akarják a gyermek megkeresztelését és hívő keresz-
tyénné növekedését. ebből következik, hogy csak keresztyén család gyermekeit kereszteljük
meg, keresztszülőül keresztyéneket fogadunk el, és tartjuk azt a rendet is, hogy legalább az
egyik keresztszülő evangélikus legyen.
Gyakran merül fel kétség az iránt, hogy a mai időben szabad-e vállalni a gyermekek
megkeresztelésének kockázatát, mivel nem látszik biztosíthatónak keresztyén nevelésük és
hitre jutásuk. Az egyház azonban sohasem a világ állapotára tekintve gyakorolta a gyermek-
keresztséget, hanem azt Jézus keresztelési parancsára alapította, és arra az ígéretére, hogy az
egyház minden időben megmarad, és üdvözítő munkáját az élő Úr rajta keresztül végzi. Nem
szabad azonban megfeledkezni arról, hogy Jézus parancsa kettős parancs: egyrészt kereszte-
lésre, másrészt tanításra kötelez, és mindkettőt egyformán parancsolja. Nem a gyermekke-
resztséget kell megkérdőjelezni, hanem az egyház hitébresztő és tanító feladatát kell komo-
lyan venni: tanulnunk és tanítanunk kell megtartani mindazt, amit ő parancsolt.
A gyermekkeresztelés rendjénél az 5. és 6. pont (hitvallás teljes szövege vagy kérdések-
ben, keresztelési kérdések, keresztelési formula, keresztelési áldás) és a felnőttkeresztelés
rendjénél ezenkívül a . pont (konfirmációi kérdések, bizonyságtétel, szentlélek segítségül
hívása, konfirmáció, felvétel, úrvacsorára bocsátás) rendje és szövege nem változtatható meg,
és nem hagyható ki.

background image
1. GyermeK KereSzteléSe: általánoS rend
ezt a rendet használjuk konfirmandus korig, öt-hat éves kortól kezdve a gyermektől is külön
megkérdezzük: akarja-e, hogy megkereszteljük.
A kereszteléshez szükséges adatfelvételt a keresztelés előtt végezzük el. Az adatokat a
születési anyakönyvi kivonat, ill. értesítés alapján ellenőrizzük. A bejelentés vagy látogatás al-
kalmával megbeszéljük a keresztség rendjét, jelentőségét és elkötelezését, a szülők, kereszt-
szülők és az egyház feladatát.
A keresztelést rendszerint gyülekezeti istentisztelet keretében végezzük, kivételesen
külön keresztelési istentiszteleten, háznál csak komoly szükség esetén.
A keresztelést a gyülekezeti istentisztelet keretében végezhetjük:
A.
az általános könyörgő imádság előtt; ebben az esetben a gyermek megáldása után követke-
zik az általános könyörgő imádság, és ebbe foglaljuk a hálaadást a gyermekért;
B.
az óegyházi kollekta előtt; ebben az esetben a keresztelés után a keresztelési ének vagy
énekvers következik, azután az óegyházi kollekta; ha a keresztelés közben elhangzott a tel-
jes hitvallás, a lekciók után nem ismételjük;
C.
a hitvallás helyén; ebben az esetben a lekció után keresztelési ének vagy énekvers követke-
zik, a hitvallást a keresztelésnél teljes szövegével mondjuk el, a keresztelés után pedig az
istentisztelet az igehirdetési énekkel folytatódik.
Minden esetben gondoskodni kell a szentséghez méltó nyugalomról és kellő időről.
szép szokás, ha a lelkész a bejáratnál, a sekrestyében vagy a lelkészlakon várakozó szü-
lők, keresztszülők elé megy, és ott köszönti őket, azután együtt mennek az oltár elé: nagyobb
gyermekek, konfirmandusok a keresztelési tállal, kancsóval, kendővel (esetleg gyertyával),
azután a lelkész, a keresztszülők, a gyermekkel, a szülők és a hozzátartozók.
1. ének vagy énekvers
2. Bevezetés, szerzési igék
A keresztszülők (szülők) a gyermekkel az oltár elé állnak.
lelkész az oltár előtt:
Békesség nektek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntlek titeket,
testvéreim, amikor először léptek gyülekezetébe ezzel a gyermekkel, hogy a
szent keresztség áldásában részesüljön.
Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát! kisgyermekeket vittek Jézus-
hoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jé-
zus ezt látta, ezt mondta nékik: „engedjétek hozzám jönni a kisgyermeke-
ket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.” és ölébe vette a
gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg e gyer-
meket, és őrizze meg bejövetelét és kimenetelét mostantól mindörökké! †
Ámen.

background image
testvéreim az Úrban! krisztus Urunk mennybemenetele előtt ezt mondta
tanítványainak: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Men-
jetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az
Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy meg-
tartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. és íme, én tiveletek vagyok
minden napon a világ végezetéig. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül,
aki pedig nem hisz, elkárhozik.”
3. Keresztelési beszéd
lelkész: keresztelési
beszédet mond, vagy a következő szöveget olvassa:
krisztus Urunk nagy irgalmáról és szeretetéről tanúskodik a keresztség: ál-
tala Isten gyermekeivé és egyháza tagjaivá fogad minket. Üdvözítő szerete-
tével a gyermekeket is magához öleli, hogy egy se vesszen el az ő kicsinyei
közül. Hálás örömmel kereszteljük meg ezt a gyermeket is, hogy Jézus krisz-
tusé legyen. Az ő szavai szerint a keresztség hit által visz üdvösségre. ezért a
keresztyén szülők és keresztszülők feladata, hogy elsegítsék gyermeküket a
Jézus krisztusban való hitre: neveljék őket Isten parancsolatai szerint, éb-
resszék bennük a hitet a krisztusról szóló beszéd által, megtanítsák őket az
Úrtól tanult imádságra, és bevezessék a hívők közösségébe, a keresztyén
egyházba. ez a feladat vár reátok is, testvéreim, amikor ez a gyermek felnö-
vekszik. ehhez kérjük az Úr kegyelmét és áldását.
4. Imádság keresztelés előtt
Mindenható, örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus krisz-
tus által üdvösséget szereztél: áraszd reá szentlelkedet, ébressz benne élő hi-
tet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, té-
ged pedig mindennél jobban szeressen, az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
vagy:
Megváltó Urunk, Jézus krisztus! Fogadd kegyelmedbe a keresztség által ezt
a gyermeket, és áldd meg örökkévaló áldásoddal. ébressz benne élő hitet,
hogy ragaszkodjék hozzád. éreztesd vele szeretetedet, hogy örömmel szol-
gálja embertársai javát. Maradj vele élete minden napján, hogy tied legyen
most és örökké. Ámen.

background image
5. Hitvallás
a. a hitvallás elmondásával
lelkész a keresztszülőkhöz:
testvéreim! Amikor most krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük
ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és e gyermek nevében:
mondjátok el a gyülekezettel együtt az egész keresztyénség hitvallását, az
Apostoli Hitvallást!
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtő-
jében. és Jézus krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fo-
gantatott szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus
alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadna-
pon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható
Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
B. Kérdés-feleletben
lelkész a keresztszülőkhöz:
testvéreim! Amikor most krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük
ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és e gyermek nevében,
az egész keresztyénség hitvallása, az Apostoli hitvallás szerint. kérdem tőle-
tek: hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek te-
remtőjében; hisztek-e Jézus krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi
Urunkban; hisztek-e a megszentelő szentlélekben, egy keresztyén egyházat?
Hisztek-e? (Feleljétek: Hiszünk.)
Felelet: Hiszünk.
6. Keresztelés
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztségben részesüljön, ezzel Is-
ten gyermeke és krisztus egyházának tagja legyen? (Akarjátok-e? Feleljétek:
Akarjuk.)
Felelet: Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok e gyer-
mek hívő keresztyénné növekedéséről? (Vállaljátok-e? Feleljétek: Vállaljuk.)
Felelet: Vállaljuk.
A lelkész és a keresztszülők a gyermekkel a keresztelőkőhöz lépnek, szabaddá teszik a
gyermek fejét.

background image
Mi a gyermek neve?
Felelet: N.
N.! Megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek nevé-
ben.
A lelkész eközben háromszor vizet önt a gyermek fejére, azután a gyermek fejére teszi
kezét, és ezt mondja:
A mindenható Isten, Jézus krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és szent-
lélekkel újonnan szült, és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg téged ke-
gyelmével az örök életre. Ámen. Békesség † néked.
Az Úr kegyelme maradjon veletek. Ámen.
7. Befejezés
következik az általános könyörgő imádság vagy a keresztelési hálaadó imádság. Útmu-
tatás a keresztelési hálaadó imádságok után.
Adjunk hálát az Úrnak!
Mindenható, irgalmas Istenünk és Atyánk! Hálát és dicséretet mondunk ne-
ked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod és gyarapítod. Magasztalunk,
hogy a szent keresztségben ezt a gyermeket is egyesítetted egyetlen Urunk-
kal és Megváltónkkal, gyermekeddé fogadtad, és országod örökösévé tetted.
kérünk, tartsd meg gyermekedet ebben a kegyelemben, hogy jó tetszésed
szerint nevelkedjék igaz hitben és istenfélelemben, hozzád hű maradjon a
kísértésekben, és végül eljusson a hívők mennyei örökségébe, az Úr Jézus
krisztus által. Ámen.
vagy:
Jézus krisztus! Hálát adunk, hogy ezt a kicsiny gyermeket átadhattuk neked
a keresztség szentségében. engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jósá-
godra, és a gyermeket is emlékeztessük rá. Áldd meg mindazokat, akikre ne-
velését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet. Add, hogy amikor fel-
nő, tudatos hittel is a tied legyen. tedd őt kedvessé Isten és az emberek előtt.
Ámen.
vagy:
Istenünk, Atyánk! köszönjük neked e kicsiny gyermeket, akinek te adtad
életét. köszönjük, hogy a szent keresztségben gyermekeddé fogadtad, meg-
váltottad a bűnnek, halálnak hatalmából, és örök élettel ajándékoztad meg.
kérünk, tartsd meg kegyelmedben, hogy tetszésed szerint hitben nevelked-

background image
jék, és hű gyermeked maradjon egész életében. szüleire áraszd naponként
áldásodat, hogy megadhassák gyermeküknek mindazt, amire lelkiekben és
testiekben szüksége van. Családi életüket szenteld meg igéddel. A kereszt-
szülőket segítsd, hogy hűségesen teljesítsék hivatásukat. Áldd meg egyháza-
dat, erősítsd gyülekezetünket, hogy minden szolgálatunk a te dicsőségedre
legyen, Jézus krisztus által. Ámen.
vagy:
Ha a gyermek gyenge
kegyelmes Istenünk, aki a csecsemők szája által szereztél magadnak dicső-
séget: hálát adunk neked, hogy kegyelmedbe fogadtad ezt a kisgyermeket is.
Vedd őt atyai gondviselésedbe, hiszen mostantól fogva ő is a te gyermeked
és örökösöd. Vedd őt körül élete minden napján, hogy megálljon a hitben és
a jó lelkiismeretben mindhalálig. A szülői szív aggodalmát, amely most őt
körülveszi, győzd le azzal a bizonyossággal, hogy örök a te életet adó és meg-
tartó szereteted. tartsd meg e gyermeket övéi számára, hogy elvégezhesse
általad kijelölt földi pályafutását, és végül elvegye hitének jutalmát a menny-
ben, Jézus krisztus által. Ámen.
A. Ha a keresztelés az istentisztelet végén történt: következik az általános könyörgő imádság,
és a lelkész ebbe foglalja a hálaadást a gyermekért; a gyermekkel az istentisztelet végéig az
oltár előtt maranak. A Miatyánk imádkozásánál az anya gyermekével az oltár elé térdel-
het, és a lelkész, kettőjük fejére téve kezét, mondhatja az imádságot ezzel a felhívással:
,,Jöjj, testvérem, térdelj az oltár elé, és mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, amely
reménységünk szerint e gyermek imádsága is lesz!” Ilyen esetben a Miatyánkot akkor is
elmondhatjuk, ha gyónás és úrvacsora következik: mindkét helyen más a Miatyánk el-
mondásának értelme.
B. Ha a keresztelés az istentisztelet elején, az óegyházi kollekta előtt történt: következik a ke-
resztelési ének vagy énekvers bejelentés szerint, azután az istentisztelet folytatódik az
óegyházi kollektával; a gyermekkel az éneklés közben távozhatnak.
C. Ha a keresztelés a hitvallás helyén történt: az istentisztelet az igehirdetési énekkel folyta-
tódik; a gyermekkel az éneklés közben távozhatnak.
D. Ha az egyházkelés a gyülekezeti istentisztelet keretében történik: az az általános könyörgő
imádság után végezhető el rövidített formában, és akkor a Miatyánkot a fenti A. változat
szerint mondhatjuk.

background image
2. GyermeK KereSzteléSe: rövIdített rend
Útmutatás az általános keresztelési rend elején.
1. énekvers
2. Bevezetés: szerzési igék
lelkész:
testvéreim az Úrban! krisztus Urunk mennybemenetele előtt ezt mondta
tanítványainak: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Men-
jetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az
Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy meg-
tartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. és íme, én tiveletek vagyok
minden napon a világ végezetéig. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül,
aki pedig nem hisz, elkárhozik.”
3. Keresztelési beszéd
lelkész: keresztelési
beszédet mond, vagy a következő szöveget olvassa.
krisztus Urunk üdvösségünkre szerezte a keresztséget: általa Isten gyerme-
keivé és egyháza tagjaivá tesz minket. ebbe a kegyelmébe foglalja gyerme-
keinket is, amikor ezt mondja: „engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,
és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa.” krisztus Urunk szavai
szerint azonban a keresztség hit által visz üdvösségre. ezért a keresztyén
szülők és keresztszülők feladata, hogy elsegítsék gyermekeiket a Jézus krisz-
tusban való hitre, és bevezessék őket a hívők közösségébe, a keresztyén egy-
házba. ehhez kérjük az Úr kegyelmét és áldását!
4. Imádság keresztelés előtt
Imádkozzunk!
Úr Jézus krisztus! Fogadd kegyelmedbe a keresztség által ezt a gyermeket,
és tedd egyházad élő tagjává, hogy neked éljen itt a földön, egykor pedig
veled éljen az örökkévalóságban. Ámen.
5. Hitvallás
lelkész a keresztszülőkhöz:
testvéreim! Amikor most krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük
ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és e gyermek nevében,
az egész keresztyénség hitvallása, az Apostoli hitvallás szerint. kérdem tőle-
tek: hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek te-

background image
remtőjében; hisztek-e Jézus krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi
Urunkban; hisztek-e a megszentelő szentlélekben, egy keresztyén egyházat?
Hisztek-e? (Feleljétek: Hiszünk.)
Felelet: Hiszünk.
6. Keresztelés
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztségben részesüljön, ezzel Is-
ten gyermeke és krisztus egyházának tagja legyen? (Akarjátok-e? Feleljétek:
Akarjuk.)
Felelet: Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok e gyer-
mek hívő keresztyénné növekedéséről? (Vállaljátok-e? Feleljétek: Vállaljuk.)
Felelet: Vállaljuk.
A lelkész és a keresztszülők a gyermekkel a keresztelőkőhöz lépnek, szabaddá teszik a
gyermek fejét.
Mi a gyermek neve?
Felelet: N.
N.! Megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek nevé-
ben.
A lelkész eközben háromszor vizet önt a gyermek fejére, azután a gyermek fejére teszi
kezét, és ezt mondja:
A mindenható Isten, Jézus krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és szent-
lélekkel újonnan szült, és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg téged ke-
gyelmével az örök életre. Ámen. Békesség † néked.
Az Úr kegyelme maradjon veletek. Ámen.
7. Befejezés
következik az általános könyörgő imádság, vagy a keresztelési hálaadó imádság.
Útmutatás az általános keresztelési rend végén.

background image
3. SürGőS KereSzteléS
Halálos veszedelemben lerövidítjük a keresztelés rendjét. Ilyenkor bármely felnőtt keresztyén
is elvégezheti a keresztelést, de ezt azonnal jelentenie kell az illetékes lelkésznek. A lelkész a
bejelentést írásba foglalja, és annak alapján elvégzi a keresztelés anyakönyvezését. Ha azon-
ban bizonytalan, hogy helyesen történt-e a keresztelés, akkor megkereszteli a gyermeket.
sürgős keresztelésnél a szokásos rend lerövidíthető a Miatyánkra, hitvallásra, kereszte-
lési formulára, áldásra és imádságra, de végső esetben elég a keresztelési formula.
A sürgős keresztelést meg lehet erősíteni a gyülekezet előtt. erre a gyermekkeresztelés
rendjét használjuk a következő változtatásokkal:
. A bevezető üdvözlésből kimarad a következő mondat: „hogy a szent keresztség ál-
dásában részesüljön”.
. A rend . pontja előtt a lelkész ezt mondja: „keresztyén testvéreim! Bejelentés sze-
rint ez a gyermek nagy gyengesége miatt (halálos veszedelem miatt) sürgősen részesült a ke-
resztségben, Isten azonban megkönyörült rajta, és életben tartotta. ezért megjelentetek a
gyülekezet előtt, hogy keresztségét az egyház rendje szerint megerősítsük. kérdezlek tehát ti-
teket, a keresztelés szemtanúit: Az Atya, Fiú, szentlélek nevében kereszteltetett-e ez a gyer-
mek? Vízzel történt-e a keresztelés?”
. ezután két lehetőség van:
A. Ha bármelyik válasz bizonytalan, akkor a lelkész ezt mondja: „keresztyén testvére-
im! Mivel a halálos veszedelemben történtekről nem egyértelmű a válaszotok, megkeresztel-
jük most ezt a gyermeket, mert Isten azt akarja, hogy bizonyos legyen a keresztség.” ezután
a lelkész szabályszerűen elvégzi a keresztelést, a rend . pontjától folytatólag.
B. Ha mindkét kérdésre egyértelmű a válasz, akkor a lelkész ezt mondja: „keresztyén
testvéreim! Mivel Isten színe előtt tanúsítjátok, hogy e gyermek keresztelése krisztus paran-
csa szerint az Atya, Fiú, szentlélek nevében és vízzel történt, megállapítom, hogy ez a gyer-
mek igazi keresztségben részült, és jól tettétek, hogy a gyermeket megkereszteltétek.” ezután
a lelkész elvégzi a keresztelés megerősítését, tovább követve a keresztelés rendjét a . ponttól
a következő változtatásokkal: . A keresztelési rend 5. pontjánál a hitvallás bevezetése így
kezdődik: „testvéreim! tegyetek vallást hitetekről magatok és gyermek nevében” stb. . A
keresztelési rend 6. pontjánál elmarad a kérdés és a keresztelés. Helyette ezt mondja a lelkész:
„Áldott legyen az Isten, mindnyájunk Atyja, aki ezt a gyermeket a keresztség által gyermeké-
vé fogadta, és egyházának tagjává tette, hogy részesüljön abban a kegyelemben, amelyről hit-
vallásunkban bizonyságot tettünk.” ezután kézrátétellel elmondja a keresztelési áldást, és a
továbbiakban a keresztelés rendje szerint fejezi be a cselekményt.
5
background image
4. Felnőtt KereSzteléSe
ezt a rendet használjuk a konfirmandus kortól kezdve.
evangélikus egyházunk a lelkiismereti szabadság elve alapján megkereszteli és felveszi közös-
ségébe azokat, akik önként, a szentlélek indítására kérik ezt. A keresztelés és felvétel előtt a
lelkész megismerteti a jelentkezővel az egyház tanítását, hogy tudatos hittel és őszinte meg-
győződéssel csatlakozzék egyházunkhoz. A lelkész a jelentkezővel áttanulmányoztatja a kon-
firmációi káté anyagát, de tekintettel kell lennie életkorára és különleges lelki szükségleteire is.
A felnőtt keresztelését vizsga előzi meg. Menete a helyzethez illő változtatásokkal a
konfirmációi vizsga rendje szerint alakítható. A vizsgánál és a keresztelésnél legyen jelen leg-
alább két presbiter, köztük lehetőleg a felügyelő vagy a gondnok.
Ha a felnőtt megkeresztelése előtt a konfirmációi oktatás tartalmának megfelelő taní-
tásban részesült, a keresztelés a konfirmációnak megfelelő aktust is magában foglalja, a rend
. pontja szerint. Ha azonban a keresztelést a szokásos konfirmációi oktatásra jelentkezéssel
kapcsolatban kérik, a keresztelés a konfirmáció előtt a rend . pontja és úrvacsora nélkül el-
végezhető, amikor a jelölt hitében és ismereteiben olyan szintre jut, hogy megkeresztelése
vállalható.
1. Keresztelési ének
Ha nincs jelen gyülekezet, elhagyható.
A lelkész az oltárhoz lép. A keresztelésre jelentkező az oltár elé áll két egyháztaggal.
2. Bevezetés, szerzési igék
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében. Ámen.
testvéreim! krisztus Urunk mennybemenetele előtt ezt mondta tanítvá-
nyainak: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el
azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának
és a Fiúnak és a szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam nektek. és íme, én tiveletek vagyok minden
napon a világ végezetéig. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig
nem hisz, elkárhozik.”
3. Keresztelési beszéd
lelkész: keresztelési
beszédet mond, vagy a következő szöveget olvassa:
testvérem az Úrban! Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az
igazság ismeretére eljusson, ő vezetett téged is úgy, hogy találkoztál földi egy-
házával, meghallottad az evangélium által az ő hívó szavát, felismerted benne
új életre vezető igazságát, hit és szeretet ébredt benned Jézus krisztus Urunk,
a világ Megváltója iránt. Imádkozzunk most azért, hogy ami jót az Úr elkez-
dett benned, azt megerősítse, és teljességre vigye üdvözítő akarata szerint.
6
background image
4. Imádság keresztelés előtt
Imádkozzunk!
Mindenható, örök Isten, Jézus krisztus Urunk Atyja! könyörgünk ezért a
testvérünkért, aki keresztséged ajándékát kéri, és örök kegyelmedre vágyik
a lelki újjászületés által. könyörülj meg rajta, Urunk, és ahogyan mondtad:
kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nek-
tek: adj most jót annak, aki kér, nyiss ajtót annak, aki zörget, hogy elnyerje
a keresztség örök áldását, és bejusson kegyelmed országába, amelyet meg-
ígértél krisztus Urunk által. Ámen.
5. Hitvallás
lelkész a megkeresztelendőhöz:
testvérem az Úrban! Amikor most krisztus Urunk rendelése szerint akarsz
részesülni a keresztségben, tégy vallást hitedről, mondd el őszinte meggyő-
ződésed szerint az egész keresztyénség hitvallását, az Apostoli hitvallást!
lelkész és megkeresztelendő együtt mondják a hitvallást:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtő-
jében. és Jézus krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fo-
gantatott szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus
alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadna-
pon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható
Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek
közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
6. Keresztelés
lelkész:
Akarod-e, hogy megkereszteljelek krisztus Urunk rendelése szerint, hogy
Isten gyermeke és krisztus egyházának a tagja légy? (Akarod-e? Feleld:
Akarom.)
Felelet: Akarom.
A lelkész a keresztelendővel a keresztelőkőhöz lép, az föléje hajol, a lelkész pedig há-
romszor vizet önt fejére, miközben ezt mondja:

background image
N.! Megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a szentlélek nevében.
A mindenható Isten ajándékozza neked szentlelkét, hogy övé légy egész
életedben, és neki szolgálj szeretetben, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és tel-
jes erőddel, az Úr Jézus krisztus által. † Ámen.
7. Felvétel
A lelkész és az újonnan keresztelt visszatérnek az oltárhoz.
lelkész:
testvérem! Vallod-e evangélikus keresztyén egyházunk tiszta és igaz tanítá-
sát, amely Isten igéjével, a szentírással egyezik? (Vallod-e? Feleld: Vallom.)
Felelet: Vallom.
Akarsz-e az evangélikus keresztyén hitben megmaradni, hitedről kitartó hű-
séggel és szolgáló szeretettel bizonyságot tenni? (Akarsz-e? Feleld: Akarok.)
Felelet: Akarok.
Isten az, aki ébreszti benned az akarást és a cselekvést az ő tetszése szerint.
Mondd el tehát a konfirmációi bizonyságtételt!
Az újonnan megkeresztelt mondja vagy olvassa, a lelkész szükség esetén előmondja a
szöveget.
A MeGkeresztelt:
én, N. N.,
hálát adok Istennek, az én teremtőmnek,
hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott.
Hiszem, hogy Jézus krisztus az én Uram és Megváltóm,
aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten.
Vallom az evangélikus keresztyén egyház
tiszta és igaz tanítását,
és hozzá hűséggel ragaszkodom.
kérem a szentlélek világosságát és erejét,
hogy a bűn ellen harcoljak,
a szeretetben növekedjek,
és a hitben megálljak,
mindhalálig. Ámen.

background image
lelkész:
testvéreim! Hívjuk segítségül Isten szentlelkét, hogy ő maga világosítsa és
erősítse meg a hitben ezt a testvérünket!
Jövel, teremtő szentlélek!
Mert gyenge a mi erőnk, és gyarló a mi szívünk.
Magunktól nem tudunk krisztusban hinni,
sem nála megmaradni.
De benned reménykedünk: te minket is újjáteremthetsz.
szánj meg minket, és ezt a testvérünket,
aki most szép vallást tett színed előtt.
Világosítsd meg, hogy krisztushoz térjen.
Győzd meg, hogy krisztusban higgyen.
Bátorítsd, hogy krisztust kövesse.
erősítsd, hogy krisztushoz ragaszkodjék.
szenteld meg őt, és minket mindnyájunkat.
Jövel, szentlélek, szállj le ránk! Ámen.
testvérem!
térdelj le az oltár elé, hogy kézadással és az Úr áldásával felvegyelek evangé-
likus egyházunkba.
Az újonnan megkeresztelt letérdel.
lelkész kézfogással mondja:
N. N.! részesültél a szent keresztségben, és vallást tettél Isten színe előtt. en-
nek alapján felveszlek az evangélikus egyház közösségébe az Atya, Fiú,
szentlélek nevében.
A lelkész konfirmációi szokás szerint áldást mond szentírási igével, azután kézrátétel-
lel a következő áldást:
Az Atya, Fiú, szentlélek Isten áldjon meg és erősítsen meg téged, hogy meg-
állj a hitben mindvégig. † Ámen.
Az új egyháztag feláll, visszatér helyére a két egyháztag közé.
testvérem az Úrban! egyházunk rendje szerint ezek után te is részesülhetsz
az Úr szent vacsorájában. Intelek is, hogy az Úr szent asztalához örömmel
járulj, Isten igéjét buzgón hallgasd, a gyülekezet életében testvéri szeretettel

background image
végy részt, és meg ne feledkezzél az Úr szaváról: ,,légy hű mindhalálig, és
neked adom az élet koronáját!” Ámen.
A felügyelő vagy a presbiterek egyike köszöntheti az új egyháztagot, aki ez alkalommal
személyesen is bizonyságot tehet arról, hogy mit jelent számára krisztus és az evangéli-
umi hit.
8. Befejezés
A felnőttkereszteléshez rendszerint szorosan csatlakozik a gyónás és az úrvacsora. Ha
az új egyháztag a legközelebbi gyülekezeti istentiszteleten vesz úrvacsorát, akkor a
keresztelést a következőképpen fejezzük be.
Imádság
Imádkozzunk!
Hálát adunk neked, Urunk, hogy naponként megújuló kegyelmedet ma is
kiárasztottad reánk és erre a most megkeresztelt testvérünkre. kérünk,
tartsd meg őt az igaz hitben és az irántad való engedelmességben. Add, hogy
semmi el ne tántorítsa őt attól a hitvallástól, amelyet szívvel-szájjal vallott
ma színed előtt. erősíts meg mindnyájunkat a benned való hitben, a szere-
tetben és az örök élet reménységében, hogy életünk és halálunk rólad tegyen
bizonyságot, az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
ezt az imádságot lehet használni az úrvacsoraosztás végén is.
miatyánk
apostoli áldás
ének

background image
5. KereSzteléSI alapIGéK
krón 6,: Az Úr szemei áttekintik az egész földet, hogy megmutassa ere-
jét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.
zsolt ,5: Micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az emberfia, hogy
gondod van reá?
zsolt ,: lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet az ő nevéért,
zsolt ,: énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett.
zsolt ,: Az Úr kegyelme az őt félőkkel van mindörökké, és igazsága a
fiaknak fiaival, azokkal, akik megtartják szövetségét, és gondolnak paran-
csolataira, hogy azokat cselekedjék.
ézs ,5.6: én nem feledkezem meg terólad. Ímé, tenyerembe véstelek té-
ged.
ézs 5,: A hegyek megmozdulnak, és a halmok megrendülnek; de az én
irgalmasságom nem mozdul tőled, és békességem szövetsége nem rendül
meg – így szól az Úr, aki könyörül rajtad.
Jer ,: Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért maradtam irántad
hűséges.
Mt ,: Bizony, mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesz-
tek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek orszá-
gába.
Mt ,: A ti mennyei Atyátok nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsi-
nyek közül.
lk ,: Örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.
Jn ,: Akik befogadták őt, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten
gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében.
Jn ,: Jézus ezt mondta: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki újonnan
nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.
Jn ,5k: Jézus ezt mondta: Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem
születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől szü-
letett, test az, és ami lélektől született, lélek az.
Jn ,: én örök életet adok nekik, és soha el nem vesznek, és senki nem
ragadja ki őket az én kezemből.
róm 6,: eltemettettünk krisztussal együtt a keresztség által a halálba, hogy
amiképpen az Atya az ő dicsősége által feltámasztotta őt a halottak közül,
úgy mi is új életben járjunk.

background image
róm ,6: Őtőle, őáltala és őreá nézve van minden, övé a dicsőség mind-
örökké. Ámen.
róm ,: Az Úréi vagyunk.
kor ,: Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus
krisztussal való közösségre.
kor 6,: Áron vétettetek meg; dicsőítsétek tehát Istent a ti testetekben és
lelketekben, amelyek Istenéi.
kor ,: Az egy lélek által mindnyájan egy testté kereszteltettünk.
kor 5,5: krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önma-
guknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
Gal ,6.: Isten fiai vagytok mindnyájan a krisztus Jézusban való hit által.
Mert akik krisztusba keresztelkedtetek meg, krisztust öltöztétek magatokra.
kol ,: Isten szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át az
ő szeretett Fiának országába.
tim ,: Megáll az Isten által lefektetett szilárd alap, amelynek pecsétje ez:
Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!
tit ,5: Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megúju-
lás fürdőjével a szentlélek által.
Jn ,: lássátok, milyen nagy szeretettel volt hozzánk az Atya, hogy Isten
gyermekeinek neveztettünk, és azok is vagyunk.
Jn ,: Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.
Felnőtt KereSzteléSénél
lásd a konfirmációi alapigéket és áldásokat is!
Józs ,5: én és az én házam népe az Urat szolgáljuk.
Péld ,6: Add nekem, fiam, a te szívedet, és a te szemeid gyönyörködjenek
az én útjaimban.
ézs ,: kedves vagy az én szememben, becses vagy nekem, és én szeretlek.
ézs 6,: Fölötted ragyog az Úr, és dicsősége meglátszik rajtad.
Mt ,: Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: „Bízzál, fiam, meg-
bocsáttattak a bűneid.”
Mt ,: Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek
mennyei Atyám előtt.
Mt ,: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagy-
tok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

background image
Mt 6,: ekkor ezt mondta Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki énutánam
akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
Jn ,6: én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához,
hanem csak énáltalam.
ApCsel ,: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus krisz-
tus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szentlélek ajándékát.
ApCsel ,: továbbment az útján örömmel.
róm ,6: Nem szégyellem a krisztus evangéliumát, mert Isten ereje az
minden hívőnek üdvösségére.
Gal ,: Akik krisztusba kereszteltettek meg, krisztust öltötték magukra.
Fil ,6: Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jót, elvégzi
azt a krisztus Jézus napjára.
tim ,: Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság
megismerésére eljusson.
zsid ,: Jó dolog, ha kegyelemtől erősödik meg a szív.
Jel ,: légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.

background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek