Istentiszteleti rendek

A vasárnapi istentisztelet énekverses rendje - A vasárnapi istentisztelet liturgikus rendje - A vasárnapi istentisztelet rövid rendje - A mindennapi istentisztelet énekverses rendje - A mindennapi istentisztelet liturgikus rendje - A mindennapi istentisztelet rövid rendje - Karácsonyi istentisztelet rendje - Passiói istentisztelet rendje

02Istentiszteleti_rendek_027-088.pdf — PDF document, 316Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
II. IstentIszteletI rendek
1. A vasárnapi istentisztelet énekverses rendje
2. A vasárnapi istentisztelet liturgikus rendje
3. A vasárnapi istentisztelet rövid rendje
4. A mindennapi istentisztelet énekverses rendje
5. A mindennapi istentisztelet liturgikus rendje
6. A mindennapi istentisztelet rövid rendje
7. Karácsonyi istentisztelet rendje
8. Passiói istentisztelet rendje
background image
background image
A vAsárnAPi istentisztelet rendje
A vasárnapi (ünnepi) istentiszteleti rend magában foglalja az igeszolgálat, a gyónás és az úr-
vacsora rendjét a bevezetés és a befejezés rendjével együtt. Az istentisztelet két fő része folyta-
tólagosan következhet egymás után, de az igeszolgálat, valamint a gyónás és az úrvacsora kü-
lön is végezhető.
A vasárnapi istentisztelet igeszolgálati része mint prédikációs istentisztelet önmagában
is teljes értékű istentisztelet: azzá teszi az élő Úr ige által ható és cselekvő jelenléte. nem
mondhatjuk tehát, hogy csak az a teljes istentisztelet, amelyben úrvacsora is van, vagy hogy az
úrvacsora az istentisztelet csúcspontja. Mivel azonban az úrvacsora hagyományos istentisz-
teleti kereteink között többnyire háttérbe szorult a prédikációs istentisztelethez képest, töreked-
nünk kell arra, hogy az úrvacsora megkapja méltó helyét a gyülekezet istentiszteleti életében
és a hívők tudatában. ennek érdekében bölcs mérlegeléssel és a gyülekezet meghallgatásával
kell eldöntenünk, hogy a vasárnapi istentisztelet két fő részét folytatólagosan vagy külön tart-
suk. Mert a vasárnapi istentisztelet mindegyik részének külön is megvan a sajátos jellege és
rendeltetése. Az igeszolgálat missziói, evangelizáló és tanító jellegű, és nyitva áll mindenki
számára. Az úrvacsora szentségi közösség az önmagát feláldozó, megdicsőült Úrral, és a hí-
vőknek adatott. Az egyház ezt a különbséget az apostoli kor óta fenntartotta, és a nem hívő-
ket és fel nem készülteket elbocsátotta akkor is, ha az igeszolgálat után közvetlenül folytatták
a hívők istentiszteletét. ezt a különbségtételt érdemes figyelembe vennünk. nem tanácsos az
igeszolgálatot, a gyónást és az úrvacsorát elbocsátás nélkül folytatólagosan tartani: ha a jelen-
levők többsége nem vesz részt az úrvacsorában, ha a gyülekezet jelentékeny része mégis tá-
vozik a gyónás előtt, és ha a gyülekezet visszatartása miatt nem biztosítható a kellő idő és
nyugalom a gyónáshoz és az úrvacsorához. Minden ilyen esetben helyesebb az igeszolgálat
befejezése, mint az igeszolgálat és az úrvacsora liturgikus egységének formális fenntartása. A
döntő szempont nem az úrvacsorai alkalmak és a résztvevők számának növelése, hanem az,
hogy a gyülekezet és az egyes hívők életében az úrvacsora megkapja rendeltetésszerű helyét,
hogy a gyülekezet az úrvacsorát méltóképpen ünnepelje, hogy azzal a hívők felkészülten, lel-
ki megújulásukra és üdvösségükre éljenek, és magukkal vigyék életükbe annak áldását és el-
kötelezését.
Az istentisztelet bevezető része
A vasárnapi istentisztelet bevezető része a kezdő énektől az óegyházi kollektáig alkalmas arra,
hogy a gyülekezetet bevonjuk az istentisztelet menetébe.
A bevezető zsoltár nagyrészt azonos az óegyházi introitusokkal. Az énekverses rendben
is együtt mondhatja a gyülekezet a bevezető zsoltárt, erre felhasználhatók a III. fejezetben kö-
zölt zsoltárok, amelyek szövege megtalálható énekeskönyvünkben a 18–37. énekszámok alatt.
Éneklésük felkészülést igényel, ezért éneklésüket az ifjúság vagy egy kisebb kar vezetheti.
A gyülekezet üdvözlésével, a bűnvallás és a kegyelemhirdetés néhány szavas bevezeté-
sével közvetlenebbé tettük istentiszteletünk bevezetését.
A bűnvalló imádsághoz az állandó szöveget használhatjuk, főként amikor nincs gyó-
nás és úrvacsora. Az állandó szöveget a gyülekezet idővel megtanulja, és együtt mondhatja.
rövid imádságként a lelkész mindig az óegyházi kollektát olvassa, amelynek állandó
záró formulája lehetővé teszi, hogy a gyülekezet rámondja az áment. Helyes erre már az ének-
verses rendben is rászoktatni a gyülekezetet.

background image
Az istentisztelet igeszolgálAti része
lekcióként mindig az előírt óegyházi perikópát vagy perikópákat olvassuk. A lekció olvasását
átveheti egy erre kijelölt és megbízott egyháztag.
A lekciót a lelkész néhány szóval bevezetheti a perikóparendünk alapján, utalva az egy-
házi év időszakának jellegére és a vasárnap témájára.
A hitvallás a különböző egyházak liturgiájában különböző helyen és különböző értel-
mezéssel szerepel. ez önmagában mutatja, hogy téves a hitvallás egysíkú értelmezése. ren-
dünkben a lekció után Isten magasztalásaként szerepel. Az igehirdetés előtti helyzetében pe-
dig evangélikus-lutheri értelmezés szerint arra figyelmeztet, hogy az igehirdetés nem egyet-
len textuson, hanem a teljes kinyilatkoztatáson alapul, amelynek tartalmát az egyház közös
hitvallásban fogalmazta meg.
Istentiszteleti rendünk nemcsak az Apostoli, hanem a niceai hitvallás közös elmondá-
sát is javasolja. Mivel a niceai hitvallás a keresztyénség utolsó közös hitvallása, helyes, ha
gyülekezeteink megtanulják és használják, esetleg időközönként váltakozva az Apostoli hit-
vallással.
Az áltAlános Könyörgő imádság
Az általános könyörgő imádság hangsúlyos része a gyülekezeti istentiszteletnek: megfelelő
időt és figyelmet kell rá fordítani. kifejezése annak, hogy minden gyülekezet istentisztelete
beleépül az egész egyház és az egész emberiség életébe. A gyülekezet imádságába foglalja és
Isten elé viszi az egyház és a világ gondját. Világos és egyszerű felépítése lehetővé teszi a ké-
rések helyzetre alkalmazását, események, személyes ügyek beépítését a közös imádságba. Az
általános könyörgő imádságok hagyományos és újra felfedezett formái lehetővé teszik a gyü-
lekezet és a gyülekezeti tagok bekapcsolódását is.
A gyüleKezeti gyónás
egyházunk rendje szerint az úrvacsorához járulók előzetesen gyülekezeti gyónásban vesznek
részt.
A gyülekezeti gyónás elvileg tartható az istentisztelet előtt vagy a megelőző napon, ha
biztosítható, hogy azon mindenki részt vesz, aki úrvacsorához járul. Mivel ez adott körülmé-
nyeink között csak kivételesen volna biztosítható, és azzal is kell számolnunk, hogy az igehir-
detés ébreszti fel a bűntudatot, és érleli meg a döntést az úrvacsoravétel mellett, a rend az,
hogy a gyülekezeti gyónás közvetlenül megelőzi az úrvacsorát.
A gyónási beszéd, a gyónási lekciók és a gyónási kérdések értelme az, hogy testvéri se-
gítséget nyújtunk a bűnök felismerésére és megbánására, ami azután a gyónó imádságban
kap közös kifejezést. kívánatos, hogy a közös gyónó imádság szövegét a gyülekezet ismerje
és együtt mondja. szövegét az énekeskönyv istentiszteleti rendje is tartalmazza.
A gyülekezeti gyónást hitvallásainkkal egyezően a feloldozásért mint az evangélium
egyik nélkülözhetetlen formájáért gyakoroljuk. A feloldozás alapja tehát nem a gyónás vagy
a gyónási kérdésekre adott válasz, hanem Jézus krisztus rendelése, amelyre a feloldozás előtt
hivatkozunk. A bűnök megtartására emlékeztet Jézus szava, és az általános feloldozás szövege
3
background image
is hangsúlyozza, hogy a bűnbocsánat a bűnbánó híveknek szól, ezért nem kell külön kijelen-
tenünk a feloldozás mellett a bűnök megtartását, a retenciót. szükség esetén a megelőző
gyónási beszéd háríthatja el a kegyelem könnyelmű elfogadását.
Ébren kell tartanunk annak tudatát, hogy a gyónás és a feloldozás Istenhez való viszo-
nyunkat rendezi, de nem ment fel az alól, hogy embertársunkkal szemben elkövetett vétkün-
ket megbánjuk, neki megvalljuk, a megromlott viszonyt rendezzük, és hibánk következmé-
nyét, ha lehet, elhárítsuk.
A személyes feloldozás a személyes bűnvalláshoz tartozik, ezért nem kapcsoljuk az ál-
talános gyónáshoz, sem az úrvacsoravételhez. Ha valaki az általános gyónással és feloldozás-
sal kapcsolatban bizonytalanságban marad, hogy neki is szól-e a bűnbocsánat, vagy egyéb-
ként sem tud megbirkózni bűneivel, azon segíthet a lelkipásztori beszélgetés és személyes
gyónás, amelynél a személyes bűnvallásra következhet a személyes feloldozás.
Az úrvAcsorA
Az úrvacsora rendszerint a gyónáshoz és feloldozáshoz csatlakozik.
Az úrvacsora elvileg nyitott minden hívő számára. Miután a gyónásban mindenkit figyel-
meztettünk önvizsgálatra, és segítettünk a felkészülésben, mindenki maga felel lelkiismereté-
ben Isten előtt, hogy méltón veszi-e az Úr szent vacsoráját. tehetjük ezt azért, mert hisszük,
hogy az úrvacsorában maga az élő Úr cselekszik, ébreszt bűnbánatot és hitet, és építi egyháza
közösségét.
Az úrvacsora alaphangját és rendjét meghatározza az, hogy azt Jézus krisztus rendelése,
az apostoli hagyomány, az evangélikus hitvallások és hitünk szerint meg kell különböztetni
minden más vallásos és világi étkezéstől: nem kenyércsoda és nem kánai menyegző, már nem
a régi páskavacsora és még nem az eljövendő világ örömlakomája, hanem az Úr szent vacso-
rája, amelyet a földön élő és bűnökkel küzdő egyháza számára rendelt, amelyben a feltámadt
és élő Úr önmagát feláldozza, megosztja és elosztja, és így egyesíti és vonja közösségbe híveit.
emlékeztet arra, hogy az önfeláldozó szeretet és a bűnbocsánat az alapja és tartalma az
új szövetségnek, vagyis az új közösségnek Isten és ember, valamint ember és ember között.
ezért nem tehetjük az úrvacsorát világi jellegű örömlakomává vagy egyszerű agapévá, hanem
megőrizzük annak sajátos szentségi jellegét, amely Jézus krisztus reális jelenlétéből adódik.
Az úrvacsorai hálaadásban mindig együtt van Jézus halálának hirdetése, a megrendülés bű-
neink miatt, a bűnbocsánat öröme és az új közösség átélése Istennel és egymás között. ezt fe-
jezi ki úrvacsorai rendünk, amely a keresztyén egyházak ősi közös hagyománya szerint a
nagy hálaadó imádságtól az Úrtól tanult imádságon és a szerzési igéken át egészen az Úr ha-
lálának hirdetéséig és az Isten Bárányához intézett könyörgésig egyetlen egységet alkot, és az
úrvacsorai rend állandó része. A korábbi intézkedésektől eltérően az istentisztelet rövid rend-
jéből sem hagyható ki.
A keresztyén békecsókot, amely régi liturgikus szokás szerint a békeüdvözlet után kö-
vetkezett, újabban többfelé felújítják, és kézadással helyettesítik. ez a szokás üres jelképpé vá-
lik, ha helyettesíti az előzetes megbékélést azokkal, akikkel együtt élünk és dolgozunk, aho-
gyan ezt egyházunk népe ősi szokás szerint kézadással magától értődő rendként eddig is gya-
korolta. ennek a rendnek a fenntartása vagy felújítása fontosabb, mint a liturgikus kézadás
bevezetése.
Az úrvacsorai istentiszteletet csak felavatott lelkész végezheti. ez felel meg a második
század eleje óta dokumentálható, de bizonyára még régebbi hagyománynak, amelyet az evan-
31
background image
gélikus reformáció is elfogadott és fenntartott, és majdnem az egész keresztyénség ma is ér-
vényesnek tekint. Az osztásban külön engedéllyel presbiterek, egyháztagok segédkezhetnek,
ha erre szükség van.
A lelkész úrvacsorázó egyháztagok nélkül, egymagában nem veheti az úrvacsorát. Hit-
vallásainkban a sumptio tilalma erre az esetre vonatkozik. Mivel gyülekezeteink nagy többsé-
gében egy lelkészi állás van, és többlelkészes gyülekezeteinkben sem biztosítható mindig két
lelkész jelenléte, a lelkész is veheti az úrvacsorát a gyülekezettel együtt. Mielőtt azonban ezt
a szokást elkezdi, beszélje meg a gyülekezet vezetőivel, egyháztanácsával, úrvacsorázó tagjai-
val. Mutasson rá arra, hogy nem a gyülekezet helyett és nélkül „áldozik”, hanem krisztus egy-
házának kegyelemre szoruló tagjaként illeszkedik bele a gyülekezet úrvacsorai közösségébe.
Az úrvAcsorAi istentisztelet befejezése
Az úrvacsorai istentisztelet befejezése, a postcommunio rendszerint rövid hálaadás és áldás.
Új szöveg a dicsőségmondás helyett – régi hagyományoknak megfelelően – az elbocsátás,
amely személyhez szólóan emlékeztet az úrvacsorai közösség ajándékára és missziói-diakó-
niai elkötelezésére.
A mindennAPi istentisztelet rendje
A mindennapi istentisztelet rendjének három típusa sokféleképpen használható vasárnap és
hétköznap, reggel, délben vagy este, amikor nincs úrvacsora. Ifjúsági és gyermek-isten-
tiszteletre alkalmas a mindennapi istentisztelet liturgikus rendje az állandó válaszok éneklé-
sével.
KArácsonyesti és PAssiói istentisztelet
A karácsonyesti és passiói istentisztelet rendje útmutatásul és mintául szolgál. Az evangéliu-
mi szövegekre és a gyülekezeti éneklésre épül. A gyülekezet részvételét biztosítja az, hogy
rendje az énekeskönyvben is megvan. de alkalom és lehetőség szerint formálható és gazda-
gítható. Mivel a karácsonyhoz és a passióhoz sokféle népi szokás és hagyomány fűződik, kü-
lönös gonddal kell vigyázni arra, hogy azok ne fedjék el az istentisztelet szentírási és igei tar-
talmát, és ne ellenkezzenek vele. Az egyházi népszokásoknak adjunk külön keretet, és a ka-
rácsonyi és passiói istentisztelet maradjon istentisztelet.
3
background image
1. A vAsárnAPi istentisztelet
éneKverses rendje
A lelkész a szövegeket olvassa. Az egyházi év szerint változó szövegek a III. fejezetben.
A gyülekezet énekverssel válaszol, az énekeskönyv A rendje szerint. A változó énekversek az
énekeskönyvben az istentisztelet első részéhez az 1–1. énekszámok alatt, úrvacsorai részé-
hez a 11–13. énekszámok alatt. Az énekversek helyett megfelelő tartalmú egész énekeket le-
het énekeltetni, ahol ez szokásban van.
bevezetés
1. Kezdő ének
Az istentisztelet kezdetére, a vasárnap vagy ünnepnap jellegéhez illő ének, választás
szerint. Ahol szokásban van, a lelkész az oltár előtt intonálja az „Ó, szent Isten” vagy az
„Ó, Jézusunk” kezdetű éneket.
2. bevezetés
lelkÉsz:
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜlekezet: Ámen.
lelkÉsz:
bevezető zsoltárt olvas az egyházi év szerint.
GYÜlekezet:
bevezető énekverset énekel, énekszám szerint.
3. üdvözlés, bűnvallás, kyrie
lelkÉsz: Az Úr Jézus krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
lelkÉsz:
bűnvalló imádságot olvas:
állandó szöveggel:
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom előtted, Istenem, teremtőm és Megváltóm, hogy sokszor és sok-
féleképpen vétkeztem. nem bíztam benned teljes szívemből, és embertársai-
mat sem szerettem, mint magamat. kérlek, ne vess el engem, amint megér-
demelném. könyörülj rajtam, és bocsáss meg, az Úr Jézus krisztusért.
vagy változó szöveggel az egyházi év szerint.
(lelkÉsz: Vigyük csendben Isten elé mindazt, ami lelkünket terheli!)
rövid szünet tartható elcsendesedésre.
GYÜlekezet:
bűnvalló énekverset énekel, énekszám szerint.
33
background image
4. Kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
lelkÉsz:
kegyelmi igét olvas, az egyházi év szerint, azután a nagy glóriát
mondja:
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.
GYÜlekezet:
dicsőítő énekverset énekel, énekszám szerint. A nagy
glória és a dicsőítés
nagypénteken elmarad.
5. rövid imádság: kollekta
lelkÉsz:
Imádkozzunk!
lelkÉsz: az
óegyházi kollektát olvassa, az egyházi év szerint.
igeszolgálAt
6. igeolvasás: lekció
lelkÉsz:
Hallgassátok meg azt az evangéliumi (epistolai) szentigét, amelyet az egyház
a mai vasárnapra (vagy: a mai ünnepnapra), … rendelt. Megírva találjuk...
lelkÉsz az igeolvasás után: Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten
beszédét.
7. Hitvallás
lelkÉsz:
Magasztaljuk a szentháromság egy igaz Istent!
Mondjuk el együtt az Apostoli hitvallást!
vagy:
Mondjuk el együtt a niceai hitvallást!
lelkÉsz És GYÜlekezet: együtt mondják a
hitvallást.
A hitvallások szövege az Agenda elején.
8. igehirdetési ének
9. szószéki szolgálat
Apostoli üdvözlet
igehirdetési alapige
igehirdetés
3
background image
rövid imádság
az igehirdetés tartalma szerint.
Textuskollekták az egyházi év szerint és igehirdetés utáni imádságok a IV. fejezetben.
GYÜlekezet: az igehirdetéshez illő
énekverset énekel énekszám
vagy bejelentés szerint,
vagy a következő énekverset:
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szentlel-
ked Ítélje meg bűneinket, Vigasztaljon bánatunkban, Bátorítson halá-
lunkban! (eÉ 83,3)
Hirdetés
szószéki áldás
10. ének vagy karének
GYÜlekezet: az igehirdetési ének
utolsó versét énekli, vagy más éneket, énekszám
vagy bejelentés szerint.
közben begyűjthető az
offertórium.
11. általános könyörgő imádság
lelkÉsz:
Imádkozzunk!
lelkÉsz:
általános könyörgő imádságot olvas.
szövegek a IV. fejezetben
következik az IstentIsztelet BeFeJezÉse
vagy a GYÓnÁs és az ÚrVAcsorA
12. Az istentisztelet befejezése
ez a befejezés
elmarad, ha a GYÓnÁs és az ÚrVAcsorA közvetlenül csatlakozik az
általános könyörgő imádsághoz.
lelkÉsz és GYÜlekezet: együtt mondják a
Miatyánkot.
Az előző imádsággal így kapcsolható: „...az Úr Jézus krisztusért, aki-
nek nevében így imádkozunk: Mi Atyánk...”
lelkÉsz: az
ároni áldást mondja, áldásra emelt kézzel, a végén keresztve-
téssel:
Vegyétek az áldást!
Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg tégedet! Az Úr világosítsa meg az ő arcát
terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon
neked békességet!
GYÜlekezet: Ámen.
3
background image
GYÜlekezet:
befejező éneket énekel, énekszám vagy az énekeskönyv
énekverses rendje szerint.
gyónás
13. gyónási ének
A lelkész a gyónási ének alatt előkészíti az úrvacsorai elemeket: az evangéliumi oldal-
ra (oltár felé nézve balra) a paténát, a másik oldalra a kelyhet helyezi.
14. A gyónás bevezetése
ez a bevezetés
elmarad, ha a GYÓnÁs és az ÚrVAcsorA közvetlenül csatlakozik az
általános könyörgő imádsághoz.
lelkÉsz:
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében. Ámen.
Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled:
kérünk, szánj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és
mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus krisztusért. Ámen.
vagy:
Mindenható, örök Isten, aki szeretett Fiadat üdvözítőül küldted hozzánk,
hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen: csendesíts el minket
színed előtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békességre,
amelyet egyedül te adhatsz. szentlelked által szólj a mi lelkiismeretünkhöz:
láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket, és elválaszt tőled, mutasd meg
nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és te magad munkáld bennünk azt,
ami tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz hitet, hogy az Úr asztalához
járulásunk áldássá legyen számunkra. Ámen.
vagy bevezető igével:
Jézus krisztus ezt mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az
én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és
megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem
könnyű.
Urunk, Megváltónk! Bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső fe-
szültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hí-
vásodat: megnyugvást keresünk nálad. taníts minket szelídségre és
alázatosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te
igádat: a megbocsátó és segítő szeretet szép igáját. Ámen.
3
background image
lelkÉsz:
gyónási beszédet mondhat, alapigével vagy anélkül.
A beszéd néhány mondatból állhat vagy elmaradhat.
15. gyónási igeolvasás
A tízparancsolat és az apostoli tanítás felolvasása
nem hagyható el.
lelkÉsz:
testvéreim az Úrban! Amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére
készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt.
Hallgassuk meg a tízparancsolatot!
ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened.
ne legyen más istened!
ne vedd hiába Istened nevét!
szenteld meg az ünnepnapot!
tiszteld atyádat és anyádat!
ne ölj!
ne paráználkodjál!
ne lopj!
ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
ne kívánd felebarátod házát!
ne kívánd felebarátod feleségét vagy bármiféle tulajdonát!
Mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az
atyák bűnét a fiakon harmad- és negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek;
de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtart-
ják az én parancsolataimat.
krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról: szeresd az Urat, a te Istene-
det teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. ez az első és nagy pa-
rancsolat. A második pedig hasonlít ehhez: szeresd felebarátodat, mint ma-
gadat. nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél.
Az Úr Jézus krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk: nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg, és igaz-
ság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket: hű és igaz az Isten, megbo-
csátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.
37
background image
16. gyónási kérdések, gyónó imádság
lelkÉsz:
ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre!
A gyülekezet feláll.
A lelkész, ha maga is veszi az úrvacsorát, a gyülekezettel együtt – nem utána – mond-
ja a választ a gyónási kérdésekre.
lelkÉsz:
Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint:
testvérem az Úrban!
Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak?
GYÜlekezet: Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet?
GYÜlekezet: Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
GYÜlekezet: Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?
GYÜlekezet: Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?
GYÜlekezet: Hiszem.
legyen nektek a ti hitetek szerint!
lelkÉsz:
ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!
A gyülekezet állva marad.
lelkÉsz és GYÜlekezet: együtt mondják
a gyónó imádságot állandó
szöveggel:
Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim
ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. sok jót elmulasztottam, sok rosszat
elkövettem. nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hoz-
zád fordulok mégis: nincs más reménységem. szent Fiadért, az Úr Jézus
krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen.
vagy:
Uram, Istenem! Vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel el-
lened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek, és szenvednek mi-
attuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azokkal is, ame-
lyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnöm-
mel ellened vétettem, pedig tudom, hogy Atyám vagy, és szeretsz engem, de
38
background image
én nem szerettelek igazán. s mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsá-
natért, ha nem tehozzád, hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved
is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet
Jézus krisztusért, az én Megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul.
szentelj meg új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben,
hogy könyörülsz rajtam. Ámen.
vagy:
Mindenható Atya Úr Isten! Vallást teszek, én szegény bűnös ember, szent
Felséged előtt, hogy nemcsak bűnben születtem, hanem egész életemben
sokszor és sokféleképpen vétkeztem, amint ezt te, szíveket vizsgáló szent Is-
ten, nálamnál sokkal jobban tudod és látod. Mert én bűneimet elegendőkép-
pen sem meg nem ismerhetem, sem meg nem sirathatom. de te, Uram, jól
látod, hogy bűneimet teljes szívemből és lelkemből bánom. Jól látod, hogy
az Úr Jézus érdeméért egyedül csak a te nagy irgalmasságodhoz folyamo-
dom, és szentlelked erejével életemet megjobbítani akarom. légy azért irgal-
mas, légy kegyelmes hozzám a te ígéreted szerint, szent Fiad, az Úr Jézus krisz-
tus által. Ámen.
(lelkÉsz: Vigyük csendben Isten elé mindazt, ami lelkünket terheli!)
rövid
szünet tartható elcsendesedésre.
17. feloldozás
lelkÉsz:
testvéreim! Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált
hozzá. ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés
szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség
néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket: akiknek
bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok,
megtartatnak.
A lelkész áldásra emeli kezét.
ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva
legyenek a földön és a mennyben: az Atya és a Fiú és a szentlélek nevében. †
Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és krisztusban reménykedő hívek: Isten
megbocsátotta bűnötöket. Az ő szentlelke legyen veletek, hogy teremjétek a
megtérés gyümölcseit, az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
A gyülekezet leül.
3
background image
következik az ÚrVAcsorA
vagy a gyónás befejezése.
18. A gyónás befejezése
ez a befejezés
elmarad, ha az ÚrVAcsorA közvetlenül csatlakozik a gyónáshoz.
Hálaadó imádság
lelkÉsz:
Adjunk hálát az Úrnak!
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, végtelen irgalmadért, hogy meg-
bocsátottad bűneinket. Add nekünk szentlelked erejét, hogy ne legyen raj-
tunk hiábavaló a te kegyelmed, hanem új életben járjunk az Úr Jézus
krisztus által. Ámen.
miatyánk
ároni áldás
Hálaadó ének
úrvAcsorA
19. Az úrvacsora bevezetése, isten imádása
ez
a nagy hálaadó imádság a Miatyánkkal, a szerzési igékkel és Jézus halálának hirde-
tésével együtt egy egységet alkot. ebből a
Miatyánk akkor sem hagyható el, ha a meg-
előző igehirdetési istentisztelet befejezésénél már elhangzott.
lelkÉsz:
Adjunk hálát az Úrnak,
és magasztaljuk szent nevét!
Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát ad-
junk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus krisztus által;
Folytatás alkalom szerint:
Adventben:
mert teljesítetted ígéretedet, és Megváltót küldtél a világra;
Karácsonykor:
mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött Fiadat, és benne békessé-
get adtál a világnak;
Vízkereszti időben:
mert elküldted az igazi Világosságot, és benne életet adtál a világnak;
Böjtben:
mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött Fiadat, és benne megbékél-
tetted magaddal a világot;

background image
Húsvéti időben:
mert feltámasztottad a halálból egyszülött Fiadat, és benne örök életet
adtál a világnak;
Mennybemenetel ünnepén:
mert megdicsőítetted egyszülött Fiadat, és neki adtál minden hatalmat
mennyen és földön;
Pünkösdkor:
mert elküldted szentlelkedet, és egyházat gyűjtesz magadnak a világ-
ban;
Egyéb alkalmakkor:
mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gon-
doskodol a világról;
Közös folytatás:
ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszentegy-
házaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel
hirdetjük szent neved dicsőségét.
GYÜlekezet:
Isten szentségét imádó énekverset énekel, énekszám
szerint.
20. miatyánk, szerzési igék, jézus halálának hirdetése
lelkÉsz:
szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad! elítéled a bűnt, de megmented a
bűnösöket szeretett Fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal min-
den teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen,
és boldogan adjanak hálát teneked. nekünk pedig lelki ételt és italt és örök
életet is adtál a te szolgád, Jézus krisztus által. ezért a nagy irgalmadért ké-
rünk, küldd el most szentlelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk
szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most
rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk:
lelkÉsz és GYÜlekezet:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a
te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a
dicsőség mindörökké. Ámen.
1
background image
A lelkész kezébe veszi (magasra emelés, elevatio nélkül) először a paténát, azután a
kelyhet.
lelkÉsz:
Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus krisztusért, aki azon az éj-
szakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtör-
te, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, †
amely tiértetek adatik. ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, ne-
kik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség
az én véremben, † amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
lelkÉsz:
ezért valamennyiszer eszünk e kenyérből és iszunk e pohárból, az Úr halálát
hirdetjük, amíg eljövend.
Mert méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a
dicsőség és a hatalom örökkön örökké.
GYÜlekezet:
Isten Bárányát imádó énekverset énekel, énekszám
szerint.
21. úrvacsoravétel
lelkÉsz: Úr Jézus krisztus, aki halott voltál, de íme, élsz örökké, és min-
dent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire
szüksége van: a kételkedőnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a kemény-
szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást és a
szomorkodónak vigasztalást. egyesíts minket szent tested és véred közössé-
gében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békes-
ségedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Ámen.
vagy:
Uram! nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szoru-
lok, és vágyódom kegyelmedre. nem is bízom semmi másban, mint abban
a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bű-
neim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram! nem kételkedem igéd-
ben: cselekedjél velem irgalmad szerint. Ámen.
lelkÉsz, kezében a paténával:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
Íme, minden kész: járuljatok az Úr szent asztalához!
GYÜlekezet: úrvacsoravétel közben énekelhet.

background image
A hívek soronként rendben az oltárhoz térdelnek.
lelkÉsz az epistolai oldal felől (az oltár felé nézve jobbról) kezdve oszt, és eközben ezt
mondja (más szöveget nem mondhat):
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus krisztus teste, mely értetek adatott: ezt cselekedjé-
tek az ő emlékezetére.
Igyatok ebből mindnyájan, ez a mi Urunk Jézus krisztus vére, mely értetek kiontatott bűnök
bocsánatára. ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az ő emlékezetére.
A lelkész a sor végén állva vagy az oltár közepe elé visszalépve így bocsát el minden
sort:
(Jézus krisztus teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben az örök élet
reménységére.) Menjetek el békességgel! †
A keresztvetés jobb kézzel történik. A kelyhet a lelkész bal kezében tartja, vagy kereszt-
vetés előtt leteszi helyére.
sUMptIo esetén a lelkész az első sorral együtt vesz úrvacsorát. Amikor az úrvacsorá-
zók első sora elhelyezkedik az oltár előtt, kezébe veszi a paténát, és ezt mondja:
ez az Úr Jézus krisztus teste, mely értem is adatott. ezután maga veszi, majd rövid el-
csendesedés után az első sornak osztja az ostyát.
Amikor visszatér az oltárhoz, kezébe veszi a kelyhet, és ezt mondja:
ez az Úr Jézus krisztus vére, mely értem is kiontatott bűneim bocsánatára.
ezután maga veszi, majd rövid elcsendesedés után az első sornak osztja a kelyhet. A
sumptio a vétel biztonsága kedvéért állva történik.
befejezés
22. Az úrvacsora befejezése
lelkÉsz:
Adjunk hálát az Úrnak!
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoz-
tál krisztus Urunk testének és vérének közösségében. kérünk, őrizd meg
bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk
hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus krisztusért. Ámen.
vagy:
Urunk! Magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen a veszeke-
dés és a békétlenség hangjára. nagy szeretetedet látta szemünk: add, hogy
meglássa üdvözítő reménységedet is. dicséretedet énekelte nyelvünk: add,
hogy az igazat vallja ezután. testedből részesült a testünk: add, hogy új életet
éljen ezután. Hála néked kimondhatatlan jóságodért. Ámen.
3
background image
lelkÉsz az
elbocsátást mondja:
testvéreim!
Menjetek el, és hirdessétek
az Úr halálát és feltámadását!
tegyetek bizonyságot szeretetéről!
Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét,
építsétek a testvéri közösséget az emberek között
megbocsátással és önfeláldozó szeretettel!
lelkÉsz az
ároni áldást mondja, áldásra emelt kézzel, a végén keresztve-
téssel:
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet! Az Úr világosítsa meg az ő arcát
terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon ne-
ked békességet!
vagy a szentháromsági áldást:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten: az Atya és a Fiú és a szentlélek!
GYÜlekezet: Ámen.
GYÜlekezet:
hálaadó énekverset énekel, énekszám szerint.

background image
2. A vAsárnAPi istentisztelet
liturgiKus rendje
ez a rend
háromféle módon használható:
1. A lelkész és a gyülekezet a szövegeket olvassa, illetőleg mondja az énekeskönyv B rendje
szerint.
. A lelkész a szövegeket olvassa, illetőleg mondja, a gyülekezet az állandó szövegeket ének-
li az énekeskönyv 1–1. énekszámai szerint.
3. A lelkész és a gyülekezet a szövegeket énekli a XVI. fejezet, illetőleg az énekeskönyv
1–1. énekszámai szerint.
A bevezető zsoltár és a nagy glóriát követő dicséret olvasásában, illetőleg éneklésében bárme-
lyik módozatnál részt vehet a kar és a gyülekezet. A lelkész valamennyi liturgikus szöveget
énekelheti, ha erre megvan a képzettsége, és ha erre a gyülekezet fel van készítve.
bevezetés
1. Kezdő ének
Az istentisztelet kezdetére, a vasárnap vagy ünnepnap jellegéhez illő ének, választás
szerint. Ahol szokásban van, a lelkész az oltár előtt intonálja az „Ó, szent Isten” vagy az
„Ó, Jézusunk” kezdetű éneket.
2. bevezetés
lelkÉsz:
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜlekezet: Ámen.
lelkÉsz:
bevezető zsoltárt olvas az egyházi év szerint.
GYÜlekezet: mondja vagy énekli a
kis glóriát:
dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek, miképpen volt
kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
A bevezető zsoltárt (introitust) a lelkész és a kar, illetőleg a gyülekezet váltakozva is
mondhatja vagy énekelheti a 18–37. énekszámok szerint.
3. üdvözlés, bűnvallás, kyrie
lelkÉsz: Az Úr Jézus krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal!
vagy:
Az Úr legyen veletek!
GYÜlekezet: És a te lelkeddel!
lelkÉsz:
bűnvalló imádságot olvas:
állandó szöveggel:

background image
testvéreim! Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg
bűneinket!
Megvallom előtted, Istenem, teremtőm és Megváltóm, hogy sokszor és sok-
féleképpen vétkeztem. nem bíztam benned teljes szívemből, és embertársai-
mat sem szerettem, mint magamat. kérlek, ne vess el engem, amint megér-
demelném. könyörülj rajtam, és bocsáss meg, az Úr Jézus krisztusért.
vagy változó szöveggel az egyházi év szerint.
(lelkÉsz: Vigyük csendben Isten elé mindazt, ami lelkünket terheli!)
rövid szünet tartható elcsendesedésre.
GYÜlekezet: Uram, irgalmazz!
krisztus, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
vagy:
lelkÉsz: Uram, irgalmazz!
GYÜlekezet: Uram, irgalmazz!
krisztus, irgalmazz!
GYÜlekezet: krisztus, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
GYÜlekezet: Uram, irgalmazz!
4. Kegyelemhirdetés, isten dicsőítése
lelkÉsz:
kegyelmi igét olvas, az egyházi év szerint.
lelkÉsz és GYÜlekezet: a
nagy glóriát mondja vagy énekli:
lelkÉsz:
dicsőség a magasságban Istennek.
GYÜlekezet: És a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
lelkÉsz és GYÜlekezet együtt vagy váltakozva mondják a következő
dicséretet.
dicsérünk és áldunk téged,
imádunk, és hálát adunk néked
a te nagy dicsőségedért,
Úr Isten, mennyei király,
mindenható Atya Isten!
Úr Jézus krisztus,
valóságos Isten,
az Atya egyszülöttje,
Isten Báránya,

background image
aki elveszed a világ bűnét, irgalmazz nekünk,
aki elveszed a világ bűnét, hallgass meg minket,
aki az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül te vagy szent,
egyedül te vagy az Úr,
egyedül te vagy fenséges, Jézus krisztus,
a szentlélekkel együtt,
az Atya dicsőségében.
Ámen.
A dicséretet (laudamust) a kar énekelheti.
A dicséret helyett a gyülekezet dicsőítő énekverset énekelhet énekszám szerint (vö. az
énekverses rendet). A nagy glória és a dicséret
nagypénteken elmarad.
5. rövid imádság: kollekta
lelkÉsz:
Imádkozzunk!
lelkÉsz: az
óegyházi kollektát olvassa, az egyházi év szerint.
GYÜlekezet: Ámen.
igeszolgálAt
6. igeolvasás: lekció
lelkÉsz: felolvassa az
óegyházi epistolát vagy evangéliumot, de felolvashat-
ja mindkettőt is.
lelkÉsz:
Hallgassátok meg azt az evangéliumi (epistolai) szentigét, amelyet az egyház
a mai vasárnapra (vagy: a mai ünnepnapra), … rendelt. Megírva találjuk...
lelkÉsz
az igeolvasás után:
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
GYÜlekezet: Halleluja, halleluja, halleluja!
Böjtben: Ámen.
vagy:
lelkÉsz:
Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké!
GYÜlekezet: Áldunk téged, krisztusunk!
7
background image
7. Hitvallás: credo
lelkÉsz:
Magasztaljuk a szentháromság egy igaz Istent!
Mondjuk el együtt az Apostoli hitvallást!
vagy:
Mondjuk el együtt a niceai hitvallást!
lelkÉsz És GYÜlekezet: együtt mondják a
hitvallást.
A hitvallások szövege az Agenda elején.
8. igehirdetési ének
9. szószéki szolgálat
Apostoli üdvözlet
igehirdetési alapige
igehirdetés
rövid imádság
az igehirdetés tartalma szerint.
Textuskollekták az egyházi év szerint és igehirdetés utáni imádságok a IV. fejezetben.
GYÜlekezet: az igehirdetéshez illő
énekverset énekel énekszám vagy bejelentés
szerint,
vagy a következő énekverset:
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szentlel-
ked Ítélje meg bűneinket, Vigasztaljon bánatunkban, Bátorítson halá-
lunkban! (eÉ 83,3)
Hirdetés
szószéki áldás
10. ének vagy karének
GYÜlekezet: az igehirdetési ének
utolsó versét énekli, vagy más éneket, énekszám
vagy bejelentés szerint.
közben begyűjthető az
offertórium.
11. általános könyörgő imádság
lelkÉsz:
Imádkozzunk!
lelkÉsz:
általános könyörgő imádságot olvas.
szövegek a IV. fejezetben.
8
background image
következik az IstentIsztelet BeFeJezÉse
vagy a GYÓnÁs és az ÚrVAcsorA
12. Az istentisztelet befejezése
ez a befejezés
elmarad, ha a GYÓnÁs és az ÚrVAcsorA közvetlenül csatlakozik az
általános könyörgő imádsághoz.
lelkÉsz és GYÜlekezet: együtt mondják a
Miatyánkot.
Az előző imádsággal így kapcsolható: „...az Úr Jézus krisztusért, akinek nevében így
imádkozunk: Mi Atyánk...”
lelkÉsz:
Adjunk hálát az Úrnak!
GYÜlekezet: Istennek legyen hála!
lelkÉsz: az
ároni áldást mondja, áldásra emelt kézzel, a végén keresztve-
téssel:
Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg tégedet! Az Úr világosítsa meg az ő arcát
terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon
neked békességet!
GYÜlekezet: Ámen.
GYÜlekezet:
befejező éneket énekel, énekszám vagy az énekeskönyv
énekverses rendje szerint.
gyónás
13. gyónási ének
A lelkész a gyónási ének alatt előkészíti az úrvacsorai elemeket: az evangéliumi oldal-
ra (oltár felé nézve balra) a paténát, a másik oldalra a kelyhet helyezi.
14. A gyónás bevezetése
ez a bevezetés
elmarad, ha a GYÓnÁs és az ÚrVAcsorA közvetlenül csatlakozik az
általános könyörgő imádsághoz.
lelkÉsz:
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében. Ámen.
Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled:
kérünk, szánj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és
mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus krisztusért. Ámen.
vagy:
Mindenható, örök Isten, aki szeretett Fiadat üdvözítőül küldted hozzánk,
hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen: csendesíts el minket

background image
színed előtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békességre,
amelyet egyedül te adhatsz. szentlelked által szólj a mi lelkiismeretünkhöz:
láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket, és elválaszt tőled, mutasd meg
nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és te magad munkáld bennünk azt,
ami tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz hitet, hogy az Úr asztalához
járulásunk áldássá legyen számunkra. Ámen.
vagy bevezető igével:
Jézus krisztus ezt mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad-
tatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és meg-
nyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű.
Urunk, Megváltónk! Bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső fe-
szültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hí-
vásodat: megnyugvást keresünk nálad. taníts minket szelídségre és aláza-
tosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat:
a megbocsátó és segítő szeretet szép igáját. Ámen.
lelkÉsz:
gyónási beszédet mondhat, alapigével vagy anélkül.
A beszéd néhány mondatból állhat vagy elmaradhat.
15. gyónási igeolvasás
A tízparancsolat és az apostoli tanítás felolvasása
nem hagyható el.
lelkÉsz:
testvéreim az Úrban! Amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére
készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt.
Hallgassuk meg a tízparancsolatot!
ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened.
ne legyen más istened!
ne vedd hiába Istened nevét!
szenteld meg az ünnepnapot!
tiszteld atyádat és anyádat!
ne ölj!
ne paráználkodjál!
ne lopj!
ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
ne kívánd felebarátod házát!
ne kívánd felebarátod feleségét vagy bármiféle tulajdonát!

background image
Mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az
atyák bűnét a fiakon harmad- és negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek;
de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtart-
ják az én parancsolataimat.
krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról: szeresd az Urat, a te Istene-
det teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. ez az első és nagy pa-
rancsolat. A második pedig hasonlít ehhez: szeresd felebarátodat, mint ma-
gadat. nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél.
Az Úr Jézus krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk: nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg, és igaz-
ság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket: hű és igaz az Isten, megbo-
csátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.
16. gyónási kérdések, gyónó imádság
lelkÉsz:
ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre!
A gyülekezet feláll.
A lelkész, ha maga is veszi az úrvacsorát, a gyülekezettel együtt – nem utána – mond-
ja a választ a gyónási kérdésekre.
lelkÉsz:
Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint:
testvérem az Úrban!
Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak?
GYÜlekezet: Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet?
GYÜlekezet: Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
GYÜlekezet: Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?
GYÜlekezet: Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?
GYÜlekezet: Hiszem.
legyen nektek a ti hitetek szerint!
lelkÉsz:
ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!
1
background image
A gyülekezet állva marad.
lelkÉsz és GYÜlekezet: együtt mondják
a gyónó imádságot állandó
szöveggel:
Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim
ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. sok jót elmulasztottam, sok rosszat
elkövettem. nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hoz-
zád fordulok mégis: nincs más reménységem. szent Fiadért, az Úr Jézus
krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen.
vagy:
Uram, Istenem! Vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel el-
lened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek, és szenvednek mi-
attuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azokkal is, ame-
lyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnöm-
mel ellened vétettem, pedig tudom, hogy Atyám vagy, és szeretsz engem, de
én nem szerettelek igazán. s mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsá-
natért, ha nem tehozzád, hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved
is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet
Jézus krisztusért, az én Megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul.
szentelj meg új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben,
hogy könyörülsz rajtam. Ámen.
vagy:
Mindenható Atya Úr Isten! Vallást teszek, én szegény bűnös ember, szent
Felséged előtt, hogy nemcsak bűnben születtem, hanem egész életemben
sokszor és sokféleképpen vétkeztem, amint ezt te, szíveket vizsgáló szent Is-
ten, nálamnál sokkal jobban tudod és látod. Mert én bűneimet elegendő-
képpen sem meg nem ismerhetem, sem meg nem sirathatom. de te, Uram,
jól látod, hogy bűneimet teljes szívemből és lelkemből bánom. Jól látod,
hogy az Úr Jézus érdeméért egyedül csak a te nagy irgalmasságodhoz folya-
modom, és szentlelked erejével életemet megjobbítani akarom. légy azért
irgalmas, légy kegyelmes hozzám a te ígéreted szerint, szent Fiad, az Úr Jé-
zus krisztus által. Ámen.
(lelkÉsz: Vigyük csendben Isten elé mindazt, ami lelkünket terheli!)
rövid
szünet tartható elcsendesedésre.

background image
17. feloldozás
lelkÉsz:
testvéreim! Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált
hozzá. ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés
szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség
néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket: akiknek
bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok,
megtartatnak.
A lelkész áldásra emeli kezét.
ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva le-
gyenek a földön és a mennyben: az Atya és a Fiú és a szentlélek nevében. †
Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és krisztusban reménykedő hívek: Isten
megbocsátotta bűnötöket. Az ő szentlelke legyen veletek, hogy teremjétek a
megtérés gyümölcseit, az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
A gyülekezet leül.
következik az ÚrVAcsorA
vagy a gyónás befejezése.
18. A gyónás befejezése
ez a befejezés
elmarad, ha az ÚrVAcsorA közvetlenül csatlakozik a gyónáshoz.
Hálaadó imádság
lelkÉsz:
Adjunk hálát az Úrnak!
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, végtelen irgalmadért, hogy megbocsá-
tottad bűneinket. Add nekünk szentlelked erejét, hogy ne legyen rajtunk
hiábavaló a te kegyelmed, hanem új életben járjunk az Úr Jézus krisztus ál-
tal. Ámen.
miatyánk
ároni áldás
Hálaadó ének
úrvAcsorA
19. Az úrvacsora bevezetése, isten imádása
ez
a nagy hálaadó imádság a Miatyánkkal, a szerzési igékkel és Jézus halálának hirde-
tésével együtt egy egységet alkot. ebből a
Miatyánk akkor sem hagyható el, ha a meg-
előző igehirdetési istentisztelet befejezésénél már elhangzott.
3
background image
lelkÉsz:
Az Úr legyen veletek!
GYÜlekezet: És a te lelkeddel!
emeljük fel szívünket!
GYÜlekezet: Felemeljük az Úrhoz!
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek!
GYÜlekezet: Méltó ez és igaz!
lelkÉsz:
Valóban méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor há-
lát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus krisztus által;
Folytatás alkalom szerint:
Adventben:
mert teljesítetted ígéretedet, és Megváltót küldtél a világra;
Karácsonykor:
mert emberi testünkbe öltöztetted egyszülött Fiadat, és benne békessé-
get adtál a világnak;
Vízkereszti időben:
mert elküldted az igazi Világosságot, és benne életet adtál a világnak;
Böjtben:
mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött Fiadat, és benne megbékél-
tetted magaddal a világot;
Húsvéti időben:
mert feltámasztottad a halálból egyszülött Fiadat, és benne örök életet
adtál a világnak;
Mennybemenetel ünnepén:
mert megdicsőítetted egyszülött Fiadat, és neki adtál minden hatalmat
mennyen és földön;
Pünkösdkor:
mert elküldted szentlelkedet, és egyházat gyűjtesz magadnak a világ-
ban;
Egyéb alkalmakkor:
mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gon-
doskodol a világról;
Közös folytatás:
ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszentegy-
házaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és ujjongó énekkel
hirdetjük szent neved dicsőségét.

background image
GYÜlekezet:
szent, szent, szent a seregek Ura, Istene!
dicsősége betölti a mennyet és a földet!
Hozsanna a magasságban!
Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsanna a magasságban!
20. miatyánk, szerzési igék, jézus halálának hirdetése
lelkÉsz:
szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad! elítéled a bűnt, de megmented a
bűnösöket szeretett Fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal min-
den teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen,
és boldogan adjanak hálát teneked. nekünk pedig lelki ételt és italt és örök
életet is adtál a te szolgád, Jézus krisztus által. ezért a nagy irgalmadért ké-
rünk, küldd el most szentlelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk
szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most
rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk:
lelkÉsz és GYÜlekezet:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a
te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a
dicsőség mindörökké. Ámen.
A lelkész kezébe veszi (magasra emelés, elevatio nélkül) először a paténát, azután a
kelyhet.
lelkÉsz:
Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus krisztusért, aki azon az éj-
szakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtör-
te, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, †
amely tiértetek adatik. ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, ne-
kik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség
az én véremben, † amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.

background image
lelkÉsz:
ezért valamennyiszer eszünk e kenyérből és iszunk e pohárból, az Úr halálát
hirdetjük, amíg eljövend.
Mert méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a
dicsőség és a hatalom örökkön örökké.
GYÜlekezet: az
Agnus Dei-t mondja vagy énekli:
krisztus, Isten Báránya, ki a világ bűnét hordozod, irgalmazz nekünk!
krisztus, Isten Báránya, ki a világ bűnét hordozod, irgalmazz nekünk!
krisztus, Isten Báránya, ki a világ bűnét hordozod, add nekünk béké-
det! Ámen.
21. úrvacsoravétel
lelkÉsz: Úr Jézus krisztus, aki halott voltál, de íme, élsz örökké, és min-
dent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire
szüksége van: a kételkedőnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a kemény-
szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást és a
szomorkodónak vigasztalást. egyesíts minket szent tested és véred közössé-
gében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békes-
ségedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Ámen.
vagy:
Uram! nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szoru-
lok, és vágyódom kegyelmedre. nem is bízom semmi másban, mint abban
a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bű-
neim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram! nem kételkedem igéd-
ben: cselekedjél velem irgalmad szerint. Ámen.
lelkÉsz, kezében a paténával:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
GYÜlekezet: És a te lelkeddel!
lelkÉsz:
Íme, minden kész: járuljatok az Úr szent asztalához!
GYÜlekezet: úrvacsoravétel közben énekelhet.
A hívek soronként rendben az oltárhoz térdelnek.
lelkÉsz az epistolai oldal felől (az oltár felé nézve jobbról) kezdve oszt, és eközben ezt
mondja (más szöveget nem mondhat):
Vegyétek és egyétek, ez a mi Urunk Jézus krisztus teste, mely értetek adatott: ezt cselekedjé-
tek az ő emlékezetére.
Igyatok ebből mindnyájan, ez a mi Urunk Jézus krisztus vére, mely értetek kiontatott bűnök
bocsánatára. ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az ő emlékezetére.

background image
A lelkész a sor végén állva vagy az oltár közepe elé visszalépve így bocsát el minden
sort:
(Jézus krisztus teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben az örök élet
reménységére.) Menjetek el békességgel! †
A keresztvetés jobb kézzel történik. A kelyhet a lelkész bal kezében tartja, vagy kereszt-
vetés előtt leteszi helyére.
sUMptIo esetén a lelkész az első sorral együtt vesz úrvacsorát. Amikor az úrvacsorá-
zók első sora elhelyezkedik az oltár előtt, kezébe veszi a paténát, és ezt mondja:
ez az Úr Jézus krisztus teste, mely értem is adatott. ezután maga veszi, majd rövid el-
csendesedés után az első sornak osztja az ostyát.
Amikor visszatér az oltárhoz, kezébe veszi a kelyhet, és ezt mondja:
ez az Úr Jézus krisztus vére, mely értem is kiontatott bűneim bocsánatára.
ezután maga veszi, majd rövid elcsendesedés után az első sornak osztja a kelyhet. A
sumptio a vétel biztonsága kedvéért állva történik.
befejezés
22. Az úrvacsora befejezése
lelkÉsz:
Az Úr legyen veletek!
GYÜlekezet: És a te lelkeddel!
Áldjátok az Urat, mert jó!
GYÜlekezet: És örök az ő irgalma!
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoz-
tál krisztus Urunk testének és vérének közösségében. kérünk, őrizd meg
bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk
hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus krisztusért.
Ámen.
vagy:
Urunk! Magasztalásodat hallotta fülünk: add, hogy süket legyen a veszeke-
dés és a békétlenség hangjára. nagy szeretetedet látta szemünk: add, hogy
meglássa üdvözítő reménységedet is. dicséretedet énekelte nyelvünk: add,
hogy az igazat vallja ezután. testedből részesült a testünk: add, hogy új életet
éljen ezután. Hála néked kimondhatatlan jóságodért. Ámen.
lelkÉsz az
elbocsátást mondja:
testvéreim!
Menjetek el, és hirdessétek
az Úr halálát és feltámadását!
7
background image
tegyetek bizonyságot szeretetéről!
Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét,
építsétek a testvéri közösséget az emberek között
megbocsátással és önfeláldozó szeretettel!
lelkÉsz: Adjunk hálát az Úrnak!
GYÜlekezet: Istennek legyen hála!
lelkÉsz: az
ároni áldást mondja vagy énekli, áldásra emelt kézzel, a végén
keresztvetéssel:
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet! Az Úr világosítsa meg az ő arcát
terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon ne-
ked békességet!
vagy a szentháromsági áldást:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten: az Atya és a Fiú és a szentlélek!
GYÜlekezet: Ámen.
GYÜlekezet:
hálaadó énekverset énekel, énekszám szerint.
8
background image
3. A vAsárnAPi istentisztelet rövid rendje
bevezetés
1. Kezdő ének
Az istentisztelet kezdetére, a vasárnap vagy ünnepnap jellegéhez illő ének, választás
szerint.
2. bevezetés
lelkÉsz: Az Atya, Fiú, szentlélek nevében.
(GYÜlekezet:) Ámen.
lelkÉsz: a
bevezető igét vagy a bevezető zsoltár keretversét olvassa az egy-
házi év szerint.
lelkÉsz:
bevezető imádságot olvas: óegyházi kollektát az egyházi év sze-
rint vagy az istentisztelet elejére alkalmas imádságot. szövegek a III. és
a IV. fejezetben.
igeszolgálAt
3. igeolvasás
lelkÉsz:
Hallgassátok meg azt az evangéliumi (epistolai) szentigét, amelyet az egyház
a mai vasárnapra (vagy: a mai ünnepnapra), … rendelt. Megírva találjuk…
lelkÉsz az igeolvasás után:
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
4. Hitvallás
A lelkész és a gyülekezet együtt mondja az
Apostoli hitvallást.
5. igehirdetési ének
6. szószéki szolgálat
Apostoli üdvözlet
Alapige felolvasása
Igehirdetés
Rövid imádság
GYÜlekezet:
énekvers. szöveg az énekverses rendnél.
Hirdetés
Szószéki áldás

background image
7. énekvers
Az igehirdetési ének utolsó verse vagy más ének, énekszám vagy bejelentés szerint.
közben begyűjthető az
offertórium.
8. általános könyörgő imádság
A lelkész
általános könyörgő imádságot olvas. szövegek a IV. fejezetben.
következik az IstentIsztelet BeFeJezÉse
vagy a GYÓnÁs és az ÚrVAcsorA
9. Az istentisztelet befejezése
ez a befejezés
elmarad, ha a GYÓnÁs és az ÚrVAcsorA közvetlenül csatlakozik az
általános könyörgő imádsághoz.
miatyánk
A lelkész és a gyülekezet együtt mondja a Miatyánkot.
Az előző imádsággal kapcsolható így: „...akinek nevében így imádkozunk: Mi
Atyánk...”
ároni áldás
A lelkész az ároni áldást mondja, áldásra emelt kézzel, a végén keresztvetéssel.
befejező énekvers
szöveg az énekverses rendnél.
gyónás
10. gyónási ének
A lelkész a gyónási ének alatt előkészíti az
úrvacsorai elemeket: az evangéliumi oldalra
(az oltár felé nézve balra) a paténát, a másik oldalra a kelyhet helyezi.
11. gyónás, feloldozás
(lelkÉsz: Az Atya, Fiú, szentlélek nevében. Ámen.)
(lelkÉsz: imádságot olvashat. szöveg az énekverses rendnél.)
lelkÉsz: gyónási beszédet mondhat, alapigével vagy anélkül.
A beszéd néhány mondatból állhat vagy elmaradhat.
lelkÉsz: testvéreim az Úrban! Amikor most az Úr szent vacsorájára ké-
szülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt.
Hallgassuk meg a tízparancsolatot!
ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened.
ne legyen más istened!

background image
ne vedd hiába Istened nevét!
szenteld meg az ünnepnapot!
tiszteld atyádat és anyádat!
ne ölj!
ne paráználkodjál!
ne lopj!
ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
ne kívánd felebarátod házát!
ne kívánd felebarátod feleségét vagy bármiféle tulajdonát!
lelkÉsz:
Az Úr Jézus krisztus apostola ezt tanítja:
Ha azt mondjuk, nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg, és igaz-
ság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket: hű és igaz az Isten, megbo-
csátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.
lelkÉsz:
ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre.
Az élő Isten színe előtt kérdezem mindenkitől személy szerint:
testvérem az Úrban!
Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak?
GYÜlekezet: Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet?
GYÜlekezet: Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
GYÜlekezet: Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?
GYÜlekezet: Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?
GYÜlekezet: Hiszem.
legyen nektek a ti hitetek szerint!
ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!
lelkÉsz és GYÜlekezet: együtt mondják a
gyónó imádságot:
Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim
ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. sok jót elmulasztottam, sok rosszat
elkövettem. nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hoz-
zád fordulok mégis: nincs más reménységem. szent Fiadért, az Úr Jézus
krisztusért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Ámen.
rövid
szünet tartható elcsendesedésre.
1
background image
lelkÉsz:
testvéreim! Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált
hozzá. ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés
szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: Békesség
néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket: akiknek
bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok,
megtartatnak.
A lelkész áldásra emeli kezét.
ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva
legyenek a földön és a mennyben: az Atya és a Fiú és a szentlélek nevében. †
Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és krisztusban reménykedő hívek: Isten
megbocsátotta bűnötöket. Az ő szentlelke legyen veletek, hogy teremjétek a
megtérés gyümölcseit, az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
következik az ÚrVAcsorA vagy
a gyónás befejezése az énekverses rend szerint.
úrvAcsorA
12. Az úrvacsora bevezetése, isten imádása
ez a
nagy hálaadó imádság a Miatyánkkal, a szerzési igékkel és Jézus halálának hirde-
tésével együtt egy egységet alkot. ebből a Miatyánk akkor sem hagyható el, ha a meg-
előző igehirdetési istentisztelet befejezésénél már elhangzott.
lelkÉsz:
Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét!
Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát ad-
junk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus krisztus által,
mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondosko-
dol a világról. ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő anya-
szentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és ujjon-
gó örömmel hirdetjük szent neved dicsőségét.
GYÜlekezet:
Isten szentségét imádó énekverset énekel, énekszám
szerint.
13. miatyánk, szerzési igék, jézus halálának hirdetése
lelkÉsz:
szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad! elítéled a bűnt, de megmented a

background image
bűnösöket szeretett Fiad élete árán. ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd
el most szentlelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste
és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése
szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk:
lelkÉsz És GYÜlekezet: együtt mondják a
Miatyánkot.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a
te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a
dicsőség mindörökké. Ámen.
A lelkész kezébe veszi (magasra emelés, elevatio nélkül) először a paténát, azután a
kelyhet.
lelkÉsz:
Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus krisztusért, aki azon az éj-
szakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtör-
te, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, †
amely tiértetek adatik. ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, ne-
kik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség
az én véremben, † amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára.
ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
lelkÉsz:
ezért valamennyiszer eszünk e kenyérből, és iszunk e pohárból, az Úr halá-
lát hirdetjük, amíg eljövend.
Mert méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a
dicsőség és a hatalom örökkön örökké.
GYÜlekezet:
Isten Bárányát imádó énekverset énekel, énekszám
szerint.
14. úrvacsoravétel
lelkÉsz: kezében a paténával:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
Íme, minden kész: járuljatok az Úr szent asztalához!
Az úrvacsoravétel rendje az énekverses rend szerint.
3
background image
15. Az úrvacsora befejezése
lelkÉsz:
Adjunk hálát az Úrnak!
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoz-
tál krisztus Urunk testének és vérének közösségében. kérünk, őrizd meg
bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk
hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus krisztusért.
Ámen.
lelkÉsz az
elbocsátást mondja:
testvéreim!
Menjetek el, és hirdessétek
az Úr halálát és feltámadását!
tegyetek bizonyságot szeretetéről!
Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét,
építsétek a testvéri közösséget az emberek között
megbocsátással és önfeláldozó szeretettel!
lelkÉsz: az
ároni áldást mondja, áldásra emelt kézzel, a végén keresztve-
téssel:
Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg tégedet! Az Úr világosítsa meg az ő arcát
terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon
neked békességet!
vagy a szentháromsági áldást:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten: az Atya és a Fiú és a szentlélek.
(GYÜlekezet:) Ámen.
GYÜlekezet:
hálaadó énekverset énekel, énekszám szerint.

background image
4. A mindennAPi istentisztelet éneKverses
rendje
A lelkész a szövegeket olvassa, a gyülekezet énekverssel válaszol az énekeskönyv d
rendje szerint.
1. ének
2. bevezetés
lelkÉsz:
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜlekezet: Ámen.
lelkÉsz:
Uram, nyisd meg ajkamat,
hogy hirdesse szám a te dicséretedet!
GYÜlekezet:
hálaadó énekverset énekel.
3. zsoltár
lelkÉsz: a vasárnap
bevezető zsoltárát olvassa vagy más zsoltárt a III. feje-
zetből. zsoltárok a 18–37. énekszámok alatt.
GYÜlekezet: a szentháromságot
dicsőítő énekverset énekel.
4. imádság
lelkÉsz: az egyházi évhez, napszakhoz vagy alkalomhoz illő
imádságot
olvas. szövegek a III. és a IV. fejezetben.
5. igeolvasás
lelkÉsz:
szentírási igét olvas.
Igeolvasás után ezt mondja:
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Ámen.
6. igehirdetés
Az
igehirdetést a lelkész az oltár előtt végezheti. Ha felmegy a szószékre, akkor a gyü-
lekezet a szószéki szolgálat előtt megfelelő énekverset énekel, a lelkész pedig az apos-
toli üdvözlettel kezdi beszédét.
lelkÉsz:
az igehirdetés után:
Uram! taníts engem akaratod cselekednem, mert te vagy Istenem! A te lel-

background image
ked vezessen egyenes úton. Ámen.
Más imádságok a III. és a IV. fejezetben.
Hirdetés az imádság után.
A szószéki áldást mondja a lelkész, ha az igehirdetést a szószéken végezte.
7. dicséret
GYÜlekezet: Istent, krisztust
dicsérő éneket vagy énekverset énekel, énekszám vagy
bejelentés szerint.
8. befejezés
lelkÉsz:
imádságot olvas. szövegek a III. és a IV. fejezetben.
lelkÉsz:
az imádság után:
Uram, hallgasd meg imádságomat,
és jusson el hozzád kiáltásom!
GYÜlekezet:
könyörgő énekverset énekel.
lelkÉsz és GYÜlekezet: együtt mondják a
Miatyánkot.
lelkÉsz: az
ároni áldást vagy az apostoli áldást mondja.
GYÜlekezet: Ámen.
GYÜlekezet: a napszakhoz illő
éneket vagy énekverset énekel, választás
szerint.
Az ének
elhagyható.

background image
5. A mindennAPi istentisztelet liturgiKus
rendje
ez a rend háromféle módon használható:
1. A lelkész és a gyülekezet a szövegeket olvassa, illetőleg mondja, az énekeskönyv e
rendje szerint.
. A lelkész a szövegeket olvassa, illetőleg mondja, a gyülekezet a szövegeket énekli az
énekeskönyv 17. énekszáma szerint.
3. A lelkész és a gyülekezet a szövegeket énekli a XVI. fejezet, illetőleg az énekeskönyv
17. énekszáma szerint.
A lelkész a liturgikus szövegeket énekelheti, ha erre megvan a képzettsége, és ha erre a
gyülekezet fel van készítve.
1. ének
Az ének
elhagyható. ebben az esetben az orgona előjátéka után a . ponttal kezdődik
az istentisztelet.
2. bevezetés
lelkÉsz:
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében!
GYÜlekezet: Ámen.
lelkÉsz:
Uram, nyisd meg ajkamat!
GYÜlekezet: Hogy hirdesse szám a te dicséretedet!
lelkÉsz:
Áldjuk az Atyát és a Fiút a szentlélekkel együtt!
GYÜlekezet: dicsérjük és magasztaljuk őt örökké! Ámen.
3. zsoltár
lelkÉsz:
a vasárnap
bevezető zsoltárát olvassa, vagy más zsoltárt a III. fejezetből.
GYÜlekezet: a
kis glóriát énekli:
dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a szentléleknek, miképpen volt
kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
A zsoltárt a lelkész és a kar, illetőleg a gyülekezet váltakozva is mondhatja vagy énekel-
heti, a 18–37. énekszámok szerint.
4. imádság
lelkÉsz:
Az Úr legyen veletek!
GYÜlekezet: És a te lelkeddel!
7
background image
lelkÉsz: az egyházi évhez, napszakhoz vagy alkalomhoz illő
imádságot
olvas. szövegek a III. és a IV. fejezetben.
GYÜlekezet: teremts bennem, ó, Isten, tiszta szívet, és az erős lel-
ket újítsd meg bennem! Ó, el ne vess orcád elől, szentlelkedet ne vedd
el éntőlem!
5. igeolvasás
lelkÉsz:
szentírási igét olvas.
Igeolvasás után ezt mondja:
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
GYÜlekezet: Halleluja, halleluja, halleluja!
Böjtben a halleluja elmarad. Helyette: Ámen.
vagy:
Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké!
GYÜlekezet: Áldunk téged, krisztusunk!
6. igehirdetés
Az
igehirdetést a lelkész az oltár előtt végezheti. Ha felmegy a szószékre, akkor a gyü-
lekezet a szószéki szolgálat előtt megfelelő énekverset énekel, a lelkész pedig az apos-
toli üdvözlettel kezdi beszédét.
lelkÉsz:
az igehirdetés után:
Uram! taníts engem akaratodat cselekednem, mert te vagy Istenem! A te
lelked vezessen egyenes úton. Ámen.
Más imádságok a III. és a IV. fejezetben.
Hirdetés az imádság után.
A szószéki áldást mondja a lelkész, ha az igehirdetést a szószéken végezte.
7. dicséret
GYÜlekezet: Istent, krisztust
dicsérő éneket vagy énekverset énekel,
énekszám vagy bejelentés szerint.
8. befejezés
lelkÉsz:
imádságot olvas. szövegek a III. és a IV. fejezetben.
lelkÉsz:
az imádság után:
Uram, hallgasd meg imádságomat,
és jusson el hozzád kiáltásom!
8
background image
GYÜlekezet: Uram, irgalmazz!
krisztus, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
A zsoltárverset és a kyriét a lelkész és a gyülekezet váltakozva is énekelheti. Böjtben a
kyrie helyett az Agnus dei énekelhető.
lelkÉsz és GYÜlekezet: együtt mondják a
Miatyánkot.
Ha a lelkész énekli a Miatyánkot, a gyülekezet áment énekel rá.
lelkÉsz: mondja vagy énekli:
az ároni áldást
vagy:
a szentháromsági áldást:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten: az Atya és a Fiú és a szentlélek.
GYÜlekezet: Ámen.
GYÜlekezet: a napszakhoz illő
éneket vagy énekverset énekel, vá-
lasztás szerint.
Az ének
elhagyható.

background image
6. A mindennAPi istentisztelet rövid rendje
A lelkész az egész szolgálatot az oltár előtt végzi, vagy már a kezdetén felmegy a szó-
székre, és a dicséret éneklése közben megy az oltár elé.
1. ének
2. bevezetés
lelkÉsz: Az Atya, Fiú, szentlélek nevében. Ámen.
3. imádság
lelkÉsz: az egyházi évhez, napszakhoz vagy alkalomhoz illő
imádságot
olvas. szövegek a III. és a IV. fejezetben.
4. igeolvasás
5. igehirdetés
lelkÉsz az
igehirdetés után:
Uram! taníts engem akaratodat cselekednem, mert te vagy Istenem! A te
lelked vezessen egyenes úton! Ámen.
Más imádságok a III. és a IV. fejezetben.
Hirdetés az imádság után.
A
szószéki áldást mondja a lelkész, ha az igehirdetést a szószéken vé-
gezte.
6. dicséret
GYÜlekezet: Istent, krisztust
dicsérő énekverset énekel énekszám
vagy bejelentés szerint, vagy a megkezdett ének utolsó versét.
7. befejezés
lelkÉsz:
imádságot olvas.
szövegek a IV. fejezetben.
lelkÉsz és GYÜlekezet: együtt mondják a
Miatyánkot.
lelkÉsz: az
ároni áldást vagy az apostoli áldást mondja.
GYÜlekezet: a napszakhoz illő
éneket vagy énekverset énekel, vá-
lasztás szerint.
Az ének
elhagyható.
7
background image
7. KArácsonyi istentisztelet rendje
A karácsonyesti istentisztelet a vasárnapi vagy a mindennapi istentisztelet rendje szerint tart-
ható a karácsonyesti istentisztelet változó részeivel, vagy a következő rend szerint. ez a rend
rövidíthető énekversek elhagyásával, gazdagítható versmondásokkal, karénekekkel és zene-
számokkal. Az igeolvasást egyháztagok is végezhetik.
1. bevezető ének
A gyülekezet adventi éneket énekel, például:
dallam: Istentől el nem állok, 337
Várj, ember szíve, készen, Várd Isten Harcosát, ki üdvösséged lészen, És bé-
kességet ád. Fényt, életet hozva jő, Megtört az ősi átok, kit vágyakozva vár-
tok, Betér hozzátok ő.
Jól készítsétek útját, A Vendég már közel! Mi néki gyűlölt, utált, Azt mind
vessétek el! A völgyből domb legyen, Hegycsúcs a mélybe szálljon, Hogy
útja készen álljon, Ha krisztus megjelen.
(1,1–)
2. bevezetés
lelkÉsz:
Az Atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜlekezet: Ámen.
lelkÉsz: Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk! Híveid mennyei és földi seregével együtt magasztalunk té-
ged, hogy egyszülött Fiadat ajándékoztad a világnak. tisztítsd meg szívün-
ket szentlelkeddel, hogy amikor emberré lételének csodáját ünnepeljük, há-
lával imádjuk végtelen szereteted titkát, és mindennél jobban örüljünk a te
ajándékodnak, az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
Más imádságok a IV. fejezetben.
lelkÉsz:
testvéreim az Úrban! Midőn elcsendesedünk Isten színe előtt karácsonyes-
te, elégtelennek érezzük az emberi szót annak a csodának az elmondására,
amely egykor Betlehemben történt. ezért a szentírásból olvassuk az eljö-
vendő krisztusról szóló próféciákat és a születéséről szóló evangéliumokat.
krisztus felé forduló vágyódásunkat, szeretetünket és karácsonyi örömün-
ket sem a magunk szavaival mondjuk el, hanem azokban az énekekben,
amelyeket a hívek serege az angyalok karával együtt ősidők óta énekel szent
karácsony éjszakáján. Énekeljük el az ősi krisztus-váró imádságot: Jöjj, né-
pek Megváltója!
71
background image
3. ének
saját dallam: 131
Jöjj, népek Megváltója! Így kér a föld lakója, Jöjj, lelkünk drága fénye,
szívünk édes reménye!
(131,1)
4. igeolvasás
Próféciák a Megváltóról
lelkÉsz:
Amikor Isten kimondja ítéletét az első ember bűne felett, akkor adja első ígé-
retét is a Megváltóról. Így szól a kísértőhöz: „ellenségeskedést támasztok kö-
zötted és az asszony között, a te sarjad és az ő sarja között: ő fejedet tapossa,
te pedig sarkát mardosod” (1Móz 3,1). ezt az ígéretet erősíti meg Isten, ami-
kor ezt mondja Ábrahámnak: „Gazdagon megáldalak téged, és a te sarjad ál-
tal nyer áldást a föld minden nemzetsége” (1Móz ,17k). erről a Megváltó-
ról szóltak a próféták. ezt mondja Ézsaiás: ,,A nép, amely sötétségben jár, lát
nagy világosságot. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az
uralom az ő vállán lesz, és nevezik csodálatosnak, erős Istennek, Békesség
Fejedelmének” (Ézs ,1.). Mikeás így prófétál: „te pedig, efrata Betleheme,
legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki ural-
kodó lesz Izráelen, akinek származása ősidőktől, öröktől fogva van” (Mik ,1).
zakariás próféta könyvében ezt olvassuk: „Örülj nagyon, sion leánya! Íme,
királyod jön hozzád, aki igazságos és szabadító, és békét hirdet a népeknek”
(zak ,k). Malakiás pedig így szólaltatja meg az Úr üzenetét: „Íme, elkül-
döm követemet, aki elegyengeti az utat előttem” (Mal 3,1). erről a követről
szólnak az evangéliumok: „Azokban a napokban megjelent keresztelő János,
és prédikált Júdea pusztájában. ez az, akiről megmondatott Ézsaiás próféta
által: kiáltónak hangja a pusztában: készítsétek az Úrnak útját, és egyenges-
sétek ösvényeit!” (Mt 3,1.3). keresztelő János pedig ezt mondta: „térjetek
meg, mert közel jött a mennyek országa: közöttetek van, akit ti nem ismer-
tek, akinek saruszíját megoldani sem vagyok méltó” (Mt 3,; Jn 1,k).
5. ének
saját dallam: 133
Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, Hadd szabaduljon Izrael! Ím, fogságból kél
sóhaja, Mert távol Isten szent Fia. Meglásd, meglásd, ó Izrael, Megszü-
letik Immánuel!
(133,1)
vagy:
7
background image
dallam: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, 7
kitárom előtted szívem, Ó, jöjj, légy vendégem nekem! Üdv és élet for-
rása vagy, Békességet, erőt te adj! Ha gond és bánat porba von, Ó, térj
be hozzám, Jézusom!
(17,1)
6. igeolvasás
A próféciák beteljesülése
lelkÉsz:
Isten megtartotta szavát: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le-
gyen”, és „Isten valamennyi ígérete őbenne lett igenné, és őbenne lett ámen-
né Isten dicsőségére” (Jn 3,1; kor 1,).
7. ének
dallam: Hirdetek tinéktek, 1
kiről a próféták Jósoltak régóta, Végre megjelentél, Világ Megváltója,
légy üdvözölve már! Híveidnek nyája téged nagy szomjan vár. (1,)
8. igeolvasás
Augustus császár rendelete
Isten ígérete így teljesült: „történt azokban a napokban, rendelet jött ki Au-
gustus császártól, hogy az egész földet írják össze. ez az első összeírás akkor
történt, amikor szíriában cirénius volt a helytartó. elment tehát mindenki
az összeírásra, mindenki a maga városába. Felment József is Galileából, ná-
záret városából Júdeába, dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek –
mert dávid házából és nemzetségéből származott –, hogy összeírják Máriá-
val együtt, aki jegyese volt, és gyermeket várt.” (lk ,1–)
9. ének
saját dallam: 17
egy zsenge rózsatőről Vessző sarjadt, nemes. Ének zeng rég időből:
Jesszének ága ez! s ím, bimbó nyílt hegyén dermesztő hideg télben, Éj
kellős közepén.
(17,1)
vagy:
dallam: elküldötte az Úr, 13
Jó hír, nagy örömhír: Megújul a világ. kihajt dávid törzsén A csodála-
tos ág, A megígért virág.
(13,)
73
background image
10. igeolvasás
Jézus születése
„történt, hogy amikor Betlehemben voltak, beteltek szülésének napjai, és
megszülte elsőszülött Fiát, bepólyálta, és jászolba fektette, mert nem volt
számukra hely a szálláson.” (lk ,–7)
11. ének
saját dallam: 17
csendes éj! tiszta, szent éj! Mindenek álma mély. nincs fent más, csak
a drága, szent pár, Várja, gyermeke alszik-e már. szent Fiú, aludjál,
szent Fiú, aludjál!
csendes éj! tiszta, szent éj! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei hal-
leluját, szerte hirdeti drága szavát: krisztus megszületett, krisztus
megszületett!
csendes éj! tiszta, szent éj! szív, örülj, higgy, remélj! Isten szent Fia jött
ma hozzád, Békét, életet és reményt ád. krisztus megszabadít, krisztus
megszabadít!
(17,1–3)
12. igeolvasás
Angyali jelenés a pásztoroknál
„pásztorok voltak azon a vidéken, a szabadban tanyáztak, és őrködtek a nyá-
juk mellett. És az Úr angyala hozzájuk lépett, az Úr dicsősége körülragyog-
ta őket, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal ezt mondta nekik: ne fél-
jetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész népé lesz, mert
üdvözítő született ma nektek: a krisztus, az Úr, a dávid városában. ez lesz
nektek a jel: találtok egy csecsemőt, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” (lk
,–1)
13. ének
saját dallam: 1
Mennyből jövök most hozzátok, Jó hírt mondok, jer, halljátok, Mert
nagy örömöt hirdetek, Méltán ujjong ma szívetek.
A Megtartó ma született, Ég-föld örül ma veletek. egy ártatlan kis cse-
csemő, egész világ üdve lesz ő.
(1,1–)
7
background image
14. igeolvasás
Az angyalok kara
,,És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsér-
ték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat!” (lk ,13–1)
15. ének
saját dallam: 18
krisztus Urunknak áldott születésén, Mondjunk angyali dalt megjele-
nésén, Mely Betlehemnek mezején nagy régen zengett ekképpen:
A magasságban dicsőség Istennek, Békesség legyen földön emberek-
nek, És jóakarat mindenféle népnek És nemzetségnek!
(18,1–)
16. igeolvasás
A pásztorok elmennek Betlehembe
„történt, hogy amikor elmentek tőlük az angyalok a mennybe, ezt mondták
a pásztorok egymásnak: Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, mi
az az ígéret és esemény, amit az Úr tudtunkra adott!” (lk ,1)
17. ének
saját dallam: 13
Fel útra, ti hívek, Ujjongva, vidáman, Ó, jertek, ó, jertek, vár Betlehem!
ott született meg angyalok királya: Ó, jöjjetek, imádjuk! Ó, jöjjetek,
imádjuk! Ó, jöjjetek, imádjuk az Urat!
(13,1)
vagy:
dallam: Mennyből jövők most hozzátok, 1
Ó, jertek, mi is örvendjünk, A pásztorokkal bemenjünk, Hogy lássuk,
mit ad Istenünk Ő szent Fiában minekünk!
(1,)
18. igeolvasás
A kisgyermek a jászolban
„A pásztorok elmentek sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a cse-
csemőt, aki a jászolban feküdt.” (lk ,1)
7
background image
19. ének
saját dallam: 11
Ím, jászlad mellett térdelek, Ó, Jézus, üdvösségem. elhoztam minden
kincsemet, Mit ingyen adtál nékem: A szívem, lelkem, életem, Ó, fo-
gadd tőlem kedvesen, ne szolgáljon, csak téged.
(11,1)
vagy:
saját dallam: 1
Jöjj, Isten népe, áldjuk őt, A mindenség Urát, kitárta a menny ajtaját,
elküldte szent Fiát, elküldte szent Fiát.
Jön Atyja szívéről közénk, És gyengén, szegényen ott fekszik kicsiny
gyermekként A jászolbölcsőben, A jászolbölcsőben.
(1,1–)
20. igeolvasás
A pásztorok beszéde Jézusról
„Amikor meglátták a pásztorok, elmondták azt az ígéretet, amely megmon-
datott nekik erről a kisgyermekről, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott
azon, amit a pásztorok elmondtak. Mária pedig mindezeket megtartotta, és
forgatta szívében.” (lk ,17–1)
21. ének
dallam: kit sok boldog pásztor dicsért, 1
Jertek, hívek, Jézus elé, Betlehem kis jászla felé, Jertek, Jézus drága ne-
vét Áldja vígan szívünk, szánk!
(138,1)
vagy:
dallam: Ó, én lelkem, mért csüggedsz el, 31
Ujjongjon ma szív és lélek, Amikor zengve szól Az angyali ének, s át-
hat minden messzeséget Hírhozó égi szó: Isten emberré lett!
(1,1)
22. igeolvasás
A pásztorok dicsérik Istent
,,A pásztorok pedig visszatértek, miközben dicsérték és magasztalták Istent
mindazért, amit hallottak, és úgy láttak, ahogyan megmondatott nékik.” (lk
,)
7
background image
23. ének
saját dallam: 11
Hadd zengjen énekszó, Fel, égig ujjongó, Jászolágyon szunnyad Az édes
Megváltó, ott fénylik ő, az új nap, kit várva vártunk rég. kezdet ő és
vég, kezdet ő és vég.
(11,1)
vagy:
dallam: Hirdetek tinéktek, 1
Hívek, jertek, zengjünk Vígan halleluját! Ő nyitja meg nékünk Menny-
ország kapuját. Már itt békességet És egykor a mennyben Ő ád üdvös-
séget.
(1,)
24. befejezés
lelkÉsz:
igemagyarázatot tart vagy zárószót mond, például:
krisztus megszületett. ez Isten karácsonyi ajándéka. nincs olyan ember, aki
ennél becsesebbet tudna adni, és nincsen olyan ember, akinek ez az öröm
osztályrészül ne juthatna. Azért örüljetek az Úrban, ismét mondom: örülje-
tek! Adjunk hálát, magasztaljuk szent nevét, hogy elküldte egyszülött Fiát, a
világ világosságát. könyörögjünk hozzá, hogy ezen az ünnepen mindnyájan,
közel és távol, érezzük az ő szeretetének örömét.
Ha az igemagyarázat szószékről történt, utána énekvers énekelhető, példá-
ul: 13,3; 11,; 1,3
lelkÉsz:
Imádkozzunk!
Áldunk téged, üdvözítő Istenünk, hogy egyszülött Fiad által csupa szere-
tetből békességet küldtél a földre. Add, hogy szereteted és békességed betölt-
se az egész világot és a mi szívünket is. Hálát adunk neked, üdvözítő
Istenünk, hogy ezért a kegyelmedért együtt örvendezhetünk most előtted,
és együtt magasztalhatjuk nevedet. Add meg az igazi karácsonyi örömöt
szeretteinknek és minden hívőnek, közelben és távolban, hogy együtt jusson
el hozzád ujjongó énekünk és hálaadó imádságunk. elhunyt testvéreinket is
takard be szereteteddel, és részesítsd őket az örök békesség örömében.
könyörgünk hozzád, üdvözítő Istenünk, minden emberért a földön: örven-
dezőkért és bánkódókért, egészségesekért és betegekért, hívőkért és hitetle-
nekért, barátainkért és ellenségeinkért, vezetőinkért és munkatársainkért,
népünkért és minden népért. A te jóakaratod indítson mindnyájunkat
77
background image
jóakaratra egymás iránt, hogy békességben örvendezzünk, és dicsőítsünk
téged az Úr Jézus krisztusért. Ámen.
Más imádságok a IV. fejezetben.
lelkÉsz:
Mielőtt elmondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot, imádkozzék mindenki
csendben, szíve szerint, szeretteiért, munkatársaiért és minden emberért.
Csendes imádság
lelkÉsz és GYÜlekezet: együtt mondják a
Miatyánkot.
lelkÉsz: az
ároni áldást mondja.
GYÜlekezet: Ámen.
25. befejező ének
dallam: krisztus Urunknak áldott születésén, 18
Ó, örök Isten, dicső szentháromság, szálljon mireánk tőled világosság.
távozzék tőlünk bűn és szomorúság, légyen vidámság!
(18,)
78
background image
8. PAssiói istentisztelet rendje
ez a passiói istentiszteleti rend rövidíthető énekversek elhagyásával, gazdagítható versmon-
dásokkal, karénekekkel és zeneszámokkal.
Az igeolvasásokban a szenvedéstörténet lerövidített és összevont szövege található,
utána az evangéliumok teljes szövege van megjelölve. ezek alapján a passió a négy evangéli-
um szerint külön is olvasható.
Az igeolvasásokat egyháztagok is végezhetik.
1. bevezető ének
A gyülekezet passiói éneket énekel, például:
dallam: Jézusom, ki bűnös lelkem, 18
Jézus, e világ bűnéért ki meghalni eljöttél, s tévelygő nyájad üdvéért
Önként áldozat lettél; ki kész voltál ontani vért Ádám romlott fiaiért:
kérlek, halálod ára rajtam ne vesszen kárba!
Vigasztaljon gyötrődésed, Midőn bűntudat gyötör, támogasson csüg-
gedésed, kétség, baj reám ha tör. Verejtéked hűvösítsen, segítőm, ha
senki sincsen; kérlek, halálod ára rajtam ne vesszen kárba! (3,1–)
2. bevezetés
lelkÉsz: Az Atya, Fiú, szentlélek nevében.
GYÜlekezet: Ámen.
lelkÉsz:
Imádkozzunk!
dicsérünk téged, Úr Jézus krisztus, hogy halálig teljesítetted Atyád akara-
tát, és mindent elvégezel a mi üdvösségünkre. szüntelenül emlékeztess min-
ket keresztedre és töviskoronádra, hogy szüntelenül áldjunk téged hűsége-
dért és szeretetedért. Ámen.
lelkÉsz: néhány szóval
bevezeti a szenvedéstörténet olvasását, például:
testvéreim az Úrban! Az egész keresztyénséggel valljuk, hogy Jézus krisztus
értünk szenvedett és halt meg. Mit jelentett ez a valóságban, mit kellett neki
szenvednie: ezt akkor értjük meg, ha elolvassuk, mit írnak róla azok, akik
azt Jézus szenvedésének szem- és fültanúitól hallották. Hallgassuk meg tehát
Jézus szenvedéstörténetét, hogy megteljék szívünk bűnbánattal és mélységes
hálával Jézus végtelen szeretetéért.
7
background image
3. ének
saját dallam: 
Jézus, szenvedésedről Mostan elmélkednem erőt, áldást mennyekből
lelked adjon nékem! Jelenj meg most szívemnek Ama nagy kínodban,
Mellyel voltál lelkemnek orvosa holtodban!
(,1)
4. igeolvasás
Jézus bevonulása Jeruzsálembe, a főpapi tanács határozata,
Júdás árulása
Amikor Jézus Jeruzsálemhez közeledett, és az olajfák hegyéhez ért, a tanít-
ványok az ő parancsára hoztak egy szamarat, és reá terítették felsőruháikat,
Jézus pedig ráült. A sokaság nagy része felsőruháit az útra terítette, mások
ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták, az előtte és az utána menő soka-
ság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevé-
ben! Hozsánna a magasságban! Amikor bement Jézus Jeruzsálembe, meg-
mozdult az egész város, és kérdezték: ki ez? A sokaság pedig ezt mondta: ez
Jézus, a próféta, a galileai názáretből.
Akkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei, és megegyeztek
abban, hogy Jézust elfogják csellel, és megölik. de ezt mondták: ne az ünne-
pen, hogy ne támadjon zavargás a nép körében.
Akkor egy a tizenkettő közül, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpa-
pokhoz, és ezt mondta: Mit adnátok nekem, ha elárulnám őt nektek? Azok
pedig megállapítottak neki harminc ezüstöt, és ettől fogva kereste az alkal-
mat, hogy elárulja őt.
Mt ,1–1; Mk 1,1–11; lk ,1–; Jn 11,–1,
5. ének
dallam: Mennynek, földnek teremtője, 
Ó, egyetlenegy segítőm, Uram Jézus, irgalmazz, légy velem, én üdvö-
zítőm, A gonosztól oltalmazz, Hiszen te értem jöttél, Érettem is vérez-
tél!
(83,)
6. igeolvasás
Az utolsó vacsora, Péter fogadkozása
A kovásztalan kenyerek első napján, amikor este lett, asztalhoz telepedett Jé-
zus a tizenkét tanítvánnyal, és miközben ettek, így szólt: Bizony, mondom
nektek, hogy egy közületek elárul engem. szomorkodtak nagyon, és elkezd-
8
background image
ték mondani egyenként: Én vagyok az, Uram? Ő így válaszolt: Aki velem
együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Mert az emberfia elmegy, aho-
gyan meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárul-
ja: jobb volna annak az embernek, ha nem született volna! Megszólalt Júdás,
és megkérdezte: Én vagyok az, Mester? Így válaszolt: te mondtad! Júdás pe-
dig azonnal kiment, és éjszaka volt. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret,
áldást mondott, megtörte, és tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek,
egyétek, ez az én testem. És vette a poharat, hálát adott, nekik adta, és ezt
mondta: Igyatok ebből mind, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely
sokakért ontatik ki bűnök bocsánatára.
Amikor megvacsoráltak, dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére,
és Jézus így szólt hozzájuk: Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az
éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj ju-
hai. Megszólalt péter, és ezt mondta: Ha mindenki megbotránkozik benned,
én soha meg nem botránkozom. Így szólt hozzá Jézus: Bizony, mondom ne-
ked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg
engem. ezt mondta neki péter: Ha meg kell halnom veled, akkor sem tagad-
lak meg téged. Hasonlóan beszélt a többi tanítvány is.
Mt ,17–3; Mk 1,1–31; lk ,7–3; Jn 13,1–
7. ének
dallam: Ó, Jézus, amikor sokan, 1
Ó, Jézus, tövises az út. nézd, elveszünk a cél előtt! de új elszánást, új
erőt Ád a te töviskoszorúd!
Ó, Jézus, oly sötét az éj. Mindhalálig hűségesen, nem lankadva egy
percre sem, Őrt állni, kérünk, te segélj!
(1,–3)
8. igeolvasás
Jézus tusakodása a Gecsemáné-kertben
Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívnak, és így
szólt a tanítványokhoz: Üljetek le itt, amíg elmegyek amoda, és imádkozom.
Maga mellé vette pétert és zebedeus két fiát, és elkezdett szomorkodni és
gyötrődni, és ezt mondta nekik: szomorú az én lelkem mindhalálig: marad-
jatok itt, és virrasszatok velem.
tovább ment egy kissé, arcra borult, és így imádkozott: Atyám, ha lehetsé-
ges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én
akarom, hanem ahogyan te akarod. odament a tanítványokhoz, és alva ta-
81
background image
lálta őket. Így szólt péterhez: ennyire nem tudtatok egy órát sem virraszta-
ni velem? Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert a
lélek kész, de a test erőtelen.
Másodszor is elment, és így imádkozott: Atyám, ha nem távozhat el tőlem
ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. És amikor oda-
ment, ismét alva találta őket.
Mt ,3–; Mk 1,3–; lk ,–; Jn 13,1–38
9. ének
dallam: teljes minden éltemben, 
lelkem, vigyázz, készülj fel, Istent buzgón kérve; Váratlan ne érjen el A
kísértés éje. ki nem kész, hogy nehéz próbáját megállja, Bűnnek lesz
szolgálja.
(1,1)
10. igeolvasás
Jézus elfogatása
Harmadszor is elment, és imádkozott. Amikor visszatért tanítványaihoz, ezt
mondta nekik: Íme, elközelgett az óra, és az emberfiát bűnösök kezére ad-
ják. keljetek fel, menjünk: íme, elközelgett, aki engem elárul.
Még beszélt, amikor megérkezett Júdás, egy a tizenkettő közül, és vele együtt
nagy sokaság kardokkal és botokkal. Az áruló pedig ezt a jelt adta nekik:
Akit megcsókolok, az az, fogjátok el! És azonnal odament Jézushoz, és ezt
mondta: Üdvöz légy, Mester! És megcsókolta. Jézus így szólt: Júdás, csókkal
árulod el az emberfiát? Akkor odamentek, és elfogták. péter pedig kirántot-
ta kardját, lesújtott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. ekkor így szólt hoz-
zá Jézus: tedd vissza kardodat a helyére, mert aki kardot fog, az kard által
vész el. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak.
Mt ,–; Mk 1,1–; lk ,7–3; Jn 18,1–18
11. ének
saját dallam: 
eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh A bűnösök útjára. Ó, se-
gíts, Jézusom, Őriző pásztorom, Hogy ne jussak romlásra! te adtál
drága vért elveszett juhokért. Viselj gondot a nyájra!
(,1)
8
background image
12. igeolvasás
Jézus a főpap előtt
Jézust elvitték kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a
vének. péter követte őt távolról, egészen a főpap udvaráig, és bement, ott ült
a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a vége. A főpapok és az egész tanács hamis
tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, és nem találtak.
Akkor a főpap így szólt hozzá: Megesketlek az élő Istenre, hogy mondd meg
nekünk, ha te vagy a krisztus, az Isten Fia! Így szólt hozzá Jézus: te mon-
dád! Viszont mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az emberfiát
ülni Isten hatalmának jobbján, és eljönni az ég felhőin. ekkor a főpap meg-
szaggatta ruháját, és így szólt: Istent káromolta. Mi szükségünk van több
tanúra? Íme, most hallottátok az istenkáromlást. Mi a ti véleményetek? Ők
így feleltek: Méltó a halálra!
Mt ,7–; Mk 1,3–; lk ,–.3–71; Jn 18,1–7
13. ének
saját dallam: 18
Ó, drága Jézus, vajon mit vétettél, Ilyen keményen hogy megítéltettél?
Mi bűnt találtak benned és mi vétket, kik elítéltek?
Én, én okoztam minden szenvedésed. Bűneim vittek keresztfára téged.
Mindazt, mit, Jézus, eltűrtél helyettem, Én érdemeltem.
(18,1.3)
14. igeolvasás
Péter megtagadja Jézust
péter pedig kint ült az udvaron. odament hozzá egy szolgálóleány, és így
szólt: te is a galileai Jézussal voltál, ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt
mondta: nem tudom, mit beszélsz. kiment a kapuba, meglátta őt egy másik
szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: ez is a názáreti Jézussal volt.
Ismét tagadta esküvel: nem ismerem azt az embert. kis idő múlva odamen-
tek az ott álldogálók, és ezt mondták péternek: Bizony, közülük való vagy te
is, mert a beszéded is elárul téged. Akkor elkezdett átkozódni, esküdözni:
nem ismerem azt az embert. És azonnal megszólalt a kakas. Megfordult az
Úr, és rátekintett péterre. És ő kiment, és keservesen sírt.
Mt ,7–7; Mk 1,–7; lk ,–; Jn 18,–7
83
background image
15. ének
saját dallam: 38
szelíd szemed, Úr Jézus, Jól látja minden vétkemet; személyemet ne
vesse meg szelíd szemed, Úr Jézus!
szelíd szemed, Úr Jézus, elítél bár, lásd én megint csak várom, hogy
majd rám tekint szelíd szemed, Úr Jézus! (38,1.)
16. igeolvasás
Jézus Pilátus előtt
Akkor megkötözték Jézust, elvitték, és átadták poncius pilátusnak, a helytar-
tónak. Jézus pedig állt a helytartó előtt. ezt kérdezte a helytartó: te vagy a
zsidók királya? Jézus felelte: te mondod. Miközben vádolták a főpapok és a
vének, nem felelt semmit sem, úgyhogy a helytartó nagyon csodálkozott. A
helytartó ünnepenként egy foglyot szokott szabadon bocsátani a sokaság-
nak, akit kívántak. Volt akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hív-
tak. Amikor tehát összegyűltek, ezt mondta nekik pilátus: Mit akartok, me-
lyiket bocsássam szabadon nektek: Barabbást vagy Jézust? Azok pedig így
kiáltottak: Barabbást! pilátus megkérdezte tőlük: Mit tegyek akkor Jézussal?
így szóltak mind: Feszítsd meg! A helytartó megkérdezte: Mi rosszat tett?
Azok még jobban kiáltoztak: Feszítsd meg! Akkor vizet hozatott, megmosta
kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: Ártatlan vagyok ebben a vérontás-
ban! ti lássátok! És az egész nép így felelt: Vére rajtunk és gyermekeinken!
Mt 7,1–; Mk 1,1–1; lk 3,1–; Jn 18,8–
17. ének
saját dallam: 
Mélységes mélyből kiáltunk Hozzád, irgalmas Isten, Ó, hallgass meg,
kérünk, ne hagyj elveszni bűneinkben! Ha te mindazt számba veszed,
Amit vétettünk ellened, ki állhat meg előtted?
(,1)
vagy:
dallam: ne szállj perbe énvelem, 1
Ó, töröld el én vétkem, Irgalmas jó Úristen; szent Fiad véréért könyö-
rülj énrajtam! tebenned van bizalmam.
(1,3)
18. igeolvasás
Jézus megcsúfolása
Akkor a helytartó katonái elvitték Jézust a laktanyába, és odagyűjtötték kö-
8
background image
réje az egész csapatot. levetkőztették, bíborköpenyt adtak rá, tövisből ko-
szorút fontak, fejére tették, és nádszálat adtak kezébe. térdre borultak előtte,
gúnyolták, és ezt mondták: Üdvöz légy, zsidók királya! Azután ráköptek,
fogták a nádszálat, és a fejéhez verték.
Mt 7,7–31; Mk 1,1–; lk 3,–3; Jn 1,1–1
19. ének
saját dallam: 
Ó, krisztus-fő, sok sebbel Meggyötrött, vérező, te szúró tövisekkel
Megkoronázott Fő, Fény, dicsőség volt részed, Most gúnyt űznek veled.
Megcsúfolt és lenézett szent Fő, köszöntelek.
(,1)
20. igeolvasás
Jézus megfeszítése
elvitték Jézust, hogy megfeszítsék, az úgynevezett koponya-helyre, amelyet
héberül Golgotának neveznek. Megfeszítették őt, és vele együtt két gonosz-
tevőt, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus pedig így imádkozott: Atyám,
bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek! elosztották ruháit, és
sorsot vetettek rá. Az ítélet okát is felírták: A názáreti Jézus, a zsidók királya.
Akik arra jártak, csúfolták őt. Hasonlóképpen a főpapok és az írástudók is
ezt mondták: Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni.
A megfeszített gonosztevők közül is az egyik szidalmazta őt: Ugye, te vagy
a krisztus? Mentsd meg magadat, és minket is! Megszólalt a másik, és ezt
mondta: te az Istent sem féled, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy! És mi
méltán, de ez semmi rosszat nem tett. ezt is mondta: Jézus, emlékezzél meg
rólam, amikor bemégy országodba! Így szólt Jézus: Bizony mondom neked:
ma velem leszel a paradicsomban.
Mt 7,3–; Mk 1,1–3; lk 3,33–3; Jn 1,1–
21. ének
saját dallam: 3
paradicsomnak te szép élő fája, Ó, drága Jézus, Istennek Báránya, te
vagy lelkünknek igaz Megváltója, szabadítója.
Jézusunk, kérünk, szenteld meg lelkünket, Hogy megbocsássuk mi is a
bűnöket Mindeneknek, kik ellenünk vétettek, És elestenek! (3,1.3)
8
background image
22. igeolvasás
Jézus halála
A keresztfa mellett ott állt Jézus anyja és az a tanítvány, akit Jézus szeretett.
Amikor meglátta, így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad! szólt a tanít-
ványhoz is: Íme, a te anyád! És ettől az órától magához fogadta az a tanít-
vány. Hat órától kezdve sötétség lett az egész földön kilenc óráig. kilenc óra
tájban felkiáltott Jézus: Éli, Éli, lámmá sabaktáni! ez azt jelenti: Én Istenem,
én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus pedig, tudván, hogy minden elvé-
geztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjúhozom! ekkor a körül-
állók közül egy odafutott, szivacsot töltött meg ecettel, nádszálra tűzte, és
inni adott neki. Amikor Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett.
És hangos szóval felkiáltott: Atyám, kezedbe teszem lelkemet! És lehajtotta
fejét, és kilehelte lelkét.
Mt 7,–; Mk 1,33–1; lk 3,–; Jn 1,–3
23. ének
saját dallam: 188
krisztus, ártatlan Bárány, ki mértünk megholtál, A keresztfa oltárán
nagy engedelmes voltál. Viselvén bűneinket, Megváltottál minket. Adj
békességet, Ó, Jézus, ó, Jézus!
(188,3)
24. igeolvasás
Jézus sírbatétele, a sír lepecsételése
Amikor este lett, eljött egy gazdag ember, Arimátiából való, név szerint Jó-
zsef, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. elment pilátushoz, és elkérte Jézus
testét. pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József pedig a testet tisz-
ta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte új sírboltjába, amelyet a sziklába vága-
tott. A sír bejáratához nagy követ hengerített, és eltávozott. Másnap
összegyűltek a főpapok és a farizeusok, elmentek pilátushoz, és ezt mond-
ták: Uram, mi emlékszünk arra, hogy az a csaló még életében ezt mondta:
Három nap múlva feltámadok! ezért parancsold meg: őrizzék a sírt a har-
madik napig, nehogy tanítványai ellopják, és azt mondják a népnek:
Feltámadt a halálból! És ez a csalás még rosszabb lenne az elsőnél. pilátus
így válaszolt: Van őrségetek: menjetek, és őriztessétek, ahogyan tudjátok.
Azok pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sír mellé.
Mt 7,7–; Mk 1,–7; lk 3,–; Jn 1,31–
8
background image
25. ének
dallam: Ó, krisztusfő, sok sebbel, 
nagy irgalmadat áldom, te legdrágább barát, Hogy értem keresztfá-
don te haltál kínhalált. Adj erőt érted élnem Itt hálás hűséggel, s ha
elérkezik végem, tebenned érjen el!
(,3)
26. befejezés
lelkÉsz: írásmagyarázatot tarthat, vagy
befejezésül néhány szót mond,
például:
testvéreim az Úrban! Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét.
Hordozza a mi bűneinket is. Ahogyan az írás mondja: ő a mi betegségein-
ket hordozta, a mi bűneinkért sebesíttetett meg, és a mi vétkeink büntetését
vette magára, hogy békességünk legyen. Bizony, méltó a megöletett Bárány,
hogy övé legyen az erő, a bölcsesség, a hatalom, a tisztelet és a dicsőség
örökkön örökké. Ámen.
Imádkozzunk!
Jézus krisztus, Isten Fia! szegény lettél értünk, és mindenben megkísértettél
hozzánk hasonlóan. Megízlelted a kínos halált és az Istentől elhagyatottság
mélységes nyomorúságát. engedelmes voltál mindhalálig, mégpedig a ke-
reszthalálig. Isten Báránya, aki hordozod a világ bűnét, irgalmazz nekünk!
Mi, bűnös emberek kérünk téged, szent és igaz Úr Jézus, szabadíts meg
szenvedésed erejével minden bűntől: gyűlölettől és irigységtől, önzéstől és ke-
ményszívűségtől, gőgtől és szeretetlen ítélkezéstől. Add, hogy igaz tanítvá-
nyaidként kövessünk téged, szelíden és alázatosan. A bűn elleni harcban, a
kísértés órájában és a végső ínségben segíts meg minket, Úr Jézus krisztus!
Gyűjtsd össze Isten gyermekeit a kereszt alatt. keresd meg az elveszettet, menj
elébe a keresőnek. segíts, hogy megbocsássunk egymásnak, és egyek le-
gyünk szeretetben. Úr Jézus krisztus: add nekünk a te békességedet. Ámen.
Más imádságok a IV. fejezetben.
lelkÉsz és GYÜlekezet: együtt mondják a
Miatyánkot.
lelkÉsz: az
ároni áldást mondja.
GYÜlekezet: Ámen.
27. befejező ének
dallam: Jézus, Istennek Báránya, 1
Jézus, ki értünk szenvedtél, Hogy éljünk, halálra mentél: néked, néked
szívből hálát adunk, Holtig, holtig Híveid maradunk!
(1,)
87
background image
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek