Konfirmáció

Konfirmációi vizsga rendje - Konfirmációi istentisztelet rendje - Konfirmációi alapigék és áldások

07Konfirmacio343-360.pdf — PDF document, 113Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
VII. konfIrmácIó
1. Konfirmációi vizsga rendje
2. Konfirmációi istentisztelet rendje
3. Konfirmációi alapigék és áldások
background image
background image
A konfirmáció mai formájában többrétű cselekmény, mert benne többféle értékes egyházi
hagyomány és többféle fontos egyházi érdek találkozik. A konfirmáció jellegét meghatároz-
za az, hogy összefüggésben van a gyermekkeresztséggel és az első úrvacsoravétellel.
A konfirmáció a gyermekkeresztség felől nézve az az alkalom, amelynél a felnőtt gyer-
mek vallást tesz arról, hogy megismerte a keresztségben nyert kegyelmet, és hogy ebben a ke-
gyelemben akar járni. A gyermekkeresztség szempontjából tehát nagy hangsúly esik a konfir-
mációi oktatás hitébresztő és hitben erősítő jellegére, hiszen a keresztség hit által üdvözít. A
konfirmációi oktatás ebből a szempontból a keresztséggel összefüggő őskeresztyén katechu-
menátus mai folytatása.
A konfirmandusok már a konfirmációi vizsgán is megvallják hitüket a kérdésekre
adott feleleteikkel. A konfirmációi istentiszteleten pedig először elmondják az Apostoli hit-
vallást, amelyet a kereszteléskor szüleik és keresztszüleik vallottak nevükben. Ezzel kijelentik
a konfirmandusok, hogy hitükkel beleépülnek az egész keresztyénség hívő közösségébe. Ez-
után személyes hitükről tesznek bizonyságot a konfirmációi vallástétel formájában. Ez nem
fogadalom. A hitben való megmaradás és a krisztushoz való hűség nem képezheti fogadalom
tárgyát, mert annak megtartása túlmegy minden emberi lehetőségen. Az a szöveg, amelyet
konfirmációi vallástételnek nevezünk (1Tim 6,12), nem ígéret és nem fogadkozás, hanem
egyrészt bizonyságtétel arról, hogy a konfirmandus hisz krisztusban, és tudatosan vallja egy-
házunk tanítását, másrészt kifejezése annak, hogy szeretne megmaradni ebben a hitben a
Szentlélek segítségével. Helyes, ha a konfirmandusok előre megtanulják a konfirmációi val-
lástétel szövegét: ez jó felkészülés a konfirmációra, amelynek értelme így jobban tudatosul, és
emléke jobban megmarad bennük.
A konfirmáció ugyancsak a gyermekkeresztseg felől nézve a Szentlélek vételének alkal-
ma, bár nem egyetlen és nem is feltétlenül első alkalma. mert a víztől és Szentlélektől születés
összetartozik, ha nem is történik a kettő mindig egyszerre (Jn ,; Apcsel 8,1–17).
A konfirmáció az úrvacsora felől nézve az úrvacsorához bocsátás és az első úrvacsora-
vétel alkalma. Ebből a szempontból külön hangsúly esik nemcsak a konfirmációi vallástétel-
re, hanem a konfirmációi oktatásra és vizsgára is. Evangélikus egyházunk kezdettől fogva
számon kérte az úrvacsorázóktól az evangéliumi tanítás alapvető ismeretét, legalábbis a kis
káté fő részeit. A konfirmációi vizsga tehát ebből a szempontból a reformátorok által beveze-
tett és úrvacsoravétel előtt kötelezővé tett gyónóvizsga mai folytatása. Az úrvacsora szemszö-
géből nézve tehát a konfirmációi oktatás feladata az, hogy megismertesse az úrvacsorához
bocsátandó gyermekeket az evangélikus tanítás egészével. A konfirmációi vizsga értelme vi-
szont az, hogy az úrvacsorára bocsátandók számot adnak az egyház tanításának az ismereté-
ről. A konfirmációi ünnepen pedig külön hangsúlyt kap az úrvacsorára bocsátandóknak az
a kijelentése, hogy ragaszkodnak az evangélikus egyházhoz és tiszta tanításához. mert egyhá-
zunk úrvacsorai közösségben élő hívei a tekintetben is közösséget alkotnak, hogy az evangé-
likus egyház tanítását vallják az evangéliummal egyező tanításnak.
A konfirmációnak tehát két része van: a konfirmációi vizsga, amely a konfirmációi ok-
tatás eredményét viszi a gyülekezet elé, és a konfirmációi istentisztelet, amely rendszerint
magában foglalja a gyónást és úrvacsoraosztást is. A vizsga és az istentisztelet a helyi viszo-
nyok szerint tartható külön helyen és időben vagy együtt, de gondoskodni kell arról, hogy
mindkettő egyforma megbecsülésben részesüljön, és szerves összefüggésük tudatosuljon.

background image
A konfirmációi istentisztelet rendjénél a ., . és 6. pont (hitvallás, kérdés, vallástétel,
konfirmáció, úrvacsorára bocsátás) rendje és szövege nem változtatható meg, és nem hagy-
ható ki.
1. Konfirmációi vizsga rendje
A konfirmációi vizsgának ez a rendje általános útmutatásul szolgál.
A konfirmációi vizsga a konfirmáció lényeges része. Ha tehát a vizsgát a konfirmációi isten-
tisztelettől eltérő helyen és időben tartjuk, akkor is vegyen részt rajta az egyháztanács és a
gyülekezet, a lelkész pedig Luther-kabátban végezze.
1. Ének
2. Bevezetés
Az Atya, fiú, Szentlélek nevében. ámen.
Imádkozzunk!
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy egyszülött fiad vére árán meg-
váltottál, a keresztség által gyermekeiddé fogadtál minket, és igéd tanítása
által megismertetted velünk üdvözítő kegyelmedet. Add nekünk Szentlel-
ked világosságát, hogy most és mindenkor számot tudjunk adni hitünkről,
és félelem nélkül tudjunk bizonyságot tenni végtelen irgalmadról, az Úr Jé-
zus krisztus által. ámen.
keresztyén Testvéreim! Egyházunk hitvallása és szokása szerint az bocsát-
ható az Úr szent vacsorájához, aki ismeri, hiszi és vallja az evangélium taní-
tását Isten üdvözítő kegyelméről a krisztus Jézusban. komoly előkészület
után elérkezett az ideje, hogy konfirmandusaink számot adjanak Isten igéjé-
nek és az egyház tanításának ismeretéről, és vallást tegyenek az Úr Jézus
krisztusba vetett hitükről. A gyülekezet szeretetébe ajánlva felhívom őket
egyenként név szerint.
Névsorolvasás. Az illető gyermek feláll.
Adja Isten, hogy az ítélet napján mindezek a nevek felolvastassanak az élet
könyvéből.
A lelkész ezen a helyen
beszámolhat a konfirmációi oktatásról, időtartamáról, anyagá-
ról, a munka körülményeiről, a kiosztott Bibliákról és énekeskönyvekről, a gyermekek
részvételéről, egyesek hosszabb akadályoztatásáról stb.
6
background image
most pedig kérem a konfirmandusokat, hogy bátran és igaz meggyőződé-
sük szerint feleljenek kérdéseimre. kérem a gyülekezetet is, hogy figyelem-
mel és szeretettel hallgassa meg őket.
3. vizsga
4. zárószó
A lelkész az alkalomhoz illő zárószót mondhat saját szavaival: összefoglalja a vizsga
eredményét, konfirmációra bocsátja a konfirmandusokat, és hirdeti a konfirmáció
időpontját. Előtte megszólalhat egy konfirmandus a társai, és a felügyelő a gyülekezet
nevében.
Konfirmandus
kedves Szüleink és keresztszüleink, szeretett Lelkipásztorunk, keresztyén Gyülekezet!
Örömmel és boldogan teszünk bizonyságot arról, hogy megismerhettük Isten végtelen irgal-
mát és atyai szeretetét a Jézus krisztusban. köszönjük ezt Isten után kedves Szüleinknek, ke-
resztszüleinknek, Lelkipásztorunknak és Gyülekezetünknek. Tudjuk, hogy sok fáradozásukat
és szeretetüket soha meg nem hálálhatjuk. Bánjuk, hogy magaviseletünkkel gyakran okoz-
tunk szomorúságot. De amikor most Isten kegyelméből először készülünk az Úr asztalához,
szeretettel kérjük, bocsássák meg ifjúságunk vétkeit. álljanak mellénk ezután is hitükkel, sze-
retetükkel és imádságukkal, hogy evangélikus keresztyén egyházunk hűséges tagjai legyünk,
és szeretettel szolgáljunk hazánknak, népünknek és embertársainknak, Isten dicsőségére.
vagy:
Első konfirmandus a szülőkhöz:
Első szavunk hozzátok szól, kedves Szüleink!
Ti kulcsoltátok először imádságra kezünket, ti vezettetek először templomba, és ti beszélte-
tek nekünk először az Úr Jézus krisztusról. Hálasán köszönjük sok fáradozásotokat. Hisszük,
hogy Jézus krisztus a mi megváltónk, és örömmel készülünk megterített asztalához. kérjük,
bocsássátok meg mindazt, amivel vétkeztünk ellenetek, és kísérjetek minket ezután is imád-
ságos szeretettel. Hisszük, hogy kölcsönös szeretetünk mélyebb és erősebb lesz az Úr Jézus
krisztusban. Ehhez kérjük Isten kegyelmét.
Második konfirmandus a keresztszülőkhöz:
kedves keresztszüleink! ma előttetek is hálás szívvel állunk meg, mert ti is hordoztátok ér-
tünk a felelősséget Isten előtt. köszönjük minden imádságotokat. kérünk, megbocsátó szere-
tettel könyörögjetek értünk, hogy Isten kegyelme kárba ne vesszen rajtunk. Isten áldása kísér-
jen tovább utunkon, hogy együtt épüljünk és növekedjünk a hitben.
Harmadik konfirmandus a gyülekezethez:
keresztyén Gyülekezet! mindnyájan érezzük konfirmációi ünnepünk jelentőségét életünkben.
Vallást teszünk a mi Urunk Jézus krisztusba vetett hitünkről, és a gyülekezet úrvacsorával
élő tagjai sorába lépünk. Ez arra kötelez minket, hogy Urunk szeretetéről ne csak szánkkal,
hanem még inkább tiszta életünk és jó cselekedeteink csendes bizonyságtételével tanúskod-
junk. kevés ehhez a mi erőnk, de Isten kegyelme nekünk is elég. kérjük azért imádságaito-
7
background image
kat, bátorító szavaitokat. fogadjatok szeretettel közétek, hogy veletek együtt evangélikus egy-
házunk hű tagjai legyünk.
felügyelő (presbiter)
köszönetet mond a lelkész munkájáért, szól a krisztusban kapott kegyelem nagyságáról, örö-
mének ad kifejezést, hogy ezt a konfirmandusok is megismerték, és Isten áldását kéri életükre.
Lelkész
kedves konfirmandusok! A kérdéseimre adott feleletek tanúsítják, hogy fő
tételei szerint ismeritek a krisztusba vetett hitünk igazságát, evangélikus
egyházunk tanítását. Ezért most a konfirmációra bocsátlak, és intelek tite-
ket: legyen gondotok arra, hogy növekedjetek a kegyelemben, az Úr Jézus
krisztus ismeretében. ámen.
5. Befejezés
A befejezés elmarad, és következik a konfirmációi ének és a konfirmációi igehirdetés,
ha a konfirmációi vizsga a konfirmációi istentisztelettel együtt történik.
Hirdetés
Bejelentem, hogy a konfirmációi istentisztelet …-kor lesz a templomban, és
ezzel kapcsolatban megterítjük az Úr szent asztalát. Szeretettel kérjük a gyü-
lekezet részvételét és imádságát.
imádság
Imádkozzunk!
áldunk és magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert azt akarod, hogy
minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Hálát adunk,
hogy üdvözítő akaratod végrehajtására közbenjáróul adtad nekünk egyszü-
lött fiadat. Hálát adunk, hogy evangéliumod által nemzedékről nemzedék-
re hirdetteted igazságodat, és velünk is megismertetted üdvözítő Urunkat.
kérünk, add nekünk Szentlelked erejét, hogy megmaradjunk Jézus krisz-
tusnál az igaz hitben, neked szolgáljunk szeretetben, egykor pedig a rész
szerint való ismeret helyett színről színre lássunk, és örökké magasztaljunk
téged az üdvözültek seregében. Az Úr Jézus krisztus által. ámen.
miatyánk
áldás
Ének
8
background image
2. Konfirmációi istentiszteLet rendje
A konfirmandusok és a presbiterek megfelelő helyen gyülekeznek, és rendben vonulnak a
templomba: presbiterek, lelkész, konfirmandusok.
A konfirmandusok a hitvallástételtől az úrvacsoravételig és az úrvacsora befejezésénél
az oltár előtt állnak. kezdettől fogva is állhatnak. Ülőhelyükről gondoskodni kell, ha az isten-
tisztelet konfirmációi vizsgával kezdődik.
1. Bevezetés
Háromféleképpen kezdhető a konfirmációi istentisztelet:
A.
Vasárnapi rend szerint
A vasárnap rendje a lekcióig, a hitvallás nélkül
konfirmációi ének
B.
Konfirmációi vizsgával
konfirmációi vizsga a zárószóig
konfirmációi ének
c.
Következő rend szerint
konfirmációi ének
Bevezető imádság
Az Atya, fiú, Szentlélek nevében. ámen.
Imádkozzunk!
Szerető mennyei Atyánk! áldunk és magasztalunk téged, hogy ezeket a
konfirmandusokat mindeddig védted és őrizted kegyelmeddel, és megis-
mertetted velük egyszülött fiadat, a mi Urunkat és megváltónkat. kérünk,
ne vond meg tőlük áldásodat ma sem, hanem tekints rájuk kegyelmesen, és
add nekik Szentlelkedet, hogy növekedjenek az igazság ismeretében, és
megálljanak a hitben mindvégig, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
2. Konfirmációi igehirdetés
oltár elől, esetleg szószékről.
3. Konfirmandusok éneke vagy gyülekezeti ének
4. Hitvallástétel
A konfirmandusok felállnak az oltár terében.
kedves konfirmandusok! Isten az Úr Jézus krisztusért a szent keresztség-
ben gyermekeivé fogadott titeket, amikor még nem tudtátok megvallani hi-

background image
teteket. konfirmációi vizsgátokon számot adtatok arról, hogy ismeritek ke-
resztyén hitünk alapvető igazságait és evangélikus egyházunk tanítását. El-
jött azért most az ideje annak, hogy Isten színe előtt a keresztyén gyülekezet
jelenlétében vallást tegyetek hitetekről: a keresztségben nyert kegyelemről, a
Jézus krisztus vére árán szerzett bűnbocsánatról és az örök élet reménységé-
ről. Először mondjátok el az egész keresztyénség hitvallását, amelyet a ke-
reszteléskor szüleitek és keresztszüleitek vallottak a ti nevetekben. A gyüle-
kezet ezt állva hallgassa meg!
A gyülekezet feláll.
konfIrmAnDUSok:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek te-
remtőjében. És Jézus krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunk-
ban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz máriától, szenvedett
Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a
poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a menny-
be, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket
és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök
életet. ámen.
kérdem tőletek:
Akartok-e ebben a hitben megmaradni, és evangélikus keresztyén hitetekről
kitartó hűséggel és szolgáló szeretettel bizonyságot tenni? Akartok-e?
konfIrmAnDUSok: Akarok.
Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést az ő tetszése szerint.
mondjátok el tehát a konfirmációi vallástételt!
konfIrmAnDUSok:
Én, n. n.,
hálát adok Istennek, az én Teremtőmnek,
hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott.
Hiszem, hogy Jézus krisztus az én Uram és megváltóm,
aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten.
Vallom az evangélikus keresztyén egyház

background image
tiszta és igaz tanítását,
és hozzá hűséggel ragaszkodom.
kérem a Szentlélek világosságát és erejét,
hogy a bűn ellen harcoljak,
a szeretetben növekedjek,
és a hitben megálljak
mindhalálig. ámen.
A gyülekezet leül.
5. Konfirmáció
keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úrban! Hívjuk segítségül Isten Szent-
lelkét, hogy ő maga világosítsa és erősítse meg a hitben ezeket a konfirman-
dus testvéreinket, és minket mindnyájunkat! Énekeljük el a „Jövel, Szentlé-
lek Úristen” kezdetű éneket!
LELkÉSZ: ha lehetséges, intonálja, és a gyülekezettel együtt, orgonaszó nél-
kül énekli az első verset.
LELkÉSZ és GYÜLEkEZET:
Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be szíveinket bőven mennyei ajándékoddal,
Szívbéli szent buzgósággal, melynek isteni ereje Sok népet egy hitre vive. Légy
velünk is, te népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel! Halleluja, Halleluja!
LELkÉSZ közvetlenül folytatja:
Jövel, Teremtő Szentlélek!
mert gyenge a mi erőnk, és gyarló a mi szívünk.
magunktól nem tudunk krisztusban hinni,
sem nála megmaradni.
De benned reménykedünk:
te minket is újjáteremthetsz!
Szánj meg minket és ezeket a testvéreinket,
akik most szép vallást tettek sok tanúbizonyság előtt.
Világosítsd meg őket, hogy krisztushoz térjenek.
Győzd meg őket, hogy krisztusban higgyenek.
Bátorítsd őket, hogy krisztust kövessék.
Erősítsd őket, hogy krisztushoz ragaszkodjanak.
Szenteld meg őket, és minket mindnyájunkat!
Jövel, Szentlélek, szállj le ránk! ámen.
1
background image
LELkÉSZ a konfirmandusokhoz:
konfirmandus Testvéreim!
Járuljatok az Úr oltárához, és vegyétek az Úr áldását egyenként.
A konfirmandusok soronként vagy kisebb csoportokban az oltárhoz térdelnek, a lel-
kész először egyenként kezet fog velük, nevüket olvassa, és íráshellyel áldást mond, az-
után leteszi az agendát, újra végigmegy a soron, és a következő áldást mondja ketten-
ként kézrátétellel.
Ha ez nem lehetséges, akkor a lelkész az íráshely mondása közben egyenként végzi a
kézrátételt, és az oltárhoz visszalépve áldásra emelt kézzel egyszerre mondja valameny-
nyi konfirmandusra a következő áldást.
Az Atya, fiú, Szentlélek áldjon meg és erősítsen meg titeket, hogy megállja-
tok a hitben mindvégig. † ámen.
Több helyen eközben szól az orgona, és meghúzzák a harangokat. Helyesebb, ha teljes
csendben, az egész gyülekezet számára jól érthetően mondja a lelkész a neveket és az
igéket.
6. Úrvacsorához bocsátás
LELkÉSZ a konfirmandusokhoz:
konfirmált Testvéreim! Egyházunk rendje szerint ezek után ti is részesül-
hettek az Úr szent vacsorájában. Intelek is titeket, hogy az Úr szent asztalá-
hoz örömmel járuljatok, Isten igéjét buzgón hallgassátok és tanuljátok, a
gyülekezet életében testvéri szeretettel vegyetek részt, és meg ne feledkezze-
tek az Úr szaváról: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!”
ámen.
7. confirma vagy énekvers
Az egész gyülekezet együtt énekli a
confirmát, énekeskönyv . szám.
Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk,
és ne hagyd el népedet, kezeid alkotását!
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk,
és tartsd meg, akiket megváltottál véred árán!
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk,
és egyesítsd híveidet békességben!
Dicsőség az Atyának és a fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
ámen.
2
background image
Helyette
énekvers énekelhető, például:
Atyának, fiúnak: ,2
Jézus, te a szőlőtő: ,
Jer, világosság, ragyogj felénk: 22,2
Szentlélek Isten, légy velünk: 26,1
Szentlélek Isten, vezérünk: 28,
kelj fel, kelj fel, fényes nap: 26,1.6
Bátoríts, Szentlélek: 282,
Hiszek, Uram, de erősíts: 18,
8. folytatás vagy befejezés
A konfirmációi istentisztelet rendszerint gyónással és úrvacsorával végződik. Ha azon-
ban nem biztosítható, hogy azon a gyülekezet többsége mindvégig együtt maradjon,
helyesebb a konfirmációi istentiszteletet imádsággal, áldással és énekkel befejezni, és
azután tartani a gyónást és úrvacsorát.
Hirdetés
Hirdetem a keresztyén gyülekezetnek, hogy megterítettük az Úr szent aszta-
lát a konfirmáltak és híveink számára. Szeretettel hívunk mindenkit az úr-
vacsorai közösségbe.
a. folytatás gyónással és úrvacsorával
Az úrvacsora végén a szokásos hálaadó imádság helyett a konfirmációt befejező imád-
ságok egyikét is lehet olvasni.
B. Befejezés, azután gyónás és úrvacsora
Imádkozzunk!
Hálát adunk neked, Urunk, hogy naponként megújuló kegyelmedet ma is
kiárasztottad reánk és a most konfirmált testvéreinkre. kérünk, tartsd meg
őket az igaz hitben és az irántad való engedelmességben. Add, hogy semmi
el ne tántorítsa őket attól a hitvallástól, amelyet szívvel-szájjal vallottak ma
színed előtt. Erősíts meg mindnyájunkat a benned való hitben, a szeretetben
és az örök élet reménységében, hogy életünk és halálunk rólad tegyen
bizonyságot, az Úr Jézus krisztus által. ámen.
vagy:
mennyei Atyánk, aki elkezdted és be is végzed bennünk mindazt, ami jó: ké-
rünk, őrizd meg fiatal testvéreinket, akiket egyházadnak ajándékoztál, az
igaz hitben és a neked való engedelmességben. Engedd, hogy Szentlelked ál-
tal növekedjenek és erősödjenek a te megismerésedben és a veled való kö-

background image
zösségben, szüleik, keresztszüleik és az egész gyülekezet örömére és a te di-
csőségedre. oltalmazd meg őket minden veszedelem, megpróbáltatás és kí-
sértés között. Adj nekik győzelmet a bűn felett, és megmaradást a hozzád
való hűségben. Tedd őket gyülekezetünk felelős, szeretetben munkálkodó
tagjaivá. neveld őket szolgáló életre, hogy a te szereteted tanúi legyenek,
szóval és cselekedettel az emberek között. neked mondunk most köszöne-
tet ennek a mai ünnepnek minden öröméért és szépségéért. Legyen a te
nagy nevednek, Atya, fiú és Szentlélek Úristen, dicséret és hálaadás mind-
örökké. ámen.
miatyánk
ároni áldás
Ének
gyónás
Úrvacsora
Az úrvacsora végén a konfirmáltak ismét felállnak az oltár elé a hálaadó imádsághoz,
és a záróének után rendben vonulnak ki a lelkész nyomában.
3. Konfirmációi aLapigÉK És áLdásoK
Lásd a keresztelési alapigéket is!
móz ,1: Irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem hagy el téged.
móz ,.: Tudd meg azért ma, és szívleld meg, hogy az Úr az Isten fenn
a mennyben és lenn a földön: nincs más! Tartsd meg az ő rendelkezéseit és
parancsolatait.
móz 6,: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes telkedből és
teljes erődből.
móz ,2: Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass az ő szavára, és ragasz-
kodjál hozzá.
1Sám 12,2: ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szí-
vetekből.
neh 8,1: ne bánkódjatok, mert az Úr erőt ad nektek.
Zsolt 2,1: Az Úr minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtart-
ják szövetségét és parancsolatait.

background image
Zsolt ,: Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember,
aki benne bízik.
Zsolt ,: Istenem, abban telik kedvem, hogy akaratodat cselekszem, és tör-
vényed szívemben van.
Zsolt 7,28: Isten közelsége jó nékem! Istenbe, az én Uramba vetem remény-
ségemet.
Zsolt 1,2: áldjad, én lelkem, az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jótéte-
ményéről.
Zsolt 11,1: Lábam előtt fáklya a te igéd, és világosság az én utamon.
Zsolt 121,7: Az Úr megőriz téged minden rossztól, megőrzi lelkedet.
Zsolt 128,1: Boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.
Zsolt 1,7: Az Úrnál van a kegyelem, és nála bőségesen van megváltás.
Péld 2,26: Add nekem fiam, a te szívedet, és a te szemeid gyönyörködjenek
az én utaimban.
Préd 11,: Örülj a te ifjúkorodban, és legyen vidám a te szíved ifjúságod ide-
jén, és járj a te szívednek utaiban és szemeidnek látásaiban; de tudd meg,
hogy Isten téged mindezért ítélet elé állít.
Ézs ,1: Akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szárnyra kelnek,
mint a sas, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el.
Ézs ,1: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém
vagy.
Ézs ,6: keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg
közel van.
ám ,: Így szól az Úr: Engem keressetek, és éltek!
mt ,7: Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
mt ,8: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.
mt ,: Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
mt ,16: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a
ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
mt 6,2: Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben.
mt 6,21: Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.
mt 6,: keressétek először Isten országát és igazságát, és ezek mind meg-
adatnak nektek.
mt 7,7: kérjetek, és adatik nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és
megnyittatik nektek.
mt 7,12: Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek velük.

background image
mt 7,1.1: menjetek be a szoros kapun. mert szoros az a kapu, és keskeny
az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.
mt 7,21: nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja
nekem: Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
mt 1,22: Aki mindvégig kitart, az üdvözül.
mt 1,2: Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az
én mennyei Atyám előtt.
mt 1,: Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez,
amelyet az ember, amikor megtalál, elrejt, és örömében elmegy, eladja min-
denét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet.
mt 1,: Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket
keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, és
megvásárolja azt.
Lk ,2: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az
ő keresztjét mindennap, és kövessen engem.
Lk 1,2: Örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.
Jn 1,12: Akik befogadták őt, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten
gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében.
Jn 1,16: Az ő teljességéből vettünk mindnyájan, mégpedig kegyelmet kegye-
lemre.
Jn ,17: Isten nem azért küldte az ő fiát a világba, hogy elítélje a világot,
hanem hogy üdvözüljön a világ őáltala.
Jn ,2: Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki hallja az én beszédemet,
és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van.
Jn 6,: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, meg nem éhezik, és
aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha.
Jn 6,7: Akit nekem ad az Atya, az énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt
én semmiképpen ki nem vetem.
Jn 6,68.6: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van tenálad. És mi
hisszük, és megismertük, hogy te vagy a krisztus, az élő Isten fia.
Jn 8,12: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétség-
ben, hanem övé az élet világossága.
Jn 1,1: Én vagyok a jó pásztor: én ismerem az enyéimet, és az enyéim
ismernek engem.
Jn 1,27: Az én juhaim hallgatnak az én hangomra, és én ismerem őket, és
ők követnek engem.
6
background image
Jn 1,: Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek : ahogyan
én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.
Jn 1,6: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához,
hanem csak énáltalam.
Jn 1,21: Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret
engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám: én is szeretni fogom
őt, és kijelentem neki magamat.
Jn 1,: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én
őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit nem tehettek.
Jn 1,16: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak, és én ren-
deltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és megma-
radjon a ti gyümölcsötök, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek.
Jn 2,2: Boldogok, akik nem látnak, és hisznek.
Apcsel ,12: nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem adatott az
emberek között az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.
Apcsel 2,2: most pedig ajánlak titeket az Úrnak és az ő kegyelme Igéjé-
nek, aki felépíthet titeket, és örökséget adhat nektek a szentek között.
róm 1,16: nem szégyellem a krisztus evangéliumát, mert Isten ereje az
minden hívőnek üdvösségére.
róm 8,1: Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.
róm 8,28: Tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra
van.
róm 1,: Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy az
Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.
róm 1,11: Senki nem szégyenül meg, aki őbenne hisz.
róm 1,1: Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül.
róm 12,1: Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos istentiszte-
letként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Isten-
nek.
róm 12,17.18: Senkinek rosszal rosszért ne fizessetek. Legyen gondotok ar-
ra, ami minden ember előtt tisztességes. Ha lehetséges, amennyiben rajtatok
áll, éljetek minden emberrel békességben.
róm 12,21: ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval.
róm 1,7.8: közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg ön-
magának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk
meg, ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.
7
background image
róm 1,1: Törekedjünk azokra, amik a békességet és egymás építését szol-
gálják.
róm 1,1: A reménység Istene töltsön be titeket teljes örömmel és békes-
séggel a hit által, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
1kor ,11: más alapot senki nem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus
krisztus.
1kor 6,2: áron vétettetek meg; dicsőítsétek tehát Istent a ti testetekben és
lelketekben, amelyek Istenéi.
2kor ,1: mindnyájunknak meg kell jelennünk a krisztus ítélőszéke előtt,
hogy mindenki megkapja, amit érdemelt aszerint, amit e testben cseleke-
dett, akár jót, akár rosszat.
2kor ,17: Ha valaki krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme,
új jött létre.
2kor 12,: Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér
célhoz.
2kor 1,1: Az Úr Jézus krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek
közössége legyen mindnyájatokkal.
Gal 6,: A jó cselekvésében meg ne fáradjunk, mert a maga idejében ara-
tunk, ha meg nem lankadunk.
Ef ,17.1: krisztus lakozzék a hit által szívetekben, hogy a szeretetben meg-
gyökerezzetek, és megismerjétek krisztusnak minden ismeretet meghaladó
szeretetét.
Ef ,: Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.
Ef ,1: Az igazsághoz ragaszkodva szeretetben, növekedjünk fel minde-
nestől őhozzá, aki a fej, a krisztus.
Ef ,2: Járjatok szeretetben, ahogyan krisztus is szeretett titeket.
Ef ,8: mint a világosság fiai, úgy járjatok.
fil 1,6: meg vagyok győződve arról, hogy aki bennetek elkezdte a jót, elvég-
zi azt a krisztus Jézus napjára.
fil 2,12.1: félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert az
Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést is az ő jó tetszése
szerint.
fil ,: A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt.
fil ,1: mindenre van erőm a krisztusban, aki engem megerősít.
kol 2,6: Ahogyan befogadtátok a krisztus Jézust, az Urat, úgy éljetek is
őbenne!
8
background image
kol ,1: krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, mert erre hívatta-
tok el az egy testben; és legyetek hálásak.
kol ,17: Amit szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, és
adjatok hálát Istennek, az Atyának őáltala.
2Thessz ,: Az Úr irányítsa szíveteket Isten szeretetére és krisztus állhata-
tosságára.
1Tim 2,: Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság
megismerésére eljusson.
1Tim 2,.6: Egy az Isten, egy a közbenjáró Isten és az emberek között,
krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért.
1Tim 6,6: Valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel.
1Tim 6,12: Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet,
amelyre elhívattál, és amelyről vallást tettél szép vallástétellel sok tanú előtt.
2Tim 1,1: A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlé-
lek által.
2Tim 2,: Ha valaki versenyez is, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen
küzd.
2Tim 2,1: megáll az Isten által lefektetett szilárd alap, melynek pecsétje ez:
Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vall-
ja!
2Tim 2,22: Törekedjél az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azok-
kal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.
Zsid 1,2: ragaszkodjunk a reménység hitvallásához ingadozás nélkül,
mert hű az, aki ígéretet tett.
Zsid 1,2: Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetekre
buzdítsuk.
Zsid 1,6: állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát csele-
kedjetek, és elnyerjétek az ígéretet.
Zsid 12,1: Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, mert
e nélkül senki sem látja meg az Urat.
Zsid 1,8: Jézus krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.
Zsid 1,: Jó dolog, ha kegyelemtől erősödik meg a szív.
Zsid 1,2.21: A békesség Istene tegyen készségessé titeket minden jóra,
hogy cselekedjétek az ő akaratát, Jézus krisztus által, akinek dicsőség örök-
kön örökké. ámen.
Jak 1,22: Az igének pedig cselekvői legyetek, és ne csak hallgatói, hogy meg
ne csaljátok magatokat.

background image
1Pt 2,: Ti magatok is mint élő kövek épüljetek lelki házzá, legyetek szent
papsággá, áldozzatok lelki áldozatokkal, amelyek kedvesek Istennek a Jézus
krisztus által.
1Jn 1,7: Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban
van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére meg-
tisztít minket minden bűntől.
1Jn 2,2: Ő engesztelés a mi bűneinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az
egész világ bűneiért is.
1Jn 2,17: A világ elmúlik és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cse-
lekszi, megmarad örökké.
1Jn 2,28: maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizodalmunk
legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
1Jn ,18: ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igaz-
sággal.
1Jn ,16: Az Isten szeretet: és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és
az Isten őbenne.
1Jn ,1: mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.
1Jn ,: Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő pa-
rancsolatai pedig nem nehezek.
Jel 2,1: Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.
Jel ,: Aki győz, azt fehér ruhába öltöztetik, és annak nevét nem törlöm ki
az élet könyvéből, és vallást teszek az ő nevéről az én Atyám előtt és az ő
angyalai előtt.
Jel ,11: Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
6
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek