A családi istentisztelet rendje

21_a_csaladi_istentisztelet_rendje.pdf — PDF document, 109Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image
Családi istentisztelet
background image
A családi istentisztelet
felépítése
I. E
LÕKÉSZÜLET
H
ARANGOZÁS
,
BEVONULÓ ÉNEK
K
ÖSZÖNTÉS
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)
D
ICSÕÍTÉS
(G
LORIA IN EXCELSIS
)
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
III. I
GEI RÉSZ
[I
GEOLVASÁS
]
[A
Z ÜNNEP ÉNEKE
]
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
IGEHIRDETÉS
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
H
IRDETÉS ÉS ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGÉS
522
background image
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
RVACSORAI ÉNEK
]
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
(S
URSUM CORDA
)]
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
REFATIO
)
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
Ú
RVACSORAI IMÁDSÁG ÉS SZERZÉSI IGÉK
M
IATYÁNK
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
I
STEN BÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
V. B
EFEJEZÉS
K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
Z
ÁRÓ ÉNEKVERS
523
background image
Családi istentisztelet
A családi istentisztelet a gyülekezet egész közösségének olyan istentiszteleti
formája, amelyen különös figyelmet fordítunk a gyermekes családokra. Felépí-
tése a vasárnapi és ünnepi istentiszteleti rendet követi. Családi istentiszteletet
tarthatunk tehát alkalmanként a gyülekezet „fõistentisztelete” helyett vagy
amellett, más idõpontban. Ebbe a rendbe is beilleszthetõ keresztelés, tanévkez-
déskor pedig az iskolába indulók megáldása.
A családi istentisztelet igeszakaszait szabadon választhatjuk az LK adott vasár-
napra szóló perikópáiból, esetleg – ha az istentisztelet tervezett témája úgy kí-
vánja – máshonnan is. Az egyházi év folyamatára ilyenkor is legyünk figyelem-
mel.
Ha a családi istentisztelet nem a gyülekezet „fõistentiszteletét” helyettesíti,
rendjének összeállításában nagyobb szabadságunk van.
524
background image
21.
A családi istentisztelet rendje
I. E
LÕKÉSZÜLET
A családi istentiszteleten különösen is fontos, hogy a résztvevõk minél szélesebb körét –
gyerekeket, tizenéves fiatalokat és felnõtteket egyaránt – bevonjuk a szolgálatba. Ezt idõben,
nagy odafigyeléssel kell elõkészíteni. A harangozás alatt a lelkész a szolgálattevõkkel együtt a
sekrestyében imádkozik.
A harangozás végeztével a gyülekezet feláll, és a GyLK-ból választott éneket énekli a szolgálat-
tevõk bevonulása alatt.
B
EVONULÓ ÉNEK
Az ének végeztével a gyülekezet helyet foglal.
K
ÖSZÖNTÉS
Lelkész:
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet:
Ámen.
A lelkész köszönti a gyülekezetet, és röviden tájékoztatja a résztvevõket az istentisztelet me-
netérõl.
G
YÓNÁS
(
BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS
)
(Ha az istentisztelet témája hangsúlyozottan bûnbánati, a gyónási rész az igehirdetéshez is
kapcsolódhat.)
Gyónótükör
A lelkész és/vagy a lektor(ok) felolvassák a tízparancsolatot, a jézusi nagy parancsolatot és az
apostoli intést. (A jézusi parancsolat nem hagyható el!) A lelkész ehhez rövid magyarázatot
fûzhet, és bûneink megvallására szólít fel. Ezután a gyülekezet állva közösen mondja a bûn-
valló imádságot:
Bûnvallás
Lelkész és gyülekezet:
Vallom elõtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és em-
bertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok
rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hoz-
525
background image
zád fordulok mégis: nincs más reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztu-
sért kérlek: légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bûnömet.
Vagy:
Gyülekezet/lelkész:
Szeretõ mennyei Atyám! Bánom, hogy nem a szeretet pa-
rancsa szerint éltem. Sok olyat mondtam és tettem, amely megszomo-
rított, megbántott másokat és téged is. Letértem utadról, de szeretnék
újra közel lenni hozzád. Bocsásd meg bûneimet Jézus Krisztusért, aki
testvérünk lett. Hallgasd meg kérésemet; hiszem és tudom, hogy sze-
retsz engem.
Gyülekezet:
Ámen.
Vagy:
Itt néhány másodperc csend tartható. Ezt követõen a lelkész és a gyülekezet párbeszédes for-
mában megvallja bûneit, és Istenhez fordul kegyelemért.
Lelkész:
Megvallom elõtted, Istenem, és elõttetek, testvéreim, hogy
vétkeztem gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam,
sok rosszat elkövettem. Bánom bûnömet. Küzdök ellene. Kérlek ben-
neteket, imádkozzatok értem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Gyülekezet:
A mindenható és kegyelmes Isten könyörüljön rajtad, bocsássa
meg bûnödet, és vezessen az örök életre.
Lelkész:
Ámen.
Gyülekezet:
Megvallom elõtted, Istenem, és elõttetek, testvéreim, hogy vét-
keztem gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok
rosszat elkövettem. Bánom bûnömet. Küzdök ellene. Kérlek benneteket,
imádkozzatok értem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Lelkész:
A mindenható és kegyelmes Isten könyörüljön rajtatok, bo-
csássa meg bûnötöket, és vezessen benneteket az örök életre.
Gyülekezet:
Ámen.
Kegyelemhirdetés, feloldozás
Lelkész:
Isten, a mi mennyei Atyánk Jézust küldte a földre, hogy megmentsen
minket a bûn hatalmából. Õ meghallgatja imádságunkat, és megbocsátja
bûneinket. Örömmel és békével ajándékoz meg minket.
Áldásra emelt kézzel folytatja:
526
background image
Az õ rendelése szerint hirdetem bûneitek bocsánatát az Atya, Fiú, Szentlé-
lek nevében.
[
Hálaadó imádság
A lelkész vagy az egyik lektor hálaadó imádságot olvashat:
Lelkész/lektor:
Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy megbocsátottad vétkeinket. Se-
gíts, hogy szeretni tudjuk egymást! Segíts, hogy jobban figyeljünk szavadra!
Gyülekezet:
Ámen.]
II. B
EVEZETÕ RÉSZ
B
EVEZETÕ ZSOLTÁR
(I
NTROITUS
)
VAGY GYÜLEKEZETI ÉNEK
A szolgálattevõk egyike az egyházi évnek megfelelõ zsoltárt olvas, vagy a gyülekezet közösen
zsoltárt/zsoltárparafrázist énekel.
Az olvasott zsoltárhoz a gyülekezet a GyLK-ból a Szentháromságot dicsõítõ énekverset énekel.
K
RISZTUS IMÁDÁSA
(K
YRIE
)
A lelkész az egyházi évnek megfelelõ Kyrie-imádságot olvassa (lásd: 9. fejezet), amelynek min-
den mondatához a gyülekezet a rövid Kyrie eléneklésével csatlakozik.
Vagy:
A lelkész a Kyrie-imádságot olvassa, amelyet gyülekezeti énekvers követ a GyLK-ból.
D
ICSÕÍTÉS
(G
LORIA IN EXCELSIS
)
A gyülekezet feláll.
Lelkész:
Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe-
rekhez jóakarat!
A gyülekezet Laudamust énekel a GyLK-ból.
A dicsõítés után a gyülekezet helyet foglal.
527
background image
A
NAP IMÁDSÁGA
(K
OLLEKTA
)
[
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!]
Lelkész:
Imádkozzunk!
A lelkész rövid imádságot olvas, melyben hálát ad Istennek az élet ajándékáért, és kérés for-
májában összefoglalja az istentisztelet központi gondolatait.
… az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik
mindörökkön-örökké.
Gyülekezet:
Ámen.
III. I
GEI RÉSZ
A családi istentiszteleten nagy szabadsággal alakíthatjuk az igei részt. Elengedhetetlen azon-
ban, hogy a vasárnap evangéliuma elhangozzék akkor is, ha nem az az igehirdetés alapigéje.
Az igehirdetésnek sokféle formája lehetséges: példákkal, kis jelenetekkel illusztrálhatjuk mon-
danivalónkat; kérdésekkel, egyszerûbb feladatokkal aktivizálhatjuk a gyermekeket. Ugyanakkor
szem elõtt kell tartani, hogy a családi istentisztelet a felnõtt gyülekezeti tagok istentisztelete
is: legyen mindenképpen néhány olyan mondat az igehirdetésben, amely a felnõttekhez szól.
A családi istentiszteletek igei részének javasolt rendje a következõ:
[I
GEOLVASÁS
]
[A
Z ÜNNEP ÉNEKE
]
I
GEHIRDETÉSI ALAPIGE
,
IGEHIRDETÉS
Ha a gyónás az igehirdetést követi, a hitvallást a feloldozás után mondjuk.
H
ITVALLÁS
(C
REDO
)
A hitvallást helyettesítheti a Szentháromságot dicsõítõ ének is (EÉ 248–253). A gyülekezet a
hitvallást állva mondja vagy énekli.
H
IRDETÉS ÉS ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGÉS
Az elõre megírt hirdetésben tájékoztatjuk a gyülekezetet a közelmúlt és a közeljövõ gyüleke-
zeti eseményeirõl. Az általános könyörgésben a hirdetés témái is megjelennek. Helyes, ha az
528
background image
általános könyörgést a lelkész imádsága vezeti be és zárja le, az egyes kéréseket pedig a gyü-
lekezet tagjai olvassák.
Az általános könyörgést összevonhatjuk a hirdetéssel is: ilyenkor a hirdetést egy lektor olvas-
sa, és egy-egy szakasza után a lelkész vagy egy másik lektor rövid, kérõ imádságot mond, majd
a lelkész röviden imádkozik az egész kereszténységért és az egész világért.
[Ha a családi istentiszteleten nincs úrvacsora, itt következik az Úrtól tanult imádság, az áldás
és a záróének.]
IV. Ú
RVACSORAI RÉSZ
A családi istentiszteletek úrvacsorai rendje nem különbözik az ünnepi istentiszteleten hasz-
nált rendtõl, nyelvezete azonban egyszerûbb.
RVACSORAI ÉNEK
]
[A
Z ÚRVACSORA BEVEZETÉSE
(S
URSUM CORDA
)]
[
Lelkész:
Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
Lelkész:
Emeljük fel szívünket!
Gyülekezet:
Fölemeljük az Úrhoz!
Lelkész:
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek!
Gyülekezet:
Méltó ez és igaz!]
N
AGY HÁLAADÓ IMÁDSÁG
(P
RAEFATIO
)
Ha a bevezetõ párbeszéd elmarad:
[
Lelkész:
Emeljük fel szívünket az Úrhoz, és magasztaljuk az õ szent nevét!]
Lelkész:
Méltó vagy a dicséretre, Istenünk!
Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk.
Te szeretsz minket, és csodálatos világot adtál nekünk.
Te szeretsz minket, és Jézust, egyetlen Fiadat adtad nekünk.
Szeretsz minket, és jóságoddal táplálsz.
Hálát adunk mennyei ajándékaidért, és dicsérõ énekünkkel csatlakozunk az
angyalokhoz és a mennyei seregekhez:
529
background image
S
ZENT
,
SZENT
,
SZENT
! (S
ANCTUS
)
A gyülekezet Sanctust énekel a GyLK-ból.
Ú
RVACSORAI IMÁDSÁG
Lelkész:
Mennyei Édesatyánk! Te javunkra teremtetted a világot. Szereteted jelé-
ül Fiadat, Jézust küldted a földre, hogy mindannyiunk barátja és megmentõje le-
gyen. Õ segített a rászorulókon, sõt jó pásztorként életét áldozta értünk. Meghalt
a kereszten, hogy mi a bûnbocsánat örömét kaphassuk. Feltámadt, hogy mi is ve-
le élhessünk örökre. Õ adta az úrvacsorát nekünk, és így egy családdá lehetünk.
S
ZERZÉSI IGÉK
Lelkész:
A mi Urunk, Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, ke-
zébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta:
Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre!
Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik
adta, és ezt mondta: Igyatok ebbõl mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az
én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bûnök bocsánatára. Ezt
cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre!
M
IATYÁNK
Lelkész:
Mennyei Atyánk! Együtt örvendezünk, és közösen adunk hálát mind-
azért, amit Jézus tett értünk. Add nekünk Szentlelkedet, hogy hittel vegyük Jé-
zus testét és vérét az úrvacsorában! Hálát adunk ajándékodért, és mint csalá-
dod tagjai közösen így imádkozunk:
A gyülekezet a lelkész vezetésével együtt mondja.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te or-
szágod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is meg-
bocsátunk az ellenünk vétkezõknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts
meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
530
background image
A
Z
Ú
R BÉKESSÉGE
(P
AX
)
Lelkész:
Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!
[
Gyülekezet:
És a te lelkeddel!
Lelkész:
Köszöntsük egymást a békesség jelével.
Gyülekezet:
Legyen békesség köztünk mindenkor!]
A Paxot a gyülekezet tagjai egymás felé fordulva mondják („Békesség néked!”), és kézfogással
adják tovább. A Pax után a gyülekezet helyet foglal.
I
STEN BÁRÁNYA
(A
GNUS
D
EI
)
A gyülekezet Agnus Dei éneket énekel a GyLK-ból.
K
RISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK VÉTELE
(C
OMMUNIO
)
Lelkész:
Jézus hív minket: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan!”
A még nem konfirmált gyermekek is az oltárhoz térdelhetnek, ahol kézrátétellel áldást kap-
nak: „Jézus Krisztus teste érted is halálra adatott”; „Jézus Krisztus vére érted is kiontatott”.
Elbocsátáskor:
Lelkész:
Jézus Krisztus Urunk erõsítsen bennünket a hitben, a reménységben
és a szeretetben! Menjetek békével!
I
MÁDSÁG
(P
OSTCOMMUNIO
)
Lelkész:
Hálát adunk, mennyei Atyánk, az úrvacsora ajándékáért! Köszönjük
szeretetedet. Segíts, hogy életünkben közel lehessünk tehozzád, és közel lehes-
sünk egymáshoz is! Vezess minket utunkon!
Hallgass meg minket, Jézus Krisztusért!
Gyülekezet:
Ámen.
531
background image
K
ÜLDÉS
,
ÁLDÁS
A lelkész a saját szavaival a krisztusi küldetésrõl szól, vagy az ünnepi istentisztelet elbocsátó
szavait mondja.
A lelkész a gyülekezet felé fordul.
Lelkész:
Testvéreim! Menjetek, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! Ta-
núskodjatok szeretetérõl! Megízleltétek a bûnbocsánat örömét, építsétek hát a
testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és áldozatos szeretettel!
A lelkész az ároni vagy a szentháromsági áldást mondja.
[
Lelkész:
Isten népe!]
Lelkész:
Az Úr áldjon meg és õrizzen meg téged! Az Úr világosítsa meg az õ ar-
cát terajtad, és könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az õ arcát tefeléd, és adjon
neked békességet!
Vagy:
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek!
Gyülekezet:
Ámen.
Z
ÁRÓ ÉNEKVERS
A gyülekezet záró éneket énekel a GyLK-ból.
532
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek