Lelkészi munkatárs kibocsátása

13Lelkeszi_munkatars_kibocsatasa455-462.pdf — PDF document, 44Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
XIII. lelkészI munkatárs kIbocsátása
background image
background image
a lelkészi munkatárs a lelkész mellé rendelt, lelkészi képesítésű nő. a lelkészi munkatárs ki-
bocsátása egyházunk átmeneti intézkedése: nem ordináció, ezért a lelkészavatástól megkü-
lönböztetjük, és lehetőleg elkülönítjük. Ha a lelkészavatás és a lelkészi munkatárs kibocsátása
kivételesen mégis egy istentisztelet keretében történik, a két első kibocsátó kérdést külön kell
feltenni, az esküt külön kell mondatni, és a kibocsátást külön kell elvégezni. Ha a lelkészi
munkatárs később felavatását kéri, a teljes lelkészavatást elvégezzük.
a kibocsátásnál a ., ., 6., . és 8. pont (lekció, hitvallás, kérdések, kézadás, eskütétel,
kibocsátás) rendje és szövege nem változtatható meg, és nem hagyható ki.
a lelkészi munkatárs kibocsátását püspök végzi két lelkész segítségével, lehetőleg a je-
lölt gyülekezetében.
a kibocsátás a megelőző vasárnapon hirdetendő a jelölt gyülekezetében, az avatás nap-
ján vagy a legközelebbi vasárnapon pedig emlékezzenek meg róla a gyülekezeti imádságban.
a lelkészi munkatárs kibocsátására rendben vonulnak templomba a presbiterek, a püs-
pök a két segédkező lelkésszel, a jelölt és a lelkészek.
1. Bevezetés
a püspök a két lelkésszel közvetlenül a bevonulás után az oltárhoz lép, a jelölt az oltár
elé áll.
a gyülekezet
kezdő éneket énekel.
PÜsPÖk:
az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜlekezet: ámen.
Imádkozzunk!
mindenható örök Isten! áldunk téged, hogy Jézus krisztusban életet és üd-
vösséget szereztél a világnak, és szentlelked által egyházat gyűjtesz magad-
nak az egész földön. áldunk téged, hogy közöttünk is fenntartod az evangé-
lium szolgálatát, és ékíted a hívők közösségét. kérünk, légy velünk, és külö-
nösen is a mi testvérünkkel, akit most kibocsátunk a te egyházad szolgála-
tára. szentelj meg minket jelenléteddel, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
2. Igehirdetés
keresztyén Gyülekezet! testvéreim az Úrban!
egybegyülekeztünk Isten szent házába, hogy n. n. testvérünket teológiai ta-
nulmányainak elvégzése után kibocsássuk a lelkészi munkatársi szolgálatra.

background image
Hallgassátok meg azokat a szentigéket, amelyeket erre az ünnepi alkalomra
választottam!
következik az
igeolvasás és az igehirdetés.
3. Ének, karének
4. Lekció
PÜsPÖk:
Hallgassátok meg, testvéreim, mit mond Isten igéje az egyházi szolgálatról!
elsŐ lelkész
az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló lelkész olvassa:
Jézus bejárta a városokat és a falvakat, hirdette Isten országa evangéliumát,
és gyógyított minden betegséget és minden erőtlenséget. amikor pedig lát-
ta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a
juhok pásztor nélkül. akkor ezt mondta tanítványainak: az aratni való sok,
de a munkás kevés. kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat
az ő aratásába. (mt 9,3–39)
másoDIk lelkész
az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa:
Pál apostol ezt írja: a kegyelmi ajándékokban különbségek vannak, de ugyan-
az a lélek. a szolgálatokban is különbségek vannak, de ugyanaz az Úr. kü-
lönbségek vannak az isteni erő hatásaiban is, de ugyanaz az Isten, aki mind-
ezt munkálja mindenkiben. a lélek kijelentése azonban mindenkinek a
gyülekezet hasznára adatik. (1kor 12,–)
PÜsPÖk:
testvérem az Úrban, n. n.!
Isten őrizze meg ezeket az igéket a te szívedben!
5. Hitvallás
most pedig valld meg hitedet az élő Isten és a keresztyén gyülekezet színe
előtt!
JelÖlt: elmondja az
Apostoli hitvallást, a szöveget a kezében tartja.
8
background image
adja Isten, hogy megállj ebben a hitben mindvégig!
6. Kibocsátó kérdések, kézadás
ezek után felelj kérdéseimre annak bizonyságául, hogy szíved szerint elszán-
tad magadat a lelkészi munkatársi szolgálatra! kérdezem tőled:
Vállalod-e igaz meggyőződéssel és jó lelkiismerettel a lelkészi munkatársi
szolgálatot evangélikus egyházunkban? Vállalod-e?
Felelet: Vállalom.
akarod-e ebben a szolgálatban az egyház Fejét és urát, Jézus krisztust híven
követni, és minden munkádat a teljes szentírás szerint, hitvallásaink értel-
mében végezni? akarod-e?
Felelet: akarom.
Fogadod-e, hogy egyházunk építését odaadó hűséggel és példás élettel szol-
gálod? Fogadod-e?
Felelet: Fogadom.
Ígéred-e, hogy evangélikus egyházunk törvényes rendjét megtartod? Ígéred-e?
Felelet: Ígérem.
kész vagy-e ezt az elhatározásodat és fogadásodat kézadással és esküvel is
megerősíteni? kész vagy-e?
Felelet: kész vagyok.
elkötelezésed jeléül add jobb kezedet!
Kézadás
7. Eskütétel
mondd el tehát a lelkészi munkatársi esküt! a gyülekezet ezt felállva hallgatja.
az első lelkész az esküt olvassa, a második az oltári bibliát tartja, a jelölt pedig a jobb
kezét a bibliára teszi, bal keze első három ujját esküre emeli.
a gyülekezet feláll.
én, n. n., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz
Isten, / hogy lelkészi munkatársi hívatásomban / evangélikus egyházunk
építésén / példás élettel / és szolgáló szeretettel munkálkodom; / egyházunk
törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / minden munkámat / a teljes
szentírás szerint / egyházunk hitvallásai értelmében / odaadó hűséggel vég-
zem / Isten dicsőségére / és embertársaim üdvösségére. / Isten engem úgy
segéljen. / ámen.
9
background image
8. Kibocsátás
keresztyén Gyülekezet!
Hívjuk segítségül Isten szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérün-
ket az egyházi szolgálatra. énekeljük el a „Jövel, szentlélek Úristen” kezdetű
éneket.
a püspök (a segédkező lelkészekkel együtt) intonálja, és a gyülekezettel együtt, orgo-
naszó nélkül énekli az első verset.
PÜsPÖk és GYÜlekezet
Jövel, szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven mennyei ajándékoddal,
szívbéli szent buzgósággal, melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive.
légy velünk is, te népeddel. Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, hal-
leluja!
ezután a jelölt letérdel, a püspök a segédkező lelkészekkel együtt a jelölt fejére teszi
kezét.
PÜsPÖk: mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
együtt mondják a miatyánkot.
PÜsPÖk: folytatólag mondja a
kibocsátó imádságot:
Úr Jézus krisztus! te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és taní-
tókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel őket szolgálatra szent-
lelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva kérünk: szánd meg népedet,
és küldd el n. n. testvérünket az evangélium szolgálatára. áraszd ki rá
szentlelkedet, hogy lelkészi munkatársi szolgálatában téged kövessen, min-
denkor igazat szóljon szeretetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra
törekedjék, hogy a te néped eljusson a hit egységére tebenned, aki az atyával
és a szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. ámen.
PÜsPÖk folytatja kézrátétel nélkül:
testvérem az Úrban, n. n.! az Úr Jézus, aki elhívott téged az egyház szol-
gálatára, maradjon veled mindvégig!
én pedig kibocsátlak téged a lelkészi munkatársi szolgálatra az atya, Fiú,
szentlélek nevében. †
az Úr áldjon meg, hogy áldás légy sokak üdvösségére!
6
background image
a segédkező és a jelenlevő lelkészek előre megbeszélt rendben áldást mondhatnak
szentírási igével és kézrátétellel, azután a lelkészi munkatárs körül gyülekeznek.
a
confirmát a lelkészek áldásra emelt kézzel éneklik, lehetőleg a gyülekezettel együtt.
szöveg a lelkészavatásnál.
a lelkészek helyükre mennek.
9. Folytatás, befejezés
az istentisztelet folytatódik gyónással és úrvacsorával, vagy befejeződik az általános
könyörgő imádsággal, ároni áldással és befejező énekkel.
61
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek