Lelkészavatás

A lelkészavatás rendje - Lelkészavatási áldások

12Lelkeszavatas443-454.pdf — PDF document, 78Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
XII. lelkészavatás
1. A lelkészavatás rendje
2. Lelkészavatási áldások
background image
background image
a lelkészavatás (ordináció) Jézus krisztus missziói parancsán alapul (Mt 28,18–20). ahogyan
Jézus küldte tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot, úgy küldi az egyház a megfelelően
felkészült tagjait lelkészi szolgálatra.
Isten az egyház népét és tagjait Jézus krisztus által külön és együtt arra rendelte és kül-
di el, hogy bizonyságot tegyenek szavukkal és életükkel annak üdvözítő cselekedeteiről, aki
elhívta őket az ő csodálatos világosságára (1Pt 2,–9). Isten népének ez az egyetemes papsá-
ga azt jelenti, hogy minden hívő önmagát, gondolkodását és életét mintegy élő áldozatul oda-
szánja Istennek és ezzel együtt embertársainak (Róm 12,1–2; 1,7). De nem jelenti azt, hogy
minden hívőnek megbízása és felhatalmazása van az evangélium nyilvános hirdetésére. eh-
hez az egyháztól külön megbízást és felhatalmazást kell kapnia.
Jézus nem tette minden hívő feladatává az ige nyilvános hirdetését, sőt némelyeket,
akik erre vállalkoztak volna, elhárított, vagy kemény választás elé állított (lk 9,7–62; 1,2–
3; Mt 10,37–39; 16,21–26; 19,16–30). követői közül csak némelyeket választott apostolává
(Mt 28,1–20; 1kor 1,1–9; ef ,11). az apostolok küldetése, szerepe és feladata, amelyet a fel-
támadott Úrtól közvetlenül kaptak mint működésének, halálának és feltámadásának tanúi,
egyedülálló és megismételhetetlen az egyházban. De az evangélium nyilvános szolgálatára
vonatkozó küldetésüket továbbadták. Mivel különbség van a lelki ajándékok és szolgálatok
között, és Isten szentlelke nem mindenkit rendelt apostollá, tanítóvá vagy lelkipásztorrá
(1kor 12,–6.29; Róm 12,–8), az apostolok és utódaik különös gonddal választották ki azo-
kat, akiket a teremtő Isten és a szentlélek alkalmassá tett az apostoli szolgálat folytatására
(1tim 3,1–7; ,22; 2tim 2,2–26; tit 1,–9). ezeket maguk mellé vették, felkészítették a szolgá-
latra, és kézrátétellel utódaikká tették. ezek után az apostolokhoz hasonlóan egész életüket az
evangélium szolgálatára szentelték, és krisztus rendelkezése szerint „az evangéliumból éltek”,
vagyis ez lett kizárólagos élethivatásukká (1kor 9,–1; Gal 6,6; 1tim ,17k). az evangélium
apostoli szolgálatának rendje korok és körülmények szerint változott és változhat, de az egy-
ház Jézus krisztus missziói parancsa alapján mindig és mindenütt gondoskodott az apostoli
szolgálat folytatásáról.
az evangélikus egyház a hivatalos és nyilvános igeszolgálatot a lelkészi hivatás keretei
között gyakorolja, és a lelkészavatást Jézus krisztus missziói parancsa alapján és az ő nevében
végzi azzal a meggyőződéssel, hogy ezáltal maga az élő Úr küld el és állít az apostoli szolgálat
folytonosságába. a lelkészavatás tehát nem a hívők egyetemes papságának átruházása, ha-
nem az apostoli küldetés továbbadása. Míg az egyetemes papság gyakorlása feltételezi a vilá-
gi hivatásban maradást, a lelkészavatás az evangélium szolgálatát kizárólagos élethivatássá te-
szi, amelynek elkötelezése kiterjed a lelkész egész személyére és életének egész idejére.
a lelkészavatás nem emeli a lelkészt a hívek fölé egy magasabb papi rendbe (ezért nem
beszélünk pappá szentelésről), nem ruházza fel nagyobb hatalommal, hanem nagyobb fele-
lősséget és szolgálatot bíz rá (Mk 10,0–). a felavatott lelkészek személyes és közös felada-
ta krisztus népének gondozása és vezetése a szeretet és megértés, a szolgálat és kölcsönös se-
gítés, a példás élet és önfeláldozás lelkével. apostoli küldetésükből folyó közös feladatuk a fel-
merülő tévedésekkel és bizonytalanságokkal szemben az evangélium tisztaságának megőrzé-
se, kiváltképpen pedig az elkülönüléssel és széthúzással szemben az egyetértés és egység
munkálása az egyházban.
a lelkészi szolgálattal járó nagyobb feladat és felelősség fokozott mértékben teszi szük-

background image
ségessé a szolgálatra alkalmasság vizsgálatát. a lelkészjelölt alkalmasságát a püspökök és a ta-
nárok a teológiai tanulmányok során is figyelemmel kísérik, de vizsgálatát az avató püspök
ünnepélyesen megismétli a lelkészavatásnál az avató kérdésekkel, valamint a hitvallás és a lel-
készi eskü elmondatásával. a lelkészavatás fő része azonban mégsem az alkalmasság vizsgála-
ta és az elkötelezés vállalása, hanem krisztus küldő parancsának átadása és a könyörgés
szentlélekért. Mert Jézus nemcsak kötelez a szolgálatra, hanem meg is ígéri, hogy ad szent-
lelket szolgáinak, és velük marad a világ végezetéig (Mt 28,20; lk 2,9; Jn 12,26; 20,22). eb-
ben a hitben végezzük a lelkészavatást.
1. A LELKÉSZAVATÁS RENDJE
a lelkészavatást püspök végzi két lelkész segítségével istentisztelet keretében, lehetőleg a lel-
készjelölt gyülekezetében.
a gyónás és az úrvacsora az istentisztelethez csatlakozik, részt vehet benne a gyüleke-
zet is.
a lelkészavatás a megelőző vasárnapon hirdetendő a lelkészjelölt gyülekezetében, és az
avatás napján, illetve a legközelebbi vasárnapon emlékezzenek meg róla a gyülekezeti imád-
ságban, ha az avatás nem helyben történt.
a lelkészavatásra rendben vonulnak a templomba a presbiterek, a püspök a két segéd-
kező lelkésszel, a lelkészjelölt és a lelkészek.
a lelkészavatásnál a ., ., 6., 7. és 8. pont (lekció, hitvallás, avató kérdések, kézadás, es-
kütétel, avatás) rendje és szövege nem változtatható meg, és nem hagyható ki.
1. Bevezetés
a püspök a két segédkező lelkésszel közvetlenül a bevonulás után az oltárhoz lép, a
lelkészjelölt az oltár elé áll.
a gyülekezet
kezdő éneket énekel.
PÜsPÖk: az atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜlekezet: ámen.
Imádkozzunk!
Mindenható örök Isten! Hálát adunk, hogy krisztusban megbékéltetted ma-
gaddal a világot, és követeidre bíztad a békéltetés szolgálatát. Hálát adunk,
hogy szeretettel fordulsz a teremtett világ felé, és a mi időnkben is megszó-
laltatod a bűnbocsánat evangéliumát. kérünk, erősítsd szentlelkeddel igéd
hirdetőit, és hívj el új munkásokat a te szolgálatodra, hogy megmaradjon
közöttünk a te beszéded, és élő hittel ragaszkodjunk hozzád az Úr Jézus
krisztus által, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökké. ámen.
vagy:
6
background image
Úr Isten, mennyei atyánk! Hálát adunk nagy irgalmadért, hogy kibocsátot-
tad a világra tanítványaidat, akik híven és igazán prédikálták akaratodat és
igazságodat. kérünk téged, az aratás Urát, küldj hűséges munkásokat aratá-
sodba, keresztyén gyülekezeteidbe, hogy igéd által higgyünk tebenned,
szentlelked erejével akaratod szerint éljünk, és veled maradjunk mindörök-
ké az Úr Jézus krisztus által. ámen.
Más kollekták az agenda III. fejezetében 79. és 82. szám alatt.
a
bevezetés helyett elvégezhető a vasárnapi rend bevezető része, főként abban az eset-
ben, ha az avatás a lelkészjelölt gyülekezetében történik. ezt a szolgálatot a helyi lelkész
végezheti. szövegek az agenda III. fejezetében 79. és 82. szám alatt.
ebben az esetben a lekció után a hitvallás elmarad, és a gyülekezet éneke közben megy
a püspök a két segédkező lelkésszel és a jelölttel az oltárhoz.
2. Igehirdetés
PÜsPÖk:
keresztyén Gyülekezet! testvéreim az Úrban!
egybegyülekeztünk Isten szent házába, hogy N. N. testvérünket teológiai ta-
nulmányainak elvégzése után krisztus Urunk parancsa szerint felavassuk a
lelkészi szolgálatra. Hallgassátok meg azokat a szent igéket, amelyeket erre
az ünnepi alkalomra választottam.
következik az
igeolvasás és az igehirdetés.
3. Ének, karének
4. Lekció
PÜsPÖk:
Hallgassátok meg, testvéreim, mit mond Isten igéje az evangélium szolgá-
latáról!
elsŐ lelkész
az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló lelkész olvassa:
az Úr Jézus krisztus mennybemenetele előtt ezt mondta tanítványainak
Máté evangéliuma szerint:
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, te-
gyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az atyának és a
Fiúnak és a szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mind-
7
background image
azt, amit én parancsoltam néktek: és íme, én tiveletek vagyok minden napon
a világ végezetéig. (Mt 28,18–20)
János evangéliuma szerint pedig ezt mondta: Békesség néktek! ahogyan en-
gem küldött az atya, én is úgy küldelek titeket. és rájuk lehelt, és ezt mond-
ta nékik: vegyetek szentlelket: akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsát-
tatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. (Jn 20,21–23)
MásODIk lelkész
az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa:
Pál apostol ezt írja a második korinthusi levélben:
Isten megbékéltetett minket magával a Jézus krisztus által, és nekünk adta a
békéltetés szolgálatát. Mert Isten volt az, aki krisztusban megbékéltette ma-
gával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és reánk bízta a bé-
kéltetés igéjét. krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne álta-
lunk, krisztusért kérünk: béküljetek meg Istennel! (2kor ,18–20)
az efezusi levélben pedig ezt írja: Ő adott némelyeket apostolokul, néme-
lyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pásztorokul és
tanítókul, hogy a szenteket felkészítse a szolgálat munkájára, krisztus testé-
nek építésére, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismeré-
sének egységére. (ef 3,11–13a)
PÜsPÖk:
Isten őrizze meg ezeket az igéket, a te szívedben, lelkészjelölt testvérem!
5. Hitvallás
Most pedig valld meg hitedet az élő Isten és a keresztyén gyülekezet színe
előtt!
lelkészJelÖlt: elmondja az
Apostoli hitvallást, a szöveget kezében
tartja.
PÜsPÖk:
adja Isten, hogy megállj ebben a hitben mindvégig!
6. Felavató kérdések, kézadás
ezek után felelj kérdéseimre annak bizonyságául, hogy szíved szerint elszán-
tad magadat a lelkészi szolgálatra. kérdezem tőled:
8
background image
vállalod-e igaz meggyőződéssel és jó lelkiismerettel a lelkészi szolgálatot
evangélikus egyházunkban? vállalod-e?
Felelet: vállalom.
akarod-e ebben a szolgálatban az egyház Fejét és Urát, Jézus krisztust híven
követni, evangéliumát tisztán és igazán hirdetni, a szentségeket rendelése
szerint kiszolgáltatni? akarod-e?
Felelet: akarom.
Fogadod-e, hogy egyházunk építését odaadó hűséggel és példás élettel szol-
gálod? Fogadod-e?
Felelet: Fogadom.
Ígéred-e, hogy evangélikus egyházunk törvényes rendjét megtartod? Ígéred-e?
Felelet: Ígérem.
kész vagy-e ezt az elhatározásodat és fogadásodat kézadással és esküvel is
megerősíteni? kész vagy-e?
Felelet: kész vagyok.
elkötelezésed jeléül add jobb kezedet!
Kézadás
7. Eskütétel
Mondd el tehát a lelkészi esküt! a gyülekezet ezt állva hallgatja!
az első lelkész az esküt olvassa, a második az oltári bibliát tartja, a lelkészjelölt pedig
jobb kezét a bibliára teszi, bal keze első három ujját esküre emeli.
a gyülekezet feláll.
én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki atya, Fiú, szentlélek / egy igaz
Isten, / hogy evangélikus lelkészi hivatásomnak / teljes erőmmel / és min-
den tehetségemmel / megfelelni igyekezem, / az Úr Jézus krisztus evangéli-
umát / a teljes szentírás szerint / egyházunk hitvallásai értelmében / tisztán
és igazán hirdetem; / a szentségeket / krisztus rendelése szerint / helyesen
szolgáltatom ki; / a reám bízottakat / híven pásztorolom, / és a lelkipásztori
titkot megőrzöm; / egyházunk törvényes rendjét / megtartom és védelme-
zem; / egyházunk építésén / nemcsak szóval, / hanem példás élettel / és szol-
gáló szeretettel munkálkodom; / egész lelkészi szolgálatomat / odaadó hű-
séggel végzem / Isten dicsőségére / és embertársaim üdvösségére. / Isten en-
gem úgy segéljen. / ámen.
9
background image
8. Avatás
keresztyén Gyülekezet!
Hívjuk segítségül Isten szentlelkét, hogy ő maga tegye alkalmassá testvérün-
ket a szent szolgálatra. énekeljük el a „Jövel, szentlélek Úristen” kezdetű
éneket.
a püspök (a segédkező lelkésszel együtt) intonálja, és a gyülekezettel együtt, orgonaszó
nélkül énekli az első verset.
PÜsPÜk és GYÜlekezet:
Jövel, szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal,
szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive.
légy velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, hal-
leluja!
ezután a lelkészjelölt letérdel, a püspök a segédkező lelkészekkel együtt a lelkészjelölt
fejére teszi kezét.
PÜsPÖk:
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
együtt mondják a
Miatyánkot.
PÜsPÖk folytatólag mondja a lelkészavató imádságot:
Úr Jézus krisztus! te rendelsz apostolokat és prófétákat, pásztorokat és taní-
tókat a te szent egyházad építésére, és te készíted fel őket szolgálatra szent-
lelked sokféle ajándékával. Irgalmadban bízva kérünk: szánd meg népedet,
és küldd el N. N. testvérünket az apostoli szolgálatra, áraszd ki rá szentlel-
kedet, hogy lelkészi szolgálatában téged kövessen, mindenkor igazat szóljon
szeretetben, és valamennyi szolgáddal együtt arra törekedjék, hogy a te né-
ped eljusson a hit egységére tebenned, aki az atyával és a szentlélekkel élsz
és uralkodol örökkön örökké. ámen.
PÜsPÖk folytatja kézrátétel nélkül:
testvérem az Úrban, N. N.! az Úr Jézus, aki elhívott téged az evangélium
szolgálatára, maradjon veled mindvégig. én pedig krisztus Urunk parancsa
alapján, amellyel elküldte apostolait az evangélium hirdetésére, reád bízom
az egyház hivatalos igeszolgálatát, felhatalmazlak és kötelezlek az ige hirde-
tésére és a szentségek kiszolgáltatására, és küldelek, hogy hirdesd az evangé-
liumot minden teremtménynek: az atya, Fiú, szentlélek † nevében.
0
background image
a felavatott lelkész feláll.
Most pedig apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged, szol-
gatársamat és testvéremet az Úrban.
a püspök a felavatott lelkészt
megcsókolja.
az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére!
a segédkező és jelenlevő lelkészek előre megbeszélt rendben
áldást mondanak szent-
írási igével és kézrátétellel, azután a felavatott lelkész körül gyülekeznek.
a lelkészek áldásra emelt kézzel éneklik a
konfirmát, lehetőleg a gyülekezettel együtt.
erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk,
és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását!
erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk,
és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán!
erősítsd meg, szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk,
és egyesítsd híveidet békességben!
Dicsőség az atyának és a Fiúnak és a szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
ámen.
a lelkészek helyükre mennek.
9. Folytatás, befejezés
az istentisztelet rendszerint gyónással és úrvacsorával folytatódik. a gyónás és úrva-
csora szolgálatát a püspök a két segédkező lelkésszel végzi, de a szolgálatban részt vehet
a felavatott lelkész is. a szolgálat megosztásában előre megállapodnak; például: a gyó-
nási lekciókat a második lelkész, a gyónó kérdéseket és imádságot az első lelkész olvas-
sa, a feloldozást a püspök mondja; a praefatiót az első, a Miatyánkot a második lelkész,
a szerzési igét a püspök mondja; a püspök a felavatott lelkésszel veszi az úrvacsorát, a
két segédkező lelkész eltávozik az oltártól, és a püspök a felavatott lelkésszel folytatja az
úrvacsoraosztást; az úrvacsorai hálaadó imádságot a felavatott lelkész, az áldást a püs-
pök mondja. Ha több felavatott lelkész van, a két segédkező lelkészt meghatározott
rend szerint már a gyónásnál felválthatják.
Ha nincs gyónás és úrvacsora, az istentisztelet általános könyörgő imádsággal, ároni áldással
és befejező énekkel végződik.
1
background image
2. LELKÉSZAVATÁSI ÁLDÁSOK
a lelkészek a következő igékkel áldják meg a felavatott lelkészt. a sort az első igével kezdik
és az utolsóval zárják. a többi ige közül az eredeti sorrendet megtartva szabadon választanak.
1. krisztus szeretete szorongat minket, aki azért halt meg mindenkiért,
hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt,
és feltámadt. (2kor ,16.17)
2. Jézus krisztus ezt mondja: én vagyok a jó pásztor: én ismerem az
enyéimet, és az enyéim ismernek engem, és én életemet adom értük. (Jn
10,1.1).
3. Más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett,
amely a Jézus krisztus. (1kor 3,11)
. krisztus Urunk mondja: én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki
énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem
semmit nem tehettek. (Jn 1,)
. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek: ahogyan én
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. arról fogja megtudni minden-
ki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. (Jn 13,3.3)
6. Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő
keresztjét, és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni életét, az elvesz-
ti, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja. (Mt 16,2.2)
7. Menjetek be a szoros kapun, mert szoros az a kapu, és keskeny az az
út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. (Mt 7,13.1)
8. Ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek néktek, hanem
inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. (lk 10,20)
9. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten
az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést az ő jótetszése szerint. (Fil
2,12.13)
10. Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, megítéli a
szív gondolatait és szándékait, és nincs olyan teremtmény, amely nem volna
nyilvánvaló előtte. (zsid ,12.13)
11. az én igém, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen –
így szól az Úr –, hanem megcselekszi, amit akarok, és eléri célját, amiért
küldtem. (ézs ,11)
12. legyen gondod a szentírás felolvasására, az igehirdetésre és a taní-
tásra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, hogy előhaladá-
sod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. (1tim ,13.1.1)
2
background image
13. Nem szégyenlem az evangéliumot, mert Isten ereje az minden hívő
üdvösségére. (Róm 1,16)
1. elég néked az én kegyelem, ezt mondja az Úr, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz. (2kor 12,9)
1. te azért erősödjél meg a kegyelem által krisztus Jézusban, és vál-
lald velünk együtt a szenvedést, mint krisztus Jézus jó vitéze. (2tim 2,1.3)
16. Ha mindazt megtettétek, amit parancsoltak nektek, mondjátok:
Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, amivel tartoztunk. (lk 17,10)
17. emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten igéjét hirdették
néktek; figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus krisztus tegnap
és ma és mindörökké ugyanaz. (zsid 13,7.8)
18. az alap, amelyet Isten fektetett le, szilárdan megáll, és ez a pecsét-
je: Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét
vallja! (2tim 2,19)
19. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amely-
re elhívattál, és amelyről bizonyságot tettél szép vallástétellel sok tanú előtt.
(1tim 6,12)
20. az Úr szolgája legyen kedves mindenkihez, tanításra alkalmas és
türelmes, aki szelíden neveli az ellenszegülőket, hátha megadja nekik az Is-
ten, hogy megtérjenek, és megismerjék az igazságot. (2tim 2,2–2)
21. törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, mert
enélkül senki sem látja meg az Urat, és vigyázzatok arra, hogy senki el ne
térjen az Isten kegyelmétől. (zsid 12,1.1)
22. Jézus ezt mondta tanítványainak: aki vallást tesz rólam az emberek
előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. (Mt 10,32)
23. legyen gondod magadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett,
mert ha így cselekszel, megmented magadat és hallgatóidat. (1tim ,16)
2. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához ingadozás nélkül, mert
hű az, aki ígéretet tett, és ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jócsele-
kedetekre buzdítsuk. (zsid 10,23.2)
2. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát
adjatok, mert ez az Isten akarata krisztus Jézus által a ti javatokra. (1thessz
,16.17)
26. ezt mondja az Úr: Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert
én vagyok Istened. Megerősítlek, sőt megsegítlek, és igazságom erejével tá-
mogatlak. (ézs 1,10)
3
background image
27. legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor
az Úr dolgában, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban. (1kor
1,8)
28. ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az
emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeiteket, és dicsőítsék a ti mennyei
atyátokat. (Mt ,1.16)
29. törekedjél az igazságra, a hitre, a szeretetre és a békességre azokkal
együtt, akik tiszta szívvel hívják segítségül az Úr nevét. (2tim 2,22)
30. a békesség Istene tegyen titeket készségessé minden jóra, hogy cse-
lekedjétek az ő akaratát Jézus krisztus által, akinek dicsőség örökkön örök-
ké. ámen. (zsid 13,20.21)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek