Egyházi épület és felszerelés szentelése

Templom alapkőletétele - Templomszentelés - Renovált templom szentelése - Oltár és oltárkép szentelése - Keresztelőkő szentelése - Szószék szentelése - Úrvacsorai felszerelés szentelése - Orgona szentelése - Harangszentelés - Gyülekezeti ház szentelése - Lelkészlak szentelése

15Egyhazi_epulet_es_felszereles_szentelese501-530.pdf — PDF document, 158Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
XV. EGYHÁZI ÉPÜLET ÉS FELSZERELÉS
SZENTELÉSE
1. Templom alapkőletétele
2. Templomszentelés
3. Renovált templom szentelése
4. Oltár és oltáskép szentelése
5. Keresztelőkő szentelése
6. Szószék szentelése
7. Úrvacsorai felszerelés szentelése
8. Orgona szentelése
9. Harangszentelés
10. Gyülekezeti ház szentelése
11. Lelkészlak szentelése
background image
background image
Egyházi épületek és felszerelések szentelésére nincsen parancsunk Krisztustól. Élettelen tár-
gyat semmiféle cselekmény nem tehet szentté vagy szentebbé. A szentelésnek mégis kettős
értelme van. Egyrészt bizonyos épületeket és tárgyakat Isten és egyháza szolgálatára szánunk,
és ezért az Istentől kapott művészi alkotókészséget felhasználva olyan formát adunk ezeknek,
hogy necsak alkalmasak legyenek erre a szolgálatra, hanem emlékeztessenek is Istenre és
megváltó cselekedeteire. Másrészt kérjük Istent, hogy kezünk alkotásait használja fel ügye
szolgálatára: adjon általuk lehetőséget a hívek egybegyülekezésére, az ige hallgatására és a
szentségek vételére. A szentelés cselekményének tehát az az értelme, hogy Isten ügyének szol-
gálatába állítjuk azt, amit erre a célra készítettünk vagy szántunk, és kérjük Istent, hogy vegye
is azt szolgálatába. Épületek és tárgyak szentelésénél elhangzó könyörgésünk és áldáskíván-
ságunk ezért mindig azokra tekint, akik azokat használják: a hívekre, a gyülekezetre.
Mivel az egyházi épületek és felszerelések célja az, hogy Isten ügyét szolgálják, és reá
emlékeztessenek, azért az egyház hitéből és Isten iránti hálájából fakadó kötelessége, hogy az
emberi alkotó erő legjavát adja azokba, hogy a Krisztushittel megszentelt művészet hirdesse
Isten dicsőségét. Gondatlan és művészietlen alkotások méltatlanok Isten ügyéhez. Szentelés-
re alkalmatlanná teszik a tárgyakat az olyan felírások is, amelyek feltűnő módon örökítik meg
az adományozó vagy az alkotó emlékét, mert azok nem Istenre, hanem az emberre emlékez-
tetnek. Másfelől viszont helyes az, ha az egyházi épületeket és felszereléseket eredetükre em-
lékeztető, szerényen elhelyezett feliratokkal látjuk el, mert így az a felirat Krisztus gyülekezete
történetének egy darabját őrzi.
Minden szentelési cselekmény megtörténtét és lefolyását a közvetlenül utána tartandó
gyülekezeti közgyűlésen vagy presbitériumi ülésen jegyzőkönyvbe kell foglalni.
A szentelési cselekményeknél a lekció és a szentelési forma rendje és szövege általában
nem hagyható ki, és sem változtatható meg, de a helyzethez alkalmazható.
1. TempLOm aLapKőLeTéTeLe
A templom alapkőletételét a gyülekezeti lelkész végzi, de mást is megkérhet rá.
Előre elkészítendő az alapkő-okirat, amely röviden tartalmazza a templomépítés történetét az
alapkőletételig. Az iratot az ünnepség megfelelő pontjánál aláírják a gyülekezet tisztségviselői
és mindazok, akiket az egyháztanács vagy a közgyűlés erre kijelölt.
A templomépítkezésnél az oltár tervezett helyén ideiglenes oltárt vagy egyszerű ácsolt
keresztet állítunk fel, virággal és zöld ággal díszítjük.
1. ének
2. Bevezetés
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.

background image
Íme, én tettem le alapkövet Sionban,
értékes követ, ezt mondja az Úr,
szegletkövet szilárd alapul:
aki hisz, az nem szégyenül meg. (Ézs 28,16)
A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett.
Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben.
Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett:
vigadozzunk és örüljünk ezen.
Uram, segíts most,
Uram, adj jó előmenetelt most. (Zsolt 118,22–2)
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Ámen.
Imádkozzunk!
Örök Isten, irgalmas Atyánk! Te magad tetted üdvösségünk alapjává és kő-
sziklájává egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust: világosíts meg minket Szentlel-
keddel, hogy megismerjük benne Urunkat és Megváltónkat, és állhatatos
hittel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örök-
kön örökké. Ámen.
3. Lekció
Hallgassátok meg Isten igéjét!
Pál apostol ezt írja: Nem tudjátok-é, hogy Isten temploma vagytok, és Isten
Lelke lakik bennetek? Én mint bölcs építőmester alapot vetettem, Isten ne-
kem adott kegyelme szerint, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki,
hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett,
amely a Jézus Krisztus. (1Kor ,1.11.16)
4. Igehirdetés
5. ének
Eközben mindnyájan az alapkő körül helyezkednek el.
6. alapkő-okirat
Hallgassátok meg az alapkőbe helyezendő okirat szövegét!

background image
A lelkész elolvassa, vagy más alkalmas személlyel elolvastatja. Azután aláírják az okira-
tot, majd a lelkész átadja az építésvezetőnek, az a kőmíveseknek, és az alapkőbe falaz-
zák.
7. ének, karének
Az alapkő-okirat aláírása és elhelyezése közben a gyülekezet vagy a kar énekel.
8. Áldás, kalapácsütés
Az Úr Jézus Krisztusba, üdvösségünk alapkövébe vetett hittel helyezzük el
Isten házának alapkövét: az Atya . és a Fiú . és a Szentlélek . nevében. (Há-
rom kalapácsütés)
Legyen ez a ház a hívek gyülekezésének, az evangélium hirdetésének, a
szentségek kiszolgáltatásának, az imádságnak és Isten dicsőítésének a háza.
Ámen.
A gyülekezet vezetői szentírási igével mondanak áldást három kalapácsütés közben.
Azután visszatérnek az oltár helyéhez.
9. Befejezés
Imádság
Imádkozzunk! Úr Isten, irgalmas Atyánk, aki Fiadat, Jézus Krisztust egyhá-
zad alapkövévé tetted: tekints kegyelmesen erre a helyre, amelyen hajlékot
építünk neved dicsőségére. Fogadd el azok szolgálatát, akik áldozatukkal tá-
mogatják ezt az építkezést, és oltalmazd meg azokat, akik munkálkodnak
rajta. Nyújtsd ki oltalmazó kezedet e hely fölé, hogy senkit szerencsétlenség
ne érjen, és kezeink munkája kárt ne szenvedjen. Engedd sikeresen befejez-
nünk ezt az építkezést, hogy örömmel vonulhassunk be kapuján, és hálával
magasztaljuk a te nevedet, Jézus Krisztus Urunk által. Ámen.
miatyánk
Ároni áldás
ének

background image
2. TempLOmSzenTeLéS
A templomszentelést a püspök végzi két lelkész segítségével.
A lelkész áhítatot tart a régi istentiszteleti helyen.
A templomszentelés hirdetendő a megelőző vasárnapon az ország minden evangélikus gyü-
lekezetében; napján vagy ha nem vasárnap történt: következő vasárnap imádságba foglalan-
dó minden gyülekezetben.
ÁHíTaT a RéGI ISTenTISzTeLeTI HeLyen
1. énekvers
2. Bevezetés, lekció
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.
Hallgassátok meg Isten igéjét!
Ézsaiás próféta ezt mondja: az Úr kegyelmének jeleiről emlékezem, mindar-
ról, amit az Úr cselekedett velünk. Mert ezt mondta: Bizony az én népem ők,
fiaim, akik nem lesznek hűtlenek. És megváltónk lett minden ínségünkben.
Nem követe és nem angyala, hanem ő maga segített meg minket. Megvál-
tott, mert szeretett, és könyörült rajtunk. Felkarolta, és hordozta népét a régi
idők óta napról napra. (Ézs 6,7–9)
3. Rövid beszéd
4. Imádság
Úr Jézus Krisztus! Áldott légy, hogy ígéreted szerint közöttünk voltál ezen a
helyen sok esztendőn át. Ostoroztad bűneinket, és megbocsátottad vétkein-
ket. Összetörted elbizakodottságunkat, és gyógyítottad hitetlenkedésünket.
Megosztottad bánatunkat, és növelted örömünket. Áldott légy, hogy velünk
voltál, és az örök életre neveltél. Ezzel az átköltözéssel is emlékeztess arra,
hogy nincs itt maradandó varosunk. Új hajlékodban pedig vidd teljességre
rajtunk üdvözítő akaratodat, hogy tied legyünk életünkben s halálunkban,
és megteljék szívünk és szánk a te dicséreteddel most és mindörökké. Ámen.
5. Áldás
Az Úr áldja meg kimenetelünket és bemenetelünket mostantól mindörökké.
Ámen.
6
background image
6. énekvers
ÁTvOnuLÁS az Új TempLOmHOz
A lelkészek, a felügyelő, a gondnok és a presbiterek vihetik az új templom felszerelését: a ke-
resztelő és úrvacsorai edényeket, az oltári és szószéki bibliát, gyertyákat, terítőket stb., a régi
istentiszteleti helyiségből is azt, ami az új templomba kerül.
KapunyITÁS
A kapu előtt jobb felől megáll a püspök két segédkező lelkésszel, bal felől az építész és a gyü-
lekezeti lelkész, a gyülekezet körülöttük áll fel.
7. énekvers
8. zsoltár
Az Úré ez a kapu:
igazak járhatnak be rajta.
Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett,
vigadozzunk, és örvendjünk ezen.
Uram, segíts most,
Uram, adj jó előmenetelt most.
Áldott az, aki az Úr nevében jön.
Áldunk titeket, az Úr házából valókat.
Nyissátok meg az igazság kapuit,
hogy bemenjek, és dicsérjem az Urat. (Zsolt 118,19.2–26)
9. Kulcsátadás, kapunyitás
ÉPÍTÉSZ:
Isten kegyelméből elkészült a templom: átadom kulcsát az egyházkerület
püspökének.
Isten áldja meg a mi kezünk munkáját, hogy áldás legyen ez a szent ház
Krisztus gyülekezete számára nemzedékről nemzedékre.
PÜSPÖK:
Átadom a templom kulcsát neked, Testvérem, az N. gyülekezet lelkészének:
nyisd meg az ajtót, hogy bevonuljon rajta Krisztus gyülekezete.
7
background image
LELKÉSZ:
Az Úr Jézus Krisztus által van menetelünk az Atyához: ő adott elénk nyitott
kaput, amelyet senki be nem zárhat. Az ő nevében nyitom meg e templom
kapuját.
A lelkész kinyitja, az egyházfi kitárja a kaput.
TempLOmSzenTeLő ISTenTISzTeLeT
Ez a rend az istentisztelet rövid rendjét követi, de alapul vehető az énekverses vagy a
liturgikus rend is, az itt közölt rend egyes részeinek és az agenda III. fejezetében 72. szám alatt
található változó részek felhasználásával.
10. Bevonulás, ének
A gyülekezet a püspök és a lelkészek nyomában bevonul a mindeddig üresen tartott
templomba, közben az „Erős vár”-t éneklik. A püspök a két segédkező lelkésszel az
oltárhoz lép, a lelkészek az oltár körül helyezkednek el.
Ha a menetben hozták a felszerelést, azt most elhelyezik.
11. Bevezetés
PÜSPÖK:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében!
GYÜLEKEZET: Ámen.
Uram, szeretem a te házadat,
a te dicsőséged lakóhelyét! (Zsolt 26,8)
Sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért,
szívem és testem ujjong az élő Isten felé.
Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem,
akinek szívében a te útjaid vannak. (Zsolt 8,.6)
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Ámen.
A kis glóriát a gyülekezet énekelheti, ahol ez szokásban van.
Imádkozzunk!
Úr Isten, mennyei Atyánk! Minthogy tőled kapunk szüntelenül minden jót:
kérünk, lakozzál miközöttünk ebben a szent házban is a te igéddel és szent-
8
background image
ségeiddel, hogy megtérjünk hozzád, és üdvözüljünk az Úr Jézus Krisztus
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.
12. Bejelentés
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Örömünnepünk van ma,
mert Isten kegyelméből bevonulhattunk új templomunkba. Pál apostol azt
mondja, hogy Isten igéje és imádság szenteli meg Isten ajándékait. Ezért
most hallgassuk meg Isten igéjét, azután pedig hívjuk segítségül az ő nevét,
hogy ő maga szentelje meg kegyelmes jelenlétével ezt a házat, amelyet szol-
gálatára szántunk.
13. Lekció
MÁSODIK LELKÉSZ:
Az epistolai oldalon (az oltár felé nézve jobbról) álló lelkész olvassa:
Hallgassátok meg a templomszentelési ünnep epistolai szentigéjét. Megírva
találjuk a Jelenések könyve 21. fejezetében.
És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És hallot-
tam egy hatalmas hangot, amely így szólt a királyi szék felől: Íme, Isten sáto-
ra az embereknél. Velük lakozik, azok pedig népe lesznek, és maga Isten lesz
velük, és letöröl szemükről minden könnyet, és halál nem lesz többé, sem
gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
És a királyi székben ülő így szólt: Íme, én mindent újjá teszek. Ezt is mond-
ta: Írd meg, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak! És így szólt hoz-
zám: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én a
szomjazónak majd ingyen adok az élet vizének forrásából. Aki győz, örök-
ségül nyeri ezeket, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz nékem.
ELSŐ LELKÉSZ:
Az evangéliumi oldalon (az oltár felé nézve balról) álló lelkész olvassa:
Hallgassátok meg a templomszentelési ünnep evangéliumát. Megírva
találjuk Lukács evangéliuma 19. fejezetében.
Jézus Jerikóhoz érkezett, és átvonult rajta. És íme, volt ott egy Zákeus nevű
ember: fővámszedő és gazdag. Szerette volna Jézust látni, de a sokaságtól
nem láthatta, mert kis termetű ember volt. Ezért előre futott, és felmászott
egy eperfára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor pedig Jézus
9
background image
arra a helyre ért, föltekintett, és ezt mondta néki: Zákeus, szállj le hamar,
mert ma nékem a te házadban kell megszállnom. Az pedig sietve leszállt, és
örömmel fogadta őt. Mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak mondván,
hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és ezt mond-
ta az Úrnak: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha bárki-
től zsarolással vettem el valamit, négyszeresét térítem meg. Jézus pedig ezt
felelte: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mert ő is Ábrahám fia. Mert az
Emberfia azért jött, hogy megkeresse, és üdvözítse az elveszettet.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
14. Hitvallás
PÜSPÖK:
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az Apostoli hit-
vallást! / a Niceai hitvallást!
A püspök és a gyülekezet együtt mondja a
hitvallást.
15. Igehirdetési ének, karének
16. Templomszentelési igehirdetés
17. Szentelés
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban!
Hallottátok Isten mindent megszentelő igéjét. Most pedig hívjuk segítségül
Isten Szentlelkét, hogy megszentelje gyülekezetét és ezt a házat, amelyet az
Úr dicsőségére építettünk. Énekeljük a „Jövel, Szentlélek Úristen” kezdetű
éneket!
A püspök az oltár felé fordul, intonálja, és a gyülekezettel együtt énekli a „Jövel, Szent-
lélek Úristen” kezdetű ének első versét.
PÜSPÖK és GYÜLEKEZET:
Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, hal-
leluja!
PÜSPÖK: folytatólag olvassa a templomszentelő imádságot:
1
background image
Örök Isten, irgalmas Atyánk! Nagy a te dicsőséged: túlárad az égen és a föl-
dön, és félelemmel tölti el minden teremtményedet. Még nagyobb a te irgal-
mad, amellyel eljöttél a világba, és üdvösséget szereztél minden teremtmé-
nyednek egyszülött Fiad által. Ezért a te végtelen irgalmadért kérünk: ne
vesd meg kezeink munkáját, hanem használd fel üdvözítő akaratod szolgá-
latára ezt a templomot és mindazt, ami benne van. Gyűjtsd össze benne a te
népedet nemzedékről nemzedékre, és szenteld meg a te Lelkeddel. Hirdet-
tesd benne tisztán a te evangéliumodat, és nyisd meg előtte a hallgatók fülét
és szívét. Teremtsd benne újjá a te gyermekeidet az új élet vizével, és tisztítsd
meg őket az új szövetség vérével. Tekints kegyelmesen mindazokra, akik té-
ged keresnek ezen a helyen. Szánd meg azt, aki élete terhét teszi le előtted.
Szenteld meg azt, aki szíve örömét tárja színed elé, és üdítsd fel azt, aki erőt
vár tőled. Bocsásd meg bűnét annak, aki hozzád tér, és adj bőségesen annak,
aki áldást kér. Mindazokért pedig, akik azt sem tudják, mit és hogyan kérje-
nek, esedezzék a te Lelked kimondhatatlan esedezéssel, és teljesítsd rajta a te
jótetszésedet, mielőtt ajkára jön a szó. Hallgass meg mindenkit, aki hozzád
kiált ezen a helyen, egyszülött Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és
a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.
PÜSPÖK a gyülekezet felé
áldásra emelt kézzel:
Az Úrnak szentelt legyen ez a templom az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ál-
dott legyen mindenki, aki átlépi küszöbét, hogy az örök és irgalmas Istent
imádja lélekben és igazságban. Lakozzék e szent helyen Isten dicsősége.
Épüljön benne igéjével és szentségeivel a Krisztus gyülekezete Isten templo-
mává a Lélek egységében, nemzedékről nemzedékre. Ámen. †
A
confirmát a püspök a lelkészekkel, lehetőleg a gyülekezettel is együtt énekli.
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk,
és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását!
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk,
és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán!
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk,
és egyesítsd híveidet békességben!
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor
és mindörökkön örökké. Ámen.
11
background image
18. Általános könyörgő imádság
A püspök vagy a helyi lelkész általános könyörgő imádságot odvas. Szövegek az agen-
da IV. fejezetében 11–1. számok alatt.
19. Gyónás és úrvacsora
A templomszentelés gyónással és úrvacsorával fejeződik be.
A szolgálat felosztását lásd a lelkészavatásnál. Az úrvacsora osztásába belekapcsolódhat a
helyi lelkész: először a püspökkel együtt vesz úrvacsorát, azután együtt végzik az osztást, a két
segédkező lelkész pedig elmegy az oltártól.
A templomszentelés után egyházközségi közgyűlés tartandó, amely jegyzőkönyvbe
foglalja a templomszentelés tényét és lefolyását. A gyülekezeti lelkész felolvassa a templom-
építés történetét.
3. RenOvÁLT TempLOm SzenTeLéSe
Ha a renoválás során a templom lényeges változáson ment át, akkor szentelése a templom-
szentelési istentisztelet rendje szerint történik, és természetszerűleg elmarad az áhítat a régi
istentiszteleti helyen, az átvonulás és a kapunyitás.
Ha azonban a renoválás nem változtatott lényegesen a templomon, akkor szentelését
az esperes végzi a templomszentelő istentisztelet rendje szerint a helyzethez nem illő kifeje-
zések és szövegek elhagyásával, vagy a szokásos vasárnapi istentiszteleti rend szerint a III. fe-
jezet 72. száma alatt található szövegek felhasználásával.
4. OLTÁR éS OLTÁRKép SzenTeLéSe
Az oltár szentelését az esperes, az oltárkép szentelését a gyülekezeti lelkész végzi, istentisztelet
keretében.
1. Bevezetés
Az istentisztelet a szokásos istentiszteleti rend szerint kezdődik a dicsőítő énekversig a
vasárnap vagy a templomszentelési ünnep szövegeivel: a III. fejezetben 72. szám alatt.
Az esperes az oltár közelében kezdi meg az istentiszteletet, és a szentelés után lép az
oltárhoz.
2. Bejelentés
ESPERES:
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban!
12
background image
Hálával és örömmel gyülekeztünk ma az Úr házába, mert Isten kegyelméből
felállíthattuk benne az új oltárt.
Pál apostol azt mondja, hogy Isten igéje és imádság szenteli meg Isten aján-
dékait. Így adjuk át az Úr szolgálatába ezt az új oltárt is.
3. Lekció
Ezért hallgassuk meg először Isten igéjét!
Mivel nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia: ragasz-
kodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud meg-
indulni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben
megkísértetett, de bűnt nem követett el. Járuljunk azért bizalommal a kegye-
lem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, vala-
hányszor segítségre van szükségünk. (Zsid ,1–16)
4. Oltárszentelő beszéd
5. Szentelés
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban!
Hallottátok Isten mindent megszentelő igéjét. Most pedig imádságban hív-
juk segítségül az ő nevét, hogy megszentelje gyülekezetét és ezt az oltárt,
amelyet dicsőségére készítettünk.
ESPERES az oltár felé, olvassa az
oltárszentelő imádságot:
Kérünk téged, örök Isten, adj bűnbocsánatot, életet és üdvösséget azoknak,
akik ennél az oltárnál Fiad vacsorájában részesülnek. Újítsd meg Szentlelked
ajándékát azokon, akik ennél az oltárnál mondják el konfirmációi vallásté-
telüket. Oldozd fel azokat, akik bűneik terhével járulnak ehhez az oltárhoz.
Kösd össze a szeretet fel nem bomló kötelékével azokat, akik ennél az oltár-
nál fogadnak hitvesi hűséget. Te magad mondj áment minden áldásra, amely
ennél az oltárnál a te nevedben elhangzik, hogy békességeddel távozzék e
házból a te néped, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
ESPERES az oltár felé,
áldásra emelt kézzel:
Az Úrnak szentelt legyen ez az oltár az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Isten
dicsőségére és a gyülekezet épülésére. Áldott legyen minden lelkész, aki az
oltár előtt az Urat szolgálja, és áldott legyen a gyülekezet, amely az oltár felé
tekintve az Úr orcáját és kegyelmét keresi nemzedékről nemzedékre. Ámen. †
1
background image
Az esperes az oltárhoz lép.
6. Hitvallás
ESPERES:
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az Apostoli hit-
vallást (a Niceai Hitvallást)!
Az esperes és a gyülekezet együtt mondja az Apostoli hitvallást vagy a Niceai hitval-
lást.
7. Folytatás
Az istentisztelet az igehirdetési énekkel folytatódik a szokásos rend szerint az általános
könyörgő imádság végéig, azután gyónás és úrvacsora következik.
5. KeReSzTeLőKő SzenTeLéSe
Keresztelőkő szentelését az esperes, keresztelőtál és kancsó szentelését a lelkész végzi gyüle-
kezeti istentisztelet keretében kereszteléssel kapcsolatban.
1.Bevezetés
A keresztelési ének után az esperes a keresztelés szokásos rendje szerint fogadja a ke-
resztszülőket a gyermekkel.
2. Bejelentés
ESPERES a gyülekezet felé:
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Hálával és örömmel gyülekez-
tünk ma az Úr szent házába, mert Isten kegyelméből keresztelőkövet állít-
hattunk fel benne. Pál apostol azt mondja, hogy Isten igéje és imádság szen-
teli meg Isten ajándékait. Így adjuk át az Úr szolgálatába ezt az új kereszte-
lőkövet (keresztelőtálat és kancsót).
3. Szerzési igék
Ezért hallgassuk meg először a keresztelés szerzési igéit! Krisztus Urunk
mennybemenetele előtt ezt mondta tanítványainak: „Nekem adatott min-
den hatalom mennyen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá
minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek-
1
background image
nek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsol-
tam néktek. És íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.”
4. Keresztelő-szentelő beszéd
Az esperes szentelő beszédet mond, amely egyúttal keresztelési beszéd is.
5. Szentelés
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban!
Hallottátok Isten mindent megszentelő igéjét. Most pedig imádságban hív-
juk segítségül az ő nevét, hogy megszentelje gyülekezetét és ezt a kereszte-
lőkövet (keresztelőtálat és -kancsót).
Szentháromság egy igaz Isten! Szenteld meg gyülekezetedet kegyelmes je-
lenléteddel, és használd eszközül ezt az új keresztelőkövet (keresztelőtálat és
-kancsót). Fogadd gyermekeiddé mindazokat, akik ennél a keresztelőkőnél
részesülnek keresztségben. Térítsd őket élő hitre a Krisztus evangéliuma ál-
tal, és szenteld meg őket Szentlelkeddel az örök életre. Ámen.
ESPERES a keresztelőkő felé,
áldásra emelt kézzel:
Az Úrnak szentelt legyen ez a keresztelőkő (keresztelőtál és -kancsó) az
Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Isten dicsőségére és a gyülekezet épülésére.
Áldott legyen minden lelkész, aki a keresztelőkőnél az Urat szolgálja, és ál-
dott legyen a gyülekezet, amely a keresztelőkő köré gyülekezik, hogy életét
az Úr Jézus Krisztus üdvözítő kegyelmére építse nemzedékről nemzedékre.
Ámen. †
6. Folytatás
A gyülekezet hálaadó, Istent dicsérő énekverset énekel, azután az esperes elvégzi a
keresztelést a szokásos rend szerint a . ponttól.
1
background image
6. SzÓSzéK SzenTeLéSe
Szószék szentelését az esperes végzi istentisztelet keretében.
1. Bejelentés
Az esperes a szokásos módon elvégzi az oltári szolgálatot a vasárnap vagy a templom-
szentelési ünnep változó részeivel a hitvallásig, azután közvetlenül vagy egy megfelelő
ének (például a 2. ének) eléneklése után az oltár előtt állva bejelenti a szószék szen-
telését.
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Hálával és örömmel gyülekez-
tünk ma az Úr szent házába, mert Isten kegyelméből új szószéket állíthat-
tunk fel benne. Pál apostol azt mondja, hogy Isten igéje és imádság szenteli
meg Isten ajándékait. Így adjuk az Úr szolgálatába ezt az új szószéket is.
2. Lekció
Hallgassuk meg a feltámadt Úr Jézus Krisztus parancsát, amellyel az ige
szolgálatára küldi tanítványait.
Jézus ezt mondta tanítványainak: Menjetek e széles világra, hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üd-
vözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Miután az Úr Jézus ezt mondta nekik,
felvitetett a mennybe és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdet-
ték az igét mindenütt, és az Úr együtt munkálkodott velük, és megerősítette
az igét azokkal a jelekkel, amelyek azt kísérték. (Mk 16)
3. Szentelés
Testvéreim az Úrban!
Hallottátok Isten mindent megszentelő igéjét. Most pedig imádságban hív-
juk segítségül az ő nevét, hogy megszentelje gyülekezetét és ezt a szószéket,
amelyet dicsőségére készítettünk.
Mindenható örök Isten! Ég és a föld elmúlnak, de igéd megmarad örökké.
Igéddel teremtetted a világot isteni bölcsességed szerint. Igéddel éltetsz és
tartasz fenn mindent atyai jóságod szerint. Igéddel gyűjtöd, építed és szente-
led meg egyházadat az igaz hitben üdvözítő irgalmad szerint. Igéddel terem-
tesz új eget és földet is mindeneket átfogó szereteted szerint. Kérünk, szánd
meg népedet, és szenteld meg igéddel. Add a te igédet szolgáid szájába, ami-
16
background image
kor erre a szószékre lépnek. Nyiss utat is igédnek a hallgatók szívébe, hogy
bőven teremjenek gyümölcsöt az örök életre, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
ESPERES: a szószék felé fordulva,
áldásra emelt kézzel mondja:
Az Úrnak szentelt legyen ez a szószék az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Isten
dicsőségére és a gyülekezet épülésére.
Áldott legyen minden lelkész, aki ezen a szószéken az Urat szolgálja, és ál-
dott legyen a gyülekezet, amely a szószék körül gyülekezik, hogy hallgassa
az örök élet beszédét nemzedékről nemzedékre. Ámen. †
4. Folytatás
Az istentisztelet az igehirdetési énektől a szokásos rend szerint folytatódik.
7. ÚRvacSORaI FeLSzeReLéS SzenTeLéSe
Úrvacsorai felszerelés szentelését a gyülekezeti lelkész végzi istentisztelet keretében az úrva-
csora előtt.
Az úrvacsorai felszerelést az oltáron helyezik el vagy az oltár közelében egy asztalra, és
onnan a szentelés után viszik fel az oltárra.
1. Bejelentés
A feloldozás után megfelelő énekverset énekel a gyülekezet, azután a lelkész ezt mondja:
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban!
Hálával és örömmel gyülekeztünk ma az Úr szent házába, mert Isten kegyel-
méből új úrvacsorai felszerelést tehetünk oltárára. Pál apostol azt mondja,
hogy Isten igéje és imádság szenteli meg Isten ajándékait. Így adjuk át az Úr
szolgálatába ezt az új úrvacsorai felszerelést is.
2. Lekció (igehirdetés)
Hallgassuk meg az úrvacsorai közösségről szóló apostoli igéket. Ezt írja Pál
apostol:
A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közös-
ségünk-é? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való kö-
zösségünk-é? Mert egy kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az
egy kenyérből részesedünk. (1Kor 1,16–17)
17
background image
(Következik a szentelő beszéd.)
3. Szentelés
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten mindent
megszentelő igéjét. Most pedig imádságban hívjuk segítségül az ő nevét,
hogy megszentelje gyülekezetét, és ezt az úrvacsorai felszerelést, amelyet di-
csőségére készítettünk.
Úr Jézus Krisztus, aki tested és véred titokzatos jelenlétével ajándékozol meg
minket szent vacsorádban: adj nekünk igaz hitet a Szentlélek által, hogy üd-
vösséges közösségünk legyen veled, valahányszor a te rendelésed szerint tör-
jük meg a kenyeret és iszunk az új szövetség poharából, a te végtelen irgal-
madért, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké.
Ámen.
LELKÉSZ az úrvacsorai felszerelés felé,
áldásra emelt kézzel:
Az Úrnak szentelt legyen ez az úrvacsorai felszerelés: az Atya, Fiú, Szentlélek
nevében, Isten dicsőségére és a gyülekezet épülésére. Áldott legyen minden
lelkész, aki ezzel az úrvacsorai felszereléssel az Urat szolgálja, és áldott le-
gyen a gyülekezet, amely azt használja, hogy keresse az Úr teste és vére kö-
zösségét nemzedékről nemzedékre. Ámen. †
4. Folytatás
Az istentisztelet közvetlenül ezután vagy egy hálaadó énekvers eléneklése után foly-
tatódik az úrvacsorával.
8. ORGOna SzenTeLéSe
Az orgona szentelését a püspök (vagy az esperes) végzi istentisztelet keretében. Az orgona a
szentelés után szólal meg.
1. Bejelentés
Az istentisztelet a szokásos rend szerint kezdődik a kollektáig. Ehhez a templomszen-
telési ünnep istentiszteletének szövegeit lehet használni (Agenda III. fejezet 72).
A püspök (esperes) ezután bejelenti az orgona szentelését.
18
background image
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Hálával és örömmel gyülekez-
tünk ma az Úr szent házába, mert új orgonát állíthattunk fel benne Isten
kegyelméből. Pál apostol azt mondja, hogy Isten igéje és imádság szenteli
meg Isten ajándékait. Így adjuk át az Úr szolgálatába az új orgonát is.
2. Lekció
Hallgassátok meg először Isten igéjét!
Pál apostol ezt írja: Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, tanítsá-
tok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicsére-
tekkel, lelki énekekkel, és énekeljetek hálaadással szívetekben az Istennek.
És amit cselekedtek szóval vagy tettel, mindazt az Úr Jézus nevében csele-
kedjétek, és adjatok hálát Istennek, az Atyának őáltala. (Kol ,16–17)
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
3. Hivallás
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent!
Mondjuk el együtt az Apostoli hitvallást! (a Niceai Hitvallást!)
A püspök a gyülekezettel együtt mondja az Apostoli hitvallást vagy a Niceai hitvallást.
Azután a gyülekezet az igehirdetésre készítő
énekverset énekelhet.
4. Igehirdetés
5. Szentelés
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten mindent
megszentelő igéjét. Most pedig imádságban hívjuk segítségül az ő nevét,
hogy megszentelje gyülekezetét és az új orgonát, amelyet dicsőségére készí-
tettünk.
Úr Isten! Ég és a föld hirdeti dicsőségedet, és hatalmadról tanúskodik min-
den teremtményed. Velük együtt magasztaljuk mi is atyai szeretetedet és
bűnbocsátó irgalmadat. Mert jó dolog dicsérni tégedet, és éneket zengeni a
te nevednek, Istenünk. Add nékünk Szentlelkedet, hogy az új orgona hang-
ja mindenkor a te dicséretedre indítson minket, míg egykor a dicsőültek se-
regében egy szívvel és lélekkel magasztalunk téged örökké, az Úr Jézus
Krisztusért. Ámen.
19
background image
Az orgona felé,
áldásra emelt kézzel:
Az Úrnak szentelt legyen ez az orgona az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Is-
ten dicsőségére és a gyülekezet épülésére. Áldott legyen mindenki, aki ezt az
orgonát megszólaltatja az Úr szolgálatában, és áldott legyen a gyülekezet,
amely megérti hangját, hogy Isten kegyelmének gazdagságát magasztalja
nemzedékről nemzedékre. Ámen. †
Most pedig szólaljon meg az új orgona Isten dicsőségére, azután az orgona
hangjával együtt énekeljük mi is a Szentháromság egy igaz Isten dicséretét.
Az orgona előjátéka után a gyülekezet
Istent dicsérő éneket énekel, például az 7. számú
éneket.
6. Folytatás
Az istentisztelet a hirdetéstől a szokásos módon folytatódik.
9. HaRanGSzenTeLéS
Harang szentelését a püspök (vagy esperes) végzi istentisztelet keretében.
Evangélikus értelmezés szerint a harangszentelés nem más, mint a harang használatba vétele
igehirdetés és imádság kíséretében. Ezért a harangot az ünnep előtt felhúzzák a toronyba, de
a szentelésig az esetleges próbán kívül nem szólaltatják meg.
Ha nem evangélikus szokás szerint, szentelés után húzzák fel a harangot, akkor az
istentisztelet közben nem szólalhat meg a harang. A harangok, az orgona és a gyülekezeti
ének együttes megszólaltatása is csak akkor lehetséges, ha a gyülekezet még együtt van, pél-
dául az ilyen esetben kötelező gyülekezeti közgyűlésen. Ilyenkor a mester jelenti a közgyűlés-
nek, hogy a harang felszerelése megtörtént, és ezután szólalhat meg a harang, majd az orgo-
na és a gyülekezet éneke.
1. Bevezetés
Az istentisztelet a szokásos vasárnapi istentiszteleti rend szerint kezdődik a templom-
szentelési ünnep oltári szolgálatával (III. fejezet 72. szám) a kollektáig.
2. Bejelentés
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Örömünnepünk van ma,
mert Isten kegyelméből új harangot szólaltathatunk meg templomunk tor-
nyában.
Pál apostol azt mondja, hogy Isten igéje és imádság szenteli meg Isten aján-
dékait. Így adjuk át mi is az Úr szolgálatába az új harangot.
2
background image
3. Lekció
Hallgassuk meg először Isten igéjét!
Ezt írja Pál apostol az 1. Korinthusi levél 1. fejezetében:
Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs énben-
nem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha pró-
fétálni tudok is, és ismerek minden titkot és minden bölcsességet, és ha tel-
jes hitem van is úgy, hogy hegyeket tudnék elmozdítani, de szeretet nincs
énbennem, semmi vagyok. És ha minden vagyonomat szétosztom, és ha tes-
temet a tűzre adom is, szeretet pedig nincs énbennem, semmi hasznom ab-
ból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisság-
nak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent
remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
4. Hitvallás
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az Apostoli hit-
vallást! (a Niceai hitvallást!)
A püspök a gyülekezettel együtt mondja a
hitvallást.
Azután a gyülekezet
énekverset énekelhet.
5. Igehirdetés
6. Szentelés
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Hallottátok Isten mindent
megszentelő igéjét. Most pedig imádságban hívjuk segítségül az ő nevét,
hogy megszentelje gyülekezetét és az új harangot, amelyet dicsőségére készí-
tettünk.
Úr Jézus Krisztus, aki elküldted követeidet e széles világra, hogy hirdessék
hívásodat örök országodba: add nekünk Szentlelkedet, hogy a te hívásodat
halljuk a harang szavában. A zengő érc hangja tereljen minket híveid gyüle-
kezetébe. Napról napra figyelmeztessen arra a te szavadra, hogy vigyázzunk
és imádkozzunk, hogy kísértésbe ne essünk. Munkánk közben emlékeztes-
sen irgalmas szeretetedre, hogy hasonló szeretettel járjunk ebben a világban.
Ha pedig nyitott sír felett kondul meg a harang, akkor is azt hirdesse ne-
21
background image
künk, hogy nincs itt maradandó városunk, de vár ránk az eljövendő, ame-
lyet te készítettél híveid számára. Mert te az Atyával és a Szentlélekkel élsz és
uralkodol örökkön örökké. Ámen.
A harang félé,
áldásra emelt kézzel:
Az Úrnak szentelt legyen az új harang, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Is-
ten dicsőségére és a gyülekezet épülésére. Áldott legyen mindenki, aki meg-
szólaltatja ezt a harangot az Úr szolgálatában, és áldott legyen a gyülekezet,
amely megérti a harang szavát, hogy Isten kegyelmének gazdagságát maga-
sztalja nemzedékről nemzedékre. Ámen. †
A lelkészek szentírási igével áldást mondhatnak.
A püspök azután ezt mondja:
Szólaljon meg az új harang Isten dicsőségére!
A harang röviden megszólal szokás szerint három verssel, ha már fel van szerelve.
Miután elhallgat a harang, a püspök ezt mondja:
Szólaljon meg most az új harang (harangok) szava az orgona hangjával és a
gyülekezet hálaadó énekével a Szentháromság egy igaz Isten dicséretére!
Először a harang (harangok), azután az orgona szólal meg, végül a
gyülekezet éneke,
például az 7. számú ének.
7. Folytatás
Az istentisztelet a hirdetéstől a szokásos rend szerint folytatódik.
10. GyüLeKezeTI HÁz SzenTeLéSe
Ha a gyülekezeti ház (terem) istentiszteleti célra is készült, a püspök szenteli fel (az esperes
és a helyi lelkész segítségével), és a templomszentelési rend használható.
A gyülekezeti terem avatását az esperes végezheti.
A következő rend az istentisztelet rendjébe is illeszthető a hitvallás után.
Ha az ünnepet – a résztvevők száma vagy helyszűke miatt – az épületen kívül rendezik,
a kapunyitás a szertartás után következik, és az ünnepség a gyülekezeti teremben folytatódik
az ünnepi közgyűléssel.
22
background image
KapunyITÁS
Az ajtó előtt egyik oldalon megáll a püspök (a két segédkező lelkésszel), a másik olda-
lon az építész és a gyülekezeti lelkész, a gyülekezet körülöttük helyezkedik el.
ÉPÍTÉSZ:
Isten kegyelméből elkészült a gyülekezeti ház: átadom kulcsát az egyházke-
rület püspökének.
Isten áldja meg a mi kezünk munkáját, hogy áldás legyen ez a ház Krisztus
gyülekezete számára nemzedékről nemzedékre.
PÜSPÖK:
Átadom a gyülekezeti ház kulcsát neked, Testvérem, a gyülekezet lelkészé-
nek: nyisd meg az ajtót, hogy bevonuljon rajta Krisztus gyülekezete.
LELKÉSZ:
Az Úr Jézus Krisztus által van menetelünk az Atyához: ő adott elénk nyitott
kaput, amelyet senki be nem zárhat. Az ő nevében nyitom meg e gyülekezeti
ház ajtaját.
A lelkész kinyitja, az egyházfi kitárja az ajtót.
HÁzSzenTeLéS
1. ének
2. Bevezetés
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
GYÜLEKEZET: Ámen.
Emlékezzél meg, Urunk, a te gyülekezetedről,
amelyet régen szereztél, és megváltottál. (Zsolt 7,2)
Dicsérem az Urat teljes szívemből
az igazak körében és a gyülekezetben.
Nagyok, az Úrnak tettei,
kutatják mindazok, akik gyönyörködnek bennük.
Cselekvése dicsőség és méltóság,
és igazsága megmarad örökké.
2
background image
Emlékezetessé tette csodáit,
kegyelmes és irgalmas az Úr. (Zsolt 111,1–)
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Ámen.
Imádkozzunk!
Úr Isten, mennyei Atyánk! Tőled kapunk minden jót. Ezért kérünk, lakoz-
zál közöttünk ebben házban is a te igéddel, hogy a megtérjünk hozzád, és
üdvözüljünk, Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és ural-
kodik örökkön örökké. Ámen.
3. Bejelentés
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Örömmel és hálával jöttünk
össze ma ezen a helyen, mert Isten kegyelméből valóra vált a gyülekezet ter-
ve, és elkészült ez a gyülekezeti ház (terem). Pál apostol azt mondja, hogy
Isten igéje és imádság szenteli meg Isten minden ajándékát. Ezért most hall-
gassuk meg Isten igéjét, azután pedig hívjuk segítségül az ő nevét, hogy ő
maga szentelje meg kegyelmes jelenlétével ezt a házat, amelyet szolgálatára
szántunk.
4. Lekció
A helyzet szerint egyik vagy mindkét lekció olvasható.
Hallgassuk meg először Isten igéjét!
Mive1 bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus Krisztus által,
járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük meg-
tisztult a gonosz lelkiismerettől, és testük megmosatott tiszta vízzel. Ragasz-
kodjunk a reménység vallásához ingadozás nélkül, mert hű az, aki ígéretet
tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jócselekedetre ösztönözzük,
nem hagyván el a magunk gyülekezetét, ahogyan szokásuk némelyeknek,
hanem intvén egymást, annyival is inkább, mert látjuk, hogy közeledik az a
nap. (Zsid 1,19.22–2)
és/vagy:
Jézus Jerikóhoz érkezett, és átvonult rajta. És íme, volt ott egy Zákeus nevű
ember: fővámszedő és gazdag. Szerette volna Jézust látni, de a sokaságtól
nem láthatta, mert kis termetű ember volt. Ezért előre futott, és felmászott
2
background image
egy eperfára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor pedig Jézus
arra a helyre ért, föltekintett, és ezt mondta neki: Zákeus, szállj le hamar,
mert ma nékem a te házadban kell megszállnom! Az pedig sietve leszállt, és
örömmel fogadta őt. Mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak mondván,
hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és ezt mond-
ta az Úrnak: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha bárki-
től zsarolással vettem el valamit, négyszeresét térítem meg. Jézus pedig ezt
felelte: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mert ő is Ábrahám fia. Mert az Em-
berfia azért jött, hogy megkeresse, és üdvözítse az elveszettet. (Lk 19,1–1)
5. Hitvallás
PÜSPÖK:
Magasztaljuk a Szentháromság egy igaz Istent! Mondjuk el az Apostoli hit-
vallást! (a Niceai hitvallást!)
A püspök és a gyülekezet együtt mondja a
hitvallást.
6. Igehirdetési ének, karének
7. Igehirdetés
8. Szentelés
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban!
Hallottátok Isten mindent megszentelő igéjét. Most pedig hívjuk segítségül
Isten Szentlelkét, hogy megszentelje gyülekezetét és ezt a házat, amelyet az
Úr dicsőségére építettünk. Énekeljük el a „Jövel, Szentlélek Úristen” kezdetű
éneket!
PÜSPÖK és GYÜLEKEZET:
Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be szíveinket bőven Mennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal, Melynek isteni ereje Sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, hal-
leluja!
PÜSPÖK: folytatólag olvassa a
házszentelő imádságot.
Mindenható örök Isten, aki azt akarod, hogy testvérként szeressük egymást,
ahogyan Krisztus is szeret minket: irgalmadért kérünk, ne vesd meg kezeink
munkáját, hanem használd fel üdvözítő akaratod szolgálatára ezt a gyüleke-
zeti házat (termet) és mindazt, ami benne van. Gyűjtsd össze benne ezt a te
2
background image
gyülekezetedet, és szenteld meg szent jelenléteddel, hogy aki útmutatást és
megnyugvást keres, veled találkozzék ezen a helyen, és aki szeretetre vágyik,
testvérekkel találkozzék gyülekezeted közösségében, Jézus Krisztus által.
Ámen.
PÜSPÖK
áldásra emelt kézzel, a gyülekezet felé vagy a házon kívül a ház
felé:
Az Úrnak szentelt legyen ez a gyülekezeti ház (terem) az Atya, Fiú, Szentlé-
lek nevében. Áldott legyen mindenki, aki átlépi küszöbét, hogy a hívők kö-
zösségében hallgassa és tanulja Isten igéjét, és segítségül hívja az Úr nevét.
Lakjék ebben a házban Isten dicsősége. Épüljön benne Isten népe testvéri
szeretetben szeretetközösséggé a Lélek egységében Jézus Krisztus által,
nemzedékről nemzedékre. †
A
confirmát a püspök a lelkészekkel és a gyülekezettel együtt énekelheti, ha erre van
lehetőség.
9. Általános könyörgő imádság
A püspök vagy a helyi lelkész általános könyörgő imádságot olvas. Szövegek az agen-
da IV. fejezetében 118–1. szám alatt.
10. Folytatás befejezés
Ha a gyülekezeti teremben állandó jellegű oltár van, az istentisztelet gyónással és úr-
vacsorával folytatódhat.
Ha nincs gyónás és úrvacsora, a Miatyánk, az ároni áldás és gyülekezeti ének követke-
zik.
Ha a szertartás eddig a ház előtt folyt, a gyülekezeti ének után a kapunyitás következik.
11. LeLKéSzLaK SzenTeLéSe
A lelkészlak szentelését az esperes végezheti az épület bejárata előtt istentisztelet kere-
tében.
1. ének
2. Bevezetés
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
GYÜLEKEZET: Ámen.
26
background image
Boldog ember az, aki féli az Urat,
és aki az ő utain jár. (Zsolt 128,1)
Ha az Úr nem építi a házat,
hiába fáradoznak annak építői.
Ha az Úr nem őrzi a várost,
hiába vigyáz az őriző.
Hiába keltek korán,
és ültök későig munkátok mellett,
és esztek fáradsággal szerzett kenyeret:
szeretteinek álmában ád eleget. (Zsolt 127,1–2)
vagy:
Aki a felséges rejtekében, lakik,
aki a Mindenható árnyékában nyugszik,
ezt mondja az Úrnak: Oltalmam és váram,
Istenem, benned bízom!
Szárnyai alatt lesz oltalmad,
pajzs és páncél az ő hűsége.
Nem ér téged veszedelem,
csapás nem közelít házadhoz.
Mert angyalait küldi hozzád,
hogy vigyázzanak rád minden utadon,
kézen hordoznak téged,
hogy meg ne üssed lábadat a kőben. (Zsolt 91,1–.9–12)
Ezután:
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor
és mindörökkön örökké. Ámen.
Imádkozzunk!
Urunk, Istenünk, akitől származik minden jó adomány és tökéletes ajándék:
hálát adunk kegyelmedért, hogy építő munkánk közben támogattál, és ter-
veink végrehajtásához testi-lelki erőt adtál. Fogadd kegyelmedbe fáradozá-
sunk eredményét, hogy ez az épület a te országod ügyét szolgálja, Jézus
Krisztus által. Ámen.
27
background image
3. Bejelentés
Testvéreim az Úrban! Örömmel és hálával jöttünk össze ma ezen a helyen,
mert Isten kegyelméből felépült ez az épület, amely gyülekezetünk lelkészei
számára otthonul szolgál, reménységünk szerint sok nemzedéken át. Ami-
kor most Isten oltalmába ajánljuk ezt a házat, hallgassuk meg először Isten
igéjét!
4. Lekció
A helyzet szerint egyik vagy mindkét lekció olvasható.
Pál apostol ezt írja a kolosséi gyülekezetnek:
Mindenek fölé öltözzétek fel a szeretetet, mert az a tökéletesség köteléke. És
a Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, mert erre hivattatok el egy
testben. És legyetek hálásak. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon:
tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, intsétek egymást zsoltárokkal, dicsé-
retekkel, lelki énekekkel, és hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.
Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, azt mind az Úr Jézus nevében tegyé-
tek, hálát adva Istennek az Atyának, őáltala. (Kol ,1–17)
és/vagy:
Jézus ezt mondja:
Aki hallja az én beszédeimet, és megcselekszi, az hasonló a bölcs emberhez,
aki kősziklára építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a sze-
lek, és rázúdultak arra a házra, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.
És aki hallja az én beszédeimet, és nem cselekszi, az hasonló lesz ahhoz a bo-
lond emberhez, aki fövenyre építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvi-
zek, fújtak a szelek, és rázúdultak arra a házra, és összeomlott, és teljes lett a
pusztulás. (Mt 7,2–27)
5. Igehirdetés
6. Szentelés
Testvéreim az Úrban!
Hallottátok Isten igéjét, amely szilárd alapja egész életünknek, személyes és
családi boldogságunknak. Most pedig hívjuk segítségül az Úr nevét, és
ajánljuk oltalmába ezt a házat.
28
background image
Úr Jézus Krisztus! Nélküled semmit nem tehetünk, de ha közöttünk vagy,
mindent újjá teremtesz. Hallgasd meg könyörgésünket és maradj minden-
kor e ház népével, hogy néked szolgáljon minden munkájuk, békés legyen
kereszthordozásuk, és szent legyen az örömük, a te végtelen szeretetedért,
aki az Atyával és a Fiúval élsz és uralkodol örökkön örökké. Ámen.
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
Az esperes és a gyülekezet együtt mondja a
Miatyánkot.
ESPERES: az épület felé,
áldásra emelt kézzel mondja:
Isten kegyelmébe és oltalmába ajánlom ezt a házat, az Atya és a Fiú és a
Szentlélek nevében. Áldott legyen mindenki, aki átlépi küszöbét, és áldott
legyen mindenki, aki benne lakik. Isten békessége, amely minden emberi
értelmet meghalad, nyugodjék meg ezen a házon és lakóin, hogy a gyüleke-
zet lelkészeinek békés otthona legyen, és rajta keresztül is épüljön Krisztus
egyháza a Szentlélek által nemzedékről nemzedékre. †
7. Befejezés
Az esperes az
ároni áldást mondja.
A gyülekezet
hálaadó éneket énekel.
Ha a helyzet megengedi, a
kapunyitás is ünnepélyesen történhet, például:
ÉPÍTÉSZ:
Isten megsegített minket: elkészült a ház. Átadom kulcsát az egyházmegye
esperesének. Isten áldása legyen a ház lakóin!
ESPERES:
Valóban: mindeddig megsegített minket az Úr! Az ő nevében nyisd meg,
Testvérem, a ház ajtaját, amely mostantól otthonod lesz.
LELKÉSZ:
Az Úr áldja meg bemenetelünket és kimenetelünket mostantól mindörökké.
Először a lelkész lép be a kapun családjával, és sorra üdvözlik a belépőket, az esperest, a gyü-
lekezet vezetőit és presbitereket, ők viszont a bibliai üdvözlettel lépnek be: „Békesség e ház-
nak!” (Lk 1,) Benn a házbeliek kenyérrel és sóval kínálhatják a belépőket, hozzá az imád-
ság: „Kettőt kérünk tőled, Urunk: add meg napi kenyerünket, és bocsásd meg vétkeinket!”
Ezután a lelkész vezetésével váltakozva elmondhatják a 1. zsoltárt az énekeskönyv .
29
background image
énekszáma szerint. Befejezésül az esperes a János-áldást mondja: „Az Úr Jézus Krisztus ke-
gyelme legyen mindnyájatokkal!” (Jel 22,21) Közben a kívül maradt gyülekezet énekelhet.
Ezután átvonulnak a templomba vagy a gyülekezeti terembe, és jegyzőkönyvbe foglalják az
építkezés történetét és a szentelés lefolyását.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek