Áttérés

08Atteres361-368.pdf — PDF document, 41Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
VIII. Áttérés
background image
background image
Áttérésről akkor lehet szó, ha valaki keresztségben részesült, és valamelyik keresztyén feleke-
zetből kilépve kéri felvételét az evangélikus egyházba. A jelentkezéskor ezért a lelkésznek
megfelelő iratok alapján meg kell győződnie arról, hogy a jelentkező meg van keresztelve.
Evangélikus egyházunk a lelkiismereti szabadság elve alapján felveszi közösségébe azo-
kat, akik önként kérik ezt, és akiket az igazság keresése és a szentlélek munkája indít erre. A
felvétel előtt a lelkész megismerteti a jelentkezővel az egyház tanítását, hogy tudatos hittel és
őszinte meggyőződéssel csatlakozzék egyházunkhoz. A lelkész az áttérővel áttanulmányoz-
tatja a konfirmációi káté anyagát, de tekintettel kell lennie életkorára, korábbi felekezetére és
különleges lelki szükségleteire is. Az áttérésnél számon kell tartanunk a hit és a tanítás szoros
összefüggését. A téves tanítás téves hitből ered, és a téves hitet támogatja a téves tanítás. Ezért
az áttérő gondozásánál figyelnünk kell arra, hogy ne csak megismerje a helyes tanítást, ha-
nem a szentlélek segítségével eljusson a helyes tanításnak megfelelő hitre is. A szentírás ta-
nulmányozása, hitvallásaink ismertetése és a szentlélek világosságáért való könyörgés nélkü-
lözhetetlen tartalma az áttérő tanításának.
Ha az áttérő áttérési szándékának bejelentésével egyidejűleg jelentkezik a gyülekezeti
konfirmációi oktatásra és konfirmációra, akkor nincs szükség külön áttérési eljárásra.
Az áttérő felvételét vizsga előzi meg. Menete a helyzethez illő változtatásokkal a konfir-
mációi vizsga rendje szerint alakítható. A vizsgán és a felvételen legyen jelen legalább két
presbiter, köztük lehetőleg a felügyelő vagy a gondnok. Az áttérő felvétele a következő rend
szerint történik.
Az áttérés rendjénél a 4. és 5. pont (hitvallás, kérdések, vallástétel, szentlélek segítségül
hívása, felvétel, úrvacsorára bocsátás) rendje és szövege nem változtatható meg, és nem hagy-
ható ki.
1. Ének
Ha nincs jelen gyülekezet, az ének elhagyható.
A lelkész az oltárhoz lép.
Az áttérő az oltár elé áll két egyháztaggal.
2. Bevezetés
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében. Ámen.
Imádkozzunk!
szerető mennyei Atyánk! Áldjuk és magasztaljuk szent nevedet, hogy ezzel
a testvérünkkel megláttattad megváltó Fiad evangéliumának tiszta világos-
ságát. Kérünk, ne vond meg tőle áldásodat ma sem, hanem tekints reá ke-
gyelmesen, és add neki szentlelkedet, hogy növekedjék az igazság ismereté-
ben, és megálljon az igaz hitben mindvégig, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.

background image
A
vizsga következik, ha korábban nem történt meg.
3. Igehirdetés
4. Hitvallástétel, konfirmáció
testvérem az Úrban! Isten téged Krisztus Urunk által már a szent kereszt-
ségben gyermekévé fogadott, most pedig megismerted keresztyén hitünk
alapvető igazságait és evangélikus keresztyén egyházunk tiszta tanítását.
Eljött tehát az ideje annak, hogy Isten színe előtt vallást tégy hitedről: a
keresztségben nyert kegyelemről, a Jézus Krisztus vére árán szerzett bűnbo-
csánatról és az örök élet reménységéről.
Először mondd el az egész keresztyénség hitvallását, az Apostoli hitvallást!
A lelkész és az áttérő együtt mondja az
Apostoli hitvallást.
Vallod-e evangélikus keresztyén egyházunk tiszta és igaz tanítását, amely
Isten igéjével, a szentírással egyezik? (Vallod-e? Feleld: Vallom.)
FELELEt: Vallom.
Akarsz-e az evangélikus keresztyén hitben megmaradni, hitedről kitartó
hűséggel és szolgáló szeretettel bizonyságot tenni? (Akarsz-e? Feleld: aka-
rok.)
FELELEt: Akarok.
Isten az, aki ébreszti benned az akarást és a cselekvést az ő tetszése szerint!
Mondd el tehát az evangélikus keresztyén vallástételt!
Az áttérő a
konfirmációi vallástételt mondja vagy olvassa, szükség esetén a lelkész elő-
mondja.
ÁttérŐ
én, N. N.,
hálát adok Istennek, az én teremtőmnek,
hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott.
Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és Megváltóm,
aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten.
Vallom az evangélikus keresztyén egyház
tiszta és igaz tanítását,
és hozzá hűséggel ragaszkodom.
Kérem a szentlélek világosságát és erejét,
4
background image
hogy a bűn ellen harcoljak,
a szeretetben növekedjek,
és a hitben megálljak,
mindhalálig. Ámen.
LELKésZ
testvéreim! Hívjuk segítségül Isten szentlelkét, hogy ő maga világosítsa és
erősítse meg a hitben ezt a testvérünket!
Jövel, teremtő szentlélek!
Mert gyenge a mi erőnk, és gyarló a mi szívünk.
Magunktól nem tudunk Krisztusban hinni,
sem nála megmaradni.
De benned reménykedünk: te minket is újjá teremthetsz!
szánj meg minket, és ezt a testvérünket,
aki most szép vallást tett színed előtt.
Világosítsd meg, hogy Krisztushoz térjen.
Győzd meg, hogy Krisztusban higgyen.
Bátorítsd, hogy Krisztust kövesse.
Erősítsd, hogy Krisztushoz ragaszkodjék.
szenteld meg őt és minket mindnyájunkat!
Jövel, szentlélek, szállj le ránk! Ámen.
5. Felvétel
térdelj az oltár elé, hogy kézadással és az Úr áldásával felvegyelek az evan-
gélikus egyházba.
Az áttérő letérdel, a lelkész kézfogással mondja:
N. N.! A szent keresztségben részesülésed és Isten színe előtt elhangzott val-
lástételed alapján felveszlek az evangélikus keresztyén anyaszentegyház kö-
zösségébe az Atya, Fiú, szentlélek nevében.
A lelkész kézrátétellel
szentírási igét olvas, azután a következő áldást mondja:
Az Atya, Fiú, szentlélek áldjon meg és erősítsen meg téged, hogy megállj az
igaz hitben mindvégig. † Ámen.
Az áttért feláll, visszatér helyére a két egyháztag közé.
5
background image
testvérem az Úrban! Egyházunk rendje szerint ezek után te is részesülhetsz
az Úr szent vacsorájában. Intelek is, hogy az Úr szent asztalához örömmel
járulj, Isten igéjét buzgón hallgasd, és tanuld, a gyülekezet életében testvéri
szeretettel végy részt, és meg ne feledkezzél az Úr szaváról: „Légy hű mind-
halálig, és neked adom az élet koronáját!” Ámen.
A felügyelő vagy a presbiterek egyike köszönti az új egyháztagot.
6. Befejezés
Az áttérő felvételéhez rendszerint szorosan csatlakozik a gyónás és az úrvacsora. Ha
azonban az áttért a legközelebbi gyülekezeti istentiszteleten vesz úrvacsorát, akkor
felvételét következőképpen fejezzük be:
Imádkozzunk!
Urunk! Áldunk és magasztalunk téged, hogy hirdetteted evangéliumodat, és
építed egyházadat. Áldunk, hogy ezt a testvérünket is elvezetted igazságod
megismerésére, és elhoztad egyházunk közösségébe. Áldd meg őt szentlel-
ked ajándékával, hogy hűségesen ragaszkodjék hozzád, és élő hitű tagja le-
gyen egyházadnak. Gyülekezetünkben pedig erősítsd az egyetértést, hogy
igazi testvéri közösségre találjon közöttünk, és együtt magasztaljunk téged
nagy szeretetedért, amellyel szeretsz minket az Úr Jézus Krisztus által.
Ámen.
vagy:
Istenem, dicsérlek téged, mert a te evangéliumod örömhír. Hálát adok ne-
ked, hogy általa engem is elhívtál, hogy gyermekeddé legyek. Köszönöm,
hogy Jézus Krisztusban az én bűneimet is eltörölted, nekem is teljes bocsá-
natot és örök üdvösséget ajándékoztál. Üdvösséged olyan teljes, hogy nem
tudok érte mást tenni, mint boldogan megköszönni, és neked ajánlani élete-
met. Dicsérlek téged, Uram, hogy ahol igéd megszólal, hitre hívod a szíve-
ket, és ott jelen van anyaszentegyházad. Köszönöm, hogy anyaszentegyhá-
zadat ebben a gyülekezetben megtaláltam. tégy eggyé engem szeretetben a
hívek közösségével. Köszönöm, Istenem, hogy erős kezeddel tartasz, és ígé-
reted szerint onnan ki nem ejtesz, és megőrzöl a gonosztól. Könyörgök,
kísérd lépteimet az életben, hogy hitemet soha el ne veszítsem, benned min-
dig örömmel tudjak bízni, és igaz életem tegyen bizonyságot nevedről.
Ámen.
Ezeket az imádságokat lehet használni az úrvacsora végén is.

background image
Miatyánk
Áldás
Ének
Ha nincs jelen gyülekezet, az ének elhagyható.

background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek