Címnegyed és előszó

00_1Cimnegyed_Eloszo001-006.pdf — PDF document, 27Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
agenda
background image
az agendát
összeállította és átdolgozta:
d. dr. Prőhle Károly
az előkészítő munkában részt vettek:
az evangélikus egyház egyházmegyei lelkészi munkaközösségei.
az agendabizottság tagjai voltak:
Bárdossy tiBor, Benczúr lászló, d. cserháti sándor,
Ferenczy zoltán, gáncs aladár, d. groó gyula, győri gáBor,
dr. haFenscher Károly, Keveházi lászló, dr. reuss andrás,
szaBóné Mátrai Marianna, szeBiK iMre, tóth-szöllős Mihály és
trajtler gáBor
az agendaszerkesztő munkacsoport tagjai voltak:
Benczúr lászló, gáncs aladár, Keveházi lászló,
tóth-szöllős Mihály és trajtler gáBor
a lektoráló bizottság tagjai voltak:
Fehér Károly, ittzés jános, Keveházi lászló, dr. nagy istván,
szaBó lajos és tóth-szöllős Mihály
background image
agenda
a Magyarországi evangéliKus egyház
lelkészei számára
luther Kiadó
Budapest, 2008
background image
Jelen kiadás az Agenda 1996. évi kiadása alapján készült.
A III. fejezetben (Az istentisztelet változó részei) egyes ünnepnapoknál
helyhiány miatt az utolsó textuskollektát elhagytuk.
background image
előszó
„a mi urunk jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mind-
nyájan egyféleképpen szóljatok” – írta Pál apostol a korinthusi gyülekezet-
nek (1Kor 1,10). az elsősorban a viszálykodó korinthusiak tanításbeli és
szervezeti egységére vonatkozó intés érvényes a spirituális és liturgikus élet-
területekre is. istennek hálát adva agendánk 1963. évi első kiadása és az
1986. év adventjétől bevezetett, javított kiadása áldásaiért most elrendeljük
a tíz év után kisebb javításokkal és a mindennapi szolgálat számára kedve-
zőbb külalakban megjelenő agendánk használatát az úr 1996. esztendeje
adventjétől.
a hagyományokat őrző, az istentiszteleti gyakorlatban isten imádásá-
ban, bűnvallásban és a szentségekkel való élésben összekapcsolódó egyház
számára az agenda keretei biztosítják a folyamatosságot és azt a jó rendet,
amely révén közösséggé formálódunk. ez a rend nem egyformaság, hiszen
különböző istentiszteleti formákat használhatunk. Kérjük, még akkor is
őrizzük az agenda szövegét és szellemét, ha sokszor változtatni kívánnánk
egyes kifejezéseken. Minden testvérünk számára lehetőség nyílik arra, hogy
az agenda használata folyamán észrevételeit, javaslatait leírja és elküldje.
amint arról már többször szóltunk, készítjük agendánk teljesen megújított
és javított kiadását. ez szükséges a Biblia új fordítása miatt is. változó vilá-
gunk új kazuális feladatokat is hoz, hiszen találkozunk a hazánkban eddig
nem otthonos nagy világvallások vagy új vallási közösségek tagjaival eskü-
vő, keresztelés, temetés alkalmával.
isten áldja meg gyülekezeteinket és egyházunkban a megújított agen-
da szolgálatát! „Kegyelem néktek és békesség istentől, a mi atyánktól és az
úr jézus Krisztustól!”
Budapest, 1996. augusztus 11.
d. szebik imre
d. dr. harmati Béla
püspök
püspök

background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek